10 hr gammel avis SEPTENIBER 19'15. liti ()g1nard. SorenserL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 hr gammel avis SEPTENIBER 19'15. liti ()g1nard. SorenserL."

Transkript

1 10 hr gammel avis EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, cler udsendtes første gangt-9-lgas Furesø Tidende SEPTENBER 19'15 rr]rods PAPR1A''ONERN(i og Dvrtid paahegynder vi herved U,l.",t,1elsr-r' nf,hares(ov-v,{1løsf' ÅvS"' Bladet der irvrr [)ge rrtl:;r'nries til nllc Behocre i vrrlose Krttntntrne vil forel*liig kontnlt: i ri^n tter angivne Størrelse ' Vi har fk:re Aar.,ariglel ct lokalt lilarl, rl<rr lrrrrgte Stof 'ra rrlle )elr nf Kourrnunan. Jr,! r'r v6ri ia:rb rt []lltlet vil livc vel mot!laflet overalt og al rlt'l rn:ur frenriilr Sanrltoiighetlcn nelictn llefroernc. llladets Spaller sta:rr nabng fnr alle rlcr vil bcnvttt" sig af tlem, tnen vi he{oner at }iarlr:t er :lrengt rrpolitis}i' Ann()nccr- og StOf, rli,r ønslitrs rllll:rgct i lllatlet setrdes til Re* rl;,iitørert Kaj Øgaartl Sarensen, Sovtr.i (i, [lerr:skov' linnt"rr.ml nogt,l f}nslies oirtaget lorslkotrlrnentle Frcdag maa r,lel vllre ierlak!rr;'en i llænrlc sent'st Onstllrg Nlorgen' liti ()g1nard. SorenserL. Yærlsse Sogneraads l{lnde Fredag den 3L -Åugust 1945 l'{odet indledte:; mcd (}errnemgang ai en Del CirLrrllercr. E{lerr'.:inings:til{er og t.ldstykningsse qcr.!} R:ekkr Åndr:,gender irg li Vitrløsr: {ro,.. Vr:rløse Krt''' ltr: liilirilrlt Skor'1yr.t i,g linreskov Pil'iilrtnrln, artila't',:tric filjrtleisr lil rvusik i i'olaierl'r {or Vintcrlral"a,:ret i111;r- 1(i, bev bervrl(i t' i'ærlssr ('il rrrtrnstiir- ':rg i. F ansofle,rr -ijlirdelso 1i1 n1 $e6vtte (ivnlnnstik- :)ålrr: i Vintr:ri,alvacret.'fillacicl:'r blev ;ivaf un<ier Forurjrætlin{ nl ut V' (i i skni vige Snl,:r s;rr-ft-emt tlcn cn Aftcn cl;lljg $pn';iras!il anilet iiormall' i. llks l'!t,<ier, f)ii::lt.rnt r:. l. i)anrr:in:;titul flronniche!licls*n, llag- :vrlrrl, nrinl!{le orr -l'illadclge ti} a! be' nylle ()yrnnnstil salen i Harcslcor' ji f inllr:r"'ialrn{ i Rrtrriedans. -{'illntlr:lsr" bltv {r'lrl rq:re krrn tii dcrtne tllcr:;visnirt!1' ;.ra ]{l.re:r;kc,v forelaa cn Arl:r{'{ninil r)ii *'t Y'ila,.'q:r iii Slir'lt'n, r1 Kla!Pr {'r uundværlig til Bru( ved Danse- og Gymnastikunder'.isning, ligesom Klaveret kan benyttes verl N1øder, Sammenkonrster og ligneode. )ci overlodes til Ansøgeren at indhente ct Tilbud Paa et Klaver. Som ltaskinsynsmand vslgtes Hr. Palm, Værlose. l,ln Skrivelse frn ll. Å. F. om Aflønning citcr l. Zones; Priskuraut, overgik til nn:rmt:rc i;orhandlinq. L. \'a'rl,r."' Vandvn'l k odsi)gte om Tillnd:lse lil ri ol):rsltte en Vsndiisne ved Sl.rlronsvel. Segen overfik til ngenior EnXt:l tii l-lt,,alelsc r\ngancn.i,: rjct nlc ilrgningsreglement {orc1&a en!lli.ivelir: r:t ngenior lingel, Fra Sk,:rr'rn,i:.eall,.s Vcjforening forelaa en S!i.rivr:l:e 'r:drsri.:tde Kloakering al lrrrll.srrllt's Sid e 2 - {}ielrler dr,i. iitt taratin'ti:r!"llor l{gl 1va::r ile $+tesld ffi[cl e e15yf,li i_-.--_:'.-.- OTTO DFL Hareshous ælrlste Køhmantlshandel Tlf. 11.Ørgnn-(Papin-Øøde Hsdicinaludsalg Telefon Hareskovbv 29 {"øt ARESKOV Hareskov TAXA Teif. Hareskovby 297 De bør nu blirt: Medl.ent af Enreskovby 0rnndejerforening Alt Murreranheide saavel nyt sonl garumelt udfores d$ar&ln lb*la,e!'sæxt Skovbovængei :r,1, flf' 190 Ff,&FtE,Slå'"f flqf tr}eve E"ONEN *[trr-'*a:ert os H]Bms hver Lordag fra Kl. 16,:{)-21 fi,rnrlag 't'i.. 16,30-2L. Stort Orkester. 1. K.s Køkken. lbrb. Sohs. *rnlgqems*rs, aidri,+ forgæues lil fiaruskovhy Eleincmedia og Helge llein Nielsen Sliksenglaseri Poppelnlle 33 3s ii

2 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende 70 år gammel avis tlusk f,ueslnv f,errefriser $alon ', H"reskovvej 305 9(usfr PO-]lÅ Skl er de bedste. Rolighedsvej 6. ooskgt ole00 " MARTN fvadsen Alt i FORSKRNGER' tesnes. Skonbovænget 31 - Tlf. l9o HARESKOVBY Brødudsalg Friedrichsen 6f. Hareskoubg 18 V(anes{cou6g gpugtag 9[o*tten/onnetning Øtomstet og }lnanse sødes oaera(t i Øaamanf< A. Burgaard Ttf. 6r FSK sæiges TirsdaiJ, Torsdag og Lørdag. Høfligst Yilfred Collin. Eu^ S0&*o^ POUL NELSBN Telefon Hareskovby 17 Hareskov Manufakturforretning M. JENSEN. Telf. 10 Vl køber ølt det HYBEN De kan skaffe,rvrtacrn.3 Hareskovbv. $ogpenadsnrdet (fortsrt) Veje$ yderste Eade. Sogneraadet henviste Aibejdet til Udlørelse i Forbiadelse med deo forestaaeqde Veireguleriag. Sogneraadet behaadlede eadvidere et Sag vedrørende det nye Koasortiurn, Boligselslabet af 1945s Bebyggelse dtoltegaard. Den foreslaaede Bebyggelse 1,5 hamed 9 Btokke med ialt 198 Leiligheder, oe en Bntiksbygaing med Leiligheder, blev kritiseret, idet Bygningerae kommer til at ligge lor tæt i Forhold til Arealets Størrelse. Paa Arealet Øst og Vest for Ny Vestergaard, paa begge Sider af Kirke Værløseveiet er plaalagt Udstylc";ng, bl. a. af Grunde tll lettere lndushivirlaooheder som f, Eks. Biscuit{abrik' Cemeatvarefabrik og Yæven. Vejreguleriogen rred Skovmosealle o{ Tipperupalle skål srert paabegyndes, Staten yder Tilskud til Arbeidsløo samt til Køb a udenlandske Materialer. Dette fritager dog ikks (6rnrnuasn fbr at optage de aødvendige Laåo til. dette Arbejde. Miuisterierne nnnodede om at fremskynde Udlørelsea af Syvstjernens Kloakaalæg samt Reaseanlægget.ved Syvstiernens Triobræt. Et Aodrageudå aagaaeride lodførelse aj Københavnstakst n for Aldersreate rl. v, i Værløse Ko-muae, overlik til!ænnere!s!en.tling. Der lorelaa et Re{erat lra et Møde i lvliqisteriet vedr. Vejeae omkring Jonstrup. Der var foreslaaet ea ny Vei laags Flyvepladsens ndhegoiag men Værløse Kommuae saa hellere at Veiea ra Joaskup til Ballerup-Maaløv Kommuaes 'Skel blev regulerel Bdlerup- Maaløv gav sia Tilslutniag hertil. Hareskov Tenaist<lub aasøgte om Laaa til standsættelse al deres Teonisbaoer, Sogueraadet vilde dog løist indheote nærurere Oplysninger. Vedrørende BirLevængets Onbygnrng og Udvidelse blivcr der foruden en 5 Meter bred Kørebaae, 2 Gaagstier. Stiftantmandea aomodede om Nedsættelise af et Udvalg til adraolins d Foadeo, Fætlrcl,aadets Vel, ved Kongeos 75 Aars Fødselsdag, Sogneraadet vedtod st aedsette ef satdsat Udvalg. Restauratør Qhristeasea, Hareskov Pavillonea. rnsigte om Till,adelse til at bz;gge et Biografteater. SaXlca overrerttltes til ageoiør Engel til Udtalelse. Herelter overgik Sogaeraadnødet til lukket Møde,.--{- Byplanen for llareskovby. Sogneraadet indsendte for nogen Tid siden Byplanen for Hareskov til Ministeriet til Godkendelse. Byplanen er nu kommet tilbage og var paa visse Punlcter blevet stærkt kritiseret. Blandt andet fandt man at det Areal der blev benyttet som Sportsplads var for lille, det blev henstillet til Sogneraadet at man sikrede sig nogle Ejendomme ved Sportspladsen til en senere Udvidelse. Sogneraadet enedes imidlertid om åt undersøge Muligheden for Købet af et andet Areal hvor tidssvarende fuætsbaner kunde anlægges. Hareskov Sportsungdom vilde være glad for enhver Forbedring. Man mangler saaledes ganske Plads til Udsvelse af fri dræt. Haandbold og Fodbold kan ikke oves samtidig ligesom Pladsforholdene i det hele taget er for smaa. Med Henblik paa et fremtidigt Samarbeide mellem drætstlareskov lflekanlker Gas Sanitet Centralvarme Vand Brøndarbejde Kloak f,ueslowrt tlt Xr.? Auto Værksted ndregistrering af opklodsede Virgue Alt til moderate Priser.

3 70 år gammel avis EGNS-AVS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt^9-lq+s Furesø Tidende f,eden DE foreningen og Hareskov Tennisklub vilde det ogsaa være ønskeligt om Tennisbanerne laa sammen med de øvrige Baner' Det vil dog sikkert blive vanskeligt at finde et Passende Areal i Hareskov. Det eneste Sted man kan tænke sig maa være paa Marken ved Ravnekrog. Her kunde til Gengæld ogsaa blive en udmærket draetspark. Saafremt en Grund ikke katt erhverves her ser Sogneraadet sig sikkert nødsaget til at ekspropriere nogle af de nærmeste Grunde ved den nuværende SportsPlads. :"""""""" """""""': : LO<ALT : ;......t Vedrørende Menighedsraadsvalget minder vi om at saafremt man onsker at blive optaget paa Valglisten, skal Tilmeldelse ske inden 15. SePtem: ber til et Medlem af Menighedsraadet. O Menighedssamfundet i Hareskov begyndte sine Møder Tirsdag den 4. September i Hareskov Skole. Fremtiden bliver der Møde i Hareskov Skole Kl. 20. HUSK at fl;nfe Q)*r,[øse ]4no Søndagsskolen i Hareskov begynder Søndag den 9. SePtbr. Kl. 13 i Kirken. n Hareskov og Omegns Skakklub havde forleden Besøg af Forbundssekretær P. Toft, der fortalte om sit OPhold i Frøslevleiren, som SkaksPiller og Fange. Skakklubben arbejder for Tiden med et storstilet Program til en Fest, bl. a. vil man for at rekiamere for Sagen udsende et Program ldege til det der blev udsendt sidste Aar. n Bryllupper: Lørdag den 8. SePt' vies Husassistent Frk. DagnY Nielsen, Silkeborg, til Maskinarbejder Holger Dindler Rasmussen, Tipperupalle 22, Ha. Tirsdag d. 4. SePt. viedes i Hareskov Kirke Kontorist Frk. Else Hansen, Hareskovvej 325, tit Kontorist (nud Hansen, Hareskovvej 321. D Sondag Aften ved 23-Tiden vækkedes Beboerne i Hareskov ved Musik. Et halvt Hundrede støjende og larmende Mennesker med Orkester i SPidsen drog gennem Byen. Forhaabentlig er Flokken blevet standset af Politiet inden den naaede HARE$KOYtsV RAEUOSERYCB er flgttet fi7 HanelkorbY og anbefaler sig stadig med alle samt elektriske Artikler. 288,,K0BilA{DSHUSET", Skovmosealle 25 Skalteuder stet d.in Bg køb huor Dc skal Skatten suare' sda - tcmmc Prb for samme Vare, lr. er Ærbødigrt Osvald ChrlstlansGn Radioreparationer Ttf. or Garl Jensen,?rs_[fi;toNof Bygnings- og Veimaterialer leveres. Telf. Høreskovby 8. Alt Malererbejde udferer ltalernester f,. Petersen Tlt. Lille Værløse Alt ilurerarbejde udfsrer Jensen og Brandt Murermestre Sk.oatrrprlto tl?lt. lt.rsrkovbt al. f,ueskov Fuve- og Tapethrndel Alt llelorrrbojd. '.LTNYÆRX,T?ED adftr.r. T.9.t opt-$.t Alt ltl rod.trt. 9"laot. A. Kullbeng Lindevei 7 Telf. HareskovbY 101 Ønsker De at sælge Deres Eiendom eller Grund henvend Dem da til statseksam. Ejendomsmægler ilogcnr Telf. 4l nh. cg Brandt t{ l9 KOLONTAL _ SENKRAM Tlf. Kirke Yærløse 16 Leu. til Landbrugslotteriel. og sr! 38. E. Jacobsen Skomagermester HARESKOVVEJ 303 Telf. l3{ Hareskov Vaskeri A. Jensen. Tlf. E6 Tøj modtages til Rensning og Presning.

4 EGNS-AVS for området V.RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende Ulltabyerne3 llællreforit/nlng Tlf. lareskovby 44 RTEN Høstgudstieneste Søndag den 9. September Kf. 10 i Hareskov Kirke. Kl. 14 i Kirke Yædøse Kirke. Ved Pastor Landert. Søndag den.16. September Kl. l0 i Kirke.Værløse Kirke Kl. 14 i HareJkov Kirke. Ved Pastor Christiansen. sit Hjemsted, København. Det var i hvert Pa16 ikke blide Ønsker Beboerne gav dem med paa Vejen. D Paa Hareskov Pavillonen afholdt Socialdemokratisk Vælgerforening.Søndag den 2. SePt. et storl Arbeiderstævne. tr Bladets Hoved der viser Motiver fra forskellige Dele af Kommunen er legnet af Kunstmaler Curt Steinfath. tr Hareskov dræts Forening be' grnder antagelig VintergYmnastiken omkring den 15. ds. tr Har De en Nyhed eller en lleddelelse som De kunde ønske at andre skulde blive vidende om saa ring til Hareskov-Værløse Avis, Telf cl For t(ieldgaardsvei er der nu startet en Vejforcning. Den har 16 Grundejere. Formand blev Fuldmægtig G. Resendabl, Næstformand Vognmand B. Simons Dr Kasserer Blikkenslager H. TVagner. tr Fra og ned 1. September er ved Seminariets Øvelsesskole i 70 hr gammel avis Jonstrup ansat Frk. Randi Poul- sen, Købenbavn' som Timelæ' rerinde. tr Hareskov Grundejerforening holdt forleden et Møde, hvor Sogneraadsformand Hauch redegjorde for Loven om ekstraordinær Formueopgørelse. n For nogen Tid siden blev der i Hareskov dannet en SkYtteforening, denne har nu 85 Medlemmer. Nu har man ogsaa dannet en saadan i Værløse som en Afdeling under Værløse Gymnrstik og : Stillingen som Sundhedsplejerske for Omraadet: Ballerup-Maaløv og Værløse Kommuner er for Tiden ledig. Sundhedsplejersken skal have Bopæl i Ballerup og Stillingen skal tiltrædos fra og med 1. Oktober. Der er 6 Ansøgere til Stillingen og de to Sogneraad skal nu i Forening udvælge den Stillingen skal besættes med. Pas paa llornet, -:- Kornlofterne er uu ved at være tomme, men rundt om i Krogene sidder Snudebillerne og venter paa den nye Høst' og i Kærnerne, i Gulvrevnerne og i de smaa Kornbunker, der ligger mellem de. gamle Sager, samler Larverne Kraft, saa den hommende Generation kan tage fat, hvor den gamle slap. Har De Snudebiller eller andre Skadedyr paa Kornloftet, maa der altsaa gøres noget nu. Skriv derfor omgaaende til Korn' skadedyrskomiteen, Teknologisk nstitut, Bilowsvei 34, Kbhv. Y' Saavel Vejledning som Konsulentbesøg ydes gratii. Eærafionerne Husmødreae bydet srg, i ilisse Dage over de (otøgeåe Ga*atiol,en Sparelre gerae bliver sat udaffuoktiol,, o1bræt& selet gemt heo til Vintereo Hvis der ikke komner ed ret ngehg Ration udeal,radsh Brærdsel som Supplemeat tl de sølle 11/r ToDs Tørv, som hver Familie har Ret til at købe, kaa der ogsaa blive haardt Brug lor hver ea Piod, der kao g mlnes hea til Virtereo' f 0nsrELilEr En ung Pige ikke under 16 Aar, kan fra 15. ds. faa Plads i Ll.Yærløse Børnehave. Henv. - i Børnehaven. Bydneng ea'ge. Bagermester Leo Hansen, 'l.elf. Hareskovby 13. f,æeslov-værlose Avis modtager Bestilling Paa alt Slags Bogtrykarbeide. 1 Rundtrækskimin til Hjørne, 1 firkantet Kogekakkelovn,_ 1 Vaskekedel, 65 titer. - Træffes 17-18, Lørdag PopPelalle33. Uæplare Sognt SYgkarc Kontoret aabent: Tirsdag 77-lg, Fredag 74-19' Postkonto Onrdag l(l. to er seneste ndleveringsfrist for Annoircer. Uænlere fornrnune Mand., Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. Kl. ro-rz og K Fredag tillige Kl Lørdag Kl Ekspedition af sociale Sager: (un i Formiddagstimerne. Alm. Eksp. Eftermiddagstimerne' lndløsnins af Rabatmærker : Formiddagst-imerne i Ugens 3første Dage. P. S. V. Chr. Eauch- Xueslov-Tærlrse Avis Søvej 6. Telf. Hareskovbyi2g, bedst LTdtiver o{ Ansvarshavende: \aj ØgaaÅ Sørensen. Udraar gatis hver Fredag til dle Hulstanile i Værløse Kommune' ftylt i Ballerup Eksprcstrytkcri

5 a ats J a VlS Furesø Tidende EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Kajs Avis august Fortsættelse af Hereskov-Værløse Avis der udsendtes første galorgt nr side Retsafgørelse: De er blevet indkaldt fordi De via annonce i den lokale avis er blevet adviseret om, at deres gæld til det offentlige er forfaldent til indbetaling. Da dette ikke er sket siger retten. At det offentlige herefter må hente Pant i Deres bo eller ejendom -<-t.}-),1?.tj u.g oo >tr avy o!a.ce E.iR o= 5 E.r å 9Pi!E a: * iå L Fra vægavis til plejehjem. Fra enkelte bogstaver i bly og trædediegel til offset og lokalt egnsmuseum gennem 70 hr FORBNDLSF, MED ET VALG havde Hareskov-Værløse Avis truffet en aftale med kommunaldirektøren. DE SKULLE RNGE SAMMEN KL. 23 NAR VALGET VAR AFGJORT. AVSEN SKULLE TRYKKES i Vordingborg i nattetimerne og kunne nå at blive uddelt til alle borgere dagen efter valget. Der var forberedt materiale så mankunne fortælle valgets resultat å. l1 l't 'J" t; {r *.?^r; Vi læste og beskrev alle kommunens dagsordner gennem 70 år {r t.. +?.,7 lq?1 77

6 Fortsaeffelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lqcs Furesø Tidende 'overnatte, også efter historien fra Gutenberg, skrivestuerne og familien selv flyttede Museet for Kajs Avis ind stod der et værelse til mig. Det varede ved så længe min familie levede. Jeg var i tvivl om hvad jeg så kunne de løse bogstaver. Museet ønskede at fortælle om en lokal avis's betydning for en egn. gøre fremover. Fru Provinstrykkeriet i Larsen der var direktør Vordingborg sponsorerede sagde, at de havde betilt et værelse skriftet der står som en af de få på en nærtliggende skrifter der beskriver kro, os det skulle ikke en uvurderlig ændring AVSJUBL'ryET koste mig noget. Nej på næsten alle SEPTEMBER hvor sov jeg dejligt til områder. Vi takker 2015 kroen og min avis på Provinstrykkeriet for Avisens første papir måtte lukke... denne gestus. nummer - de Oplevelserne på dette første fire sider trykkeri var aksolut dejlige i de 24 år det holdt vand. fra sept E,T TRYKKER JEG ALDRG KOM TL AT GLEMME. Provinstrykkeriet i Vordingborg. Hareskov-Værløse Avis udviklede sig fra 4 første år trykt ude med eget trykkeri og trædediegel og to venner der ikke kunne holde til natarbejde. lære som sætter, trykker og bruger af sættemaskinerhurtigpresse med selvpålægger af papir.. Fra 1967 en aftale med Allerød Posten om, at de overtager trykningen med to billeder og farve fra Det var noget der rykkede. Da Allerød Posten lukkedc var avisen i Frederiksværk et års tid til trykkeriet valste rotationen fra. Næste mulighed var Kalundborg eller Vordingborg. Jeg valgte det sidste. Her blev det til 24 dejlige år. Jeg fik en løsning der var meget positiv. Min onkel havde et hus familien havde arvet. Her måtte jeg i de kommende år lægge min sol'epose ind og Et år - hvor jeg netop havde skiftet min gamle bil ud med en anden havde jeg stillet min bil i gården som jeg plejer. Da jeg kom om morgenen kunne jeg ikke finde den... Det yiste sig den var udbrændt o-g sunket flere cm. Chokeret fik jeg at vide, at brandalarmen var gået efter at jeg en times tid havde hjulpet en vognmand med at læsse sin bil med aviser og hans kone havde lavet kaffe. Det rejsende politi kunne konstatere, at der var hældt brændvædske ind i bilen Man landt aldrig ud af hvem der havde giort det, men jeg fik fuld erstatning for afbrændingen. Kaj E. Hermansen og jeg ønskede at fortælle hele Kajs Avis august nr side2 EGNS-AVS for OMrådCt V.ÆRLØSts-E,GNEN 35OO VæTøSC Vi skal heller ikke glemme Gadekærsgruppens betydelige indsats, Hjælpen fra sponsorer og resultatet.,museet der fik et monument for en ny tid der varede mere end 500 år før man fikteknik der bedre kunne markedsføtre skrift, taler og anden form for kultur". KAJS AVS PA NETTET er en avis på 14 sider. 56 spalter. Hvis bogstaverne og mellemrum i dag skulle lægges tilbage i de 123 små rum ' ville det hele tage flere arbejdsdage. Men i,dag ville det tage serkunder. Fra Gutenbergs løse bogstaver til i dag gik der mere end 500 år... NEJ,4EDEDOKE må skam heller ikke gå med kniv... Ånnr zorc AVS NR. 13:,[,STE DE DEN GAMLE AVS? Avis nr års dagsordener Fra enkelte bogstaver Trykkeriet jeg aldrig 2 Avis på 56 spalter 2 RECEPT,ON 3 Jubilæer 4 Furesøbad på kortet 4 Furesø garden 4 Tak til en indsats 5 Det danske sprog 5 Tekster om avis 6 Det skulle lykkedes 7 Avis gennem 70 år 7 Rutebilavis 7 Gadekærsgruppen 1 Nye tider på badet 8 Mads Westfall og joke 8 Vores og dines børn 8 Amtets dagblad, læst fra den første klasse... Kostbar natur 9 Borgere koster noget 9 l0 Tennis på topplan Borger nr. {0.000 på vej Renoveringer 10 Gider du se avisen næste x

7 Kajs Avis 20. august nr side 3 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse portsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-;r45 Furesø Tidende En avis i Værløse uden sponsor f... Det havde aldrig været i min plan, at slutte mit arbejde som posttrud men jeg så at man manglede orientering. Det var min stil at være upolitisk - men brændte for, at man giorde noget for ungdom'.' Man tog nogle af mine kræfter da 25 byrådsmedlemmer tog de sidste kræfter- mod 0... Langt ude i den vilde vest var alle samlet til byfest - spidserne var gorlt trætte af stedets bogtrykker der havde været hårde ved dem,i sin avis. Nu var tiden inde. De ville drikke ham så fuld, at avisen ikke ville udkomme dagen efter. Morgenen kom og i postkassen lå avisen. På forsiden stod: Ærede læsere. Avisen fra i går var så efterspurgt, at vi valgte at j udsende den :::::::::: lil Nøglehullet var lør den lokale avis ' en hjgglp i oplysningsaibsidet.. Tankevækkende skoleskemaer til debåt.,... Efterfølgende taler man om radikaliserede unge borgere. Lige pludselig erkender skolefolk, at der egentlig ikke er noget der hedder DEMOKRAT på skoleskemaerne. Der rettes op på fag som motion, flere sprog og forplantningens gåder. Den egentlige fritid beskæres og skoledagen bliver længere. Man beskærer biblioteker fordi det er bedre at hver skole har deres eget bibliotek - de voksne kan jo bare læse aviser og se TV MADKASSER er forlægst erklæret uden interese -de kan tilmed være for usunde. De kan gøre børn sundere og større i vægt. Støt de lokale råvarer - køb lokalt og grønt...det skal være kommunalt godkendte råvarer. Stadsarkivet Furesø museer oplyser:,rdet er arkivets opfattelse, at Farum sagen er en væsentlig del af Farums kommunes historie. at vi også fremover skal være i stand til at dokumentere, hvad der skete - så langt det nu er muligt - og det mener vi, at vi kan" skriver arkivar Bjarne Birkbak. Man har et ret omfattende materiale vedr. Farum-sagen. Af oversigtsmateriale kan nævnes Farumkommissionens beretning ph 4837 sider * 7709 sider bilag -i alt sider. Dertil kommer, at Stadsarkivet har en kopi af Farumkomkommissionens sagsbehandlingssystem' der efter kommissionens egen vurdering indeholder ca. 1,5 million dokumentssider Fra Bagmandspolitiet har Statsarkivet modtaget 78 flyttekasser med det sagsmateriale, der lå til grund for retssager mod to politikere. En af Farum Kom_ mune foretagne Uvildige Undersøgelse er også dokumenteret. Arkivalerne herfra har et omfang af ca. 5,1 hyldemeter. forbindelse med sagen var der utallige Tilsynsråds- og aktindsigtssager. Også disse er bevarede, FarumKommunes almindelige arkiv findes der adskillige tusinde sager, der har været inddraget i behandlingen Endelig er der udkommet en række bøger om sagen, som arkivet har et eksemplar af. vores afskrift er der ikke medtaget navne Hvis der er borgere der har materiale der har tilknvtning til områdets historie og andet historisk materiale er det fint hvis man afleverer det til Furesø Kommunes, Kulturhuset i Farum. Tilflytter der rydder op, kan falde over et materiale der frem i tiden er værdifuldt når kommunen bliver mere end fyrre år. mange år efter os vil der være nogen der vil vide hvordan det var før os. Få kommuner gør så meget for at fortælle om fortiden som os - og mange gør det meget frivilligt.

8 Kajs Avis 20. august nr. l3 - side J EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende JUBL,DER Hvis du i dine vildeste drømme drømmer omr at lave en avis og sende den ud til Gud og hvermand - noget der,,ikke kunne lade sig gøre" var l0 års jubilæet naturligvis tegn på,. At det måske ville kunne lade sig gøre' Så fulgte 25 år. 50 års var stort 60 og 65 år så ud af noget år var aldrig forudset. Undervejs har andre oplevet, at jubilæer ikke bare hænger på træerne. VORE DAGE ville en lokal avis ikke udkomme uden støtte fra ejendomsmæglere - automobilverdenen og annoncer udover,,den lokale egn". Hareskov-Værløse Avis har ikke taget noget fra nogen. dag kan den ses over hele verden UDEN FNGERAFTRYK NOGEN KAN L,;trSE dc 56 spalter uden briller... Teksten er tilpasset,,hvad du bør vide"... Teksten er bygget på stikord hentet fra et bagland der altid har været vidunderfuldt og anonymt -efter eget ønske. Det er da tankevækkende i et ellers fredeligt land. Det førte til oplevelse af en form for at skrive mellem linierne. Kaj KAJS AVS PA NETTET er en avis På 14 sider. 56 spalter' Hvis bogstaverne og mellemrum i dag skulle lægges tilbage i de 123 små rum ville det tage mere end en arbejdsdag, i dag er,det væk ved et tryk' Tænk der skulle gå mere end 500 år.,flå NU skal Furesøbad på landkortet. Frederiksborg Amts Avis Beskriver nv aftale med Michael BaY Olsen der har været det mest kendte ansigt på stedet Efter en prøvetid har man aftalt en kontrakt der binder hele området sammen i en fremtid der lover flere arrangementer på strand, ved sand og vand og mad bygget på lokale råvarer. Der har været en vellykket prøvetid der lover godt for familien der selv bor pa stedet. Det var måske en god id6 at flere og flere borgere benytter sig af lokale tilbud af enhver art. Der var et år hvor Folkebladet havde bedt et firma om at undersøge hvor mange der læste de lokale aviser.folkebladet skrev det var dem. På et møde blev avisen spurgl om man ville indga et væddemå1. Hvis Folkebladet havde læst forkert skulle de betale 500 kr. til Kvindernes Hus - hvis det var rigtigt skulle HVA betale 500 kr. U ndersøgelsen viste,at HVA blev læst mest. MANGE LÆSERE har gennem årene ringet lbrtli de vllle skrive et læserbrev men ville ikke lægge navn til. Det blev sa emnet for en lille skrift og det var nok for dem. Det er nemlig ikke så ligetil, at lægge navn til et læserbrev. å"'* FURESØ GARDEN der er født i Værløse og vedligeholdt ofte i nød fordi man sætter gardens optræden som et billede af store krav til lærere, ledere og forældre Det er ikke så ligetil, at varetage opgaven for det er mere end en fritidsopgave. Det kræver indstilling til sin hobby, øvelser, træning og arrangementer. Forældre bag garden har virkelig haft en opgave. Senest har man fået et samarbejde med Musikskolen - men man skal ud og vise kvalitet ved siden afat der som forening skal være tale om en slags klubånd. Når man hele tiden skal optage nye gardister er det en nødvendighed - men når nogen holder sig tilbage er det måske nok fordi de er bange for at kunne leve op til at være 6n afgardens synlige gardister. Garden har hele tiden ''r,.å tr6--::i!.r G A r"'e{s:m r:leion : /O 2'/ 44 7'l [. r; arl: ooi< i nci (' fu rcsoc:c1a rdcrr. 11 l< (.vr. rrr. )66 / /tji.> ralrry rry. f u rr: goerc; a rd c n. rl l< behov for flere emner - flere arrangementer og flere reklamer for FURESØEN når de viser flaget. FURESØ GARDEN vil være en del af alt det der samles i en BRANDNG af den lokale kommune og alle dens værdier... DERFOR ER GARDEN en garde for hele kommunen DET ER EN GYSER at folk vil til Mars men aldrig vil kunne komme tilbage til jorden. A ul J rb gl Ø F,l t]

9 Kajs Avis august nr side 5 EGNS-AVS for OMrådCt V,ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsæffelse af Hareskov-Værløse Ar,is, der udsendtes første gangt Furesø Tidende Hjertelig tak til alle der har medvirket til udgivelsen af.lgeavisen er et tiltud til Den om inforr ration fra: o de handlende o det offentlige o andre borgere o fra redaktionen Flvis ugeavisen ikke fandtes måtte den opfindes. Ellers ville det rz:re alt for dlnt for den enkelte at bringe sine budskaber ud til alle husstande. Hareskov- VærlØse '{Srurirr.o Museet i Helsingborg dr Sveriges storsta tryckerimuseum som på ett levande sått speglar den tryckta produktens historia från PapPerstillverkning, hand- och maskinsåttning, olika tryckmetoder till bokbindning...$-b Din kontaktperson: Gideon Beil Ordfiirande Tel/ fax L, f,retden ELLER Ånnxn besøgte jeg avisog trykkerimuseer i Helsingborg - Esbjerg Hillerød og Odense med stort udbytte. L,SERBREVE endte med at blive emnet til en lille artikel for vi undersøgte at brevet pr. ord kostede øre hvis man skulle se på udgiften.. En form for,,sort arbejde" i Avis gennem 70 år. Efterskrift: Vi ved ikke hvor han får det fra, men han går rundt og taler med folk. Han siger: Det danske sprog er smukkest i sort farve trykt på hvidt papir. En dyd for den der skriver er det han undlader at skrive.

10 Nu mener man at have en medicin der kan redde liv men den koster 2 millioner kr. om året... Nu skal man vurdere om der er råd til det - eller hvor mange man har råd til at hjælpe. forvejen ved man, at der sker en vurdering om en patient skal have den dyreste medicin. Det vil være få mennesker der kan betale noget selv hvis medicinen koster to millioner kr. pr. år. Det var noget nyt da man fik hjerte- Starter. Nu viser det sig, at det ikke er alle steder man har den slags - endnu Kajs Avis 20. august nr side 6 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gzngt-9-lgas Furesø Tidende KAJ's AVS it \ii-r. :'ill tss.!-r::1 sllli i Li ii \i Kajs Avis er en fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis -dog udkommer den primært oå nettet. KAJ's AVS forside Se mere på NETTET i: il;r. rri:+is-ir,. iri:l l$it\r i\-\. {!ir'iii rli il.i Lli-i. it il KAJ's AVS henvender sig til helårsbeboere iværløse uanset køn, højde, bredde, omfang kondital, synspunkt og træk%. Læs det nyeste nummer af KAJ's AVS. se mere l-\ Furesø Tidende Kajs Avis ir\iirj,ji.;rsivsillsir-r,isi-isi'iiri{ir.,r'l\rrrll'_ på {ETTET 15. aor EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse. Forts ættelse... Museet for Kajs Avis - Wikipedia, den frie encyklopædi Museet for Kajs Avis er et museum for lokalavisen Hareskov-Værløse Avis, som også kaldes "Kajs Avis" efter redaktøren Kaj Øgaard Sørensen. Det blev åbnet d. Kajs Avis 2006 nr.43 - YouTube 28. nov Dette er f orrøbig den sidste avis, som Kaj Øgaardsørensen udgiver _ pay grund af sygdom orker han ikke at kæmpe mere mod Kommunen.... Kajsavis. Presseklip _ hansjorn.dk ititp iiiisl*t+.i\lt-..s.i]uis.ilii,:\l)1u,i:,",il:,rtr]il:t\*t::rlljils.irilri Der er skrevet meget AF Kaj Øgaard sørensen - og sørm,e også meget om ham. så disse sider her er ved at brive krargjort tir en fortæ'ing om den mand, der... Hareskov-Vaerløse Avis _ Hareskov Historie i'ii\p.r'i'i"ir\rs iii.itrl$iri:i:iriiii*rr*:.{irr,lli.".lrrr slr...t).r,1-\ig1i..-iiri:r::irj,:r.i..ii-.\r.i-i 4. feb 2008 ". Hans Jørn storgård Andersen skriver: Hareskov_Værrøse Avis udkom første gang den 7. september Det var postbud Kaj Øgaard.. Hareskovby...

11 Kajs Avis 20. august nr. 13 -nr.7 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s FUfeSø Tidende Besættelselstiden gav mig lysten til at orientere borgerne og fortælle hvilke opgaver man påtåger sig i arbejdet i kommunalbestyrelsen. Drivkraften var at det skulle lykkedes a o a a aa a a a a a a a a a a a o o a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a ao a aa a o a a a a a a o a a a a a a a a o ao a a a a a a a aa a " " t ' Frederiksborg Amts Avis Fra den 23. august 1944 til ca var jeg korrespondent for dagbladet. Linjebetalingen var 12 øre med 1 kr. som mindstetakst for en enkelt dags leverance. Er man personlig til stede ved et møde er mindstetaksten 4. kr. for referatet. Dengang var avisen uden for København Sjællands største blad og eneste morgenavis. Som barn var avisen den første jeg læste. Som postbud oplevede ieg, at mange naboer var to om samme avis. RUTEBL-AVS Som Tankpasser hos De Blå Rutebiler udgav jeg landets første Rutebil Avis, der blev uddelt i busserne fra Hareskov til Lyngby. Fra Bus Avisen: En bus kom gennem Bindeledet, den nærmer sig stoppestedet da chaufføren siger Bagsværd Kro. Flere passagerer rejser sig for at stige af. En strengt udseende mand holder sig lidt tilbage - og siger strengt til Chaufføren: Kunne De ikke sige noget andet end Bagsr'ærd Kro - Folk tror jo det er derfor vi står af... Rutebil Avisen udkom i2 år. LANDPOSTBUDETS LØN 95O VAR 452,18 kr. incl. Cykelgodtgørelse kr.12,75 pr. måned det kunne man ikke holde en familie for LANDPOSTBUDET VAR EGENTLGT ET OMVANDRENDE POSTKONTOR SELVOM MAN VDSTE AT ET LANDPOSTBUD GK RUNDT MED MANGE PENGE BLEV LANDPOSTBUDET ALDRG OVERFALDET VEJLEDNNG FOR LANDPOSTBUDE STOD, at man skulle medbringe pen og blækhus eller blækstift Man sagde om LANDPOSTBUDE at de var tjenestemænd. Men de skulle ikke give nogen tjenester hvad de ofte giorde. GADEK,flRS- GRUPPENS FLYTNNG af en vognport gav plads til et LOKALAVS OG TRYKKER- MUSEUM. ET AF LANDETS MNDSTE MUSEER. Den frivillige arbejsgruppe byggede Gadekærshuset Smedehuset og Avishuset ved Mosegaarden Hareskov Værløse Avis KAJS AVS og Furesø Tidende havde udsendt avisen i70 år Før Gutenberg OPFANDT DE LØSE BOGSTAVF'R støbt i bly travde man brugt skrivestuer hvor man skrev bøger med hånden efter diktat. ";;;;;;;iniii"", TD SKULLE DER GÅ MERE END 5OO Ån røn NocET ANDET SKULLE AFLØSE DEN GAMLE TEKNK HARESKOV- V/f,RLØSE AVS ligger som indbundne udgaver fra Hæfter 2007 løbende på Værløse bibliotek. Måske flyttes materialet til Furesø Museer og Arkiver oplyser Bibliotekaren Jette Jensen. EGENJOUG Daicnnclag båadyæ-rl-erc niab mis med at bvsse bolhg trvl.t<cqlpttyc-ttd1c sig til husteienæv klase over. at ieg s i4.pareclhus,aexe,,det kan ellers nok være vi hører mere end nok om PET...",rJa, det var vel ellers noget vi slet ikke skulle vide noget om"...,,men det er andre tider, med demokrati og den slag,og aviser der i farve fortæller hvad vi bør vide"

12 Der er tale "'i' DET VAR 1Y.los i ---.,;:^^' wnsrnal,, om nye tider 4pT! ljiiliffi?ftt:g ff;;;;t'ar på og andre ved byggede lt"_:lt^..91",tut "tt' Farum kommune Farum kommune er Skovstyrelsen ejen- Parkeringspladser- uu' atdrig setv sitivitet. Det dom. Kommunen L-.^-- -^.. r.^- er næsten været børn -altså ' -^ abner det venner har i årevis der havde taget job på politikere har viden hævdet at man kun mulighederne for, t:t-rtavue rabsr JUU Pa Pu'rrnYr! tr4r Yrr t måtte reklamere med sejlads -^r,-i- fra "-^ Lyngby,, , et firma der lavede om at sortere køkken- riksdal hv.is man vil Kajs Avis 20. august nr side 8 EGNS-AVS for ornrådet V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg4s Furesø Tidende "i' Nål indbrud også kan være JOKE ved iå;1.ffi*;:ff[?,,.,,,.gi. børn. FUfeSøbad. FURESØEN alene og af og til med da Farum kommune flere musikere. rettet på trækpro- centen. For andre Senere tiders optrevlen afrøveri og Har oa ri arum Kommune ' r-;;;*ru-.. tv"..i har vist sig at oug"tt efter en fest af Hans proqram er. " kommunen i o"-rtr.." k"";;;'" r 19s".1'".'i".::t oghar ::1,:3::tif:j::,::-' Ekstrabladet, at kom- i sin første tid og nu egne børn store eller nu givet den il;;;;",01,"rli"' udsivet et stort antar S.1.lTli.i N{arinaen til en storrg Plader og albums. Det er da en tragedie' nye ejer gode Xjf;lffiJ:1"1j:l'* ;;.-;, næsten ikke en forhold. antar mlrioner. llytif,l:itlg,l:i_nl:. Som nogen husker d.et il*::nil:-,,t- i#;ffi.l'tr"rut ". us' a'ur vtlr,ve'55"s tavde værtøse givet fi:l"llli:j:i'l:1- stedet om til et regnskab som reviso- ;;i;1#;il""::""ili u., atsidighed viser."i'.r.. rer tkke ruroe turde godk. 9"1 ' -.r, 11': "*:,*::".:llll"? stedet"var ilg- ffnffi'.-å:;;;'j_ at han har fa.t på no- i Der manglede bilal uu ' pa u'"'"' ""i" Passer du mibørn. Elrer kan du passe rngentartedengang ::o"*"n-efter. l3,n'*h:,1"tt3" illt'i?'.-i":#;1.-.1t'1,t1',*:::lg- ilfiffiffiffin"""' sruttet kreds. Han bor 9" legede -"9.:. ede bilag kunne der å:^iåtrl;;ilt nu. d-u setn hart dem! i "*.r'.oen ar hvor en ;ililx1'::'":' ;'a;#-""""fi. la'*mffffi' us lfmtn*::-"' 4ilu' s uu' u""re Det kan så betyde, at Parkeringspladser' '* t"#,t:tj.,ttt::"":tt' ombygning og r"rt JJ, Mtt tloiogko-- Men Mads viser at på ejendomsskattei l"l:rtut uigo'l' tt ]: er noget det viser der ikke må lege ^r der ikke kommer flere nan teksterne der er 99tn, selvom jord og areal ;;ilh;ilih::il"' ry,rot med smil os po- stlrer krav rir den nye o"t." igen hensvnet i ::"":Tt""l,1T:;"., 19:1.!e. :"11-:::.-.. forpagter - men r#' til tttonåg natt"' M"t' de den lokale musiker' """"""' marre rekramere rrreu någrn*ra en kniv og en gaffe-, df."å.- riksrtqt ]-ll]r, "-," selv sine sange og den ;#flfr?ililffi -"'ir. der hører til. tglo:""':""'' ".- nnuo -{ig sker der når o.ine børn skal passe uden på po.t...o',i g:tq lon.i.tiå"- l ll,h::::l-;j# ;:å'jl;"..nokt' det. revisorerne nægtec at forhotde sig til. lejet lreal - hvad der siger det hvor :t -?rl. følge historien Tu",møder ham på ::*ice for mænd. "ttitg uun blev ffret fordi andet... Nu har stedet fået en søområdet' engageret forpagter :':':""""',,transsag" " som man der skal have forhold Så kunne man evt. :ots srg ar ug u r var 't-fr 4r i :t"t:"r der kan overleve..:.-. ' også tage hjem med et fornuftigt' Da vi var har det været en 1og... børn Dørn var vi vr mor &far d'rar r,it.o- kilden ooc sag... og alt det den skønn",,ut,,.. " :::::*:steder på l ;il'lt"t -fftå"uxtå,"' i'i. de der fik Er de store nok til det Hvem leger de med? Er din have så fin' at vens eierognut,."l-* tli:l:.;den side ;mruffiilffi; åfffr:lffto' men tttc'thr\t ikke for rur suppe, D..PP'' tug. en sejltur til hun.viste meget,,fe- KLDESKATTEN steg og is. Man måt ikke bor'... u'"r,r" u"0.. omlåder ved Furesøen. betale kr'og er fører -men beskytte l'uresøen. Måske også f:l*i; *:Ti"::Yt i:::1: 15'.09q LJ'www År 'ue Er ttu. været en god tug for de fleste -

13 AMTETS "'l"hvad sker "" Beboere og "'i""hvis DAGBLAD lo.. med jskatteydere i forældre var fflil'"h::l*#" inr.n og unge lværløs..:. - interesseret Socialministeriet l^^* ltililå:li',ll*'.,"' som skaffes ^t]rr^^" lbedfe-vidende så var der lr tue. uu' ar tr*,*rer4r - lhvis man pa Furesø iklie ser ^ -r:-- ^ i et bedfg l':'.'" r. Døfn Ofne iode ud. De har ikke va ^'7vsr v lfølger med i iæretartrorpositijl itrlem. sagt med et mildt ord. Haf de ner der anvender llest man prøver at ressourcer pr.borger - reducere. ALTSÅ man vil spare. Sammenligner man xultur er en nødven- Faa,,m Oigt.O - har kloge Rudersdal kommuner let har du også fået forventer man i 2015 at vide. Vi er nogen lhvad der sker i Pr.1 ikke Kulturhuset Det vil sige,der skal muhghed for li Fu.,,n... store - der skal Folg med i det lokale ;p;;.. o"... dagblad... -"r ' også opmærksom på. ' SERVCE... Tad..ooo.._.o. strammesopherog _. r^ : _^ lr r sr ur' O.ter*stendeat der-pådriften.. " latbrugeen l...ooooooooorooo lyttetil,atmanilzspareplan på en -.,, f^-",l.olli.ro roplever, at børnene række ar Kajs Avis 20. august nr side 9 EGNS-AVS for området V.1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse F ortsætef se af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1g+s Furesø Tidende m,rtighed lf""t:llig:,:*:ru;l0"'o der. Man foret;tille ::*:.:n:,*:::" sig at man på visse : med i alt -:,-, FURESØ... det ^- ::,' in megettidligtalder spiser,,husets " sociarudvargets områ- ro,. a7 føtge glntgter i --^-* oåråder skal spare - ' 5rr.-v! Jn i Farum ;;;';: gøre ting smartere, nye...oo.o.o..o. to' nrån frisfe ett". får giort noget ffil"lrutilå'' l'jff;i"',"iiu"'* lkan Tu' friste fllnll; Furesø kommunen er il::.:::*- på kur- nladser""""' ffå3ffiffi:lji.. btandt-de 20 kommu o., er altså en konto VærløSe har nemlig kr. +S.OZ t<r. til utykketige "ogift". fofdi Det er pa det omrade hjælpe.. ::l.tun:5.u1 ko--unen kommunerne selv tan Udgifter til kultur ser besremme om og hvor ;J,tt at slige. ejer Bymidten. ning.r,, mister sin med Allerød og ;;?;;".r".1j"... ønsker ejeren, nur,'... burde lege området skar computer og ler der forskel ål',"i:ffiilff.t;;. urrarbejdeen har de lpå de to vidt ;;;;"ln-å".-in. spare veilbrug af i.t,-ult skrift, at med flefe rri.--earbejde -ikke færre ressourcer. udgifterne til, at-gir.e hundfedgf trar pligrer - r'ærelset Det ulr drejer ur\.lrr sig Jr6 nok rru^ trer rrl! nørn Drrrn og unge et cl bedre ucul'c,. ligner llgner en om personer. trjem svarede til hvad gfatls p- slagmark.lkke dag for Der er børn der ever man p-vagter - l'j ::*l:.: "ty:1 at kundefne andre børn - om man vil det eller ej. Meget tidligt viser det sig, at,,hjemmets ord- værdi - man taler ikke mere med sine ar b^rge {00 ;;';;;.g.. r''uå J"r skal serviceres,ie, at børnene r.ar kr- mere. Med ca. sker i de hjem - hvor - Oa kan pers' Svarer -utt fratages noget... --, - det tn s0-e0 millio- M;;,:.J,io"r-"F""o parkere uden ner mere. vi, at udgifterne er arbejdsro - fisiko fof skolesangsforberedt så lærerne kunne få som det hedrler. Er.det ikke underligt der kommer bøde. DET ER n"r. pri*ate skoter... gamle dage var der en mor der sikrede

14 ":il*o- 3t* DET LOKALE DAGBLA) Frederiksborg Amts Avs skriver om Hareskov- Værløse tennisklub der har fået tildelt at afvikle DM TENNS. DET ER EN STOR OPGAVE der kræver mange medarbejdere der skal brænde for den hvide sport og nyde gevinsterne når det lykkedes på højt plan. Det var foretagsomme unge og deres forældre der anskaffede et stykke jord ved Skovbovænget hvor det i mange år var en slags motion for overklassen. Tiden ændrede sig og HVT satte ind med tennis for små og talentfuldee unge mennesker håndværkere og menigmand. Familien Buchwald, nge Nielsen skabte nye tider og fik bidraget til at tennis fik en moderne tilværelse der i vor tid henter meget fin omtale. Men det er også en kvalificeret gruppe der varetager det smukke anlæg og dygtiggørelsen af unge, ligesom man bevarer det gamle anlæg i Hareskovby Som årene er gået er talenter gået videre til andre klubber men de første slag slog man i HVT. dag er det Annette Ohm der står som formand Men et DM i Værløse og lignende arrangementer burde slutte med,,et længe leve de frivillige" Du kan læse om klubben på nettet - som de fleste gør Kajs Avis 20. august nr. 13 -side 10 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første g?ng FUfeSø Tidende De to sam- menlagte Ville Furesø hædre borger nr og sikre en fest ved at sætte et beløb af hvert år indtil da. kommuner har i dag godt borgere. Dagen kunne samtidig været en markering af, at de to områder virkelig er EN kommune. Men på året skulle der nok være nogen der syntes det er plat DERFOR VLLE DET V,ERE RMELG AT MAN TDE AFSATTE ET BELØB PÅ BUDGETTET... FORUDSEENHE) CØR DET NEMMERE AT FESTE XÅN MAN FYLDER 40 ÅR.. ørt et sted E---EEr-t-,,Der er så meget snak om bryllupper. Jeg har godt set når de skal siee ia i kirken er det ligesom om de alligevel tænker over det".,,er det ikke fornuft at gøre det".,rjo, men nogen tid efter hører man at de er blevet skilt - de talte ikke godt sammentt..,, og hvad så"?,rja så siger de næsten i kor, at nu taler de bedre sammen, det lyder da underligt"...,rja, men egentlig er de bare menneskert'...,,giftefogeden burde kræve, at de først flyttede sammen en aftalt tid, før han ville bruge tid på et bryllup og vennerne spare q :.T.s..:. iil.s.?.y.9.i1 l:...:.. TO J,4LGERE var på vej gennem skoven. De havde ikke truffet dyr -men som den ene sagde.,,det er trist - men i grunden er sovsen også det bedste... GÅ TL FODBOLD. STATSTKKEN VSER AT DE FLESTE KAMPE SPLLES DEN SDE MODSA'T TRBUNEN. Det er da mærkeligt... Det lokale dagblad Frederiksborg Amts Avis beskriver kommunenes udgifter til renoveringer. Selvom man ansætter personale efter stillingsbeskrivelser bruger man konsulenter på mange ornråder. Det er muligt man skal tage det billigste tilbud - men bruger entrepenøren så det bedste materiale. Det store projekt med en større sal og mødelokale har løbende haft gang i ændringer og senest renoveringer -der har ændret på forskellige områder. Det er forholdsvis nyt byggeri hvor entrepenøren stod tilbage med et og andet der ikke var udført efter fastlagte planer.måske holder man ikke øje med hvad der anvendes i materialer.det er noget man oplever ad åre. Mødelokalet skulle renoveres efter hår slidtage - der falder titbage på bruger af kommunens ejendom eller manglende tilsyn. Efterlad lokalerne i den stand du ønsker at låne dem... Det var måske rimeligt at trække beløb i deres tilskud - hvis det skal begrænses.

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem. ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang?-9-1945 Kajs Avis

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 KajsBod - FarumGæld Valg Tegnerier Sladder Rejser Motorvejskøer - Hareskovbyhuse Rotter LokalAviser Rygter IntetKøn Togforsinkelser Hjemmepleje VærløseVest

Læs mere

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Pressecensur - FFF - Superligafodbold - Trafik - Kolonihave - Månedalen - Ulighed - Jernbanehegn - Rygestop - Hundeskove - Skovhuset - DNS-register - Ulighed

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8.

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8. Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1 undergrunden under Farum Sø? Nr. 5 8. februar 2005 Tunnel mellem Værløse og Farum? Billederne her er fra Bavnestedet i Værløse og viser begyndelsen til en konstruktion,

Læs mere

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN.

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN. Kajs Avis Nr. 8 1. marts 2007 Side 1 af 12 Nr. 8 1. marts 2007 BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? Man kan ikke forestille sig, at de der bestemmer ikke ved hvem de er. To unge der

Læs mere

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER Kajs Avis 2007 Nr.6 15. februar 2007 side 1 M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget god kende svar til Vejdirek toratet på en klage fra den ene gårdejer. I Værløse besluttede

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere