10 hr gammel avis SEPTENIBER 19'15. liti ()g1nard. SorenserL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 hr gammel avis SEPTENIBER 19'15. liti ()g1nard. SorenserL."

Transkript

1 10 hr gammel avis EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, cler udsendtes første gangt-9-lgas Furesø Tidende SEPTENBER 19'15 rr]rods PAPR1A''ONERN(i og Dvrtid paahegynder vi herved U,l.",t,1elsr-r' nf,hares(ov-v,{1løsf' ÅvS"' Bladet der irvrr [)ge rrtl:;r'nries til nllc Behocre i vrrlose Krttntntrne vil forel*liig kontnlt: i ri^n tter angivne Størrelse ' Vi har fk:re Aar.,ariglel ct lokalt lilarl, rl<rr lrrrrgte Stof 'ra rrlle )elr nf Kourrnunan. Jr,! r'r v6ri ia:rb rt []lltlet vil livc vel mot!laflet overalt og al rlt'l rn:ur frenriilr Sanrltoiighetlcn nelictn llefroernc. llladets Spaller sta:rr nabng fnr alle rlcr vil bcnvttt" sig af tlem, tnen vi he{oner at }iarlr:t er :lrengt rrpolitis}i' Ann()nccr- og StOf, rli,r ønslitrs rllll:rgct i lllatlet setrdes til Re* rl;,iitørert Kaj Øgaartl Sarensen, Sovtr.i (i, [lerr:skov' linnt"rr.ml nogt,l f}nslies oirtaget lorslkotrlrnentle Frcdag maa r,lel vllre ierlak!rr;'en i llænrlc sent'st Onstllrg Nlorgen' liti ()g1nard. SorenserL. Yærlsse Sogneraads l{lnde Fredag den 3L -Åugust 1945 l'{odet indledte:; mcd (}errnemgang ai en Del CirLrrllercr. E{lerr'.:inings:til{er og t.ldstykningsse qcr.!} R:ekkr Åndr:,gender irg li Vitrløsr: {ro,.. Vr:rløse Krt''' ltr: liilirilrlt Skor'1yr.t i,g linreskov Pil'iilrtnrln, artila't',:tric filjrtleisr lil rvusik i i'olaierl'r {or Vintcrlral"a,:ret i111;r- 1(i, bev bervrl(i t' i'ærlssr ('il rrrtrnstiir- ':rg i. F ansofle,rr -ijlirdelso 1i1 n1 $e6vtte (ivnlnnstik- :)ålrr: i Vintr:ri,alvacret.'fillacicl:'r blev ;ivaf un<ier Forurjrætlin{ nl ut V' (i i skni vige Snl,:r s;rr-ft-emt tlcn cn Aftcn cl;lljg $pn';iras!il anilet iiormall' i. llks l'!t,<ier, f)ii::lt.rnt r:. l. i)anrr:in:;titul flronniche!licls*n, llag- :vrlrrl, nrinl!{le orr -l'illadclge ti} a! be' nylle ()yrnnnstil salen i Harcslcor' ji f inllr:r"'ialrn{ i Rrtrriedans. -{'illntlr:lsr" bltv {r'lrl rq:re krrn tii dcrtne tllcr:;visnirt!1' ;.ra ]{l.re:r;kc,v forelaa cn Arl:r{'{ninil r)ii *'t Y'ila,.'q:r iii Slir'lt'n, r1 Kla!Pr {'r uundværlig til Bru( ved Danse- og Gymnastikunder'.isning, ligesom Klaveret kan benyttes verl N1øder, Sammenkonrster og ligneode. )ci overlodes til Ansøgeren at indhente ct Tilbud Paa et Klaver. Som ltaskinsynsmand vslgtes Hr. Palm, Værlose. l,ln Skrivelse frn ll. Å. F. om Aflønning citcr l. Zones; Priskuraut, overgik til nn:rmt:rc i;orhandlinq. L. \'a'rl,r."' Vandvn'l k odsi)gte om Tillnd:lse lil ri ol):rsltte en Vsndiisne ved Sl.rlronsvel. Segen overfik til ngenior EnXt:l tii l-lt,,alelsc r\ngancn.i,: rjct nlc ilrgningsreglement {orc1&a en!lli.ivelir: r:t ngenior lingel, Fra Sk,:rr'rn,i:.eall,.s Vcjforening forelaa en S!i.rivr:l:e 'r:drsri.:tde Kloakering al lrrrll.srrllt's Sid e 2 - {}ielrler dr,i. iitt taratin'ti:r!"llor l{gl 1va::r ile $+tesld ffi[cl e e15yf,li i_-.--_:'.-.- OTTO DFL Hareshous ælrlste Køhmantlshandel Tlf. 11.Ørgnn-(Papin-Øøde Hsdicinaludsalg Telefon Hareskovbv 29 {"øt ARESKOV Hareskov TAXA Teif. Hareskovby 297 De bør nu blirt: Medl.ent af Enreskovby 0rnndejerforening Alt Murreranheide saavel nyt sonl garumelt udfores d$ar&ln lb*la,e!'sæxt Skovbovængei :r,1, flf' 190 Ff,&FtE,Slå'"f flqf tr}eve E"ONEN *[trr-'*a:ert os H]Bms hver Lordag fra Kl. 16,:{)-21 fi,rnrlag 't'i.. 16,30-2L. Stort Orkester. 1. K.s Køkken. lbrb. Sohs. *rnlgqems*rs, aidri,+ forgæues lil fiaruskovhy Eleincmedia og Helge llein Nielsen Sliksenglaseri Poppelnlle 33 3s ii

2 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Furesø Tidende 70 år gammel avis tlusk f,ueslnv f,errefriser $alon ', H"reskovvej 305 9(usfr PO-]lÅ Skl er de bedste. Rolighedsvej 6. ooskgt ole00 " MARTN fvadsen Alt i FORSKRNGER' tesnes. Skonbovænget 31 - Tlf. l9o HARESKOVBY Brødudsalg Friedrichsen 6f. Hareskoubg 18 V(anes{cou6g gpugtag 9[o*tten/onnetning Øtomstet og }lnanse sødes oaera(t i Øaamanf< A. Burgaard Ttf. 6r FSK sæiges TirsdaiJ, Torsdag og Lørdag. Høfligst Yilfred Collin. Eu^ S0&*o^ POUL NELSBN Telefon Hareskovby 17 Hareskov Manufakturforretning M. JENSEN. Telf. 10 Vl køber ølt det HYBEN De kan skaffe,rvrtacrn.3 Hareskovbv. $ogpenadsnrdet (fortsrt) Veje$ yderste Eade. Sogneraadet henviste Aibejdet til Udlørelse i Forbiadelse med deo forestaaeqde Veireguleriag. Sogneraadet behaadlede eadvidere et Sag vedrørende det nye Koasortiurn, Boligselslabet af 1945s Bebyggelse dtoltegaard. Den foreslaaede Bebyggelse 1,5 hamed 9 Btokke med ialt 198 Leiligheder, oe en Bntiksbygaing med Leiligheder, blev kritiseret, idet Bygningerae kommer til at ligge lor tæt i Forhold til Arealets Størrelse. Paa Arealet Øst og Vest for Ny Vestergaard, paa begge Sider af Kirke Værløseveiet er plaalagt Udstylc";ng, bl. a. af Grunde tll lettere lndushivirlaooheder som f, Eks. Biscuit{abrik' Cemeatvarefabrik og Yæven. Vejreguleriogen rred Skovmosealle o{ Tipperupalle skål srert paabegyndes, Staten yder Tilskud til Arbeidsløo samt til Køb a udenlandske Materialer. Dette fritager dog ikks (6rnrnuasn fbr at optage de aødvendige Laåo til. dette Arbejde. Miuisterierne nnnodede om at fremskynde Udlørelsea af Syvstjernens Kloakaalæg samt Reaseanlægget.ved Syvstiernens Triobræt. Et Aodrageudå aagaaeride lodførelse aj Københavnstakst n for Aldersreate rl. v, i Værløse Ko-muae, overlik til!ænnere!s!en.tling. Der lorelaa et Re{erat lra et Møde i lvliqisteriet vedr. Vejeae omkring Jonstrup. Der var foreslaaet ea ny Vei laags Flyvepladsens ndhegoiag men Værløse Kommuae saa hellere at Veiea ra Joaskup til Ballerup-Maaløv Kommuaes 'Skel blev regulerel Bdlerup- Maaløv gav sia Tilslutniag hertil. Hareskov Tenaist<lub aasøgte om Laaa til standsættelse al deres Teonisbaoer, Sogueraadet vilde dog løist indheote nærurere Oplysninger. Vedrørende BirLevængets Onbygnrng og Udvidelse blivcr der foruden en 5 Meter bred Kørebaae, 2 Gaagstier. Stiftantmandea aomodede om Nedsættelise af et Udvalg til adraolins d Foadeo, Fætlrcl,aadets Vel, ved Kongeos 75 Aars Fødselsdag, Sogneraadet vedtod st aedsette ef satdsat Udvalg. Restauratør Qhristeasea, Hareskov Pavillonea. rnsigte om Till,adelse til at bz;gge et Biografteater. SaXlca overrerttltes til ageoiør Engel til Udtalelse. Herelter overgik Sogaeraadnødet til lukket Møde,.--{- Byplanen for llareskovby. Sogneraadet indsendte for nogen Tid siden Byplanen for Hareskov til Ministeriet til Godkendelse. Byplanen er nu kommet tilbage og var paa visse Punlcter blevet stærkt kritiseret. Blandt andet fandt man at det Areal der blev benyttet som Sportsplads var for lille, det blev henstillet til Sogneraadet at man sikrede sig nogle Ejendomme ved Sportspladsen til en senere Udvidelse. Sogneraadet enedes imidlertid om åt undersøge Muligheden for Købet af et andet Areal hvor tidssvarende fuætsbaner kunde anlægges. Hareskov Sportsungdom vilde være glad for enhver Forbedring. Man mangler saaledes ganske Plads til Udsvelse af fri dræt. Haandbold og Fodbold kan ikke oves samtidig ligesom Pladsforholdene i det hele taget er for smaa. Med Henblik paa et fremtidigt Samarbeide mellem drætstlareskov lflekanlker Gas Sanitet Centralvarme Vand Brøndarbejde Kloak f,ueslowrt tlt Xr.? Auto Værksted ndregistrering af opklodsede Virgue Alt til moderate Priser.

3 70 år gammel avis EGNS-AVS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt^9-lq+s Furesø Tidende f,eden DE foreningen og Hareskov Tennisklub vilde det ogsaa være ønskeligt om Tennisbanerne laa sammen med de øvrige Baner' Det vil dog sikkert blive vanskeligt at finde et Passende Areal i Hareskov. Det eneste Sted man kan tænke sig maa være paa Marken ved Ravnekrog. Her kunde til Gengæld ogsaa blive en udmærket draetspark. Saafremt en Grund ikke katt erhverves her ser Sogneraadet sig sikkert nødsaget til at ekspropriere nogle af de nærmeste Grunde ved den nuværende SportsPlads. :"""""""" """""""': : LO<ALT : ;......t Vedrørende Menighedsraadsvalget minder vi om at saafremt man onsker at blive optaget paa Valglisten, skal Tilmeldelse ske inden 15. SePtem: ber til et Medlem af Menighedsraadet. O Menighedssamfundet i Hareskov begyndte sine Møder Tirsdag den 4. September i Hareskov Skole. Fremtiden bliver der Møde i Hareskov Skole Kl. 20. HUSK at fl;nfe Q)*r,[øse ]4no Søndagsskolen i Hareskov begynder Søndag den 9. SePtbr. Kl. 13 i Kirken. n Hareskov og Omegns Skakklub havde forleden Besøg af Forbundssekretær P. Toft, der fortalte om sit OPhold i Frøslevleiren, som SkaksPiller og Fange. Skakklubben arbejder for Tiden med et storstilet Program til en Fest, bl. a. vil man for at rekiamere for Sagen udsende et Program ldege til det der blev udsendt sidste Aar. n Bryllupper: Lørdag den 8. SePt' vies Husassistent Frk. DagnY Nielsen, Silkeborg, til Maskinarbejder Holger Dindler Rasmussen, Tipperupalle 22, Ha. Tirsdag d. 4. SePt. viedes i Hareskov Kirke Kontorist Frk. Else Hansen, Hareskovvej 325, tit Kontorist (nud Hansen, Hareskovvej 321. D Sondag Aften ved 23-Tiden vækkedes Beboerne i Hareskov ved Musik. Et halvt Hundrede støjende og larmende Mennesker med Orkester i SPidsen drog gennem Byen. Forhaabentlig er Flokken blevet standset af Politiet inden den naaede HARE$KOYtsV RAEUOSERYCB er flgttet fi7 HanelkorbY og anbefaler sig stadig med alle samt elektriske Artikler. 288,,K0BilA{DSHUSET", Skovmosealle 25 Skalteuder stet d.in Bg køb huor Dc skal Skatten suare' sda - tcmmc Prb for samme Vare, lr. er Ærbødigrt Osvald ChrlstlansGn Radioreparationer Ttf. or Garl Jensen,?rs_[fi;toNof Bygnings- og Veimaterialer leveres. Telf. Høreskovby 8. Alt Malererbejde udferer ltalernester f,. Petersen Tlt. Lille Værløse Alt ilurerarbejde udfsrer Jensen og Brandt Murermestre Sk.oatrrprlto tl?lt. lt.rsrkovbt al. f,ueskov Fuve- og Tapethrndel Alt llelorrrbojd. '.LTNYÆRX,T?ED adftr.r. T.9.t opt-$.t Alt ltl rod.trt. 9"laot. A. Kullbeng Lindevei 7 Telf. HareskovbY 101 Ønsker De at sælge Deres Eiendom eller Grund henvend Dem da til statseksam. Ejendomsmægler ilogcnr Telf. 4l nh. cg Brandt t{ l9 KOLONTAL _ SENKRAM Tlf. Kirke Yærløse 16 Leu. til Landbrugslotteriel. og sr! 38. E. Jacobsen Skomagermester HARESKOVVEJ 303 Telf. l3{ Hareskov Vaskeri A. Jensen. Tlf. E6 Tøj modtages til Rensning og Presning.

4 EGNS-AVS for området V.RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende Ulltabyerne3 llællreforit/nlng Tlf. lareskovby 44 RTEN Høstgudstieneste Søndag den 9. September Kf. 10 i Hareskov Kirke. Kl. 14 i Kirke Yædøse Kirke. Ved Pastor Landert. Søndag den.16. September Kl. l0 i Kirke.Værløse Kirke Kl. 14 i HareJkov Kirke. Ved Pastor Christiansen. sit Hjemsted, København. Det var i hvert Pa16 ikke blide Ønsker Beboerne gav dem med paa Vejen. D Paa Hareskov Pavillonen afholdt Socialdemokratisk Vælgerforening.Søndag den 2. SePt. et storl Arbeiderstævne. tr Bladets Hoved der viser Motiver fra forskellige Dele af Kommunen er legnet af Kunstmaler Curt Steinfath. tr Hareskov dræts Forening be' grnder antagelig VintergYmnastiken omkring den 15. ds. tr Har De en Nyhed eller en lleddelelse som De kunde ønske at andre skulde blive vidende om saa ring til Hareskov-Værløse Avis, Telf cl For t(ieldgaardsvei er der nu startet en Vejforcning. Den har 16 Grundejere. Formand blev Fuldmægtig G. Resendabl, Næstformand Vognmand B. Simons Dr Kasserer Blikkenslager H. TVagner. tr Fra og ned 1. September er ved Seminariets Øvelsesskole i 70 hr gammel avis Jonstrup ansat Frk. Randi Poul- sen, Købenbavn' som Timelæ' rerinde. tr Hareskov Grundejerforening holdt forleden et Møde, hvor Sogneraadsformand Hauch redegjorde for Loven om ekstraordinær Formueopgørelse. n For nogen Tid siden blev der i Hareskov dannet en SkYtteforening, denne har nu 85 Medlemmer. Nu har man ogsaa dannet en saadan i Værløse som en Afdeling under Værløse Gymnrstik og : Stillingen som Sundhedsplejerske for Omraadet: Ballerup-Maaløv og Værløse Kommuner er for Tiden ledig. Sundhedsplejersken skal have Bopæl i Ballerup og Stillingen skal tiltrædos fra og med 1. Oktober. Der er 6 Ansøgere til Stillingen og de to Sogneraad skal nu i Forening udvælge den Stillingen skal besættes med. Pas paa llornet, -:- Kornlofterne er uu ved at være tomme, men rundt om i Krogene sidder Snudebillerne og venter paa den nye Høst' og i Kærnerne, i Gulvrevnerne og i de smaa Kornbunker, der ligger mellem de. gamle Sager, samler Larverne Kraft, saa den hommende Generation kan tage fat, hvor den gamle slap. Har De Snudebiller eller andre Skadedyr paa Kornloftet, maa der altsaa gøres noget nu. Skriv derfor omgaaende til Korn' skadedyrskomiteen, Teknologisk nstitut, Bilowsvei 34, Kbhv. Y' Saavel Vejledning som Konsulentbesøg ydes gratii. Eærafionerne Husmødreae bydet srg, i ilisse Dage over de (otøgeåe Ga*atiol,en Sparelre gerae bliver sat udaffuoktiol,, o1bræt& selet gemt heo til Vintereo Hvis der ikke komner ed ret ngehg Ration udeal,radsh Brærdsel som Supplemeat tl de sølle 11/r ToDs Tørv, som hver Familie har Ret til at købe, kaa der ogsaa blive haardt Brug lor hver ea Piod, der kao g mlnes hea til Virtereo' f 0nsrELilEr En ung Pige ikke under 16 Aar, kan fra 15. ds. faa Plads i Ll.Yærløse Børnehave. Henv. - i Børnehaven. Bydneng ea'ge. Bagermester Leo Hansen, 'l.elf. Hareskovby 13. f,æeslov-værlose Avis modtager Bestilling Paa alt Slags Bogtrykarbeide. 1 Rundtrækskimin til Hjørne, 1 firkantet Kogekakkelovn,_ 1 Vaskekedel, 65 titer. - Træffes 17-18, Lørdag PopPelalle33. Uæplare Sognt SYgkarc Kontoret aabent: Tirsdag 77-lg, Fredag 74-19' Postkonto Onrdag l(l. to er seneste ndleveringsfrist for Annoircer. Uænlere fornrnune Mand., Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. Kl. ro-rz og K Fredag tillige Kl Lørdag Kl Ekspedition af sociale Sager: (un i Formiddagstimerne. Alm. Eksp. Eftermiddagstimerne' lndløsnins af Rabatmærker : Formiddagst-imerne i Ugens 3første Dage. P. S. V. Chr. Eauch- Xueslov-Tærlrse Avis Søvej 6. Telf. Hareskovbyi2g, bedst LTdtiver o{ Ansvarshavende: \aj ØgaaÅ Sørensen. Udraar gatis hver Fredag til dle Hulstanile i Værløse Kommune' ftylt i Ballerup Eksprcstrytkcri

5 a ats J a VlS Furesø Tidende EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Kajs Avis august Fortsættelse af Hereskov-Værløse Avis der udsendtes første galorgt nr side Retsafgørelse: De er blevet indkaldt fordi De via annonce i den lokale avis er blevet adviseret om, at deres gæld til det offentlige er forfaldent til indbetaling. Da dette ikke er sket siger retten. At det offentlige herefter må hente Pant i Deres bo eller ejendom -<-t.}-),1?.tj u.g oo >tr avy o!a.ce E.iR o= 5 E.r å 9Pi!E a: * iå L Fra vægavis til plejehjem. Fra enkelte bogstaver i bly og trædediegel til offset og lokalt egnsmuseum gennem 70 hr FORBNDLSF, MED ET VALG havde Hareskov-Værløse Avis truffet en aftale med kommunaldirektøren. DE SKULLE RNGE SAMMEN KL. 23 NAR VALGET VAR AFGJORT. AVSEN SKULLE TRYKKES i Vordingborg i nattetimerne og kunne nå at blive uddelt til alle borgere dagen efter valget. Der var forberedt materiale så mankunne fortælle valgets resultat å. l1 l't 'J" t; {r *.?^r; Vi læste og beskrev alle kommunens dagsordner gennem 70 år {r t.. +?.,7 lq?1 77

6 Fortsaeffelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lqcs Furesø Tidende 'overnatte, også efter historien fra Gutenberg, skrivestuerne og familien selv flyttede Museet for Kajs Avis ind stod der et værelse til mig. Det varede ved så længe min familie levede. Jeg var i tvivl om hvad jeg så kunne de løse bogstaver. Museet ønskede at fortælle om en lokal avis's betydning for en egn. gøre fremover. Fru Provinstrykkeriet i Larsen der var direktør Vordingborg sponsorerede sagde, at de havde betilt et værelse skriftet der står som en af de få på en nærtliggende skrifter der beskriver kro, os det skulle ikke en uvurderlig ændring AVSJUBL'ryET koste mig noget. Nej på næsten alle SEPTEMBER hvor sov jeg dejligt til områder. Vi takker 2015 kroen og min avis på Provinstrykkeriet for Avisens første papir måtte lukke... denne gestus. nummer - de Oplevelserne på dette første fire sider trykkeri var aksolut dejlige i de 24 år det holdt vand. fra sept E,T TRYKKER JEG ALDRG KOM TL AT GLEMME. Provinstrykkeriet i Vordingborg. Hareskov-Værløse Avis udviklede sig fra 4 første år trykt ude med eget trykkeri og trædediegel og to venner der ikke kunne holde til natarbejde. lære som sætter, trykker og bruger af sættemaskinerhurtigpresse med selvpålægger af papir.. Fra 1967 en aftale med Allerød Posten om, at de overtager trykningen med to billeder og farve fra Det var noget der rykkede. Da Allerød Posten lukkedc var avisen i Frederiksværk et års tid til trykkeriet valste rotationen fra. Næste mulighed var Kalundborg eller Vordingborg. Jeg valgte det sidste. Her blev det til 24 dejlige år. Jeg fik en løsning der var meget positiv. Min onkel havde et hus familien havde arvet. Her måtte jeg i de kommende år lægge min sol'epose ind og Et år - hvor jeg netop havde skiftet min gamle bil ud med en anden havde jeg stillet min bil i gården som jeg plejer. Da jeg kom om morgenen kunne jeg ikke finde den... Det yiste sig den var udbrændt o-g sunket flere cm. Chokeret fik jeg at vide, at brandalarmen var gået efter at jeg en times tid havde hjulpet en vognmand med at læsse sin bil med aviser og hans kone havde lavet kaffe. Det rejsende politi kunne konstatere, at der var hældt brændvædske ind i bilen Man landt aldrig ud af hvem der havde giort det, men jeg fik fuld erstatning for afbrændingen. Kaj E. Hermansen og jeg ønskede at fortælle hele Kajs Avis august nr side2 EGNS-AVS for OMrådCt V.ÆRLØSts-E,GNEN 35OO VæTøSC Vi skal heller ikke glemme Gadekærsgruppens betydelige indsats, Hjælpen fra sponsorer og resultatet.,museet der fik et monument for en ny tid der varede mere end 500 år før man fikteknik der bedre kunne markedsføtre skrift, taler og anden form for kultur". KAJS AVS PA NETTET er en avis på 14 sider. 56 spalter. Hvis bogstaverne og mellemrum i dag skulle lægges tilbage i de 123 små rum ' ville det hele tage flere arbejdsdage. Men i,dag ville det tage serkunder. Fra Gutenbergs løse bogstaver til i dag gik der mere end 500 år... NEJ,4EDEDOKE må skam heller ikke gå med kniv... Ånnr zorc AVS NR. 13:,[,STE DE DEN GAMLE AVS? Avis nr års dagsordener Fra enkelte bogstaver Trykkeriet jeg aldrig 2 Avis på 56 spalter 2 RECEPT,ON 3 Jubilæer 4 Furesøbad på kortet 4 Furesø garden 4 Tak til en indsats 5 Det danske sprog 5 Tekster om avis 6 Det skulle lykkedes 7 Avis gennem 70 år 7 Rutebilavis 7 Gadekærsgruppen 1 Nye tider på badet 8 Mads Westfall og joke 8 Vores og dines børn 8 Amtets dagblad, læst fra den første klasse... Kostbar natur 9 Borgere koster noget 9 l0 Tennis på topplan Borger nr. {0.000 på vej Renoveringer 10 Gider du se avisen næste x

7 Kajs Avis 20. august nr side 3 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse portsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-;r45 Furesø Tidende En avis i Værløse uden sponsor f... Det havde aldrig været i min plan, at slutte mit arbejde som posttrud men jeg så at man manglede orientering. Det var min stil at være upolitisk - men brændte for, at man giorde noget for ungdom'.' Man tog nogle af mine kræfter da 25 byrådsmedlemmer tog de sidste kræfter- mod 0... Langt ude i den vilde vest var alle samlet til byfest - spidserne var gorlt trætte af stedets bogtrykker der havde været hårde ved dem,i sin avis. Nu var tiden inde. De ville drikke ham så fuld, at avisen ikke ville udkomme dagen efter. Morgenen kom og i postkassen lå avisen. På forsiden stod: Ærede læsere. Avisen fra i går var så efterspurgt, at vi valgte at j udsende den :::::::::: lil Nøglehullet var lør den lokale avis ' en hjgglp i oplysningsaibsidet.. Tankevækkende skoleskemaer til debåt.,... Efterfølgende taler man om radikaliserede unge borgere. Lige pludselig erkender skolefolk, at der egentlig ikke er noget der hedder DEMOKRAT på skoleskemaerne. Der rettes op på fag som motion, flere sprog og forplantningens gåder. Den egentlige fritid beskæres og skoledagen bliver længere. Man beskærer biblioteker fordi det er bedre at hver skole har deres eget bibliotek - de voksne kan jo bare læse aviser og se TV MADKASSER er forlægst erklæret uden interese -de kan tilmed være for usunde. De kan gøre børn sundere og større i vægt. Støt de lokale råvarer - køb lokalt og grønt...det skal være kommunalt godkendte råvarer. Stadsarkivet Furesø museer oplyser:,rdet er arkivets opfattelse, at Farum sagen er en væsentlig del af Farums kommunes historie. at vi også fremover skal være i stand til at dokumentere, hvad der skete - så langt det nu er muligt - og det mener vi, at vi kan" skriver arkivar Bjarne Birkbak. Man har et ret omfattende materiale vedr. Farum-sagen. Af oversigtsmateriale kan nævnes Farumkommissionens beretning ph 4837 sider * 7709 sider bilag -i alt sider. Dertil kommer, at Stadsarkivet har en kopi af Farumkomkommissionens sagsbehandlingssystem' der efter kommissionens egen vurdering indeholder ca. 1,5 million dokumentssider Fra Bagmandspolitiet har Statsarkivet modtaget 78 flyttekasser med det sagsmateriale, der lå til grund for retssager mod to politikere. En af Farum Kom_ mune foretagne Uvildige Undersøgelse er også dokumenteret. Arkivalerne herfra har et omfang af ca. 5,1 hyldemeter. forbindelse med sagen var der utallige Tilsynsråds- og aktindsigtssager. Også disse er bevarede, FarumKommunes almindelige arkiv findes der adskillige tusinde sager, der har været inddraget i behandlingen Endelig er der udkommet en række bøger om sagen, som arkivet har et eksemplar af. vores afskrift er der ikke medtaget navne Hvis der er borgere der har materiale der har tilknvtning til områdets historie og andet historisk materiale er det fint hvis man afleverer det til Furesø Kommunes, Kulturhuset i Farum. Tilflytter der rydder op, kan falde over et materiale der frem i tiden er værdifuldt når kommunen bliver mere end fyrre år. mange år efter os vil der være nogen der vil vide hvordan det var før os. Få kommuner gør så meget for at fortælle om fortiden som os - og mange gør det meget frivilligt.

8 Kajs Avis 20. august nr. l3 - side J EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende JUBL,DER Hvis du i dine vildeste drømme drømmer omr at lave en avis og sende den ud til Gud og hvermand - noget der,,ikke kunne lade sig gøre" var l0 års jubilæet naturligvis tegn på,. At det måske ville kunne lade sig gøre' Så fulgte 25 år. 50 års var stort 60 og 65 år så ud af noget år var aldrig forudset. Undervejs har andre oplevet, at jubilæer ikke bare hænger på træerne. VORE DAGE ville en lokal avis ikke udkomme uden støtte fra ejendomsmæglere - automobilverdenen og annoncer udover,,den lokale egn". Hareskov-Værløse Avis har ikke taget noget fra nogen. dag kan den ses over hele verden UDEN FNGERAFTRYK NOGEN KAN L,;trSE dc 56 spalter uden briller... Teksten er tilpasset,,hvad du bør vide"... Teksten er bygget på stikord hentet fra et bagland der altid har været vidunderfuldt og anonymt -efter eget ønske. Det er da tankevækkende i et ellers fredeligt land. Det førte til oplevelse af en form for at skrive mellem linierne. Kaj KAJS AVS PA NETTET er en avis På 14 sider. 56 spalter' Hvis bogstaverne og mellemrum i dag skulle lægges tilbage i de 123 små rum ville det tage mere end en arbejdsdag, i dag er,det væk ved et tryk' Tænk der skulle gå mere end 500 år.,flå NU skal Furesøbad på landkortet. Frederiksborg Amts Avis Beskriver nv aftale med Michael BaY Olsen der har været det mest kendte ansigt på stedet Efter en prøvetid har man aftalt en kontrakt der binder hele området sammen i en fremtid der lover flere arrangementer på strand, ved sand og vand og mad bygget på lokale råvarer. Der har været en vellykket prøvetid der lover godt for familien der selv bor pa stedet. Det var måske en god id6 at flere og flere borgere benytter sig af lokale tilbud af enhver art. Der var et år hvor Folkebladet havde bedt et firma om at undersøge hvor mange der læste de lokale aviser.folkebladet skrev det var dem. På et møde blev avisen spurgl om man ville indga et væddemå1. Hvis Folkebladet havde læst forkert skulle de betale 500 kr. til Kvindernes Hus - hvis det var rigtigt skulle HVA betale 500 kr. U ndersøgelsen viste,at HVA blev læst mest. MANGE LÆSERE har gennem årene ringet lbrtli de vllle skrive et læserbrev men ville ikke lægge navn til. Det blev sa emnet for en lille skrift og det var nok for dem. Det er nemlig ikke så ligetil, at lægge navn til et læserbrev. å"'* FURESØ GARDEN der er født i Værløse og vedligeholdt ofte i nød fordi man sætter gardens optræden som et billede af store krav til lærere, ledere og forældre Det er ikke så ligetil, at varetage opgaven for det er mere end en fritidsopgave. Det kræver indstilling til sin hobby, øvelser, træning og arrangementer. Forældre bag garden har virkelig haft en opgave. Senest har man fået et samarbejde med Musikskolen - men man skal ud og vise kvalitet ved siden afat der som forening skal være tale om en slags klubånd. Når man hele tiden skal optage nye gardister er det en nødvendighed - men når nogen holder sig tilbage er det måske nok fordi de er bange for at kunne leve op til at være 6n afgardens synlige gardister. Garden har hele tiden ''r,.å tr6--::i!.r G A r"'e{s:m r:leion : /O 2'/ 44 7'l [. r; arl: ooi< i nci (' fu rcsoc:c1a rdcrr. 11 l< (.vr. rrr. )66 / /tji.> ralrry rry. f u rr: goerc; a rd c n. rl l< behov for flere emner - flere arrangementer og flere reklamer for FURESØEN når de viser flaget. FURESØ GARDEN vil være en del af alt det der samles i en BRANDNG af den lokale kommune og alle dens værdier... DERFOR ER GARDEN en garde for hele kommunen DET ER EN GYSER at folk vil til Mars men aldrig vil kunne komme tilbage til jorden. A ul J rb gl Ø F,l t]

9 Kajs Avis august nr side 5 EGNS-AVS for OMrådCt V,ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsæffelse af Hareskov-Værløse Ar,is, der udsendtes første gangt Furesø Tidende Hjertelig tak til alle der har medvirket til udgivelsen af.lgeavisen er et tiltud til Den om inforr ration fra: o de handlende o det offentlige o andre borgere o fra redaktionen Flvis ugeavisen ikke fandtes måtte den opfindes. Ellers ville det rz:re alt for dlnt for den enkelte at bringe sine budskaber ud til alle husstande. Hareskov- VærlØse '{Srurirr.o Museet i Helsingborg dr Sveriges storsta tryckerimuseum som på ett levande sått speglar den tryckta produktens historia från PapPerstillverkning, hand- och maskinsåttning, olika tryckmetoder till bokbindning...$-b Din kontaktperson: Gideon Beil Ordfiirande Tel/ fax L, f,retden ELLER Ånnxn besøgte jeg avisog trykkerimuseer i Helsingborg - Esbjerg Hillerød og Odense med stort udbytte. L,SERBREVE endte med at blive emnet til en lille artikel for vi undersøgte at brevet pr. ord kostede øre hvis man skulle se på udgiften.. En form for,,sort arbejde" i Avis gennem 70 år. Efterskrift: Vi ved ikke hvor han får det fra, men han går rundt og taler med folk. Han siger: Det danske sprog er smukkest i sort farve trykt på hvidt papir. En dyd for den der skriver er det han undlader at skrive.

10 Nu mener man at have en medicin der kan redde liv men den koster 2 millioner kr. om året... Nu skal man vurdere om der er råd til det - eller hvor mange man har råd til at hjælpe. forvejen ved man, at der sker en vurdering om en patient skal have den dyreste medicin. Det vil være få mennesker der kan betale noget selv hvis medicinen koster to millioner kr. pr. år. Det var noget nyt da man fik hjerte- Starter. Nu viser det sig, at det ikke er alle steder man har den slags - endnu Kajs Avis 20. august nr side 6 EGNS-AVS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gzngt-9-lgas Furesø Tidende KAJ's AVS it \ii-r. :'ill tss.!-r::1 sllli i Li ii \i Kajs Avis er en fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis -dog udkommer den primært oå nettet. KAJ's AVS forside Se mere på NETTET i: il;r. rri:+is-ir,. iri:l l$it\r i\-\. {!ir'iii rli il.i Lli-i. it il KAJ's AVS henvender sig til helårsbeboere iværløse uanset køn, højde, bredde, omfang kondital, synspunkt og træk%. Læs det nyeste nummer af KAJ's AVS. se mere l-\ Furesø Tidende Kajs Avis ir\iirj,ji.;rsivsillsir-r,isi-isi'iiri{ir.,r'l\rrrll'_ på {ETTET 15. aor EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse. Forts ættelse... Museet for Kajs Avis - Wikipedia, den frie encyklopædi Museet for Kajs Avis er et museum for lokalavisen Hareskov-Værløse Avis, som også kaldes "Kajs Avis" efter redaktøren Kaj Øgaard Sørensen. Det blev åbnet d. Kajs Avis 2006 nr.43 - YouTube 28. nov Dette er f orrøbig den sidste avis, som Kaj Øgaardsørensen udgiver _ pay grund af sygdom orker han ikke at kæmpe mere mod Kommunen.... Kajsavis. Presseklip _ hansjorn.dk ititp iiiisl*t+.i\lt-..s.i]uis.ilii,:\l)1u,i:,",il:,rtr]il:t\*t::rlljils.irilri Der er skrevet meget AF Kaj Øgaard sørensen - og sørm,e også meget om ham. så disse sider her er ved at brive krargjort tir en fortæ'ing om den mand, der... Hareskov-Vaerløse Avis _ Hareskov Historie i'ii\p.r'i'i"ir\rs iii.itrl$iri:i:iriiii*rr*:.{irr,lli.".lrrr slr...t).r,1-\ig1i..-iiri:r::irj,:r.i..ii-.\r.i-i 4. feb 2008 ". Hans Jørn storgård Andersen skriver: Hareskov_Værrøse Avis udkom første gang den 7. september Det var postbud Kaj Øgaard.. Hareskovby...

11 Kajs Avis 20. august nr. 13 -nr.7 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s FUfeSø Tidende Besættelselstiden gav mig lysten til at orientere borgerne og fortælle hvilke opgaver man påtåger sig i arbejdet i kommunalbestyrelsen. Drivkraften var at det skulle lykkedes a o a a aa a a a a a a a a a a a o o a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a ao a aa a o a a a a a a o a a a a a a a a o ao a a a a a a a aa a " " t ' Frederiksborg Amts Avis Fra den 23. august 1944 til ca var jeg korrespondent for dagbladet. Linjebetalingen var 12 øre med 1 kr. som mindstetakst for en enkelt dags leverance. Er man personlig til stede ved et møde er mindstetaksten 4. kr. for referatet. Dengang var avisen uden for København Sjællands største blad og eneste morgenavis. Som barn var avisen den første jeg læste. Som postbud oplevede ieg, at mange naboer var to om samme avis. RUTEBL-AVS Som Tankpasser hos De Blå Rutebiler udgav jeg landets første Rutebil Avis, der blev uddelt i busserne fra Hareskov til Lyngby. Fra Bus Avisen: En bus kom gennem Bindeledet, den nærmer sig stoppestedet da chaufføren siger Bagsværd Kro. Flere passagerer rejser sig for at stige af. En strengt udseende mand holder sig lidt tilbage - og siger strengt til Chaufføren: Kunne De ikke sige noget andet end Bagsr'ærd Kro - Folk tror jo det er derfor vi står af... Rutebil Avisen udkom i2 år. LANDPOSTBUDETS LØN 95O VAR 452,18 kr. incl. Cykelgodtgørelse kr.12,75 pr. måned det kunne man ikke holde en familie for LANDPOSTBUDET VAR EGENTLGT ET OMVANDRENDE POSTKONTOR SELVOM MAN VDSTE AT ET LANDPOSTBUD GK RUNDT MED MANGE PENGE BLEV LANDPOSTBUDET ALDRG OVERFALDET VEJLEDNNG FOR LANDPOSTBUDE STOD, at man skulle medbringe pen og blækhus eller blækstift Man sagde om LANDPOSTBUDE at de var tjenestemænd. Men de skulle ikke give nogen tjenester hvad de ofte giorde. GADEK,flRS- GRUPPENS FLYTNNG af en vognport gav plads til et LOKALAVS OG TRYKKER- MUSEUM. ET AF LANDETS MNDSTE MUSEER. Den frivillige arbejsgruppe byggede Gadekærshuset Smedehuset og Avishuset ved Mosegaarden Hareskov Værløse Avis KAJS AVS og Furesø Tidende havde udsendt avisen i70 år Før Gutenberg OPFANDT DE LØSE BOGSTAVF'R støbt i bly travde man brugt skrivestuer hvor man skrev bøger med hånden efter diktat. ";;;;;;;iniii"", TD SKULLE DER GÅ MERE END 5OO Ån røn NocET ANDET SKULLE AFLØSE DEN GAMLE TEKNK HARESKOV- V/f,RLØSE AVS ligger som indbundne udgaver fra Hæfter 2007 løbende på Værløse bibliotek. Måske flyttes materialet til Furesø Museer og Arkiver oplyser Bibliotekaren Jette Jensen. EGENJOUG Daicnnclag båadyæ-rl-erc niab mis med at bvsse bolhg trvl.t<cqlpttyc-ttd1c sig til husteienæv klase over. at ieg s i4.pareclhus,aexe,,det kan ellers nok være vi hører mere end nok om PET...",rJa, det var vel ellers noget vi slet ikke skulle vide noget om"...,,men det er andre tider, med demokrati og den slag,og aviser der i farve fortæller hvad vi bør vide"

12 Der er tale "'i' DET VAR 1Y.los i ---.,;:^^' wnsrnal,, om nye tider 4pT! ljiiliffi?ftt:g ff;;;;t'ar på og andre ved byggede lt"_:lt^..91",tut "tt' Farum kommune Farum kommune er Skovstyrelsen ejen- Parkeringspladser- uu' atdrig setv sitivitet. Det dom. Kommunen L-.^-- -^.. r.^- er næsten været børn -altså ' -^ abner det venner har i årevis der havde taget job på politikere har viden hævdet at man kun mulighederne for, t:t-rtavue rabsr JUU Pa Pu'rrnYr! tr4r Yrr t måtte reklamere med sejlads -^r,-i- fra "-^ Lyngby,, , et firma der lavede om at sortere køkken- riksdal hv.is man vil Kajs Avis 20. august nr side 8 EGNS-AVS for ornrådet V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lg4s Furesø Tidende "i' Nål indbrud også kan være JOKE ved iå;1.ffi*;:ff[?,,.,,,.gi. børn. FUfeSøbad. FURESØEN alene og af og til med da Farum kommune flere musikere. rettet på trækpro- centen. For andre Senere tiders optrevlen afrøveri og Har oa ri arum Kommune ' r-;;;*ru-.. tv"..i har vist sig at oug"tt efter en fest af Hans proqram er. " kommunen i o"-rtr.." k"";;;'" r 19s".1'".'i".::t oghar ::1,:3::tif:j::,::-' Ekstrabladet, at kom- i sin første tid og nu egne børn store eller nu givet den il;;;;",01,"rli"' udsivet et stort antar S.1.lTli.i N{arinaen til en storrg Plader og albums. Det er da en tragedie' nye ejer gode Xjf;lffiJ:1"1j:l'* ;;.-;, næsten ikke en forhold. antar mlrioner. llytif,l:itlg,l:i_nl:. Som nogen husker d.et il*::nil:-,,t- i#;ffi.l'tr"rut ". us' a'ur vtlr,ve'55"s tavde værtøse givet fi:l"llli:j:i'l:1- stedet om til et regnskab som reviso- ;;i;1#;il""::""ili u., atsidighed viser."i'.r.. rer tkke ruroe turde godk. 9"1 ' -.r, 11': "*:,*::".:llll"? stedet"var ilg- ffnffi'.-å:;;;'j_ at han har fa.t på no- i Der manglede bilal uu ' pa u'"'"' ""i" Passer du mibørn. Elrer kan du passe rngentartedengang ::o"*"n-efter. l3,n'*h:,1"tt3" illt'i?'.-i":#;1.-.1t'1,t1',*:::lg- ilfiffiffiffin"""' sruttet kreds. Han bor 9" legede -"9.:. ede bilag kunne der å:^iåtrl;;ilt nu. d-u setn hart dem! i "*.r'.oen ar hvor en ;ililx1'::'":' ;'a;#-""""fi. la'*mffffi' us lfmtn*::-"' 4ilu' s uu' u""re Det kan så betyde, at Parkeringspladser' '* t"#,t:tj.,ttt::"":tt' ombygning og r"rt JJ, Mtt tloiogko-- Men Mads viser at på ejendomsskattei l"l:rtut uigo'l' tt ]: er noget det viser der ikke må lege ^r der ikke kommer flere nan teksterne der er 99tn, selvom jord og areal ;;ilh;ilih::il"' ry,rot med smil os po- stlrer krav rir den nye o"t." igen hensvnet i ::"":Tt""l,1T:;"., 19:1.!e. :"11-:::.-.. forpagter - men r#' til tttonåg natt"' M"t' de den lokale musiker' """"""' marre rekramere rrreu någrn*ra en kniv og en gaffe-, df."å.- riksrtqt ]-ll]r, "-," selv sine sange og den ;#flfr?ililffi -"'ir. der hører til. tglo:""':""'' ".- nnuo -{ig sker der når o.ine børn skal passe uden på po.t...o',i g:tq lon.i.tiå"- l ll,h::::l-;j# ;:å'jl;"..nokt' det. revisorerne nægtec at forhotde sig til. lejet lreal - hvad der siger det hvor :t -?rl. følge historien Tu",møder ham på ::*ice for mænd. "ttitg uun blev ffret fordi andet... Nu har stedet fået en søområdet' engageret forpagter :':':""""',,transsag" " som man der skal have forhold Så kunne man evt. :ots srg ar ug u r var 't-fr 4r i :t"t:"r der kan overleve..:.-. ' også tage hjem med et fornuftigt' Da vi var har det været en 1og... børn Dørn var vi vr mor &far d'rar r,it.o- kilden ooc sag... og alt det den skønn",,ut,,.. " :::::*:steder på l ;il'lt"t -fftå"uxtå,"' i'i. de der fik Er de store nok til det Hvem leger de med? Er din have så fin' at vens eierognut,."l-* tli:l:.;den side ;mruffiilffi; åfffr:lffto' men tttc'thr\t ikke for rur suppe, D..PP'' tug. en sejltur til hun.viste meget,,fe- KLDESKATTEN steg og is. Man måt ikke bor'... u'"r,r" u"0.. omlåder ved Furesøen. betale kr'og er fører -men beskytte l'uresøen. Måske også f:l*i; *:Ti"::Yt i:::1: 15'.09q LJ'www År 'ue Er ttu. været en god tug for de fleste -

13 AMTETS "'l"hvad sker "" Beboere og "'i""hvis DAGBLAD lo.. med jskatteydere i forældre var fflil'"h::l*#" inr.n og unge lværløs..:. - interesseret Socialministeriet l^^* ltililå:li',ll*'.,"' som skaffes ^t]rr^^" lbedfe-vidende så var der lr tue. uu' ar tr*,*rer4r - lhvis man pa Furesø iklie ser ^ -r:-- ^ i et bedfg l':'.'" r. Døfn Ofne iode ud. De har ikke va ^'7vsr v lfølger med i iæretartrorpositijl itrlem. sagt med et mildt ord. Haf de ner der anvender llest man prøver at ressourcer pr.borger - reducere. ALTSÅ man vil spare. Sammenligner man xultur er en nødven- Faa,,m Oigt.O - har kloge Rudersdal kommuner let har du også fået forventer man i 2015 at vide. Vi er nogen lhvad der sker i Pr.1 ikke Kulturhuset Det vil sige,der skal muhghed for li Fu.,,n... store - der skal Folg med i det lokale ;p;;.. o"... dagblad... -"r ' også opmærksom på. ' SERVCE... Tad..ooo.._.o. strammesopherog _. r^ : _^ lr r sr ur' O.ter*stendeat der-pådriften.. " latbrugeen l...ooooooooorooo lyttetil,atmanilzspareplan på en -.,, f^-",l.olli.ro roplever, at børnene række ar Kajs Avis 20. august nr side 9 EGNS-AVS for området V.1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse F ortsætef se af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1g+s Furesø Tidende m,rtighed lf""t:llig:,:*:ru;l0"'o der. Man foret;tille ::*:.:n:,*:::" sig at man på visse : med i alt -:,-, FURESØ... det ^- ::,' in megettidligtalder spiser,,husets " sociarudvargets områ- ro,. a7 føtge glntgter i --^-* oåråder skal spare - ' 5rr.-v! Jn i Farum ;;;';: gøre ting smartere, nye...oo.o.o..o. to' nrån frisfe ett". får giort noget ffil"lrutilå'' l'jff;i"',"iiu"'* lkan Tu' friste fllnll; Furesø kommunen er il::.:::*- på kur- nladser""""' ffå3ffiffi:lji.. btandt-de 20 kommu o., er altså en konto VærløSe har nemlig kr. +S.OZ t<r. til utykketige "ogift". fofdi Det er pa det omrade hjælpe.. ::l.tun:5.u1 ko--unen kommunerne selv tan Udgifter til kultur ser besremme om og hvor ;J,tt at slige. ejer Bymidten. ning.r,, mister sin med Allerød og ;;?;;".r".1j"... ønsker ejeren, nur,'... burde lege området skar computer og ler der forskel ål',"i:ffiilff.t;;. urrarbejdeen har de lpå de to vidt ;;;;"ln-å".-in. spare veilbrug af i.t,-ult skrift, at med flefe rri.--earbejde -ikke færre ressourcer. udgifterne til, at-gir.e hundfedgf trar pligrer - r'ærelset Det ulr drejer ur\.lrr sig Jr6 nok rru^ trer rrl! nørn Drrrn og unge et cl bedre ucul'c,. ligner llgner en om personer. trjem svarede til hvad gfatls p- slagmark.lkke dag for Der er børn der ever man p-vagter - l'j ::*l:.: "ty:1 at kundefne andre børn - om man vil det eller ej. Meget tidligt viser det sig, at,,hjemmets ord- værdi - man taler ikke mere med sine ar b^rge {00 ;;';;;.g.. r''uå J"r skal serviceres,ie, at børnene r.ar kr- mere. Med ca. sker i de hjem - hvor - Oa kan pers' Svarer -utt fratages noget... --, - det tn s0-e0 millio- M;;,:.J,io"r-"F""o parkere uden ner mere. vi, at udgifterne er arbejdsro - fisiko fof skolesangsforberedt så lærerne kunne få som det hedrler. Er.det ikke underligt der kommer bøde. DET ER n"r. pri*ate skoter... gamle dage var der en mor der sikrede

14 ":il*o- 3t* DET LOKALE DAGBLA) Frederiksborg Amts Avs skriver om Hareskov- Værløse tennisklub der har fået tildelt at afvikle DM TENNS. DET ER EN STOR OPGAVE der kræver mange medarbejdere der skal brænde for den hvide sport og nyde gevinsterne når det lykkedes på højt plan. Det var foretagsomme unge og deres forældre der anskaffede et stykke jord ved Skovbovænget hvor det i mange år var en slags motion for overklassen. Tiden ændrede sig og HVT satte ind med tennis for små og talentfuldee unge mennesker håndværkere og menigmand. Familien Buchwald, nge Nielsen skabte nye tider og fik bidraget til at tennis fik en moderne tilværelse der i vor tid henter meget fin omtale. Men det er også en kvalificeret gruppe der varetager det smukke anlæg og dygtiggørelsen af unge, ligesom man bevarer det gamle anlæg i Hareskovby Som årene er gået er talenter gået videre til andre klubber men de første slag slog man i HVT. dag er det Annette Ohm der står som formand Men et DM i Værløse og lignende arrangementer burde slutte med,,et længe leve de frivillige" Du kan læse om klubben på nettet - som de fleste gør Kajs Avis 20. august nr. 13 -side 10 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første g?ng FUfeSø Tidende De to sam- menlagte Ville Furesø hædre borger nr og sikre en fest ved at sætte et beløb af hvert år indtil da. kommuner har i dag godt borgere. Dagen kunne samtidig været en markering af, at de to områder virkelig er EN kommune. Men på året skulle der nok være nogen der syntes det er plat DERFOR VLLE DET V,ERE RMELG AT MAN TDE AFSATTE ET BELØB PÅ BUDGETTET... FORUDSEENHE) CØR DET NEMMERE AT FESTE XÅN MAN FYLDER 40 ÅR.. ørt et sted E---EEr-t-,,Der er så meget snak om bryllupper. Jeg har godt set når de skal siee ia i kirken er det ligesom om de alligevel tænker over det".,,er det ikke fornuft at gøre det".,rjo, men nogen tid efter hører man at de er blevet skilt - de talte ikke godt sammentt..,, og hvad så"?,rja så siger de næsten i kor, at nu taler de bedre sammen, det lyder da underligt"...,rja, men egentlig er de bare menneskert'...,,giftefogeden burde kræve, at de først flyttede sammen en aftalt tid, før han ville bruge tid på et bryllup og vennerne spare q :.T.s..:. iil.s.?.y.9.i1 l:...:.. TO J,4LGERE var på vej gennem skoven. De havde ikke truffet dyr -men som den ene sagde.,,det er trist - men i grunden er sovsen også det bedste... GÅ TL FODBOLD. STATSTKKEN VSER AT DE FLESTE KAMPE SPLLES DEN SDE MODSA'T TRBUNEN. Det er da mærkeligt... Det lokale dagblad Frederiksborg Amts Avis beskriver kommunenes udgifter til renoveringer. Selvom man ansætter personale efter stillingsbeskrivelser bruger man konsulenter på mange ornråder. Det er muligt man skal tage det billigste tilbud - men bruger entrepenøren så det bedste materiale. Det store projekt med en større sal og mødelokale har løbende haft gang i ændringer og senest renoveringer -der har ændret på forskellige områder. Det er forholdsvis nyt byggeri hvor entrepenøren stod tilbage med et og andet der ikke var udført efter fastlagte planer.måske holder man ikke øje med hvad der anvendes i materialer.det er noget man oplever ad åre. Mødelokalet skulle renoveres efter hår slidtage - der falder titbage på bruger af kommunens ejendom eller manglende tilsyn. Efterlad lokalerne i den stand du ønsker at låne dem... Det var måske rimeligt at trække beløb i deres tilskud - hvis det skal begrænses.

EGNS-AVIS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTIøSC SidC 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 34-2010 Efter fem års oplevelser af en beskæring af borgeflige rettigheder

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første EangT-9'1945 Uge 27-2010 Det er slet ikke så sikkert at en varm sommer sparer os for

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Viborg d. 20 januar 2016 Til Folketingets Restudvalg Vedr. Høringssvar om den ændrede Knivlov Kære medlemmer af Retsudvalget Jeg er helt klar over at denne

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Turen i MATAS var ret Hele tiden måtte man I være på vagt for ikke at Kajs Avis sidst i dec. 2012 - nr.24 - side 12 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Flareskov-Værløse

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Kajs Avis 31. januar 2012 nr.2 side 14 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Haresliov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 rr,.-oor- ^?l flr rråresko, dræts llfr

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 33-2010 HAR MAN SOMMERHUSE SKAL MAN IKKE TAGE KATTE TIL SIG. Det viser

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Side. 10. Hovedbestyrelsens Adresser.

Side. 10. Hovedbestyrelsens Adresser. JERNBANE-BLADE,T Nr. 40. OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2012 Forside IC 4. ESBJERG - ÅRUUS. Side. 2 og 3 Artikel L.D.J. Side. 4. 5. 6.7.ANNONCER. Side. 8. Artikel L.D.J. Side. 9 Artikel fortsat Side. 10. Hovedbestyrelsens

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Christiansbjerg Grundejerforening

Christiansbjerg Grundejerforening Christiansbjerg Grundejerforening Referat fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 kl. 19.00 Hos: Erik Bonderup, Thorshavnsgade 15A Til stede var: Birgit, Sandra, Gert, Lars, Jens Chr., Tommy og Erik. Med

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere