Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvledelse, strategi og forretningsudvikling"

Transkript

1 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling Den nyeste udvikling i arbejdet med selvledelse peger i retning af et øget fokus på forretningen. Vi vil i artiklen redegøre nærmere for den udvikling og ud fra egne erfaringer eksemplificere, hvordan man kan arbejde med strategisk selvledelse i praksis. Herunder vil vi bidrage med begrebet selvledelsesbaseret strategi, der indebærer, at de selvledende medarbejdere er medskabere af virksomhedens forretningsmæssige grundlag. Af chefkonsulent Olav Damholt, chefkonsulent Christian Horn og uddannelseschef Jørgen Beck 1. Hvorfor selvledelse? Grundene til, at selvledelse de seneste år er blevet udbredt i danske virksomheder og i dansk ledelseslitteratur, kan være mange, men det følgende synes at være gennemgående begrundelser for virksomheders arbejde med selvledelse. Samfundet i dag er kendetegnet ved dynamiske og komplekse omgivelser. Der bliver færre og færre entydige løsninger, og vejen til konkurrenceevne går i stigende grad gennem fleksibilitet og innovation. Medarbejderne skal tage ansvar for arbejdsopgaverne og selvstændigt træffe beslutninger. Ledere skal i mindre grad give ordrer og i stedet skabe sense of direction samt give medarbejderne de rette forudsætninger for at kunne bidrage med maksimal værdiskabelse. Hertil kan lægges danskernes hang til det uformelle og til lav magtdistance, der udover at være almindeligt kendt i de fleste danske virksomheder, endvidere er dokumenteret af forskellige internationale undersøgelser af virksomheders kulturer (fx Geert Hofstede, 2010). Dette betyder på den ene side, at vi danskere har en tendens til ikke at tilskrive formel ledelsesmagt så stor betydning som i andre kulturer, og at vi samtidigt hermed i højere grad har en det finder vi da selv ud af-mentalitet. 2. Hvad er selvledelse egentligt? Arbejdet med selvledelse sætter typisk fokus på individets kompetence og motivation: individets evne og vilje til at træffe beslutninger om eget arbejde, hvad angår metode, planlægning og gennemførelse med henblik på at bidrage til realisering af virksomhedens mål og værdier (Det Nationale Kompetenceregnskab, 2005). Tæt forbundet hermed arbejdes der med de rammer og betingelser ledelsen sætter: at ansvar og kompetence reelt delegeres til yderste led; at de ansatte er ledere for sig selv (..), og at medarbejderes og lederes initiativer og beslutninger tages ud fra den overordnede strategi og det fælles værdigrundlag (Birgit Bertelsen m.fl., 2004). Og sat mere på spidsen bliver selvledelse af nogle endvidere set som en mere grundlæggende frigørelse af mennesker: at afvikle umyndigheden eller afhængigheden af andres autoritet og i stedet sætte menneskers behov for selvstændighed, selvansvarlighed og selvværdighed på arbejdslivets dagsorden (Flemming Andersen, 2006). Når forskere og forfattere har forsøgt at undersøge og dokumentere, hvordan virksomheder forsøger at omsætte selvledelse i praksis i form af kompetencer eller roller, tegner der sig et forholdsvist homogent billede af arbejdet med selvledelse. Den selvledende medarbejders kompetencer beskrives i den første danske bog om selvledelse fra 2004 (Birgit Bertelsen m.fl., 2004) ud fra følgende overskrifter: Forretningssans Overblik Selvstændighed Selvtillid Kreativitet Samarbejde Udviklingsorientering På lignende vis beskrives selvlederens fem roller i den seneste danske bog om selvledelse (Sanina Kürstein, 2014) som værende: Fagprofessionel Kompetent organisationsmedlem Leder af sit eget område i hverdagen 1) Innovatør og udvikler Egen personaleleder i hverdagen Note 1: Forretningssans er her afgørende bl.a. i form af at prioritere egne opgaver i forhold til slutbruger eller kunde, med hensyn til ressourcer i relation til egne mål (og til virksomhedens overordnede mål og vision).. Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling 1

2 Figur 1 Selvledelse og kulturanalyse Figur 2 Ændringer i arbejdet med selvledelse Fællesskab/ Mennesker A Udvikling/ Innovation B Fællesskab/ Mennesker A Udvikling/ Innovation B D Hierarki/ Klassisk organisering C Resultat og marked D Hierarki/ Klassisk organisering C Resultat og marked Rød: Blå: Før fokus på selvledelse Fokus på selvledelse Rød: Blå: Afvikling af selvledelse Selvledelse med mere forretningsfokus Ser man nærmere på bøgernes beskrivelser af kompetencerne og rollerne, er det ikke svært at se, at den ene beskrivelse er dækkende for den anden og omvendt. 3. Selvledelsens seneste trend fokus på forretningen Et meget udbredt værktøj til analyse af en virksomheds kultur er OCAI (forkortelse for Organizational Culture Assessment Instrument, Cameron og Quinn, 2011). Ifølge værktøjet kæmper følgende fire kulturer eller værdier om enhver virksomheds samlede opmærksomhed og prioriteringer: A: Fællesskab og mennesker B: Udvikling og innovation C: Resultat og marked D: Hierarki og klassisk organisering Centralt for lederes arbejde med selvledelse er på det overordnede plan et skifte i fokusering væk fra regler, detailstyring, kontrol m.m. til fordel for ledelse med mere fokus på rammesættende og retningsvisende værdier, delegering og kompetenceudvikling. Det vil sige hierarki og detailstyring træder i baggrunden (D), hvorved fokus øges på den videre udvikling af de tre andre områder (A, B og C). Virksomheders udgangspunkt for arbejdet med selvledelse er meget forskellig, men arbejdet med selvledelse kan inden for en OCAI-optik fx illustreres grafisk som i figur 1). 2) Vi er endnu ikke helt ude af den eller de kriser, der de senere år er rullet ind over også danske virksomheder og arbejdspladser. Tal fra Det danske ledelsesbarometer indikerer, at mange virksomheder har været (og måske stadig er) økonomisk pressede, og at de har haft mere fokus på drift end på udvikling og på at minimere omkostninger. Mange virksomheder har derfor også strammet op i forhold til ledelse og styring, hvilket ses som et fald i antallet af virksomheder, hvor medarbejderne i høj/meget høj grad leder sig selv. 3) Blandt virksomheder, der ikke har valgt at opprioritere de mere traditionelle ledelsesformer (D: Hierarki og klassisk organisering), er der måske sket en nyudvikling af det eksisterende arbejde med selvledelse. Dette synspunkt fremhæves i bogen Strategisk selvledelse (Kristensen og Pedersen, 2013), hvor der argumenteres for nødvendigheden af at gøre virksomheders nuværende arbejde med selvledelse mere forretningsorienteret. Så selv om selvledelse som begreb fra starten var tænkt som forudsættende forretningssans (den første af ovenstående kompetencer hos Bertelsen m.fl., 2004), peges i bogen på en ny vej for ledelse af selvledende medarbejdere med mere fokus på strategier og forretningen. Det vil sige, hvor nogle virksomheder de senere år har valgt at nedtone eller afvikle graden af selvledelse, har andre Note 2: OCAI-undersøgelsen bygger på the Competing Values Framework, hvilket vil sige, at elementer fra følgende fire forskellige kulturer kæmper om vores fokus: familie, udvikling, marked, klassisk organisering. Der skal derfor besvares med fordeling af 100 points, hvorved ændring af score et sted altid vil påvirke scorer andre steder. OCAI-undersøgelsen måler på en organisations kultur via følgende seks indgange: karakteristiske træk, top-ledelse, daglig ledelse, sammenhængskraften, strategisk fokus og succes-kriterier. Note 3: Fra 2000 til 2008 er der sket en stigning i antallet af virksomheder, der søger at praktisere en høj grad af selvledelse fra 28 til 46 procent af de adspurgte virksomheder. I 2011 var tallene faldet til 27 procent i den private sektor og 36 procent i den offentlige sektor. Endvidere svarer 44 procent af de deltagende ledere, at de mener, at virksomheden er økonomisk presset, 73 procent svarer, at de mener, at virksomheden har mere fokus på drift end på udvikling, og 86 procent svarer, at der er et stort fokus på omkostninger. 2 Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

3 virksomheder i stedet valgt at fokusere mere på markedsorientering og resultaterne i forbindelse med arbejdet med selvledelse. De to forskellige udviklinger i arbejdet med selvledelse kan fx illustreres via OCAI-modellerne i figur Strategisk selvledelse Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen har som nævnt i 2013 udgivet bogen Strategisk Selvledelse, Ledelse mellem frihed og forretning. Bogens budskab er, at selvledelsen ikke bør være styret af den enkeltes lyst og interesse, men af virksomhedens strategiske grundlag. Medarbejderen skal tænke strategisk. Kristensen og Pedersen skriver herom: Medarbejderne skal tage ejerskab for virksomhedens strategi ved at udleve den i deres handlinger, forståelse af forretningen, og hvad der driver virksomhedens værdiskabelse. De skal se strategisk på deres forretningsområde på samme måde, som topledelsen i virksomheden vil gøre det. De skal ikke betragte arbejdsopgaverne og målene ud fra deres funktion eller faglighed, men i et forretningsperspektiv, som også toplederen vil gøre det. De beslutninger, som medarbejderne træffer, vedrører ikke bare dem selv; derfor skal de kunne analysere og forklare deres forretningsområde til kolleger og ledere. De skal gøre sig selv til ledere, der har strategisk indsigt i, hvad der driver virksomhedens værdiskabelse. De skal forstå, hvad forretningens formål, udvikling og retning betyder for deres egne mål og opgaver. (S.55). Den selvledende medarbejder har store frihedsgrader til at fastlægge både mål og opgaver for eget arbejdsområde, men med virksomhedens strategiske grundlag som pejlemærke. Lederen skal her hjælpe medarbejderen med at forstå den sammenhæng, som aktiviteterne indgår i organisatorisk og forretningsmæssigt. Figur 3 viser skematisk, hvordan lederen skal lede selvledende medarbejdere. Lederens opgave er løbende at indgå i dialog med medarbejderne om, hvordan de valgte mål (hvad) og fremgangsmåder (hvordan), set fra medarbejderens perspektiv, understøtter det strategiske grundlag (hvorfor). Og om nødvendigt forsøge at påvirke og ændre medarbejdernes opfattelse af, hvad der driver virksomhedens forretning. Hvor medarbejderen ofte vil have størst indsigt i de faglige opgaver, skal Figur 3 Ledelse af selvledende medarbejdere. 4) lederen være garanten for, at medarbejderens mål og opgaveløsning er i overensstemmelse med det strategiske grundlag. I forbindelse med fastsættelsen af medarbejdernes mål og handlingsplanen for at nå disse betoner Kristensen og Pedersen relevansen Hvordan Hvorfor Hvad Note 4: Kilde: Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen, Strategisk selvledelse, Ledelse mellem frihed og forretning, Gyldendal Business, Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling 3

4 af, at man også fastlægger nogle mål, som lederen skal nå for at hjælpe medarbejderen til at nå sine mål. De skriver herom: Eksempelvis kunne en medarbejder have brug for faglig sparring på et projekt eller hjælp til at få kontakt længere oppe i organisationen hos kunderne. Hvad, der er ledelsens mål, afhænger af, hvad medarbejderne skal nå. Når medarbejderen udarbejder målene i samarbejde med lederen, er det naturligt, at lederen efterfølgende spørger medarbejderen, hvad han skal gøre for at hjælpe ham til at nå målene. Diskussionen om målene fører til, at både lederen og medarbejderen bliver klar over, hvad lederen skal gøre for, at medarbejderen kan nå resultaterne. (S. 175). Figur 4 Ledelsesakademiet årsrytme APR MAJ MAR Bemanding JUN Social event Social event FEB JUL Mission Vision Værdier JAN AUG DEC Strategiseminar 1 SEP NOV OKT Strategiseminar 2 Bemanding og budget Hermed formaliseres den afhængighed, som leder og medarbejder har af hinanden. Leder og medarbejder bør løbende give hinanden feedback på de opstillede mål og aktiviteter, så maksimal læring og fremdrift opnås. arbejde med strategiske selvledelse og selvledelsesbaseret strategi. 2 udviklingsdage/ Konkretisering af strategi -aktiviteter. Vi er p.t. 15 medarbejdere og en uddannelseschef. 5. Selvledelsesbaseret strategi Strategisk selvledelse drejer sig grundlæggende om, at medarbejderne skal have en dybere forståelse for forretningen og for de strategier, der løbende bliver lagt i virksomheden. Dette er forudsætningen for, at den selvledende medarbejder kan handle meningsfuldt og værdiskabende i hverdagen. Men man kan også spørge: Hvem skal udvikle strategierne? Hvem ved bedst, hvad der sker i markedet? Hvem kan bedst opstille realistiske målsætninger for udviklingen af forretningen? Hvem er det, der i sidste ende skal realisere strategierne og dermed indfri virksomhedens mål? Som vi ser det, kan ressourcestærke og motiverede videnarbejdere ofte med fordel inddrages mere direkte som reelle medudviklere af virksomhedens strategier. Denne bevægelse i retning af en mere aktiv rolle som medskaber af virksomhedens strategier har vi valgt at kalde selvledelsesbaseret strategi. I det følgende vil vi derfor give et konkret eksempel på, hvordan man både kan 6. Strategi og selvledelse i praksis Ledelsesakademiet er en del af Erhvervsakademi Aarhus. Vores formål er at bidrage til bedre ledelse gennem erfaringsbaseret læring. Vi beskæftiger os med kompetencegivende lederuddannelser, lederkurser og virksomhedstilpassede udviklingsforløb og Livsnerven på Ledelsesakademiet udgøres af årsrytmen (Figur 4). Formålet med årsrytmen er at skabe et planlagt rum til strategi- og organisationsudvikling, der involverer alle medarbejdere og ledelsen. Årsrytmen består af en række tilbagevendende begivenheder. Med en fast rytme er det muligt at planlægge så langt ud i fremtiden, at alle har mulighed for at deltage (næsten) hver gang. I august måned fastlægger vi på et to dages seminar vores strategi for det kommende år. Det sker med udgangspunkt i den overordnede strategi for Erhvervsakademi Aarhus og Ledelsesakademiets interne og eksterne faktorer. Processen giver os alle en forståelse for vores forretningsmæssige position, og produktet er et antal strategiske fokuspunkter, som skal medvirke til realiseringen af vores mission og vision. Organisatorisk har vi på Ledelsesakademiet organiseret os med en række Kilde: Kristensen og Pedersen, 2013, s Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

5 forretningsopdelte koordinatorfunktioner. Eksempelvis koordinator for diplom i ledelse, koordinator for kursusaktiviteter og koordinator for HR-uddannelserne. Det er koordinatorens opgave at udvikle området både markedsmæssigt og fagligt. Dette sker i et dynamisk samspil med Ledelsesakademiets andre chefkonsulenter og med ledelsen. Den enkelte koordinator skal frem til strategiseminariet i oktober jf. figur 4 udarbejde en business plan for den kommende periode med udgangspunkt i de fælles strategiske fokuspunkter samt øvrige kendskab til eget koordinatorområde. Business planen er et notat på maks to sider, der indeholder fire faste punkter. På det fælles strategiseminar i oktober præsenterer de enkelte koordinatorer deres forslag til business planen for deres forretningsområde. Præsentationen sker via såkaldte cafémøder. Møderne afvikles efter følgende skabelon: BUSINESS PLAN Forretningsområde: Her anføres eksempelvis AU i Ledelse eller konsulentydelsesområdet. Ambitioner: Her anføres i tekst (maks10 linjer), hvilke ambitioner, ønsker og visioner der er for området. Afsluttes med et begrænset antal succeskriterier. Mål: Her anføres konkrete (SMARTE) mål for hvert år 2014, 2015 og 2016 Indsatser: Her anføres, hvilke indsatser der skal til, for at succeskriterierne bliver opfyldt. Indsatser kan være tid, markedsføring, salg, udvikling, andre ressourcer m.v. Café-gæsterne gennemlæser business planen Koordinator holder en elevatortale, hvor han redegør for, hvorfor planen ser ud som den gør herunder læringspunkter fra det forgangne år Café-gæsterne kommer med idéer til planen Koordinator samler afslutningsvist op på alle besøgene med fokus på: Hvad fik jeg især af ny inspiration? Med denne proces sker både en videndeling i forhold til, hvad planen er for det pågældende koordinatorområde, og samtidig etableres der en mulighed for at berige planen. Derudover bidrager den aktive involvering til et øget ejerskab til business planen. I forlængelse af denne proces laver koordinatoren sit endelig bud på en business plan for området. Koordinatoren tager herefter en dialog med uddannelseschefen om planen. Uddannelseschefens opgave er her at udfordre koordinatoren på, hvordan business planen understøtter Ledelsesakademiet mission, vision og de strategiske fokusområder. Endvidere diskuteres, hvad lederen kan gøre for at understøtte koordinatoren i at nå de opstillede mål. En central del af dialogen tager afsæt i spørgsmålet: Hvordan bidrager business planen til opfyldelse af Ledelsesakademiets og Erhvervsakademiets mål? Ved at lederen udfordrer med dette spørgsmål, er koordinatoren nødt til at reflektere over den røde tråd i de foreslåede mål og handlinger. Jf. figur 3 skal svaret på Hvad og Hvordan være i klar sammenhæng til svarene på Hvorfor. Denne dialog bidrager derfor til, at selvledelsen bliver forankret i strategien. På grundlag af de forskellige business planer opstiller uddannelseschefen et budget for Ledelsesakademiet, som indgår i Erhvervsakademiets samlede budgetprocedure. Business planerne udgør ligeledes grundlaget for bemandingen af opgaver for den kommende periode. Bemandingen sker på månedsmøderne i november og februar samt med løbende tilpasning. Årets månedsmøder i øvrigt og de fælles udviklingsdage i januar bruges især på at arbejde med de strategiske fokusområder, der er fælles på tværs af alle koordinatorområder. Aktuelt er det fx: Udvikling af innovativ pædagogik Blended learning Mere målrettet salg Opfølgning på de opstillede business planer og den enkelte medarbejders samlede opgaveportefølje sker via kvartalsvise statussamtaler med uddannelseschefen, samt en mere dybdegående årlig medarbejderudviklingssamtale. Vi ser således strategiarbejdet som en emergerende proces, der løbende kvalificeres via dialog. Målet med medarbejderudviklingssamtalen er at sikre det bedst mulige match mellem på den ene side den enkelte medarbejders talent og passion samt på den anden side Ledelsesakademiets forretningsmæssige behov. I løbet af året vil der typisk være en række drifts- og udviklingsorienterede møder inden for det enkelte koordinatorområde med de medarbejdere, der løser opgaver inden for netop dette forretningsområde. Udover de faglige aktiviteter består årsrytmen også af et par sociale aktiviteter, hvor vi i festlige rammer markerer vores praksisfælleskab. Men denne årsrytme er det vores oplevelse, at vi har fundet en form der er i god harmoni med vores værdigrundlag: Frihed til ansvar i et lærende fællesskab baseret på tillid. Vi føler alle både leder og medarbejdere en stor forpligtigelse til at medvirke til udviklingen og realiseringen af vores strategiske grundlag samt en stor frihed i forhold til at finde vejen derhen. Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling 5

6 Referencer: - Anders Kristensen og Michael Pedersen: Strategisk selvledelse, Ledelse mellem frihed og forretning, Gyldendal Business, Birgit Bertelsen m.fl.: 2004, Selvledelse er af og til mer end to, Ankerhus Cameron og Quinn: Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, Jossey-Bass Det Danske Ledelsesbarometer Det Nationale Kompetenceregnskab, Flemming Andersen: Selvledelse Selvudvikling på arbejdspladsen, Dansk Psykologisk Forlag Geert Hofstedee og Michael Minkov: Kulturer & organisationer, Handelshøjskolens Forlag Sanina Kürstein: Ledelse af selvledelse Skab visionært handlekraftigt følgeskab, Hans Reitzels forlag, Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

7 Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling 7

8 Om Ledelsesakademiet Ledelsesakademiet har eksisteret siden 1995 og er en del af Erhvervsakademi Aarhus. Vores faglige kompetenceområde er strategisk forankrede leder- og organisationsudviklingsforløb for ledere på alle niveauer i organisationen. Det praktiseres gennem Ledelsesakademiets udbud af en række kurser og kompetencegivende uddannelser og virksomhedstilpassede forløb. Ledelsesakademiet har en bred vifte af kunder lige fra de største, private og offentlige virksomheder til mindre organisationer. Læs mere på eaaa.dk 8 Ledelsesakademiet august 2014 Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling Tina Schilling Hansen Leder i udvikling udvikling ledelse Udviklingen brøler derudad i disse år, og det stiller endnu større krav til lederne: Vi skal agere mere situationsbestemt og ikke bruge en one-size-fits-all

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE Områdechef

FUNKTIONSBESKRIVELSE Områdechef Områdechef børn/unge til COK FUNKTIONSBESKRIVELSE Områdechef Indledning COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling søger en områdechef med ansvar for børne- og ungeområdet og opbygning af COKs indsatser

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

OG FÆLLESSKABER. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv SANINA KÜRSTEIN (RED.) SELVLEDELSE GITTE HASLEBO MAJA LOUA HASLEBO

OG FÆLLESSKABER. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv SANINA KÜRSTEIN (RED.) SELVLEDELSE GITTE HASLEBO MAJA LOUA HASLEBO GITTE HASLEBO MAJA LOUA HASLEBO SANINA KÜRSTEIN (RED.) SELVLEDELSE OG FÆLLESSKABER Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv 5 I N D h o L D > > > F o r o r d............................................................

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU Temamøde Torsdag den 26. maj 2016 kl. 10.00-14.00 Nis Kjær tlf. 60 17 62 17 - Niskjær.dk Sammen gør vi godt arbejdsmiljø endnu bedre! Program for dagen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Mellemleder eller i-klemme-leder

Mellemleder eller i-klemme-leder 02-10-2014 1 Mellemleder eller i-klemme-leder Henrik Nicolaisen Sydbanks Rådgivningslinje Ledelsesakademiet den 1. oktober 2014 02-10-2014 2 Du kan godt forlange lidt mere af dine medarbejde, på den gode

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Akkreditering i SOF 2015

Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF - formål Vi arbejder med akkreditering i SOF, fordi vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi sammen udvikler tilbud af høj kvalitet. Kvalitetsmodellen

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Otto Aagaard, Nils Kaasing. DI workshop 2013 06. nov. 13

Otto Aagaard, Nils Kaasing. DI workshop 2013 06. nov. 13 1 Sæt fokus på produktiviteten med et nyt lønsystem Konsulent Otto Aagaard Konsulent Indledning - Løn som ledelsesværktøj - Fem gode råd til vækst - Produktivitet og ledelse 3 Fokus på produktiviteten

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget.

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget. HR 4. juli 2016 PEIT Kompetencestrategi for Ankestyrelsen 1. Indledning Ankestyrelsens kompetencestrategi gælder for alle medarbejdere i styrelsen uanset organisatorisk placering, uddannelsesbaggrund og

Læs mere

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Medarbejderudvikling Lederudvikling Organisationsplan for Retten i Holstebro Vi sætter fokus på organisationens menneskelige ressourcer, og igennem kompetenceudvikling

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej...

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads er en fortælling på vej om... At booste læringsglæden hos børn og unge - blandt andet ved inddrage kultur og kreativitet. At lære

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen og få succes med dine projekter med

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Formål og målgruppen Formålet med forløbet er at understøtte HR i at blive en stærkere strategisk sparringspartner i udviklingen af den offentlige

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere