10 hr gammel avis SEPTENIBER 19'15. liti ()g1nard. SorenserL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 hr gammel avis SEPTENIBER 19'15. liti ()g1nard. SorenserL."

Transkript

1 10 hr gammel avis EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, cler udsendtes første gangt-9-lgas Furesø Tidende SEPTENBER 19'15 rr]rods PAPR1A''ONERN(i og Dvrtid paahegynder vi herved U,l.",t,1elsr-r' nf,hares(ov-v,{1løsf' ÅvS"' Bladet der irvrr [)ge rrtl:;r'nries til nllc Behocre i vrrlose Krttntntrne vil forel*liig kontnlt: i ri^n tter angivne Størrelse ' Vi har fk:re Aar.,ariglel ct lokalt lilarl, rl<rr lrrrrgte Stof 'ra rrlle )elr nf Kourrnunan. Jr,! r'r v6ri ia:rb rt []lltlet vil livc vel mot!laflet overalt og al rlt'l rn:ur frenriilr Sanrltoiighetlcn nelictn llefroernc. llladets Spaller sta:rr nabng fnr alle rlcr vil bcnvttt" sig af tlem, tnen vi he{oner at }iarlr:t er :lrengt rrpolitis}i' Ann()nccr- og StOf, rli,r ønslitrs rllll:rgct i lllatlet setrdes til Re* rl;,iitørert Kaj Øgaartl Sarensen, Sovtr.i (i, [lerr:skov' linnt"rr.ml nogt,l f}nslies oirtaget lorslkotrlrnentle Frcdag maa r,lel vllre ierlak!rr;'en i llænrlc sent'st Onstllrg Nlorgen' liti ()g1nard. SorenserL. Yærlsse Sogneraads l{lnde Fredag den 3L -Åugust 1945 l'{odet indledte:; mcd (}errnemgang ai en Del CirLrrllercr. E{lerr'.:inings:til{er og t.ldstykningsse qcr.!} R:ekkr Åndr:,gender irg li Vitrløsr: {ro,.. Vr:rløse Krt''' ltr: liilirilrlt Skor'1yr.t i,g linreskov Pil'iilrtnrln, artila't',:tric filjrtleisr lil rvusik i i'olaierl'r {or Vintcrlral"a,:ret i111;r- 1(i, bev bervrl(i t' i'ærlssr ('il rrrtrnstiir- ':rg i. F ansofle,rr -ijlirdelso 1i1 n1 $e6vtte (ivnlnnstik- :)ålrr: i Vintr:ri,alvacret.'fillacicl:'r blev ;ivaf un<ier Forurjrætlin{ nl ut V' (i i skni vige Snl,:r s;rr-ft-emt tlcn cn Aftcn cl;lljg $pn';iras!il anilet iiormall' i. llks l'!t,<ier, f)ii::lt.rnt r:. l. i)anrr:in:;titul flronniche!licls*n, llag- :vrlrrl, nrinl!{le orr -l'illadclge ti} a! be' nylle ()yrnnnstil salen i Harcslcor' ji f inllr:r"'ialrn{ i Rrtrriedans. -{'illntlr:lsr" bltv {r'lrl rq:re krrn tii dcrtne tllcr:;visnirt!1' ;.ra ]{l.re:r;kc,v forelaa cn Arl:r{'{ninil r)ii *'t Y'ila,.'q:r iii Slir'lt'n, r1 Kla!Pr {'r uundværlig til Bru( ved Danse- og Gymnastikunder'.isning, ligesom Klaveret kan benyttes verl N1øder, Sammenkonrster og ligneode. )ci overlodes til Ansøgeren at indhente ct Tilbud Paa et Klaver. Som ltaskinsynsmand vslgtes Hr. Palm, Værlose. l,ln Skrivelse frn ll. Å. F. om Aflønning citcr l. Zones; Priskuraut, overgik til nn:rmt:rc i;orhandlinq. L. \'a'rl,r."' Vandvn'l k odsi)gte om Tillnd:lse lil ri ol):rsltte en Vsndiisne ved Sl.rlronsvel. Segen overfik til ngenior EnXt:l tii l-lt,,alelsc r\ngancn.i,: rjct nlc ilrgningsreglement {orc1&a en!lli.ivelir: r:t ngenior lingel, Fra Sk,:rr'rn,i:.eall,.s Vcjforening forelaa en S!i.rivr:l:e 'r:drsri.:tde Kloakering al lrrrll.srrllt's Sid e 2 - {}ielrler dr,i. iitt taratin'ti:r!"llor l{gl 1va::r ile $+tesld ffi[cl e e15yf,li i_-.--_:'.-.- OTTO DFL Hareshous ælrlste Køhmantlshandel Tlf. 11.Ørgnn-(Papin-Øøde Hsdicinaludsalg Telefon Hareskovbv 29 {"øt ARESKOV Hareskov TAXA Teif. Hareskovby 297 De bør nu blirt: Medl.ent af Enreskovby 0rnndejerforening Alt Murreranheide saavel nyt sonl garumelt udfores d$ar&ln lb*la,e!'sæxt Skovbovængei :r,1, flf' 190 Ff,&FtE,Slå'"f flqf tr}eve E"ONEN *[trr-'*a:ert os H]Bms hver Lordag fra Kl. 16,:{)-21 fi,rnrlag 't'i.. 16,30-2L. Stort Orkester. 1. K.s Køkken. lbrb. Sohs. *rnlgqems*rs, aidri,+ forgæues lil fiaruskovhy Eleincmedia og Helge llein Nielsen Sliksenglaseri Poppelnlle 33 3s ii

2 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende 70 år gammel avis tlusk f,ueslnv f,errefriser $alon ', H"reskovvej 305 9(usfr PO-]lÅ Skl er de bedste. Rolighedsvej 6. ooskgt ole00 " MARTN fvadsen Alt i FORSKRNGER' tesnes. Skonbovænget 31 - Tlf. l9o HARESKOVBY Brødudsalg Friedrichsen 6f. Hareskoubg 18 V(anes{cou6g gpugtag 9[o*tten/onnetning Øtomstet og }lnanse sødes oaera(t i Øaamanf< A. Burgaard Ttf. 6r FSK sæiges TirsdaiJ, Torsdag og Lørdag. Høfligst Yilfred Collin. Eu^ S0&*o^ POUL NELSBN Telefon Hareskovby 17 Hareskov Manufakturforretning M. JENSEN. Telf. 10 Vl køber ølt det HYBEN De kan skaffe,rvrtacrn.3 Hareskovbv. $ogpenadsnrdet (fortsrt) Veje$ yderste Eade. Sogneraadet henviste Aibejdet til Udlørelse i Forbiadelse med deo forestaaeqde Veireguleriag. Sogneraadet behaadlede eadvidere et Sag vedrørende det nye Koasortiurn, Boligselslabet af 1945s Bebyggelse dtoltegaard. Den foreslaaede Bebyggelse 1,5 hamed 9 Btokke med ialt 198 Leiligheder, oe en Bntiksbygaing med Leiligheder, blev kritiseret, idet Bygningerae kommer til at ligge lor tæt i Forhold til Arealets Størrelse. Paa Arealet Øst og Vest for Ny Vestergaard, paa begge Sider af Kirke Værløseveiet er plaalagt Udstylc";ng, bl. a. af Grunde tll lettere lndushivirlaooheder som f, Eks. Biscuit{abrik' Cemeatvarefabrik og Yæven. Vejreguleriogen rred Skovmosealle o{ Tipperupalle skål srert paabegyndes, Staten yder Tilskud til Arbeidsløo samt til Køb a udenlandske Materialer. Dette fritager dog ikks (6rnrnuasn fbr at optage de aødvendige Laåo til. dette Arbejde. Miuisterierne nnnodede om at fremskynde Udlørelsea af Syvstjernens Kloakaalæg samt Reaseanlægget.ved Syvstiernens Triobræt. Et Aodrageudå aagaaeride lodførelse aj Københavnstakst n for Aldersreate rl. v, i Værløse Ko-muae, overlik til!ænnere!s!en.tling. Der lorelaa et Re{erat lra et Møde i lvliqisteriet vedr. Vejeae omkring Jonstrup. Der var foreslaaet ea ny Vei laags Flyvepladsens ndhegoiag men Værløse Kommuae saa hellere at Veiea ra Joaskup til Ballerup-Maaløv Kommuaes 'Skel blev regulerel Bdlerup- Maaløv gav sia Tilslutniag hertil. Hareskov Tenaist<lub aasøgte om Laaa til standsættelse al deres Teonisbaoer, Sogueraadet vilde dog løist indheote nærurere Oplysninger. Vedrørende BirLevængets Onbygnrng og Udvidelse blivcr der foruden en 5 Meter bred Kørebaae, 2 Gaagstier. Stiftantmandea aomodede om Nedsættelise af et Udvalg til adraolins d Foadeo, Fætlrcl,aadets Vel, ved Kongeos 75 Aars Fødselsdag, Sogneraadet vedtod st aedsette ef satdsat Udvalg. Restauratør Qhristeasea, Hareskov Pavillonea. rnsigte om Till,adelse til at bz;gge et Biografteater. SaXlca overrerttltes til ageoiør Engel til Udtalelse. Herelter overgik Sogaeraadnødet til lukket Møde,.--{- Byplanen for llareskovby. Sogneraadet indsendte for nogen Tid siden Byplanen for Hareskov til Ministeriet til Godkendelse. Byplanen er nu kommet tilbage og var paa visse Punlcter blevet stærkt kritiseret. Blandt andet fandt man at det Areal der blev benyttet som Sportsplads var for lille, det blev henstillet til Sogneraadet at man sikrede sig nogle Ejendomme ved Sportspladsen til en senere Udvidelse. Sogneraadet enedes imidlertid om åt undersøge Muligheden for Købet af et andet Areal hvor tidssvarende fuætsbaner kunde anlægges. Hareskov Sportsungdom vilde være glad for enhver Forbedring. Man mangler saaledes ganske Plads til Udsvelse af fri dræt. Haandbold og Fodbold kan ikke oves samtidig ligesom Pladsforholdene i det hele taget er for smaa. Med Henblik paa et fremtidigt Samarbeide mellem drætstlareskov lflekanlker Gas Sanitet Centralvarme Vand Brøndarbejde Kloak f,ueslowrt tlt Xr.? Auto Værksted ndregistrering af opklodsede Virgue Alt til moderate Priser.

3 70 år gammel avis EGNS-AVS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt^9-lq+s Furesø Tidende f,eden DE foreningen og Hareskov Tennisklub vilde det ogsaa være ønskeligt om Tennisbanerne laa sammen med de øvrige Baner' Det vil dog sikkert blive vanskeligt at finde et Passende Areal i Hareskov. Det eneste Sted man kan tænke sig maa være paa Marken ved Ravnekrog. Her kunde til Gengæld ogsaa blive en udmærket draetspark. Saafremt en Grund ikke katt erhverves her ser Sogneraadet sig sikkert nødsaget til at ekspropriere nogle af de nærmeste Grunde ved den nuværende SportsPlads. :"""""""" """""""': : LO<ALT : ;......t Vedrørende Menighedsraadsvalget minder vi om at saafremt man onsker at blive optaget paa Valglisten, skal Tilmeldelse ske inden 15. SePtem: ber til et Medlem af Menighedsraadet. O Menighedssamfundet i Hareskov begyndte sine Møder Tirsdag den 4. September i Hareskov Skole. Fremtiden bliver der Møde i Hareskov Skole Kl. 20. HUSK at fl;nfe Q)*r,[øse ]4no Søndagsskolen i Hareskov begynder Søndag den 9. SePtbr. Kl. 13 i Kirken. n Hareskov og Omegns Skakklub havde forleden Besøg af Forbundssekretær P. Toft, der fortalte om sit OPhold i Frøslevleiren, som SkaksPiller og Fange. Skakklubben arbejder for Tiden med et storstilet Program til en Fest, bl. a. vil man for at rekiamere for Sagen udsende et Program ldege til det der blev udsendt sidste Aar. n Bryllupper: Lørdag den 8. SePt' vies Husassistent Frk. DagnY Nielsen, Silkeborg, til Maskinarbejder Holger Dindler Rasmussen, Tipperupalle 22, Ha. Tirsdag d. 4. SePt. viedes i Hareskov Kirke Kontorist Frk. Else Hansen, Hareskovvej 325, tit Kontorist (nud Hansen, Hareskovvej 321. D Sondag Aften ved 23-Tiden vækkedes Beboerne i Hareskov ved Musik. Et halvt Hundrede støjende og larmende Mennesker med Orkester i SPidsen drog gennem Byen. Forhaabentlig er Flokken blevet standset af Politiet inden den naaede HARE$KOYtsV RAEUOSERYCB er flgttet fi7 HanelkorbY og anbefaler sig stadig med alle samt elektriske Artikler. 288,,K0BilA{DSHUSET", Skovmosealle 25 Skalteuder stet d.in Bg køb huor Dc skal Skatten suare' sda - tcmmc Prb for samme Vare, lr. er Ærbødigrt Osvald ChrlstlansGn Radioreparationer Ttf. or Garl Jensen,?rs_[fi;toNof Bygnings- og Veimaterialer leveres. Telf. Høreskovby 8. Alt Malererbejde udferer ltalernester f,. Petersen Tlt. Lille Værløse Alt ilurerarbejde udfsrer Jensen og Brandt Murermestre Sk.oatrrprlto tl?lt. lt.rsrkovbt al. f,ueskov Fuve- og Tapethrndel Alt llelorrrbojd. '.LTNYÆRX,T?ED adftr.r. T.9.t opt-$.t Alt ltl rod.trt. 9"laot. A. Kullbeng Lindevei 7 Telf. HareskovbY 101 Ønsker De at sælge Deres Eiendom eller Grund henvend Dem da til statseksam. Ejendomsmægler ilogcnr Telf. 4l nh. cg Brandt t{ l9 KOLONTAL _ SENKRAM Tlf. Kirke Yærløse 16 Leu. til Landbrugslotteriel. og sr! 38. E. Jacobsen Skomagermester HARESKOVVEJ 303 Telf. l3{ Hareskov Vaskeri A. Jensen. Tlf. E6 Tøj modtages til Rensning og Presning.

4 EGNS-AVS for området V.RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende Ulltabyerne3 llællreforit/nlng Tlf. lareskovby 44 RTEN Høstgudstieneste Søndag den 9. September Kf. 10 i Hareskov Kirke. Kl. 14 i Kirke Yædøse Kirke. Ved Pastor Landert. Søndag den.16. September Kl. l0 i Kirke.Værløse Kirke Kl. 14 i HareJkov Kirke. Ved Pastor Christiansen. sit Hjemsted, København. Det var i hvert Pa16 ikke blide Ønsker Beboerne gav dem med paa Vejen. D Paa Hareskov Pavillonen afholdt Socialdemokratisk Vælgerforening.Søndag den 2. SePt. et storl Arbeiderstævne. tr Bladets Hoved der viser Motiver fra forskellige Dele af Kommunen er legnet af Kunstmaler Curt Steinfath. tr Hareskov dræts Forening be' grnder antagelig VintergYmnastiken omkring den 15. ds. tr Har De en Nyhed eller en lleddelelse som De kunde ønske at andre skulde blive vidende om saa ring til Hareskov-Værløse Avis, Telf cl For t(ieldgaardsvei er der nu startet en Vejforcning. Den har 16 Grundejere. Formand blev Fuldmægtig G. Resendabl, Næstformand Vognmand B. Simons Dr Kasserer Blikkenslager H. TVagner. tr Fra og ned 1. September er ved Seminariets Øvelsesskole i 70 hr gammel avis Jonstrup ansat Frk. Randi Poul- sen, Købenbavn' som Timelæ' rerinde. tr Hareskov Grundejerforening holdt forleden et Møde, hvor Sogneraadsformand Hauch redegjorde for Loven om ekstraordinær Formueopgørelse. n For nogen Tid siden blev der i Hareskov dannet en SkYtteforening, denne har nu 85 Medlemmer. Nu har man ogsaa dannet en saadan i Værløse som en Afdeling under Værløse Gymnrstik og : Stillingen som Sundhedsplejerske for Omraadet: Ballerup-Maaløv og Værløse Kommuner er for Tiden ledig. Sundhedsplejersken skal have Bopæl i Ballerup og Stillingen skal tiltrædos fra og med 1. Oktober. Der er 6 Ansøgere til Stillingen og de to Sogneraad skal nu i Forening udvælge den Stillingen skal besættes med. Pas paa llornet, -:- Kornlofterne er uu ved at være tomme, men rundt om i Krogene sidder Snudebillerne og venter paa den nye Høst' og i Kærnerne, i Gulvrevnerne og i de smaa Kornbunker, der ligger mellem de. gamle Sager, samler Larverne Kraft, saa den hommende Generation kan tage fat, hvor den gamle slap. Har De Snudebiller eller andre Skadedyr paa Kornloftet, maa der altsaa gøres noget nu. Skriv derfor omgaaende til Korn' skadedyrskomiteen, Teknologisk nstitut, Bilowsvei 34, Kbhv. Y' Saavel Vejledning som Konsulentbesøg ydes gratii. Eærafionerne Husmødreae bydet srg, i ilisse Dage over de (otøgeåe Ga*atiol,en Sparelre gerae bliver sat udaffuoktiol,, o1bræt& selet gemt heo til Vintereo Hvis der ikke komner ed ret ngehg Ration udeal,radsh Brærdsel som Supplemeat tl de sølle 11/r ToDs Tørv, som hver Familie har Ret til at købe, kaa der ogsaa blive haardt Brug lor hver ea Piod, der kao g mlnes hea til Virtereo' f 0nsrELilEr En ung Pige ikke under 16 Aar, kan fra 15. ds. faa Plads i Ll.Yærløse Børnehave. Henv. - i Børnehaven. Bydneng ea'ge. Bagermester Leo Hansen, 'l.elf. Hareskovby 13. f,æeslov-værlose Avis modtager Bestilling Paa alt Slags Bogtrykarbeide. 1 Rundtrækskimin til Hjørne, 1 firkantet Kogekakkelovn,_ 1 Vaskekedel, 65 titer. - Træffes 17-18, Lørdag PopPelalle33. Uæplare Sognt SYgkarc Kontoret aabent: Tirsdag 77-lg, Fredag 74-19' Postkonto Onrdag l(l. to er seneste ndleveringsfrist for Annoircer. Uænlere fornrnune Mand., Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. Kl. ro-rz og K Fredag tillige Kl Lørdag Kl Ekspedition af sociale Sager: (un i Formiddagstimerne. Alm. Eksp. Eftermiddagstimerne' lndløsnins af Rabatmærker : Formiddagst-imerne i Ugens 3første Dage. P. S. V. Chr. Eauch- Xueslov-Tærlrse Avis Søvej 6. Telf. Hareskovbyi2g, bedst LTdtiver o{ Ansvarshavende: \aj ØgaaÅ Sørensen. Udraar gatis hver Fredag til dle Hulstanile i Værløse Kommune' ftylt i Ballerup Eksprcstrytkcri

5 a ats J a VlS Furesø Tidende EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Kajs Avis august Fortsættelse af Hereskov-Værløse Avis der udsendtes første galorgt nr side Retsafgørelse: De er blevet indkaldt fordi De via annonce i den lokale avis er blevet adviseret om, at deres gæld til det offentlige er forfaldent til indbetaling. Da dette ikke er sket siger retten. At det offentlige herefter må hente Pant i Deres bo eller ejendom -<-t.}-),1?.tj u.g oo >tr avy o!a.ce E.iR o= 5 E.r å 9Pi!E a: * iå L Fra vægavis til plejehjem. Fra enkelte bogstaver i bly og trædediegel til offset og lokalt egnsmuseum gennem 70 hr FORBNDLSF, MED ET VALG havde Hareskov-Værløse Avis truffet en aftale med kommunaldirektøren. DE SKULLE RNGE SAMMEN KL. 23 NAR VALGET VAR AFGJORT. AVSEN SKULLE TRYKKES i Vordingborg i nattetimerne og kunne nå at blive uddelt til alle borgere dagen efter valget. Der var forberedt materiale så mankunne fortælle valgets resultat å. l1 l't 'J" t; {r *.?^r; Vi læste og beskrev alle kommunens dagsordner gennem 70 år {r t.. +?.,7 lq?1 77

6 Fortsaeffelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lqcs Furesø Tidende 'overnatte, også efter historien fra Gutenberg, skrivestuerne og familien selv flyttede Museet for Kajs Avis ind stod der et værelse til mig. Det varede ved så længe min familie levede. Jeg var i tvivl om hvad jeg så kunne de løse bogstaver. Museet ønskede at fortælle om en lokal avis's betydning for en egn. gøre fremover. Fru Provinstrykkeriet i Larsen der var direktør Vordingborg sponsorerede sagde, at de havde betilt et værelse skriftet der står som en af de få på en nærtliggende skrifter der beskriver kro, os det skulle ikke en uvurderlig ændring AVSJUBL'ryET koste mig noget. Nej på næsten alle SEPTEMBER hvor sov jeg dejligt til områder. Vi takker 2015 kroen og min avis på Provinstrykkeriet for Avisens første papir måtte lukke... denne gestus. nummer - de Oplevelserne på dette første fire sider trykkeri var aksolut dejlige i de 24 år det holdt vand. fra sept E,T TRYKKER JEG ALDRG KOM TL AT GLEMME. Provinstrykkeriet i Vordingborg. Hareskov-Værløse Avis udviklede sig fra 4 første år trykt ude med eget trykkeri og trædediegel og to venner der ikke kunne holde til natarbejde. lære som sætter, trykker og bruger af sættemaskinerhurtigpresse med selvpålægger af papir.. Fra 1967 en aftale med Allerød Posten om, at de overtager trykningen med to billeder og farve fra Det var noget der rykkede. Da Allerød Posten lukkedc var avisen i Frederiksværk et års tid til trykkeriet valste rotationen fra. Næste mulighed var Kalundborg eller Vordingborg. Jeg valgte det sidste. Her blev det til 24 dejlige år. Jeg fik en løsning der var meget positiv. Min onkel havde et hus familien havde arvet. Her måtte jeg i de kommende år lægge min sol'epose ind og Et år - hvor jeg netop havde skiftet min gamle bil ud med en anden havde jeg stillet min bil i gården som jeg plejer. Da jeg kom om morgenen kunne jeg ikke finde den... Det yiste sig den var udbrændt o-g sunket flere cm. Chokeret fik jeg at vide, at brandalarmen var gået efter at jeg en times tid havde hjulpet en vognmand med at læsse sin bil med aviser og hans kone havde lavet kaffe. Det rejsende politi kunne konstatere, at der var hældt brændvædske ind i bilen Man landt aldrig ud af hvem der havde giort det, men jeg fik fuld erstatning for afbrændingen. Kaj E. Hermansen og jeg ønskede at fortælle hele Kajs Avis august nr side2 EGNS-AVS for OMrådCt V.ÆRLØSts-E,GNEN 35OO VæTøSC Vi skal heller ikke glemme Gadekærsgruppens betydelige indsats, Hjælpen fra sponsorer og resultatet.,museet der fik et monument for en ny tid der varede mere end 500 år før man fikteknik der bedre kunne markedsføtre skrift, taler og anden form for kultur". KAJS AVS PA NETTET er en avis på 14 sider. 56 spalter. Hvis bogstaverne og mellemrum i dag skulle lægges tilbage i de 123 små rum ' ville det hele tage flere arbejdsdage. Men i,dag ville det tage serkunder. Fra Gutenbergs løse bogstaver til i dag gik der mere end 500 år... NEJ,4EDEDOKE må skam heller ikke gå med kniv... Ånnr zorc AVS NR. 13:,[,STE DE DEN GAMLE AVS? Avis nr års dagsordener Fra enkelte bogstaver Trykkeriet jeg aldrig 2 Avis på 56 spalter 2 RECEPT,ON 3 Jubilæer 4 Furesøbad på kortet 4 Furesø garden 4 Tak til en indsats 5 Det danske sprog 5 Tekster om avis 6 Det skulle lykkedes 7 Avis gennem 70 år 7 Rutebilavis 7 Gadekærsgruppen 1 Nye tider på badet 8 Mads Westfall og joke 8 Vores og dines børn 8 Amtets dagblad, læst fra den første klasse... Kostbar natur 9 Borgere koster noget 9 l0 Tennis på topplan Borger nr. {0.000 på vej Renoveringer 10 Gider du se avisen næste x

7 Kajs Avis 20. august nr side 3 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse portsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-;r45 Furesø Tidende En avis i Værløse uden sponsor f... Det havde aldrig været i min plan, at slutte mit arbejde som posttrud men jeg så at man manglede orientering. Det var min stil at være upolitisk - men brændte for, at man giorde noget for ungdom'.' Man tog nogle af mine kræfter da 25 byrådsmedlemmer tog de sidste kræfter- mod 0... Langt ude i den vilde vest var alle samlet til byfest - spidserne var gorlt trætte af stedets bogtrykker der havde været hårde ved dem,i sin avis. Nu var tiden inde. De ville drikke ham så fuld, at avisen ikke ville udkomme dagen efter. Morgenen kom og i postkassen lå avisen. På forsiden stod: Ærede læsere. Avisen fra i går var så efterspurgt, at vi valgte at j udsende den :::::::::: lil Nøglehullet var lør den lokale avis ' en hjgglp i oplysningsaibsidet.. Tankevækkende skoleskemaer til debåt.,... Efterfølgende taler man om radikaliserede unge borgere. Lige pludselig erkender skolefolk, at der egentlig ikke er noget der hedder DEMOKRAT på skoleskemaerne. Der rettes op på fag som motion, flere sprog og forplantningens gåder. Den egentlige fritid beskæres og skoledagen bliver længere. Man beskærer biblioteker fordi det er bedre at hver skole har deres eget bibliotek - de voksne kan jo bare læse aviser og se TV MADKASSER er forlægst erklæret uden interese -de kan tilmed være for usunde. De kan gøre børn sundere og større i vægt. Støt de lokale råvarer - køb lokalt og grønt...det skal være kommunalt godkendte råvarer. Stadsarkivet Furesø museer oplyser:,rdet er arkivets opfattelse, at Farum sagen er en væsentlig del af Farums kommunes historie. at vi også fremover skal være i stand til at dokumentere, hvad der skete - så langt det nu er muligt - og det mener vi, at vi kan" skriver arkivar Bjarne Birkbak. Man har et ret omfattende materiale vedr. Farum-sagen. Af oversigtsmateriale kan nævnes Farumkommissionens beretning ph 4837 sider * 7709 sider bilag -i alt sider. Dertil kommer, at Stadsarkivet har en kopi af Farumkomkommissionens sagsbehandlingssystem' der efter kommissionens egen vurdering indeholder ca. 1,5 million dokumentssider Fra Bagmandspolitiet har Statsarkivet modtaget 78 flyttekasser med det sagsmateriale, der lå til grund for retssager mod to politikere. En af Farum Kom_ mune foretagne Uvildige Undersøgelse er også dokumenteret. Arkivalerne herfra har et omfang af ca. 5,1 hyldemeter. forbindelse med sagen var der utallige Tilsynsråds- og aktindsigtssager. Også disse er bevarede, FarumKommunes almindelige arkiv findes der adskillige tusinde sager, der har været inddraget i behandlingen Endelig er der udkommet en række bøger om sagen, som arkivet har et eksemplar af. vores afskrift er der ikke medtaget navne Hvis der er borgere der har materiale der har tilknvtning til områdets historie og andet historisk materiale er det fint hvis man afleverer det til Furesø Kommunes, Kulturhuset i Farum. Tilflytter der rydder op, kan falde over et materiale der frem i tiden er værdifuldt når kommunen bliver mere end fyrre år. mange år efter os vil der være nogen der vil vide hvordan det var før os. Få kommuner gør så meget for at fortælle om fortiden som os - og mange gør det meget frivilligt.

8 Kajs Avis 20. august nr. l3 - side J EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende JUBL,DER Hvis du i dine vildeste drømme drømmer omr at lave en avis og sende den ud til Gud og hvermand - noget der,,ikke kunne lade sig gøre" var l0 års jubilæet naturligvis tegn på,. At det måske ville kunne lade sig gøre' Så fulgte 25 år. 50 års var stort 60 og 65 år så ud af noget år var aldrig forudset. Undervejs har andre oplevet, at jubilæer ikke bare hænger på træerne. VORE DAGE ville en lokal avis ikke udkomme uden støtte fra ejendomsmæglere - automobilverdenen og annoncer udover,,den lokale egn". Hareskov-Værløse Avis har ikke taget noget fra nogen. dag kan den ses over hele verden UDEN FNGERAFTRYK NOGEN KAN L,;trSE dc 56 spalter uden briller... Teksten er tilpasset,,hvad du bør vide"... Teksten er bygget på stikord hentet fra et bagland der altid har været vidunderfuldt og anonymt -efter eget ønske. Det er da tankevækkende i et ellers fredeligt land. Det førte til oplevelse af en form for at skrive mellem linierne. Kaj KAJS AVS PA NETTET er en avis På 14 sider. 56 spalter' Hvis bogstaverne og mellemrum i dag skulle lægges tilbage i de 123 små rum ville det tage mere end en arbejdsdag, i dag er,det væk ved et tryk' Tænk der skulle gå mere end 500 år.,flå NU skal Furesøbad på landkortet. Frederiksborg Amts Avis Beskriver nv aftale med Michael BaY Olsen der har været det mest kendte ansigt på stedet Efter en prøvetid har man aftalt en kontrakt der binder hele området sammen i en fremtid der lover flere arrangementer på strand, ved sand og vand og mad bygget på lokale råvarer. Der har været en vellykket prøvetid der lover godt for familien der selv bor pa stedet. Det var måske en god id6 at flere og flere borgere benytter sig af lokale tilbud af enhver art. Der var et år hvor Folkebladet havde bedt et firma om at undersøge hvor mange der læste de lokale aviser.folkebladet skrev det var dem. På et møde blev avisen spurgl om man ville indga et væddemå1. Hvis Folkebladet havde læst forkert skulle de betale 500 kr. til Kvindernes Hus - hvis det var rigtigt skulle HVA betale 500 kr. U ndersøgelsen viste,at HVA blev læst mest. MANGE LÆSERE har gennem årene ringet lbrtli de vllle skrive et læserbrev men ville ikke lægge navn til. Det blev sa emnet for en lille skrift og det var nok for dem. Det er nemlig ikke så ligetil, at lægge navn til et læserbrev. å"'* FURESØ GARDEN der er født i Værløse og vedligeholdt ofte i nød fordi man sætter gardens optræden som et billede af store krav til lærere, ledere og forældre Det er ikke så ligetil, at varetage opgaven for det er mere end en fritidsopgave. Det kræver indstilling til sin hobby, øvelser, træning og arrangementer. Forældre bag garden har virkelig haft en opgave. Senest har man fået et samarbejde med Musikskolen - men man skal ud og vise kvalitet ved siden afat der som forening skal være tale om en slags klubånd. Når man hele tiden skal optage nye gardister er det en nødvendighed - men når nogen holder sig tilbage er det måske nok fordi de er bange for at kunne leve op til at være 6n afgardens synlige gardister. Garden har hele tiden ''r,.å tr6--::i!.r G A r"'e{s:m r:leion : /O 2'/ 44 7'l [. r; arl: ooi< i nci (' fu rcsoc:c1a rdcrr. 11 l< (.vr. rrr. )66 / /tji.> ralrry rry. f u rr: goerc; a rd c n. rl l< behov for flere emner - flere arrangementer og flere reklamer for FURESØEN når de viser flaget. FURESØ GARDEN vil være en del af alt det der samles i en BRANDNG af den lokale kommune og alle dens værdier... DERFOR ER GARDEN en garde for hele kommunen DET ER EN GYSER at folk vil til Mars men aldrig vil kunne komme tilbage til jorden. A ul J rb gl Ø F,l t]

9 Kajs Avis august nr side 5 EGNS-AVS for OMrådCt V,ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsæffelse af Hareskov-Værløse Ar,is, der udsendtes første gangt Furesø Tidende Hjertelig tak til alle der har medvirket til udgivelsen af.lgeavisen er et tiltud til Den om inforr ration fra: o de handlende o det offentlige o andre borgere o fra redaktionen Flvis ugeavisen ikke fandtes måtte den opfindes. Ellers ville det rz:re alt for dlnt for den enkelte at bringe sine budskaber ud til alle husstande. Hareskov- VærlØse '{Srurirr.o Museet i Helsingborg dr Sveriges storsta tryckerimuseum som på ett levande sått speglar den tryckta produktens historia från PapPerstillverkning, hand- och maskinsåttning, olika tryckmetoder till bokbindning...$-b Din kontaktperson: Gideon Beil Ordfiirande Tel/ fax L, f,retden ELLER Ånnxn besøgte jeg avisog trykkerimuseer i Helsingborg - Esbjerg Hillerød og Odense med stort udbytte. L,SERBREVE endte med at blive emnet til en lille artikel for vi undersøgte at brevet pr. ord kostede øre hvis man skulle se på udgiften.. En form for,,sort arbejde" i Avis gennem 70 år. Efterskrift: Vi ved ikke hvor han får det fra, men han går rundt og taler med folk. Han siger: Det danske sprog er smukkest i sort farve trykt på hvidt papir. En dyd for den der skriver er det han undlader at skrive.

10 Nu mener man at have en medicin der kan redde liv men den koster 2 millioner kr. om året... Nu skal man vurdere om der er råd til det - eller hvor mange man har råd til at hjælpe. forvejen ved man, at der sker en vurdering om en patient skal have den dyreste medicin. Det vil være få mennesker der kan betale noget selv hvis medicinen koster to millioner kr. pr. år. Det var noget nyt da man fik hjerte- Starter. Nu viser det sig, at det ikke er alle steder man har den slags - endnu Kajs Avis 20. august nr side 6 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gzngt-9-lgas Furesø Tidende KAJ's AVS it \ii-r. :'ill tss.!-r::1 sllli i Li ii \i Kajs Avis er en fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis -dog udkommer den primært oå nettet. KAJ's AVS forside Se mere på NETTET i: il;r. rri:+is-ir,. iri:l l$it\r i\-\. {!ir'iii rli il.i Lli-i. it il KAJ's AVS henvender sig til helårsbeboere iværløse uanset køn, højde, bredde, omfang kondital, synspunkt og træk%. Læs det nyeste nummer af KAJ's AVS. se mere l-\ Furesø Tidende Kajs Avis ir\iirj,ji.;rsivsillsir-r,isi-isi'iiri{ir.,r'l\rrrll'_ på {ETTET 15. aor EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse. Forts ættelse... Museet for Kajs Avis - Wikipedia, den frie encyklopædi Museet for Kajs Avis er et museum for lokalavisen Hareskov-Værløse Avis, som også kaldes "Kajs Avis" efter redaktøren Kaj Øgaard Sørensen. Det blev åbnet d. Kajs Avis 2006 nr.43 - YouTube 28. nov Dette er f orrøbig den sidste avis, som Kaj Øgaardsørensen udgiver _ pay grund af sygdom orker han ikke at kæmpe mere mod Kommunen.... Kajsavis. Presseklip _ hansjorn.dk ititp iiiisl*t+.i\lt-..s.i]uis.ilii,:\l)1u,i:,",il:,rtr]il:t\*t::rlljils.irilri Der er skrevet meget AF Kaj Øgaard sørensen - og sørm,e også meget om ham. så disse sider her er ved at brive krargjort tir en fortæ'ing om den mand, der... Hareskov-Vaerløse Avis _ Hareskov Historie i'ii\p.r'i'i"ir\rs iii.itrl$iri:i:iriiii*rr*:.{irr,lli.".lrrr slr...t).r,1-\ig1i..-iiri:r::irj,:r.i..ii-.\r.i-i 4. feb 2008 ". Hans Jørn storgård Andersen skriver: Hareskov_Værrøse Avis udkom første gang den 7. september Det var postbud Kaj Øgaard.. Hareskovby...

11 Kajs Avis 20. august nr. 13 -nr.7 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s FUfeSø Tidende Besættelselstiden gav mig lysten til at orientere borgerne og fortælle hvilke opgaver man påtåger sig i arbejdet i kommunalbestyrelsen. Drivkraften var at det skulle lykkedes a o a a aa a a a a a a a a a a a o o a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a ao a aa a o a a a a a a o a a a a a a a a o ao a a a a a a a aa a " " t ' Frederiksborg Amts Avis Fra den 23. august 1944 til ca var jeg korrespondent for dagbladet. Linjebetalingen var 12 øre med 1 kr. som mindstetakst for en enkelt dags leverance. Er man personlig til stede ved et møde er mindstetaksten 4. kr. for referatet. Dengang var avisen uden for København Sjællands største blad og eneste morgenavis. Som barn var avisen den første jeg læste. Som postbud oplevede ieg, at mange naboer var to om samme avis. RUTEBL-AVS Som Tankpasser hos De Blå Rutebiler udgav jeg landets første Rutebil Avis, der blev uddelt i busserne fra Hareskov til Lyngby. Fra Bus Avisen: En bus kom gennem Bindeledet, den nærmer sig stoppestedet da chaufføren siger Bagsværd Kro. Flere passagerer rejser sig for at stige af. En strengt udseende mand holder sig lidt tilbage - og siger strengt til Chaufføren: Kunne De ikke sige noget andet end Bagsr'ærd Kro - Folk tror jo det er derfor vi står af... Rutebil Avisen udkom i2 år. LANDPOSTBUDETS LØN 95O VAR 452,18 kr. incl. Cykelgodtgørelse kr.12,75 pr. måned det kunne man ikke holde en familie for LANDPOSTBUDET VAR EGENTLGT ET OMVANDRENDE POSTKONTOR SELVOM MAN VDSTE AT ET LANDPOSTBUD GK RUNDT MED MANGE PENGE BLEV LANDPOSTBUDET ALDRG OVERFALDET VEJLEDNNG FOR LANDPOSTBUDE STOD, at man skulle medbringe pen og blækhus eller blækstift Man sagde om LANDPOSTBUDE at de var tjenestemænd. Men de skulle ikke give nogen tjenester hvad de ofte giorde. GADEK,flRS- GRUPPENS FLYTNNG af en vognport gav plads til et LOKALAVS OG TRYKKER- MUSEUM. ET AF LANDETS MNDSTE MUSEER. Den frivillige arbejsgruppe byggede Gadekærshuset Smedehuset og Avishuset ved Mosegaarden Hareskov Værløse Avis KAJS AVS og Furesø Tidende havde udsendt avisen i70 år Før Gutenberg OPFANDT DE LØSE BOGSTAVF'R støbt i bly travde man brugt skrivestuer hvor man skrev bøger med hånden efter diktat. ";;;;;;;iniii"", TD SKULLE DER GÅ MERE END 5OO Ån røn NocET ANDET SKULLE AFLØSE DEN GAMLE TEKNK HARESKOV- V/f,RLØSE AVS ligger som indbundne udgaver fra Hæfter 2007 løbende på Værløse bibliotek. Måske flyttes materialet til Furesø Museer og Arkiver oplyser Bibliotekaren Jette Jensen. EGENJOUG Daicnnclag båadyæ-rl-erc niab mis med at bvsse bolhg trvl.t<cqlpttyc-ttd1c sig til husteienæv klase over. at ieg s i4.pareclhus,aexe,,det kan ellers nok være vi hører mere end nok om PET...",rJa, det var vel ellers noget vi slet ikke skulle vide noget om"...,,men det er andre tider, med demokrati og den slag,og aviser der i farve fortæller hvad vi bør vide"

12 Der er tale "'i' DET VAR 1Y.los i ---.,;:^^' wnsrnal,, om nye tider 4pT! ljiiliffi?ftt:g ff;;;;t'ar på og andre ved byggede lt"_:lt^..91",tut "tt' Farum kommune Farum kommune er Skovstyrelsen ejen- Parkeringspladser- uu' atdrig setv sitivitet. Det dom. Kommunen L-.^-- -^.. r.^- er næsten været børn -altså ' -^ abner det venner har i årevis der havde taget job på politikere har viden hævdet at man kun mulighederne for, t:t-rtavue rabsr JUU Pa Pu'rrnYr! tr4r Yrr t måtte reklamere med sejlads -^r,-i- fra "-^ Lyngby,, , et firma der lavede om at sortere køkken- riksdal hv.is man vil Kajs Avis 20. august nr side 8 EGNS-AVS for ornrådet V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg4s Furesø Tidende "i' Nål indbrud også kan være JOKE ved iå;1.ffi*;:ff[?,,.,,,.gi. børn. FUfeSøbad. FURESØEN alene og af og til med da Farum kommune flere musikere. rettet på trækpro- centen. For andre Senere tiders optrevlen afrøveri og Har oa ri arum Kommune ' r-;;;*ru-.. tv"..i har vist sig at oug"tt efter en fest af Hans proqram er. " kommunen i o"-rtr.." k"";;;'" r 19s".1'".'i".::t oghar ::1,:3::tif:j::,::-' Ekstrabladet, at kom- i sin første tid og nu egne børn store eller nu givet den il;;;;",01,"rli"' udsivet et stort antar S.1.lTli.i N{arinaen til en storrg Plader og albums. Det er da en tragedie' nye ejer gode Xjf;lffiJ:1"1j:l'* ;;.-;, næsten ikke en forhold. antar mlrioner. llytif,l:itlg,l:i_nl:. Som nogen husker d.et il*::nil:-,,t- i#;ffi.l'tr"rut ". us' a'ur vtlr,ve'55"s tavde værtøse givet fi:l"llli:j:i'l:1- stedet om til et regnskab som reviso- ;;i;1#;il""::""ili u., atsidighed viser."i'.r.. rer tkke ruroe turde godk. 9"1 ' -.r, 11': "*:,*::".:llll"? stedet"var ilg- ffnffi'.-å:;;;'j_ at han har fa.t på no- i Der manglede bilal uu ' pa u'"'"' ""i" Passer du mibørn. Elrer kan du passe rngentartedengang ::o"*"n-efter. l3,n'*h:,1"tt3" illt'i?'.-i":#;1.-.1t'1,t1',*:::lg- ilfiffiffiffin"""' sruttet kreds. Han bor 9" legede -"9.:. ede bilag kunne der å:^iåtrl;;ilt nu. d-u setn hart dem! i "*.r'.oen ar hvor en ;ililx1'::'":' ;'a;#-""""fi. la'*mffffi' us lfmtn*::-"' 4ilu' s uu' u""re Det kan så betyde, at Parkeringspladser' '* t"#,t:tj.,ttt::"":tt' ombygning og r"rt JJ, Mtt tloiogko-- Men Mads viser at på ejendomsskattei l"l:rtut uigo'l' tt ]: er noget det viser der ikke må lege ^r der ikke kommer flere nan teksterne der er 99tn, selvom jord og areal ;;ilh;ilih::il"' ry,rot med smil os po- stlrer krav rir den nye o"t." igen hensvnet i ::"":Tt""l,1T:;"., 19:1.!e. :"11-:::.-.. forpagter - men r#' til tttonåg natt"' M"t' de den lokale musiker' """"""' marre rekramere rrreu någrn*ra en kniv og en gaffe-, df."å.- riksrtqt ]-ll]r, "-," selv sine sange og den ;#flfr?ililffi -"'ir. der hører til. tglo:""':""'' ".- nnuo -{ig sker der når o.ine børn skal passe uden på po.t...o',i g:tq lon.i.tiå"- l ll,h::::l-;j# ;:å'jl;"..nokt' det. revisorerne nægtec at forhotde sig til. lejet lreal - hvad der siger det hvor :t -?rl. følge historien Tu",møder ham på ::*ice for mænd. "ttitg uun blev ffret fordi andet... Nu har stedet fået en søområdet' engageret forpagter :':':""""',,transsag" " som man der skal have forhold Så kunne man evt. :ots srg ar ug u r var 't-fr 4r i :t"t:"r der kan overleve..:.-. ' også tage hjem med et fornuftigt' Da vi var har det været en 1og... børn Dørn var vi vr mor &far d'rar r,it.o- kilden ooc sag... og alt det den skønn",,ut,,.. " :::::*:steder på l ;il'lt"t -fftå"uxtå,"' i'i. de der fik Er de store nok til det Hvem leger de med? Er din have så fin' at vens eierognut,."l-* tli:l:.;den side ;mruffiilffi; åfffr:lffto' men tttc'thr\t ikke for rur suppe, D..PP'' tug. en sejltur til hun.viste meget,,fe- KLDESKATTEN steg og is. Man måt ikke bor'... u'"r,r" u"0.. omlåder ved Furesøen. betale kr'og er fører -men beskytte l'uresøen. Måske også f:l*i; *:Ti"::Yt i:::1: 15'.09q LJ'www År 'ue Er ttu. været en god tug for de fleste -

13 AMTETS "'l"hvad sker "" Beboere og "'i""hvis DAGBLAD lo.. med jskatteydere i forældre var fflil'"h::l*#" inr.n og unge lværløs..:. - interesseret Socialministeriet l^^* ltililå:li',ll*'.,"' som skaffes ^t]rr^^" lbedfe-vidende så var der lr tue. uu' ar tr*,*rer4r - lhvis man pa Furesø iklie ser ^ -r:-- ^ i et bedfg l':'.'" r. Døfn Ofne iode ud. De har ikke va ^'7vsr v lfølger med i iæretartrorpositijl itrlem. sagt med et mildt ord. Haf de ner der anvender llest man prøver at ressourcer pr.borger - reducere. ALTSÅ man vil spare. Sammenligner man xultur er en nødven- Faa,,m Oigt.O - har kloge Rudersdal kommuner let har du også fået forventer man i 2015 at vide. Vi er nogen lhvad der sker i Pr.1 ikke Kulturhuset Det vil sige,der skal muhghed for li Fu.,,n... store - der skal Folg med i det lokale ;p;;.. o"... dagblad... -"r ' også opmærksom på. ' SERVCE... Tad..ooo.._.o. strammesopherog _. r^ : _^ lr r sr ur' O.ter*stendeat der-pådriften.. " latbrugeen l...ooooooooorooo lyttetil,atmanilzspareplan på en -.,, f^-",l.olli.ro roplever, at børnene række ar Kajs Avis 20. august nr side 9 EGNS-AVS for området V.1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse F ortsætef se af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1g+s Furesø Tidende m,rtighed lf""t:llig:,:*:ru;l0"'o der. Man foret;tille ::*:.:n:,*:::" sig at man på visse : med i alt -:,-, FURESØ... det ^- ::,' in megettidligtalder spiser,,husets " sociarudvargets områ- ro,. a7 føtge glntgter i --^-* oåråder skal spare - ' 5rr.-v! Jn i Farum ;;;';: gøre ting smartere, nye...oo.o.o..o. to' nrån frisfe ett". får giort noget ffil"lrutilå'' l'jff;i"',"iiu"'* lkan Tu' friste fllnll; Furesø kommunen er il::.:::*- på kur- nladser""""' ffå3ffiffi:lji.. btandt-de 20 kommu o., er altså en konto VærløSe har nemlig kr. +S.OZ t<r. til utykketige "ogift". fofdi Det er pa det omrade hjælpe.. ::l.tun:5.u1 ko--unen kommunerne selv tan Udgifter til kultur ser besremme om og hvor ;J,tt at slige. ejer Bymidten. ning.r,, mister sin med Allerød og ;;?;;".r".1j"... ønsker ejeren, nur,'... burde lege området skar computer og ler der forskel ål',"i:ffiilff.t;;. urrarbejdeen har de lpå de to vidt ;;;;"ln-å".-in. spare veilbrug af i.t,-ult skrift, at med flefe rri.--earbejde -ikke færre ressourcer. udgifterne til, at-gir.e hundfedgf trar pligrer - r'ærelset Det ulr drejer ur\.lrr sig Jr6 nok rru^ trer rrl! nørn Drrrn og unge et cl bedre ucul'c,. ligner llgner en om personer. trjem svarede til hvad gfatls p- slagmark.lkke dag for Der er børn der ever man p-vagter - l'j ::*l:.: "ty:1 at kundefne andre børn - om man vil det eller ej. Meget tidligt viser det sig, at,,hjemmets ord- værdi - man taler ikke mere med sine ar b^rge {00 ;;';;;.g.. r''uå J"r skal serviceres,ie, at børnene r.ar kr- mere. Med ca. sker i de hjem - hvor - Oa kan pers' Svarer -utt fratages noget... --, - det tn s0-e0 millio- M;;,:.J,io"r-"F""o parkere uden ner mere. vi, at udgifterne er arbejdsro - fisiko fof skolesangsforberedt så lærerne kunne få som det hedrler. Er.det ikke underligt der kommer bøde. DET ER n"r. pri*ate skoter... gamle dage var der en mor der sikrede

14 ":il*o- 3t* DET LOKALE DAGBLA) Frederiksborg Amts Avs skriver om Hareskov- Værløse tennisklub der har fået tildelt at afvikle DM TENNS. DET ER EN STOR OPGAVE der kræver mange medarbejdere der skal brænde for den hvide sport og nyde gevinsterne når det lykkedes på højt plan. Det var foretagsomme unge og deres forældre der anskaffede et stykke jord ved Skovbovænget hvor det i mange år var en slags motion for overklassen. Tiden ændrede sig og HVT satte ind med tennis for små og talentfuldee unge mennesker håndværkere og menigmand. Familien Buchwald, nge Nielsen skabte nye tider og fik bidraget til at tennis fik en moderne tilværelse der i vor tid henter meget fin omtale. Men det er også en kvalificeret gruppe der varetager det smukke anlæg og dygtiggørelsen af unge, ligesom man bevarer det gamle anlæg i Hareskovby Som årene er gået er talenter gået videre til andre klubber men de første slag slog man i HVT. dag er det Annette Ohm der står som formand Men et DM i Værløse og lignende arrangementer burde slutte med,,et længe leve de frivillige" Du kan læse om klubben på nettet - som de fleste gør Kajs Avis 20. august nr. 13 -side 10 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første g?ng FUfeSø Tidende De to sam- menlagte Ville Furesø hædre borger nr og sikre en fest ved at sætte et beløb af hvert år indtil da. kommuner har i dag godt borgere. Dagen kunne samtidig været en markering af, at de to områder virkelig er EN kommune. Men på året skulle der nok være nogen der syntes det er plat DERFOR VLLE DET V,ERE RMELG AT MAN TDE AFSATTE ET BELØB PÅ BUDGETTET... FORUDSEENHE) CØR DET NEMMERE AT FESTE XÅN MAN FYLDER 40 ÅR.. ørt et sted E---EEr-t-,,Der er så meget snak om bryllupper. Jeg har godt set når de skal siee ia i kirken er det ligesom om de alligevel tænker over det".,,er det ikke fornuft at gøre det".,rjo, men nogen tid efter hører man at de er blevet skilt - de talte ikke godt sammentt..,, og hvad så"?,rja så siger de næsten i kor, at nu taler de bedre sammen, det lyder da underligt"...,rja, men egentlig er de bare menneskert'...,,giftefogeden burde kræve, at de først flyttede sammen en aftalt tid, før han ville bruge tid på et bryllup og vennerne spare q :.T.s..:. iil.s.?.y.9.i1 l:...:.. TO J,4LGERE var på vej gennem skoven. De havde ikke truffet dyr -men som den ene sagde.,,det er trist - men i grunden er sovsen også det bedste... GÅ TL FODBOLD. STATSTKKEN VSER AT DE FLESTE KAMPE SPLLES DEN SDE MODSA'T TRBUNEN. Det er da mærkeligt... Det lokale dagblad Frederiksborg Amts Avis beskriver kommunenes udgifter til renoveringer. Selvom man ansætter personale efter stillingsbeskrivelser bruger man konsulenter på mange ornråder. Det er muligt man skal tage det billigste tilbud - men bruger entrepenøren så det bedste materiale. Det store projekt med en større sal og mødelokale har løbende haft gang i ændringer og senest renoveringer -der har ændret på forskellige områder. Det er forholdsvis nyt byggeri hvor entrepenøren stod tilbage med et og andet der ikke var udført efter fastlagte planer.måske holder man ikke øje med hvad der anvendes i materialer.det er noget man oplever ad åre. Mødelokalet skulle renoveres efter hår slidtage - der falder titbage på bruger af kommunens ejendom eller manglende tilsyn. Efterlad lokalerne i den stand du ønsker at låne dem... Det var måske rimeligt at trække beløb i deres tilskud - hvis det skal begrænses.

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere