Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund"

Transkript

1 Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Referat 1. Valg af dirigent Ungdomskredsen (UK) indstillede Susanne Olsen og hun blev valgt. Susanne Olsen konstaterede herefter, at landsmødet var lovligt varslet. 2. Valg af referent UK indstillede Louise Lindberg Poulsen og hun blev valgt. 3. Valg af stemmetællere Susanne Olsen og Louise Lindberg Poulsen blev valgt til stemmetællere. 4. Beretningen fra bestyrelsen, udvalg og regioner Lasse N. Myrup fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt. Der blev stillet spørgsmål til, hvad samarbejdet med de øvrige specialkredse har resulteret i. Lasse N. Myrup svarede, at der foreløbigt er etableret tættere relationer og at der er flere ideer på tegnebrættet. Rie L. Rasmussen tilføjede, at RYK har været værdifuld at sparre med, eksempelvis i forhold til at søge fonde og sponsorer. Konkret har RYK desuden inspireret UK til indholdet af julekurset. Lea Stigel Nielsen fortæller, at UK desuden har lavet arrangementer med Forældrekredsen, hvilket er til glæde for begge specialkredse. Det blev påpeget, at hjemmesiden visse steder mangler at bliveopdateret. Morten Stadsvold vil gerne være ansvarlig for hjemmeside og Facebook. Bestyrelsen fortæller, at det er vigtigt, at alle er opmærksomme på, at UK meget gerne vil vide, hvis nogen uden for bestyrelsen, har lyst til at gøre en indsats. Der stilles spørgsmål til den økonomiske situation i Dansk Handicap Forbund og betydningen heraf for UK. Lasse N. Myrup fortæller, at UK får en fast rammebevilling fra hovedforbundet. Hovedforbundet befinder sig p.t. i en hård økonomisk tid og derfor er det blevet nødvendigt at skærer i rammebevillingen. Susanne Olsen tilføjer, at det har været imponerende at opleve, hvordan UK i høj grad har stået klar til at hjælpe til og bidrage til fællesskabet. Den økonomiske situation gør, at det i højere grad end tidligere er nødvendigt at søge eksterne midler. Det er et arbejde, som UK allerede er godt i gang med. Dette arbejde hjælper sekretariatet gerne med. Lasse N. Myrup slår fast, at fundraising er en vigtig opgave at prioritere fremover. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 1

2 5. Regnskab Regnskabet er vedlagt. Regnskabet viser et resultat på ,34 kr. og en egenkapital på i alt ,74 kr. Der er således brugt færre midler end budgetteret. Lasse N. Myrup bemærker dog, at resultatet primært kan begrundes i regionernes manglende aktivitet, fordi der har været større udgifter til øvrige aktiviteter end budgetteret. Morten Stadsvold spørger, om UK har tilkøbt et nyhedsbrev-system. Lasse N. Myrup fortæller, at der ikke er nogen driftsomkostninger forbundet med hjemmesiden, fordi den er sponseret af hans firma Medie Grafik. Nyhedsbrevet er tilkøbt hos et andet firma, yderligere er der tilkøbt forskellige domæner. Lasse N. Myrup vurderer dog, at udgifter hertil næppe kan minimeres yderligere. Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål til regnskabets opsætning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Indkomne forslag 2. Ungdomskredsens hjemsted er sekretariatet i København. 2. Ungdomskredsens hjemsted er sekretariatet i Taastrup. Hovedkontoret har ikke længere adresse i København, men er flyttet til Handicaporganisationernes Hus i Tastrup, hvorfor dette opdateres tilsvarende i vedtægten. Mads Knudsen foreslår følgende vedtægtsændring: 5, stk. 4. Alle forslag, som ønskes behandlet på landsmødet, skal være kredsens formand i hænde i skriftlig form senest fire uger før landsmødets afholdelse. 5, stk. 4. Alle indkomne forslag, som ønskes behandlet på landsmødet, skal være kredsformanden i hænde i skriftlig form mindst 14 dage før landsmødets afholdelse. Jeg mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at have en frist på fire uger for indkomne forslag. Hvis man gerne vil have øget medlemsindflydelse og debat, så er man også nødt til at anerkende, at medlemmerne skal en rimelig chance for at komme med deres forslag indenfor tidsfristen. Forslaget blev ikke vedtaget. Mads Knudsen foreslår følgende vedtægtsændring: 5, stk. 8. Til ændring af Ungdomskredsens vedtægter skal der være mindst 2/3 af de stemmeberettigede landsmødedeltagere som stemmer for. 5, stk. 8. Ændringer af Ungdomskredsens vedtægter afgøres med simpelt stemmeflertal. 2

3 I en dynamisk forening, som har behov for hele tiden at forandre sig, er det min erfaring, at det godt kan være lidt en stopklods, hvis man skal samle 2/3 flertal for sine ændringer. Forslaget blev ikke vedtaget. Det bemærkes dog, at bestyrelsen gør opmærksom på fristen på hjemmesiden og Facebook lige som det skal være tydeligt i indkaldelsen til landsmødet. 5, stk. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal foregå skriftligt, når flere end det nødvendige antal kandidater er opstillet. 5, stk. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå skriftligt, når flere end det nødvendige antal kandidater er opstillet. Der er ikke længere suppleanter, og det er derfor ikke relevant at have stående. 5, stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer vælges på landsmødet for to år ad gangen. Formanden skal være handicappet. På lige årstal vælges formand og et ordinært medlem. På ulige årstal vælges kasserer og to ordinære bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for et år. 5, stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer vælges på landsmødet for to år ad gangen. Formanden skal have et handicap. På lige årstal vælges formand og tre ordinære medlemmer. På ulige årstal vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer. Ændres suppleantposterne til ordinære bestyrelsesposter, er de valgt for to år, hvorefter det er mere ligeligt fordelt, hvornår de forskellige bestyrelsesmedlemmer er på valg. 6, stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf to suppleanter ( 5, stk. 6, ad 6. og 7.) 6, stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer ( 5, stk. 6, ad 6. og 7.) De nuværende to suppleantposter nedlægges og omdannes til almindelige bestyrelsesposter. Som det er nu, er den eneste forskel på suppleantposterne og de almindelige bestyrelsesposter, at suppleanterne ikke har stemmeret, og at de kun vælges for et år. Ellers forventes der det samme af de to suppleantposter. Dette giver alle, der er valgt til bestyrelsen de samme rettigheder. 3

4 6, stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær umiddelbart efter landsmødets afslutning. 6, stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med de nødvendige og mulige bestyrelsesposter umiddelbart efter landsmødets afslutning. Dette giver mulighed for at fordele de forskellige opgaver og ressourcer internt i bestyrelsen, således at der bliver større fleksibilitet i forhold til prioritering af arbejdsfordelingen ud fra bestyrelsens sammensætning. Det betyder, at det er op til den nye bestyrelse at beslutte, om der skal være en kasserer, eller om noget af dennes opgaver kan udliciteres til en ekstern, evt. hovedkontoret. Herved kan kassererposten nedgraderes til en økonomiansvarlig og dermed være et almindeligt bestyrelsesmedlem. Ved dette forslag er det også op til bestyrelsen at beslutte, om der er behov for en næstformand og en sekretær. Formanden vælges fortsat af de stemmeberettigede deltagere på landsmødet. 6, stk. 7. Valg af to suppleanter (Der skal angives, hvem der er på valg.) Foreslås fjernet fra vedtægten. Dette fjernes, da det ikke længere er relevant, hvis suppleantposterne konstitueres som ordinære bestyrelsesposter. Der blev spurgt, om det er rimeligt, at man skal have et handicap for at have stemmeret, idet det kan være ekskluderende. Spørgsmålet blev diskuteret. Det er den generelle holdning, at UK primært er for unge med et handicap, og at personer uden et handicap kan være tilkoblede. Det foreslås, at formuleringen ændres til næste landsmøde. Det arbejder bestyrelsen videre med. 7. Fremtidigt arbejde UK en cocktail af muligheder Under dette punkt arbejdede alle i workshop. Inden disse blev enkelte ideer og spørgsmål dog diskuteret. Der spørges til, om UK forventer at afholde julekursus i Det er forventningen, men det er naturligvis op til den nye bestyrelse at beslutte endeligt. Lea fortæller, at det har været svært at finde ressourcer til regionsarbejdet i bestyrelsen til dette. Derfor vil UK fremover prioritere at finde regionsrepræsentanter, der ikke er en del af bestyrelsen. Interesserede opfordres derfor til, at melde sig. Bestyrelsen vil selvfølgelig bakke alle initiativer op. Der blev spurgt til, hvad det indebærer at være regionsrepræsentant. Lasse N. Myrup fortæller, at regionen er små selvstændige enheder, som har kr. til rådighed. Der er imidlertid mulighed for at få flere økonomiske midler. I regionerne er det tanken, at der skal arrangeres forskellige lokale aktiviteter, det kan være en caféaften, en biograftur, en fest eller noget helt andet. Rie L. Rasmussen fortæller, at det desuden er planen, at der skal laves øst- og vestarrangementer i

5 Der blev spurgt til, om UK har en idebank, hvor medlemmer kan komme med forslag. Der er en god ide, som den kommende bestyrelse kan overveje. Morten Stadsvold foreslår, at han er ansvarlig for det som webmaster. Lasse N. Myrup fortæller, at man altid kan skrive til bestyrelsen, men at der desuden kan laves en e- mail-adresse, som Morten Stadsvold administrerer. Det også er oplagt at gøre det på hjemmesiden. Det er dog vigtigt, at der reklameres for denne mulighed, at UK understøtter den levende debat på Facebook, og at medlemmer opfordres til at bruge Facebook mere aktivt. Bestyrelsen skal også blive bedre til at annoncere deres bestyrelsesmøder, så medlemmerne ved, hvornår man kan komme med forslag. Det foreslås, at referater fra UK s bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden og evt. også er en del af nyhedsbrevet. Der blev foreslået, at man laver et online-forum for henholdsvis medlemmer og bestyrelsen. Workshop Grupperne lavede en cocktail, der afspejlede den fremtid, de håber, UK får. Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 1: Velkommen En rummelig forening med plads til alle og den enkelte Gode arrangementer til alle aldersgrupper og handicapgrupper Papegøje Plads til forskellighed, fest, farver og godt humør. Vi mødes om alvorlige emner, men har det sjovt og man kan mødes på tværs af handicap. Papegøjen har mange farver, er festlig, kan bide fra sig og snakkende. Divine Diversity Selvudvikling for at udvikle sig må man overskride grænser og det skal man kunne gøre i UK. UK giver os en god bund og trygge rammer for at udvikle sig. Det kan være grænseoverskridende at udvikle sig, men i UK sker det i trygge rammer. Alle i UK er på en eller anden måde i samme båd vi peger ikke fingre af nogen, der er anderledes det er en af hovedingredienserne. UK er festlig og farverig, forstået på den måde at vi er nuancerede. Det er en cocktail med både lethed og fylde om man er bestyrelsesmedlem, medlem eller regionsrepræsentant er der plads til dig og alle bidrager. Det er også stedet, hvor man ikke behøver at tænke, hvad andre tænker der er ingen, der ser, at man fx går anderledes end de fleste. Cocktailen er opkvikkende fordi, den giver en drive i hverdagen, man går tilbage til hverdagen med mere drive, fordi man får en masse med sig. Det man oplever i UK, kan man også bruge ude i det almindelige hverdagsliv. Ungdommens kilde UK Den er sporty, fordi UK gerne vil lave flere aktive adventure-aktiviteter måske et minisommersjov med fx svæveflyvning. UK er både seriøs og social, og i UK tager alle hånd om hinanden. Det er vigtigt, at både medlemmer og forening udvikles. 8. Valg af bestyrelse Valg til formand Lasse N. Myrup genopstiller ikke. Lea Stigel Nielsen opstiller uden modkandidater og blev valgt. Valg af bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer, to bestyrelsesmedlemmer for to år og to for et år. Manja Simone Hansen, Sille Subcleff og Berit Aagaard er på valg. 5

6 Følgende kandidater opstillede: Lasse Fogh Manja Simone Hansen Kristina Harbo Mads Knudsen Sille Subcleff Morten Stadsvold Berit Aagaard Manja Simone Hansen og Kristina Harbo blev valgt for to år. Lasse Fogh og Mads Knudsen blev valgt for et år. 9. Eventuelt Intet. 6

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 12. april 2015 Velkomst Sekretariatsleder Uffe Engsig byder indledningsvist velkommen til generalforsamling. Valg af dirigent: Jonas Sidenius Valg af referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere