Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus"

Transkript

1 Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi

2 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi ønsker, at den faglige specialisering og identitet bevares og udvikles i takt med landets øvrige specialafdelinger. Samtidig ønsker vi, at patienten oplever kontinuitet i sit forløb, og at personaleressourcerne udnyttes optimalt. Vi ønsker grænserne mellem specialerne som osmotiske membraner, hvor know how, faglighed og medarbejdere deles, så patienterne oplever kontinuitet og medarbejderne arbejder sammen mod fælles mål. Efter et længere ledelsesudviklingsforløb i 2013 mod én styrket fælles ledelse på hele sygehuset, er der udarbejdet mission, visioner og strategi for Nykøbing F. Sygehus. Mission og visioner danner grundlaget for den strategi, der tager afsæt i Region Sjællands Sygehusplan. Strategien skal sikre, at alle i fællesskab går i samme retning mod et attraktivt og moderne akutsygehus, der er præget af høj kvalitet, effektivitet, og patient- og medarbejdertilfredshed. Strategien skal sikre drift og udvikling for Nykøbing F. Sygehus frem mod 2016, og vil få betydning for alle; patienter, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Gennem de kommende år skal vi udvikle stadigt mere sammenhængende og involverende patientforløb, sikre faglig kvalitet og bygge nyt - samtidig med, at vi udvikler medarbejdernes kompetencer. Alle ansatte medarbejdere som ledere - skal være med til at håndtere hverdagens udfordringer og tage vare om det fælles sygehus. 2 NYKØBING F. SYGEHUS

3 Alle medarbejdere og ledere på Nykøbing F. Sygehus er nøglepersoner i forhold til at føre strategien ud i livet. Vi når længst, når vi gør det i fællesskab. Derfor forventer vi, at alle afdelinger og medarbejdere forholder sig til, hvordan de på bedste vis medvirker til at udmønte strategien. Vi ser frem til en spændende og lærerig tid på Nykøbing F. Sygehus. Lisbeth Rasmussen Henrik Louw Møller Arne Cyron Vicedirektør Vicedirektør Sygehusdirektør ADMINISTRATIONEN 3

4 Hvem er vi på Nykøbing F. Sygehus? Nykøbing F. Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse og betjener ca borgere på Lolland, Falster og det sydlig Sjælland. Sygehuset har ca. 250 senge og ca medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Vi har omkring indlæggelser, hvoraf er akutte forløb, og ca ambulante besøg om året. Der er satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Nykøbing F. Sygehus har et samlet budget på knap 0,7 mia. kr. årligt. Nykøbing F. Sygehus blev i 2011 akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodels (DDKM) krav til kvalitet og patientsikkerhed. Sygehuset lever op til de specialiseringskrav, som Sundhedsstyrelsen har beskrevet. For at styrke funktionen som akutsygehus skal Nykøbing F. Sygehus frem mod 2020 bygges ud og moderniseres for 228 millioner kroner. Værdier Værdierne er fundamentet, og er i forening med sygehusets visioner, grundlaget for arbejdet på Nykøbing F. Sygehus. Værdierne er Respekt og anerkendelse Viden og faglighed Ansvarlighed og loyalitet Rummelighed og forståelse Derfor Pas på patienten Pas på økonomien Pas på hinanden 4 NYKØBING F. SYGEHUS

5 Mission Nykøbing F. Sygehus indfrier de forventninger, der stilles til et moderne akutsygehus med elektive funktioner Visioner for Nykøbing F. Sygehus ET GODT OG SIKKERT PATIENTFORLØB Baseret på evidensbaseret praksis, hvor patientforløbet koordineres optimalt, uden uhensigtsmæssige ventetider og med patientinddragelse PATIENTEN I CENTRUM Gennem et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer baseret på udvikling og anerkendelse af ny viden SPECIALISERING I FÆLLESSKAB Gennem fælles ansvarsfølelse, fleksibilitet og hjælpsomhed på tværs af afdelinger, specialer og medarbejdere EFTERTRAGTET UDDANNELSESSTED Hvor forskning, uddannelse, supervision og kompetenceøgning giver sygehuset et renommé som eftertragtet uddannelsesinstitution VELRENOMMERET SYGEHUS I forhold til borgere, samarbejdspartnere og fagpersoner hvad angår faglighed og arbejdsmiljø ADMINISTRATIONEN 5

6 Strategi for ET GODT OG SIKKERT PATIENTFORLØB Baseret på evidensbaseret praksis, hvor patientforløbet koordineres optimalt, uden uhensigtsmæssige ventetider og med patientinddragelse I 2014 og årene frem gennemføres der på Nykøbing F. Sygehus en omstrukturering af sygehuset for at styrke behandlingen af de akutte patienter. Det overordnede mål med projektet er, at højne kvaliteten og effektiviteten i de samlede akutte patientforløb. Udbygningen af Nykøbing F. Sygehus skal sikre, at bygninger og udstyr logistisk understøtter patientforløbet. For at sikre et godt og sikkert patientforløb udarbejdes forløbsbeskrivelser, som forholder sig til det kliniske, og organisatoriske forløb. Forløbsbeskrivelser skal sikre: Tydeliggørelse af patientforløbet med alle funktioner og aktører fra start til slut i forløbet på Nykøbing F. Sygehus Optimering af arbejdsgange uden uhensigtsmæssige ventetider for patienten Det tværgående samarbejde og optimal udnyttelse af ressourcerne Medarbejderinvolvering Implementering af ny viden, der styrker de faglige kompetencer og evidensbaseret praksis i forhold til diagnosticering, behandling og pleje af patienten Medinddragelse af patienten i hele patientforløbet 6 NYKØBING F. SYGEHUS

7 Succeskriterier Optimering af de samlede kerneydelser på sygehuset i forhold til både akutte og elektive patientforløb Mindst 80% af de akutte patienter og skadepatienter færdigbehandles og udskrives direkte fra akutafdelingen, således at antallet af overgange reduceres og sygehusets øvrige afdelinger aflastes En større andel af de akutte patienter gennemgår et særligt tilrettelagt hurtigt forløb ( fast-track ) og undgår indlæggelse For forløbsbeskrivelserne opstilles der resultat- og procesmål for hvert delmål, der løbende måles og evalueres Tydeliggørelse af traditionelle økonomiske nøgletal suppleret med indikatorer for fremtidig præstation og procesorienterede mål Der igangsættes et pilotprojekt omkring en forløbsbeskrivelse primo 2014 Senest ved udgangen af 2015 er der udarbejdet patientforløbsbeskrivelser for de fem største hoveddiagnoser på hver afdeling ADMINISTRATIONEN 7

8 PATIENTEN I CENTRUM Gennem et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer, baseret på udvikling og ny viden Det er væsentligt, at der udvises respekt overfor patienten og de pårørende. Patienten skal under hele forløbet opleve tilgængelighed, opmærksomhed, forståelse, klar information og opfølgning. De forskellige sektorer (kommunerne, andre samarbejdende sygehuse og de praktiserende læger) i sundhedsvæsnet inddrages i samarbejdet omkring behandlingen og plejen, med udgangspunkt i patientens forståelse af egen situation. I 2014 udarbejdes der en ny Sundhedsaftale, som beskriver det tværsektorielle samarbejde. Nykøbing F. Sygehus går foran og sætter standarden for et optimalt og udbytterigt samarbejde, hvor patienten oplever sig selv i centrum. Vi tilbyder et tæt samarbejde med speciallægerne, og de praktiserende læger i optageområdet og opfordrer til sparring og mulighed for en faglig second opinion hos speciallæger på Nykøbing F. Sygehus. Som alternativ til en akut indlæggelse skal de praktiserende læger i højere grad have muligheder for at henvise til subakut vurdering. Derfor skal der fremadrettet kunne tilbydes daglige subakutte ambulante tider med speciallægerne samt mulighed for telefonisk sparring. Der arbejdes for udveksling af medarbejdere sektorerne imellem, hvilket vil optimere samarbejdet til gavn for patienten. Hvor det giver mening for patienten, arbejdes der på telemedicinske løsninger indenfor diabetes, KOL, hjertemedicin og genoptræning. Ved udbygningen og moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus skal der tages afsæt i, at patienten skal være i centrum. 8 NYKØBING F. SYGEHUS

9 Succeskriterier Der skal ses en øget målopfyldelse på udvalgte LUP-resultater, på afdelingsniveau, frem mod 2016, bl.a. i forhold til informering af patienten om ventetid ved modtagelsen og patientens vurdering af involvering i forløbet fra start til slut. Etik/respekt sættes på dagsordenen i alle afdelinger 1 x årligt Medio 2014 er der gennemført mindst to udvekslingsforløb mellem medarbejdere fra Nykøbing F. Sygehus og primærsektoren Medio 2014 er 80% af de nyoprettede akutte ambulatorietider booket med patienter, der ellers ville være blevet akut indlagt Tilgængelighed af speciallæger gennem teleløsninger ved brug af videokonference Ultimo 2014 er der indenfor mindst et medicinsk område implementeret telemedicinsk forløb, som en naturlig del af patientforløbet, efterfølgende implementeres yderligere et forløb pr. halvår ADMINISTRATIONEN 9

10 SPECIALISERING I FÆLLESSKAB Gennem fælles ansvarsfølelse, fleksibilitet og hjælpsomhed på tværs af afdelinger, specialer og medarbejdere Specialisering i fællesskab handler om optimale patientforløb, en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og en fælles identitet for sygehusets medarbejdere. Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehus skal have de relevante lægelige specialer med vægt på udvikling af medarbejderne i takt med de krav, som specialet afføder. Samtidig skal medarbejderne have en fælles basis viden, der sikrer, at medarbejderne har helhedsforståelse for patienten. Kulturen på sygehuset skal understøtte et samarbejde på tværs af de kliniske og faglige specialer til gavn for det samlede patientforløb. Værdierne er fundamentet, og i samspil med spillebanen for det gode samarbejde skal de anvendes som dialog- og procesværktøj for at skabe en samarbejdende kultur på tværs af afdelinger og faggrupper. Der udvikles gennem tæt dialog mellem sygehusledelsen og lederne i afdelingerne en kultur, hvor medarbejdere hjælper hinanden på tværs af afsnit og afdelinger i tilfælde af behov for ekstra ressourcer. Patienten er ikke speciale-ejet. Alle læger har ansvar for, at de lægefaglige opgaver løses i fællesskab og på tværs vi har en kultur, hvor vi gensidigt hjælper hinanden. Udbygningen af Nykøbing F. Sygehus skal respektere både specialerne, patientforløbet og befordre samarbejdet på tværs. Ydermere skal der i udbygningen indtænkes bedre mødefaciliteter til større arrangementer. 10 NYKØBING F. SYGEHUS

11 Succeskriterier Alle nye medarbejdere er ved fællesintroduktionen orienteret om, at Nykøbing F. Sygehus er et sygehus, hvor gensidig hjælp og respekt er et fundament, og at vi aktivt vil specialisering i fællesskab Senest primo 2014 iværksættes undervisning i den kritisk syge patient for medarbejderne, til varetagelse af opgaver på tværs af afdelingerne Alle afdelinger skal fremadrettet have medarbejdere indenfor sygeplejen med både specialist- og generalistkompetencer Alle medarbejdere har efter behov spillet spillebanen for det gode samarbejde med samarbejdende afdelinger Alle læger bidrager til diagnostik og behandling af vores patienter Udbygningen af Nykøbing F. Sygehus skal respektere både specialerne, patientforløbet og befordre samarbejdet på tværs ADMINISTRATIONEN 11

12 EFTERTRAGTET UDDANNELSESSTED Hvor forskning, uddannelse, supervision og kompetenceøgning giver sygehuset et renommé som eftertragtet uddannelsesinstitution Nykøbing F. Sygehus skal være et inspirerende, udviklende og eftertragtet uddannelsessted i kraft af klinisk undervisning af høj faglig standard. Det skal kombineres med en forskningskultur, der inddrager samtlige medarbejdergrupper på tværs af afdelinger, specialer og sektorer. Som led i styrkelsen af det faglige niveau i håndteringen af de akutte patienter, indgås der et samarbejde med Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston (BIDMC). Samarbejdet strækker sig i første omgang over perioden 2013 til 2015, og omhandler udvikling af undervisning og supervision af personalet på sygehuset. Målet er, at der skal opbygges stærke faglige teams med mulighed for undervisning, forskning og udvikling i håndteringen af den akutte patient. Nykøbing F. Sygehus vil være et eftertragtet uddannelsessted for ansatte og studerende. Der etableres formaliseret uddannelse og undervisning for alle faggrupper: I afdelingerne, som bedsite-undervisning og afdelingsundervisning I undervisningslaboratorium Ved kongresdeltagelse Ved kursusdeltagelse Ved skemalagt undervisning Der lægges vægt på den kliniske undervisning, kombineret med relevant teoretisk viden: Fokus på patientforløb samt behandling af akutte sygdomme på tværs af specialer En koordinerende undervisningsansvarlig overlæge varetager planlægningen og koordineringen af undervisningen i såvel tværfaglige som specialerelaterede problemstillinger Der skal etableres konkret supervision af læger fra BIDMC udstationeret på Nykøbing F. Sygehus 12 NYKØBING F. SYGEHUS

13 Alle medarbejdere og ledere har ret og pligt til relevant og målrettet uddannelse. Lederne skaber ressourcer i form af tid og økonomiske udviklingsmuligheder for medarbejderne. Lederne går foran og er veluddannede, så sygehuset styrkes og medarbejderne motiveres og udvikles. En kompetencebank fortæller om fagligt dygtige medarbejdere og ledere. For at styrke den interne kompetenceudvikling - monofagligt som tværfagligt - opfordres fagligt dygtige medarbejdere til at dele deres viden gennem intern undervisning. For at styrke og fastholde et højt fagligt udviklingsniveau gennemgås de faglige kompetencer hos medarbejdere og ledere på de årlige MUS- og LUSsamtaler. Der er etableret et forskningsråd, som skal medvirke til at: Skabe et godt forskningsmiljø Etablere forskningsgrupper Inspirere til forskningsprojekter Øge kursusaktiviteten på sygehuset Samarbejdet med BIDMC skal styrke forskningen på Nykøbing F. Sygehus. Der skal bl.a. løbende afholdes seminarer med fagligt input fra BIDMC. Der stiles imod iværksættelse af fælles forskningsprojekter med BIDMC. Forskningen skal blandt andet belyse de helbredsmæssige og sociale problemer, området er kendt for: Der skal oprettes flere speciallægestillinger med mulighed for 50% forskning, 50% kliniktid, f.eks. klinisk professorat / lektorer Forskningsansvarlige overlæger og forskningslektorer skal igangsætte projekter, der inkluderer øvrige medarbejdere Blandt de øvrige faggrupper oprettes et antal stillinger, hvor der skabes rum for forskning Der skal knyttes bånd til Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet og Københavns Universitet Det sikres, at forskningsaktive medarbejdere deltager i relevante kurser og kongresser ADMINISTRATIONEN 13

14 Medarbejdere indgår i paraplyinitiativer såsom Broen til bedre sundhed med relevante projekter Der sikres tæt kontakt til og deltagelse i den tværsektorielle befolkningsundersøgelse, som starter i 2014 Der arbejdes for et internationalt samarbejde med blandt andre Beth Israel Deaconess Medical Center under Harvard Medical School Der indrettes moderne, centralt beliggende undervisningslokaler med relevant udstyr Der indrettes lokalefaciliteter til forskning Forskning er en vigtig del af ledelsesgrundlaget: Forskningsstrategien skal være kendt af ledere og medarbejdere og forskningen skal være en naturlig del af afdelingens daglige drift Succeskriterier Oprettelse af nye undervisningsfaciliteter Øge antallet af læger og øvrige medarbejdere, som søger stillinger på Nykøbing F. Sygehus Udvikling af undervisningsprogrammer for KBU læger Faglig udvikling af akutlæger og sygeplejersker Dokumenteret udvikling af egne og kollegers kompetencer At den nødvendige tid er afsat til udførsel af undervisning og deltagelse i kurser Tildeling af forskningsmidler fra eksterne forskningsfonde, for at øge antallet af projekter Antallet af publicerede artikler øges årligt, herunder publikationer på det akutmedicinske område Antallet af ph.d. studerende øges Den nye viden implementeres i det daglige arbejde ved at sikre, at forskningsstrategien knytter sig tæt til erkendte udfordringer. Delresultater spredes til hele organisationen på staff-meetings og ved forskercaféer. Der er indrettet lokaler til forskningsaktiviteter Høje evalueringer fra de uddannelsessøgende læger 14 NYKØBING F. SYGEHUS

15 VELRENOMMERET SYGEHUS I forhold til borgere, samarbejdspartnere og fagpersoner hvad angår faglighed og arbejdsmiljø Nykøbing F. Sygehus skal være borgernes første valg, fordi vi tilbyder høj kvalitet i behandlingen, har gode samarbejdsrelationer og kompetente medarbejdere. De gode historier kommer ikke af sig selv, men gennem en målrettet indsats med de øvrige visioner vil det lykkes at skabe de gode historier om patientforløb af høj kvalitet, som skal være med til at tegne Nykøbing F. Sygehus som et velrenommeret sygehus. Succeskriterier Der er kompetente ansøgere til alle stillinger Borgerne bedømmer sygehuset mere positivt i 2016 (sammenlignet med 2014) Der tilbygges og moderniseres, så sygehuset umiddelbart fremstår som et åbent, venligt og indbydende hus ADMINISTRATIONEN 15

16 Nykøbing F. Sygehus Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F. Telefon Version 1/ _ADM_500_1113 Av-afdelingen, Næstved Sygehus Redaktør: Mette Jørgensen-Højgaard

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2013

Virksomhedsplan 2011-2013 Virksomhedsplan 2011-2013 Kvalitet Udvikling Produktivitet a Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Rammerne og mulighederne for udvikling 4 Udviklingsperspektivet 8 Driftsperspektivet 13 Kvalitetsperspektivet

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere