Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction) DA DA

2 BEGRUNDELSE BAGGRUND FOR FORSLAGET 1. De regler, der gælder for økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ( ) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/ ("EGF-forordningen"). 2. Den 20. februar 2014 indsendte de nederlandske myndigheder ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i 89 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) 2 i de sammenhængende NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel i Nederlandene. 3. Efter en gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i EGF-forordningen, at betingelserne for økonomisk EGF-støtte er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN EGF-ansøgning: Medlemsstat: Berørt(e) region(er) (på NUTS 2-niveau): EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction Nederlandene Dato for indgivelse af ansøgningen: Dato for kvittering for modtagelse af ansøgningen: NL-22 (Gelderland) og NL-21 (Overijssel) Dato for anmodning om yderligere oplysninger: Frist for indsendelse af yderligere oplysninger: Frist for afslutningen af vurderingen: Interventionskriterium: Økonomisk(e) aktivitetssektor(er) (NACE rev. 2, hovedgruppe): Referenceperiode (ni måneder): Antal afskedigelser eller ophør af selvstændiges aktivitet i referenceperioden: Antal støtteberettigede personer, der forventes at deltage i foranstaltningerne: Artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen Hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) Budget til de individualiserede tilbud (EUR): EUT L 347 af , s Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af , s. 1). DA 2 DA

3 EGF-implementeringsbudget (EUR): Samlet budget (EUR): Økonomisk støttebeløb, som EGF anmodes om (EUR): (60 % af det samlede budget) VURDERING AF ANSØGNINGEN Procedure 4. De nederlandske myndigheder indsendte ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland- Overijssel - Construction - den 20. februar 2014, dvs. inden for en periode på 12 uger fra den dato, hvor interventionskriterierne, der er omhandlet i punkt 5 til 6 nedenfor, var opfyldt. Kommissionen bekræftede modtagelsen af ansøgningen inden for en periode på to uger efter datoen for ansøgningens indgivelse, dvs. den 5. marts Den 6. marts 2014 anmodede Kommissionen de nederlandske myndigheder om yderligere oplysninger. De nederlandske myndigheder fremlagde sådanne yderligere oplysninger inden for en periode på seks uger efter anmodningens fremsættelse. Den frist på 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, inden for hvilken Kommissionen skal afslutte sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at yde tilskud, udløber den 10. juli Ansøgningens støtteberettigelse Interventionskriterier 5. De nederlandske myndigheder indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en referenceperiode på ni måneder i virksomheder, der er aktive i den samme økonomiske sektor på NACE rev 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i én region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau Ansøgningen vedrører: 562 arbejdstagere, der er blevet afskediget 4 i virksomheder 5, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) i de to sammenhængende regioner Gelderland (NL 22) og Overijssel (NL 21). Referenceperioden på ni måneder løber fra den 1. marts 2013 til den 1. december Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør 7. Afskedigelserne er beregnet som følger: 215 fra den dato, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte arbejdstager meddelelse om afskedigelse eller opsigelse af arbejdstagerens ansættelseskontrakt 347 fra den dato, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges eller udløber Støtteberettigede personer 8. Det samlede antal støtteberettigede støttemodtagere er på EUT L 154 af , s. 1 som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011. Jf. artikel 3, litra a), i EGF-forordningen. For så vidt angår listen over berørte virksomheder og antal afskedigede arbejdstagere i hver virksomhed, henvises der til bilaget. DA 3 DA

4 Sammenhæng mellem afskedigelserne og den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/ For at fastslå, om der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise, der er behandlet i forordning (EF) nr. 546/2009, fremfører de nederlandske myndigheder, at der er flere grunde til den negative udvikling inden for produktion og beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren, nærmere bestemt opførelsen af bygninger (almennyttigt byggeri og boligbyggeri) - som alle har relation til den økonomiske og finansielle krise, nemlig bankernes politik om at gennemføre strammere regler for realkredit- og långivning - hvormed mulighederne for at få realkredit og lån er blevet betydeligt reduceret; regeringens spareforanstaltninger for at mindske statsgæld og budgetunderskud og således nedbringe de offentlige udgifter samt det markante fald i priser og værdier på boligmarkedet, der gør det vanskeligt at købe og sælge huse. 10. De nederlandske myndigheder gør gældende, at den nederlandske finanssektor er en international, global sektor, der er stærkt afhængig af investeringer og realkredit- og långivning på de internationale kapitalmarkeder. Nederlandske banker har begrænsede muligheder for at tiltrække opsparet kapital fra det nederlandske marked, og kan følgelig ikke finansiere nederlandske realkreditlån udelukkende med nederlandsk kapital. De nederlandske banker er derfor afhængige af de globale kapitalmarkeder. Den finansielle sektor er bundet af internationale regler om omkostningsreduktioner, kapitalinvesteringer, nyvurderinger af kreditgivning, nedbringelse af balancen og finansreserver. Grafen over realkreditlånsmarkedet for perioden viser en betydelig opbremsning i den årlige vækst fra 7,2 % i 2008 til 1,9 % i Graf 1: årlig nettovækst på realkredit fra banker * tal fra den nederlandske nationalbank Tallene for kreditgivningen til SMV er har siden 2008 vist en nedadgående tendens. Figur 1: kreditgivning til SMV'er (kilde den nederlandske nationalbank) Kilde:http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2012/dnb jsp. Kredietverlening aan het MKB stuurgroep kredietverlening 2 mei (Lån ydet af banker til små og mellemstore virksomheder (SMV) DA 4 DA

5 Omkring 98 % af de nederlandske bygge- og anlægsvirksomheder er små og mellemstore, og disse virksomheder lider også under mangel på kreditter, hvilket resulterer i mange konkurser, der har ført til afskedigelser. 12. Den økonomiske og finansielle krise tvinger den nederlandske regering at nedbringe statsunderskuddet og statsgælden ved at iværksætte et intensivt program med henblik herpå. Budgetudgifterne skal reduceres med 24 mia. EUR i Det vil få negative følger for bygge- og anlægssektoren, da nedskæringerne i de offentlige udgifter har en direkte negativ indvirkning på investeringer i infrastruktur og boligprogrammer. Den nationale regerings nedskæringer i de offentlige udgifter påvirker også provinsregeringerne provinsen Gelderland er fra 2011 begyndt at skære udgifterne ned med 58 mio. EUR pr. år. Provinsen Overijssel vil begrænse sine offentlige udgifter i 2014 med 17,4 mio. EUR 8. Bygge- og anlægssektoren er særdeles afhængig af det regionale hjemmemarked. Den negative økonomiske udvikling som følge af den økonomiske og finansielle krise og som følge af begrænsningen i de offentlige budgetprogrammer betyder, at bygge- og anlægssektoren befinder sig i en sårbar position, nærmere bestemt en position, der er endnu mere sårbar, når de opererer på det regionale marked i Gelderland og Overijssel. 13. I perioden faldt den samlede produktion af nye huse med enheder i Nederlandene. For Overijssel faldt produktionen af nye huse med og i Gelderland med Faldet i priser og produktion på nye huse var ødelæggende for beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Følgelig gik mange virksomheder konkurs, og mange bygningsarbejdere mistede deres arbejde. Tabel 1: Tilladelser til opførelse af nye huse 9 Regioner Nederlandene Antal tilladelser i alt: Overijssel Antal tilladelser i alt: Gelderland Antal tilladelser i alt: Begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne og til aktivitetsophør 14. I Nederlandene har bygge- og anlægssektoren siden 2008 været ramt af den finansielle og økonomiske krise med en konstant faldende produktion (med et beskedent opsving i 2011). I 2012 faldt produktionen med 10,2 % for så vidt angår 8 9 : artikel om budgettet og udgiftsindskrænkning i provinsen Gelderland, : artikel om budgettet og udgiftsindskrænkning i provinsen Overijssel. DA 5 DA

6 opførelse af bygninger (NACE rev. 2 hovedgruppe 41) 10, sammenlignet med Denne negative tendens fortsatte i 2013, da produktionen faldt med yderligere 10 % i marts 11. Tabel: Årlig omsætning ved opførelse af bygninger opstillet efter virksomhedens størrelse Branche (SBI 2008) Periode Udvikling - alle virksomheder Udvikling - små Udvikling - mellemstore Udvikling - store Opførelse af bygninger ,5 16,6 11,6 6,6 Opførelse af bygninger ,9 3,5-13,0-8,2 Opførelse af bygninger ,9-5,6-17,1-10,1 Opførelse af bygninger ,1 8,6 7,1-3,9 Opførelse af bygninger ,1-10,4-12,7-7,4 15. I de første to kvartaler af 2013, gik arbejdspladser tabt 12 inden for bygge- og anlægssektoren i Nederlandene. Det fremgår af nedennævnte tal, at tabet af arbejdspladser inden for bygge- og anlægssektoren var langt det største på årsbasis Omsætningsudvikling inden for bygge- og anlægssektoren. 12 sektoriel beskæftigelse (findes kun på nederlandsk). DA 6 DA

7 16. Den negative udvikling inden for produktion og beskæftigelse i Nederlandene, var især mærkbar i provinserne Gelderland og Overijssel, hvor der er et betydeligt antal byggefirmaer. I 2012 var der i Gelderland ca aktive virksomheder, og i Overijssel var der ca Følgende tabel viser produktionstal i bygge- og anlægssektoren i begge provinser for perioden År * Gelderland Overijssel # i mio. EUR * Skøn Afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og på beskæftigelsen 17. Der er ca personer beskæftiget i bygge- og anlægssektoren i Gelderland, hvilket udgør 6,3 % af den samlede erhvervsaktive befolkning 15. Omkring Tal fra 2012: statistiske oplysninger for Overijssel og for Gelderland, Regionale produktionstal fra EIB inden for forventninger til produktion og beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren Kilde: Economic Institute for Construction Research EIB. Produktionstal DA 7 DA

8 personer er beskæftiget i bygge- og anlægssektoren i Overijssel, hvilket udgør 7,3 % af den samlede erhvervsaktive befolkning 16. Bidraget fra bygge- og anlægssektoren til BNP i Gelderland var på 12 % i 2011 og på 10 % på nationalt plan. For Overijssel udgjorde bidraget til BNP 8,4 % 17. Tabel: Regionale BNP-tal for bygge- og anlægssektoren Emne Sektorer Regioner Periode Værdi i mio. EUR Alle økonomiske BNP aktiviteter Nederlandene BNP Alle økonomiske aktiviteter Overijssel BNP Alle økonomiske aktiviteter Gelderland BNP Byggeri og anlæg Nederlandene BNP Byggeri og anlæg Overijssel BNP Byggeri og anlæg Gelderland Disse tal for beskæftigelsen og BNP viser, at bygge- og anlægssektoren spiller en vigtig rolle i den lokale økonomi og på det lokale arbejdsmarked. Derfor forventes det, at afskedigelserne i sektoren får betydelige negative konsekvenser for henholdsvis den lokale og regionale økonomi og beskæftigelsesniveauet. 18. I Overijssel og Gelderland konstateres der en væsentlig stigning inden for afskedigelser i bygge- og anlægssektoren, og sammenlignet med de nationale tal udgør antallet af arbejdsløse i begge provinser 39 % af det samlede antal afskedigelser i Tabellen viser stigningen i antallet af arbejdsløse pr. måned i en periode på tre år 18. Tabel: Antal afskedigelser i bygge- og anlægssektoren Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Tallene viser, hvor dramatisk situationen i begge provinser er inden for bygge- og anlægssektoren. Arbejdsløsheden i sektoren steg hurtigt og nåede højdepunktet mellem december 2012 og marts 2013 og var derefter uændret. Modtagere, der er tiltænkt støtte, og de foreslåede foranstaltninger Modtagere, der er tiltænkt støtte 19. Det anslåede antal arbejdstagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne er på Fordelingen af de arbejdstagere og selvstændige, der er tiltænkt støtte, på køn, nationalitet og aldersgruppe er, som følger: Kategori Antal modtagere, der er tiltænkt støtte 15 Bureau of Economic Research i provinsen Gelderland. Statistiske oplysninger fra Provinsen Gelderland 16 Database for provinsen Overijssel. Antal job i bygge- og anlægssektoren Bygge- og 18 anlægssektorens bidrag til BNP i provinserne Gelderland og Overijssel. Tal fra UWV (instituttet for ydelsesordninger til ansatte) Gelderland og Overijssel. DA 8 DA

9 Køn: Mænd: 440 (92,6 %) Kvinder: 35 (7,4 %) Nationalitet: EU-borgere: 475 (100 %) Ikke-EU-borgere: 0 (0 %) Aldersgruppe: årige 15 (3,1 %) årige 46 (9,7 %) årige 310 (65,3 %) årige 104 (21,9 %) Over 64 år: 0 (0 %) Foreslåede foranstaltninger 21. De individualiserede tilbud, der ydes til de afskedigede arbejdstagere, består af følgende foranstaltninger, som tilsammen udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at vende tilbage til beskæftigelse: 1) Hjælp til jobsøgning og udredning: a) Foranstaltningen begynder med en intensiv udredning i forbindelse med alle deltagere, hvor deres kompetencer, færdigheder og ambitioner kontrolleres, og deres fremtidige muligheder fastlægges. b) Hjælp til jobsøgning - et skræddersyet program, der tilbydes alle deltagere: aktiv støtte fra disponerende enheder til at samle dokumenter med henblik på jobsøgning og jobskift, intensiv jobtræning, karriereudvikling, etablering af et kontaktsted for bygge- og anlægssektoren og intensive kontakter til arbejdsgivere. 2) Videreuddannelse og omskoling: Videreuddannelse og omskoling og supplerende foranstaltninger for bygge- og anlægssektoren og for nye beskæftigelsesprofiler. Disse foranstaltninger er vigtige element i projektet for at opnå flere arbejdsmarkedsmuligheder for afskedigede arbejdstagere. Der sondres mellem videreuddannelse i eller uden for bygge- og anlægssektoren. Inden for sektoren (og med udgangspunkt i resultaterne fra et tidligere EGF-projekt) har de nederlandske myndigheder til hensigt at bevirke, at de afskedigede arbejdstagere bliver "mere alsidige fagfolk", hvilket anses for væsentligt at øge de pågældende personers arbejdsmarkedsmuligheder. Videreuddannelse uden for bygge- og anlægssektoren skal tage hensyn til kandidaternes muligheder og faglige erfaringer. Der findes muligheder inden for transportsektoren, men også i sektorer, der har relation til byggeri, f.eks. transport inden for bygge- og anlægssektoren, installationsarbejde og nedrivning af asbest. Kun i undtagelsestilfælde vil de afskedigede arbejdstagere blive tilbudt videreuddannelse i sektorer, der er fuldstændigt forskellige fra bygge- og anlægssektoren eller beslægtede sektorer. Med udgangspunkt i de positive erfaringer fra en tidligere EGF-sag, hvor nogle personer blev omskolet inden DA 9 DA

10 for sundhedssektoren og fandt arbejde dér, vil denne løsning dog også være mulig under implementeringen. Eksempler på videreuddannelse/omskoling er: a) omskoling af en byggearbejder (tømrer) til en mere alsidig håndværker ved at tilføje murer- eller blikkenslagerkompetencer b) omskoling af en byggearbejder til et arbejde inden for transportsektoren c) videreuddannelse af en byggearbejder i en ny sektor f.eks. sundhedsarbejder til ambulancekørsel eller inden for havearbejde eller landbrugsmæssige erhverv. (3) Hjælp til genplacering Genplacering anvendes til at give deltagerne mulighed for at arbejde i andre sektorer end bygge- og anlægssektoren, hvor de arbejdede, før de blev arbejdsløse. For at afgøre, om en person er egnet, vil der blive anvendt instrumenter, f.eks. erhvervsvejledning og jobvejledning, for at afgøre, om en person reelt er i stand til at skifte karriere, og hvilket uddannelsesforløb der bør følges. Resultatet af jobvejledningen kan være et uddannelsesprogram for kandidaten, sandsynligvis uden for bygge- og anlægssektoren. I forbindelse med gennemførelsen vil de nederlandske myndigheder også anvende genplaceringsinstrumenter for generelt at forberede kandidaterne på arbejdsmarkedet. Mange projektdeltagere har en lang erhvervserfaring i byggesektoren og er ikke vant til at søge om arbejde, arbejde med CV er eller bruge sociale medier til jobansøgninger. Projektet vil yde assistance i forbindelse med disse instrumenter. (4) Mobilitetspulje Denne foranstaltning består i at skabe en fleksibel pulje af (midlertidige) job for både jobsøgende og arbejdsgivere. Denne tjeneste kan bruges til at tilrettelægge en fleksible arbejdsanvisning. Omskolede arbejdstagere vil på denne måde få den nødvendige erhvervserfaring og kan præsentere sig over for nye arbejdsgivere. De budgetterede omkostninger er til etableringen af denne mobilitetspulje og til at kontakte de virksomheder, der ønsker at deltage. De budgetterede omkostninger omfatter lønomkostninger, udgifter til leje og andre nødvendige faciliteter (websted, reklame, aviser osv.). Således vil der med mobilitetspuljen søges efter (midlertidige) job til projektdeltagerne. Når en person er videreuddannet, vil den pågældende sandsynligvis blive placeret i puljen med henblik på at finde et job. Undertiden kan en kandidat straks blive anbragt i et job, når videreuddannelsen er afsluttet, f.eks. som følge af et praktikophold eller arbejdserfaring i en virksomhed i forbindelse med videreuddannelsen. Kandidater kan også blive placeret i mobilitetspuljen umiddelbart efter udredelsesfasen. De nederlandske myndigheder anslår, at ca. 225 projektdeltagere vil anbragt i mobilitetspuljen og finde arbejde gennem dette instrument. 22. De foreslåede foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor, udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de støtteberettigede foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger. DA 10 DA

11 23. De nederlandske myndigheder har leveret de ønskede oplysninger om foranstaltninger, der er obligatoriske for de berørte virksomheder i medfør af national lov eller kollektive overenskomster. De har bekræftet, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter sådanne foranstaltninger. Budgetoverslag 24. De anslåede samlede omkostninger er på EUR og omfatter udgifterne til de individualiserede tilbud på EUR samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på EUR. 25. Der anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt EUR (60 % af de samlede omkostninger). Foranstaltninger Forventet antal deltagere Skønsmæssigt anslåede omkostninger pr. deltager (i EUR) Individualiserede tilbud (foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), og c), i EGFforordningen) Samlede anslåede omkostninger (i EUR) % af det samlede beløb Hjælp til jobsøgning Udredning Videreuddannelse og omskoling: a) Videreuddannelse og omskoling i bygge- og anlægssektoren b) Videreuddannelse og omskoling i beslægtede sektorer c) Videreuddannelse og omskoling uden for bygge- og anlægssektoren Hjælp til genplacering Mobilitetspulje , Subtotal (a): Forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter: 1. Forberedende arbejde 0 2. Forvaltning Oplysning og offentlig omtale Kontrol og rapportering Subtotal (c): (4 %) DA 11 DA

12 Samlede omkostninger (a + c): EGF-støtte (60 % af de samlede udgifter) Omkostningerne til de foranstaltninger, der er identificeret som foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, er på 0 EUR og overstiger derfor ikke 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud. Periode for udgifternes støtteberettigelse 27. De nederlandske myndigheder begyndte at yde individualiserede tilbud til de modtagere, der var tiltænkt støtte, den 1. februar Udgifterne til de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 25, subtotal (a), skal derfor være berettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 1. februar 2014 til den 20. februar Fra den 1. februar 2014 pådrog de nederlandske myndigheder sig administrative udgifter til gennemførelsen af EGF. Udgifterne til det forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter skal derfor være berettiget til økonomisk EGF-støtte fra den 1. februar 2014 til den 20. august Komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EUmidler 29. De nederlandske myndigheder har anført, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der modtager økonomisk EGF-støtte, ikke samtidig modtager støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter. 30. Kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er den støtte på EUR, som provinsen Overijssel har ydet for at støtte EGFreintegrationsaktiviteterne for tidligere ansatte samt midlerne fra arbejdsmarkedets parter (O&O fondsen), som udgør resten af den medfinansiering, der er nødvendig (dvs EUR). Fremgangsmåder ved høringen af de personer, der er tiltænkt støtte, eller disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder 31. De nederlandske myndigheder har anført, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Arbejdsmarkedets parter i bygge- og anlægssektoren i Nederlandene deltager i ledelsen af uddannelsesinstitutionerne. Undervisere fra disse institutioner forvalter videreuddannelses- og uddannelsesfaciliteterne i sektoren. Det tekniske kontor for bygge- og anlægssektoren, der har taget initiativ til ansøgningen, forvaltes også af arbejdsmarkedets parter. Der blev afholdt en række regionale møder med sektorrepræsentanter og bygge- og anlægsvirksomheder den 3. december, den 5. december og den 16. december 2013 i provinsen Overijssel og den 20. december 2013 i provinsen Gelderland. De berørte parter vurderede sammen med Employee Insurance Agency (UWV) karakteren og omfanget af problemet og udformede foranstaltninger til at hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at vende tilbage til beskæftigelse, ikke mindst ved at ansøge om EGF-støtte. Forvaltnings- og kontrolsystemer 32. Ansøgningen indeholder en detaljeret beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne og fastlægger de involverede organers ansvarsområder. Nederlandene har meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af DA 12 DA

13 de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat 33. De nederlandske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende: Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse. Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Hvis den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, skal den have opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og have sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed. De foreslåede foranstaltninger vil yde støtte til de enkelte arbejdstagere og vil ikke tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer. De foreslåede foranstaltninger modtager ikke finansiel støtte fra andre EUfonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive undgået. De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene. Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Budgetforslag 34. EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene Efter at have gennemgået ansøgningen for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i EGF-forordningen, og under hensyntagen til antallet af modtagere, der var tiltænkt støtte, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, foreslår Kommissionen at mobilisere EGF til et beløb på EUR, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger til de foreslåede foranstaltninger for at kunne yde økonomisk støtte til ansøgningen. 36. Den planlagte afgørelse om at mobilisere EGF vil blive truffet i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 20. Tilhørende retsakter EUT L 347 af , s EUT C 373 af , s. 1. DA 13 DA

14 37. Samtidig med at Kommissionen forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere EGF, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om overførsel til de relevante budgetposter af et beløb på EUR. 38. Samtidig med at Kommissionen vedtager et forslag til en afgørelse om at mobilisere EGF, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse om økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF. DA 14 DA

15 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ( ) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/ , særlig artikel 15, stk. 4, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter proceduren i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 22, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og at hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene (3) Den 20. februar 2014 indsendte Nederlandene en ansøgning om at mobilisere EGF i forbindelse med afskedigelser i 89 virksomheder, der var aktive inden for NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) 24 i de to sammenhængende regioner Gelderland og Overijssel på NUTS 2-niveau, og supplerede den med yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013. (4) Som følge af Nederlandenes ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på EUR EUT L 347 af , s EUT C 373 af , s. 1. EUT L 347 af , s Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af , s. 1). DA 15 DA

16 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles der et beløb til rådighed fra EGF på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 16 DA

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 27.1.2015 2015/2018(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2014 COM(2014) 620 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 456 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.4.2016 COM(2016) 210 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 10.3.2015 2015/2056(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2015 COM(2015) 37 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 726 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) P7_TA(2013)0531 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 24.10.2013 2013/2262(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 502 final C7-0292/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2016 COM(2016) 1 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 553 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. december 2010 P7_TA-PROV(2010)12-14 FORELØBIG UDGAVE PE 453.923 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2010 KOM(2010)416 endelig C7-0200/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 62 endelig C7-0056/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 5.11.2014 A8-0024/2014 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0185 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0185 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0185 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2016 COM(2016) 185 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0242 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0242 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0242 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 242 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 272 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2011 KOM(2011) 251 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.1.2015 COM(2015) 13 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2016 (OR. en) 12737/16 FIN 605 SOC 582 FORSLAG fra: modtaget: 28. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2010 KOM(2010) 451 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 703 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2011 KOM(2011) 388 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0555 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 555 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.1.2015 COM(2015) 9 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere