Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold Kapitel 3 Arbejdstid...19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner Overenskomstens område Definition af permanente arbejdspladser Nyoptagne virksomheder Gensidige forpligtelser Omgåelse af overenskomsten Vikararbejde...11 Kapitel 2 Ansættelsesforhold Ansættelsesbevis Funktionærlignende ansættelsesvilkår Forsøgsordninger...18 Kapitel 3 Arbejdstid Arbejdstid Forskudt arbejdstid Varierende ugentlig arbejdstid timers arbejdsuge Rådighedsvagt dages uge Fridage Feriefridage...23 Kapitel 4 Overarbejde Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde Helligdage Tillæg for overarbejde...25 Kapitel 5 Lønforhold Lønforhold

2 22 Ungarbejdere og forpraktikanter Ugesedler og lønudbetaling Smuds- og vandbygningstillæg Skurforhold Ventetid Værktøj Kørepenge Transportgodtgørelse Overnatning...34 Kapitel 6 Akkord/lønsystemer Akkordgrundlag Indgåelse af akkord Akkordforhold Akkordudbetaling og -forskud Opgørelse af akkorder Elevers deltagelse i akkord Nye materialer...44 Kapitel 7 Pensionsordninger Pension ATP...46 Kapitel 8 Sygdom, barns 1. sygedag og barsel m.v Løn under sygdom og tilskadekomst Barns 1. sygedag Børns hospitalsindlæggelse Barsel Omsorgsdage...52 Kapitel 9 Ferie- og søgnehelligdagsregler Optjening af ferie Afholdelse af ferie Sygdom og ferie

3 47 Overførsel af ferie Feriegodtgørelse Feriekortordning Udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb Særlige bestemmelser Træ-Industri-Bygs feriefond Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling Ferie- og SH-regler for udstationerede medarbejdere...66 Kapitel 10 Samarbejdet Tillidsmandsregler Sikkerhedsrepræsentanter Samarbejde og samarbejdsudvalg Samarbejde og arbejdsmiljø...70 Kapitel 11 Uddannelse Efteruddannelse Uddannelsesordning Oplysnings- og uddannelsesfond mellem DA/LO Bygge- og Anlægsbranchens udviklingsfond...73 Kapitel 12 Socialt kapitel Socialt Kapitel Løn ved nedsat arbejdsevne Det Rummelige arbejdsmarked Senioraftale...77 Kapitel 13 Opsigelser Opsigelsesregler...79 Kapitel 14 Fagretlige regler Faglig strid

4 70 Udbetaling efter mægling og voldgift Arbejdsret Hastesag Arbejdsstandsning...85 Kapitel 15 Øvrige bestemmelser Vinterbyggeri Implementering af EU-direktiver Overenskomstens varighed...91 Kapitel 16 Elever...92 Kapitel 16 Elever Den daglige / ugentlige arbejdstid Elevtiden Løn Overarbejde Voksenelever Elever i svendenes akkorder Løn- og ansættelsesvilkår Pension Arbejdstøj Sikkerhedsfodtøj Værktøj Rejsegodtgørelse Velfærdsforanstaltninger Smuds- og vandbygningstillæg Feriebestemmelser Særlige bestemmelser Fagretlig behandling

5 Protokollater Protokollat om Bygge og Anlægsbranchen Udviklingsfond Protokollat om uddannelsesfond/kørepenge Protokollat om samarbejde og arbejdsmiljø Protokollat om værksteds- og inventarprislister Bilag Bilag 1 Hovedaftalen af 31. oktober Bilag 2 Samarbejdsaftale mellem DA/LO Bilag 3 Rejsegodtgørelse København og Nordsjællands 1. zone Bilag 4 Ansættelsesbevis Bilag 5 Ansættelsesbevis i.h.t. sociale kapitler Bilag 6 Funktionærlignende ansættelse Bilag 7 Kørepengeskema Bilag 8 Zoneinddeling Bilag 9 Uddrag af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bilag 10 Aftale om forpraktik Stikordsregister

6 6

7 Kapitel 1 Område og definitioner 1 Overenskomstens område Dækningsområde 1. Overenskomsten er landsdækkende, med de undtagelsesbestemmelser der er anført i de enkelte paragraffer. Fagområder 2. Overenskomsten er dækkende for fagområder på bygningsområdet bl.a. tømrer-, snedkere-, tække-, glarmestre-, gulvlægger-, beton-, og jernbetonarbejde. Zoneinddeling 3. Når der i efterfølgende paragraffer henvises til zoneinddelingen, er nedenstående gældende: Zone 1 består af følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk (se bilag 8, side 137). Zone 2 består af følgende kommuner: Egedal, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Høje-Tåstrup og Ishøj (se bilag 8, side 137). 2 Definition af permanente arbejdspladser Virksomhedstyper 1. Fremstillingsvirksomheder og værksteder for møbel, inventar, bygningskomponenter, savværker, trævare, emballage, reparationsarbejde på værksted, elementfabrik, stationære materielpladser og andet lignende arbejde, uanset materialets art, så som træ, metal, plast, komposit og lignende, hvorved medarbejdere er fast beskæftigede samt efterhjælp af egne produkter. 7

8 Service og efterhjælp 2. Medarbejdere ved service og efterhjælp på ovenstående produkter uden for virksomheden. Definition af arbejdspladsen 3. En medarbejder, der i den pågældende virksomhed har været beskæftiget 75 procent af tiden inden for de sidste 2 måneder på en permanent arbejdsplads, betragtes i alle tilfælde som værkstedsarbejder og omfattet af reglerne for permanente arbejdspladser. Medarbejderen betragtes som omfattet af regler for ikke permanente arbejdspladser, såfremt han de sidste 2 måneder har været beskæftiget ved arbejde uden for den permanente arbejdsplads. Ønsker en værkstedsarbejder ikke at påtage sig relevant anvist arbejde efter, regler for ikke permanent arbejdspladser bortfalder opsigelsesvarslet for begge parter. 3 Nyoptagne virksomheder Når en virksomhed melder sig ind i Dansk Byggeri gælder følgende: Nye medlemmer af Dansk Byggeri 1. Virksomheder, der optages som medlemmer af Dansk Byggeri, og som hidtil har været omfattet af en anden overenskomst, omfattes af Dansk Byggeris overenskomster 3 mdr. efter, at forbundet har modtaget meddelelse om virksomhedens optagelse i Dansk Byggeri. I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger efter almindelig fagretlig praksis med henblik på at tilpasse lokale aftaler i forbindelse med overgang til en ny kollektiv overenskomst. Nye medlemmer omfattet af tiltrædelsesoverenskomst 2. Tiltrædelsesoverenskomster, der gælder i virksomheder, der melder sig ind i Dansk Byggeri gælder i indtil 3 måneder efter, forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskabet af Dansk Byggeri. Herefter bliver Dansk Byggeris overenskomst på området gældende. Ved udmeldelse af Dansk Byggeri aktiveres tiltrædelsesoverens- 8

9 komsten igen, medmindre virksomheden bliver omfattet af en anden overenskomst via medlemskabet af en DA organisation. Overvejende gulvarbejde 3. Nye medlemmer af Dansk Byggeri, som overvejende udfører gulvarbejde, omfattes af overenskomsten mellem Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark og Dansk Byggeri (Gulvbranchens Arbejdsgiver Forening), og nye medlemmer af Dansk Byggeri, som udfører gulvarbejde, men hvor gulvarbejdet ikke udgør virksomhedens overvejende beskæftigelse, omfattes af overenskomsten mellem Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Dansk Byggeri. Tilpasningsforhandlinger 4. Når forbundet bliver bekendt med, at en virksomhed er blevet overenskomstdækket i Dansk Byggeri, kan forbundet begære afholdt organisationsmøde, jf. 69, stk. 18. Formålet med organisationsmødet er at undersøge mulighederne for, hvorledes medarbejderne kan indpasses i gældende overenskomstforhold med henblik på, at overenskomstens regler overholdes, samt at overenskomstparterne kan gøre sig bekendt med eksisterende løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne. Under tilpasningsforhandlingerne kan gældende løn- og ansættelsesforhold dokumenteres. 4 Gensidige forpligtelser Forbud mod andre bestemmelser 1. Det skal betragtes som brud på denne overenskomst, hvis de kontraherende parter lader deres medlemmer udføre arbejde eller arbejder på andre vilkår end de i nærværende overenskomst fastsatte. Medarbejderens bestemmelser 2. Medarbejdere må ikke tage arbejde hos uorganiserede virksomheder, medmindre disse har underskrevet den for faget gældende overenskomst. Når en medarbejder er ansat hos en virksomhed, må vedkommende medarbejder ikke påtage sig at udføre selvstændigt arbejde, 9

10 henhørende under denne overenskomst. Så længe et ansættelsesforhold vedvarer, er medarbejderen uberettiget til uden for ansættelsesforholdet at påtage sig andet betalt arbejde uden virksomhedens samtykke. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre afskedigelse efter forelæggelse for organisationerne. Virksomhedens bestemmelser 3. To eller flere virksomheder kan kun samarbejde på et stykke arbejde, hvis der foreligger et reelt forretningsforhold. Organisationernes bestemmelser 4. Organisationerne vil modvirke forsøg på at holde personer uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af et forretningsforhold. Organisationerne forpligter sig gensidigt til ikke at optage sådanne som medlemmer, der ikke er i stand til at fremlægge en skriftlig erklæring fra den organisation, de forlader, om at de er lovligt udmeldt og ikke har gæld til organisationerne. Anmærkning Bestemmelserne gælder ikke for virksomheder, der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. 5 Omgåelse af overenskomsten 1. Der er mellem parterne enighed om, at hvis medarbejdernes ansættelsesforhold, i perioden efter begyndelsen af et bestemt angivet arbejde, ændres fra at være ansatte medarbejdere til at være selvstændige erhvervsvirksomheder, beskæftigede på arbejdspladsen, uden at der i øvrigt sker andre ændringer i beskæftigelsesforholdene (såkaldte arme-og-ben-virksomheder ), kan det betragtes som en omgåelse af overenskomsten. Det betragtes dog ikke som en omgåelse af overenskomsten, når to eller flere virksomheder i et reelt forretningsforhold indgår aftaler om et bestemt angivet arbejde, eller hvor en underentreprenør eller et specialfirma antager medarbejdere til at udføre arbejdet. 10

11 2. Uoverensstemmelser om hvorvidt der er tale om en omgåelse af overenskomsten behandles i henhold til fagretlige regler. 6 Vikararbejde Medlem af Dansk Byggeri: 1. Dansk Byggeri optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. 2. Ansættelse af vikarer på Dansk Byggeris overenskomstområder er omfattet af gældende overenskomster mellem parterne. Det omfatter også de for arbejdsfunktionens bestående lokalaftaler og kutymer. Ikke medlem af Dansk Byggeri: 3. Parterne er enige om, at overenskomsterne mellem de berørte organisationer er områdeoverenskomster. Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomsternes faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsterne, hvis det udføres af en medarbejder eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, f.eks. en vikar, i modsætning til en medarbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. 4. Dansk Byggeri tilkendegiver, at overenskomsterne finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomsternes faglige gyldighedsperiode i den tidsperiode, vikararbejdet strækker over. Dette gælder dog ikke, såfremt vikaren er udsendt fra et vikarbureau, der via medlemskabet af en anden DA-organisation er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlende arbejde. Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. 5. En vikar, der udfører job for et vikarbureau på en medlemsvirksomhed, kan ikke være omfattet af pensionsreglerne i PensionDanmark, såfremt vikarbureauet er medlem af en anden DA- 11

12 medlemsorganisation og derigennem er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. Øvrige forhold: 6. I ethvert vikarjob, som er omfattet af en mellem parterne gældende overenskomst, opspares anciennitet efter de i overenskomsterne beskrevne regler. 7. Overenskomstparterne er enige om det naturlige i, at vikaransatte er medlemmer af samme faglige organisationer som de øvrige på rekvirentvirksomheden ansatte tilsvarende medarbejdere. TIB tilkendegiver, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vikarer, som er organiseret i et LO-forbund, skifter fagforening ved kortvarige vikariater. 12

13 Kapitel 2 Ansættelsesforhold 7 Ansættelsesbevis Oplysninger om ansættelsesforholdet 1. Hvis ansættelsen af en medarbejder skal vare over 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal medarbejderen have et ansættelsesbevis af virksomheden. Ansættelsesbeviset skal indeholde mindst samme oplysninger, som er fremhævet i det som bilag 4, side 129 optrykte ansættelsesbevis. En medarbejder kan forlange et ansættelsesbevis ved ansættelsesforholdets begyndelse under forudsætning af, at ansættelsesforholdet opfylder bestemmelserne i stk. 1, men skal senest 1 måned efter ansættelsen have et skriftligt ansættelsesbevis. Organisationerne anbefaler, at det som bilag 4 optrykte ansættelsesbevis anvendes. Rejse og arbejde i udlandet 2. Når medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet, herunder Færøerne og Grønland skal der forud for rejsens påbegyndelse træffes skriftlig aftale om arbejdstid, løn og arbejdsvilkår, (ved befordring forstås ud- og hjemtransport samt eventuel lokaltransport), den valuta hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter eller naturalier under opholdet, herunder kost og logi, varigheden af det arbejde, der skal udføres i udlandet, eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen, hvorvidt der er taget skridt til at få udstedt de nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen samt vilkår ved eventuelt efterfølgende fortsættelse af ansættelsen i Danmark. Anmærkning Der er enighed om, at medarbejdere, der er udsendt til udlandet, er omfattet af aftale om arbejdsmarkedspension. Udsendte medarbejdere følger feriereglerne i overenskomsten, ved arbejde i udlandet. 13

14 Ovennævnte bestemmelser kan ikke forringe besøgslandets bestemmelser, jf. EU-udstationeringsdirektiv nr. 96/71/EF af 16. december Anmærkning Der henvises til den mellem organisationerne udarbejdede virksomhedsaftale om arbejde i Tyskland. Ændringer i ansættelsesforholdet 3. Såfremt der sker ændringer i de i ansættelsesbeviset fremhævede forhold, skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, ændringen er trådt i kraft, skriftligt gives medarbejderen oplysninger herom - dog ikke, hvis der er tale om ændringer i de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, som vedrører ansættelsesforholdet. Manglende overholdelse af oplysningspligten 4. Såfremt medarbejderen ikke har modtaget oplysninger om ansættelsesforholdet, jf. stk. 1 og 2 i forbindelse med udløbet af de anførte tidsfrister, kan spørgsmålet behandles efter overenskomstens regler om behandling af faglig strid. Er de ovennævnte oplysninger udleveret til medarbejderen senest 15 dage efter, at berettiget krav herom er rejst over for vedkommende virksomhed, kan bod ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematisk brud på aftalen om virksomhedens oplysningspligt. Overgangsbestemmelser 5. Hvis en medarbejder, der er ansat før 1. juli 1993, måtte ønske oplysninger om ansættelsesforholdet, jf. stk. 1 og 2, og medarbejderen pr. 1. juli 1993 eller senere fremsætter anmodning herom, skal virksomheden inden 2 måneder efter anmodningen meddele medarbejderen de ønskede oplysninger. Elever 6. Elevansættelser er ikke omfattet af denne aftale. 14

15 8 Funktionærlignende ansættelsesvilkår 1. Organisationerne vil anbefale, at de virksomheder, der ønsker at indføre funktionærlignende ansættelsesforhold, gør det efter følgende retningslinjer: 2. Spørgsmålet om indførelse eller ophævelse af aftaler om funktionærlignende ansættelsesvilkår kan fagretsligt behandles, dog ikke til voldgift. 3. Aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår er kun gyldige, såfremt de er udformet skriftligt. 4. Organisationerne har i fællesskab udarbejdet en ansættelsesblanket, der skal bruges ved indgåelse af aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår (se bilag 6, side 132). Ansættelsesblanketten kan efter underskrivelse kræves indsendt til de respektive organisationer. 5. Hvor der ikke i denne paragraf er angivet vilkår for ansættelsesforholdet, er overenskomstens bestemmelser gældende. Lønvurdering 6. Lønnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders kvalifikationer, ansvar, indsats og dygtighed. Aftalen forhindrer ikke deltagelse i akkord eller bonusordninger. En gang om året tages lønnen for den enkelte medarbejder på funktionærlignende vilkår op til vurdering og eventuel regulering. Terminen herfor kan være den samme som for funktionærer ansat på virksomheden. Uoverensstemmelse vedrørende lønniveau eller lønregulering kan fagretsligt behandles, men ikke indbringes for voldgiftsretten, dog kan sagen indbringes for voldgiftsretten i tilfælde af misforhold. Anciennitet 7. Anciennitet ved ansættelse på funktionærlignende vilkår regnes fra tidspunktet for den individuelle aftales indgåelse, idet dog eventuelt opsigelsesvarsel opnået ved forudgående ansættelse i virksomheden tillægges. 15

16 Opsigelse 8. I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven. Opsigelse skal ske til en måneds udgang. Parterne er enige om, at opsigelsesvarslernes længde ikke kan blive kortere end de i henhold til overenskomstens opnåede ved overgang til funktionærlignende ansættelse. Det kan i den enkelte kontrakt aftales, at medarbejderen kan opsiges med en måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Arbejdstid 9. Arbejdstiden, herunder eventuel overtid, skiftehold, forskudt tid, tillige med betalingen herfor, for dem, der er ansat på funktionærlignende vilkår, fastsættes i henhold til overenskomstens bestemmelser. Uddannelse 10. Organisationerne er enige om, at den tekniske og samfundsmæssige udvikling nødvendiggør en løbende efteruddannelse. Organisationerne skal derfor anbefale, at der gives de pågældende den fornødne frihed hertil. Sker kursusdeltagelsen på virksomhedens foranledning, betaler virksomheden såvel rejseudgifter og kursusudgifter som løn. Eventuel dækning af løntab tilfalder virksomheden. Ferie 11. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår holdes ferie med feriegodtgørelse, jf. ferieloven. Søgnehelligdage samt feriefridage 12. Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår modtager fuld løn på søgnehelligdage, feriefridage, grundlovsdag og 1. maj. 16

17 Kompensation 13. Såfremt medarbejdere med funktionærlignende ansættelsesvilkår ikke holder feriefridagene inden kalenderårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til 1 dagløn pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensationen udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Særlig opsparing 14. For medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår, oprettes pr. 1. marts 2007 en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler 0,5 % af den ferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2008 udgør opsparingen 0,75 % og pr. 1. marts 2009 udgør opsparingen 1,0 %. Der beregnes feriepenge (12½ %) af beløbet. Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden den 1. december har anmodet om at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn. Sygdom 15. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår betales fuld løn under sygdom og ved tilskadekomst. Lønningsperiode og lønudbetaling 16. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår, udbetales månedsløn på samme datoer, som gælder for virksomhedens funktionærer. Lønnen kan af virksomheden indsættes på den pågældendes bank, sparekasse- eller girokonto. Fagretlig behandling 17. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af de individuelle aftaler eller af nærværende retningslinjer behandles efter overenskomstens regler for behandling af faglig strid. Ønsker virksomheden at blive frigjort for en aftale om funktionærlignende ansættelse med en enkelt medarbejder, eller ønsker den enkelte medarbejder at blive frigjort, kan dette ske med det for den pågældende arbejder gældende opsigelsesvarsel i henhold til nærværende aftale. 17

18 Efter udløbet af ovennævnte varsler anses medarbejderen alene for at være omfattet af overenskomsten, hvorunder arbejdet henhører. 9 Forsøgsordninger 1. Under forudsætning af lokal enighed i virksomheden, kan der gennemføres forsøg med ændringer, der fraviger overenskomstens bestemmelser, f.eks. indførelse af alternative samarbejdsformer, jobrotation, etablering af fællessjak, fælles lønformer mellem de forskellige faggrupper. 2. Forsøgsordninger kan omfatte ændringer i arbejdets organisering i forhold til nuværende faglige arbejdsområder. 3. Forsøgsordninger forudsætter godkendelse af Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. 18

19 Kapitel 3 Arbejdstid 10 Arbejdstid Arbejdstidens længde og inddeling 1. Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles på ugens 5 første hverdage, således at ingen dage er over 8 timer. Arbejdstidens inddeling 2. Den normale daglige arbejdstid lægges mellem kl og kl Spisepauser må tilsammen ikke udgøre mere end 1 time og ingen mindre end ½ time. 3. Ved bestemmelse af, hvorledes den daglige arbejdstid og spisepausen skal fordeles, skal medarbejderne høres. 4. Hvis virksomheden ikke ser sig i stand til at imødekomme et ønske fra medarbejderne, fastsætter virksomheden arbejdstiden under hensyn til virksomhedens tarv og kan iværksætte den med 10 arbejdsdages varsel. Inden for dette tidsrum har medarbejderne påtaleret i henhold til regler for behandling af faglig strid, for manglende hensyntagen, der ikke er begrundet i virksomhedens tarv. 5. På arbejdspladser, hvor det findes hensigtsmæssigt, at flere virksomheder, under henvisning til arbejdets tarv, har sammenfaldende arbejdstid, kan arbejdstiden omlægges inden for de i stk. 2 nævnte tider. Dog skal der gives medarbejderne et varsel på mindst 2 dage. Forsømmelse og udeblivelse 6. Medarbejderne må ikke uden gyldig grund forsømme den normale arbejdstid, og enhver udeblivelse fra arbejdet må derfor så vidt muligt forud anmeldes til virksomheden eller dennes stedfortræder. Til samme må sygdomsforfald snarest muligt meddeles. 19

20 11 Forskudt arbejdstid Forskudt arbejdstid 1. Der kan under forudsætning af lokal enighed etableres forskudt arbejdstid. En sådan aftale skal i alle tilfælde være truffet senest 2 dage før iværksættelsen. Der betales intet tillæg for den del af den forskudte arbejdstid, der ligger mellem kl og kl , for så vidt bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt. Der kan ikke etableres forskudt arbejdstid på en sådan måde, at den samlede forskudte arbejdstid ligger inden for tidsrummet kl Der må her henvises til bestemmelserne i 10, stk. 2, vedrørende varsling af normal arbejdstid. Forskydes arbejdstiden, således at den først slutter efter kl , men dog påbegyndes inden kl , betales følgende tillæg fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår: Fra kl til kl pr. time 1. marts kr. 18,30 1. marts kr. 18,85 1. marts kr. 19,40 Fra kl til kl pr. time 1. marts kr. 36,60 1. marts kr. 37,70 1. marts kr. 38,85 Ved arbejde på forskudt tid, der påbegyndes kl eller derefter, betales pr. time indtil kl fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår 1. marts kr. 44,35 1. marts kr. 45,65 1. marts kr. 47,05 Varighedsbestemmelse ved forskudt arbejdstid 2. Når en medarbejder på virksomhedens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet på forskudt arbejdstid ud over 1 20

21 uge, betales medarbejderen med overarbejdstillæg for arbejde uden for virksomhedens normale dagarbejdstid. Overarbejde ved forskudt arbejdstid 3. Kræves der i tilslutning til forskudt arbejdstid udført overarbejde, betales der under sådant arbejde, foruden det i stk. 1, nævnte tillæg for forskudt tid, de i overenskomsten fastsatte overarbejdstillæg regnet ud fra den forskudte arbejdstids ophør. 12 Varierende ugentlig arbejdstid 1. Der kan lokalt træffes aftale om at forøge eller nedsætte den daglige henholdsvis ugentlige arbejdstid, således at den normale ugentlige arbejdstid i gennemsnit over en forud fastlagt periode er som anført i Perioden kan ikke strækkes ud over 12 måneder ekskl. ferie. 3. En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer og maksimalt 50 timer pr. uge timers arbejdsuge 1. Der er lokalt adgang til at aftale, at den normale ugentlige arbejdstid fastsættes til 46 timer mod at de overskydende timer i forhold til 10 afspadseres fortrinsvis som hele dage inden 3 måneder fra optjeningsperioden. 2. Der er enighed om, at der ikke samtidig kan arbejdes over i henhold til Afspadseringen fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne. Afspadseringen af opsparede fridage skal finde sted inden eventuel fratræden fra virksomheden. 21

22 14 Rådighedsvagt Aftale om rådighedsvagt kan lokalt træffes efter følgende regler: 1. Når en medarbejder efter aftale har pligt til under rådighedsvagt at opholde sig i hjemmet (eller steder med samme tilkaldelsesmulighed) i vagtperioder, der alene omfatter søgnehelligdage og/eller perioden fra normal arbejdstids ophør fredag til normal arbejdstids begyndelse mandag, betales herfor pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår 1. marts kr. 21,50 1. marts kr. 22,10 1. marts kr. 22,80 Ved rådighedsvagt uden for ovennævnte periode betales pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: Tillægget udgør pr.: 1. marts kr. 17,20 1. marts kr. 17,70 1. marts kr. 18,25 2. Ved tilkald under en rådighedsvagt bortfalder rådighedsvagt tillægget, og der betales normal aftalt timeløn plus tillæg i henhold til bestemmelserne om over-, søn- og helligdagsarbejde. Der afregnes for hele timer og mindst fire timers tilkald. Hvor flere indgår i vagtordningen forhandles en vagtfordeling. Det skal sikres, at enkeltpersoner ikke får kontinuerlig rådighedsvagt. Anmærkning Bestemmelsen gælder ikke for virksomheder, der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. 22

23 15 4-dages uge I forbindelse med rejsearbejde, hvor overnatning finder sted, kan der lokalt træffes aftale om, at arbejdstiden fordeles på ugens 4 første hverdage. 16 Fridage 1. maj 1. maj er fridag. 17 Feriefridage 1. Alle medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. 2. Uanset jobskifte i løbet af kalenderåret, har medarbejderen kun ret til 5 feriefridage. Frihed for deltidsarbejde samt weekend medarbejdere, beregnes forholdsmæssigt. Feriefridage placeres efter ferielovens regler om planlægning af restferie. Betaling af feriefridage sker i henhold til overenskomstens Hvis en medarbejder er syg, når feriefridagen begyndes, har medarbejderen ikke pligt til at holde feriefridagen, og feriefridagen kan udskydes til senere. Medarbejderen skal anmelde sygdom til virksomheden på normal vis. 23

24 Kapitel 4 Overarbejde 18 Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde Overarbejdets påbegyndelse 1. Overarbejde regnes fra arbejdstidens ophør til 3 timer derefter, indbefattet ½ times spisepause straks efter arbejdstidens ophør. 2. Spisepausen bortfalder, hvor overarbejdet kun skal strække sig over 1 time. 3. Natarbejde regnes fra 3 timer efter arbejdstidens ophør til arbejdstidens begyndelse med ½ times spisepause hver 4. time. Nødvendigt overarbejde 4. Søn- og helligdagsarbejde samt over- og natarbejde skal medarbejderne være villige til at udføre, når dette er nødvendigt. Som nødvendigt regnes: Udstillingsarbejde, reparation af møller, butiks-, kontor-, værksteds- og fabrikslokaler, der såfremt arbejdet blev udført i den normale arbejdstid, ville hindre andre arbejdere i at kunne arbejde. Arbejde ved brønd- og kloakanlæg, broer og lignende, der, såfremt arbejdet blev udført i den normale arbejdstid, ville lægge hindringer i vejen for den almindelige samfærdsel. Arbejde ved afstivning af bygninger fremkaldt ved udgravning af nabogrunde eller lignende arbejder, der nødvendigvis må udføres for at forhindre ulykkestilfælde, samt når særlige forhold foreligger, herunder vanskeligheder i forbindelse med overholdelse af forsvarlige fastlagte arbejdsplaner. Begrænsning af overarbejde 5. Overarbejde kan udføres uden ovennævnte begrænsninger indtil 15 timer pr. uge, forudsat at der mellem virksomheden og medarbejderen er enighed herom, herunder om eventuel afspadsering. 24

25 19 Helligdage Som helligdage regnes nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag samt grundlovsdag. 20 Tillæg for overarbejde Overarbejdstillæg 1. Overarbejde betales for de første 3 timer med et tillæg af 50%. Efterfølgende timer betales med et tillæg af 100%. Før arbejdstids begyndelse 2. Såfremt arbejdstiden påbegyndes 1 time før normal arbejdstid, betales der for denne time et tillæg af 50%. Udføres samme dag overarbejde, regnes natarbejde fra 2 timer efter normal arbejdstid. Lørdagsarbejde 3. Overarbejde på lørdage betales fra normal hverdagsarbejdstids begyndelse med 50% tillæg for de første 3 timer. For de efterfølgende timer betales 100%. Søn- og helligdagstillæg 4. Søn- og helligdagsarbejde samt natarbejde betales med et tillæg af 100%. Mindst 4 timer 5. For overarbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales for mindst 4 timer. Personlig timeløn 6. Overarbejdstillægget beregnes af den personlige timeløn. Spisetid fradrages ikke 7. I betaling for over- og natarbejde samt søn- og helligdagsarbejde fradrages ikke for spisetid 25

26 Kapitel 5 Lønforhold 21 Lønforhold Minimalløn 1. Inden for den normale arbejdstid betales som minimalløn pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår: 1. marts kr. 104,40 1. marts kr. 106,90 1. marts kr. 109,40 2. Forhandling om timelønsændringer kan højst finde sted 1 gang årligt. 22 Ungarbejdere og forpraktikanter Minimalløn 1. Timelønnen til ungarbejdere og forpraktikanter udgør fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2007 indgår: år men ikke 16 år...41,76 kr. 16 år men ikke 17 år...52,20 kr. 17 år men ikke 18 år...73,08 kr. Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2008 indgår udgør timelønnen: 15 år men ikke 16 år...42,76 kr. 16 år men ikke 17 år...53,45 kr. 17 år men ikke 18 år...74,83 kr. Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2009 indgår udgør timelønnen: 15 år men ikke 16 år...43,76 kr. 16 år men ikke 17 år...54,70 kr. 17 år men ikke 18 år...76,58 kr.

27 Se bilag 10, side Ugesedler og lønudbetaling Ugesedler 1. Lønningsugen følger kalenderugen. Virksomheden kan forlange ugesedlerne udleveret hver fredag eftermiddag, dog kan dagsedler forlanges udleveret dagligt. En ugeseddel betragtes som godkendt, hvis virksomheden ikke har gjort indsigelse senest efterfølgende torsdag eller senest samtidig med at lønsedlen sendes til medarbejderen. Virksomheder som før 1. marts 2004, lokalt har truffet aftale om en anden lønningsperiode, kan fortsætte med dette. Kontant udbetaling 2. Udbetaling af samtlige forfaldne lønninger samt godtgørelser skal finde sted hver anden uge. Udbetalingen foretages om torsdagen på arbejdspladsen og forinden arbejdstidens ophør. Overskud udbetales ligeledes om torsdagen, jf. 34. Med et varsel på 30 dage kan der ske ugeskift af lønudbetalingsugen. Udbetaling ved helligdage 3. I udbetalingsugen, hvor torsdag eller fredag er helligdage, sker lønudbetalingen 2 dage forud for helligdagen. Udbetalingen kan ske med et acontobeløb af den indtjente løn, og regulering sker den nærmest følgende udbetalingsdag. Acontobeløbet skal være så nær lønningslistens beløb som muligt. Udbetaling via pengeinstitut 4. Lønudbetaling kan finde sted ved indbetaling til et af medarbejderen valgt pengeinstitut. Lønnen skal være til udbetaling i pengeinstituttet på lønningsdagen. 27

28 Lønsedlen 5. Lønsedlen med specifikation af den udbetalte løn, samt meddelelse om lønoverførslen skal senest torsdag udleveres eller sendes til medarbejderen. Overført løn kan ikke ændres uden medarbejderens skriftlige godkendelse. Løn ved fratrædelse 6. Ved ophør på grund af afskedigelse skal lønafregningen finde sted på den normale lønudbetalingsdag for den pågældende lønperiode. Sikkerhed for løn 7. Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark skal i ethvert tvivlsomt tilfælde have ret til hos virksomheden at forlange sikkerhed for arbejdslønnen. Dersom medarbejderne ikke i rette tid og på rette sted modtager deres uomtvistelige tilgodehavende, har de ingen pligt til at fortsætte arbejdet. Ferielukning 8. Når en virksomhed holder samlet ferielukning, forlænges samtlige de i overenskomsten fastsatte tidsfrister et tilsvarende antal dage. Såfremt det formelle lønudbetalingstidspunkt falder i en ferie, foretages lønudbetalingen førstkommende normale lønningsdag efter ferien. Efter ønske kan udbetales acontobeløb. 24 Smuds- og vandbygningstillæg Vandbygningstillæg 1. For den del af vandbygningsarbejde, som udføres i eller ud over vandet (altså ikke i tørlagt grube eller hvor forholdene kan sidestilles hermed, f.eks. udføres oven på tæt forskalling over vandet), ydes på grund af de hermed forbundne gener, derunder tab af eget værktøj, for så vidt arbejdet udføres i timeløn, et tillæg pr. time, heraf undtaget dog udlægning af mindre badehuse. Tillægget udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: 28

29 1. marts kr. 7,10 1. marts kr. 7,30 1. marts kr. 7,55 Smudstillæg 2. For tagpap, tjære- og karboliniumsarbejde, rydning af brandtomt og reparation af kulgårde og koks-, kul- og kornsiloer, tag- og indvendigt arbejde i gasværker og lokomotivremiser eller andet i tilsvarende grad tilsmudsende arbejde, betales ligeledes et tillæg pr. time. Tillægget udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: 1. marts kr. 10,05 1. marts kr. 10,35 1. marts kr. 10,65 25 Skurforhold 1. Velfærdsforanstaltninger gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som indgår i nærværende overenskomstforhold, for tiden "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteders" regler om velfærdsforanstaltninger (se bilag 9, side 138). Rådgivning 2. Ved uenighed om, hvorvidt velfærdsforanstaltningerne opfylder ovennævnte gældende bekendtgørelse, har medarbejderne ret til gennem deres lokale organisation at begære et orienteringsmøde afholdt. Frist 3. Orienteringsmødet afholdes inden for en frist af 5 arbejdsdage, efter begæring herom er modtaget, medmindre andet aftales. Deltagelse 4. På orienteringsmødet deltager 1 repræsentant fra Dansk Byggeri og 1 repræsentant fra Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Endvidere tilkaldes 1 repræsentant fra virksomheden samt 1 medarbejderrepræsentant. 29

30 Gennemgang 5. På mødet gennemgås de eksisterende velfærdsforanstaltninger, og hvor det er påkrævet, rådgives parterne på grundlag af ovennævnte regler. Rådgivningen ikke efterlevet 6. Såfremt en af parterne efter rådgivningsperiodens udløb finder, at velfærdsforanstaltningerne ikke opfylder overenskomstens krav hertil, skal der - såfremt sagen ønskes videreført - afholdes mæglingsmøde. Mæglingsmødet afholdes hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter begæring er fremsat til Dansk Byggeri, idet begæring dog tidligst kan fremsættes efter udløbet af rådgivningsperioden. På mæglingsmødet deltager 1 repræsentant fra Dansk Byggeri samt 1 repræsentant fra Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, for begges vedkommende fortrinsvis de samme personer, der deltog i orienteringsmødet. Herudover tilkaldes 1 repræsentant fra virksomheden samt 1 medarbejderrepræsentant. Hvis der på mæglingsmøde eller organisationsmøde opnås enighed om, at velfærdsforanstaltningerne ikke opfylder overenskomstens krav hertil, kan spørgsmålet om eventuel bod indbringes for Arbejdsretten. Herudover kan indbringelse for Arbejdsretten eventuel ske efter endt voldgiftsbehandling. Hvis der på mæglingsmødet er uenighed om, hvorvidt velfærdsforanstaltningerne opfylder overenskomstens krav hertil, kan hver af parterne kun videreføre sagen via organisationsmøde og/eller faglig voldgift i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser herfor. Erstatning 7. Er velfærdsforanstaltningerne ikke i orden 5 arbejdsdage (rådgivningsperiode) efter, at orienteringsmødet blev afholdt, kan medarbejderne kræve en erstatning. 30

31 Udbetaling 8. Erstatningens størrelse er på kr. 41,00 pr. medarbejder pr. dag fra det tidspunkt, forholdene skriftligt er påtalt, og indtil forholdene er bragt i orden. Mangler 9. Der kan dog kun kræves erstatning, såfremt manglerne medfører en forringelse af betydning for brugsværdien. 26 Ventetid Materialemangel 1. Ventetid på materialer, beslag eller lignende betales med den gældende minimallønssats, medmindre medarbejderen anvises andet arbejde. Ventetiden skal opgøres hver uge. Sker dette ikke, er kravet bortfaldet. Betalingen for ventetiden udbetales førstkommende lønudbetalingsdag. Frist at fremskaffe materialer 2. Dog skal medarbejderen skriftligt give virksomheden 24 timers frist (lørdag-, søn- og helligdagstimer medregnes ikke i tidsfristen) til at skaffe de manglende materialer til veje. Vejrligsstop 3. Hvis arbejdet må indstilles på grund af vejrliget eller ikke kan påbegyndes ved normal arbejdstids begyndelse, er medarbejderne forpligtet til at forblive på arbejdsstedet, medmindre andet aftales. Medarbejderne skal i forbindelse med vejrligsstop kontakte virksomheden. I perioden, indtil vejret bedres, kan virksomheden anvise andet arbejde, og medarbejderne må ikke vægre sig mod at udføre et sådant anvist arbejde, indtil det afbrudte arbejde kan genoptages. Såfremt det ikke er muligt at anvise andet arbejde, betales ventetiden med den gældende minimallønssats. Kan andet arbejde ikke anvises, har virksomheden ret til at hjemsende medarbejderne, der ikke kan beskæftiges. 31

32 27 Værktøj Brand eller tyveri 1. Virksomheden dækker ved brand eller tyveri af medarbejderens, på arbejdspladsen eller firmabil beroende værktøj, dog max ,00 kr., såfremt værktøjet er opbevaret i aflåst rum, container eller lignende. Der dækkes kun såfremt, der er synligt tegn på indbrud og indgivet politianmeldelse. Ved dækning fra forsikring kan der ikke forekomme dobbelt dækning. Fællesværktøj 2. Benyttes fællesværktøj og el- eller luftværktøj, kan virksomheden, når værktøjet udleveres, forlange en underskrift af medarbejderne for det udleverede værktøj når det udleveres. Medarbejderne har pligt til efter endt brug eller ved arbejdstids ophør at anbringe dette på et af virksomheden anvist sted. Ansvar 3. For bevislig skødesløs behandling af udleveret værktøj kan vedkommende medarbejdere gøres ansvarlig. Afstand til skur 4. Afstanden mellem benyttelsesstedet og opbevaringsstedet må ad nærmeste gangbare vej højst udgøre 100 meter. 28 Kørepenge Transportgodtgørelse Afsnit 1 udenfor arbejdstid København og I. zone Kørepenge 1. Virksomheden betaler kørepenge fra midten af det postdistrikt, hvori medarbejderens bopæl ligger til midten af det postdistrikt, hvori arbejdspladsen ligger, i henhold til det som bilag 7, side

33 optrykte skema. De i skemaet anførte afstande er reduceret med en frizone på 6 km. Beløbet udgør den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordring under km. pr. år, p.t. 3,35 kr. Godtgørelse beregnes kun den ene vej. Køretid 2. Der betales ikke for køretid i skema 1. Provinsen og 2. zone Kørepenge 3. Virksomheden betaler kørepenge og køretid for korteste afstand mellem medarbejderens bopæl eller virksomhedens værksted til arbejdspladsen, idet afstanden reduceres med 10 km. Beløbet udgør den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordringsmiddel over km. pr. år, p.t. 1,78 kr. Virksomheden betaler kørepenge pr. km. frem og tilbage. Køretid 4. Køretid over 10 km. betales med 0,75 kr. pr. km. frem og tilbage. Fra provinsen til København 5. Ved kørsel fra provinsen og II. Zone til København og I. zone betales i henhold til reglerne i stk. 3. Fra København til provinsen 6. Ved kørsel fra København og I. zone til en arbejdsplads i provinsen og 2. zone betales kørepenge og køretid for korteste afstand mellem arbejdspladsen og til medarbejderens bopæl eller virksomhedens værksted, idet afstanden reduceres med 10 km. Ansat på værksted 7. Kørepenge- og køretidsbetaling betales ikke, når medarbejderen, er ansat til eller efter aftale fast beskæftiget på værksted, servicearbejde i en virksomhed eller institution, eller har udgangspunkt fra virksomhedens værksted. 33

34 Afsnit 2 I arbejdstiden 8. Når medarbejderen benytter eget køretøj i virksomhedens tjeneste, oppebærer medarbejderne godtgørelse pr. kørt km., der følger den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordringsmiddel, under km. pr. år, p.t. 3,35 kr. 9. Organisationerne er i øvrigt enige om, at den enkelte medarbejder er frit stillet med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt han vil stille sit motorkøretøj til rådighed for virksomheden. Afsnit 3 Fælles Samkørsel 10. Hvis der lokalt er truffet aftale om samkørsel og hvis virksomheden stiller transportmiddel til rådighed, betales føreren af transportmidlet for samtlige kilometer med 1,20 kr. pr. km. Passagerne betales i henhold til stk. 4 Der træffes aftale om kørerute og tidspunkt, således at opsamling er hensigtsmæssig for den enkelte. Færge og brobillet 11. Betaling for færge, brobillet og motorvejsafgifter betales af virksomheden. Anmærkning Denne bestemmelse gælder ikke for virksomheder der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. I stedet gælder de som bilag 3, side 126 optrykte regler om kørselsgodtgørelse. 29 Overnatning Overnatning 1. Såfremt arbejdspladsen ligger mere end 80 km fra virksomhedens værksted eller medarbejderens bopæl, betaler virksomheden dokumenterede udgifter til kost og logi på et hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted. Herudover betales udepenge til småfornødenheder med den til en- 34

35 hver tid gældende sats efter statens takster vedrørende skattefri godtgørelse, hvor overnatning finder sted, p.t. kr. 107,25. Ved arbejdets start og afslutning betales kørepenge og køretid i henhold til 28. Medarbejderen har krav på en ugentlig hjemrejse med kørepenge og betaling for køretid i henhold til 28. Fortolkning af eller lignende 2. Parterne er enige om, at ved begrebet eller lignende forstås: a. Motel b. Ferielejlighed/lejlighed c. Sommerhus d. Vandrehjem e. Boligcontainer med toilet/bad (såfremt kommunen og brandmyndighederne har godkendt, at opstillingen forgår) f. campingvogn under nedenstående forudsætninger: 1. At det er frivilligt for medarbejderen, at vælge campingvogn i stedet for hotel, kro og lignende 2. At ejerskabet eller lejerskabet til campingvognen er medarbejderens, og campingvognen er dansk registreret 3. At kun ejeren eller lejeren benytter campingvognen 4. At campingvognen ikke bliver opstillet på byggepladsen 5. At kommunen og brandmyndighederne har godkendt, at opstillingen foregår 6. At toilet og badefaciliteter er i campingvognen 7. At den økonomiske kompensation (udgifter til kost, udbetalt diæter, m.v. som virksomheden afholder) kan sidestilles med de udgifter, firmaet måtte have til ophold på hotel, kro eller lignende. Ovennævnte punkterne a. til f. er under forudsætning af: At hver enkelt medarbejder overnatter i et soverum for sig selv At forholdene ikke er på arbejdspladsen At virksomheden betaler for rengøring mindst 1 gang pr. uge At udgifter til kost betales af virksomheden 35

36 At der i henhold til stk. 1, udbetales udepenge, p.t. 107,25 kr. pr. overnatning At reglerne kan fagretligt behandles 36

37 Kapitel 6 Akkord/lønsystemer 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver tid mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark gældende prislister samt tilhørende bestemmelser. Glarmesterarbejde 2. Den mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark gældende prisliste med tillæg anvendes for udførsel af glarmesterarbejde. Alt nyt bygningsarbejde, hvor akkordprisen inkl. alle tillæg overstiger 400,00 kr., udføres i akkord og betales efter prislisten. Undtaget fra prislisten er inventararbejde (forretningslokaler, banker o.lign.) samt møbelarbejde og industrielt værkstedsarbejde. I sådanne forhold samt i alle øvrige forhold er overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg gældende. Gulvlæggerarbejde 3. Den mellem Dansk Byggeri (Gulvbranchens Arbejdsgiverforening) og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark gældende priskurant med tilhørende bestemmelser for udførelse af gulvlæggerarbejde anvendes. Undtaget fra priskuranten er gulvlæggerarbejde som er omfattet af prislisten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. I alle øvrige forhold er overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg gældende. 37

38 31 Indgåelse af akkord Tildeling 1. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes, såfremt en af parterne ønsker dette. På tildelingen henvises, så vidt muligt til daterede udleverede tegninger og beskrivelser. Akkordaftaler som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v. 2. Såfremt en af parterne ønsker aftale om standardpriser, fremsættes forslag hertil - baseret på prislisterne og/eller akkorderingsforslag - skriftligt til modparten, inden halvdelen af arbejdet, der forhandles om, er udført. Modparten kvitterer for modtagelsen og skal i løbet af 10 arbejdsdage svare skriftligt på forslaget. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Herefter forhandles forslag og svar mellem parterne. Svares der ikke inden for den nævnte frist, er forslaget gældende. Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Hvis der mellem virksomheden og medarbejderne opstår uenighed, når parterne har udvekslet akkordforslag, som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v. skal der ved mægling mellem parterne fremlægges et regnskab baseret på prislisterne, udarbejdet af medarbejdersiden og virksomhedens beregningsgrundlag. Som lægges til grund for løsning af striden. Skriftlige meddelelser 3. Når en besked til et arbejdshold vedrørende arbejdsforholdene er givet skriftligt til tillidsrepræsentanten / medarbejderens repræsentant, betragtes den dermed som værende bragt til arbejdsholdets kundskab. Tillidsrepræsentanten / medarbejderens repræsentant er forpligtet til at give beskeden videre til arbejdsholdet. Reparationsarbejder 4. Det er en forudsætning, at adgang til akkord ikke lægger hindringer i vejen for reparationsarbejders udførelse på sædvanlig måde, og 38

39 medarbejdere, der arbejder i akkord, kan ikke vægre sig ved at afbryde akkorden for at udføre reparationsarbejde. Man bør dog tage rimelige hensyn til, at det ikke altid bliver de samme medarbejdere, der tages ud af akkorden. Lønsystemer 5. Produktivitetsfremmende lønsystemer kan gennemføres, når virksomheden og medarbejderne er enige herom, og dette er godkendt af organisationerne. Prislistetillæg til Tømrer og Snedkerprislisten 6. Prislistetillæg udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: 1. maj 2007 tillægges...3% 1. januar 2008 tillægges...3% 1. marts 2009 tillægges...3% Zonetillæg 7. I København, 1. og 2. zone tillægges 3% til prislisten, dog ikke afsnit 3 gruppe 1, afsnit 4, 6 og 9, samt afsnit 10 gruppe 5 og 6. Andre forudsætninger end prislistens 8. Hvor der ved akkordarbejde fremstilles væg-, og/eller tagkassetter eller lignende konstruktioner og under andre forudsætninger end beskrevet i prislisternes generelle bestemmelser og særlige bestemmelser for afsnit 01, vurderer de lokale parter fradragets størrelse i hvert enkelt tilfælde efter besigtigelse af forholdene på arbejdspladsen. 32 Akkordforhold Bindende aftaler 1. En akkord mellem virksomheden og medarbejderne er gensidigt bindende. Afskedigelse af medarbejder i akkord 2. En virksomhed kan ikke uden påviselig grund afskedige medarbejderne, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal medarbejderne have akkordbeløbet fuldt udbetalt. 39

40 Bortgang i akkord 3. Såfremt en medarbejder forlader en akkord, hvor 2 eller flere deltager, vil et eventuelt overskud, udover det udbetalte, tilfalde den eller de øvrige deltagere i akkorden. Akkord i underskud 4. Virksomheden har ret til at afregne akkorden, såfremt virksomheden har dokumenteret, at på opgørelsestidspunktet er medarbejdernes indtjening pr. time mindre end minimallønnen. Herefter er parterne frigjort. Akkordens afslutning 5. Såfremt ikke andet aftales, ophører ansættelsesforholdet, når akkorden er afsluttet. Op- og nedmanding af akkord 6. Virksomheden eller dennes repræsentant kan, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, forøge eller reducere antallet af øvrige i akkorden beskæftigede medarbejdere. Tillidsrepræsentanten/medarbejderens repræsentant kan ikke selvstændigt antage eller afskedige, men har påtaleret, hvis han mener, at der sættes for mange eller for få medarbejdere på akkorden. Hvis enighed ikke opnås, kan spørgsmålet fagretlig behandles ved mæglingsmøde afholdt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af mæglingsbegæring. Akkordering 7. For arbejde, som ikke kan udledes af prisfortegnelsen, prislisten eller priskuranten, kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indgås akkorderingsaftale. Forslag herom fremsættes skriftligt til modparten, under arbejdets gang, der i løbet af 5 arbejdsdage skal svare skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Svares der ikke inden for de nævnte 5 arbejdsdage, betragtes forslaget som godkendt. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Begæring herom skal ske inden 2 måneder efter, at modparten har modtaget kravet. 40

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst

Læs mere

BYGNINGSOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGNINGSOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGNINGSOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2017 2017 7 2017 Bygningsoverenskomsten 2017 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Bygningsoverenskomst 1. marts 2008 1. marts 2011

Bygningsoverenskomst 1. marts 2008 1. marts 2011 Bygningsoverenskomst 1. marts 2008 1. marts 2011 Aftale indgået mellem Danske Snedker og Tømremestre (DST) og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Organisationernes adresse og telefonnumre: Danske Snedker-

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015 Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015 FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...8 1 Overenskomstens område...8 2 Nyoptagne virksomheder...8

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2014 4 2014 Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Gulvoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Nyoptagne virksomheder... 9 3 Gensidige

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

GULVOVERENSKOMSTEN MELLEM: DANSK BYGGERI og FAGLIGT FÆLLES FORBUND

GULVOVERENSKOMSTEN MELLEM: DANSK BYGGERI og FAGLIGT FÆLLES FORBUND GULVOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI og FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2017 2017 7 2017 Gulvoverenskomsten 2017 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Organisationernes adresse og telefonnumre:

Organisationernes adresse og telefonnumre: Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge 26 2300 København S Tlf. 32 63 04 70 Fax. 32 63 04 72 E-mail: dhv@dhv.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2017 7 2017 Industri-, Træog Møbeloverenskomsten 2017 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere