Barrow tomb and temple

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrow tomb and temple"

Transkript

1 Dyssen grav og tempel Den 5500 år gamle langdysse ligger relativt lavt i landskabet, men man kan alligevel se den på lang afstand. De kæmpestore gavlsten rager op som et vartegn, der både kan ses fra de omkringliggende bakker og fra en båd på Fanefjorden. Dysserne er Europas ældste stenarkitektur. Dengang byggede man den slags stengrave i store dele af Vesteuropa, og overalt blev de opført af bønder. Formentlig er dysserne ikke bare blevet bygget for at huse de døde, men også for at markere de tidligste bondeslægters ret til bestemte områder. En slags skøder i sten. Storbonden, der blev begravet i Grønsalen, har sandsynligvis boet i umiddelbar nærhed af gravmonumentet. Måske i det område, hvor der også i dag er dyrkede marker. Barrow tomb and temple This 5,500 year old monument is relatively low lying in the landscape, but can still be seen from afar. The giant gable stones are prominent landmarks, visible from both the surrounding hills and from a boat on the Fane Fjord. The barrows represent Europe s oldest stone architecture. Similar stone tombs were built in much of Western Europe Die Dolmen sind die älteste Steinarchitektur Europas. by Stone Age farmers. Presumably the barrows were not Damals wurden solche Steinkisten in großen Teilen only built to house the dead, but also to stake out the rights Westeuropas gebaut 1 modul 2 moduler und überall wurden sie von Bauern 3 moduler of the earliest farming families to certain territories; as the deeds to property set in stone. The farmer who was buried in Grønsalen is likely to have lived close to the burial monument, perhaps on the land where the fields are cultivated even today. Der Dolmen Grab und Tempel Der 5500 Jahre alte Dolmen liegt relativ niedrig und ist dennoch weithin sichtbar. Die riesigen Giebelsteine ragen als Wahrzeichen in der Landschaft auf und sind von den umliegenden Hügeln oder einem Boot auf dem Fanefjord zu sehen. errichtet. Vermutlich dienten die Dolmen nicht nur zur Bestattung der Toten, sondern auch, um den Anspruch bestimmter Sippen auf bestimmte Gebiete zu markieren eine Art Grundbuch in Stein. Der Großbauer, der in Grønsalen begraben ist, lebte wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe des Grabmals, vielleicht in dem Gebiet, wo auch heute noch bestellte Felder liegen. møn 1. Kong Asgers Høj 2. Sprovedyssen 3. Klekkendehøj 4. Grønsalen 5. Jordehøj 6. Sparresminde Kort over de ca. 100 kendte dysser og jættestuer på Møn ikke alle er bevaret til i dag. De grupper af grave, der kan ses, afspejler bondebefolkningens bopladsområder. Grave, huse og marker lå tæt op ad hinanden. I området omkring Fanefjord har stenalderens grave ligget tæt. Kortet viser de ca. 13 eksisterende ( ) og forsvundne ( ) dysser og jættestuer i området. Grave og offersteder ( ) lå tæt op ad marker og bopladser ( ). Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen

2 Et samfund uden konger Langdyssen bliver også kaldt Grøn Jægers Høj eller Fane salen efter et gammelt sagn om Kong Grøn og hans dronning Fane. Navnene er dog kommet til lang tid senere i et forsøg på at forklare oldtidsmonumentet. Konger var der nemlig ingen af i stenalderen. Samfundet bestod af spredte bygder, hvis beboere kun gjorde krav på deres egne, dyrkede jorder. Dengang var der endnu ingen overregional hersker, som kunne bestemme over de enkelte familier og slægter. Til gengæld var det vigtigt, at slægterne holdt sammen. Det er formentlig baggrunden for de store og centrale kultpladser, som vi kender fra stenalderen og nok også for de gravofre, man kan se ved dysser og jættestuer. Fælles offerceremonier var med til at bekræfte slægternes sammenhold. A society without kings The long barrow was also known as Grøn Jægers Høj (Green Hunter s Mound) or Fanesalen (Fane Hall) according to an ancient legend of King Green and his wife Fane. But these names are of a much later date, as an attempt to explain this ancient monument. Because in the Stone Age there were no kings. Society consisted of scattered villages, whose inhabitants laid claim only to their own, cultivated land. At that time there was no supraregional ruler of the individual families. But the ties of kinship in the families were important. Family bonds may account for the large and centralised cult sites known to have existed in the Stone Age, and for the funeral offerings seen in the barrows and passage graves. Communal sacrificial rites reinforced the ancestral bond. Eine Gesellschaft ohne Könige Der Langdolmen wurde nach einer alten Sage von König Grøn und seiner Königin Fane auch als Grøn Jægers Høj oder Fanesalen bezeichnet. Die Namen sind jedoch weit spätere Deutungsversuche der vorgeschichtlichen Grabmäler. In der Steinzeit gab es nämlich keine Könige. Die Gesellschaft bestand aus verstreuten Siedlungen, deren Bewohner nur Anspruch auf die von ihnen selbst bestellten Felder erhoben. Damals gab es noch keinen überregionalen Herrscher über die einzelnen Familien und Sippen. Dagegen war es wichtig, dass die Sippen zusammenhielten. Dies ist vermutlich der Hintergrund für die großen, zentralen Kultplätze, die wir aus der Steinzeit kennen, und wohl auch für die Grabopfer, die in Dolmen und Ganggräbern gefunden werden. Gemeinsame Opferzeremonien sollten den Zusammenhalt der Sippen stärken. Grønsalen er opkaldt efter kong Grøn, der optræder i mange sagn fra Møn. Hovedløs og med fældet spyd rider han evigt jagende gennem natten. Har der mon engang været en høvding, der har givet næring til myten? Nu hviler Grøn med Fane sin, som trætted rasken hjort og hind, tak, bonde god, den dyre Gud! nu går du tryg ad Sundet ud. Folkevise Besøg også den mindre dysse Dørrehøj der ligger mindre end 1 km fra Grønsalen, umiddelbart vest for Fanefjord Kirke.

3 Den hvide sten Inde i langdyssen er der tre gravkamre, der er bygget som store, firkantede stenkister. Formentlig har der ligget én person i hver af dem. De har hver især haft deres personlige udstyr med. To af kamrene står i dag åbne, men de har oprindelig været lukket af store dæksten. På det vestlige kammer er dækstenen stadig bevaret. Stenen er helt speciel på grund af sin hvide farve. Farven har formentlig haft en speciel betydning ved stenalderens grave, da den går igen i arkitekturen. Særlig markant er den hvide flint, der er strøet i jættestuernes kamre og nogle gange også foran indgangen. Måske ville man symbolisere solen og lyset med den hvide farve. The white stone The interior of the barrow contains three burial chambers in the shape of large, rectangular stone coffins. Each of these is thought to have contained one individual. Each person would have been laid to rest with his or her personal effects. Two of the chambers are open today, but would originally have been sealed by large capstones. Over the west facing chamber, the capstone has remained intact. This stone is remarkable for its white colour which may have had special significance for Stone Age burial sites, as it is found repeatedly in the structures. Particularly distinctive is the white flint scattered in the chambers of the passage graves, and sometimes also in front of the entrance. The white colour may have been used as a symbol of the sun and the light. Der weiße Stein Der Dolmen enthält drei Grabkammern in Form großer viereckiger Steinkisten. Vermutlich hat in jeder dieser Kammern eine Person gelegen. Als Grabbeigabe erhielten sie jeweils ihre persönliche Ausstattung. Zwei der Kammern sind heute offen, waren jedoch ursprünglich mit großen Decksteinen verschlossen. Der Deckstein der westlichen Kammer ist erhalten geblieben. Sehr außergewöhnlich ist seine weiße Farbe, die vermutlich eine besondere Bedeutung für Steinzeitgräber hatte, da sie wiederholt in der Architektur auftaucht. Besonders markant ist der weiße Feuerstein, der in den Kammern und manchmal auch vor dem Eingang ausgestreut wurde. Vielleicht wollte man mit der weißen Farbe die Sonne und das Licht symbolisieren. Ved Grønsalen fandt arkæologer ved restaureringen et gravoffer. Det var en økse, som lå nedgravet ved randstenene i vest. Måske var det den hvide sten, der hér havde særlig betydning? Fakta om g rønsalen: Højen er godt 100 m lang og 13 m bred De tre kamre har sandsynligvis alle oprindeligt været dækket med jord, der blot i tidens løb er skredet ned og pløjet væk

4 Skoven viger for de første bønder Forest gives way to the first farmers Around 6,000 years ago, agriculture came to Denmark. Gradually, the whole of Stone Age society changed completely. The once nomadic peoples settled, and the new farmers started clearing the dense virgin forest. Clearings for cornfields and pastures were created in the forests. The farmers grew corn and kept animals. The people lived in large, well built timber houses. A whole new cult arose. The dead ancestors of the farmers were buried in the stone built tombs, dolmens and passage For omkring 6000 år siden kom landbruget til Danmark. Hele samfundet blev gradvist fuldstændig ændret. Befolkningen blev bofast, stenalderens bønder begyndte at rydde den tætte urskov. Der opstod lysninger i skoven med kornmarker og græsgange. Man dyrkede korn og havde husdyr. Befolkningen boede i store, velbyggede træhuse. Der opstod en helt ny kult. Bøndernes døde slægtninge blev begravet i stenbyggede gravkamre, også kaldet dysser og jættestuer. Gravene er Danmarks ældste bygningsværker af sten og vi kan stadig se dem i dag. Gravmonumenterne var udtryk for en forfædrekult, der knyttede menneskene til jorden og skulle sikre slægtens videreførelse. I løbet af 300 år blev der i nogle områder i gennemsnit opført en dysse eller en jættestue næsten hvert år! Til kulten hørte også opførelsen af store samlingspladser på centrale steder i landskabet. Her samledes man fra større områder til store religiøse handlinger. graves, which are Denmark s oldest man made stone built structures. They can still be seen today. The burial monuments represent a cult of ancestry, which connected people with the land and their family heritage. In the next three centuries in some areas one dolmen or passage grave was constructed every year. Also associated with the cult were the large gathering places at central locations in the landscape. Here people from a wide area gathered for large scale religious rituals. Der Wald weicht den ersten Bauern Vor etwa 6000 Jahren hielt die Landwirtschaft ihren Einzug in Dänemark. Die gesamte Gesellschaft änderte sich allmählich vollständig. Die Bevölkerung wurde sesshaft, die Bauern der Steinzeit begannen, den dichten Urwald zu roden. Es entstanden Lichtungen mit Getreidefeldern und Weiden. Man baute Getreide an und hielt Nutztiere. Die Bevölkerung lebte in großen, gut gebauten Holzhäusern. Es entstand ein völlig neuer Kult. Die toten Angehörigen der Bauern wurden in steinernen Grabkammern beigesetzt, den so genannten Dolmen und Ganggräbern, die Dänemarks älteste Bauwerke sind. Sie sind noch heute zu sehen. Die Grabdenkmäler waren Ausdruck eines Ahnenkults, der die Menschen mit der Erde und dem Fortbestand der Sippe in Verbindung setzte. In den nächsten 300 Jahren wurde in einigen Bereichen ein Dolmen oder Ganggrab pro Jahr errichtet. Zum Kult gehörte auch die Errichtung großer Versammlungsorte an zentralen Stellen in der Landschaft. Hier trafen sich die Menschen aus größeren Gebieten zu religiösen Handlungen. Myndighed: kulturarvstyrelsen, vordingborg kommune

5 Stenalderens dysser og jættestuer tjente tilsyneladende ikke kun til begravelser, men dannede også rammen om forskellige religiøse ceremonier. Ved de store sten i Grønsalens vestside har man fundet en ufærdig økse, der er blevet gravet ned som offer. Stenalderens dødekult var meget kompleks. Dysser og jættestuer har af og til også tjent som en slags templer og enkelte steder har man udgravet egentlige kulthuse. Ved Tustrup på Djursland (billedet) ligger kulthuset i direkte sammenhæng med to dysser og en jættestue. Dysser og jættestuer lå nær stenalderbondens huse og marker. De markante monumenter tjente ikke blot som grave for bygdens døde, men angav også slægtens ret til det aktuelle landområde. En slags ejerbreve i sten.

6 En særlig offersten? storstensgrave i europa Grønsalen eller Grøn Jægers Høj er en af Danmarks største og mest imponerende langdysser. Du kan se de tre gravkamre hvoraf det ene er lukket med en ejendommelig, hvid sten, der muligvis har haft særlig betydning i forbindelse med de religiøse ceremonier f.kr f.kr f.kr f.kr. Allerede år før Danmark blev en bondekultur, havde man lært sig landbruget og tæmmet vilde får og geder i det frugtbare lilleasien. langsomt, men støt, bredte denne viden sig til Europa. Få mere viden: www. natmus.dk/ sw4509.asp skikken med at bygge store, komplicerede stengrave til de døde, kendes ikke kun fra Danmark. Kortet viser de områder af Europa, hvor man finder til svarende anlæg. Tidslinje 3400 f.kr. lerkarret fra skarpsalling stammer formentlig fra en begravelse i en jættestue. Karret hører blandt de ypperste fra Danmarks oldtid f.kr. stonehenge i England er et af verdens mest berømte stenmonumenter. nye undersøgelser viser, at stenene blev rejst ca f.kr i 2009 blev en nye serie danske pengesedler introduceret. Den første, 50-krone sedlen, har det berømte skarpsalling-kar fra stenalderen som motiv f.kr. Dysserne er Danmarks ældste stenbygninger f.kr. når man træder ind i de vel bevarede jættestuekamre foretager man sig på få minutter en tidsrejse på 5200 år f.kr. Keopspyramiden i ægypten er bygget omkring 2560 f.kr. gravmonumentet er altså bygget næsten 1000 år senere end de danske dysser og jættestuer tallet i 1800-tallet blev stenalderens dysser et yndet motiv for danske malere og digtere oldtidens kæmpegrave blev symbolet på Danmarks storhed. Eksemplet hér er malet af J. Th. lundbye.

Village of princes and gods

Village of princes and gods Fyrstens og gudernes landsby Her øst for Gudme By lå i 300-tallet den største bebyggelse med de største rigdomme i Danmark. I dette småkuperede landskab lå gårdene på små bakketoppe. I alt bestod bebyggel

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Velkommen Willkommen Welcome Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn Oksbøl Schiess- und Truppenübungsgelände The Oksbøl Firing Range and Training Grounds Historie Oksbøl

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Velkommen til Blåvand

Velkommen til Blåvand Dansk/Deutsch Velkommen til Blåvand - Danmarks vestligste punkt! Langt mod vest. Faktisk så langt mod vest du kan komme i Danmark, ligger Blåvandshuk. Her kan du stå med fødderne i havet, hvor bølgerne

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Cykler ved vandet Radeln am Wasser

Cykler ved vandet Radeln am Wasser Cykler ved vandet Radeln am Wasser Brug cyklen og reducer CO2-udledningen... Fahrradnutzung fördern, CO2-Ausstoß mindern dette fælles mål følger de seks projektpartnere i Cykler uden Grænser. Udover pendling

Læs mere

Den engelske svedesyge

Den engelske svedesyge EN ANALYSE AF EPIDEMIEN I DANMARK I 1529 AF JOHN CHRISTIANSEN En af de epidemiske sygdomme, ofte refereret til som en»pestilence«eller»pestilenz«, som optrådte i senmiddelalderen, var den engelske svedesyge,»english

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Inhaltsverzeichnis

Indholdsfortegnelse. Inhaltsverzeichnis Indholdsfortegnelse Kære gæst.... 3 Seværdigheder.... 5 Natur.... 17 Bykort............................................. 18 Aktiv ferie....23 Kunst og Kultur.... 27 Arrangementer....29 Oplevelseskort....30

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Jeder muss seinen n Ton finden Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Ausstellung Teglværksmuseum Cathrinesminde, Broager 8. bis 28. Oktober 2012 Ausstellung

Læs mere

(Be)tydningen af barndommens sted

(Be)tydningen af barndommens sted (Be)tydningen af barndommens sted Hvad betyder barndommens sted? Sted -begrebet har tydeligvis fået en fremtrædende rolle i en række fag, lige fra geografi, hvor det synes at have fået sit faglige gennembrud,

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6 Indledning... 1 I Tilegnelsesteorier... 1 I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2 LAD... 2 Den kritiske periode... 3 Non-interface hypotesen... 4 Naturlig rækkefølge... 5 I 2 Sproglig opmærksomhed....

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Karen Hvidtfeldt Madsen

Karen Hvidtfeldt Madsen Familiebilleder - far er en klovn Karen Hvidtfeldt Madsen 26 Arbejdspapiret er et bearbejdet manus til introduktionsforelæsningen for årgang 2004 på overbygningsuddannelsen Kultur og Formidling Karen Hvidtfeldt

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s.

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s. City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse....... s. 1 2. Problemformulering..s. 2 3. Postmodernisme....s. 3 3.1 Beskrivelse

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Første verdenskrigs sange

Første verdenskrigs sange Første verdenskrigs sange Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi 2 3 Fredssange Saks eller skriv den sangtitel du er interesseret i, ind i din favorit søgemaskine eller i You Tube,

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Nationalgefühl in Dänemark und Deutschland

Nationalgefühl in Dänemark und Deutschland Nationalgefühl in Dänemark und Deutschland Af Thea Haubenreisser Pedersen BA-projekt 6.semester Tysk Vejleder: Tove Gadegård ASB. Institut for Sprog og Erhvervskommunikation 2009 Anschläge: 47.396 1 o.

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere