Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der vil være behov for flere typer af boliger til den ældre målgruppe. Dato: 17. august 2016 Sags nr.: G Sagsbehandler: CGM Albertslund Kommune inddeler boliger til ældre i fire kategorier: Plejeboliger (visiteres af administrationen) Ældre- og handicapvenlige boliger (visiteres primært af teambolig. Administrationen visiterer til de 15 boliger i tårnet) Seniorboliger (almene eller private bofællesskaber) Almene og private boliger. I dette notat redegøres for det fremtidige behov for plejeboliger, ud fra de data administrationen har på nuværende tidspunkt. Dette notat beskriver først konklusionerne fra den seneste beregning af fremtidens plejeboligkapacitet udført af KLK i Dernæst præsenteres den aktuelle status på antal plejeboliger og aflastningspladser i kommunen samt tal fra ventelisten til plejeboliger. Plejeboligbehovet er beregnet med udgangspunkt i den demografiske udvikling i Albertslund Kommune og KL s beregningsmodeller til fremskrivning af plejeboligbehov. Tidligere beregninger af fremtidens plejebolig kapacitet i Albertslund Kommune KL s konsulentvirksomhed, KLK, har i 2014 udarbejdet en detaljeret fremskrivning af behovet for plejeboliger i Albertslund Kommune. KLK rapporten blev udarbejdet for at sikre det rigtige beslutningsgrundlag for fremtidens plejeboligkapacitet i Albertslund Kommune. KLK s fremskrivningen er dels foretaget på mere konventionelle metoder efter demografi samt efter demografi korrigeret for middellevealder. Derudover er fremskrivningen lavet med afsæt i udviklingen i forventede raske leveår på landsplan. I vurderingen af hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt en borger har behov for en plejebolig indgår helbredstilstand, eventuel sygdom samt alder. På den baggrund har KLK inddraget befolkningens helbredstilstand og den demografiske udvikling i rapporten fra Den enkelte borgers helbredstilstand og dermed behov for kommunal eller anden støtte og omsorg udvikler sig på baggrund af en lang række faktorer. Blandt de helt grundlæggende er forhold som gener og opvækstvilkår. Koblet BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Børn, Sundhed & Velfærd Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T

2 med en række sociale faktorer som uddannelse, etnicitet og økonomi samt levevilkår fx i form af boligforhold og socialt netværk. I rapporten konkluderer KLK, at det må forventes, at Albertslund Kommunes befolkning har og får en lidt dårligere helbredssituation end det landsgennemsnittet forudsiger. Således er der i forhold til landstallene et lavere uddannelsesniveau, lavere erhvervsfrekvens, lidt lavere indkomst og en højere indvandreandel fra ikke-vestlige lande. KLK antager, at de forventede raske leveår som følge af ekstra forventede leveår ikke slår fuldt igennem i Albertslund. KLK anbefaler, at videre fremskrivninger baseres på spændet mellem forventet middellevealder og forventede raske levekår korrigeret for lokale forhold og den aktuelle venteliste. Disse indikatorer er medregnet i scenarierne i KL s beregningsmodeller. Rapportens konklusion På baggrund af ovenstående estimerede KLK i 2014 et plejeboligbehov fra boliger i KLK rapportens konklusion blev præsenteret på en temadrøftelse til Kommunalbestyrelsens budgetseminar i Derudover indgik rapporten som bilag i mødesagen om fremtidens plejeboligkapacitet i Albertslund Kommune, som blev behandlet d. 9 december 2014 i Kommunalbestyrelsen. I vurderingen af fremtidens plejeboligkapacitet foretog administrationen beregninger på omkostninger ved at renovere og gøre Albo til et tidssvarende plejehjem. Beregningerne viste, at det ville være for omkostningstungt at fortsætte med Albo som kommunalt plejehjem. På baggrund af KLK rapportens konklusioner og beregninger vedrørende renovering af Albo tiltrådte Kommunalbestyrelsen indstillingen om at lukke Albo. Lukningen af Albo og kommunens kapacitet på 128 plejeboliger kunne ikke modsvare den forventede stigning i efterspørgslen på plejeboliger, som KLK rapporten foreskrev i Administrationen anbefalede i 2014, at en mulig løsning på det fremtidige behov kunne være at udvide Humlehusene med en fløj til 24 borgere. Det nuværende antal plejeboliger og aflastningspladser I 2016 har Albertslund Kommune 128 almene plejeboliger samt 13 rehabiliterings- og aflastningspladser. Som led i udmøntningen af budgetaftalen 2016 påbegyndes ombygningen af Humlehusene 3. Det betyder, at det visiterede dagcenter flyttes fra Albo til Humlehusene 3, og samtidig skabes der plads til fire ekstra aflastningspladser i Humlehusene. Det betyder, at rehabiliteringsafdelingen i Sundhedshuset fremadrettet kan fungere som en ren rehabiliteringsafdeling, der udelukkende fokuserer på rehabilitering. Plejeboligerne og aflastningspladserne er fordelt således: Plejeboliger Placering 81 Albertshøj (somatiske) 47 Humlehusene (demens) I alt 128 Aflastning- og rehabilitering Placering (fremtidigt antal) 12 rehabiliteringspladser Sundhedshuset 5 aflastningspladser Humlehusene I alt 17 Side 2 af 7

3 Demografi og plejeboliggaranti De demografiske forskydninger i den danske befolkning betyder, at andelen af 65+ årige vokser. Det betyder til dels flere raske ældre, men også flere ældre med kroniske sygdomme, idet biologisk aldring øger risikoen for sygdom. Ifølge den seneste befolkningsprognose vil der være en stigning på 118% af antallet af ældre over 85 fra i Albertslund Kommune. Den 1. januar 2009 trådte der en ny lov i kraft, der giver kommunen pligt til at stille en plejehjemsplads/bolig til rådighed senest 2 måneder efter, at borgeren er visiteret til en plejebolig. Den tilbudte bolig skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to månedsfristen. Plejeboliggarantien (jf. Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 2006) betyder, at ældre borgere som er visiteret til en plejehjemsplads/bolig, og som ikke vælger en særlig plejehjemsplads, bliver optaget på en generel venteliste. Borgere som derimod ønsker at benytte sig af frit valgreglerne, og ønsker en særlig plejebolig, optages på en specifik venteliste (fritvalgsliste). Det er kun borgere på den generelle venteliste, som er omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder. Det skal nævnes, at udenbys borgere også er omfattet af ventetidsgarantien, hvis de ønsker optagelse på den generelle venteliste. Stigende venteliste Pr. 1. juli 2016 var der samlet 39 personer på ventelisten til en plejebolig i Albertslund Kommune. De fordeler sig som følgende: Marts April Maj Juni Juli Generel venteliste Specifik liste: Albertshøj Specifik liste: Humlehusene Borgere i alt Venteliste pr. 1. juli 2016 Særligt andelen af demente borgere med behov for en plejehjemsplads forventes at stige de kommende år, da middellevealderen stiger. Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen; fra ca. 1-2 % i aldersgruppen år til op imod % i aldersgruppen 90 år eller ældre. 24 ud af 39 af borgerne på ventelisten har en demensdiagnose, hvilket svarer til ca. 66 %. Udviklingen af antallet af demente i Albertslund forventes at svare til den nationale udvikling. Det betyder, at der i 2026 vil være mere end dobbelt så mange borgere med en demensdiagnose som nu. Nationalt Videnscenter for Demens har beregnet den skønnede forekomst af demens for hele landet, de 5 regioner og 98 kommuner. Det drejer sig om et estimat af antallet af ældre med demens i 2013 samt en fremskrivning af det forventede antal frem til Nedenstående skema er de specifikke beregninger for Albertslund kommune. Side 3 af 7

4 Fremskrivning af ældrebefolkning (60+ årige) Mænd med demens Kvinder med demens I alt I dag gøres der meget for at borgere med en demensdiagnose kan blive længst muligt i eget hjem, blandet andet med dagsaflastningstilbud og medicin som forhaler sygdomsprocessen, således at borgere med demens har et bedre funktionsniveau i længere tid, hvis medicinen virker. Dog vil borgere med demensdiagnose ofte på et tidspunkt få behov for plejebolig. Demens kan vise på mange forskellige måder hos den enkelte borger. Nogle demente borgere bliver udad reagerende og ambulerende og vil have brug for plejebolig på en specialiseret skærmet enhed. For andre demente, med mindre udad reagerende adfærd, vil det også være fagligt forsvarligt at tilknytte disse mere almindelige plejeboliger så længe plejepersonalet har kompetencer til at tage sig af denne borgergruppe. For at sikre, at Albertslund Kommunes borgere har et godt liv og at kommunen samtidig kan overholde plejeboliggarantien fremover, har Albertslund Kommune behov for fortsat at have fokus på borgernes sundhed og deres mulighed for at leve længst muligt i eget hjem, samt også at udvide antallet af plejeboliger, der kan anvendes fleksibelt efter behov. I nedenstående estimerer administrationen det fremtidige behov for plejeboliger i Albertslund Kommune. Beregning af Albertslund Kommunes plejeboligbehov KL har udarbejdet en model til beregning af hvor mange plejeboliger kommunerne i fremtiden får behov for. Modellen bygger sine resultater på data fra Danmarks statistik og data som kommunerne selv skal indtaste i modellen. Modellen er bygget op som en mekanisk fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen af personer i eller på venteliste til plejeboliger i de enkelte aldersgrupper. Dette betyder, at hvis antallet af personer i aldersgruppen stiger eller falder, så vil behovet for plejeboliger ændres tilsvarende. I virkelighedens verden eksisterer denne automatik ikke. De ældres plejeboligbehov afhænger af funktionsevnen, og den gennemsnitlige funktionsevne for en given aldersgruppe er ikke uændret over tid eller fra sted til sted. Et nøgleparameter i fremskrivningen af behovet for plejeboliger vil derfor være forventningerne til, hvordan borgernes funktionsevne udvikler sig. KL s fremskrivningsmodel giver mulighed for at vælge mellem tre scenarier. Scenarie 1. Tilpasning til aktuelt landsgennemsnit Scenarie 2. Gennemsnitlig ændring i behovet Scenarie 3. Ingen udvikling i behovsgrader I alle tre scenarier skal behovsgrader forstås som en samlet betegnelse for sundhedsprofildata, socioøkonomiske forhold og funktionsevneniveau, forebyggelsesindsatser og rehabilitering. Alle disse faktorer har på sigt en effekt på behovsgraden i Albertslund Kommune. Side 4 af 7

5 Det er administrationens faglige vurdering, at plejeboligbehovet i Albertslund kommune besluttes ud fra scenarie 1 og 2. Scenarie 1 viser den aktuelle tilpasning til landsgennemsnittet og afspejler det behov Albertslund arbejder hen imod. I scenarie 2 beregnes behovet ud fra den aktuelle tilstand i Albertslund Kommune og medregner således, at det må forventes, at Albertslunds befolkning har en lidt dårligere helbredssituation end det landsgennemsnittet forudsiger. Ved at beregne plejeboligbehovet ud fra scenarie 1 og 2 tages der højde for Albertslunds eksisterende udvikling og vores mål. Scenarie 3 udelukkes, da denne ikke regner med udvikling i behovsgrader og dermed bedre sundhedstilstand hos den ældre del af befolkningen. I nedenstående har administrationen beregnet behovet for plejeboliger i Albertslund Kommune ved scenarie 1 og 2. Scenarie 1: Tilpasning til aktuelt landsgennemsnit I denne model indregnes en gradvis tilnærmelse til de gennemsnitlige behovsgrader for hele landet. I denne beregning medtages sundhedsprofil og socioøkonomiske forhold i Albertslund Kommune ikke. Tilpasning til landsgns Antal boliger Plejebolig behov* Generel venteliste *Plejeboligbehov er beregnet ved at lægge antal boliger og antallet af forventede borgere på den generelle venteliste. Antallet af borgere på den generelle venteliste er beregnet på baggrund af Kl s model for beregning af plejeboligbehov. Scenarie 2: Gennemsnitlige ændring i behovet I dette scenarie fremskriver modellen kommunens nuværende behovsgrader under forudsætning af, at den gennemsnitlige årlige udvikling fra i Albertslund kommune fortsætter i årene fremover. Gns. behov Antal boliger Plejeboligbehov* Generel venteliste *Plejeboligbehov er beregnet ved at lægge antal boliger og antallet af forventede borgere på den generelle venteliste. Antallet af borgere på den generelle venteliste er beregnet på baggrund af Kl s model for beregning af plejeboligbehov. Begrænsninger i KL s model KL s fremskrivningsmodel har visse begrænsninger i forhold til beregning af hvor mange plejeboliger Albertslund Kommune har behov for i fremtiden. Flyttemønstre er vigtige for behovet af plejeboliger i den enkelte kommune. Befolkningsprognosen fra Danmarks statistik, der indgår i modellen, tager højde for flyttemønstre i befolkningen generelt, men tager ikke højde for flyttemønstre blandt plejeboligbeboere altså når ældre søger plejebolig i en anden kommune, end hvor de bor. KL råder ikke over data som meningsfyldt kan fremskrives og indarbejdes i modellen. Når modellen angiver antallet af borgere med behov for en plejehjemsplads, tager modellen ikke højde for om kommunen overholder plejebolig garantien Side 5 af 7

6 eller ej. Det estimerede behov i modellen indregner derfor borgere på den generelle venteliste og den specifikke venteliste. Det er kun borgere på den generelle venteliste, der er omfattet af ventetidsgarantien. Modellen tager heller ikke højde for effekten af forebyggende og rehabiliterende indsatser, da der endnu ikke forekommer videnskabelig dokumentation for de langsigtede effekter af sådanne indsatser på ældreområdet. Albertslund Kommunes estimerede behov for plejeboliger Administrationen har i ovennævnte beregnet behovet for plejeboliger frem til Analysearbejdet indikerer, at det ud fra et fremtidigt behov vil være mest hensigtsmæssigt at tænke nybyggeri af fremtidig plejeboligkapacitet i to trin. Et trin, der peger frem mod 2020 og et andet, der peger frem mod KLK rapporten estimerer et plejeboligbehov på boliger i De nyeste beregninger fra KL s beregningsmodel viser et estimeret plejeboligbehov på plejeboliger i Behovet i dette spænd er afhængigt af befolkningsudviklingen og borgernes sundhed. På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der bygges mellem nye plejeboliger, således at Albertslund Kommune har plejeboliger til rådighed frem mod Nye beregninger 2028 Nye beregninger 2020 KLK rapport Plejeboliger Venteliste Plejeboliger Pleje- og ældreboliger til fleksibel anvendelse Vurderingen af behovsgraden gives på baggrund af KLK rapportens konklusioner og de nyeste beregninger af fremtidens plejeboligkapacitet. Samtidig har visitationens tildeling af plejebolig i Albertslund Kommune betydning for det fremtidige plejeboligbehov. Visitationen tildeler plejebolig ud fra et konkret individuelt vurderet behov hos den enkelte borger. Der er ikke fastsat en specifik norm for, hvor mange antal timer en borger skal modtage hjemmehjælp før der tildeles plejebolig. I gennemsnit er det over 30 timers hjemmehjælp pr. uge samt en vurdering af, at alle løsninger for at blive i eget hjem så længe som muligt, er afprøvet. Administrationen vil anbefale, at Albertslund Kommune fremadrettet har fokus på en fleksibel anvendelse af kommunens samlede plejeboligkapacitet, således at den skarpe opdeling mellem somatiske plejeboliger på Albertshøj og demensplejeboliger i Humlehusene udfases. Der vil være fokus på sundhedsog plejepersonalets kompetencer og det rehabiliterende tankesæt indføres på tværs af fagligheder for at sikre, at den enkelte borger skal forblive uafhængig, selvhjulpen og aktivt deltagende i eget liv så længe som muligt. Side 6 af 7

7 Gennemførelse af Etape 3-byggeriet på Albertshøj vil være en god løsning på fremtidens plejeboligbehov i Albertslund Kommune frem mod Administrationen anbefaler, at etape 3-byggeriet på Albertshøj er trin 1 i en samlet udvidelse af plejeboligkapaciteten i Albertslund Kommune frem mod I forlængelse af dette bør der senere tages stilling til yderligere nybyggeri trin 2. Etape 3-byggeriet på Albertshøj indeholder 30 plejeboliger med servicearealer og 15 ældreboliger til fleksibel anvendelse. De 15 ældreboliger vil med deres optimale indretning understøtte mulighederne for at borgerne bliver længst muligt i eget hjem. Disse 30 nye plejeboliger vil sammen med de nuværende 128 plejeboliger give en kapacitet på 158 plejeboliger og 15 nye ældre- og handicapvenlige boliger. Administrationen anbefaler: Trin 1: Etape 3-byggeriet af Albertshøj påbegyndes så plejeboligkapaciteten øges fra 128 til 158 frem mod Udbygningen af Albertshøj vil understøtte byudviklingen i Albertslund bymidte. Det er igangsat byggerier med flere muligheder for at bo i bymidten, og samtidig er der fokus på aktiviteter og borgerrettede tilbud. Ved en etablering af etape 3 skal der være fokus på, at et byggeri også er demens-egnet, og dermed kan bidrage til en fleksibel anvendelse af de samlede plejeboliger. Der bør stilles krav om, at et kommende byggeri lever op til de nationale anbefalinger om demensvenlig byggeri. Trin 2: Administrationen følger udviklingen i plejeboligbehov tæt de kommende år, og der må i perioden mellem 2020 og 2028 forventes yderligere udvidelser på plejeboligområdet. Eksempelvis gennem etablering af flere plejeboliger i tilknytning til humlehusene. Side 7 af 7

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør 2017-2027. Formålet med denne kapacitetsanalyse for plejeboliger er, at skabe et foreløbigt grundlag for drøftelse og planlægning af den fremtidige kapacitet på

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Næstved Kommune Fremskrivninger på plejeboligområdet

Næstved Kommune Fremskrivninger på plejeboligområdet Næstved Kommune Fremskrivninger på plejeboligområdet 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning, læsevejledning og afgrænsning... 3 2. Ældreområdet: Nuværende tilbud... 4 2.1 Plejeboliger...

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Hjørring Kommune Bidrag til plejeboligplan 2030

Hjørring Kommune Bidrag til plejeboligplan 2030 Hjørring Kommune 22. juni 2017 Hjørring Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og læsevejledning...3 2 Resume...4 3 Aktuelle tilbud til målgruppen...5 3.1 Plejeboliger i Hjørring Kommune...5

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Notat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien

Notat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien Notat Modtagere: Vedrørende: Byrådet Det fremtidige behov for plejeboliger Plejeboliggarantien I januar 29 trådte en ny lovbekendtgørelse i kraft, som medførte, at borgere, som er visiteret til en plejebolig,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Fremtidens plejeboligkapacitet. 18. marts 2016 UDKAST!

Faaborg-Midtfyn Kommune Fremtidens plejeboligkapacitet. 18. marts 2016 UDKAST! Faaborg-Midtfyn Kommune Fremtidens plejeboligkapacitet 18. marts 2016 UDKAST! Indholdsfortegnelse 1. Indledning, læsevejledning og afgrænsning... 3 2. Ældreområdet: Nuværende tilbud... 4 2.1 Plejeboliger...

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER

Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER Sundhed & Omsorg Dato: 24-01-2012 Sagsnr.: 11/2001 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Morten Jessen Hansen Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER 1. BAGGRUND I forbindelse med Plejeboligstrategi

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Det blev på daværende tidspunkt i samråd med Borgmesterens afdeling besluttet, at få KLK til at foretage en analyse af plejeboligbehovet med en ny

Det blev på daværende tidspunkt i samråd med Borgmesterens afdeling besluttet, at få KLK til at foretage en analyse af plejeboligbehovet med en ny Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Værdighedspuljen Administrationen har udarbejdet nedenstående prioriterede bruttoliste til anvendelsen af værdighedsmilliarden.

Læs mere

Plejeboligplan 2015-2025

Plejeboligplan 2015-2025 Plejeboligplan 2015-2025 0 Sundhed og Ældre, februar 2015 Indhold 1. Baggrund og formål... 2 1.1. Plejeboligbehovets kompleksitet...3 2. Konklusion og anbefalinger... 4 3. Status over plejeboliger i Herning

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 2 Scenarier Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger

Analyse af behov for plejeboliger NOTAT 27.42.00-P05-2-16 Analyse af behov for plejeboliger Indhold Baggrund og formål...3 Del 1. Status og tendenser...4 Faktorer med betydning for plejeboligbehovet...4 Befolkningsprognosen...5 Geografisk

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Orientering af alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet

Orientering af alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet Punkt 6. Orientering af alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet 2015-055758 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling Axel Mossin. Januar 2013. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års

Læs mere

Plejebolighandlingsplan del 4.

Plejebolighandlingsplan del 4. 1 of 13 Plejebolighandlingsplan del 4. Sektorplan og principprogram. Syddjurs Kommune har i perioden 2008-2011 udarbejdet en sektorplan i fire faser for ældreområdet. Sektorplanen indeholder en statusrapport,

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE

REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE Marts 2015 1 Indhold Hovedresultater... 4 01 Indledning... 6 1.1 Analysens datagrundlag... 6 1.2 Rapportens opbygning... 7 02 Kapacitet

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Øvrige anlæg SSU-ØA-01 Ny Demensplan Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Tilbud til Ældre og Handicappede Funktion: 05.32.32 05.32.33 Baggrund BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG I 2014 var

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Model til fremskrivning af plejeboligbehov

Model til fremskrivning af plejeboligbehov Model til fremskrivning af plejeboligbehov Indledning... 2 Grundprincipper i modellen... 3 Sådan bruger du modellen... 3 Aktiver makroerne... 4 Indtast behov og kapacitet... 4 Vælg mellem fire senarier...

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Boliger og centre til ældre

Boliger og centre til ældre Boliger og centre til ældre [Undertitel] Syddjurs Kommune 12. januar 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 KMS 407 Ver. 6.0 Indhold 1 Indledning 3 2 Fremtidens bolig til ældre 5

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere