Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub."

Transkript

1 Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel trykt i Strategi & Ledelse internet, der giver dig overblik og indsigt. xxxxxxxxxxxxx Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. xx xxxxx Børsen Forum A/S, 2005 Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.xxxxxx xxx Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade 19 DK-1140 København K Tel: Fax:

2 Sociale netværk virksomhedens strategiske Sociale netværk virksomhedens strategiske ressource af Christian Waldstrøm, adjunkt, ph.d., Institut for Ledelse, Handelshøjskolen i Århus Der er givet mange bud på, hvad der kendetegner gode virksomheder, afhængigt af moden og hvilket fagområde man ser det fra. Virksomheder, der det ene år hyldes som særligt excellente, kan være kriseramte, opkøbte eller sågar gået konkurs året efter. Strategiske og markedsføringsmæssige konkurrencefordele kan på kort tid blive virksomhedens største barrierer. Enkeltpersoner, der i kraft af deres forskellige kompetencer har tegnet virksomheden og båret organisationen, kan forlade virksomheden eller over tid udvikle uhensigtsmæssige arbejdsgange og samarbejdsrelationer, og dermed blive en hæmsko for den videre udvikling. Knytte sammen Hvad enten man udråber organisationskultur, viden, det etiske fundament, de menneskelige ressourcer eller noget helt andet som virksomhedens strategiske konkurrenceparameter, så er der noget der knytter det hele sammen: De sociale netværk i virksomheden. Den måde organisationens medlemmer interagerer og kommunikerer med hinanden både formelt og uformelt vil være altafgørende for at ovenstående forhold kan fungere og understøtte hinanden og en forudsætning for at virksomheden både på kort og lang sigt kan drage nytte af dem. Det er ikke længere nogen nyhed at påstå, at virksomheder i meget stort omfang er påvirket af de ansattes personlige relationer med hinanden og de sociale netværk. Ofte vil man som ny i en virksomhed hurtigt fornemme de forskellige netværk, der på forskellig vis har indflydelse på alt fra 2/Marts 2005 Strategi & Ledelse

3 4.3. Sociale netværk virksomhedens strategiske arbejdsklimaet, beslutningsprocesser og måder at gøre ting på. Derudover er der en stigende opmærksomhed på, at også større beslutninger træffes uformelt. Således svarer 74 % af alle ledere i Det Danske Ledelsesbarometer (DDL 2002), at de mener, at beslutninger bliver truffet uden for de formelle beslutningsfora, 71 % mener at de sociale netværk er en magtbase, og for 57 % vedkommende tilfredsstiller netværkene respondenternes sociale kontaktbehov. 1. Hvorfor er sociale netværk vigtige for ledere? Det er altså ikke nødvendigvis en ret stor del af det, der foregår i virksomheden, der kan beskrives ved hjælp af organisationsdiagrammer og andre formelle strukturer. Det er nok de færreste, der i ramme alvor vil mene, at de vil være i stand til at give et fornuftigt bud på, hvordan viden opstår og deles i en organisation eller hvem, der vil være i stand til at påvirke kolleger i forandringssituationer med udgangspunkt i de formelle jobbeskrivelser. Det er min påstand, at organisationer med enten meget svag formel styring eller meget stærk formel styring vil have et mest veludviklet socialt netværk. I først nævnte tilfælde fordi der ikke er noget alternativ, og i andet nævnte tilfælde fordi det er nødvendigt for at komme rundt om de stive, formelle kommunikationsgange. Bindeled til information Undersøgelser viser, at mennesker ofte anvender deres sociale netværk som deres væsentligste bindeled til information, ny viden og problemløsning (Hansen 1999). Effektive sociale netværk bidrager således til et mere effektivt samarbejde samt en mere effektiv videndeling og problemløsning. Virksomheder er som andre organisationer sociale konstruktioner og derfor vil der automatisk opstå relationer mellem individer, som vil påvirke virksomheden på forskellige niveauer. Hvordan og i hvilket omfang, de sociale netværk har indflydelse på virksomheden, er i høj grad et spørgsmål om, hvordan de bliver opfattet og efterfølgende håndteret af ledelsen. Et andet væsentligt spørgsmål er, hvorvidt det fra ledelsens side er muligt at påvirke organisa Strategi & Ledelse 2/Marts 2005

4 Sociale netværk virksomhedens strategiske 4.3. tionens holdning til, hvor meget man accepterer den enkeltes etablering og brug af sociale netværk. For ledere i virksomheder eksisterer den ekstra dimension, at de selv er en del af sociale relationer og netværk og dermed ikke er i stand til fuldstændigt at observere netværkene uafhængigt af deres egen placering i netværket. Formalisere Er lederen bevidst om netværkets eksistens, betydning og muligheder, har vedkommende mulighed for at være med til at skabe, vedligeholde og udvikle virksomhedens sociale netværk. Det første spørgsmål, der rejser sig, er naturligvis i hvilket omfang, det er muligt at formalisere og lede sociale netværk, og om de ikke netop mister deres funktion, hvis de bliver styret ovenfra. Svaret er ikke entydigt, men der er mange måder at påvirke et socialt netværk på uden at direkte at styre det. Det formelle system vil automatisk have en indflydelse på det uformelle derfor vil man kunne skabe rammerne for mere sociale interaktioner ved at placere folk i formelle grupperinger (projekter, tværgående teams, ændre afdelingsskel, etc.) eller ved rent fysisk at placere folk på en bestemt måde. 2. Sociale netværk som strategisk ressource At der er sket ændringer i, hvad der anses for at udgøre en strategisk fordel hænger sammen med det skift, der er sket i synet på, hvad der kendetegner virksomheder. Hvor virksomheder før blev vurderet som transaktionsomkostningsminimerende organisationer, er der i dag stor fokus på deres evne til at skabe, dele og udnytte viden som vidensystemer, om man vil. Derfor er fokus også i stigende grad på relationerne mellem organisationens medlemmer i modsætning til de formelle strukturer og procedurer. Dermed er det oplagt at se de sociale netværk som graden af nytte af den samlede intellektuelle kapital i organisation, idet sociale netværk både er i stand til at skabe ny viden samt dele og forankre viden i organisationen. Med andre ord: Det nytter ikke at virksomheden består af meget kompetente og dygtige medarbejdere, hvis de ikke er i stand til at kombinere deres kompetencer. Viden er derfor i sig selv en vigtig strategisk ressource, men i endnu højere grad gælder det de sociale netværk, der er i stand til at skabe, dele og forankre ny viden i virksomheden. 2/Marts 2005 Strategi & Ledelse

5 4.3. Sociale netværk virksomhedens strategiske De sociale netværk er nemlig både et produkt at den formelle struktur, individernes personlige og professionelle behov og de sociale mekanismer, der gør sig gældende i organisationer. 3. Netværksanalyse som redskab Uanset hvilken grad af forståelse af netværkene der er til stede i virksomheder, vil der være risiko for at gøre mere skade end gavn, hvis der gøres forkerte tiltag, og dermed blive håndteringen af de sociale netværk en vigtig ledelsesparameter. Den mest alvorlige fejl er ikke at have et ordentligt billede af virksomhedens sociale netværk og handle ud fra en formodning og intuition. Derfor har der i de seneste år været en stigende interesse for Social Network Analysis (SNA), der er en struktureret og praktisk måde at afdække og beskrive netværk. Analyser af sociale netværk er i dag et veldokumenteret og videnskabeligt funderet forskningsfelt, der ikke mindst på grund af adgangen til kraftigere og billigere computere er inde i en rivende udvikling i mulighederne for at bruge værktøjet til at hjælpe ledere til at forstå, hvad der virkelig foregår i deres organisationer. Rent teoretisk har SNA rødder i bl.a. sociologi, antropologi, økonomi og psykologi (Scott 2000). SNA har i virksomheder vist sig specielt effektivt til at: fremme effektivt samarbejde indenfor og mellem grupper/afdelinger, understøtte kritiske forbindelser og videndeling mellem forskellige organisatoriske funktioner og/eller geografiske afdelinger, og sikre integration mellem strategisk vigtige grupper herunder efter restruktureringer. Som metodeværktøj er SNA relativt simpelt, og kan udføres ved, at alle medarbejdere i en virksomhed bliver bedt om at identificere, hvem i organisationen de kommunikerer med om forskellige emner. Det kan være hvem de spørger til råds om arbejdsrelaterede emner, hvem de er afhængige af for at udføre deres daglige arbejde, eller hvem de har diskuteret kundehistorier med. Ved at sammenholde de oplysninger vil det være muligt at få dels et sociogram (tegning af net Strategi & Ledelse 2/Marts 2005

6 Sociale netværk virksomhedens strategiske 4.3. værket, se figur 1) og en række kvantitative mål for netværket og personernes placering i det. Figur 1. Eksempel på socialt netværk (mænd = firkanter / kvinder = cirkler). Figur 1 viser, hvem der i en større banks danske hovedkontor taler sammen om kunderelationer. Farverne angiver forskellige afdelinger, og sociogrammet illustrerer, hvordan viden om bankens kunder flyder i organisationen.. Resultaterne giver lederen det værktøj, der er nødvendigt for dels at forstå, hvordan de sociale netværk ser ud, dels at se muligheder for at forbedre kommunikationen og samarbejdet. Hvis to afdelinger, der burde samarbejde, ikke gør det, vil det ikke alene være muligt at identificere det problem men også at have et kvalificeret bud på, hvilke personer, det vil være mest hensigtsmæssigt at få til at arbejde sammen. Dermed kan man sikre, at de formelle strukturer effektivt understøtter de sociale netværk og virksomhedens strategiske brug af medarbejderne. 2/Marts 2005 Strategi & Ledelse

7 4.3. Sociale netværk virksomhedens strategiske Besindighed Da det er relativt nemt at foretage en netværksanalyse, bør der manes til besindighed og omtanke, inden det tages i brug. Metoden er forholdsvis ny, og derfor eksisterer der stadig en række metodemæssige forhold, der ikke er helt afklarede. Fordi sociale netværk er opstået af individers behov vil de ofte være følelsesbetonede og det rejser en række fortrolighedsspørgsmål. Desuden vil det i høj grad været et spørgsmål om lederens personlighed og lederstil, og for nogle ledere vil det være ubehageligt at skulle forholde sig til de sociale netværk i organisationen og de kræfter, der ligger i dem. For de ledere, der bedre er i stand til at forstå og udnytte netværkene, vil det betyde, at der er flere strenge at spille på. 4. Afslutning Der er intet, der tyder på at de sociale relationer på arbejdspladsen bliver mindre vigtige med tiden. Både den stigende kompleksitet af opgaver og den øgede uddelegering af ansvar vil gøre de fleste virksomheder afhængige af stærke og velfungerende sociale relationer mellem de ansatte. Det ikke længere er hverken nyt eller illegitimt at tale åbent om sociale netværk i virksomheden, men det er stadig de færreste, der er klar over, at det er muligt at foretage en systematisk og direkte måling af netværkene vha. SNA. Skal man tro erfaringerne fra bl.a. Holland, England og USA, vil det med tiden blive et ligeså almindeligt brugt værktøj som så mange andre i lederes værktøjskasse. Med den viden som SNA giver, er det muligt at forstå de sociale netværks rolle i organisationen, og træffe ledelsesbeslutninger med strategiske implikationer. At sociale netværk også opstår autonomt mellem ansattes udenom de formelle strukturer og uden for ledelsens rækkevidde gør det kun desto vigtigere at undersøge og forstå dem samt at gøre dem til et ledelsesansvar. De sociale netværk udgør virksomheders vigtigste udgangspunkt for at skabe og udnytte den viden, som er nødvendig for i sidste ende at overleve og vokse. Om forfatteren Christian Waldstrøm, ph.d. er ansat som adjunkt på Institut for Ledelse ved Handelshøjskolen i Århus. Han har i sin Strategi & Ledelse 2/Marts 2005

8 Sociale netværk virksomhedens strategiske 4.3. ph.d.-afhandling skrevet om analyse af sociale netværk i organisationer og bl.a. undersøgt sammenhængen mellem personlige og arbejdsrelaterede netværk samt kønsforskelle i brugen af sociale netværk. I øjeblikket forsker Christian i sammenhængen mellem sociale netværk og performance og fungerer som netværkskonsulent og foredragsholder. Referencer DDL (2002). Det Danske Ledelsesbarometer. København, Lederne og Handelshøjskolen i Århus. Hansen, M. T. (1999). The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. Administrative Science Quarterly: Scott, J. (2000). Social network analysis. London, SAGE Publications. 2/Marts 2005 Strategi & Ledelse

9 4.3. Sociale netværk virksomhedens strategiske Strategi & Ledelse 2/Marts 2005

10 Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel trykt i Strategi & Ledelse internet, der giver dig overblik og indsigt. xxxxxxxxxxxxx Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. xx xxxxx Børsen Forum A/S, 2005 Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.xxxxxx xxx Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade 19 DK-1140 København K Tel: Fax:

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Praktisk Ledelse Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst Executive Summary Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@franklincovey.dk, FranklinCovey nordic approach

Læs mere

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Netværk Ledelse, samarbejde og konkurrence

Netværk Ledelse, samarbejde og konkurrence AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Netværk Ledelse, samarbejde og konkurrence CHRISTIAN WALDSTRØM, PH.D. LEKTOR, AARHUS UNIVERSITET PARTNER, UNILYZE præsen TATION Er det muligt at overvurdere

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Interaktiv HR videndeling i online-community

Interaktiv HR videndeling i online-community Interaktiv HR videndeling i online-community Det Danske Ledelsesakademi Ledelse Brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen 8. 9. december 2008, Clarion Hotel, København Charlotte Hundstrup Nielsen:

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

Selvfremstilling på Facebook

Selvfremstilling på Facebook Selvfremstilling på Facebook - En empirisk analyse af udvalgte kommunikationsbureauer i Danmark og Nordtyskland Ann-Sofie Gjørtz Andersen Janni Korsbæk Vejleder: Anne Grethe Pedersen Aalborg Universitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere