ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE AMAGERTORV 11"

Transkript

1 ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV KØBENHAVN K Torsdag, den 24. februar 2005 kl afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Alléen på adressen Foreningscentret, lokale nr. 1, Tårnbyvej 5, 2770 Kastrup. Mødt eller repræsenteret var 23 andelshavere ud af i alt 29, og dagsordenen var som i indkaldelse af 7. februar Følgende passerede på generalforsamlingen: Ad 1 - valg af dirigent Formanden, Gunnar Tietz bød velkommen, og henledte indledningsvis forsamlingens opmærksomhed på, at foreningen snart kunne fejre fem års fødselsdag, samt at generalforsamlingen i år ville blive efterfulgt af et beboermøde, hvor andelshaverne fik lejlighed til at fremkomme med ønsker og kritik, som der måske ellers ikke var lejlighed til på generalforsamlingen. Formanden foreslog, at foreningens administrator, advokat Bent-Ove Feldung blev valgt som dirigent, hvilket der ingen indvendinger var mod. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig også for så vidt angik de vedtægtsændringsforslag, der var fremsat. Ad 2 bestyrelsens beretning Bestyrelsen henholdt sig til den med dagsordenen udsendte skriftlige beretning. Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, noterede dirigenten, at beretningen herefter var taget til efterretning. Beretningen udsendes til samtlige medlemmer. Ad 3 årsrapport og andelskroneværdi Administrator gennemgik årsrapporten, og det blev indledningsvis fremhævet, at det var foreningens bestyrelse, der fremlagde årsrapporten, og ikke revisor/administrator. Af regnskabets side 4 fremgik det, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold, og at revisors konklusion var, at årsrapporten gav et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansiel stilling med udgangen af regnskabsåret. De samlede indtægter havde i regnskabsåret andraget ca. kr ,00, og efter fradrag af ejendomsudgifter og administrationsudgifter med ca. kr ,00 og renteudgifter med ca. kr ,00 var der et overskud før skat på ca. kr ,00. Skatten af årets resultat var beregnet til kr ,00, og når der skulle betales skat, var årsagen den, at andelsboligforeningen havde en lejer, og således drev udlejningsvirksomhed. Resultatet efter skat på ca. kr ,00 var foreslået overført til næste års regnskab. Herefter gennemgik administrator aktiver og passiver, og hvad angik aktiverne, blev det oplyst, at ejendommen på side 7 i årsrapporten var opført til bogført værdi, svarende til den oprindelige anskaffelsessum med tillæg af advokatomkostninger, revisoromkostninger og stempelomkostninger. Samlet var dette beløb på kr ,00, og som det fremgik af regnskabet, var den kontante ejendomsværdi pr. 1. oktober 2003 allerede væsentligt over anskaffelsessummen, idet ejendomsværdien var på kr ,00. Der var lige kommet en ny ejendomsvurdering, som var på kr ,00 i kontantværdi, hvilket skulle sammenholdes med, hvad der også ville blive gennemgået under andelskroneværdiberegningen, at valuaren havde ansat ejendommen til at have en handelsværdi på kr ,00. Aktiverne var samlet på kr ,00, når de blev opgjort til bogførte værdier. Gælden androg kr ,00, og når egenkapitalen på kr ,00 blev tillagt, balancerede aktiver og passiver. Når egenkapitalen stod under passiver, var årsagen den naturlige, at det var foreningen, der skyldte medlemmerne denne egenkapital. I egenkapitalen indgik en reservefond på kr ,00, og dette var ensbetydende med, at foreningen enten kunne afholde vedligeholdelsesarbejder for et tilsvarende beløb altså udover det beløb, der blev afsat til vedli- HENRIK ANDERSEN (H) BENT-OVE FELDUNG (H) BIRGITTE FRØLUND LLM (H) SUZANNE HELSTEEN (H) OLE K. JEPPESEN (H) CARSTEN LANG-JENSEN (L) OLE LUND-THOMSEN (H) PER MEJER POUL HELMUTH PETERSEN (H) HANS HENRIK SKJØDT (H) THOMAS TORRÉ-CHRISTIANSEN FINN TRÄFF LLM (H) IBEN MAI WINSLØW (L)

2 geholdelse i budgettet for 2005 eller tage en kursregulering på realkreditlånene på det samme beløb uden, at andelskroneværdien derfor faldt. Der var ikke spørgsmål til hverken resultatopgørelsen eller balancen, og begge dele blev derfor godkendt. Afslutningsvis gennemgik administrator andelskroneværdiberegningen på side 13 i regnskabet, og såfremt foreningen fastsatte en andelskroneværdi ud fra anskaffelsessummen, ville andelskroneværdien pr. kr. 100,00 indskudskapital blive kr. 356,21. Såfremt valuarvurderingen på kr ,00 blev lagt til grund, ville det give en andelskroneværdi på kr ,02 pr. kr. 100,00 andelskapital. Sagt på en anden måde, var det ensbetydende med, at en lejlighed på 79 m², der nu havde en andelskroneværdi på kr ,00, ville stige til kr ,00. En andelslejlighed, der havde et areal på 61 m², havde nu en andelskroneværdi på kr ,00, og såfremt den nye andelskroneværdi blev vedtaget, ville andelslejligheden for fremtiden komme til at koste kr ,00. Samtlige de tilstedeværende var enige om, at bestyrelsens forslag til en andelskroneværdiansættelse på kr ,02 pr. kr. 100,00 andelskapital skulle vedtages, og denne andelskroneværdi gælder herefter indtil næste ordinære generalforsamling, alt i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. Under dette punkt gennemgik administrator herefter de nye regler om mulighederne for at pantsætte sin andel. Det blev oplyst, at der i forbindelse med en låneoptagelse skulle udstedes et pantebrev, og dette pantebrev skulle tinglyses. Registreringen af tinglysningen skete ved den såkaldte Andelsboligbog, som havde fået hjemsted ved retten i Århus. Udover pantebrevet skulle der udstedes en ejererklæring, og det var bestyrelsen, som i samarbejde med administrator stod for denne, men ejererklæringen skulle fremsendes af panthaveren. Der var en del ekstra ekspeditioner forbundet med en sådan pantsætning, og der ville derfor blive afkrævet den andelshaver, der ønskede at pantsætte sin andel, et ekspeditionsgebyr således, at foreningen ikke fik ekstraomkostninger, blot fordi en enkelt andelshaver ønskede at pantsætte sin andel. Et medlem ønskede information om, hvad en panthaver eventuelt krævede af supplerende oplysninger for at yde et lån, og administrator nævnte, at der typisk var tale om, at andelshaveren skulle medbringe kopi af det seneste regnskab, kopi af referatet fra den seneste ordinære generalforsamling og kopi af foreningens vedtægter. Alle havde fået udleveret dette materiale, og såfremt det skulle fotokopieres på ny, ville der også blive beregnet et ekspeditionsgebyr i så henseende. Det kunne dog påregnes, at disse bilag ville blive lagt ud på foreningens hjemmeside således, at de kunne downloades herfra. De specifikke regler om pantsætning af andele ville blive gennemgået under punktet forslag, men administrator fremhævede allerede nu, at disse forslag ikke indebar nogen begrænsning i belåningsmuligheden. Oprindelig havde Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation foreslået, at låneretten blev begrænset til 80% af andelens værdi, men for at undgå at bestyrelsen skulle ind og skønne hvad værdien af forbedringerne var, tilrådede alle eksperter nu, at der var adgang til en 100%-belåning. Et medlem ønskede oplyst, om der således var mulighed for dobbelt belåning af andelen uagtet, at der i foreningens ejendom var realkreditlån. Administrator påpegede sammen med bestyrelsen, at dette naturligvis ikke var tilfældet, idet det på side 13 i årsrapporten fremgik, at den bogførte prioritetsgæld og kursværdireguleringen var fratrukket, før andelskroneværdien blev beregnet. Side 2 af

3 Såfremt en pantsat andel skulle sælges, var det administrators og bestyrelsens forpligtelse at sørge for, at panthaveren blev fyldestgjort i forbindelse med salget, og dette indebar, at administrator der var online med Andelsboligbogen - skulle tjekke, om der var lån eller udlæg i andelen, og dette ville blive gjort, dels ved henvendelsen om salg, dels umiddelbart forud for den endelige afregning af salgsprovenuet til andelshaveren eller dennes bank. Der var en del ekstra ekspeditioner forbundet hermed, og på samme måde som ved pantsætningen ville ekspeditionsgebyret blive pålignet andelshaveren der solgte, og ikke foreningen. Med mulighederne for at pantsætte andele, var der også åbnet for, at kreditorerne såvel nye som gamle kunne foretage udlæg i andelen. En udlægshaver kunne fremtvinge et tvangssalg, men hovedreglen var, at andelen skulle forsøges solgt i fri handel men i øvrigt i overensstemmelse med ventelistesystemet, før der blev skredet til tvangsauktion. Ad 4 budget Administrator gennemgik budgettet, hvilket der ingen bemærkninger var til. Budgettet indebar uændrede boligafgifter, og budgettet blev vedtaget. Ad 5 forslag A Preben Henningsen havde stillet følgende tre forslag, som kom under behandling: 1. Afhjælpning af klikkelyde i varmerørene. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde foranlediget, at en varmeingeniør havde undersøgt rørsystemet. Rådet var, at man forsøgte at smøre med olie i bunden af rørene i hver enkelt lejlighed. Barslund var også blevet spurgt til råds, og han havde bekræftet, at dette kunne være en måde at afhjælpe klikkelydene på. Viceværten ville herefter rette henvendelse til de enkelte beboere med henblik på at foretage den nævnte smøring. Såfremt det ikke hjalp, ville varmeingeniøren blive tilkaldt igen. 2. Procedure for aflukning af vand Preben Henningsen fandt det uhensigtsmæssigt, at kun foreningens blikkenslager kunne lukke for vandet i forbindelse med for eksempel en ombygning i den enkelte lejlighed. Dette var en fordyrelse, idet det mest praktiske var, at andelshaverens egen blikkenslager skulle kunne forestå lukningen af vandet, som udførelse af arbejdet i lejligheden. Formanden oplyste, at det indrømmede han strikse system var indført som følge af, at bestyrelsen havde haft dårlige erfaringer med uprofessionel håndtering af ventilerne, og en løsning kunne være, at foreningens blikkenslager blev brugt til at udføre begge arbejder. Flere medlemmer påpegede dog, at de ikke ville være bundet til at benytte foreningens blikkenslager, og efter yderligere diskussion opnåedes der enighed om, at den enkelte andelshaver kunne benytte sin egen blikkenslager til at lukke for vandet, men det forudsatte, at blikkenslageren var autoriseret, og at blikkenslagerens navn blev oplyst i forbindelse med udlevering af nøgler. Afslutningsvis præciserede formanden, at viceværtens kontrakt ikke omfattede, at viceværten skulle lukke for vandet. Side 3 af

4 3. Supplerende indvendig vedligeholdelse På formandens foranledning blev dette punkt udskudt til drøftelse under beboermødet, idet det indebar en prioritering af, hvilke ressourcer, der skulle bruges på udvendig og på indvendig vedligeholdelse, og det var et punkt, som bestyrelsen gerne ville drøfte med andelshaverne. B - vedtægtsændringsforslag Bestyrelsen fremsatte følgende vedtægtsændringsforslag: 6, stk. 2 ændres, som følger: Andelshaverens andel i foreningens formue kan belånes i overensstemmelse med den til enhver tid værende lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i eller de til enhver tid værende regler om tvangsrealisation af belånte andele. Ad 15, stk. 2, tilføjes som ny 3. pkt.: Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til Andelsboligbogen, samt refunderer udgifter, og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. Ad 15, stk. 3. Sidste punktum ændres således: Ved afregning er foreningen berettiget til med fortrinsret i forhold til panthaveres og udlægshaveres krav at foretage afregning af evt. garanterede lån i henhold til de regler, der gjaldt før pant- og udlægsretten i henhold til vedtægternes 6, stk. 2 blev indført og i øvrigt til at foretage modregning for tilgodehavender i henhold til andelsboligforeningensloven/praksis. Denne modregningsret kan også ske skønsmæssigt, såfremt foreningens tilgodehavende ikke endeligt kan opgøres på afregningstidspunktet, jf. også 15, stk. 4. Ad 16 bestemmelsen udgår og 17 bliver herefter til 16, 18 til 17 og så fremdeles. Ad 21, stk. 1, litra b bestemmelsen omformuleres som følger: Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån som andelshaveren har optaget i sin andel, jf. 6, stk. 2. Administrator gennemgik forslagene, og på administrators forespørgsel om, hvorvidt der ønskedes afstemning, tilkendegav samtlige mødende, at de var enige i, at forslagene kunne indarbejdes i vedtægterne. Der vil herefter være at udfærdige et revideret sæt vedtægter, der udsendes til samtlige medlemmer. Ad 6 valg A) Bestyrelsesmedlemmer Henrik Clausen og Bjarne Adelmark var på valg. På dirigentens forespørgsel om, hvorvidt der var modkandidater, viste dette sig ikke at være tilfældet. Henrik Clausen og Bjarne Adelmark blev herefter genvalgt for en to-årig periode. I øvrigt består bestyrelsen af Gunnar Tietz (formand), Kim Schwaner og Frank Møller Nielsen. Side 4 af

5 B) Suppleanterne Kim Nielsen og Preben Henningsen var på valg. Kun Kim Nielsen var villig til genvalg. Som ny kandidat opstillede Wioletta Staun, og Kim Nielsen og Wioletta Staun blev herefter valgt som suppleanter for et år. Ad 7 - eventuelt Et medlem ønskede oplyst, hvorvidt vinduesjusteringerne havde fundet sted, og dette blev bekræftet. Et andet medlem efterlyste bestyrelsens dagsorden, og forespurgte, om det var en idé, om den blev hængt op forud for mødet. Formanden oplyste, at det var der ikke planer om. Afslutningsvis orienterede formanden om, at viceværten ikke længere kunne påtage sig snerydning, og dette arbejde var nu overgivet til Tårnby Ejendomsservice. På den måde slap foreningen også for at skulle investere i maskiner. Herefter takkede formanden for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen kl Som dirigent og referent: Bent-Ove Feldung Side 5 af

Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger:

Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger: Torsdag, den 21. februar 2008, kl. 18.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Alléen 40-48 i Tårnby Kommunes foreningslokaler, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup. Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl.

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. V E D T Æ G T E R F O R A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. beliggende Borups Plads 1-7/ Borups Allé 25-33/ Skotterupgade 16-22 og Ågade 136-144, 2200 København N ÅBENRÅ 31 BOX 63 1002 KØBENHAVN K TLF 33 13 11

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere