O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar faglig voldgiftssag : Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag : Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup)

2 - 2 TVISTEN Spørgsmålet i sagen er, om Lind & Risør A/S er forpligtet til at afregne rør- og blikkenslagerarbejde efter landspriskuranten for blikkenslagerarbejde, og om Blik- og Rørarbejderforbundet er berettiget til at iværksætte kampskridt over for Lind & Risør A/S med henblik på at udvirke overenskomst på arbejder, der falder inden for landspriskuranten. PÅSTANDE MV. Klager, Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark, har nedlagt følgende påstande: Principalt: Indklagede skal anerkende, at alt blikkenslagerarbejde og rørarbejde hos Lind & Risør A/S skal udføres og afregnes efter gældende landpriskurant for blikkenslagerarbejde eller gældende rørprisliste/fjernvarmeliste. Subsidiært: Indklagede skal anerkende, at overenskomsten mellem Blik- og Rørforbundet i Danmark og Dansk Byggeri ikke udelukker muligheden for at iværksætte kampskridt over for tidligere medlemmer af entreprenørforeningen med henblik på at udvirke overenskomst for arbejder, der falder inden for landspriskuranten for blikkenslagerarbejde eller rørprisliste/fjernvarmeprisliste. Indklagede, Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S, har nedlagt følgende påstande: Til klagers principale påstand: Frifindelse. Til klagers subsidiære påstand: Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse. SAGENS BEHANDLING Sagen forhandledes den 5. december Voldgiftsretten bestod af Henrik W. Petersen og Søren Schytte, begge udpeget af klager, og Henrik Olsen og Mogens Rold Sørensen, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Jon Stokholm. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af faglig sekretær i Dansk Metal Kjeld Husted.

3 - 3 SAGENS OPLYSNINGER Som baggrund er oplyst følgende: Lind og Risør A/S er et ca. 30 år gammelt typehusfirma. Virksomheden begyndte som et salgsselskab, men udviklede sig kort efter til selv at udføre jord- og beton-, murer-, tømrer-, snedker, kloakarbejde osv. i forbindelse med opførelse af typehuse. I 2005 begyndte virksomheden tillige at udføre blikkenslagerarbejde, og i forsommeren 2005 ansattes den første blikkenslager i virksomheden. Virksomheden har været medlem af Entreprenørforeningen som i 1998 skiftede navn til Danske Entreprenører siden 1. april Som medlem af Danske Entreprenører var virksomheden omfattet af arbejdsgiverorganisationens overenskomster, herunder Metaloverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Dansk Metalarbejderforbund. Den 1. januar 2003 fusionerede Danske Entreprenører med Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) til Dansk Byggeri, og Dansk Byggeri indtrådte som arbejdsgiverpart i de respektive organisationers overenskomster. Danske Entreprenører og BYG havde i meget vidt omfang indgået parallelle overenskomster med samme modparter, således SID, TIB, Jord- og Betonarbejdernes Fagforening i København osv. Samtidig aftalte organisationerne på bygge- og anlægsområdet, hvorledes man skulle forholde sig ved indmeldelser efter 1. januar Aftalen mellem Dansk Byggeri og SID/TIB blev praktiseret på samme måde over for alle øvrige forbund inden for bygge- og anlægsbranchen således også over for Dansk Metalarbejderforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. Dansk Byggeri udarbejdede en liste over Danske Entreprenørers og BYG s medlemmer pr. 31. december Det fremgår heraf, at Lind & Risør A/S blev betragtet som en Dansk Entreprenør-virksomhed, og at virksomheden havde været medlem siden Op til overenskomstforhandlingerne i 2004 indledte Dansk Byggeri forhandlinger med de modstående forbund i BAT-kartellet om en sammenskrivning af Danske Entreprenørers og Byg s overenskomster. På metal/blik- og rørarbejder-området drejede det sig om følgende overenskomster: Metaloverenskomsten 2000 mellem Danske Entreprenører og Dansk Metalarbejderforbund og Aftale af 14. februar 2000 mellem BYG og Blik- og Rørarbejderforbun-

4 - 4 det. Metaloverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Dansk Metalarbejderforbund og BYG s aftale af februar 2000 med Blik- og Rørarbejderforbundet dannede grundlag for forhandlingerne. Ved overenskomstforhandlingerne i februar 2004 sammenskrev Dansk Byggeri og forbundene i BAT-kartellet de respektive parallelle overenskomster på den måde, at den største overenskomst dannede grundlaget, og der indførtes særbestemmelser for tidligere medlemmer af henholdsvis Danske Entreprenører og BYG med henblik på ikke at forrykke de bestående overenskomstforhold som helhed. Dansk Byggeri, Dansk Metalarbejderforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet sammenskrev også overenskomsterne til en fælles overenskomst, og BYG s overenskomst med Blik- og Rørarbejderforbundet udgik. Af protokollater af 26. februar og 1. marts 2004 fremgår bl.a., at der i regler for akkordarbejde som et nyt stk. 11 indførtes særbestemmelser for tidligere medlemmer af BYG og nye medlemmer af Dansk Byggeri. Som nye medlemmer defineredes medlemmer, som blev optaget efter overenskomstens ikrafttrædelse den 1. marts Fællesoverenskomsten mellem Dansk Byggeri, Dansk Metalarbejderforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet er efterfølgende fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2007 og I sommeren 2009 gennemførtes et generationsskifte hos Lind & Risør A/S, og som følge heraf etableredes et nyt selskab under samme navn. Alle aktiviteter overførtes uændret til det nye selskab. Der blev givet en orientering om generationsskiftet til medarbejderne. Specifikke oplysninger I protokollat af 26. februar 2004 hedder det: O K Dansk Byggeri Blik- og Rørarbejderforbundet P R O T O K O L L A T om fornyelse af overenskomsterne

5 - 5 Ved de afsluttende forhandlinger dags dato mellem nedennævnte parter opnåedes enighed om en fornyelse af den mellem parterne gældende overenskomst for en 3-årig periode. Forhandlingsresultatet indgår i det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i parternes kompetente forsamlinger samt i Dansk Arbejdsgiverforening. Der er enighed om, at overenskomsten mellem Danske Entreprenører og Dansk Metalarbejderforbund pr. 1. marts 2004 bliver gældende for samtlige medlemmer af Dansk Byggeri indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde og at overenskomsten mellem Byggeriets Arbejdsgivere og Blik- og Rørarbejderforbundet udgår. Der er endvidere ved forhandlingerne opnået enighed om følgende forhandlingsresultater: Protokollat om ansættelse Protokollat om rådighedsvagt Protokollat om akkordarbejde Protokollat om gensidige forpligtelser Protokollat om afskedigelser Protokollat om organisationsforhold København, den 26. februar 2004 For Dansk Byggeri: For Dansk Metalarbejderforbund: For Blik- og Rørarbejderforbundet: I protokollat af 1. marts 2004 hedder det: O K Dansk Byggeri Blik- og Rørarbejderforbundet P R O T O K O L L A T om akkordarbejde Regler for akkordarbejde tilføjes et nyt stk. 11 som særbestemmelse for tidligere medlemmer af Byggeriets Arbejdsgivere og nye medlemmer af Dansk Byggeri med følgende ordlyd: Alt blikkenslagerarbejde og alt rørarbejde udføres og afregnes efter gældende landspriskurant for Blikkenslagerarbejde eller gældende rørprisliste/fjernvarmeprisliste. Der er mellem nærværende overenskomstparter indgået tiltrædelsesaftaler til ovennævnte prislister. Der er enighed om, at de til enhver tid gældende ændringer i Landsprislisten, Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten også får virkning for nærværende overenskomst. Nye materialer og arbejdsmetoder Dansk Byggeri s medlemmer er ikke uden særlig aftale omfattet af prisaftaler, arbejdsmetoder m.v., der ikke allerede er kendt eller anført i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten, Naturgasaftalen samt Landsprislisten for Blikkenslagerarbejde. Ved servicearbejde, hvor arbejdet ikke kan udføres i akkord i henhold til prislisterne, aftales timelønnen for dette. København, den 1. marts 2004

6 - 6 For Dansk Byggeri: For Dansk Metalarbejderforbund: For Blik- og Rørarbejderforbundet: I brev af 4. september 2009 fra Lind & Risør A/S til Karsten Thomsen hedder det: Overførsel af dit ansættelsesforhold til det nye Lind & Risør A/S Som konsekvens af en intern omstrukturering skal jeg hermed orientere, at dit ansættelsesforhold med Lind & Risør A/S, CVR nr (dette selskab har den 25. juni 2009 skiftet navn til Lind & Risør af 1980 A/S) overføres til det nye Lind & Risør A/S, CVR-nr Overdragelsen medfører ingen ændringer i dit eksisterende ansættelsesforhold, idet dine nuværende ansættelsesvilkår fortsat vil være gældende. Således vil du modtage samme løn som tidligere, ligesom du bevarer din anciennitet. Dette brev skal betragtes som et tillæg til din eksisterende ansættelseskontrakt. For god ordens skyld bedes du bekræfte modtagelsen af nærværende brev. Med venlig hilsen Lind & Risør A/S I meddelelse fra 2009 til alle medlemmer af Lind & Risør A/S hedder det: Til alle medarbejdere i Lind & Risør. Ændringer i Lind & Risør koncernen. Som konsekvens af folketingets indførelse af moms på byggegrunde samt af generationsskiftet i virksomheden samler Lind & Risør koncernen alle sine aktiviteter indenfor byggeri, jordopkøb og projektudvikling i ét nyoprettet selskab under selskabets hidtidige navn, Lind & Risør A/S. Ændringerne sker ikke med henblik på at forringe vilkårene for virksomhedens mange tidligere købere og bygherrer. Det hidtidige selskab ændrer navn til Lind & Risør af 1980 A/S og ophører ikke, men videreføres med det formål at servicere de indgåede garantiforpligtelser, herunder 1- og 5 års eftersyn. Selskabet videreføres derfor med den hertil nødvendige egenkapital. Som led i generationsskiftet indtræder Rikke Lind og Carsten Lind i bestyrelsen for det nye selskab. De tidligere bestyrelsesmedlemmer David Christensen og Claus Granholm indtræder i direktionen i det nye selskab. Selv om ændringerne i momsreglerne først træder i kraft pr , er tidspunktet velvalgt, idet det giver mulighed for at udnytte det skattemæssige underskud for 2008 i fuldt omfang, således at der ikke bliver nogen skattebetaling ved oprettelsen af det nye selskab. For medarbejderne medfører det ingen ændringer i ansættelsesvilkårene. I vil alle få et tillæg til Jeres ansættelsesaftale med bekræftelse på at alle forpligtelser vedrørende ansættelseskontrakten inkl. anciennitet o.l. overtages af det nye selskab. Der vil opstå en del praktiske problemer, herunder brevmastere m.v. Hovedreglen er, at sager som er afsluttet før ligger i det gamle selskab (breve, service m.v.). Alle andre sager ligger i det nye

7 - 7 selskab. Der vil således komme 2 forskellige brevmastere m.v. Nærmere herom følger senere. Indtil I hører nærmere forsætter alle arbejdsgange som tidligere. Der kan naturligvis opstå en del spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, og alle skal være meget velkomne til at spørge hvis der er noget I skulle ønske uddybet nærmere. - Eventuelt på næste fredagsmøde hvis I har spørgsmål af generel interesse. Anmærkning til 22, stk. 11 i overenskomst 2010 for metal- og blik- og rørarbejde bestemmer: Anmærkning For virksomheder, der tidligere var omfattet af overenskomsten mellem Blik & Rør og BYG og nye medlemmer af Dansk Byggeri gælder følgende regler: 11. Alt blikkenslagerarbejde og alt rørarbejde udføres og afregnes efter gældende landspriskurant for Blikkenslagerarbejde eller gældende Rørprisliste/Fjernvarmeprisliste. Der er mellem overenskomstparterne indgået tiltrædelsesaftaler til ovennævnte prislister. Der er enighed om, at de til enhver tid gældende ændringer i Landsprislisten, Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten også får virkning for denne overenskomst. 21. maj 2010 meddelte Dansk Byggeri følgende ændringer i medlemsvirksomhedernes cvrregistreringer: Procedure ved CVR ændringer Dansk Byggeri påser ved ændringer i medlemmers CVR registreringer, at hæftelsesforhold består ubrudt for: eventuel gæld eventuelle udlagte feriepenge eventuelle tab for BYG GARANTIORDNING Når disse betingelser er opfyldt, er et medlems ændringer i CVR registreringer som udgangspunkt Dansk Byggeri uvedkommende, og medlemsforholdet fortsætter uændret Generationsskifte Hvis der er tale om generationsskifte kan virksomheden selv vælge, om den vil indestå for det gamle selskab eller sende en ansøgning om nyt medlemskab af Dansk Byggeri. Hvis der sker et ejerskifte, som f.eks. ved generationsskifte, skal der ikke nødvendigvis skiftes cvr.nummer, hvis der i øvrigt ikke sker ændringer i virksomheden. Den nye ejer indtræder automatisk i alle forpligtelser. I brev af 2. november 2010 meddelte Blik- og Rørarbejderforbundet følgende til Dansk Byggeri: Firma Lind og Risør A/S Vi har fra vores Kreds Nordsjælland modtaget meddelelse om uoverensstemmelse med virksomhedens ovennævnte virksomhed, omhandlende virksomhedens manglende anerkendelse af fagets prislister. Det er Lind og Risørs opfattelse, at de som gammelt medlem af Entreprenørforeningen, ikke er omfattet af prislisterne som beskrevet i overenskomstens 22, stk. 11.

8 - 8 Forbundet er bekendt med at virksomheden med cvr. nr er tidligere medlem af Entreprenørforeningen, samt at virksomheden er blevet indmeldt i Dansk Byggeri pr. 1. oktober 2009 på cvr. nr De ansatte er ligeledes i 2009 overført til ansættelse på det nye cvr. nr. Det er forbundets opfattelse, at virksomheden Lind og Risør over tid har indført flere arbejdsområder i virksomheden, bl.a. VVS opgaver, der naturligt bevirker at virksomheden ikke længere alene kan betragtes som entreprenørvirksomhed. Det er forbundets opfattelse at virksomhedens omorganisering og optagelse i Dansk Byggeri d. 1. oktober 2009, også har haft til formål at tilpasse virksomheden de nye opgaver. Det er således forbundets opfattelse at virksomheden pr. 1. oktober 2009 er omfattet af fagets prislister. På denne baggrund skal vi anmode om at der afholdes organisationsmøde i sagen. Tid og sted for mødets afholdelse, kan aftales vore kontorer imellem. FORKLARINGER Kjeld Husted har forklaret, at han har været faglig sekretær i Dansk Metal siden Det var ikke dengang tanken, at VVS arbejdet skulle være dækket af metaloverenskomsten med entreprenørerne. Metaloverenskomsten gik på andet arbejde. Metal var de små i denne sammenhæng. Først i marts 2004 lavede man sammenskrivningen på foranledning af Dansk Byggeri. Tanken fra BYG s side var at bevare de eksisterende overenskomster og de eksisterende medlemmer, men ikke nye. Denne undtagelses bestemmelse kom ind på BYG s initiativ. PARTERNES ARGUMENTATION Klager har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at det nye Lind & Risør A/S kom til verden efter Entreprenørforeningens medlemmers kollektive indmeldelse i Dansk Byggeri, og at undtagelsesbestemmelsen i stk. 11, alene omfatter tidligere medlemmer i Entreprenørforeningen, der blev indmeldt i forbindelse med overgangen til Dansk Byggeri, hvorfor det nye Lind & Risør A/S ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Blikkenslagerarbejde og rørarbejde på Lind & Risør A/S skal derfor udføres og afregnes efter den gældende landspriskurant for blikkenslagerarbejde eller gældende rørpris/fjernvarmeliste. Til støtte for den subsidiære påstand har klager gjort gældende, at Entreprenørforeningens medlemmer historisk set kun accessorisk har udført arbejde omfattet af landspriskurant for blikkenslagerarbejde eller rørprisliste/fjernvarmeliste og for Blik- og Rørarbejderforbundet, og Entreprenørforeningen ikke havde nogen overenskomst, idet den eksisterende overenskomst ikke dækkede arbejdet. Denne retstilstand blev opretholdt frem til Entreprenørforeningens optagelse i Dansk Byggeri. Overenskomsten med det samlede Dansk Byggeri/Entreprenørforeningen blev indgået med det formål at opretholde denne retstilstand.

9 - 9 Undtagelsesbestemmelsen i punkt 1 gælder kun de tidligere medlemmer af Entreprenørforeningen, hvortil det nye Lind & Risør A/S ikke hører. Dette selskab er derfor forpligtet til at afregne i overensstemmelse med den principale påstand. Såfremt der ikke kan gives medhold heri, må modstykket være, at arbejdet anses for ikke-overenskomstdækket, hvorfor klager har mulighed for at iværksætte konflikt over for tidligere medlemmer af Entreprenørforeningen med henblik på at opnå overenskomst for arbejder, der falder indenfor landspriskurant på blikkenslagerarbejde eller rørprisliste/fjernvarmeprisliste. Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand over for klagers principale påstand gjort gældende, at overenskomst 2010 er en fælles overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet, hvorfor arbejdet som sådan er omfattet af overenskomstens faglige dækningsområde. Det fremgår af forhandlingsprotokollaterne for 2004, at overenskomsten gælder for alle medlemmer af Dansk Byggeri, der arbejder inden for overenskomstens faglige dækningsområde. Det er alene landsprislisten for blikkenslagerarbejde og rørprislisten, der ikke gælder for tidligere medlemmer af Danske Entreprenører. Overenskomstens øvrige akkordbestemmelser finder anvendelse på alt blikkenslager- og rørarbejde, som udføres af medlemmer af Dansk Byggeri. Der er ikke adgang til retmæssigt at iværksætte kampskridt for arbejde, der i forvejen er dækket af en anden kollektiv overenskomst. Det nye Lind & Risør A/S er efter tilkendegivelser og i kraft af bestemmelserne i lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtrådt i det gamle Lind & Risør A/S stilling. Til støtte for afvisningspåstanden over for klagers subsidiære påstand har indklagede gjort gældende, at uoverensstemmelser om anvendelse af kampskridt til støtte for et krav om overenskomst henhører under Arbejdsretten, jf. arbejdsretslovens 9. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det nye Lind & Risør A/S er omfattet af 2010 overenskomsten. Selskabet er imidlertid tillige i kraft af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse succederet i det gamle Lind & Risør A/S retsstilling. Dette medfører, at det nye Lind & Risør A/S fortsat er omfattet af undtagelsen i overenskomstens 22, stk. 11, vedrørende særbestemmelser for tidligere medlemmer af BYG, hvorfor virksomheden ikke er forpligtet af landspriskuranten for blikkenslagerarbejde og rørprisbestemmelsen og således eventuelt akkordarbejde alene skal behandles efter overenskomstens 22, stk Klager kan således ikke få medhold i den principale påstand.

10 - 10 Spørgsmålet om lovligheden af iværksættelsen af kollektive kampskridt henhører efter arbejdsretslovens 9 under arbejdsretten. Det findes bedst stemmende med denne bestemmelse, at et sådant spørgsmål må afgøres af Arbejdsretten i påkommende aktuelt tilfælde og ikke bør afgøres abstrakt af en faglige voldgiftsret som et generelt fortolkningsspørgsmål. Klagers subsidiære påstand må derfor afvises. T h i b e s t e m m e s : Indklagede frifindes for klagers principale påstand. Klagers subsidiære påstand afvises. København den 1. februar 2012 Jon Stokholm

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Fagretlige regler/konflikter... side 18 Varsling af arbejdsstandsninger i overenskomstperioden... side 18

Fagretlige regler/konflikter... side 18 Varsling af arbejdsstandsninger i overenskomstperioden... side 18 Organisationsaftaler 2004-2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse I. Industriens Overenskomst Dækningsområde... side 9 Vagt og Portner... side 9 Fortolkning - Hensigtserklæring... side 10 Overenskomstdækning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 23. november 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0098 Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Tekniq for El:Con Sikring & Data (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Indledning Denne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere