Strategi. for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi. for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen"

Transkript

1 Strategi for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen

2 Sygeplejefaget og sundhedsvæsenet har de sidste mange år været i konstant og markant udvikling. Sygepleje er blevet tilført flere og nye faglige udfordringer og beføjelser. Ledelse, forskning og behandling er blevet en integreret del af det at være sygeplejerske. Også sundhedsvæsenets samlede organisations- og ledelsesstrukturer har udviklet sig. Kerneydelserne er fortsat sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, sygepleje, behandling, omsorg og rehabilitering. Der er ingen tegn på, at udviklingen stopper. Befolkningen har stigende krav om umiddelbart tilgængelige sundhedsydelser af høj kvalitet inden for alle områder. Det er derfor nødvendigt, at sundhedsvæsenet, som sygepleje er en vigtig del af, agerer forudseende og proaktivt på tendenser og strømninger.

3 Sygeplejersker er naturlige ledere Dansk Sygeplejeråd og ledende sygeplejersker vil med Strategi for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen videregive vort fælles syn på ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet kræver ledere og medarbejdere, der er personligt, fagligt og ledelsesmæssigt kvalificerede og kompetente. Sygeplejersker erhverver sig netop de kvalifikationer i uddannelsen til sygeplejerske, ved at udføre klinisk sygepleje og ved at deltage i relevant efter- og videreuddannelse. Sygeplejersker har indgående forståelse for patienten, for andre faggruppers kompetencer og arbejdsfelt, for det administrative arbejdsgrundlag og har stor erfaring i tværfagligt arbejde. Sygeplejersker er derfor naturlige og nødvendige ledere i dagens sundhedsvæsen både som faglige ledere af sygepleje og som generelle ledere i sundhedsvæsenet. Det er Dansk Sygeplejeråds og ledende sygeplejerskers intention, at i det danske sundhedsvæsen skal bruges som styringselement i ledelse af sygepleje og i ledelsen af det danske sundhedsvæsen, og at den vil bidrage til at skabe resultater til gavn for patienter, brugere og borgere. 3

4 En nødvendig strategi En strategi er en retning, som inden for en overskuelig fremtid kan bære frem til målet. 4 Ledelse af sygepleje er højt prioriteret af sygeplejersker og af Dansk Sygeplejeråd. Med denne ledelsesstrategi vil vi i fællesskab sikre, at patienter, brugere, medarbejdere og politikere får en ledelse, og dermed en sygepleje og et sundhedsvæsen, der skaber gode resultater for borgerne. Sygeplejerskers arbejdsindsats skal tage udgangspunkt i den enkelte patients og brugers ressourcer. Tilbudene om sundhedsydelser skal være optimale, især til ressourcesvage patienter og brugere og ved komplekse patient- og brugerforløb. Værdierne i sygepleje er respekt for andre, ligeværd, helhed, overholdelse af etiske spilleregler, prioritering af patienter og brugere med størst behov for behandling, sygepleje og omsorg. Værdierne indebærer også at kunne give koordinerede sygeplejeydelser af høj kvalitet og at videreudvikle sygepleje i overensstemmelse med patienters og brugeres behov her og nu og i fremtiden. Ledelsesstrategien skal medvirke til, at værdierne i sygepleje og sygeplejefaglig ledelse mærkes konkret. Værdierne skal være synlige i dagligdagen.

5 Grundelementerne i den sygeplejefaglige ledelse Sygeplejefaglig ledelse er baseret på fire grundelementer: 1 helhedssyn På såvel individ-, gruppe- som lokalt samfundsniveau afvejer sygeplejerskerne interessenternes behov og ønsker, inden opgaven løses afsæt i brugernes behov Al sygepleje leveres under hensyntagen til patienterne og brugernes behov og berettigede forventninger. Sygepleje skal ydes på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt, af en kompetent medarbejder om nødvendigt i samarbejde med tværfaglige og tværsektorielle kolleger. ansvar for den sygeplejefaglige kvalitet Der skal være helhed og kvalitet i patientforløbene samt fokus på den overordnede prioritering og koordinering af sygepleje. kultur med fokus på læring Sygeplejefaglig ledelse prioriterer sygeplejerskernes faglige efter- og videreuddannelse samt et udviklende arbejdsmiljø højt.

6 Dansk Sygeplejeråd går ind for et demokratisk, offentligt og sammenhængende sundhedsvæsen, som giver alle borgere lige adgang. Udgangspunktet er, at økonomiske ressourcer afsat til sundhedsvæsenet anvendes her til gavn for borgerne.

7 Ledende sygeplejerskers ansvar ansvar Ledende sygeplejersker skal: Etablere, fastholde og udvikle optimale betingelser for at løse opgaverne i institutionen til gavn for patienter, brugere og medarbejdere Synliggøre og medvirke til at udvikle sygeplejersker som aktive medspillere og igangsættere i det danske sundhedsvæsen Inddrage plejeaspekter og sygeplejefaglige motiveringer i generelle ledelsesfunktioner og beslutninger i sundhedsvæsenet Forbedre vilkårene for at udvikle ny viden om sygepleje, som bidrag til at højne befolkningens sundhedstilstand Sikre udviklings- og udfoldelsesmuligheder for den enkelte medarbejder Medvirke til kliniske uddannelsesforløb, hvor den sygeplejestuderende og andre uddannelsessøgende når målene i den kliniske uddannelse På det konkrete ledelsesniveau have ansvar for: Den sygeplejefaglige kvalitet, den faglige uddannelse, undervisning af kolleger både mono- og tværfagligt, udvikling af sygeplejefaget, igangsættelse af forskning, anvendelse af forskningsresultater og for prioritering og anvendelse af ressourcer Sikre rekruttering og fastholdelse af gode medarbejdere, præledere og ledere til sundhedsvæsenet Medvirke til forsøg med nye ledelsesformer Præge kulturen på arbejdspladsen med en fællesskabsfølelse, hvor der arbejdes efter fælles værdier og mål Arbejde aktivt med arbejdsmiljøet, så medarbejdere undgår arbejdsskader og nedslidning Sikre kompetenceudvikling og uddannelse af præledere 7

8 Krav til ledelse i det danske sundhedsvæsen krav Ledere i sundhedssektoren skal sørge for gode vilkår for alle interessenter. Det indebærer: At lederen etablerer, fastholder og fortsat udvikler optimale betingelser for at løse arbejdsopgaverne til gavn for patienter, borgere og medarbejdere At lederen sikrer en personaleudvikling, der bygger på standarder for og udvikling af arbejdsmiljø, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser samt at lederen er opmærksom på medarbejdernes tilfredshed med arbejdet At lederen udvikler organisationens mål, indhold og totalkvalitet At lederen sikrer kvalitetsudvikling, herunder overvågning af behandlings- og sygeplejekvaliteten, faglig udvikling, forskning og anvendelse af evidensbaseret viden At lederen sikrer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at løse de konkrete opgaver 8

9 Strategisk ledelse, udvikling af faglig kvalitet med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, ønsket om produktivitet og et højt serviceniveau er centrale elementer i ledelsesprocesser også i sundhedsvæsenet. Derfor skal en institutions resultater vise gode patientforløb, tilfredshed hos borgere og brugere, effektiv udnyttelse af ressourcerne og et godt arbejdsmiljø. 9

10 Sundhedsvæsenet skal ledes af den bedst egnede kvalifikationer Dansk Sygeplejeråd mener, at en leder i sundhedsvæsenet er en person, hvis faglige, ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer opfylder kravene til stillingen. Uanset professionelt tilhørsforhold skal lederen udgøre en positiv forskel for patienter og brugere af sundhedsvæsenet. At drive en institution med sygepleje som et af sine kerneområder forudsætter, at en del af institutionens ledelses- og beslutningsgrundlag funderes på sygeplejefaglige begrundelser. Det er udgangspunktet for, at ledende sygeplejersker er berettiget til at være en integreret og fuldgyldig del af ledelsen. 10

11 Den ledende sygeplejerskes forudsætninger Den ledende sygeplejerskes styrke i det tværfaglige ledelsessamarbejde er det brede sygeplejefaglige fundament. Via sin autorisation som sygeplejerske er den ledende sygeplejerske forankret i sygeplejeprofessionens værdier og visioner både når det gælder ledelse af sygepleje og ledelse i sundhedsvæsenet. forudsætninger Hvis en ledende sygeplejerske ønsker en specifik lederpost, skal denne være i besiddelse af kvalifikationer og kompetencer, som matcher de samfundsmæssige krav og forventninger, der stilles på det niveau. Alternativt skal den ledende sygeplejerske indvillige i at opnå kvalifikationerne. følgende kvalifikationer er nødvendige: Personlige, sociale, faglige, administrative, økonomiske og ledelsesmæssige forudsætninger Evnen til at legitimere, markedsføre og gøre PR for sin arbejdsplads samt for de sundhedsydelser, der arbejdes med Politisk indsigt og forståelse for det politiske system samt evnen til at manøvrere i et krydspres mellem krav, ønsker og ressourcer Evnen til at sige fra og begrunde sin beslutning, hvis sygepleje og behandling ikke længere er fagligt forsvarligt 11

12 Strategi for ledelse af sygepleje i sundhedsvæsenet Dansk Sygeplejeråd og ledende sygeplejersker i Danmark står bag i det danske sundhedsvæsen. sundhedsfaglig kvalitet kvalitetssikring af sundheds- og sygeplejeydelser sygepleje et kerneområde i det danske sundhedsvæsen Sygeplejersker skal ansættes som faglige og generelle ledere i det danske sundhedsvæsen. Ledere af sygepleje skal placeres centralt i prioriterings- og beslutningsprocesser, og i et tværfagligt samarbejde med politikere og andre samarbejdspartnere tage ansvar for udviklingen af det samlede danske sundhedsvæsen Ledere af sygepleje skal sikre det nødvendige antal medarbejdere med kompetencer, der svarer til de opgaver, som skal løses skal tage aktivt del i udvikling af og forskning i sygepleje samt sikre anvendelse af resultater skal have fokus på, at medarbejderne er sundhedsvæsenets væsentligste ressource skal sikre, at patienter og borgeres behov inden for kerneområderne sygepleje, omsorg og bistand bliver prioriteret på lige fod med andre sundhedsydelser 12

13 organisatorisk kvalitet kvalitetssikring af arbejdspladsen Arbejdsgrundlaget for ledere af sygepleje skal være præget af faglig stolthed og skal kunne rumme alle medarbejdere. patientoplevet kvalitet kvalitetssikring af patientforløb Ledere af sygepleje skal arbejde for, at patienter, borgere og andre involverede får behandling og sygepleje af høj faglig kvalitet skal arbejde for, at patienter, borgere og andre involverede får indflydelse, bliver medinddraget og gjort medansvarlige i den konkrete pleje og behandling Ledere af sygepleje skal sikre en visionær løn- og personalepolitik med udgangspunkt i institutionernes værdigrundlag og mål skal vægte arbejdsmiljøet, så arbejdspladsen bliver attraktiv både fysisk, psykisk og socialt skal sikre en økonomi og et læringsmiljø, som gør det muligt løbende at udvikle personalet, og som sikrer elever og studerende optimale uddannelses- og studiemuligheder i den kliniske uddannelse skal arbejde for, at sundhedsydelserne tager udgangspunkt i den enkelte patients og borgers situation og ressourcer skal arbejde for, at patienter og borgere med særlige behov, og de som ikke selv magter at gøre opmærksom på deres behov, bliver prioriteret 13

14 Strategier skal matche en virksomheds mål, prioriteringer og den interne organisation og ledelse med omverdenen.

15 Fremtidigt perspektiv For at omsætte strategierne for ledelse af sygepleje i sundhedsvæsenet til praksis kræves et fortsat åbent og konstruktivt samarbejde mellem ledende sygeplejersker og Dansk Sygeplejeråd. Med strategierne og de fremtidige krav for øje vil Dansk Sygeplejeråd og ledende sygeplejersker arbejde med følgende overordnede områder: Udvikle og forhandle rammer og vilkår for ledende sygeplejersker på centralt og lokalt plan Sikre relevante efter- og videreuddannelseaktiviteter for ledende sygeplejersker De nævnte områder er basis for en handlingsplan for ledende sygeplejersker og for Dansk Sygeplejeråd til opnåelse af strategierne. Den aktuelt gældende handlingsplan er vedlagt strategi for ledelse af sygepleje. Handlingsplanen evalueres og justeres hvert andet år. Udvikle sygepleje bl.a. ved at styrke uddannelses- og studiemuligheder samt forskning i sygepleje Sikre national og international erfaringsudveksling i sygeplejerskekredse og understøtte den sygeplejefaglige ledelse Informere bredt, skabe debat og oplyse interessenter, partnere og andre interesserede om sygeplejefaglige og ledelsesmæssige forhold 15

16 Efterord Strategien er udarbejdet af repræsentanter for ledende sygeplejersker, udpeget af forskellige lederfora og Dansk Sygeplejeråd. Tilhørsforholdet mellem ledende sygeplejersker og Dansk Sygeplejeråd skaber synergieffekt for høj kvalitet og resultater i sundhedsvæsenet. arbejdsgruppen har bestået af: Aase Langvad, formand for arbejdsgruppen og næstformand i Dansk Sygeplejeråd Sonja R. Skrumsager, formand, Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Ruth Cyano, formand, Kontaktnettet af ledende sygeplejersker i primærkommuner Anna Birte Sparvath, formand, Landsrådet for Chefsygeplejersker og Sygeplejedirektører Merete Dick, bestyrelsesmedlem, Faglig Sammenslutning af ledende sygeplejersker (FS5) Jan Agerbo Toft, amtskredsformand, Sønderjyllands Amtskreds Torben Laurén, formand, Faglig Sammenslutning af ledende sygeplejersker (FS5) Sekretariatsfunktionen er varetaget af Dansk Sygeplejeråds sekretariat 16

17 Tilhørsforholdet mellem ledende sygeplejersker og Dansk Sygeplejeråd skaber synergieffekt for høj kvalitet og resultater i sundhedsvæsenet.

18 Referenceliste Det danske ledelsesbarometer (2001). Århus: Personalestyrelsen, Handelshøjskolen i Århus & Ledernes Hovedorganisation. Faglig ledelse i sundhedsvæsenet/redigeret af Milter Fly og Lise Hounsgaard. (2000). (1. udgave). Kbh.: Gyldendal Uddannelse. Fokus på sygehusledelse/redigeret af Steen Hildebrandt og Majken Schultz. (1997). (1. udgave). Kbh.: Munksgaard. Fremtidens plejeprofil : Rapport fra udvalget vedrørende den fremtidige plejeprofil. (2000). Kbh.: Amtsrådsforeningen. Web: Ingstrup, O. & Crookall, P. The Three Pillars of Public Management: Secrets of Sustained Success. (1999). (1. paperback edition). DJØF Publishing, Copenhagen. Klinisk sygepleje: Praksis & udvikling/redigeret af Pia Ramhøj, Ingrid Egerod, Jens Taleman; skrevet af Alice Kjeldsen... [et al.]. (2000). (1. udgave). Kbh.: Akademisk Forlag. Bind 1. Kupferberg, F. Kald eller profession: At indtræde i sygeplejerskerollen. (1999). Kbh: Nyt Nordisk Forlag. Ledelse på dagsordenen: Perspektiver på bedre ledelse i den offentlige sektor. (2001). Kbh.: Finansministeriet. Web: Lichtenberg, A. & Lorensen, M. De ledende sundheds- og sygeplejerskers syn på viden og færdigheder i forhold til ledelse og administration i den primære sundhedstjeneste i Danmark. (1997). Glostrup: Københavns Amt. Lunde-Jensen, L-L. Værdibaseret ledelse i praksis: Om ledelse i den offentlige sektor. (2001). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag. Offentlig ledelse og styring i bevægelse/carsten Greve (red.); forfatterne Anders Berg-Sørensen... [et al.]. (2001). (1. udgave). Kbh.: Jurist- og Økonomforbundet. Strategi for ledelse af sygeplejen i sygehusvæsenet. (1998). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd. Sundhed i det 21. århundrede: Rammen for sundhed for alle politikken i WHO s europæiske region. En dansk oversættelse/redaktion: Ulla Oddershede og Merete Andersen. (1999). [Kbh.] : Dansk Sygeplejeråd. Originaltitel: Health21. Originaludgaven udgivet af World Health Organization, Regional Office for Europe. Sundhedspolitiske værdier og mål. (2001). (2. udgave). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd. Svage ældres vilkår i Danmark år 2000: En hvidbog/pårørendegruppen for Svage Ældre; redigeret af Susanne Sekjær. (2001). (1. udgave). Århus: Klim. Weile, L. Ansvar og ansvarlighed: Om sygeplejerskens pligter og rettigheder. (1995). (1. udgave, 2. oplag). Kbh.: Munksgaard. (Munksgaards lærebogsserie for sygeplejestuderende og sygeplejersker). 18

19

20 L O F I Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox København K Tlf

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår Undersøgelse 2005 Mellemledernes funktionsvilkår 1 Indledning... 3 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af resultater... 4 Handleanbefalinger... 5 Handleanbefalinger ud fra undersøgelsens

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere