BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 11.06.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse ( ) 1

2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 10. Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse ( ) Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag om organisatorisk placering af alle kommunens 10. klasser i Ungdomsskolen skal sendes i høring og tage stilling til principper for fysisk placering af 10. klasser. INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at forslag om at kommunens 10. klasseaktivitet (undtagen special 10. klasse) placeres organisatorisk i Ungdomsskolen sendes i høring 2. at udvalget godkender forslag til principper for fysisk placering af 10. klassecentre PROBLEMSTILLING 10. klasse er kommunens største uddannelsesforberedende tilbud til elever, der ved afslutningen af grundskolen ikke er uddannelsesparate. Det københavnske 10. klassesystem udgør en bred vifte af tilbud til mange forskellige ungegrupperinger med forskellige behov. Erhvervsuddannelsesreformen stiller krav til kommunerne om fra august 2015 at oprette EUD 10.klasser målrettet unge, der ønsker at blive optaget på en erhvervsuddannelse, men som ikke opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik ved 9.- og 10.-klasseprøverne eller som ikke er vurderet uddannelsesparat på de sociale og personlige kriterier. Alle 10. klasser består af en obligatorisk del med traditionelle skolefag samt en linjetoning. Linjetoningen udgør dermed forskellen på tilbuddene og er et væsentligt parameter for de unges valg af tilbud. Forvaltningen vurderer, at den nuværende ikke-koordinerede organisering indebærer en risiko for at toningen af tilbuddene i for høj grad sker ud fra en popularitetsmålestok med fritidsinteressepræg for at sikre de enkelte enheders søgetal og dermed økonomi. Den samlede tilbudsvifte bør i stedet målrettes hele ungegruppens behov for opkvalificering hen mod en ungdomsuddannelse. Det er positivt med et mangefacetteret tilbud, men forvaltningen vurderer at der er behov for at styrke styringen og udviklingen af 10.klassesystemet. Da de forskellige 10. klasser er organisatorisk tilknyttet forskellige områder i BUF, er betingelserne for dette vanskelige - fx at sikre at der også er tilbud til de vanskeligste og mest udfordrende elever. Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af de eksisterende 10.klassers kapacitet, placering toning og organisatoriske tilknytning. P.t. går ca 40 % af eleverne fra 9. klasse videre til 10. klasse i København, hvilket er under landsgennemsnittet på 46 %. Der var pr indskrevet 1105 elever i 10. klasse, excl. elever i privat- og efterskoler. 10. klasserne er fysisk placeret på en række adresser udfra forudsætningen om, at tilbuddene er bydækkende og at de unge er mobile. Samtidig er der siden januar 2001 planlagt ud fra en BRbeslutning om, at tilbuddene skal have centerkarakter for at sikre et alsidigt udbud af fag og for at Side 1

3 kunne udgøre et ungdomsmiljø. Der er imidlertid flg. konkrete udfordringer ved den aktuelle fysiske placering: 10. klassecenteret på Vesterbro Ny Skole kan pga skolens stigende børnetal fra dens grunddistrikt ikke rummes på skolen fra 1. august 2017 Ungdomsskolens heltidsundervisning for udsatte unge udgør et segregeret miljø med mangel på velfungerende unge som positive rollemodeller Forvaltningen fremlægger hermed forslag til ændret organisering og principper for det videre arbejde med fysisk placering af 10.-klassetilbuddet. LØSNING Organisatorisk placering Forvaltningen foreslår at al 10. klasseundervisning fra august 2015 samles organisatorisk under Ungdomsskolens ledelse med henblik på at skabe ét centrum for styring og udvikling af det samlede 10. klassetilbud at sikre at de mange enkelte enheders økonomiske interesser i at tiltrække mange elever ikke svækker fokus på 10. klasse som uddannelsesforberedende tilbud at skabe øget fleksibilitet for unges valg og evt. omvalg af 10. klasse at skabe ét stort samlet pædagogisk miljø for lærere i 10. klasse De foreløbige resultater for effekten af 10. klasse opgjort som elevernes efterfølgende status i ungdomsuddannelserne peger på, at en placering i et egentligt ungemiljø med tæt kontakt til ungdomsuddannelser er bedre end en placering i et folkeskolemiljø. Se bilag for detaljer om dette. Forslaget indebærer, at lærere, der p.t. underviser i de tre 10. klassecentre på folkeskoler, tilbydes overførsel til Ungdomsskolen. Lærere, der tager mod tilbuddet, skal dermed overgå til en anden fagforening/overenskomst, idet det er Uddannelsesforbundet der overenskomstdækker ungdomsskoleområdet. Det er forvaltningens opfattelse, at der i den forbindelse skal gives en garanti til de berørte lærere om at deres ansættelsesvilkår ikke forringes af den grund. Dette blev også gjort, da 10. klasse på Amager blev overført til ungdomsskolen. Lærere, der ikke tager mod tilbuddet om overførsel til Ungdomsskolen, søges genplaceret i folkeskolen. Forslaget vil indebære, at Ungdomsskolen fremover indgår kontrakter om indhold, organisering og økonomi med erhvervsskolerne om 10. klasseundervisning i EUD-regi inden for rammerne for dimensionering af tilbuddene og de fastsatte økonomiske rammer. Den almene 10. klasseundervisning peger mere bredt frem mod det samlede ungdomsuddannelsessystem og fastholdes i kommunalt regi, men i tæt samarbejde med erhvervsskolerne. Alternativ løsning Resultaterne opgjort som karakterer og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne fra de seneste to års 10. klasser omfatter endnu kun forholdsvis få elever og må derfor tages med en vis forsigtighed ift. spørgsmålet om den bedste organisering og placering af 10. klasserne. Da de forskellige skoler modtager ganske forskellige elevprofiler, er en direkte sammenligning vanskelig. Der redegøres mere detaljeret for de opnåede resultater i bilaget. Det er derfor også muligt at lade den nuværende organisering fortsætte med en forstærket koordinationsindsats fra forvaltningen. Fysisk placering Det er forvaltningens opfattelse, at en samling af alle 10. klasser i Ungdomsskolens regi i sig selv udgør et potentiale for pædagogiske forbedringer, men potentialet indfries bedst ved en revurdering af den fysiske placering af 10. klasserne. Side 2

4 Forvaltningen foreslår flg. bærende principper for forvaltningens arbejde med den fysiske placering af 10. klassecentre: - almene 10. klasser placeres i umiddelbar tilknytning til ungdomsuddannelser for at understøtte elevernes erfaringer med det ungdomsuddannelsesmiljø, som de skal indgå i det flg. år. Forvaltningen skønner. at mulighederne er bedst i tilknytning til erhvervsskolerne, hvilket vil fremme de unges viden om EUD, EUX, HHX og HTX - men vil også se efter andre muligheder. - ungdomsskolens heltidsundervisning for udsatte unge på 10. klasseniveau placeres i videst muligt omfang på skoler, hvor der er et miljø med ressourcestærke unge for at skabe positive rollemodeller. Det kan være erhvervsskoler og almene 10. klassecentre Forvaltningen har drøftet muligheden for fysisk placering i tilknytning til erhvervsskolerne med erhvervsskolerne i København, som gerne vil arbejde videre med ideen. Afhængigt af resultatet af drøftelserne med erhvervsskolerne om lokalesamarbejde vil lokaliteter med nuværende 10. klassecenter kunne opgives. ØKONOMI Placeringen af 10. klasse i Ungdomsskolens regi er ressourceneutralt, idet den eksisterende 10. klasseøkonomi i folkeskole- og UU-regi blot overføres til ungdomsskolen. De nuværende udgifter til 10. klasse udgør 54 mio kr (excl. udgifter til betaling for 10. klasse på privat- og efterskoler). Forvaltningen forventer, at de øgede adgangskrav til erhvervsuddannelserne og dermed indførelsen af EUD 10 vil give et udgiftspres, som kommunerne vil blive kompenseret for i de igangværende forhandlinger mellem KL og staten. Når forhandlingsresultatet foreligger, vil udvalget blive orienteret. Dimensioneringen af de forskellige dele af det samlede 10. klassesystem har betydning for det samlede omkostningsniveau pga stærkt forskellige elevpriser. Der redegøres nærmere for dette i bilag 1. Placering af 10. klasser på erhvervsskoler kan betyde deponeringsudgifter i forbindelse med indgåelse af 3. mands lejemål. Forvaltningen er igang med at undersøge reglerne om deponering og disses betydning for at placere 10. klasserne i tæt tilknytnig til erhvervsuddannelserne. Der må under alle omstændigheder forventes udgifter fra august 2017 til en omplacering af den 10. klassekapacitet, der pt er på Vesterbro Ny Skole. På sigt vil en flytning af 10. klasser fra folkeskoler generelt betyde en mindskning af udbygningsbehovet på folkeskoleområdet. Forvaltningen vender tilbage med budgetforslag i takt med at dette er nødvendigt. VIDERE PROCES Forslag om at kommunens 10. klasseaktivitet, undtagen special 10. klasse, placeres organisatorisk i Ungdomsskolen sendes i 6 ugers høring (forlænges med sommerferien) hos samtlige folkeskoler, Ungdomsskolens bestyrelse, Københavns Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Københavns Fælles Elevråd, Brug Folkeskolen. Efter høringen drøftes forslaget igen i Børne- og Ungdomsudvalget. På baggrund af udvalgets stillingtagen til principperne for fysisk placering af 10. klassecentrene tager forvaltningen kontakt til de københavnske ungdomsuddannelser og drøfter betingelser for samlokalisering, hvorefter forvaltningen fremlægger en sag, som konkret redegør for tidsplan, lejebetingelser og evt. deponeringsudgifter. Samtidig forventer forvaltningen endvidere at fremlægge forslag til dimensionering af det samlede 10. klassesystem, fordelt på: EUD10 i erhvervsskoleregi 20/20-model i erhvervsskoleregi 40-ugers-model i erhvervsskoleregi (EUX-, HTX- samt HHX-forberedende forløb) Side 3

5 almen 10. klasse heltidsundervisning for socialt udsatte unge. Else Sommer /Jacob Zeberg Eberholst BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. BILAG klasse Side 4

6 KLASSE

7 Bilag vedr. 10. klasse Lovgivning om 10. klasse Folkeskolelovens 19 a: Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse Folkeskolelovens 19 e: Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasses-forløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet. Alle elever fra 9. klasse har retskrav på at blive optaget i en 10. klasse, hvis de ønsker det Søgemønstre Ca 1500 unge søger 10. klasse pr år. De fordelte sig i 2013 på Ca 600 unge søger 10. klasse på folkeskole/kku Amager Ca unge søger 10.klasse på erhvervsuddannelsesskole Ca 350 unge søger 10. klasse i ungdomsskolens heltidsundervisning Ca 200 søger 10. klasse på privatskole/efterskole Ny tendenser i søgemønsteret Stor stigning fra 2012 til 2013 i søgningen af 10. klasse på erhvervsskole - fra 258 elever til 374 elever (ultimo marts) Side 5

8 Typer af 10. klasse Figuren nedenfor viser 10. klasses placering som uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og de egentlige ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser: Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige Uddannelser (EUD), Erhvervsfaglig Grunduddannelse (EGU), Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Uddannelsesforberedende tilbud Hovedsporet 2000 unge Almen 10. klasse (folkeskole, privatskole, EUD-10.klasse) 1220 unge 350 unge KKUs heltidsundervisning Pr Andet: arbejde, od virksomhedspraktik, uktio produktions- mm nssskole kol e 130 unge frafald Anslåede tal for unges valg marts måned i 9. klasse Grundskolen 3700 elever KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Almen 10. klasse Tilbud til ikke-uddannelsesparate unge, der vil forbedre deres faglige resultater eller bliver mere modne og afklarede, så de efterfølgende kan søge optagelse på erhvervsuddannelse eller gymnasium 20/20-model Tilbud til ikke-uddannelsesparate unge, der er interesseret i efterfølgende at søge en erhvervsuddannelse. De første 20 uger er kommunalt betalte, de næste 20 uger er på statstaxameter og forbereder til en bestemt erhvervsuddannelse 40-ugersmodel Gymnasieforberedende tilbud til ikke uddannelsesparate unge. Peger pt især mod HTX, men skal i fremtiden også orienteres mod HHX og EUX Heltidsundervisning for socialt udsatte unge Prøveforberedende 10. klasseundervisning i trygge rammer og små hold for socialt udsatte unge EUD 10 Side 6

9 Nyt tilbud til ikke-uddannelsesparate unge, der er interesserede i at søge ind på en erhvervsuddannelse, men som ikke har opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik i 9. klasse eller som ikke er erklæret uddannelsesparate af deres lærere på de sociale og personlige kriterier. En del af erhvervsuddannelsesreformen og træder i kraft fra august klassesystemet august 2014 Type Hvor Kapac itet Linjer Almen Kildevældsskolen, 130 -Fodbold Bellmansgade -Din Indre kunstner -Vild med idræt Almen Almen Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade Kirsebærhavens Skole, Vigerslevvej -Kultur 174 -Bevæg dig -Træk vejret-lev livet -Innovation/medier -Psykologi -Verdensklassen 110 -Sport 10 -Medier, kultur/kommunik. -Musik 10 -Sprog, kultur, medier Organisatorisk tilhørsfohold Område Indre By/Østerbro Område Valby/Vesterbro/Kgs.Enghav e Område Valby/Vesterbro/Kgs.Enghav e Almen KKU Amager Jemtelandsgade 245 -Handel/Innovation -Kreativitet -Internationalisering -Pædagogik/bevægelse -Mulighedernes Praktik -Aktiv 10 Ungdomsskolen 20/20 SOPU-skolen, Strandlodsvej 65 -Sundhed, omsorg og pædagogik Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 20/20 Teknisk Erhvervsskole Center, (TEC) Stæhr Johansensvej og Stamholmen 20/20 Københavns Tekniske Skole(KTS), Rebslagervej og Brønderslev Alle 20/20 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Alle 100 -Biler og teknik -El og automation 72 -Tømrer -Web-design Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 100 -Mad! Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Side 7

10 20/20 CPH West Frisørskolen, Glentevej 40 ugers model 40 ugers model Københavns Tekniske Skole, Jagtvej Teknisk Erhvervsskole Center, Stæhr Johansensvej 28 -Body and Beauty Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 33 -HTX-forberedende Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning 64 -HTX-forberedende Kontrakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Heltidsundervisning for socialt udsatte Heltidsundervisning for socialt udsatte Heltidsundervisning for socialt udsatte Byhøjskolen Kapelvej Dagkursus, Bellmansgade Ungdomsskolen i Hindegade 102 -Design -Multikunst -Musik og sang -Fotografi -Basis -10. Turbo Ungdomsskolen 64 -Lær i dit eget tempp Ungdomsskolen klasse -sprogskole for sent ankomne unge år Ungdomsskolen Mere detaljerede oplysninger om de enkelte tilbud kan læse i UU Københavns 10. klassehæfte: Elevpriser i 10. klassesystemet Type Elevpris Bemærkninger Almen 10. klasse Inkl. ejendomsudgifter og tosprogsudgifter 20/20-model Hertil kommer ca kr i statsligt taxameter 40 ugers-model Hertil kommer i statsligt taxameter Heltidsundervisning Excl. Ejendomsudgifter, ledelse og administration Side 8

11 Resultater i 10. klasse Overgang til ungdomsuddannelserne Da 10. klasse er et uddannelsesforberedende tilbud for unge, der ikke er afklarede eller mangler kompetencer ift. at påbegynde en ungdomsuddannelse, er overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelserne den vigtigste kvalitetsindikator. Aktuel status for unge der i juni 2012 forlod 10. klasse (n=861) Aktuel status i Ungdomsuddannelsessystemet 10. klasse på erhvervsskole 10. klasse på folkeskole + KKU Amager 10. klasse i heltidsundervinsningen skoleår 0,9% 0% 1,3% 0,5% KVUC 4,7% 11,9% 13,6% 11,5% Arbejde 10,3% 11,6% 21,3% 14,1% Andre udd.forberedende 3,7% 3,1% 3,4% 3,3% tilbud (fx produktionsskole) Ikke i gang 1,9% 5,9% 10,2% 6,8% Anden ungdomsuddannelse 1,9% 0,2% 3,0% 0,9% Erhvervsuddannelse 33,6% 27,4% 26,0% 27,8% Gymnasial ungdomsuddannele 43,0% 39,9% 21,3% 35,2% Alle Karakterer I nedenstående tabel opgøres karakterfremgangen i de bundne prøvefag for den årgang, der forlod 10. klasse i juni Karakterfremgangen er målt i forhold til elevernes resultater ved 9. klasseprøven juni klasseprøven er sværere end 9. klasseprøven, så en fastholdelse af karakterniveauet repræsenterer en faglig progression og må siges at være tilfredsstillende. Resultaterne skal tages med det forbehold, at de kun gælder én årgang. Kolonne 1: hvilket fag Kolonne 2: gennemsnitligt resultat for elevgruppen ved 9. klasseprøven juni 2012 Kolonne 3: gennemsnitligt resultat for elevgruppen ved 10. klasseprøven juni 2012 Kolonne 4: antal elever indskrevet på skolen juni 2013 Kolonne 5: antal elever, der gik til prøve i 10. klasse Kolonne 6: karakterfremgangen HTX-forberedende 10. klasse på TEC Dansk skriftlig 4,71 5, ,79 Dansk mundtlig 5,67 5, ,52 Matematik skriftlig 4,93 4, ,69 Engelsk mundtlig 5,50 7, ,86 Gennemsnit 5,20 5, ,36 Side 9

12 KTS 10plusK Dansk skriftlig 3,50 4, ,21 Dansk mundtlig 3,61 6, ,72 Matematik skriftlig 2,94 3, ,29 Engelsk mundtlig 3,39 5, ,72 Gennemsnit 3,36 4, ,49 KTS Kastrup 10 web/design Dansk skriftlig 4,70 5, ,55 Dansk mundtlig 5,50 8, ,50 Matematik skriftlig 3,86 6, ,00 Engelsk mundtlig 7,89 8, ,67 Gennemsnit 5,49 7, ,68 HTX-forberedende 10. klasse på KTS Dansk skriftlig 5,55 6, ,53 Dansk mundtlig 5,54 5, ,29 Matematik skriftlig 5,08 6, ,35 Engelsk mundtlig 6,04 6, ,83 Gennemsnit 5,55 6, ,75 SOPU Dansk skriftlig 4,27 6, ,82 Dansk mundtlig 5,38 7, ,08 Matematik skriftlig 1,81 1, ,69 Engelsk mundtlig 4,73 6, ,50 Gennemsnit 4,04 5, ,18 Side 10

13 Kildevældsskolen Dansk skriftlig 4,51 5, ,86 Dansk mundtlig 5,41 5, ,55 Matematik skriftlig 3,57 3, ,50 Engelsk mundtlig 5,64 6, ,14 Gennemsnit 4,78 5, ,51 Kirsebærhavens Skole Dansk skriftlig 4,24 6, ,94 Dansk mundtlig 5,09 7, ,00 Matematik skriftlig 3,04 2, ,71 Engelsk mundtlig 6,31 7, ,38 Gennemsnit 4,67 5, ,15 Kku Byhøjskolen Dansk skriftlig 4,83 5, ,45 Dansk mundtlig 4,67 7, ,72 Matematik skriftlig 3,42 3, ,26 Engelsk mundtlig 4,88 5, ,06 Gennemsnit 4,45 5, ,99 KKu Dagkursus Dansk skriftlig 3,41 5, ,78 Dansk mundtlig 4,23 5, ,31 Matematik skriftlig 1,86 1, ,57 Engelsk mundtlig 4,75 4, ,42 Gennemsnit 3,56 4, ,52 Side 11

14 Kku Amager Ungdomssk Dansk skriftlig 4,28 4, ,20 Dansk mundtlig 2,73 6, ,97 Matematik skriftlig 2,94 3, ,09 Engelsk mundtlig 6,18 6, ,32 Gennemsnit 4,03 5, ,04 Vesterbro Ny Skole Dansk skriftlig 3,95 4, ,42 Dansk mundtlig 5,57 6, ,74 Matematik skriftlig 2,15 1, ,68 Engelsk mundtlig 5,95 5, ,40 Gennemsnit 4,41 4, ,02 Side 12

Bilag vedr. 10. klasse

Bilag vedr. 10. klasse Bilag vedr. 10. klasse Lovgivning om 10. klasse Folkeskolelovens 19 a: Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Udvalget tiltrådte samtidig på mødet principper for fysisk placering af 10. klasser, der bygger på følgende uddrag fra indstillingen:

Udvalget tiltrådte samtidig på mødet principper for fysisk placering af 10. klasser, der bygger på følgende uddrag fra indstillingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Dimensionering af 10. klasse i skoleåret 2015-2016 D. 11. juni 2014 blev udvalget præsenteret for indstilling

Læs mere

I nærværende notat beskriver forvaltningen: de seneste års historik vedr. arbejdet med justering af 10. klasse

I nærværende notat beskriver forvaltningen: de seneste års historik vedr. arbejdet med justering af 10. klasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Ny 10. klasse i København I nærværende notat beskriver forvaltningen: de seneste års historik vedr.

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 For 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning

Kvalitetsrapport 2016 For 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning Kvalitetsrapport 2016 For 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Faglighed 9 Karakterniveau 10 Udvikling i fagligt

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over høringssvar

Bilag 2: Oversigt over høringssvar Bilag 2: Oversigt over høringssvar nr afsender resumé Forvaltningens kommentarer 1 Skolebestyrelsen ved Engskolen 2 Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole Meget positive overfor forslaget det bygger

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Hvordan er opbygningen af Talent:10? Hvad gør vi i Talent:10

Hvordan er opbygningen af Talent:10? Hvad gør vi i Talent:10 Hvordan er opbygningen af Talent:10? Hvad gør vi i Talent:10 Uddannelsens DNA Faglig udvikling - alle elever skal bliver endnu dygtigere Uddannelsesafklaring Efterskoleånd Starten på en ungdomsuddannelse.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Sammenskrivning af interview vedr. 10. klasse

Sammenskrivning af interview vedr. 10. klasse Sammenskrivning af interview vedr. 10. klasse Opgaven for analysegruppen er at beskrive to modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse. De to modeller beskrives nedenstående. Der er gennemført

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Bestyrelsens strategiske ønske om at få 10. klasse placeret fysisk på erhvervsskolen hvorfor? Et flerårigt

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning 1. Skitse over Ungdomsskolens 10. klasse i 2008/09 Nedenfor illustreres i en skitse hvorledes

Læs mere