DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 1997 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 101. Udgave Januar 1997 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 1997

3 Nærværende udgave er afsluttet den 31. december 1996, således at der er medtaget skbe, der var regstreret senest denne dato. Iver C. Welbach & Co. A/S Tryk JBK Offset ApS, Ishøj ISSN

4 Indledende bemærknnger Key to the lst Indholdsfortegnelse Index Sde V I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe 1 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Dansh shps II Regster over de Søværnet tlhørende skbe 71 Lst of Dansh warshps III Regster over danske skbe af en bruttotonnage på 20 eller derover med undtagelse af Søværnets skbe og skbe hjemmehørende på Færøerne 75 Lst of Dansh shps excludng warshps and shps belongng to the Faroe Islands Fortegnelse over skbe afsnt III, der har ændret navn sden sdste udgave 311 Lst of shps contaned n secton III, whch have changed ther names snce the last edton Fortegnelse over skbe der er bareboatregstreret tl fremmed flag 312 Lst of shps bareboatregstered to flyng foregn flag IV Regster over redererne for de afsnt III optagne danske skbe, rederer for fskeskbe undtaget 313 Lst of Dansh shpowners contaned n secton III excludng owners of fshng vessels Tllæg Supplemen t 1. Indledende bemærknnger vedrørende det færøske regster 335 Key to the lst of shps belongng to the Faroe Islands A Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for færøske skbe 337 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Faroese shps B Regster over skbe hjemmehørende på Færøerne 341 Lst of shps belongng to the Faroe Islands Tabeller Tables 2. Statstske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse m.m 357 Statstc tables of the mercantle marne Eventuelle fejl eller mangler bedes venlgst meddelt Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, Postboks 2605, 2100 Ø. Telefon For Færøernes vedkommende henvses tl vejlednngen sde 335.

5 Indledende bemærknnger tl vejlednng benyttelse n af skbslstens regstre Afsnt I I henhold tl Sølovens 4 tldeles der ethvert dansk skb, herunder søværnets skbe, et kendngssgnal, der tllge tjener som skbets kendngsbogstaver (matrkelnummer) og radokaldesgnal. Kendngssgnalet tldeles for regstrerngsplgtge skbe med en bruttotonnage på 20 og derover efter bestemmelserne den nternatonale telekommunkatonskonventon nden for seren OUAA-OZZZ. Den samme sere anvendes for skbe, der er optaget Dansk Internatonalt Skbsregster, efterfulgt af tal fra 2-6. For kke-regstrerngsplgtge skbe, der er optaget Skbsregstret, tldeles kendngssgnalet nden for sererne XPAA-XPJZ, 5PAA-5PZZ, 5QAA-5QTZ, XP2000-XP5999 og OU2000-OU9999. I fortegnelsen over kendngssgnaler er optaget alle danske skbe, der er optaget Skbsregstret eller Dansk Internatonalt Skbsregster ordnet efter kendngssgnalernes alfabetske og numerske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter såvel regstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 og derover som skbe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng, fndes kke opført lsterne over skbe og rederer (afsnt III og IV samt tllæggets afsnt a). Kendngssgnalet OXXO er ndtl vdere forbeholdt tl anvendelse som radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe, og kendngssgnalet OYDR benyttes som transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal) tl hjælp for skbe, der med bstand af mellemlggende statoner ønsker at opnå forbndelse med statoner, som lgger uden for deres egen statons rækkevdde. Afsnt II I dette afsnt er opført Søværnets skbe og skbe tlhørende Hjemmeværnet (HJV). Regstrerede skbe under Forsvarsmnsteret, herunder særdeleshed skbe, tlhørende cvle nsttutoner, fndes opført under afsnt III og IV. Afsnt III I dette afsnt er optaget alle regstrerede danske skbe, skbe Dansk Internatonalt Skbsregster med en bruttotonnage på 20 eller derover. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng, er altså kke optaget dette afsnt. Spalte 1. Kendngssgnal, se bemærknnger ovenfor tl afsnt I. Kontrol-nr. er den betegnelse, som af Søfartsstyrelsen er tldelt skbet. Kontrolnummeret består af et bogstav og et løbenummer for skbet*). Bogstavet kontrolnummeret svarer tl følgende kategorer af skbe. A. Klassede passagerskbe J. Uklassede sejlskbe med hjælpemaskne B. Uklassede passagerskbe K. Uklassede sejlskbe C. Klassede dampskbe L. Boreplatforme og -skbe D. E. Klassede motorskbe Klassede sejlskbe med hjælpemaskne M. Lægtere og andet materel uden fremdrvnngsmddel F. Klassede sejlskbe S. Lejrskoleskbe m.v. G. Uklassede dampskbe V. Bevarngsværdge skbe H. Uklassede motorskbe X. Skbe med BT over 20 (og BRT under 20 tons) Havnekendngsnummeret består af et eller to bogstaver, der vser, hvlket dstrkt skbet er hjemmehørende. Havnekendngsnumre tldeles af Søfartsstyrelsen, Skbsregstret. *) Kontrol-nr. tldeles kke skbe med en bruttotonnage under 20.

6 VI IMO-nummeret, som er dentsk med Lloyd's Regster (LR) nummer, vl blve tldelt alle skbe med en bruttotonnage 100 med undtagelse af bl.a. fskeskbe. Nummeret vl følge et skb hele dets levetd, også selv om det skfter flag. Spalt e 2. Skbets navn og hjemsted. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af Skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde 311. Spalt e 3. Byggenr., byggeår og værft. Oplysnnger om ombygnnger er kke medtaget under hensyn tl uskkerheden ved skønnet over hvlke tlfælde, der forelgger en ombygnng, og der kke står oplysnnger tl rådghed for redaktonen tl belysnng af spørgsmålet om den enkelte ombygnngs betydnng for skbets værd. Spalt e 4. Skbets brutto- og nettotonnage. Den 18. jul 1982 trådte»den nternatonale konventon om målng af skbe, 1969«kraft. Brutto- og nettotonnagen er ubenævnte størrelser og kan kke drekte sammenlgnes med begreberne bruttoregstertonnage og nettoregstertonnage. Bruttotonnagen er et udtryk for rumndhold af alle lukkede rum skbet. Nettotonnagen er udtryk for rumndholdet af skbets lastrum. Beregnngen af nettotonnagen sker efter en formel, hvor ndgår rumndhold af lastrum, skbets dybgang tl sommerlastevandlne og (for passagerskbe) passagertallet. Bruttotonnagen BT og nettotonnagen NT opgves for skbe af en længde på 24 m og derover hele tal og for skbe af en længde under 24 m med 1 decmal. Spalt e 5. Skbets hoveddmensoner. For skbe med nternatonalt målebrev (1969), angves hoveddmensoner. Længden er 96% af den totale længde målt på en vandlne, som lgger 85% af den mndste dybde over kølens overkant, eller længden fra forstævnens forkant tl rorstammens mdte på nævnte vandlne, såfremt denne længde er større. I skbe konstrueret med styrlastghed skal denne vandlne, på hvlken længden måles, være parallel med konstruktonsvandlnen. Bredde er største bredde moulded. Dybde er den lodrette afstand fra kølens overkant tl undersden af øverste dæk borde. For skbe, hvs L er mndre end 24 m, udstyret med målebrev henhold tl bekendtgørelse om målng af mndre skbe, angves hoveddmensonerne. L 1 = Længden målt fra forkant af klædnngens skærng med oversden af dækket ved forstævnen tl agterkant af klædnngens skærng med dækket ved agterstævnen. Bredde og dybde er som anført ovenfor. Spalt e 6. Masknens (motorens) offcelt fastsatte effekt. Denne er kke nødvendgvs sammenfaldende med den»ndcerede«effekt eller»bremseeffekten«. Spalt e 7. Skbets brutto- og nettoregstertonnage. Rummålet 1 regsterton (= 100 engelske kubkfod) svarer tl 2,83 m 3. Målngens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttoregstertonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum skbet med undtagelse navnlg af dobbeltbundtanke og - på vsse betngelser - rum skbets øverste mellemdæk og over dets øverste dæk, og b) nettoregstertonnagen, der fremkommer ved bruttoregstertonnagen at foretage fradrag for: 1) rum for fører og mandskab samt rum for navgerng og skbets drft. 2) rum for fremdrvnngsmaskneret. Brutto- og nettoregstertonnagen beregnes og angves altd med 2 decmaler. Spalt e 8. Skbets kendngsmål. Kendngsmålene er anført med tre tal for henholdsvs længde, bredde og dybde. Længden er længde fra forkant af forstævnens øverste ende tl den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der kke fndes rorstævn, tages længden tl det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædnngerne; dybde mdtskbs dametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks undersde tl oversden af tanktoppen eller bundstokkene. Spalt e 9. Skbets type og anvendelse.

7 VII Spalt e 10. Skbets byggematerale og evt. klassfkatonsselskab. Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm) J. = jern Al. = alumnum Mah. = mahogn F.C. = Ferro Cement Oregp. = oregon pne GFP. = glasfberarmeret polyester Ptchp. = ptchpne For så vdt et skb er klasset et anerkendt klassfîkatonsselskab, er der anvendt følgende forkortelser: ABS GL NKK LR DNV BV = Amercan Bureau of Shppng = Germanscher Lloyd = Nppon Kaj Kyoka = Lloyd's Regster of Shppng = Det norske Vertas = Bureau Vertas Spalt e 11. Skbets reder. Er en enkeltperson anført som reder, er denne eneejer af skbet. Partrederer er - hvad enten de har særlgt navn eller kke - anført som»partreder«med angvelse af den bestyrende reders navn og hjemsted. Interessentskaber er anført med angvelse af evt. navn, eller - hvs det kke har navn - som»interessentskab«. Ved nteressentskaber uden navn er anført den korresponderende reders navn og hjemsted. Kommandtselskaber er anført med navn og hjemsted samt komplementar. Akteselskaber, forennger m.v. er anført med selskabets navn og hjemsted. Afsnt IV I dette afsnt er opført redererne for de afsnt III anførte skbe - med undtagelse af fskeskbe- alfabetsk orden. Under hvert reder er anført de dette tlhørende skbe - undtagen fskeskbe - anbragt alfabetsk orden. Navngvne nteressentskaber og kommandtselskaber er opført alfabetsk under selskabets navn. Ikke-navngvne nteressentskaber og kommandtselskaber er opført under»interessentskab«og»kommandtselskab«. Tllæg Del 1, afsnt A og B Regstrets oplysnnger hdrører fra Føroya Skpaskrásetng Tórshavn, der varetager regstrerngen af skbe på Færøerne som færøsk særanlggende. Regstret omfatter alle regstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 eller derover, hjemmehørende på Færøerne. Angående forståelsen af de regstrets spalter gvne oplysnnger henvses tl de foran skbsoplysnngerne gvne forklarnger sde 335. Del 2, tabeller Tabellerne er udfærdget på grundlag af Søfartsstyrelsens regstrerede data. På grund af EDB-mæssge justernger og/eller skbenes ommålng, er tallene tabellerne kke drekte sammenlgnelge med tallene fra de tdlgere år. Det bemærkes, at statstkken alene vedrører dansk regstrerede skbe.

8

9 Afsnt I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe (jf. afsnt III)

10 5PAA tl 5PHX 2 Kendngs- Kendngs- Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PAA MULLE 5PCR KRISTINA 5PFH DELFINEN 5PAB ANNALISE 5PCS MASCOT 5PFI TRIO 5PAC 5PCT MEX'ET 5PFJ POSEIDON 5PAD FORTUNA 5PCU 5PFK NEPTUNUS 5PAE ANITA 5PCV BIFROST 5PFL KANGOQ 5PAF GULDBORG 5PCW AKSEL EMIL 5PFM 5PAG 5PCX SILPHA 5PFN 5PAH DIANA 5PCY LIVØ 5PFO 5PAI SKJOLD 5PCZ HAVLIT 5PFP 5PAJ 5PDA GIT-INA 5PFQ BIRTHE 5PAK VERITAS 5PDB PETER WESSEL 5PFR GLORIA HEBRON 5PAL BETHANIA 5PDC HAMLET 5PFS GUNVOR 5PAM AJAX 5PDD LADY 5PFT JYLLAND 5PAN JONATHAN L.S. 5PDE 5PFU 5PA0 INGER KRISTINE 5PDF ILSE 5PFV 5PAP MALENE-MEYER 5PDG HORNEX 5PFW BALLERINA 5PAQ NEPTUN 5PDH 5PFX TOPAS 5PAR RA 5PDI REX 5PFY 5PAS INGA 5PDJ INGER 5PFZ TUXHAM 5PAT STUMPE 5PDK SNEHVIDE 5PGA SIRIUS 5PAU CECILIE 5PDL ANJA 5PGB KELDSNOR 5PAV 5PDM MARCONI 5PGC RØNNEN 5PAW LILIANE 5PDN HEIMDAL 5PGD NAJADEN 5PAX CHRISTA 5PDO ADA-MARIE 5PGE DAFFY 5PAY 5PDP PUTTE 5PGF 5PAZ ASLAUG 5PDQ STINA 5PGG DELFIN 5PBA HÅBET 5PDR ANNE-MARIE 5PGH PLATESSA 5PBB HANNE 2 5PDS DORTE 5PGI SINE 5PBC ALKA 5PDT FANNY HILL 5PGJ LILIAN 5PBD 5PDU ANNA 5PGK BRITA 5PBE NARHVALEN 5PDV FRI 5PGL ÆGIR 3 5PBF 5PDW NORDSTJERNEN 5PGM RIMFAXE 5PBG TOMMY-LEILA 5PDX INGER 5PGN FRIVAGT 5PBH 5PDY R.S.B. NO. 2 5PGO AGNETE 5PBI BOOMERANG 5PDZ ADMIRALINDE VON 5PGP 5PBJ MERCI STOSCH 5PGQ 5PBK 5PEA RØNBOEN 5PGR SOFIE LOUISE 5PBL 5PEB 5PGS 5PBM OLIVIA 5PEC 5PGT JAMMERBUGTEN 5PBN MARIA-DRES 5PED 5PGU MARIE-EMBETO 5PB0 ANNA-LOVINDA 5PEE SIRI-STRYNØ 5PGV 5PBP 5PEF HELLE 5PGW ANNEMETTE 5PBQ 5PEG EDITH SUSANNE 5PGX 5PBR FAY 5PEH SØ MA 5PGY VENØ 5PBS 5PEI 5PGZ HENNY DAM 5PBT ELSE MARIE 5PEJ 5PHA 5PBU TINE 5PEK DAGMAR 5PHB MARY 5PBV GURLI KIRSTINE 5PEL TOUF 5PHC DORTHE 5PBW HOTHER PAPGARD 5PEM 5PHD ERON 5PBX ELLA 5PEN ATLANTIS 5PHE KARIN 5PBY FREJA 5PEO RYFYLKE 5PHF LASS II 5PBZ FILLE 5PEP 5PHG PIA-DAN 5PCA 5PEQ IRMA 5PHH 5PCB GITTE WINTER 5PER 5PHI STYRVOLT 5PCC 5PES LA-MEER 5PHJ NOMI 5PCD 5PET KAREN 5PHK LISE 5PCE FREJA 5PEU MAIBRITT 5PHL SAALAT 5PCF KLITJYDEN KØGE 5PEV 5PHM NIELS JUEL 5PCG SANNE 5PEW GRETHE 5PHN EA DEHN 5PCH 5PEX ORMEN 5PHO ANORE 5PCI LAI 5PEY 5PHP DISKO 5PCJ MIK II 5PEZ LISSI 5PHQ 5PCK KAIA 5PFA PISCATOR 5PHR 5PCL GUDRUN 5PFB DONKEY 5PHS AMRIT 5PCM DANMARK 5PFC 5PHT TIBAJER 5PCN 5PFD ELSE MARIE 5PHU 5PC0 SARA 5PFE DORTHE MARIE 5PHV 5PCP LIV 5PFF ENERGI 5PHW LUNA 5PCQ WILFRED 5PFG BRITTA 5PHX INGRID

11 3 5PHY tl 5PPW sgnal Skbets navn Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PHY 5PKP 5PNG NICOLE 5PHZ MONIKA 5PKQ MORSØ 5PNH 5PIA ELBRIT 5PKR 5PNI INGEBORG 5PIB ASTRID 5PKS NATORALIK 5PNJ 5PIC TIAN 5PKT GITTE HJORTH 5PNK 5PID LAILA 5PKU CORONA 5PNL DORIS 5PIE 5PKV DORTHEA 5PNM PENELOPE RASMUSSE 5PIF 5PKW TEIN 5PNN ELLY JETTE 5PIG SUNSHINE 5PKX HEJMDAL 5PNO SJÆLLAND 5PIH SILVERFISK 5PKY VESTERHAVET II 5PNP FIE 5PII ANDREA 5PKZ SILKA 5PNQ KATHRINE II 5PIJ 5PLA 5PNR 5PIK NOOMI 5PLB 5PNS 5PIL AMANDA 5PLC VERA 5PNT SUNE 5PIM KRISTINE KRUSE 5PLD FORTUNA 5PNU SVANEN 5PIN ZEPHYR 5PLE 5PNV NYMFEN 5PI0 5PLF 5PNW FIE 5PIP SONJA 5PLG DORIS 5PNX NERAK 5PIQ LENE 5PLH LAMPRENEN 5PNY KAREN 5PIR 5PLI LOLO 5PNZ 5PIS ULLA 5PLJ BERLINGA 5POA VIVI-JAN 5PIT INGE 5PLK 5POB 5PIU 5PLL NICOLINE 5POC CHARLOTTE OLSEN 5PIV FALKEN 5PLM 5POD BAMSE 5PIW 5PLN GITTE 5POE MARY-LIS 5PIX MARIA HOU 5PLO TOMLAS 5POF FLICKAN III 5PIY DEN-HELDER 5PLP HANNE MARIA 5POG DTITE-MIK SNOGEBÆK 5PIZ SANNE 5PLQ CHR. MARS 5POH VIKING 5PJA FYEN II 5PLR LISE-LOTTE 5POI 5PJB 5PLS KRISTINA-LABAN 5POJ RAIDER 5PJC HEIBEN 5PLT TINA MALENE 5POK LISSY 5PJD ANNA 5PLU KILGASTEN 5POL KATRINE 5PJE HELLE 5PLV ALICE 5POM HORNEX 5PJF ÆGIR 5PLW 5PON RANI II 5PJG VIKTORY 5PLX 5POO TERJE VIGEN 5PJH 5PLY ANJA III 5POP POLARSTJERNEN 5PJI 5PLZ SESTINA 5POQ LAILA MORTENSEN 5PJJ 5PMA ULLA 5POR 5PJK SAMANTHA 5PMB JANNI 5POS 5PJL SHARK 5PMC MAI KENNETH 5POT JANNIE 5PJM FORTUNA 5PMD LAMBORG 5POU 5PJN MOBY DICK 5PME NEPTUN 5POV 5PJ0 MONIKA 5PMF 5POW 5PJP VISMIN 5PMG ILSE 5POX 5PJQ DITTE-SOFIE 5PMH POSEIDON 5POY 5PJR 5PMI BETTY 5POZ BITTEN 5PJS FRANK 5PMJ IRENE 5PPA TONI-ANN 5PJT RITA 5PMK STORNOWAY 5PPB ANNI 5PJU MANDALAY 5PML ELLEN MAGRETHE 5PPC MIRA 5PJV REINCO I 5PMM CHRISTIAN 5PPD HAVØRNEN 5PJW KIA 5PMN ANNA SOFIE 5PPE 5PJX JANNIE 5PMO 5PPF 5PJY BENTE 5PMP BIRGIT 5PPG STJERNEN 5PJZ ALBATROS 5PMQ ANJA-LILL 5PPH JONNA BANG 5PKA SINDI 5PMR JUTLANTDIA 5PPI ANNE-LISE 5PKB 5PMS 5PPJ BETINA 5PKC MARIE NIELSEN 5PMT MARIANNE 5PPK JANN 5PKD BODIL 5PMU ANNE-LONE 5PPL HUEGNESS 5PKE VON WILHELM 5PMV PETER NEXØ 5PPM EDEL MARIE 5PKF ELSE 5PMW ALIPARAK 5PPN 5PKG VEGA 5PMX ANN-MARI 5PPO 5PKH MAAGEN 5PMY RUNA 5PPP DANA 5PKI TOVE 5PMZ KIVA 5PPQ BODIL IRENE 5PKJ BERIT 5PNA 5PPR ERANTIS 5PKK METTE 5PNB FRU BASSE 5PPS HELSVIG 5PKL 5PNC FJORDKAPEREN 5PPT 5PKM SAKEE II 5PND BOOMERANG 5PPU ANNA 5PKN 5PNE MARSVINET 5PPV ANNA THERESIA 5PK0 JAN-TINA 5PNF ELSE MARIE 5PPW KLEM VESTER

12 5PPX tl 5PXV 4 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PPX THOMANJA 5PSO HELGA 5PVF LENE CHARLOTTE 5PPY PEBERFUGLEN 5PSP CHARLI II 5PVG 5PPZ ANN DORTHE 5PSQ 5PVH WINNI 5PQA TINA 5PSR SKJOLD 5PVI 5PQB FREM 5PSS ANJA II 5PVJ GERDA 5PQC 5PST DUEN 5PVK XANADU 5PQD ROSA 5PSU RIGMOR 5PVL BENITA 5PQE LENETTE 5PSV TIKKI 5PVM NINA II 5PQF JONNA 5PSW MARUSJA 5PVN 5PQG 5PSX TABOR 5PVO SUSANNE 5PQH TESSA 5PSY 5PVP VITTA FRYDKJÆR 5PQI MIDSJØ 5PSZ 5PVQ CONCORDIA 5PQJ SIF SCUBA 5PTA LEA 5PVR GRÆSHOLM 5PQK AKACIE 5PTB 5PVS THEODORA 5PQL JUPITER I 5PTC JENS MARIUS 5PVT RITA 5PQM 5PTD JULIA 5PVU BIRGIT 5PQN 5PTE 5P W ALUT 5PQO HEIDI SUPPLY 5PTF 5PVW 5PQP ZEFYR 5PTG PETREA 5PVX VIBEKE RANDBØLL 5PQQ LONE 5PTH LENE OLSEN 5PVY MARIE 5PQR VIBS 5PTI 5PVZ HEIDI 5PQS TRUTTA 5PTJ LOBO II 5PWA MAAGEN 5PQT 5PTK ELLEN 5PWB FIE 5PQU TO BRØDRE 5PTL ANN-CHRISTINA 5PWC 5PQV TANA 5PTM ANNE-MARIE 5PWD HAVKATTEN 5PQW JOHANNE 5PTN LISA-BRITT 5PWE ARVI 5PQX SIRIKIT 5PTO 5PWF MAAGEN 5PQY TABITA 5PTP HENRIETTE 5PWG ELSE SINE 5PQZ QUINTUS 5PTQ 5PWH LUDVIKA 5PRA BOBBY 5PTR BIRTE HØJ 5PWI ALBATROS 5PRB NORD 5PTS INGE-LIS 5PWJ ANNE-MARIE 5PRC ANNETTE 5PTT 5PWK 5PRD 5PTU MOLBOEN 5PWL KON-TIKI 5PRE VESTERKLIT 5PTV SATU 5PWM ØSTLAND 5PRF FIE 5PTW MOREAU 5PWN NORDSTRAND 5PRG LISBETH 5PTX ELSE-MARIE 5PWO 5PRH THOMINE 5PTY SOLVEIG II 5PWP TINA DEGN 5PRI 5PTZ DIANA 5PWQ CARSTEN JENSEN 5PRJ OLIVIA 5PUA MARY 5PWR 5PRK RASMUS 5PUB EMANUELLE 5PWS C.K. VEST 5PRL URDA 5PUC LENE 5PWT KATHARINA-VULGERDA 5PRM 5PUD ELSE 5PWU SØHESTEN 5PRN 5PUE TOPAS 5PWV GRETHE 5PR0 LISBET 5PUF 5PWW TINA 5PRP ANNE-LISE 5PUG TONGA II 5PWX ROSA 5PRQ MARLENA 5PUH 5PWY ANETTE SOLVEJG 5PRR PETRA 5PUI CHR. RØNN 5PWZ LIS MARGRETHE 5PRS 5PUJ MADS VESTER 5PXA DORTE LENE 5PRT VALBORG 5PUK LIS 5PXB GROLLEN 5PRU CLAUS SØRENSEN 5PUL TINA 5PXC 5PRV HAVØRNEN 5PUM 5PXD SOLVIEG 5PRW MARIE 5PUN MORSING-BOEN 5PXE VESTFJORD 5PRX TRINE 5PUO RASMUS 5PXF SUSSI KATRINE 5PRY 5PUP 5PXG SEJREN 5PRZ ELVA II 5PUQ 5PXH EL TORO 5PSA ELISABETH KØHLERT 5PUR MELISSA 5PXI ELIN 5PSB ARNATAQ 5PUS 5PXJ NEPTUN 5PSC 5PUT HAPENA 5PXK AYLA 5PSD GURLI 5PUU KRISTINA WEIS 5PXL SIMONE 5PSE TAILAND 5PUV ANE CATHRINE 5PXM BJØRN 5PSF ODIN 5PUW KRAKA 5PXN JE-RI 5PSG 5PUX BETHINA 5PXO ANTOINETHE CLASEN 5PSH 5PUY MARIE 5PXP 5PSI SOLVIEG 5PUZ SNICA 5PXQ HEJDI 5PSJ LONE-EDA 5PVA FELIX 5PXR DA'NANG 5PSK OTTO MATHIASEN 5PVB DANA 5PXS 5PSL LILLI 5PVC DIMSEN 5PXT KARIN 5PSM HELENE 5PVD HØNEN 5PXU ANJA 5PSN KITTER 5PVE LINDA KNUDSEN 5PXV ALBATROS

13 5 5PXW tl 5QFU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PXW 5PXX 5PXY 5PXZ 5PYA 5PYB 5PYC 5PYD 5PYE 5PYF 5PYG 5PYH 5PYI 5PYJ 5PYK 5PYL 5PYM 5PYN 5PY0 5PYP 5PYQ 5PYR 5PYS 5PYT 5PYU 5PYV 5PYW 5PYX 5PYY 5PYZ 5PZA 5PZB 5PZC 5PZD 5PZE 5PZF 5PZG 5PZH 5PZI 5PZJ 5PZK 5PZL 5PZM 5PZN 5PZO 5PZP 5PZQ 5PZR 5PZS 5PZT 5PZU 5PZV 5PZW 5PZX 5PZY 5PZZ 5QAA 5QAB 5QAC 5QAD 5QAE 5QAF 5QAG 5QAH 5QAI 5QAJ 5QAK 5QAL 5QAM KIM LAMER SYRENEN ALBANUS CAMILLA HELENE ANNA CAMILLA POULINE JUPITER CHARLOTTE-SOLVEIG JYLLAND HEIDI FREJA II LET RIKKE SVEND SØGAARD TERNEN ZOAR SOFUS BAR CECILIE TINA ASTA MIKE FILEMONSEN CHRISTINA DIANA STELLA ELISE GIPSY LA PUS INGER FREIA MARGRETHE SKARØ DORTHE-BØGEDAL BEAUTY RIA SAGABÆLT TOVE ELSINE YDA JAKOB MARGRETHE HOLM JENSINE ULLA SØRINA FRU LARSEN KAYA JETTE NATASCHA HAVGLIMT STINA TAO STORNOWAY LASSE ANNA GULF 2 5QAN 5QAO 5QAP 5QAQ 5QAR 5QAS 5QAT 5QAU 5QAV 5QAW 5QAX 5QAY 5QAZ 5QBA 5QBB 5QBC 5QBD 5QBE 5QBF 5QBG 5QBH 5QBI 5QBJ 5QBK 5QBL 5QBM 5QBN 5QBO 5QBP 5QBQ 5QBR 5QBS 5QBT 5QBU 5QBV 5QBW 5QBX 5QBY 5QBZ 5QCA 5QCB 5QCC 5QCD 5QCE 5QCF 5QCG 5QCH 5QCI 5QCJ 5QCK 5QCL 5QCM 5QCN 5QCO 5QCP 5QCQ 5QCR 5QCS 5QCT 5QCU 5QCV 5QCW 5QCX 5QCY 5QCZ 5QDA 5QDB 5QDC 5QDD KARIN JETTE ORION ULLA-KARINA MARIAN HAVSKUM ANERIKKE BASSE HOUG FITO TINA WORSE MASCOT MALENE IJATA CIMBRIA MINNA KIT IV JOLLY ANNE GRETHE JONNA LAJEHEBIS LYNGVIG TRINE-SUSSI CONSTANCE DAN NIISA METTE AGNETE ELLEN BOLETHE VIBS NORDSTJERNEN FORTUNA SOLEA ELSE KLITTA JAMI ALICE URANIA HANNE-CHRISTINA VØLVEN BLÅHVALEN COMPASS 31-II VIGEN BIRTHE BULLER ANNELISE NAUTICO SANNE JENLE BRITT III SASCHA JONNA GADE 5QDE 5QDF 5QDG 5QDH 5QDI 5QDJ 5QDK 5QDL 5QDM 5QDN 5QDO 5QDP 5QDQ 5QDR 5QDS 5QDT 5QDU 5QDV 5QDW 5QDX 5QDY 5QDZ 5QEA 5QEB 5QEC 5QED 5QEE 5QEF 5QEG 5QEH 5QEI 5QEJ 5QEK 5QEL 5QEM 5QEN 5QEO 5QEP 5QEQ 5QER 5QES 5QET 5QEU 5QEV 5QEW 5QEX 5QEY 5QEZ 5QFA 5QFB 5QFC 5QFD 5QFE 5QFF 5QFG 5QFH 5QFI 5QFJ 5QFK 5QFL 5QFM 5QFN 5QFO 5QFP 5QFQ 5QFR 5QFS 5QFT 5QFU SKJOLD N.A. HANSEN MAGDA II KATANGUAQ FALKEN LASSE-PETER BETINA SNELLE-MARIE BENTE BERIT INGE KETTY ANE MARGRETHE DISKO VINNI-FINN KINGSTON NEWPORT ALICE FAXI GIGA GRETHE FJERRITSLEV JÆGERSPRIS DORTHE BANK SMILLA FRU ALBERTSEN JANNE MARIE KRESTINE DANEFJORD ESTER FALKEN HANSA FORTUNA NATASJA RIIS FELICIAN II SUSANNE SCANIA KATJA HELGA VERA SØNDERHAV CONNI MARGRETHE HAVØRNEN PEDER MARIUS SVEND E. OLSEN JØRN-OLE DELFINEN IRENE GITTE NERAK JOHANNE KRISTINE VALKYRIEN PERK CLAUS-ELSEBETH ROSA ULLA CATALINA NAUTICA MASCOT

14 5QFV tl 5QNT 6 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QFV 5QIM LISSY 5QLD KAB 5QFW 5QIN LIZZI 5QLE BLIX 5QFX ANNI 5QIO THOR 5QLF KIRSTEN 5QFY STELLA 5QIP AMIGO 5QLG MARCEL 5QFZ HAVET 5QIQ 5QLH 5QGA SUSANNE 5QIR BØLGEN 5QLI P. KRØGH 5QGB BRITTA 5QIS 5QLJ EMMA 5QGC ANNA 5QIT DAVID 5QLK 5QGD BETTINA MALENE 5QIU HAVET 5QLL 5QGE GITTE-SANNE 5QIV NIKOLAT SANDGREEN 5QLM 5QGF MILLEN 5QIW TERESE 5QLN 5QGG 5QIX SØNDERHAV 5QLO ALBATROS 5QGH 5QIY JYTTE MARGRETHE 5QLP MADAMMEN 5QGI NORDSTJERNEN 5QIZ 5QLQ ESPERANZA 5QGJ 5QJA TAT 5QLR 5QGK GRETELILL 5QJB INGER 5QLS JEANETTE 5QGL SÆLEN 5QJC BENTE 5QLT ANNA MARGRETHE 5QGM 5QJD LAP-SI 5QLU 5QGN PALMEN 5QJE LORELEI 5QLV MORTEN 5QG0 SARA 5QJF DAN-HARDING 5QLW FREM 5QGP 5QJG JAN 5QLX 5QGQ PITARAK 5QJH REILA 5QLY FALKLAND 5QGR ELLEN-MARIE 5QJI TOVE 5QLZ INGE 5QGS MARTINI 5QJJ 5QMA JANNE 5QGT 5QJK GRETE 5QMB 5QGU TANJA 5QJL HESILA 5QMC 5QGV SYDKORSET 5QJM MAJA 5QMD 5QGW RASMUS 5QJN MARIE 5QME GENETICA II 5QGX MAGRETHE 5QJO SIRIUS 5QMF SILDEN 5QGY ANE 5QJP LENE HØYER 5QMG 5QGZ AUCKLAND 5QJQ 5QMH 5QHA ANNE SHIPCO 5QJR DOLLY 5QMI 5QHB BIRTHE 5QJS SANDRA 5QMJ 5QHC HAVØRNEN 5QJT MARIANNE 5QMK 5QHD BRILEDA 5QJU KRISTA BYSKOV 5QML TINA 5QHE 5QJV 5QMM 5QHF FINIKI 5QJW 5QMN KIMASOK 5QHG PERNILLE ØSTERVANG 5QJX LOTTE BRINCH 5QMO STERNA 5QHH MAI 5QJY ARIZONA 5QMP KARNA 5QHI 5QJZ KATE DIANA 5QMQ JANNIE JESPER 5QHJ ANNE 5QKA MARI-ANN 5QMR TOY II 5QHK 5QKB 5QMS GAIA 5QHL 5QKC TERNEN 5QMT HANNE METTE 5QHM 5QKD 5QMU AGNI 5QHN ANETTE-MICHAEL 5QKE 5QMV HIRSHOLM 5QH0 5QKF ELKANA 5QMW 5QHP BULL 5QKG 5QMX KIRSTEN 5QHQ SVALEN 5QKH SANDMANDEN 5QMY HORNFISKEN 5QHR SALLY 5QKI RAMSE 5QMZ BLUE STAR 5QHS 5QKJ THOR 5QNA CAMILLA 5QHT SKARREKLIT 5QKK GRY 5QNB 5QHU SABATINI 5QKL 5QNC AKSEL SANDGREEN 5QHV JANNIE 5QKM DORTHE 5QND LINDA-BRITT 5QHW HANS KJÆRSHØJ 5QKN BIRGITTE 5QNE LA-BERGERE 5QHX PRØVEN 5QKO ORION 5QNF 5QHY KANGARSSUK 5QKP SVALEN 5QNG TINA 5QHZ HERIK 5QKQ HAVØRNEN 5QNH INGE 5QIA FALCON 5QKR VENDELBO 5QNI POSEIDON 5QIB MARTHA 5QKS LASSE HOLM 5QNJ 5QIC HEBE II 5QKT JYDIS 5QNK VESTLAND 5QID METTE SANDEY 5QKU HAABET 5QNL SUSSI 5QIE HAJEN 5QKV ANNE MARIE 5QNM BODIL 5QIF EDELWEISS 5QKW TEMPO 5QNN 5QIG ABELIA 5QKX THORSVIG 5QNO THYBORØN 5QIH 5QKY DANNEBROG 5QNP MARIANNE MICHAEL 5QII TINA 5QKZ KOLDKILDE 5QNQ 5QIJ BORNEO 5QLA ZEUS 5QNR KARINA 5QIK ELLY SKOV 5QLB 5QNS RUDE 5QIL LISE-KATRINE 5QLC HAVBOEN 5QNT AGNES

15 7 5QNU tl OU 2043 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QNU 5QQL EDITH 5QTC AVANTI 5QNV LARS OLE 5QQM HELENE 5QTD FRIHEDEN 5QNW ERNERIT 5QQN DIESEL 5QTE GRETHE CARLSEN 5QNX HAABET 5QQO 5QTF LILL ANN 5QNY MINERVA 5QQP 5QTG ROLF KRAKE 5QNZ TERNEN 5QQQ 5QTH VESTERHAVET 5QOA BIRTHE 5QQR PERNILLE 5QTI 5QOB VESTERHAVET 5QQS KATRINE 5QTJ 5QOC TUTTA 5QQT JOHANNES 5QTK 5QOD SARAH CECILIE 5QQU KERSTIN 5QTL DISKO 5QOE 5QQV 5QTM 5QOF VIVI III 5QQW LILLI 5QTN TYCOON 5QOG TRINE 5QQX ALBATROS 5QTO MA-RI 5QOH NON TIMEO 5QQY MOWGLI 5QTP CHRIKI 5QOI POLARIS 5QQZ LOUISE 5QTQ DANA 5QOJ ELSE KATHRINE 5QRA TORLIS 5QTR 5QOK LENE TVILLING 5QRB PUSSER 5QTS BIRGIT 5QOL HANS KRISTIAN 5QRC HELENE 5QTT 5QOM 5QRD 5QTU DELFINEN 5QON 5QRE 5QTV BETTINA 5QOO ANNY 5QRF ILLUM 5QTW KAREN ANETTE 5QOP NISE 5QRG 5QTX ANNE 5QOQ 5QRH JUTLANDIA II 5QTY 5QOR EMMY 5QRI AQUANAUTEN 5QTZ AMIGO 5QOS LIZETTE 5QRJ MARI-JAN OU2000 MAMA MIA 5QOT 5QRK MESITA OU2001 WINDY 5QOU 5QRL TIDE OU2002 STUMPUS 5QOV INKI 5QRM LA MER OU2003 HOLLI 5QOW SØFLID 5QRN PEDER-JAN OU2004 ANDEMOR 5QOX ESTHER 5QRO HAVET OU2005 LITTORINA 5QOY DIANA-MARIA 5QRP ENER OU2006 CASTINA 5QOZ MØLBANK 5QRQ GERTRUD OU2007 LUCY 5QPA KIVI II 5QRR MAGGA OU2008 BOUNTY 5QPB PENELOPE 5QRS LILI-ANE OU2009 IRIS 5QPC APHRODITE 5QRT SIKKA OU2010 5QPD GULDBORG 5QRU JYDEN II OU2011 BERSÆRK 5QPE 5QRV GRETHE OU2012 TANTE III 5QPF HERTHA 5QRW TO KIMA OU2013 TAKA MARU 5QPG JAMAICA 5QRX ARNE PAVIA OU2014 KARIBIA 5QPH TERNEN 5QRY LIS OU2015 LISA-DAVID 5QPI MONA 5QRZ INGER-BIRTHE OU2016 SJATS 5QPJ 5QSA SVEA OU2017 TIPPI II 5QPK HEDVIG MØLLER 5QSB TARINA OU2018 SPUNKEN 5QPL 5QSC FRU NIELEN OU2019 TEGINA 5QPM MARIE 5QSD OU2020 PEGASUS 5QPN KIRSTEN 5QSE TAJA OU2021 PERTI 5QPO SIS FJORD 5QSF JONNA IRENE OU2022 DITTE MARIE 5QPP LÆRKEN 5QSG LISE LOTTE OU2023 KARINA 5QPQ SUSSI 5QSH MARIE OU2024 PIANKI 5QPR HUGIN 5QSI HENRIANNE OU2025 CIRKELINE 5QPS 5QSJ IRENE OU2026 ITHACA 5QPT JENS VESTER 5QSK OU2027 HELENE 5QPU INGER 5QSL MARIANNE OU2028 KIPE-TO 5QPV 5QSM SKANDIA OU2029 WILMA 5QPW OLENE 5QSN OU2030 FLYING CLOUD 5QPX BRIS 5QSO SAGA OU2031 KARINA 5QPY EXPRES 5QSP HAVKATTEN OU2032 CHARLOTTE 5QPZ TRINE 5QSQ OU2033 KIR 5QQA ANJA 5QSR OU2034 CAROLINA 5QQB GLORIA 5QSS OU2035 TØSEN 5QQC 5QST OU2036 BUNNY 5QQD BELUGA MOST 5QSU FRI OU2037 AMANDA 5QQE ELSIE 5QSV YOKO-TANI OU2038 TAPPENSTREG 5QQF FREJA 5QSW FIW 2 OU2039 BALDUR 5QQG SKAGERAK 5QSX FORTUNA OU2040 CHRISTOPHER 5QQH NETHE 5QSY NORDKAP COLUMBUS III 5QQI NUSER 5QSZ LISELOTTE OU2041 MILLE 5QQJ HELLE 5QTA OU2042 HELLE 5QQK UMBILICUS III 5QTB LIEBLING OU2043 OLINE

16 OU 2044 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2044 OU2113 OU2182 AMI OU2045 OU2114 MISTRESS OU2183 PINOCCIO OU2046 IVO OU2115 AASVAL OU2184 FREJA OU2047 MALIMO OU2116 QUO VADIS OU2185 BIMMER OU2048 KIRSTINE OU2117 NANNA OU2186 KRØLLE OU2049 CAMILLA OU2118 MARTIGUES I OU2187 FRI OU2050 BESS OU2119 JUBII OU2188 MAXSINE OU2051 THUE III OU2120 SARA-H OU2189 KARIN N. OU2052 LUCKY LADY OU2121 OU2190 KREBSEN OU2053 SONNE OU2122 BLUE STAR OU2191 SEA LINE OU2054 MERETE OU2123 CONNIE OU2192 NEW FRONTIERES OU2055 VIOLA OU2124 FOOL'S PARADISE II OU2193 CUTTY SARK OU2056 MOONLIGHT OU2125 OU2194 JACQUELINE OU2057 BLUE HELENE OU2126 RITH OU2195 INGOLF OU2058 KOSMOS OU2127 JOSO OU2196 ROCKY OU2059 BEST OU2128 CYMBA III OU2197 LAMBE OU2060 MISS PEPPER OU2129 OU2198 LISBET OU2061 GOMBERT OU2130 OU2199 OU2062 POSEIDON OU2131 VIRGINIA II OU2200 BENE OU2063 TRINE II OU2132 CHAXITO OU2201 TINA II OU2064 HADAR OU2133 KISSU OU2202 PROTEUS OU2065 HELENE OU2134 CAMILLA OU2203 NOUVELLE OU2066 LURIFAX OU2135 SUMMERFEVER OU2204 SANTANA OU2067 OLIVIA OU2136 SIESTA OU2205 HELICA OU2068 SIGNE OU2137 SOL OU2206 HELENE OU2069 MEDINA OU2138 STANLEY OU2207 ON-LINE OU2070 MAHALIA IV OU2139 JAN-MAY OU2208 OU2071 OU2140 PERLEN OU2209 HEX 7 OU2072 BLUE BEAUTY OU2141 SERAFINA OU2210 LENE III OU2073 CHEERS OU2142 BOLEO OU2211 RANDI-LINE OU2074 CHERIE OU2143 LA MOUETTE OU2212 DRABANTEN OU2075 OU2144 PAPILLON OU2213 OU2076 ASTERIX OU2145 CLARNI OU2214 JO-LO OU2077 MACH II OU2146 HÅBET OU2215 MA-RISE OU2078 SPUTNIK OU2147 EURYDIKE OU2216 LADY OU2079 OU2148 SIF OU2217 OU2080 MODUS VIVENDI OU2149 PRETTYNAMA OU2218 GIMLE OU2081 FUTTE OU2150 RITA II OU2219 DYNAMITE OU2082 CANDY OU2151 NIKSER II OU2220 SØS OU2083 H.P. KRAUL OU2152 PAMS OU2221 CHIP OU2084 CAMPARI OU2153 ROSA OU2222 DIANA OU2085 TRINE OU2154 JUULEEQ OU2223 DIGIT OU2086 SUPERSKÆG OU2155 HANNE GEISLER OU2224 JENNIFER 2 OU2087 GRETHE OU2156 LADY FAY OU2225 CALYPSO OU2088 PER-HAPS OU2157 TANGØJE OU2226 BAMSE OU2089 NAVIGARE OU2158 APOLD OU2227 MADONNA OU2090 JOSEPHINE OU2159 VON DYG OU2228 JOBI OU2091 TINA OU2160 WOODSTOCK OU2229 MAXINE II OU2092 PJEVS OU2161 UNDINE OU2230 TULLE OU2093 CASJOLAI OU2162 SØE'HESTEN OU2231 DOMINO OU2094 QUEEN OU2163 LINE OU2232 OU2095 CHILLI OU2164 SUSSI OU2233 CLEOPATRA OU2096 TIKI OU2165 STORE BØVS OU2234 DESIRE OU2097 FRIGG OU2166 ATHENE OU2235 DIXI OU2098 TUT OU2167 BONNIE OU2236 ALLIMAC OU2099 AT LAST OU2168 CAP FRIO OU2237 DYNELLE OU2100 NIKOLINE OU2169 MARGITH OU2238 SOLVEIG OU2101 OU2170 THEIA OU2239 SØMAGIC OU2102 PORTIA OU2171 FLYING JIB OU2240 HAMMER OU2103 BAGHEERA OU2172 SIESTA OU2241 TESLA OU2104 JEAN CHRIST OU2173 SOPHY OU2242 OU2105 MARIA OU2174 ANDANTE OU2243 GIPSY II OU2106 MATE OU2175 MOMSEN OU2244 SUNNY OU2107 PIBO OU2176 CARIBU OU2245 MADONNA OU2108 NANNA OU2177 BELLE II OU2246 HEARTBREAKER OU2109 WINDY OU2178 AGERSØ HAVBRUG OU2247 BLACK JACK OU2110 ANNA-LISE OU2179 HVALEN OU2248 OU2111 NEPTUN OU2180 FREDERIKKE OU2249 SILVER STAR OU2112 DILLEN OU2181 NEPTUN OU2250 AMIGO

17 9 OU 2251 tl OU 2457 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2251 EVERT II OU2320 VIMMER OU2389 CORONAS OU2252 BRITTA-CHARLOTTE OU2321 CHERIE OU2390 BLUE OYSTER OU2253 VAGUS OU2322 PLANKTON OU2391 MARIE OU2254 PETER OU2323 TØSEN III OU2392 FALKEN OU2255 ANTE OU2324 LADY OU2393 BASIC OU2256 THONICA OU2325 TJESTEN OU2394 MERETE OU2257 SNUFFI OU2326 MATHILTE IV OU2395 RAH III OU2258 WAIKIKI OU2327 DERSU OU2396 MANJA OU2259 MOR KAREN OU2328 SONG AND DANCE OU2397 MISTRAL OU2260 LIS OU2329 OU2398 PINKIE OU2261 SEASTAR OU2330 SUMARI OU2399 PETRINE OU2262 MELEAN OU2331 MIRANDA IV OU2400 SABRINA OU2263 LARSINE DANMARK OU2332 OU2401 ERMO OU2264 INGA MARIE OU2333 GITTE OU2402 EVA OU2265 WHY NOT OU2334 SAMBUCA OU2403 WHITE SPRAY OU2266 MARTINA OU2335 DEROMKRING OU2404 BOLD RIVAL OU2267 ARAMIS IV OU2336 HELIOS OU2405 ORION OU2268 KAKADU OU2337 AMANDA OU2406 OU2269 ASTA OU2338 SEA MATE OU2407 DELFINA OU2270 DUDDIE OU2339 QUART OU2408 TRÆL OU2271 CON CA'LORE OU2340 ARKO OU2409 CHRISTINA 2 OU2272 MIKKELINE OU2341 RUDRA OU2410 NAP OU2273 ADMIRALEN OU2342 KONG HANS II OU2411 DANAOS OU2274 SIV OU2343 SATCHMO OU2412 LONA OU2275 PANDA OU2344 COBOL OU2413 TIKI II OU2276 OU2345 MARY LOU OU2414 OU2277 MALU OU2346 OU2415 OU2278 SHOGUN OU2347 WAIKIKI OU2416 MITO OU2279 OU2348 ELISE OU2417 ANSJOSEN OU2280 LORD NELSON III OU2349 BLAF OU2418 PELINA OU2281 UNIQUE OU2350 RONJA OU2419 KARINA OU2282 KROK OU2351 LOMO OU2420 ROO OU2283 OU2352 SUS III OU2421 JAMAICA OU2284 OU2353 KREJS OU2422 OU2285 JAN MAYEN OU2354 CH RIS-ANN OU2423 DONNA OU2286 ADIA II OU2355 MARGRETHE OU2424 SØLYKKE OU2287 DANA VITA OU2356 DOUBLE TROUBLE OU2425 SKELLE OU2288 IMPULS OU2357 MELANIE II OU2426 INTEC OU2289 FILIPPINE II OU2358 ASTERIX OU2427 BALLADINE OU2290 ALBA OU2359 TRINE OU2428 ROBIN OU2291 MAGDA OU2360 UPS OU2429 OPUS ONE OU2292 BISCAYA OU2361 CANASTA OU2430 OLIVIA OU2293 SNEGLEN OU2362 KAP-STAN OU2431 TANTE MONA OU2294 K. MUSKAT 1 OU2363 ISAFOLD OU2432 BOSSANOVA OU2295 LUCKY OU2364 OU2433 CALOT OU2296 ARUSA OU2365 AINI OU2434 OU2297 REELLA OU2366 RAMSES OU2435 WILD LIFE OU2298 OLIVIA OU2367 BRANDINE OU2436 NAUTILUS OU2299 LADY BECH OU2368 FYLLA OU2437 VIBSEN OU2300 HOBITTEN OU2369 OU2438 GYTTE OU2301 DONNA OU2370 OCEAN OU2439 JONATHAN OU2302 JANE OU2371 HANNE-LONE OU2440 CAPELLA III OU2303 VIBEN OU2372 PERNILLE OU2441 OU2304 NORDSTJERNEN OU2373 MANANA OU2442 FREJA OU2305 HELLENA OU2374 OU2443 VILMA OU2306 OU2375 ACTION OU2444 HANNE OU2307 MON REVE OU2376 BIFROST OU2445 THALATTA OU2308 PERLEN OU2377 BRILONI OU2446 TINKER OU2309 STJERNEN OU2378 UHURU III OU2447 RELAX OU2310 OU2379 FASTER II OU2448 SPRAY OU2311 ASUJA OU2380 POLLUX OU2449 SKRÆP OU2312 PHIFTO OU2381 RØDE ORM OU2450 CHOKO OU2313 RASA SAYANG OU2382 YOU AND ME OU2451 IMPULS OU2314 OU2383 VIKING OU2452 LIDO OU2315 FAIR PLAY OU2384 PIALT OU2453 NANOK OU2316 THORBJØRN OU2385 SUSANNE OU2454 LIV II OU2317 FARS PI'E OU2386 OLIVIA II OU2455 HANNE-JETTE OU2318 FIE OU2387 SIROCCO OU2456 KODIAK OU2319 MASCOT OU2388 ATHENE OU2457 SIS

18 OU 2458 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2458 BONITA OU2526 SØHESTEN OU2595 TULLE OU2459 CLIPPER IV OU2527 HÅBET OU2596 NUSDI OU2460 WEST WIND OU2528 THOMALOU OU2597 ANDANTE II OU2461 CHERI OU2529 SØBERG OU2598 JIMMI DIVER OU2462 OU2530 SANTANA OU2599 NETE OU2463 OU2464 QUINTA III MÆRSK GUARDIAN OU2531 OU2532 JETTE RAPTUS OU2600 OU2601 HANNE CAMARO OU2465 MÆRSK GIANT OU2533 CORTZEN OU2602 VIMMER OU2466 ALPAS OU2534 OU2603 TRIO OU2467 AURORA OU2535 OU2604 LOUISE OU2468 SUSVA OU2536 OU2605 OU2469 CHRISTOPHER OU2537 BAMSE OU2606 COLUMBUS V OU2538 ERIKA OU2607 VENUS OU2470 TANJA OU2539 RANDØ OU2608 MIRA OU2471 STELLA POLARIS OU2540 ATHENE OU2609 X I FJERDE OU2472 MISS-TAKE OU2541 SICOGON II OU2610 TOKA OU2473 OU2474 TENERIFE GAMBLER OU2542 OU2543 SIUTAQ VICTORIA OU2611 OU2612 KATTEGAT STEELY DANE OU2475 BETINA OU2544 HAVUNGEN OU2613 CRESTA OU2476 MUUVICH IV OU2545 HOPE OU2614 TREIZE-DEUX. OU2477 ELLERN OU2546 GREVINDEN OU2615 KIS OU2478 MERLIN OU2547 SEASTAR OU2616 STURGEON OU2479 SAN TINA OU2548 POLLUX OU2617 TØSEN II OU2480 STRIKER OU2549 MILLE OU2618 METTE OU2481 KIKANI OU2550 VICTORY OU2619 STINA BJØRN OU2482 GUGGI OU2551 PASCAL OU2620 DIXIE OU2483 CHERIE II OU2552 OU2621 THILDE OU2484 SANTA MARIA OU2553 SØS OU2622 ZIG-ZAG OU2485 NIKOLINE OU2554 THRANEN OU2623 TRIO OU2486 OU2555 BAIA OU2624 WINDJAMMER II OU2487 OU2556 BIRTHE-MARIE OU2625 BLONDIE OU2488 JANNE OU2557 HANNE OU2626 LOPE OU2489 SVANEN OU2558 CATANJA OU2627 KING FISH OU2490 ANDEN OU2559 ELIZA OU2628 BORA OU2491 LEMME-DASKEREN OU2560 IRMA OU2629 OU2492 MARBUS OU2561 SPOHR OU2630 CARINA OU2493 SIESTA OU2562 ANNA BIRTHE OU2631 AGNETHE OU2494 SABRINA OU2563 SEA-SALL OU2632 BILBO III OU2495 IRON-DANE OU2564 MULLE OU2633 KILROY OU2496 PINTA OU2565 NYNNE OU2634 PAMELA OU2497 MIRANDA OU2566 FUGA OU2635 SMUT OU2498 DAPHNE OU2567 SLIVOWITZ OU2636 BEDSTE OU2499 OU2500 MADAM BLÅ OU2568 OU2569 ANGRA CASSIOPEIA OU2637 OU2638 GERNI FIRST CHOICE OU2501 GALADRIEL OU2570 URSULA OU2639 DIANA OU2502 VICTORIA-AMALIE OU2571 NAVERONE OU2640 TØSEN OU2503 ANJA-LOUISE OU2572 GARFIELD OU2641 CRITTEN OU2504 SALMO OU2573 SITA OU2642 LADY OU2505 DEN ANDEN OU2574 DULCINEA OU2643 MISS AUGUST 3 OU2506 NAJADEN OU2575 OU2644 MILLE OU2507 LORD NELSON OU2576 KISS OU2645 MANANA OU2508 PACIFIC OU2577 AHAHA OU2646 BLACKIE OU2509 PENELOPE OU2578 THOR OU2647 SWANWAVE OU2510 SPIRIT OU2579 KIRSTEN OU2648 STERLING II OU2511 CLIPS B OU2580 SUZY OU2649 TODDY OU2512 LYDIA OU2581 MISS Q OU2650 LADY MONDO OU2513 JENNIFER OU2582 MAJA OU2651 NANOK OU2514 BIRGITTA OU2583 JEPPE OU2652 VALIUM OU2515 BLONDI OU2584 VITA II OU2653 KIWI OU2516 MADAME III OU2585 JANE OU2654 KAMILLA OU2517 ULSNÆS OU2586 PROTAN OU2655 HAVFRUEN OU2518 AFRODITE OU2587 LOJENA OU2656 MAMMA GRANDE OU2519 AKKA OU2588 TINA OU2657 KRISTJØRN 1 OU2520 BOLEO OU2589 OU2658 LABOLINE OU2521 DULCINEA OU2590 ANDREA OU2659 MARLENE OU2522 RIKKE RASK OU2591 GITTE OU2660 SEA FOX OU2523 ELLEN KRISTINE OU2592 CHRISTIINA OU2661 SØSPIGE OU2524 LILITH OU2593 WHITE LADY OU2662 DUNJA OU2525 HELIOS OU2594 SHANTY OU2663 KIRSTINE C.

19 11 OU 2664 tl OU 2870 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2664 FENJA OU2733 BEDA OU2802 BRAAE NR. 10 OU2665 DA NANG OU2734 MJØLNER OU2803 FAT LAZE OU2666 ARGO OU2735 PAPILLON OU2804 BRAAENR. 12 OU2667 RASMINE OU2736 MUKDA OU2805 TAO OU2668 GRANDEZZA OU2737 SILENCE OU2806 GIB'BON OU2669 OU2738 BIG MAMA OU2807 HELDIGVIS OU2670 FALCON OU2739 KASSANDRA OU2808 THINA OU2671 ALLONS OU2740 FRU KRISTOFF OU2809 CONTEC OU2672 AASE OU2741 CHAMI OU2810 FEIGA OU2673 FÖHN OU2742 MAXILLA OU2811 NIKITA OU2674 LIBERTY OU2743 INGE OU2812 MAGNUS OU2675 INGER B OU2744 CALYPSO OU2813 OU2676 GAJST OU2745 ABSOLUT OU2814 CARPE DIEM OU2677 EVA'S FRYD OU2746 LUNTE OU2815 ZARINA OU2678 EMIL OU2747 SHAMROCK OU2816 MALOU OU2679 CATZ OU2748 SIMONE OU2817 MY DEAR OU2680 TANGO OU2749 SILDEN OU2818 OPALEN OU2681 GINFISH II OU2750 BJAVA OU2819 NIPA II OU2682 ANE METTE OU2751 SATORI OU2820 SØBJØRN OU2683 WICKY OU2752 FJAB OU2821 BEDSTE OU2684 HA-VEJE OU2753 RHITRA OU2822 FREJA OU2685 SVANEN OU2754 DANIEL OU2823 MOSS OU2686 HEUREKA OU2755 SARA OU2824 WOLFI OU2687 FI-RA OU2756 OU2825 MY DREAM OU2688 GISMO OU2757 ROSA OU2826 OU2689 RASKA OU2758 OU2827 HELLE MICHAEL OU2690 CURLY II OU2759 JASLI OU2828 MARTHA OU2691 STEPHANIE OU2760 SESSAN OU2829 MÅNESTRÂLE OU2692 ESBERN SNARE OU2761 POLAR STAR OU2830 TANJA OU2693 OU2762 ATHENE OU2831 CAROLINE OU2694 SKALK OU2763 MILLE OU2832 EVA OU2695 HAVHEXEN II OU2764 MASCOT 33 OU2833 STINA OU2696 BOS OU2765 AQUATICA OU2834 LIBERTAD OU2697 OU2766 OU2835 COCO-LA-BANNER OU2698 PANTA REI OU2767 PIVSER OU2836 DINO OU2699 FREJA OU2768 MATA HARI OU2837 NJORD OU2700 CHAMOUR OU2769 TUMLE OU2838 SOLVEIG VII OU2701 RASMUS OU2770 SUPER MARC II OU2839 VIBS 2 OU2702 TINA M. II OU2771 MAGI OU2840 ATHENE OU2703 GARFIELD OU2772 OU2841 NIDIA OU2704 POPPEYE OU2773 CECILIE OU2842 POJKANEN OU2705 BERA OU2774 VERDANDE OU2843 OU2706 SILVANA OU2775 FRØKEN HEIDE OU2844 OCEAN-ONE OU2707 EMPRESS OU2776 MORMOR OU2845 CHARLOTTE I OU2708 OU2777 KARSE OU2846 GOPLE OU2709 ALBATROS OU2778 FINE II OU2847 NINI OU2710 FREJ OU2779 GO CRAZY OU2848 DANICOM OU2711 INSULA OU2780 BLUES & YOU OU2849 CHLOE OU2712 FRK. PEDERSEN OU2781 SIF OU2850 ANNA OU2713 AMFITRITE OU2782 THYRA OU2851 NERVE OU2714 LADY OU2783 MISTRESS OU2852 OU2715 RØD MAGI OU2784 BRIKA OU2853 BITTER OU2716 BONUS OU2785 MARIE-LOUISE OU2854 HEPAS II OU2717 KERMIT OU2786 COLUMBINE OU2855 SANET OU2718 OU2787 LE SOURIRE OU2856 OU2719 GULDFEBER OU2788 PAX OU2857 TANTE BRUN OU2720 SARAH OU2789 PEQUOD OU2858 NICKI OU2721 OU2790 SOLVEIG IV OU2859 DIDA OU 2722 FIRST LADY OU2791 LINE OU2860 NORDSTJERNEN OU2723 OU2792 BELLATRIX OU2861 KURER OU2724 MARION OU2793 CATCH ME OU2862 ISOLDE OU2725 ØRESUND OU2794 ALEXIS OU2863 GIGI OU2726 VELELLA OU2795 TRANEN OU2864 OU2727 PUTTE IV OU2796 MILLE OU2865 KIPPER OU2728 SMØRBLOMST OU2797 ULLA OU2866 MARY KATRINE OU2729 BIG DEAL OU2798 BONITA OU2867 ISABEL OU2730 ESCAPADE OU2799 MAGDA OU2868 NAAJAK OU2731 BØWL OU2800 OU2869 JOJ OU2732 ALS OU2801 OU2870 DELFINEN

20 OU 2871 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2871 WATOHAMA OU2940 TANTE XIV OU3009 ALKEN III OU2872 FINETTE II OU2941 CIRKELINE OU3010 DA CAPO II OU2873 KRISTINE OU2942 LILA OU3011 SLUFFEN OU2874 COSIMA OU2943 JANICA OU3012 MADONNA OU2875 VILDGÅSEN OU2944 HANS-JØRGEN OU3013 OU2876 MARIE LOUISE OU2945 SECOND WIFE OU3014 OU2877 TITAN OU2946 VIENNA II OU3015 INA OU2878 AT LAST OU2947 RUCAWE OU3016 LONE OU2879 JEFF-LINE OU2948 TANTE XV OU3017 MIB'S OU2880 BALLERINA OU2949 SOFIE OU3018 DIANA OU2881 MISTRAL OU2950 ZI-KI OU3019 TEARS OF JOY OU2882 JACKPOT OU2951 OU3020 OU2883 JOSEFINE OU2952 FREYA VIKING OU3021 ANGUILLA OU2884 OU2953 BABET OU3022 CHRISTINA OU2885 LAURA OU2954 INGA OU3023 PEPITA OU2886 KRAKA OU2955 PATRICIA OU3024 FRU ASTERIX OU2887 MAYFLOWER OU2956 TROLD OU3025 TRINE OU2888 SIKADUR OU2957 SØS OU3026 NINA OU2889 BLUES AWAY OU2958 DIVA'EN OU3027 TENNIC OU2890 TJAS OU2959 SOLSTREJF OU3028 NORDSTJERNEN OU2891 JOHAN OU2960 SOL OU3029 WINDJAMMER II OU2892 LA'KOSTE OU2961 CATHARINA OU3030 DISSE OU2893 TINA OU2962 KAT-PET OU3031 HELIAN OU2894 WINDY OU2963 SIMS OU3032 SEA KAPPA OU2895 VIMILO OU2964 MELISSA OU3033 SOFFY OU2896 ODIE OU2965 SKIPPER OU3034 MILONA OU2897 PIANKI OU2966 PERLEMOR OU3035 LUA OU2898 PERTRI OU2967 GITTE OU3036 RUMLESKAFT OU2899 DITKON III OU2968 OU3037 TRIKKER OU2900 MOBILIS OU2969 HUNKS OU3038 IVANA OU2901 ENDELIG OU2970 PJASGAR OU3039 OU2902 RANA II OU2971 RITA OU3040 RONA OU2903 FUNK OU2972 DOLPHUS II OU3041 ESCAPE OU2904 BLUE NOTE OU2973 DISCOVERY OU3042 SOMMERTØS OU2905 BEAT OU2974 CHANEL OU3043 SKRÅSEN OU2906 BE BOB OU2975 GRETA OU3044 LIBELLE OU2907 BABY SHAMU OU2976 BYTTERFLY OU3045 MØFFE OU2908 LASSE OU2977 SØAND OU3046 OU2909 VICTORY 42 OU2978 INGER III OU3047 HEIDI OU2910 SULEN OU2979 LEAVEX OU3048 MOLLY OU2911 MAJA OU2980 POWER OU3049 SIGNE OU2912 ALICELLA OU2981 ANFI OU3050 AVANTI OU2913 THOGE OU2982 OU3051 DANIA OU2914 ELLEN MARGRETHE OU2983 FLISBETH OU3052 ZEUS OU2915 SIGRID OU2984 AFRODITE OU3053 ANNIKA OU2916 SNIFF OU2985 STARLETT OU3054 NUPX OU2917 DOLLY II OU2986 SILVA OU3055 IT OU2918 PAJJAL OU2987 KALAS OU3056 OHAYO OU2919 HUBERT OU2988 RIKKI OU3057 SALLY OU2920 BERTRA OU2989 SPES OU3058 FELICIDAD OU2921 OU2990 MUSLING OU3059 STINA OU2922 OU2991 OLGA M. OU3060 NINJA OU2923 SIROS OU2992 GREY GADGET OU3061 THUREN OU2924 C'EST LA VIE OU2993 SØS OU3062 LA VITA OU2925 ROSINANTE OU2994 KALIF OU3063 GITTE OU2926 OU2995 SHAMU OU3064 MISS BB II OU2927 SNEHVIDE OU2996 RASMUS OU3065 MOJN OU2928 WUPPER OU2997 FLEURIE OU3066 KAHERA OU2929 BANNERLINE OU2998 BLACK BANANA OU3067 PIA OU2930 SLEIPNER OU2999 LAURA OU3068 HAVKATTEN OU2931 SVANEN OU3000 TICTO OU3069 MOGENS OU2932 MOMO OU3001 OU3070 SIRENA OU2933 MOONFLOWER OU3002 ANNE MARIE OU3071 LIPE OU2934 REGITZE III OU3003 OLIVIA OU3072 TRUNDE OU2935 MARIE MIA OU3004 LUNA OU3073 KIHALA OU2936 MADONNA OU3005 OU3074 OU2937 SMYRIL II OU3006 TRUE WIND III OU3075 SISTEN OU2938 FRIGG OU3007 OU3076 JASIONE OU2939 NYX OU3008 ELIZA OU3077 ROLF KRAKE

21 13 OU 3078 tl OU 3284 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3078 PROVIDER OU3147 BOUNTY II OU3216 AFRODITE OU3079 OU3148 HEVIAN OU3217 OU3080 ILTEMPO GIGANTE OU3149 POLARSTJERNEN OU3218 SHEBA OU3081 MALU OU3150 SINDBAD OU3219 TØSEN OU3082 SEAMOG OU3151 MADS OU3220 NIKE OU3083 ALMA OU3152 TULLE II OU3221 OU3084 VENICE OU3153 SOFIE OU3222 AYLA OU3085 JETTE SVART OU3154 LISA II OU3223 ORSINUS ORCA OU3086 ALBATROS OU3155 ANNE OU3224 KIRSTEN OU3087 MARY-ANN OU3156 NAKUAK OU3225 RUSH II OU3088 OU3157 BIANTI OU3226 KASSOQ OU3089 NATASJA OU3158 CHRISTINA OU3227 SUNBEAM OU3090 RØDHÆTTE OU3159 AMALIE OU3228 MADAM OU3091 OU3160 TRIT OU3229 MYRNA B. OU3092 SKRALD DEN III OU3161 GALADRIEL OU3230 OU3093 OU3162 SØSTJERNEN OU3231 SUS OU3094 PIGUN OU3163 MAXIFANT OU3232 LILLEFIX OU3095 OU3164 JAMOS OU3233 OTIARI OU3096 FELICIA OU3165 LYKKEN III OU3234 JULIE OU3097 MAJØ OU3166 PACHA OU3235 PANINNGUAQ OU3098 NORDVEST OU3167 BEAUTY OU3236 RIKKE OU3099 RASMUS OU3168 DUO OU3237 OU3100 OSCAR OU3169 MOONLIGHT OU3238 SEJLEREN OU3101 SAVOY OU3170 KIRSTEN OU3239 OU3102 MAI-BRITT THYGESEN OU3171 VITALIUS OU3240 BANANA CHIP II OU3103 MISS ELAN OU3172 ROSITA OU3241 ATHENE OU3104 MISS LINE OU3173 OU3242 AFRODITE OU3105 PUELLA OU3174 VALHAL OU3243 OU3106 MARKRI OU3175 GULNARE OU3244 BALTIK OU3107 BRUNHILDE OU3176 OU3245 KATRINE OU3108 JØRGINE OU3177 ANNAPURNA OU3246 EXIT OU3109 NINA OU3178 PAPILLON OU3247 JULIE OU3110 DUDI OU3179 PRIMA II OU3248 BIFROST OU3111 KATE OU3180 LIMGRIM OU3249 OU3112 KLUK OU3181 IBEN II OU3250 LOUISE OU3113 JAB OU3182 OU3251 OU3114 PESO OU3183 DORIANNE OU3252 NINKA OU3115 ESPRESSO OU3184 ANTARES OU3253 CHILLON II OU3116 MADAM BLÅ OU3185 POLLUX OU3254 IVALO OU3117 MIE OU3186 STRAY-CAT OU3255 OU3118 FREEDOM OU3187 SHOSHONE OU3256 NAJA OU3119 SILJA II OU3188 DOMINO OU3257 MR. BANDIT OU3120 OU3189 J.A. OLINE OU3258 SABINA OU3121 NICKLAS OU3190 HYBRIS OU3259 REGINA OU3122 OU3191 ANDANTE OU3260 SØSUSET OU3123 RELAX OU3192 RASMINE OU3261 ARKEN OU3124 KARIBA OU3193 MATADOR OU3262 MARIE OU3125 BLUE THUNDER OU3194 FALKEN OU3263 JOMFRU DITTE OU3126 OU3195 SOMMERLUND OU3264 OU3127 BLÅTUNGE OU3196 OU3265 OU3128 LOVELY RITA OU3197 KISERMAAQ OU3266 OU3129 RUMLE OU3198 ROSALINA OU3267 GORFIN OU3130 BELUGA OU3199 MOONLIGHT OU3268 SUSAN OU3131 OU3200 GRY OU3269 MALI OU3132 BARSKE OU3201 KLØR-FIRE OU3270 JANNE OU3133 KATJA OU3202 BONITO OU3271 RISKA OU3134 TAPPENSTREGEN OU3203 ANDREA OU3272 SVANEN OU3135 FREE STYLE OU3204 NIVE III OU3273 ATHENE OU3136 SWEET HEART OU3205 ANGORINA OU3274 KIM II OU3137 KELLINE OU3206 SUSANNE OU3275 MITZI OU3138 KATCHA OU3207 SPICA OU3276 SABINE OU3139 MUK OU3208 MOBY DICK OU3277 JENI II OU3140 TRITON X OU3209 EQUILIBRE OU3278 OU3141 ZARINA II OU3210 OU3279 DYSSEL OU3142 KALLEMUFFEN OU3211 MALOU OU3280 METTE KRISTINE OU3143 TAUERLAB OU3212 JOAN OU3281 OU3144 NIKKI OU3213 BLUE BIRD OU3282 MALURT OU3145 EXPRESS OU3214 L'AMOUR OU3283 ANNA II OU3146 THO-KA OU3215 OU3284 BEAMER

22 OU 3285 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3285 GAMBLER OU3354 SOFIE OU3423 KNØW OU3286 OU3355 FOLLOW ME OU3424 OU3287 BEE-SEE OU3356 SVESKE OU3425 JASEN OU3288 KITTE OU3357 CARLA OU3426 JACKIE OU3289 TANJA OU3358 JULLE OU3427 EMMA OU3290 SUN WAY OU3359 ESMARALDA OU3428 MARIE OU3291 LOA OU3360 SUSSI OU3429 LINE OU3292 HEKEMA-TO OU3361 GO-ON OU3430 KIKI OU3293 VIBSE OU3362 RASMUS OU3431 KENBRI II OU3294 LYKKE OU3363 SEMIMAGT OU3432 GUDRUN OU3295 WHITE LINE OU3364 SKJOLD OU3433 OPHELIA OU3296 RØDE MOR OU3365 OU3434 SMARAGD OU3297 FRISCO OU3366 PLUTO OU3435 LA VITA OU3298 ISA-LEI OU3367 AGUILA OU3436 BLÆSEREN OU3299 SILENCIO OU3368 GALATEA OU3437 ALBATROS OU3300 HAVKAT OU3369 OU3438 MARIE OU3301 GANESHA OU3370 HABBIBI III OU3439 LILLITH OU3302 GIFLE OU3371 OU3440 HEIDI OU3303 LEDA OU3372 LYNETTEN OU3441 FLICKAN II OU3304 SIF OU3373 MIZAR OU3442 JAMIA 2 OU3305 CHANDISI II OU3374 OU3443 RASSIE OU3306 HERA OU3375 OU3444 OU3307 MARIANE OU3376 SPURVEN OU3445 CICERONE-C OU3308 JANITA II OU3377 ISIS OU3446 OU3309 TJALDUR OU3378 FELIX OU3447 FRIMANN OU3310 MY WAY OU3379 ISABELLE OU3448 ANNOLE OU3311 RIKKE-KØLHEDE OU3380 SUNRISE OU3449 DARLENE OU3312 NJORD OU3381 OU3450 ASKANCE OU3313 JAMAICA II OU3382 OU3451 BELINDA II OU3314 SABELLA OU3383 EVA-TO OU3452 MÜNCHAUSEN OU3315 OU3384 CECILIE OU3453 DEN BLÅ BANAN OU3316 BASTA OU3385 LIBERO OU3454 OU3317 TOPAS IV OU3386 ALMA MARIS OU3455 CATHRIN OU3318 LOFOTEN OU3387 DEVOTION OU3456 OU3319 X-HEKSEN OU3388 XMULLE OU3457 SELMA II OU3320 INSTANT JOY OU3389 NJORD OU3458 HELLE OU3321 AMANDA II OU3390 KIEA OU3459 AQUAVIT OU3322 ROSINE OU3391 OLAJSA OU3460 ELNA OU3323 SKARVEN OU3392 LENE OU3461 ORCA OU3324 NATTORALIK OU3393 OU3462 MURSEJLER OU3325 CHAMI OU3394 GREAT DANE OU3463 WHISKER IV OU3326 VILDGASEN OU3395 THINGFINDER OU3464 KIKI OU3327 OU3396 LOUISE OU3465 LIVA OU3328 OU3397 IMMAQA OU3466 SLAP A' OU3329 WICHWAM OU3398 ALIBI OU3467 BOLLAN OU3330 ZEUS OU3399 OU3468 HELENA OU3331 MOR KAREN OU3400 FIRE HOFF II OU3469 GRIBBEN OU3332 SULEJMA OU3401 YOGA II OU3470 GITTE OU3333 OU3402 SNØVSEN OU3471 CHARLOTTE OU3334 TJALMER OU3403 SHADOW OU3472 COCO OU3335 OU3404 BESS OU3473 GUSSER OU3336 FINNGULF I OU3405 MIDNIGHT LADY OU3474 FJELLE OU3337 BINA II OU3406 LUCKY STAR OU3475 BARCHALIA OU3338 OU3407 TRAMP OU3476 EFTA III OU3339 OU3408 NIKOLINE OU3477 X-IST OU3340 NAVIS OU3409 CINDERELLA OU3478 TEAM SPIRIT OU3341 ANDROMEDA OU3410 EVITA OU3479 SUNSHINE II OU3342 OPUS OU3411 SHAMROCK OU3480 OU3343 AGNETE OU3412 SPEEDFIRE OU3481 OU3344 LIBERTY OU3413 FAIR LADY OU3482 JAQQU OU3345 PRIK VI OU3414 PERLE OU3483 AQUALONG OU3346 OU3415 LUCKY STAR OU3484 MARY ANN OU3347 CHAP OU3416 LADYBIRD OU3485 FANDANGO OU3348 RIKIDA OU3417 NAUGHTY OU3486 ROJARO II OU3349 STELLA POLARIS OU3418 SHANTY OU3487 DRONTEN OU3350 FUGA OU3419 OU3488 NIEBEN OU3351 LUCKY IV OU3420 SILENCE OU3489 OU3352 OU3421 OU3490 EASY RIDER OU3353 TILA OU3422 OU3491 LADY OLGA

23 15 OU 3492 tl OU 3698 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3492 SJÆLSØ OU3561 CHERIE OU3630 TUI-HAI OU3493 BELINDA OU3562 BIBO OU3631 ARCUS OU3494 SABRINA OU3563 RONJA OU3632 SMUKKE OU3495 KAJA MANDY OU3564 JETTE RADICH OU3633 TINTIN OU3496 LEA OU3565 CHERI OU3634 NIRAK OU3497 INUK OU3566 MALU OU3635 THOMBRI OU3498 DIANA OU3567 SABRI OU3636 LINE OU3499 FEELING FREE OU3568 HISPANIA OU3637 AVANTI OU3500 SECOND STEP OU3569 INKA OU3638 OU3501 OU3570 SEA FINN OU3639 SIBENSAK OU3502 TIKKI OU3571 FRØKEN RAVN II OU3640 URSULA OU3503 THOR OU3572 PAULINE OU3641 BABUSCKA OU3504 OU3573 WHITE LADY OU3642 IMPALIJA OU3505 OU3574 SLOWHAND OU3643 JUTLANDIA OU3506 BELUGA OU3575 OU3644 BA'SSE OU3507 RIKKE RASK OU3576 HELENE OU3645 RØDE MOR OU3508 KISPUS OU3577 MILADY OU3646 DODO OU3509 MARIANNE OU3578 FORTUNA OU3647 C'EST LA VIE OU3510 OU3579 PUSLINGEN OU3648 SKIBLADNER OU3511 GIMLE OU3580 SWEET DREAMS OU3649 FRI OU3512 MAREN OU3581 MASCOT OU3650 KAPEREN OU3513 SOMMERTØSEN OU3582 OU3651 RAPPEDULLEN OU3514 EXET OU3583 OU3652 BEJEAN OU3515 TITUS OU3584 FISTER OU3653 KALINKA OU3516 OU3585 SWEET SUSSI OU3654 OU3517 SKYLLEREN OU3586 MIMI OU3655 AGNES BAK OU3518 HAVHEKSEN OU3587 GRANATEN OU3656 NATTY OU3519 CELESTE OU3588 TÅRNBY OU3657 LINDHOLM OU3520 CORA OU3589 FREJA OU3658 BIFROST OU3521 ELLE OU3590 MOONLIGHT OU3659 SPAR DAME OU3522 MARIANNE OU3591 FRIDOLIN OU3660 FACE LIFT OU3523 PEACE OU3592 SHARK OU3661 OU3524 VIKTORIA OU3593 ATHENE OU3662 OU3525 OU3594 CHRISTI II OU3663 GREEN LINE OU3526 MØF OU3595 POSEIDON OU3664 CIS II OU3527 TAI-PAN OU3596 MAJA OU3665 REGINA OU3528 PERLEN OU3597 RISKA OU3666 SOLVEIG OU3529 XPERTICE OU3598 NIELSINE OU3667 WOODSTOCK OU3530 GOLD DIGGER OU3599 LADY COOL OU3668 MAGILA OU3531 DORTHE OU3600 JANTE OU3669 OU3532 SIV OU3601 NAVICO OU3670 SCANDINAVIA OU3533 LOTTE OU3602 ANNA OU3671 ANDANTE OU3534 GRAND CRU OU3603 ANOTHER JOKE OU3672 MATRIS OU3535 THOMOR OU3604 OU3673 OUTSIDER OU3536 CLAIR LOUISE OU3605 CHICO OU3674 GABRILLE OU3537 TILI OU3606 TRUNTE OU3675 FIRKLØVER OU3538 STENSNÆS OU3607 ABETDLE LIVE OU3676 VIBEN OU3539 SØRINE II OU3608 ISA LEI OU3677 MONA IV OU3540 THULE OU3609 LA MER OU3678 BLUE LINE OU3541 X-PEDIT OU3610 TITIO OU3679 KA'OS OU3542 OU3611 OU3680 OU3543 LINDHOLM II OU3612 LADY WIMMER OU3681 CAMILLA OU3544 PUSLE OU3613 JEANNETT II OU3682 OU3545 OU3614 RELAX II OU3683 RIVERSIDE OU3546 PHOTINE OU3615 PATRICIA OU3684 MAJAK OU3547 MARLENE OU3616 NE'-NE' OU3685 ANNE-TRINE OU3548 SNUPPI OU3617 SEGON OU3686 VICI OU3549 OU3618 ANGELIKA OU3687 TINA OU3550 VITESSE OU3619 DON RANUDO OU3688 OU3551 HAIG OU3620 DIREMO OU3689 TAI PAN OU3552 BOLIMBO OU3621 OU3690 FLORIDA III OU3553 AQUAVIT OU3622 ALSACE OU3691 JECANA II OU3554 SIKA BIRTHE OU3623 FREJA OU3692 TØS OU3555 OU3624 EL'FRIDA OU3693 ROMUS OU3556 PLAYBOY OU3625 OU3694 BUKSEVAND OU3557 TOOTSIE OU3626 MOONLIGHT OU3695 KATJA 3 OU3558 CUPIDO OU3627 CHLOE OU3696 DANIA OU3559 PIPPI OU3628 PASQUINEL OU3697 AFRODITE OU3560 SHADOW OF LORNE OU3629 JAMBO OU3698

24 OU 3699 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3699 SAVAGE ROSE OU3768 SUTJE OU3837 PERNILLE OU3700 OU3769 SAMANTHA OU3838 BONNIE OU3701 RIE OU3770 LIV OU3839 SPJÆT OU3702 SAMBA OU3771 OU3840 LØSØRE OU3703 CLEO OU3772 MIK-MAJ II OU3841 SYMFONI OU3704 ZENIA II OU3773 NANA II OU3842 FREJA OU3705 OU3774 FERNET OU3843 HØNEN OU3706 HABS OU3775 ULAAJUK OU3844 OU3707 JUNE OU3776 KONG KURS OU3845 AIOLOS OU3708 OU3777 VINNIE FUCHS OU3846 JACK POT OU3709 CHRISPER OU3778 ALOHA OU3847 MISS JØHNK II OU3710 BAIA OU3779 JULIETTA OU3848 SØLYST OU3711 AMBROSIUS OU3780 STÆRKODDER OU3849 MOONLIGHT LADY OU3712 KRAKA OU3781 WHITE LADY OU3850 LULU OU3713 MAGDA OU3782 BESS 3 OU3851 CHERI OU3714 KURTISANEN OU3783 BOUCHON OU3852 LIBERTE OU3715 BLUE MOON OU3784 MARY LOU OU3853 ANNE II OU3716 HALF-AND-HALF OU3785 LISE SKRÆP OU3854 JOHANNE OU3717 VERITAS OU3786 TINANGUAK V OU3855 CAPRICORN OU3718 EXCAVATOR OU3787 MARINDA OU3856 OU3719 FÆNØ OU3788 GEORGE I OU3857 MOONLIGHT OU3720 CAPELLA OU3789 OU3858 STAMPE II OU3721 SUNWAY OU3790 OU3859 MULLE OU3722 UPS OU3791 OU3860 CHRISTOPHER OU3723 OU3792 ROUGHPHY COLUMBUS IX OU3724 SUMMERWIND II OU3793 YLVIA OU3861 FANT III OU3725 MADONNA OU3794 SOUTHERN COMFORT OU3862 TUMLINGEN OU3726 NAM-NAM OU3795 CHILI OU3863 JAMBO II OU3727 OU3796 WONDER OU3864 SEASUN OU3728 OU3797 OU3865 GLIM OU3729 JOY OU3798 JOHANNE OU3866 ROSITA OU3730 SEX-TANTEN OU3799 WHITE LADY OU3867 MISS MARTINA OU3731 OU3800 OU3868 RA OU3732 TOVLI OU3801 SISSE OU3869 KVIKSTOK OU3733 FIW OU3802 FRU MATHIS OU3870 ANIAK OU3734 BLUE SHADDOW OU3803 PAKS II OU3871 O'YES OU3735 LA BOLITA OU3804 SKIPPER KNARK OU3872 NIKE OU3736 LANGE MAREN OU3805 DIANA OU3873 OU3737 MARIA CHRISTINA OU3806 SUMI OU3874 SNÆKKEN OU3738 OU3807 SPANISH TRADER OU3875 SEAL OU3739 KAROLINE OU3808 SUNSHINE OU3876 SKUDEN OU3740 OU3809 FULL HOUSE OU3877 SERAFINA II OU3741 PAMELA OU3810 FAIRSAIL OU3878 SHERE KHAN OU3742 BIBALU OU3811 PEDRO DANIA OU3879 NICO OU3743 IMAGINE OU3812 LADY DAGMAR OU3880 ROBIN HOOD OU3744 PAMELA OU3813 OU3881 GEORGINE OU3745 DORTHE II OU3814 LIBERTY OU3882 TØSEN III OU3746 UP-YOURS OU3815 PANEERAQ OU3883 OU3747 OU3816 TANJA OU3884 ANN-MALOU OU3748 NAUTIC-STAR OU3817 XEIMONAS OU3885 SNULLER OU3749 VITORIA OU3818 TALLY II OU3886 BOULINE OU3750 ELBI OU3819 BARDIN OU3887 ANJA OU3751 KATSCHI OU3820 ATLANTICA III OU3888 OU3752 OU3821 GJØA OU3889 BLUE BIRD OU3753 BEL CANARD OU3822 YG OU3890 HELENE OU3754 OU3823 JULIE OU3891 OU3755 NARNIA OU3824 ELIXIR OU3892 SISSE RASK OU3756 RONJA OU3825 HØNSETYVEN OU3893 CON-KURS OU3757 MO-PE' OU3826 MISTRAL OU3894 CARAMBA OU3758 TRUNTE III OU3827 LONI OU3895 MAYFLOWER OU3759 GRYNET OU3828 VÆLTE-PETER OU3896 TINUS OU3760 DO-DO OU3829 LISI RASK II OU3897 BEP OU3761 HORIZON OU3830 OU3898 BRISEN OU3762 PEARL OU3831 JUBAS OU3899 LIBERTY OU3763 RØDE MOR OU3832 RASMUS OU3900 NAJA OU3764 GREVINDEN OU3833 SWEET LIS OU3901 NAUSIKAA OU3765 KONG SKJOLD OU3834 DØLKER OU3902 CHESS OU3766 RØDTOP OU3835 OU3903 SHIVA OU3767 HELLE OU3836 SUSSI 4 OU3904 FORTUNA

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked:

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Ark1 Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Indsamling af sponsorgaver: Rishøjgård 2 stk. a' ca. 150,- H.W. Løngballe 3 st. til tombola Dorte(Ida, Emma, Benjamin) samler ind i Holsted Susanne

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1999 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 103.

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Ministævne den 4.-5. Juni 2011

Ministævne den 4.-5. Juni 2011 LD1 med trækker Pony Klassen starter kl. 10.00 Ministævne den 4.-5. Juni 2011 Dressur Lørdag den 15. oktober 2011 Hjælp 1 10.00 Mathilda Lasson Freddy Trækker 2 10.06 Julie Foss Rhapsody Oplæser 3 10.12

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m.

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m. UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: Kristiana Laursen 9,0 85 Nina Krarup 9,0 09 Elin Dögg -0,4 9,29 03 Lone Danielsen 9,2 85 Sofie Albrechtsen 9,2 06 Sofie Albrechtsen 9,47 05 Sabine Kass 9,3 85 Nathalia

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 1 Mie Agerbo 1819 9 202 A 2 Iben Bardino 3506 18 194 A Unisteel.Com 3 Camilla Keller 1938 10 193 A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 3 183 A 5 Anne Agerbæk 7387 41 180 A J.A.A.B. 6 Mette Christensen

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1996 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET af 100.

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Se dato for opdatering af avisen nederst på siden. Bagerst i listen findes en log hvor man kan se, hvilke ændringer der er foretaget

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 2002 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 106.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016 Arbejds plan Dansborg Hal og skole Fredag d. 13. maj 2016 Stærke mænd og oprydningshold. Mødested: Grotten Dansborghallen kl. 16. Stærk mand: Bære madvarer til køkken på skole, sætte køleskabe op, køre

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1995 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 99.

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 105. Udgave Januar 2001 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 2001 Forord Indledende bemærknnger

Læs mere

Rangliste Piger/damer m.

Rangliste Piger/damer m. Rangliste Piger/damer 2009 100m. Helle Sørensen, 65 12,6s 79 Maria L. Jensen, 90 12,94s 09 Pia Christiansen, 66 12,8s 84 Louise K. Højland, 80 12,8s 94 Maria L Jensen. 90 13,0s 07 Ida Harlev, 79 13,30s

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. 104. Udgave Januar 2000

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. 104. Udgave Januar 2000 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 104. Udgave Januar 2000 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 2000 Indholdsfortegnelse Index Sde

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift

ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift 100 meter 11,9 Berit Danielsen (57) 1979 12,0 Vivi Markussen (39) 1961 12,0 Susanne Hvas

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 28 Bodil Johansen Partner 713 112 Inger Terkildsen

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Lørdag den 13. september 2014 halvmarathon Agnethe Kähler Kyed 4300 ½marathon --- Amalie Hurup 4690 ½marathon 1:52:02 Amalie Majgaard Lyngeraa 4653 ½marathon

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste.

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste. Sommertræf 2006 Fredericia Mercedes-Benz Klub Danmark Deltagerliste www.mercedesklub.dk Lisbet og Otto Flensborg Mercedes-Benz 170 SV. Årgang 1954 Jette og Gert Loberg Mercedes-Benz 190. Årgang 1958 Aksel

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Samlet championatsliste pr. 31. december 2007 Dressur hest 2007

Samlet championatsliste pr. 31. december 2007 Dressur hest 2007 Samlet championatsliste pr. 31. december 2007 Dressur hest 2007 Nr. 1 Betina Schmidt Bøgeskov, Mirage 302 points Nr. 2 Heidi Graarup Jensen, Ørevadbros Don Pedro 196 - Nr. 3 Anja Larsson, La Corona 105

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Individuel Trampolin Dame A, individuel J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 87,300 7,90 8,40 7,60 8,20 8,30 7,50

Individuel Trampolin Dame A, individuel J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 87,300 7,90 8,40 7,60 8,20 8,30 7,50 Resultater Dame A, individuel J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 80 9,0,700,700,900 Pernille Juhl Mogensen OGF 80,00,00 0,700 Emilie Gram HTT 8,700 9,0 9,0,600,900 Helena L. S. Mogensen

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub :10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport :10:38 11:24 (1:31)

1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub :10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport :10:38 11:24 (1:31) Klasse: K Elite Navn M/K/U Klub Startnr 1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub 1 55 5 1:10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport 8 62 5 1:10:38 11:24 (1:31) 3 Karina Ottosen

Læs mere

Nationale mesterskaber 2014

Nationale mesterskaber 2014 Nationale mesterskaber 2014 Distance Dorthe Christensen/Carpe Diem OX Charlotte Kromann-Rasmussen/Ganti Inger Pitter Bertelsen/Gashin El Din Dressur Lone Bang Larsen/Fitou L Lars Petersen/Mariett Mikala

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1993 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 97.

Læs mere

Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene

Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene Børns udvikling i 5-års-alderen Spørgeskema til forældrene ± Side 1 Generel beskrivelse af variabelkoder: Missing værdier: En værdi af 9, 99 eller 999 betyder at spørgsmålet ikke blev besvaret (udefineret).

Læs mere

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Støt din holdleder! Ren samvittighed! Gang i garnet! Udgave fra september 2007 RENGØRINGSPLAN FOR 2007/08 Her får du/i rengøringsplanen for det nye skoleår

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1994 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 98.

Læs mere

Placering Startnr. Navn Gruppe Løbetid Min/km Kommentarer. 1 47 Freja Bay p 00:16:30 00:05:54 Hurtigste pige

Placering Startnr. Navn Gruppe Løbetid Min/km Kommentarer. 1 47 Freja Bay p 00:16:30 00:05:54 Hurtigste pige Præstøløbet 2012 - søndag d. 2. september 2,8 km Placering Startnr. Navn Gruppe Løbetid Min/km Kommentarer 1 47 Freja Bay p 00:16:30 00:05:54 Hurtigste pige 2 16 Vilhelm Madelung d 00:16:44 00:05:59 Hurtigste

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

RYTTER HEST KLUB KAT POINTS

RYTTER HEST KLUB KAT POINTS Resultater Venskabsstævne 4. 5. april 09 Tak for et hyggeligt stævne. Kl 1 LD 2 B PONY/HEST Dommer: Ditte L. Hellerup Kl. 09.00 09.00 Cecilie Wurtz Bobby BIG I 97 53,89 09.06 Helge Skovsbøll Sonny Boy

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Hold Omgang Nr. Nr. Slut Tid Tid Nr. DeltagerNavn HoldNavn :49:12 00:05: Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub :27:14 00:05:09 471

Hold Omgang Nr. Nr. Slut Tid Tid Nr. DeltagerNavn HoldNavn :49:12 00:05: Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub :27:14 00:05:09 471 47 9 00:49:12 00:05:05 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 5 00:27:14 00:05:09 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 1 00:05:16 00:05:16 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 10 00:54:38

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 20 oktober 2013 Tid: 17:15:12 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Jens

Læs mere

Holdkonkurrencen. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2015

Holdkonkurrencen. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2015 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2015 Holdkonkurrencen HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 37 01:01:33 10 00:06:09 Børnecenter Vestervig 1 31 01:03:30 10 00:06:21 Lemvig Gym 2 34 01:03:37 10

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

Katalog for Venskabskonkurrence i DcH Århus d. 14. januar 2012

Katalog for Venskabskonkurrence i DcH Århus d. 14. januar 2012 Agility kl 1-Lille Dommer: * 1 9 Inger Mortensen Anton Jack Russel 3 11 Elin Moisen Coco Dværg Pudel 4 1 Laila Hougaard Lady Cav.k.c.spaniel 5 2 Elin Moisen Teo Dværg Pudel

Læs mere

Spring nytårsstævne 2017.xlsx Øvet stor SBT: sek 31

Spring nytårsstævne 2017.xlsx Øvet stor SBT: sek 31 Spring nytårsstævne 2017.xlsx Øvet stor SBT: sek 31 Karen Østergaard Anders Jensen 30,17 29,25 5 Jannie Rasmussen Juno - - - - Anne Klitgaard Pi D 24,32 2 Trine Sartou Fanttas V 28,23 VI 28,01 6 Ingelise

Læs mere