Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction) DA DA

2 BEGRUNDELSE BAGGRUND FOR FORSLAGET 1. De regler, der gælder for økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ( ) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/ ("EGF-forordningen"). 2. Den 20. februar 2014 indsendte de nederlandske myndigheder ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i 89 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) 2 i de sammenhængende NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel i Nederlandene. 3. Efter en gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i EGF-forordningen, at betingelserne for økonomisk EGF-støtte er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN EGF-ansøgning: Medlemsstat: Berørt(e) region(er) (på NUTS 2-niveau): EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction Nederlandene Dato for indgivelse af ansøgningen: Dato for kvittering for modtagelse af ansøgningen: NL-22 (Gelderland) og NL-21 (Overijssel) Dato for anmodning om yderligere oplysninger: Frist for indsendelse af yderligere oplysninger: Frist for afslutningen af vurderingen: Interventionskriterium: Økonomisk(e) aktivitetssektor(er) (NACE rev. 2, hovedgruppe): Referenceperiode (ni måneder): Antal afskedigelser eller ophør af selvstændiges aktivitet i referenceperioden: Antal støtteberettigede personer, der forventes at deltage i foranstaltningerne: Artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen Hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) Budget til de individualiserede tilbud (EUR): EUT L 347 af , s Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af , s. 1). DA 2 DA

3 EGF-implementeringsbudget (EUR): Samlet budget (EUR): Økonomisk støttebeløb, som EGF anmodes om (EUR): (60 % af det samlede budget) VURDERING AF ANSØGNINGEN Procedure 4. De nederlandske myndigheder indsendte ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland- Overijssel - Construction - den 20. februar 2014, dvs. inden for en periode på 12 uger fra den dato, hvor interventionskriterierne, der er omhandlet i punkt 5 til 6 nedenfor, var opfyldt. Kommissionen bekræftede modtagelsen af ansøgningen inden for en periode på to uger efter datoen for ansøgningens indgivelse, dvs. den 5. marts Den 6. marts 2014 anmodede Kommissionen de nederlandske myndigheder om yderligere oplysninger. De nederlandske myndigheder fremlagde sådanne yderligere oplysninger inden for en periode på seks uger efter anmodningens fremsættelse. Den frist på 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, inden for hvilken Kommissionen skal afslutte sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at yde tilskud, udløber den 10. juli Ansøgningens støtteberettigelse Interventionskriterier 5. De nederlandske myndigheder indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en referenceperiode på ni måneder i virksomheder, der er aktive i den samme økonomiske sektor på NACE rev 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i én region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau Ansøgningen vedrører: 562 arbejdstagere, der er blevet afskediget 4 i virksomheder 5, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) i de to sammenhængende regioner Gelderland (NL 22) og Overijssel (NL 21). Referenceperioden på ni måneder løber fra den 1. marts 2013 til den 1. december Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør 7. Afskedigelserne er beregnet som følger: 215 fra den dato, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte arbejdstager meddelelse om afskedigelse eller opsigelse af arbejdstagerens ansættelseskontrakt 347 fra den dato, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges eller udløber Støtteberettigede personer 8. Det samlede antal støtteberettigede støttemodtagere er på EUT L 154 af , s. 1 som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011. Jf. artikel 3, litra a), i EGF-forordningen. For så vidt angår listen over berørte virksomheder og antal afskedigede arbejdstagere i hver virksomhed, henvises der til bilaget. DA 3 DA

4 Sammenhæng mellem afskedigelserne og den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/ For at fastslå, om der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise, der er behandlet i forordning (EF) nr. 546/2009, fremfører de nederlandske myndigheder, at der er flere grunde til den negative udvikling inden for produktion og beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren, nærmere bestemt opførelsen af bygninger (almennyttigt byggeri og boligbyggeri) - som alle har relation til den økonomiske og finansielle krise, nemlig bankernes politik om at gennemføre strammere regler for realkredit- og långivning - hvormed mulighederne for at få realkredit og lån er blevet betydeligt reduceret; regeringens spareforanstaltninger for at mindske statsgæld og budgetunderskud og således nedbringe de offentlige udgifter samt det markante fald i priser og værdier på boligmarkedet, der gør det vanskeligt at købe og sælge huse. 10. De nederlandske myndigheder gør gældende, at den nederlandske finanssektor er en international, global sektor, der er stærkt afhængig af investeringer og realkredit- og långivning på de internationale kapitalmarkeder. Nederlandske banker har begrænsede muligheder for at tiltrække opsparet kapital fra det nederlandske marked, og kan følgelig ikke finansiere nederlandske realkreditlån udelukkende med nederlandsk kapital. De nederlandske banker er derfor afhængige af de globale kapitalmarkeder. Den finansielle sektor er bundet af internationale regler om omkostningsreduktioner, kapitalinvesteringer, nyvurderinger af kreditgivning, nedbringelse af balancen og finansreserver. Grafen over realkreditlånsmarkedet for perioden viser en betydelig opbremsning i den årlige vækst fra 7,2 % i 2008 til 1,9 % i Graf 1: årlig nettovækst på realkredit fra banker * tal fra den nederlandske nationalbank Tallene for kreditgivningen til SMV er har siden 2008 vist en nedadgående tendens. Figur 1: kreditgivning til SMV'er (kilde den nederlandske nationalbank) Kilde:http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2012/dnb jsp. Kredietverlening aan het MKB stuurgroep kredietverlening 2 mei (Lån ydet af banker til små og mellemstore virksomheder (SMV) DA 4 DA

5 Omkring 98 % af de nederlandske bygge- og anlægsvirksomheder er små og mellemstore, og disse virksomheder lider også under mangel på kreditter, hvilket resulterer i mange konkurser, der har ført til afskedigelser. 12. Den økonomiske og finansielle krise tvinger den nederlandske regering at nedbringe statsunderskuddet og statsgælden ved at iværksætte et intensivt program med henblik herpå. Budgetudgifterne skal reduceres med 24 mia. EUR i Det vil få negative følger for bygge- og anlægssektoren, da nedskæringerne i de offentlige udgifter har en direkte negativ indvirkning på investeringer i infrastruktur og boligprogrammer. Den nationale regerings nedskæringer i de offentlige udgifter påvirker også provinsregeringerne provinsen Gelderland er fra 2011 begyndt at skære udgifterne ned med 58 mio. EUR pr. år. Provinsen Overijssel vil begrænse sine offentlige udgifter i 2014 med 17,4 mio. EUR 8. Bygge- og anlægssektoren er særdeles afhængig af det regionale hjemmemarked. Den negative økonomiske udvikling som følge af den økonomiske og finansielle krise og som følge af begrænsningen i de offentlige budgetprogrammer betyder, at bygge- og anlægssektoren befinder sig i en sårbar position, nærmere bestemt en position, der er endnu mere sårbar, når de opererer på det regionale marked i Gelderland og Overijssel. 13. I perioden faldt den samlede produktion af nye huse med enheder i Nederlandene. For Overijssel faldt produktionen af nye huse med og i Gelderland med Faldet i priser og produktion på nye huse var ødelæggende for beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Følgelig gik mange virksomheder konkurs, og mange bygningsarbejdere mistede deres arbejde. Tabel 1: Tilladelser til opførelse af nye huse 9 Regioner Nederlandene Antal tilladelser i alt: Overijssel Antal tilladelser i alt: Gelderland Antal tilladelser i alt: Begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne og til aktivitetsophør 14. I Nederlandene har bygge- og anlægssektoren siden 2008 været ramt af den finansielle og økonomiske krise med en konstant faldende produktion (med et beskedent opsving i 2011). I 2012 faldt produktionen med 10,2 % for så vidt angår 8 9 : artikel om budgettet og udgiftsindskrænkning i provinsen Gelderland, : artikel om budgettet og udgiftsindskrænkning i provinsen Overijssel. DA 5 DA

6 opførelse af bygninger (NACE rev. 2 hovedgruppe 41) 10, sammenlignet med Denne negative tendens fortsatte i 2013, da produktionen faldt med yderligere 10 % i marts 11. Tabel: Årlig omsætning ved opførelse af bygninger opstillet efter virksomhedens størrelse Branche (SBI 2008) Periode Udvikling - alle virksomheder Udvikling - små Udvikling - mellemstore Udvikling - store Opførelse af bygninger ,5 16,6 11,6 6,6 Opførelse af bygninger ,9 3,5-13,0-8,2 Opførelse af bygninger ,9-5,6-17,1-10,1 Opførelse af bygninger ,1 8,6 7,1-3,9 Opførelse af bygninger ,1-10,4-12,7-7,4 15. I de første to kvartaler af 2013, gik arbejdspladser tabt 12 inden for bygge- og anlægssektoren i Nederlandene. Det fremgår af nedennævnte tal, at tabet af arbejdspladser inden for bygge- og anlægssektoren var langt det største på årsbasis Omsætningsudvikling inden for bygge- og anlægssektoren. 12 sektoriel beskæftigelse (findes kun på nederlandsk). DA 6 DA

7 16. Den negative udvikling inden for produktion og beskæftigelse i Nederlandene, var især mærkbar i provinserne Gelderland og Overijssel, hvor der er et betydeligt antal byggefirmaer. I 2012 var der i Gelderland ca aktive virksomheder, og i Overijssel var der ca Følgende tabel viser produktionstal i bygge- og anlægssektoren i begge provinser for perioden År * Gelderland Overijssel # i mio. EUR * Skøn Afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og på beskæftigelsen 17. Der er ca personer beskæftiget i bygge- og anlægssektoren i Gelderland, hvilket udgør 6,3 % af den samlede erhvervsaktive befolkning 15. Omkring Tal fra 2012: statistiske oplysninger for Overijssel og for Gelderland, Regionale produktionstal fra EIB inden for forventninger til produktion og beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren Kilde: Economic Institute for Construction Research EIB. Produktionstal DA 7 DA

8 personer er beskæftiget i bygge- og anlægssektoren i Overijssel, hvilket udgør 7,3 % af den samlede erhvervsaktive befolkning 16. Bidraget fra bygge- og anlægssektoren til BNP i Gelderland var på 12 % i 2011 og på 10 % på nationalt plan. For Overijssel udgjorde bidraget til BNP 8,4 % 17. Tabel: Regionale BNP-tal for bygge- og anlægssektoren Emne Sektorer Regioner Periode Værdi i mio. EUR Alle økonomiske BNP aktiviteter Nederlandene BNP Alle økonomiske aktiviteter Overijssel BNP Alle økonomiske aktiviteter Gelderland BNP Byggeri og anlæg Nederlandene BNP Byggeri og anlæg Overijssel BNP Byggeri og anlæg Gelderland Disse tal for beskæftigelsen og BNP viser, at bygge- og anlægssektoren spiller en vigtig rolle i den lokale økonomi og på det lokale arbejdsmarked. Derfor forventes det, at afskedigelserne i sektoren får betydelige negative konsekvenser for henholdsvis den lokale og regionale økonomi og beskæftigelsesniveauet. 18. I Overijssel og Gelderland konstateres der en væsentlig stigning inden for afskedigelser i bygge- og anlægssektoren, og sammenlignet med de nationale tal udgør antallet af arbejdsløse i begge provinser 39 % af det samlede antal afskedigelser i Tabellen viser stigningen i antallet af arbejdsløse pr. måned i en periode på tre år 18. Tabel: Antal afskedigelser i bygge- og anlægssektoren Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Tallene viser, hvor dramatisk situationen i begge provinser er inden for bygge- og anlægssektoren. Arbejdsløsheden i sektoren steg hurtigt og nåede højdepunktet mellem december 2012 og marts 2013 og var derefter uændret. Modtagere, der er tiltænkt støtte, og de foreslåede foranstaltninger Modtagere, der er tiltænkt støtte 19. Det anslåede antal arbejdstagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne er på Fordelingen af de arbejdstagere og selvstændige, der er tiltænkt støtte, på køn, nationalitet og aldersgruppe er, som følger: Kategori Antal modtagere, der er tiltænkt støtte 15 Bureau of Economic Research i provinsen Gelderland. Statistiske oplysninger fra Provinsen Gelderland 16 Database for provinsen Overijssel. Antal job i bygge- og anlægssektoren Bygge- og 18 anlægssektorens bidrag til BNP i provinserne Gelderland og Overijssel. Tal fra UWV (instituttet for ydelsesordninger til ansatte) Gelderland og Overijssel. DA 8 DA

9 Køn: Mænd: 440 (92,6 %) Kvinder: 35 (7,4 %) Nationalitet: EU-borgere: 475 (100 %) Ikke-EU-borgere: 0 (0 %) Aldersgruppe: årige 15 (3,1 %) årige 46 (9,7 %) årige 310 (65,3 %) årige 104 (21,9 %) Over 64 år: 0 (0 %) Foreslåede foranstaltninger 21. De individualiserede tilbud, der ydes til de afskedigede arbejdstagere, består af følgende foranstaltninger, som tilsammen udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at vende tilbage til beskæftigelse: 1) Hjælp til jobsøgning og udredning: a) Foranstaltningen begynder med en intensiv udredning i forbindelse med alle deltagere, hvor deres kompetencer, færdigheder og ambitioner kontrolleres, og deres fremtidige muligheder fastlægges. b) Hjælp til jobsøgning - et skræddersyet program, der tilbydes alle deltagere: aktiv støtte fra disponerende enheder til at samle dokumenter med henblik på jobsøgning og jobskift, intensiv jobtræning, karriereudvikling, etablering af et kontaktsted for bygge- og anlægssektoren og intensive kontakter til arbejdsgivere. 2) Videreuddannelse og omskoling: Videreuddannelse og omskoling og supplerende foranstaltninger for bygge- og anlægssektoren og for nye beskæftigelsesprofiler. Disse foranstaltninger er vigtige element i projektet for at opnå flere arbejdsmarkedsmuligheder for afskedigede arbejdstagere. Der sondres mellem videreuddannelse i eller uden for bygge- og anlægssektoren. Inden for sektoren (og med udgangspunkt i resultaterne fra et tidligere EGF-projekt) har de nederlandske myndigheder til hensigt at bevirke, at de afskedigede arbejdstagere bliver "mere alsidige fagfolk", hvilket anses for væsentligt at øge de pågældende personers arbejdsmarkedsmuligheder. Videreuddannelse uden for bygge- og anlægssektoren skal tage hensyn til kandidaternes muligheder og faglige erfaringer. Der findes muligheder inden for transportsektoren, men også i sektorer, der har relation til byggeri, f.eks. transport inden for bygge- og anlægssektoren, installationsarbejde og nedrivning af asbest. Kun i undtagelsestilfælde vil de afskedigede arbejdstagere blive tilbudt videreuddannelse i sektorer, der er fuldstændigt forskellige fra bygge- og anlægssektoren eller beslægtede sektorer. Med udgangspunkt i de positive erfaringer fra en tidligere EGF-sag, hvor nogle personer blev omskolet inden DA 9 DA

10 for sundhedssektoren og fandt arbejde dér, vil denne løsning dog også være mulig under implementeringen. Eksempler på videreuddannelse/omskoling er: a) omskoling af en byggearbejder (tømrer) til en mere alsidig håndværker ved at tilføje murer- eller blikkenslagerkompetencer b) omskoling af en byggearbejder til et arbejde inden for transportsektoren c) videreuddannelse af en byggearbejder i en ny sektor f.eks. sundhedsarbejder til ambulancekørsel eller inden for havearbejde eller landbrugsmæssige erhverv. (3) Hjælp til genplacering Genplacering anvendes til at give deltagerne mulighed for at arbejde i andre sektorer end bygge- og anlægssektoren, hvor de arbejdede, før de blev arbejdsløse. For at afgøre, om en person er egnet, vil der blive anvendt instrumenter, f.eks. erhvervsvejledning og jobvejledning, for at afgøre, om en person reelt er i stand til at skifte karriere, og hvilket uddannelsesforløb der bør følges. Resultatet af jobvejledningen kan være et uddannelsesprogram for kandidaten, sandsynligvis uden for bygge- og anlægssektoren. I forbindelse med gennemførelsen vil de nederlandske myndigheder også anvende genplaceringsinstrumenter for generelt at forberede kandidaterne på arbejdsmarkedet. Mange projektdeltagere har en lang erhvervserfaring i byggesektoren og er ikke vant til at søge om arbejde, arbejde med CV er eller bruge sociale medier til jobansøgninger. Projektet vil yde assistance i forbindelse med disse instrumenter. (4) Mobilitetspulje Denne foranstaltning består i at skabe en fleksibel pulje af (midlertidige) job for både jobsøgende og arbejdsgivere. Denne tjeneste kan bruges til at tilrettelægge en fleksible arbejdsanvisning. Omskolede arbejdstagere vil på denne måde få den nødvendige erhvervserfaring og kan præsentere sig over for nye arbejdsgivere. De budgetterede omkostninger er til etableringen af denne mobilitetspulje og til at kontakte de virksomheder, der ønsker at deltage. De budgetterede omkostninger omfatter lønomkostninger, udgifter til leje og andre nødvendige faciliteter (websted, reklame, aviser osv.). Således vil der med mobilitetspuljen søges efter (midlertidige) job til projektdeltagerne. Når en person er videreuddannet, vil den pågældende sandsynligvis blive placeret i puljen med henblik på at finde et job. Undertiden kan en kandidat straks blive anbragt i et job, når videreuddannelsen er afsluttet, f.eks. som følge af et praktikophold eller arbejdserfaring i en virksomhed i forbindelse med videreuddannelsen. Kandidater kan også blive placeret i mobilitetspuljen umiddelbart efter udredelsesfasen. De nederlandske myndigheder anslår, at ca. 225 projektdeltagere vil anbragt i mobilitetspuljen og finde arbejde gennem dette instrument. 22. De foreslåede foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor, udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de støtteberettigede foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger. DA 10 DA

11 23. De nederlandske myndigheder har leveret de ønskede oplysninger om foranstaltninger, der er obligatoriske for de berørte virksomheder i medfør af national lov eller kollektive overenskomster. De har bekræftet, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter sådanne foranstaltninger. Budgetoverslag 24. De anslåede samlede omkostninger er på EUR og omfatter udgifterne til de individualiserede tilbud på EUR samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på EUR. 25. Der anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt EUR (60 % af de samlede omkostninger). Foranstaltninger Forventet antal deltagere Skønsmæssigt anslåede omkostninger pr. deltager (i EUR) Individualiserede tilbud (foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), og c), i EGFforordningen) Samlede anslåede omkostninger (i EUR) % af det samlede beløb Hjælp til jobsøgning Udredning Videreuddannelse og omskoling: a) Videreuddannelse og omskoling i bygge- og anlægssektoren b) Videreuddannelse og omskoling i beslægtede sektorer c) Videreuddannelse og omskoling uden for bygge- og anlægssektoren Hjælp til genplacering Mobilitetspulje , Subtotal (a): Forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter: 1. Forberedende arbejde 0 2. Forvaltning Oplysning og offentlig omtale Kontrol og rapportering Subtotal (c): (4 %) DA 11 DA

12 Samlede omkostninger (a + c): EGF-støtte (60 % af de samlede udgifter) Omkostningerne til de foranstaltninger, der er identificeret som foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, er på 0 EUR og overstiger derfor ikke 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud. Periode for udgifternes støtteberettigelse 27. De nederlandske myndigheder begyndte at yde individualiserede tilbud til de modtagere, der var tiltænkt støtte, den 1. februar Udgifterne til de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 25, subtotal (a), skal derfor være berettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 1. februar 2014 til den 20. februar Fra den 1. februar 2014 pådrog de nederlandske myndigheder sig administrative udgifter til gennemførelsen af EGF. Udgifterne til det forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter skal derfor være berettiget til økonomisk EGF-støtte fra den 1. februar 2014 til den 20. august Komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EUmidler 29. De nederlandske myndigheder har anført, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der modtager økonomisk EGF-støtte, ikke samtidig modtager støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter. 30. Kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er den støtte på EUR, som provinsen Overijssel har ydet for at støtte EGFreintegrationsaktiviteterne for tidligere ansatte samt midlerne fra arbejdsmarkedets parter (O&O fondsen), som udgør resten af den medfinansiering, der er nødvendig (dvs EUR). Fremgangsmåder ved høringen af de personer, der er tiltænkt støtte, eller disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder 31. De nederlandske myndigheder har anført, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Arbejdsmarkedets parter i bygge- og anlægssektoren i Nederlandene deltager i ledelsen af uddannelsesinstitutionerne. Undervisere fra disse institutioner forvalter videreuddannelses- og uddannelsesfaciliteterne i sektoren. Det tekniske kontor for bygge- og anlægssektoren, der har taget initiativ til ansøgningen, forvaltes også af arbejdsmarkedets parter. Der blev afholdt en række regionale møder med sektorrepræsentanter og bygge- og anlægsvirksomheder den 3. december, den 5. december og den 16. december 2013 i provinsen Overijssel og den 20. december 2013 i provinsen Gelderland. De berørte parter vurderede sammen med Employee Insurance Agency (UWV) karakteren og omfanget af problemet og udformede foranstaltninger til at hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at vende tilbage til beskæftigelse, ikke mindst ved at ansøge om EGF-støtte. Forvaltnings- og kontrolsystemer 32. Ansøgningen indeholder en detaljeret beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne og fastlægger de involverede organers ansvarsområder. Nederlandene har meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af DA 12 DA

13 de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat 33. De nederlandske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende: Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse. Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Hvis den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, skal den have opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og have sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed. De foreslåede foranstaltninger vil yde støtte til de enkelte arbejdstagere og vil ikke tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer. De foreslåede foranstaltninger modtager ikke finansiel støtte fra andre EUfonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive undgået. De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene. Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Budgetforslag 34. EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene Efter at have gennemgået ansøgningen for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i EGF-forordningen, og under hensyntagen til antallet af modtagere, der var tiltænkt støtte, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, foreslår Kommissionen at mobilisere EGF til et beløb på EUR, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger til de foreslåede foranstaltninger for at kunne yde økonomisk støtte til ansøgningen. 36. Den planlagte afgørelse om at mobilisere EGF vil blive truffet i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 20. Tilhørende retsakter EUT L 347 af , s EUT C 373 af , s. 1. DA 13 DA

14 37. Samtidig med at Kommissionen forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere EGF, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om overførsel til de relevante budgetposter af et beløb på EUR. 38. Samtidig med at Kommissionen vedtager et forslag til en afgørelse om at mobilisere EGF, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse om økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF. DA 14 DA

15 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ( ) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/ , særlig artikel 15, stk. 4, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter proceduren i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 22, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og at hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene (3) Den 20. februar 2014 indsendte Nederlandene en ansøgning om at mobilisere EGF i forbindelse med afskedigelser i 89 virksomheder, der var aktive inden for NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) 24 i de to sammenhængende regioner Gelderland og Overijssel på NUTS 2-niveau, og supplerede den med yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013. (4) Som følge af Nederlandenes ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på EUR EUT L 347 af , s EUT C 373 af , s. 1. EUT L 347 af , s Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af , s. 1). DA 15 DA

16 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles der et beløb til rådighed fra EGF på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 16 DA

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2010 KOM(2010)416 endelig C7-0200/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2011 KOM(2011) 251 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere