BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 11.06.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse ( ) 1

2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 10. Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse ( ) Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag om organisatorisk placering af alle kommunens 10. klasser i Ungdomsskolen skal sendes i høring og tage stilling til principper for fysisk placering af 10. klasser. INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at forslag om at kommunens 10. klasseaktivitet (undtagen special 10. klasse) placeres organisatorisk i Ungdomsskolen sendes i høring 2. at udvalget godkender forslag til principper for fysisk placering af 10. klassecentre PROBLEMSTILLING 10. klasse er kommunens største uddannelsesforberedende tilbud til elever, der ved afslutningen af grundskolen ikke er uddannelsesparate. Det københavnske 10. klassesystem udgør en bred vifte af tilbud til mange forskellige ungegrupperinger med forskellige behov. Erhvervsuddannelsesreformen stiller krav til kommunerne om fra august 2015 at oprette EUD 10.klasser målrettet unge, der ønsker at blive optaget på en erhvervsuddannelse, men som ikke opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik ved 9.- og 10.-klasseprøverne eller som ikke er vurderet uddannelsesparat på de sociale og personlige kriterier. Alle 10. klasser består af en obligatorisk del med traditionelle skolefag samt en linjetoning. Linjetoningen udgør dermed forskellen på tilbuddene og er et væsentligt parameter for de unges valg af tilbud. Forvaltningen vurderer, at den nuværende ikke-koordinerede organisering indebærer en risiko for at toningen af tilbuddene i for høj grad sker ud fra en popularitetsmålestok med fritidsinteressepræg for at sikre de enkelte enheders søgetal og dermed økonomi. Den samlede tilbudsvifte bør i stedet målrettes hele ungegruppens behov for opkvalificering hen mod en ungdomsuddannelse. Det er positivt med et mangefacetteret tilbud, men forvaltningen vurderer at der er behov for at styrke styringen og udviklingen af 10.klassesystemet. Da de forskellige 10. klasser er organisatorisk tilknyttet forskellige områder i BUF, er betingelserne for dette vanskelige - fx at sikre at der også er tilbud til de vanskeligste og mest udfordrende elever. Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af de eksisterende 10.klassers kapacitet, placering toning og organisatoriske tilknytning. P.t. går ca 40 % af eleverne fra 9. klasse videre til 10. klasse i København, hvilket er under landsgennemsnittet på 46 %. Der var pr indskrevet 1105 elever i 10. klasse, excl. elever i privat- og efterskoler. 10. klasserne er fysisk placeret på en række adresser udfra forudsætningen om, at tilbuddene er bydækkende og at de unge er mobile. Samtidig er der siden januar 2001 planlagt ud fra en BRbeslutning om, at tilbuddene skal have centerkarakter for at sikre et alsidigt udbud af fag og for at Side 1

3 kunne udgøre et ungdomsmiljø. Der er imidlertid flg. konkrete udfordringer ved den aktuelle fysiske placering: 10. klassecenteret på Vesterbro Ny Skole kan pga skolens stigende børnetal fra dens grunddistrikt ikke rummes på skolen fra 1. august 2017 Ungdomsskolens heltidsundervisning for udsatte unge udgør et segregeret miljø med mangel på velfungerende unge som positive rollemodeller Forvaltningen fremlægger hermed forslag til ændret organisering og principper for det videre arbejde med fysisk placering af 10.-klassetilbuddet. LØSNING Organisatorisk placering Forvaltningen foreslår at al 10. klasseundervisning fra august 2015 samles organisatorisk under Ungdomsskolens ledelse med henblik på at skabe ét centrum for styring og udvikling af det samlede 10. klassetilbud at sikre at de mange enkelte enheders økonomiske interesser i at tiltrække mange elever ikke svækker fokus på 10. klasse som uddannelsesforberedende tilbud at skabe øget fleksibilitet for unges valg og evt. omvalg af 10. klasse at skabe ét stort samlet pædagogisk miljø for lærere i 10. klasse De foreløbige resultater for effekten af 10. klasse opgjort som elevernes efterfølgende status i ungdomsuddannelserne peger på, at en placering i et egentligt ungemiljø med tæt kontakt til ungdomsuddannelser er bedre end en placering i et folkeskolemiljø. Se bilag for detaljer om dette. Forslaget indebærer, at lærere, der p.t. underviser i de tre 10. klassecentre på folkeskoler, tilbydes overførsel til Ungdomsskolen. Lærere, der tager mod tilbuddet, skal dermed overgå til en anden fagforening/overenskomst, idet det er Uddannelsesforbundet der overenskomstdækker ungdomsskoleområdet. Det er forvaltningens opfattelse, at der i den forbindelse skal gives en garanti til de berørte lærere om at deres ansættelsesvilkår ikke forringes af den grund. Dette blev også gjort, da 10. klasse på Amager blev overført til ungdomsskolen. Lærere, der ikke tager mod tilbuddet om overførsel til Ungdomsskolen, søges genplaceret i folkeskolen. Forslaget vil indebære, at Ungdomsskolen fremover indgår kontrakter om indhold, organisering og økonomi med erhvervsskolerne om 10. klasseundervisning i EUD-regi inden for rammerne for dimensionering af tilbuddene og de fastsatte økonomiske rammer. Den almene 10. klasseundervisning peger mere bredt frem mod det samlede ungdomsuddannelsessystem og fastholdes i kommunalt regi, men i tæt samarbejde med erhvervsskolerne. Alternativ løsning Resultaterne opgjort som karakterer og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne fra de seneste to års 10. klasser omfatter endnu kun forholdsvis få elever og må derfor tages med en vis forsigtighed ift. spørgsmålet om den bedste organisering og placering af 10. klasserne. Da de forskellige skoler modtager ganske forskellige elevprofiler, er en direkte sammenligning vanskelig. Der redegøres mere detaljeret for de opnåede resultater i bilaget. Det er derfor også muligt at lade den nuværende organisering fortsætte med en forstærket koordinationsindsats fra forvaltningen. Fysisk placering Det er forvaltningens opfattelse, at en samling af alle 10. klasser i Ungdomsskolens regi i sig selv udgør et potentiale for pædagogiske forbedringer, men potentialet indfries bedst ved en revurdering af den fysiske placering af 10. klasserne. Side 2

4 Forvaltningen foreslår flg. bærende principper for forvaltningens arbejde med den fysiske placering af 10. klassecentre: - almene 10. klasser placeres i umiddelbar tilknytning til ungdomsuddannelser for at understøtte elevernes erfaringer med det ungdomsuddannelsesmiljø, som de skal indgå i det flg. år. Forvaltningen skønner. at mulighederne er bedst i tilknytning til erhvervsskolerne, hvilket vil fremme de unges viden om EUD, EUX, HHX og HTX - men vil også se efter andre muligheder. - ungdomsskolens heltidsundervisning for udsatte unge på 10. klasseniveau placeres i videst muligt omfang på skoler, hvor der er et miljø med ressourcestærke unge for at skabe positive rollemodeller. Det kan være erhvervsskoler og almene 10. klassecentre Forvaltningen har drøftet muligheden for fysisk placering i tilknytning til erhvervsskolerne med erhvervsskolerne i København, som gerne vil arbejde videre med ideen. Afhængigt af resultatet af drøftelserne med erhvervsskolerne om lokalesamarbejde vil lokaliteter med nuværende 10. klassecenter kunne opgives. ØKONOMI Placeringen af 10. klasse i Ungdomsskolens regi er ressourceneutralt, idet den eksisterende 10. klasseøkonomi i folkeskole- og UU-regi blot overføres til ungdomsskolen. De nuværende udgifter til 10. klasse udgør 54 mio kr (excl. udgifter til betaling for 10. klasse på privat- og efterskoler). Forvaltningen forventer, at de øgede adgangskrav til erhvervsuddannelserne og dermed indførelsen af EUD 10 vil give et udgiftspres, som kommunerne vil blive kompenseret for i de igangværende forhandlinger mellem KL og staten. Når forhandlingsresultatet foreligger, vil udvalget blive orienteret. Dimensioneringen af de forskellige dele af det samlede 10. klassesystem har betydning for det samlede omkostningsniveau pga stærkt forskellige elevpriser. Der redegøres nærmere for dette i bilag 1. Placering af 10. klasser på erhvervsskoler kan betyde deponeringsudgifter i forbindelse med indgåelse af 3. mands lejemål. Forvaltningen er igang med at undersøge reglerne om deponering og disses betydning for at placere 10. klasserne i tæt tilknytnig til erhvervsuddannelserne. Der må under alle omstændigheder forventes udgifter fra august 2017 til en omplacering af den 10. klassekapacitet, der pt er på Vesterbro Ny Skole. På sigt vil en flytning af 10. klasser fra folkeskoler generelt betyde en mindskning af udbygningsbehovet på folkeskoleområdet. Forvaltningen vender tilbage med budgetforslag i takt med at dette er nødvendigt. VIDERE PROCES Forslag om at kommunens 10. klasseaktivitet, undtagen special 10. klasse, placeres organisatorisk i Ungdomsskolen sendes i 6 ugers høring (forlænges med sommerferien) hos samtlige folkeskoler, Ungdomsskolens bestyrelse, Københavns Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Københavns Fælles Elevråd, Brug Folkeskolen. Efter høringen drøftes forslaget igen i Børne- og Ungdomsudvalget. På baggrund af udvalgets stillingtagen til principperne for fysisk placering af 10. klassecentrene tager forvaltningen kontakt til de københavnske ungdomsuddannelser og drøfter betingelser for samlokalisering, hvorefter forvaltningen fremlægger en sag, som konkret redegør for tidsplan, lejebetingelser og evt. deponeringsudgifter. Samtidig forventer forvaltningen endvidere at fremlægge forslag til dimensionering af det samlede 10. klassesystem, fordelt på: EUD10 i erhvervsskoleregi 20/20-model i erhvervsskoleregi 40-ugers-model i erhvervsskoleregi (EUX-, HTX- samt HHX-forberedende forløb) Side 3

5 almen 10. klasse heltidsundervisning for socialt udsatte unge. Else Sommer /Jacob Zeberg Eberholst BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. BILAG klasse Side 4

6 KLASSE

7 Bilag vedr. 10. klasse Lovgivning om 10. klasse Folkeskolelovens 19 a: Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse Folkeskolelovens 19 e: Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasses-forløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet. Alle elever fra 9. klasse har retskrav på at blive optaget i en 10. klasse, hvis de ønsker det Søgemønstre Ca 1500 unge søger 10. klasse pr år. De fordelte sig i 2013 på Ca 600 unge søger 10. klasse på folkeskole/kku Amager Ca unge søger 10.klasse på erhvervsuddannelsesskole Ca 350 unge søger 10. klasse i ungdomsskolens heltidsundervisning Ca 200 søger 10. klasse på privatskole/efterskole Ny tendenser i søgemønsteret Stor stigning fra 2012 til 2013 i søgningen af 10. klasse på erhvervsskole - fra 258 elever til 374 elever (ultimo marts) Side 5

8 Typer af 10. klasse Figuren nedenfor viser 10. klasses placering som uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og de egentlige ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser: Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige Uddannelser (EUD), Erhvervsfaglig Grunduddannelse (EGU), Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Uddannelsesforberedende tilbud Hovedsporet 2000 unge Almen 10. klasse (folkeskole, privatskole, EUD-10.klasse) 1220 unge 350 unge KKUs heltidsundervisning Pr Andet: arbejde, od virksomhedspraktik, uktio produktions- mm nssskole kol e 130 unge frafald Anslåede tal for unges valg marts måned i 9. klasse Grundskolen 3700 elever KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Almen 10. klasse Tilbud til ikke-uddannelsesparate unge, der vil forbedre deres faglige resultater eller bliver mere modne og afklarede, så de efterfølgende kan søge optagelse på erhvervsuddannelse eller gymnasium 20/20-model Tilbud til ikke-uddannelsesparate unge, der er interesseret i efterfølgende at søge en erhvervsuddannelse. De første 20 uger er kommunalt betalte, de næste 20 uger er på statstaxameter og forbereder til en bestemt erhvervsuddannelse 40-ugersmodel Gymnasieforberedende tilbud til ikke uddannelsesparate unge. Peger pt især mod HTX, men skal i fremtiden også orienteres mod HHX og EUX Heltidsundervisning for socialt udsatte unge Prøveforberedende 10. klasseundervisning i trygge rammer og små hold for socialt udsatte unge EUD 10 Side 6

9 Nyt tilbud til ikke-uddannelsesparate unge, der er interesserede i at søge ind på en erhvervsuddannelse, men som ikke har opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik i 9. klasse eller som ikke er erklæret uddannelsesparate af deres lærere på de sociale og personlige kriterier. En del af erhvervsuddannelsesreformen og træder i kraft fra august klassesystemet august 2014 Type Hvor Kapac itet Linjer Almen Kildevældsskolen, 130 -Fodbold Bellmansgade -Din Indre kunstner -Vild med idræt Almen Almen Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade Kirsebærhavens Skole, Vigerslevvej -Kultur 174 -Bevæg dig -Træk vejret-lev livet -Innovation/medier -Psykologi -Verdensklassen 110 -Sport 10 -Medier, kultur/kommunik. -Musik 10 -Sprog, kultur, medier Organisatorisk tilhørsfohold Område Indre By/Østerbro Område Valby/Vesterbro/Kgs.Enghav e Område Valby/Vesterbro/Kgs.Enghav e Almen KKU Amager Jemtelandsgade 245 -Handel/Innovation -Kreativitet -Internationalisering -Pædagogik/bevægelse -Mulighedernes Praktik -Aktiv 10 Ungdomsskolen 20/20 SOPU-skolen, Strandlodsvej 65 -Sundhed, omsorg og pædagogik Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 20/20 Teknisk Erhvervsskole Center, (TEC) Stæhr Johansensvej og Stamholmen 20/20 Københavns Tekniske Skole(KTS), Rebslagervej og Brønderslev Alle 20/20 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Alle 100 -Biler og teknik -El og automation 72 -Tømrer -Web-design Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 100 -Mad! Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Side 7

10 20/20 CPH West Frisørskolen, Glentevej 40 ugers model 40 ugers model Københavns Tekniske Skole, Jagtvej Teknisk Erhvervsskole Center, Stæhr Johansensvej 28 -Body and Beauty Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 33 -HTX-forberedende Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 64 -HTX-forberedende Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Heltidsundervisning for socialt udsatte Heltidsundervisning for socialt udsatte Heltidsundervisning for socialt udsatte Byhøjskolen Kapelvej Dagkursus, Bellmansgade Ungdomsskolen i Hindegade 102 -Design -Multikunst -Musik og sang -Fotografi -Basis -10. Turbo Ungdomsskolen 64 -Lær i dit eget tempp Ungdomsskolen klasse -sprogskole for sent ankomne unge år Ungdomsskolen Mere detaljerede oplysninger om de enkelte tilbud kan læse i UU Københavns 10. klassehæfte: Elevpriser i 10. klassesystemet Type Elevpris Bemærkninger Almen 10. klasse Inkl. ejendomsudgifter og tosprogsudgifter 20/20-model Hertil kommer ca kr i statsligt taxameter 40 ugers-model Hertil kommer i statsligt taxameter Heltidsundervisning Excl. Ejendomsudgifter, ledelse og administration Side 8

11 Resultater i 10. klasse Overgang til ungdomsuddannelserne Da 10. klasse er et uddannelsesforberedende tilbud for unge, der ikke er afklarede eller mangler kompetencer ift. at påbegynde en ungdomsuddannelse, er overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelserne den vigtigste kvalitetsindikator. Aktuel status for unge der i juni 2012 forlod 10. klasse (n=861) Aktuel status i Ungdomsuddannelsessystemet 10. klasse på erhvervsskole 10. klasse på folkeskole + KKU Amager 10. klasse i heltidsundervinsningen skoleår 0,9% 0% 1,3% 0,5% KVUC 4,7% 11,9% 13,6% 11,5% Arbejde 10,3% 11,6% 21,3% 14,1% Andre udd.forberedende 3,7% 3,1% 3,4% 3,3% tilbud (fx produktionsskole) Ikke i gang 1,9% 5,9% 10,2% 6,8% Anden ungdomsuddannelse 1,9% 0,2% 3,0% 0,9% Erhvervsuddannelse 33,6% 27,4% 26,0% 27,8% Gymnasial ungdomsuddannele 43,0% 39,9% 21,3% 35,2% Alle Karakterer I nedenstående tabel opgøres karakterfremgangen i de bundne prøvefag for den årgang, der forlod 10. klasse i juni Karakterfremgangen er målt i forhold til elevernes resultater ved 9. klasseprøven juni klasseprøven er sværere end 9. klasseprøven, så en fastholdelse af karakterniveauet repræsenterer en faglig progression og må siges at være tilfredsstillende. Resultaterne skal tages med det forbehold, at de kun gælder én årgang. Kolonne 1: hvilket fag Kolonne 2: gennemsnitligt resultat for elevgruppen ved 9. klasseprøven juni 2012 Kolonne 3: gennemsnitligt resultat for elevgruppen ved 10. klasseprøven juni 2012 Kolonne 4: antal elever indskrevet på skolen juni 2013 Kolonne 5: antal elever, der gik til prøve i 10. klasse Kolonne 6: karakterfremgangen HTX-forberedende 10. klasse på TEC Dansk skriftlig 4,71 5, ,79 Dansk mundtlig 5,67 5, ,52 Matematik skriftlig 4,93 4, ,69 Engelsk mundtlig 5,50 7, ,86 Gennemsnit 5,20 5, ,36 Side 9

12 KTS 10plusK Dansk skriftlig 3,50 4, ,21 Dansk mundtlig 3,61 6, ,72 Matematik skriftlig 2,94 3, ,29 Engelsk mundtlig 3,39 5, ,72 Gennemsnit 3,36 4, ,49 KTS Kastrup 10 web/design Dansk skriftlig 4,70 5, ,55 Dansk mundtlig 5,50 8, ,50 Matematik skriftlig 3,86 6, ,00 Engelsk mundtlig 7,89 8, ,67 Gennemsnit 5,49 7, ,68 HTX-forberedende 10. klasse på KTS Dansk skriftlig 5,55 6, ,53 Dansk mundtlig 5,54 5, ,29 Matematik skriftlig 5,08 6, ,35 Engelsk mundtlig 6,04 6, ,83 Gennemsnit 5,55 6, ,75 SOPU Dansk skriftlig 4,27 6, ,82 Dansk mundtlig 5,38 7, ,08 Matematik skriftlig 1,81 1, ,69 Engelsk mundtlig 4,73 6, ,50 Gennemsnit 4,04 5, ,18 Side 10

13 Kildevældsskolen Dansk skriftlig 4,51 5, ,86 Dansk mundtlig 5,41 5, ,55 Matematik skriftlig 3,57 3, ,50 Engelsk mundtlig 5,64 6, ,14 Gennemsnit 4,78 5, ,51 Kirsebærhavens Skole Dansk skriftlig 4,24 6, ,94 Dansk mundtlig 5,09 7, ,00 Matematik skriftlig 3,04 2, ,71 Engelsk mundtlig 6,31 7, ,38 Gennemsnit 4,67 5, ,15 Kku Byhøjskolen Dansk skriftlig 4,83 5, ,45 Dansk mundtlig 4,67 7, ,72 Matematik skriftlig 3,42 3, ,26 Engelsk mundtlig 4,88 5, ,06 Gennemsnit 4,45 5, ,99 KKu Dagkursus Dansk skriftlig 3,41 5, ,78 Dansk mundtlig 4,23 5, ,31 Matematik skriftlig 1,86 1, ,57 Engelsk mundtlig 4,75 4, ,42 Gennemsnit 3,56 4, ,52 Side 11

14 Kku Amager Ungdomssk Dansk skriftlig 4,28 4, ,20 Dansk mundtlig 2,73 6, ,97 Matematik skriftlig 2,94 3, ,09 Engelsk mundtlig 6,18 6, ,32 Gennemsnit 4,03 5, ,04 Vesterbro Ny Skole Dansk skriftlig 3,95 4, ,42 Dansk mundtlig 5,57 6, ,74 Matematik skriftlig 2,15 1, ,68 Engelsk mundtlig 5,95 5, ,40 Gennemsnit 4,41 4, ,02 Side 12

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere