DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET. ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET. ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT FOR 2009/10"

Transkript

1 Østerbrogade København Ø Telefon: Telefax: DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 Det statsautoriserede revisionsfirma Benny Jensen A/S CVR. NR

2 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. august juli Balance pr. 31. juli Noter 9-16

3 2 Ledelsens regnskabspåtegning Inspektør og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009/10. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den / 2010 inspektør forretningsfører Bestyrelse: Neal Normann Robert Nielsen Preben Nielsen Henrik Possin Müller

4 3 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Grønjordskollegiet for regnskabsåret 1. august juli 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni De anførte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Kollegiets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2010 i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni København, den 11. oktober 2010 Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S Benny Jensen statsautoriseret revisor

5 4 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet for 2009/10 er aflagt i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Husleje, tilskud og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om huslejen m.v. er indbetalt til kollegiet pr. 31. juli Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af kollegiet pr. 31. juli Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser er udgiftsført i resultatopgørelsen. Henlæggelserne er beregnet på baggrund af seneste tilstandsrapport. BALANCEN Aktiver Ejendommene matr.nr. 263 og 61 Sundby Overdrev er værdiansat til anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, i alt kr Kollegiets værdipapirbeholdning er optaget til kursværdien pr. 31. juli Tilgodehavender optages til de værdier, de forventes at ville indbringe kollegiet. Passiver Prioritetsgæld, kr er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige det beløb, kollegiet skal tilbagebetale ved normale afdrag. Øvrige gældsposter er ligeledes optaget til nominel restgæld. Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser er tillagt henlæggelseskontiene, og de i årets løb anvendte beløb er fratrukket.

6 5 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 2010 Budget Budget 2009/ /11 Note t.kr. t.kr. UDGIFTER Prioritetsydelser, heraf afdrag kr Vand- og kloakafgift Renovation Forsikringer Varmeomkostninger Elektricitet Administration Revision Ejendomsfunktionærer Rengøring Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 6 Afholdte udgifter Dækket af henlagte midler Fornyelser: 7 Afholdte udgifter Dækket af henlagte midler Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Tab på flyttedebitorer Telefon Internet Beboerfaciliteter Antennebidrag Afvikling af opsamlet underskud Udgifter i alt

7 6 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 2010 Budget Budget 2009/ /11 Note t.kr. t.kr. INDTÆGTER 14 Husleje kollegianere Gebyrer Andre lejeindtægter Renteindtægter Vaskeriindtægter Driftssikring Indtægter i alt Årets resultat

8 7 Balance pr. 31. juli 2010 Note AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Energiforbedringer Betonrenovering Køkken- & gavlrenovering Fælleshus Centralsug (Kontant vurdering pr. 1. oktober 2008 for ejendommen kr , og for inspektørboligen kr ). 22 Indexregulering af prioritetsgæld Værdipapirer: Obligationsrenter tilgode Værdipapirbeholdning Tilgodehavender Likvide midler AKTIVER I ALT

9 8 Balance pr. 31. juli 2010 Note PASSIVER Henlæggelser: 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Fornyelser Kursreguleringskonto 0 20 Tabs- og vindingskonto Gæld: 21 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen Lån til forbedringer Prioritetsgæld vedrørende betonrenovering LR Realkredit, køkken- & gavlrenovering LR Realkredit, fælleshus Ejendommens afskrivningskonto Engangsstøttelån og huslejelån Ekstraordinært underskud Deposita og forudbetalt leje Skyldige omkostninger PASSIVER I ALT

10 9 Noter til årsrapporten 2009/10 Note 1 Forsikringer Bygnings-, brand- og glasforsikring Sygedagpengeforsikring Arbejdsskadeforsikring Falck abonnement Kautionsforsikring Erhvervsforsikring Securitas Øvrige forsikringer samt brandinspektion Note 2 Administration Lønninger til administration Refunderede sygedagpenge Pensionsudgifter Kontorartikler Telefonudgifter Porto Depotafgift og bankgebyrer, PBS Kontingenter og abonnementer Personaleomkostninger, kurser AER-bidrag, ATP-bidrag, barsel m.m Mødeudgifter Leasing kopimaskine + papir Øvrige kontorudgifter Indstillingshonorar Forretningsfører, administration m.m Incassoomkostninger Regnskabsassistance, økonomimøder m.m Revisor, budgetassistance Note 3 Ejendomsfunktionærer Løn til inspektør Lønninger til gårdmænd Refunderede sygedagpenge Pensionsordninger Arbejdstøj

11 10 Note 4 Rengøring Lønninger til rengøring Refunderede sygedagpenge Pensionsudgifter Rengøringsfirma Rengøringsartikler, containerservice Skadedyrsbekæmpelse Note 5 Almindelig vedligeholdelse Blikkenslager Centralsug Elektriker Kloakarbejde Maler: Løn til malere Pensionsordninger Refunderede sygedagpenge Diverse indkøb Moms vedrørende malere Snedker: Løn til snedker Pensionsordning Refunderede sygedagpenge Diverse indkøb Diverse værktøj Elevatorer Øvrig bygningsvedligeholdelse Hærværk Inventar, gardiner El-pærer og artikler Haveanlæg: Løn til havemand Pensionsordning Refunderet sygedagpenge Diverse indkøb Vejvedligeholdelse Drift af maskiner og automobil Refusion af vedligeholdelse fra beboere Forsikringserstatninger

12 11 Note 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Blikkenslager Elektriker, lofter Snedker, lofter Tømrer Ventillationsanlæg Heraf dækket af henlagte midler Note 7 Fornyelser Blikkenslager Diverse bygningsfornyelse, lofter Gulvarbejde og materialer Haveanlæg Malerarbejde Tagsikring Heraf dækket af henlagte midler Note 8 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1. august Henlagt i perioden 1. august juli Anvendt i 2009/ Saldo pr. 31. juli Note 9 Henlæggelser til fornyelser Saldo pr. 1. august Henlagt i perioden 1. august juli Anvendt i 2009/ Saldo pr. 31. juli Henlæggelserne for året 2009/10 er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Henlæggelserne opfylder kravet til minimumsbeløbet ifølge Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993.

13 12 Note 10 Telefon Telia, abonnement og service Note 11 Internet Løn til system- og netværksadministrator TDC abonnement Øvrige udgifter Note 12 Beboerfaciliteter Kollegianerfaciliteter Projekter på Kollegiet Fællesfaciliteter Løn møbeldepot Motionsrum Note 13 Antennebidrag Signallevering Copy-Dan Note 14 Husleje kollegianere 840 værelser á i 12 måneder værelser á i 12 måneder Note 15 Gebyrer Rykkergebyrer

14 13 Note 16 Renteindtægter Bankkonti Obligationer Realiserede kursgevinster obligationer Udbytte investeringsbeviser Note 17 Tilgodehavender Huslejedebitorer Vaskedebitorer Flyttedebitorer Hensat til imødegåelse af tab Driftssikring, periodisering Forudbetalt forsikring Note 18 Likvide midler Lokalkasse Amagerbanken, konto Sikringskonto

15 14 Note 19 Værdipapirbeholdning Anskaffel- % Papir sessum Nominel Kursværdi 5 Nykredit Totalkredit Totalkredit Totalkredit Bankinvest II lange dk. obl Saldo pr. 31. juli Saldo pr. 1. august Udtrukket 2009/10: 3 Skibskreditfond Totalkredit Totalkredit Totalkredit Totalkredit Købt i 2009/10: 5 Totalkredit, Kursregulering Saldo pr. 31. juli Kursreguleringskonto: Saldo pr. 1. august Kursregulering jævnfør ovenfor Realiseret kursgevinst overført til note Kursregulering overført til resultatopgørelsen Saldo pr. 31. juli

16 15 Note 20 Tabs- og vindingskonto Saldo pr. 1. august Årets resultat Kursregulering overført fra note Saldo pr. 31. juli Note 21 Prioritetsgæld Saldo pr. Saldo pr. 1/ Afdrag 31/ BRF-kredit Realkredit Danmark Statslån Statslån LR Realkredit, køkken- & gavlrenovering LR Realkredit, fælleshus Note 22 Prioritetsgæld Nykredit, indexlån Indexregulering Indexreguleret saldo pr. 31. juli Afdrag i alt Note 23 Ejendommens afskrivningskonto Saldo pr. 1. august Årets afdrag fast finansiering Saldo pr. 31. juli

17 16 Note 24 Engangsstøttelån og huslejelån Huslejelån Københavns Kommunes Kollegiefond Engangsstøttelån: Boligministeriet Københavns kommune Realkredit Danmark I alt Betalte afdrag 2009/10 kr Note 25 Deposita og forudbetalt leje Deposita Depositum Sonofon Deposita vaskekort Forudbetalt husleje Note 26 Skyldig omkostninger Skyldig vand A-skat og AM ATP, AMP og feriepenge Beregnede prioritetsrenter juli Moms 1. halvår Elektricitet Fjernvarme Revision og regnskabsassistance Advokat vedrørende administration Håndværkere m.m

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET Statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET Statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010

Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 CVR. nr. 42 52 38 28 Fremlagt og godkendt repræsentantskabsmødet den 27. april 2011. dirigent 1 Indhold Side Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere