Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk"

Transkript

1 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad

2 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning fra Biograftilsynet, og af denne fremgik det, at Scale Teatret i det sidste Aar har indbetalt en Forlystelsesskat paa 4004 Kr. Kommunens Andet heraf er 1434 Kr. Samtidig med at medele denne Kendsgerning udtalte Tilsynet i sin Beretning, at det lige som i Fjor maatte anke over mangelfuld Udluftning af Lokalet. Der burde ikke alene sørges for en forsvarlig Udluftning mellem Forestillingerne, men ogsaa i Mellemakterne. Om de foreviste Film udtales, at de ikke haver sig over det middelmaadige. Nye Film fremkommer ikke her, før de har holdt op med at være nye, hvorfor Tilsynet fremhæver det ønskelige i, at der mindst én Gang om Maaneden fremskaffes nye og lødige Film. J. Meyer, der er Medlem af Tilsynet, bemærkede, at selv om det dyrere at faa nye Film, burde Bevillingshaverne ikke vige tilbage for denne Udgift en Gang imellem. Til Gengæld kunde de saa forhøje Billetprisen med 25 Øre. Iversen: Altid naar der er to Forestillinger, bliver Lokalet udluftet mellem disse ved Gennemtræk, men at etablere Gennemtræk i Mellemakterne, medens Publikum sidder i Teatret, vil dog vist ikke være heldig. (Her mangler en linie måske to, avisen defekt) en Overdrivelse af dets Kompetence. Det skal paase Lokalernes Renholdelse og hele Tilstand, men Filmens Lødighed har det intet med at gøre. Og hvad er lødige Film. Der vil ofte være delte Meninger om, hvorvidt en Film er lødig eller ej. At der ikke kommer nye Filmsstykker til er rigtig nok, men dette skyldes, at Besøget er for smaat her. Udlejningsforretningerne faar Procenter af Billetsalget, og saa længe de kan faa Kr. ind i Leje af en Film i Storbyerne, sendes den ikke til Smaabyer som, hvor der højst kan sælges Billetter for Kr. J. Meyer: I Biografloven staar, at Tilsynet skal paase, at Bevillingen benyttes paa forsvarlig Maade, og hertil maa dog ogsaa høre, at vi har Ret til at udtale os om Filmene. At det er Udlejningsforretningerne, der bærer Skylden for den daarlige Film, ved jeg godt, men tog man en lidt større Entré, var Bevillingshaverne dog maaske ogsaa i Stand til en Gang imellem at kunne fremskaffe noget bedre Materiale.

3 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 18/10 (fuldt gengivet) Skibsforbindelsen - København. Som et glædeligt Tidens Tegn kan noteres, at medens det i flere Aar ikke var muligt at opretholde en Skibsrute mellem og København, er Forholdet nu det, at A/S C. P, Jensens Rederi har maattet kassere det Skib, som i nogen Tid har besørget Ruten, fordi det var blevet for lille. Rederiet har i stedet anskaffet en Motorskonnert paa 110 Tons til at besørge Trafiken, hvilket turde være et Bevis for at Forretningslivet i er ved at komme i en ny og bedre Gænge. Dog er det ogsaa en medvirkende Aarsag, at Slagteriet nu sender sit Flæsk søværts til København i Stedet for som tidligere at lade det gaa pr. Bane til Esbjerg. For Tiden er det ogsaa under Overvejelse at lade Smøreksporten fra en Del af de nærmeste Mejerier foregaa over Havn. Den nye Skonnert, der vil komme til at bære Navnet Ebba vil i Slutningen af denne Maaned indgaa i Ruten. Foruden at have den Fordel fremfor sin Forgænger, at den er større, byder den ogsaa det Gode at kunne bevæge sig med Betydelig større Hastighed, og den vil som saadan heller ikke være uanvendelig for Personbefordring, om nogen ønsker at tage Turen til København ad Søvejen.

4 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Atter en god Teateraften. Allerede paa Mandag Aften faar Teater atter en Teateraften af den Slags, som vi desværre ellers ikke er forvænte med, idet Svend Wedels Selskab kommer hertil og opfører det kgl. Teaters store Sukses Dybet. Hr. Svend Wedel er bekendt for at raade over et ypperligt Skuespillerpersonale, og til denne Tourne har han endda faaet en meget kraftig Forstærkning, idet selve det kgl. Teaters hidtidige Chef, Hr. Aage Garde, giver Gæsterollen som Stykkets Hovedperson. Derfor ør der heller ikke paa Mandag være en ledig Plads i Teater. Omtale 6/11 (fuldt gengivet) Frelsens Hærs nye Bygning paa Hjørnet af Nørregade og Billesvej er n u færdig og bliver i Morgen indviet af Frelsens Hærs Leder i Danmark, Oberst Gundersen og Frue samt af Brigader og Fru Søderstrøm. Omtale 10/11 (fuldt gengivet) En Ildløs i Dag. I Formiddag var Dyrlæge Vindings Ejendom i Skueplads for en lille Ildløs. I et af Ejendommens Kælderrum havde Købmand Buurgaard-Jensen et Lager, hvori der opbevares forskellige Ting saasom Uld, Uldgarn, Klude og forskelligt Indpakningsmateriale. Ved 10-Tiden i Formiddags forkyndte et stærk Røg, der slog ud gennem Vinduerne, at der var gaaet Ild i disse Beholdninger. Røgen var saa tæt, at det var umuligt at bane sig Vej ned for at slukke. Brandvæsenet blev alarmeret, og efter at dette i en halv Times Tid havde sendt Vandstraaler ned i Kælderen var man Herre over Ilden; men denne havde da ogsaa fortæret hele Varelageret, ligesom Døre, Dørkarme og Vinduer var brændt ud. Over den hærgede Kælder har Gartner Jørgensen Butik og Venstrebladet Kontorer. Da Gulvene her er af Jernbeton, var der just ingen overhængende Fare for, at Ilden skulde bryde igennem. Der trængte derimod en saa stærk Røg ind, at Beboerne matte fortrække. For en Sikkerheds Skyld blev en Del Inventar fra Gartner Jørgensens Butik bragt ud, og paa vort Kontor hvor man netop var i Færd med at optælle Udbyttet fra Basaren, blev dette Arbejde brat afbrudt. Pengene bragtes i

5 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Sikkerhed andet steds. Ved Middagstid kunde vort Redaktionspersonale atter tage Lokalerne i Brug. Hvorledes Ilden er opstaaet, ved man endnu ikke. Rimeligvis er et vist Uforsigtighed. Buurgaard-Jensen vurderer Skaden paa Varelagret til 1300 Kr. Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Branden i. Ved Brandforhøret i Aftes blev Formodningen om, at Branden i Købmand Buurgaard Jensens Lagerkælder skyldtes Uforsigtighed, bekræftet. En ung Mand, der er ansat i Forretningen, tilstod nemlig, at han, efter at han i Lagerrummet havde tændt en Cigaret, havde kastet Tændstikken fra sig uden at forvisse sig om, at den var slukket, og straks efter blussede Ilden frem med en Styrke, der gjorde det umuligt for ham at slukke. Ved en i Gaar eftermiddag foretagen Vurdering, blev Skaden paa Ejendommen takseret til 1175 Kr. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Nu kommer Statsbetjenten. Efter hvad vi erfarer, vil Statsbetjent Bygballe, Æbeltoft, fra Midten af næste Maaned blive forflyttet til. Omtale 5/12 (fuldt gengivet) Kvindelige Præster. Meninghedsraadet i holdt i Aftes Møde for at tage Stilling til Kirkeministeriets Forespørgsel, om Radene øsnker at give Kvinder samme Adgang som Mænd til at beklæde Præsteembeder. For denne Ligeberettigelse mellem Kønnene stemte fore af Medlemmerne, medens fire stemte imod og é afgav blank Stemmesedel. Et Medlem var fraværende paa Grund af Sygdom. For det anet Spørgsmaal som at aabne Adgang for Kvinder til at forrette Præstegerning i Kvindefængsler, paa Fødselsstiftelser og lignende Steder stemte fem Ja og fire Nej. Omtale 8/12 (fuldt gengivet) Et tragisk Dødsfald. Sagfører Th. Dinesen,, er i Aftes pludselig afgaaet ved Døden under ret tragiske Forhold. Han havde sammen med sin Hustru været i Besøg hos en Familie i Charlottemlund, og da de henad Eftermiddagen gik derfra paa Vej til Sporvognen fik Sagfører Dinesen et stærkt Ildebefindende. De naaede dog Sporvognen, men han blv jo længere jo daarligere, hvorfor de maatte stige ud og hyre en Bildroske, der kørte den til Hotel Terminus, hvor de boede, og Læge Hübschmann blev tilkaldt. Denne konstaterede, at Sygdommen skyldtes Hjerneapopleksi og vilde have Patienten indlagt paa Kommunehospitalet. Fru Dinesen ønskede imidlertid at faa sin syge Mand med Hjem, og i en af Falcks Sygebiler begyndte Hjemkørselen. De naaede dog ikke længere end omtrent til Holbæk, da Dinesen fik et nyt Anfald, der var saa kraftigt, at han straks efter udaandede i Sygebilen og som Lig blev befordret det sidste Stykke af Vejen. Den Afdøde blev kun 40 Aar gammel. Han kom som ganske ung juridisk Kandidat her til Byen som Fuldmægtig hos daværende Sagfører Stæhr, og da denne for en Del Aar siden forlod Byen for at bosætte sig i København, overtog Dinesen hans Forretning, som han første videre. Han var almindelig anset for at være en skarpsindig Jurist, der med stor Iver kæmpede for sine Klienters Sager. Af Samfundsopfattelse var Dinesen konservativ, men tog aldrig aktiv Del i det offentlige Liv. Indenfor Sagførerstanden var hans Navn derimod Velkendt, navnlig fordi han for et Aars tid siden tog virksom Del i den Opposition, som en Del af Landets Sagførere rejste mod Sagførerraadets Virksomhed. Han efterlader sig Hustru og to Døtre, hvoraf den ene endnu er under Konfirmationsalderen.

6 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Nytaarshilsen fra Erhvervsdrivende i Carl V. Andersen Tømrermester Chr. Andersen Rebslager & Skibshandel Banken for Sj. og Omegn Alf. Bendtsen Blikkenslager, aut. Vand- og Gasmester Niels Bentzon Manufakturhandler Billesborg Andelsmejeri S. Buurgaard Jensen Manufaktur, Trikotage & Skotøj J. Danielsen Cykel- og Motorforretning Th. Henriksen Konditor Nytaarshilsen fra Erhvervsdrivende i Joh. Guldbrandsen Skrædermester Alice Hansen Modeforretning E. Bendix Hansen Cigar- & Vinhandel Th. Hansen Støbegods- & Maskinforretning O. Werner Hansen Købmand Viggo Hansen Fiskeforretning Hans Hansen Kolonial, Foderstof & Trælast Julius Hansen Blikkenslager & Udstyrsforretn. A. Iversen Bagermester Nytaarshilsen fra Erhvervsdrivende i Chr. M. Jacobsen Bogtrykker, Svendborg Støbegods Jensen & Gunnarsen Skomagermestre Chr. Larsen Cigar- & Tobakshandel P. Larsen Aut. Installatør Harald Nielsen Købmand Wilh. Nielsen Hotelejer A/S Odsherreds Ægforretning Odsherreds Andelssvineslagteri Ernst Olsen aut. Installatør

7 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Nytaarshilsen fra Erhvervsdrivende i H. J. Petersen Skrædermester Julius Petersen Slagtermester P. Petersen Vognmand M. Ring Urmager & Guldsmed Fr. Rodian Engelsk Beklædningsmagasin P. Schultz Glarmester Trikotagemagasin Tage Jensen C. Bendixen Snedkermester Harald Mørch Snedkermester Nytaarshilsen fra Erhvervsdrivende i Axel Nielsen Bagermester Laurits Jensen Tøffelmager Knud Svensson Skrædermester Laurits O. Olsen Restauratør Alf. Olsen Malermester Poul Helms Boghandler N. P. Madsen Malermester R. Fanth Sadelmager N. Frandsen Tømrermester Nytaarshilsen fra Erhvervsdrivende i P. M. Christoffersen Malermester L. Hansen Ekviperingshandler Viggo Petersen Kul, Korn, Foderstoffer L. P. Jensen Marskandiser V. Clausen Smedemester Anton Hansen Konditor Paulus Nielsen Urmager & Guldsmed Carl Jensen & Søn Købmandshandel Anton Hansen Ford Depot

8 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN Med Begyndelsen af det nittende Aarhundrede syntes Forholdene at tegne sig paa en særlig gunstig Maade for Borgerne i Thisted. Det sidst forløbne

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918.

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Vivild byhistorie fortalt af: Rasmus Nielsen BEBYGGELSE OG JORDBUNDSFORHOLD Dersom man fra Udløbet af Randers Fjord, ved Udbyhøj

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER 1886 1933 I THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 m inviterede han os ind i Stationens kgl. Ventesal og bad os blive der, indtil vort Tog skulde

Læs mere

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 TH-ING- DG ARRESTHUSET ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 O-LZ-1ZB6B-LB NHSI.l _ 9fr6/..., :... ~.... :~ ~ l Lene Puck Ishøy 1994 I 1869 var den nyopførte bygning klar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere