Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus"

Transkript

1 Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi

2 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi ønsker, at den faglige specialisering og identitet bevares og udvikles i takt med landets øvrige specialafdelinger. Samtidig ønsker vi, at patienten oplever kontinuitet i sit forløb, og at personaleressourcerne udnyttes optimalt. Vi ønsker grænserne mellem specialerne som osmotiske membraner, hvor know how, faglighed og medarbejdere deles, så patienterne oplever kontinuitet og medarbejderne arbejder sammen mod fælles mål. Efter et længere ledelsesudviklingsforløb i 2013 mod én styrket fælles ledelse på hele sygehuset, er der udarbejdet mission, visioner og strategi for Nykøbing F. Sygehus. Mission og visioner danner grundlaget for den strategi, der tager afsæt i Region Sjællands Sygehusplan. Strategien skal sikre, at alle i fællesskab går i samme retning mod et attraktivt og moderne akutsygehus, der er præget af høj kvalitet, effektivitet, og patient- og medarbejdertilfredshed. Strategien skal sikre drift og udvikling for Nykøbing F. Sygehus frem mod 2016, og vil få betydning for alle; patienter, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Gennem de kommende år skal vi udvikle stadigt mere sammenhængende og involverende patientforløb, sikre faglig kvalitet og bygge nyt - samtidig med, at vi udvikler medarbejdernes kompetencer. Alle ansatte medarbejdere som ledere - skal være med til at håndtere hverdagens udfordringer og tage vare om det fælles sygehus. 2 NYKØBING F. SYGEHUS

3 Alle medarbejdere og ledere på Nykøbing F. Sygehus er nøglepersoner i forhold til at føre strategien ud i livet. Vi når længst, når vi gør det i fællesskab. Derfor forventer vi, at alle afdelinger og medarbejdere forholder sig til, hvordan de på bedste vis medvirker til at udmønte strategien. Vi ser frem til en spændende og lærerig tid på Nykøbing F. Sygehus. Lisbeth Rasmussen Henrik Louw Møller Arne Cyron Vicedirektør Vicedirektør Sygehusdirektør ADMINISTRATIONEN 3

4 Hvem er vi på Nykøbing F. Sygehus? Nykøbing F. Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse og betjener ca borgere på Lolland, Falster og det sydlig Sjælland. Sygehuset har ca. 250 senge og ca medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Vi har omkring indlæggelser, hvoraf er akutte forløb, og ca ambulante besøg om året. Der er satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Nykøbing F. Sygehus har et samlet budget på knap 0,7 mia. kr. årligt. Nykøbing F. Sygehus blev i 2011 akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodels (DDKM) krav til kvalitet og patientsikkerhed. Sygehuset lever op til de specialiseringskrav, som Sundhedsstyrelsen har beskrevet. For at styrke funktionen som akutsygehus skal Nykøbing F. Sygehus frem mod 2020 bygges ud og moderniseres for 228 millioner kroner. Værdier Værdierne er fundamentet, og er i forening med sygehusets visioner, grundlaget for arbejdet på Nykøbing F. Sygehus. Værdierne er Respekt og anerkendelse Viden og faglighed Ansvarlighed og loyalitet Rummelighed og forståelse Derfor Pas på patienten Pas på økonomien Pas på hinanden 4 NYKØBING F. SYGEHUS

5 Mission Nykøbing F. Sygehus indfrier de forventninger, der stilles til et moderne akutsygehus med elektive funktioner Visioner for Nykøbing F. Sygehus ET GODT OG SIKKERT PATIENTFORLØB Baseret på evidensbaseret praksis, hvor patientforløbet koordineres optimalt, uden uhensigtsmæssige ventetider og med patientinddragelse PATIENTEN I CENTRUM Gennem et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer baseret på udvikling og anerkendelse af ny viden SPECIALISERING I FÆLLESSKAB Gennem fælles ansvarsfølelse, fleksibilitet og hjælpsomhed på tværs af afdelinger, specialer og medarbejdere EFTERTRAGTET UDDANNELSESSTED Hvor forskning, uddannelse, supervision og kompetenceøgning giver sygehuset et renommé som eftertragtet uddannelsesinstitution VELRENOMMERET SYGEHUS I forhold til borgere, samarbejdspartnere og fagpersoner hvad angår faglighed og arbejdsmiljø ADMINISTRATIONEN 5

6 Strategi for ET GODT OG SIKKERT PATIENTFORLØB Baseret på evidensbaseret praksis, hvor patientforløbet koordineres optimalt, uden uhensigtsmæssige ventetider og med patientinddragelse I 2014 og årene frem gennemføres der på Nykøbing F. Sygehus en omstrukturering af sygehuset for at styrke behandlingen af de akutte patienter. Det overordnede mål med projektet er, at højne kvaliteten og effektiviteten i de samlede akutte patientforløb. Udbygningen af Nykøbing F. Sygehus skal sikre, at bygninger og udstyr logistisk understøtter patientforløbet. For at sikre et godt og sikkert patientforløb udarbejdes forløbsbeskrivelser, som forholder sig til det kliniske, og organisatoriske forløb. Forløbsbeskrivelser skal sikre: Tydeliggørelse af patientforløbet med alle funktioner og aktører fra start til slut i forløbet på Nykøbing F. Sygehus Optimering af arbejdsgange uden uhensigtsmæssige ventetider for patienten Det tværgående samarbejde og optimal udnyttelse af ressourcerne Medarbejderinvolvering Implementering af ny viden, der styrker de faglige kompetencer og evidensbaseret praksis i forhold til diagnosticering, behandling og pleje af patienten Medinddragelse af patienten i hele patientforløbet 6 NYKØBING F. SYGEHUS

7 Succeskriterier Optimering af de samlede kerneydelser på sygehuset i forhold til både akutte og elektive patientforløb Mindst 80% af de akutte patienter og skadepatienter færdigbehandles og udskrives direkte fra akutafdelingen, således at antallet af overgange reduceres og sygehusets øvrige afdelinger aflastes En større andel af de akutte patienter gennemgår et særligt tilrettelagt hurtigt forløb ( fast-track ) og undgår indlæggelse For forløbsbeskrivelserne opstilles der resultat- og procesmål for hvert delmål, der løbende måles og evalueres Tydeliggørelse af traditionelle økonomiske nøgletal suppleret med indikatorer for fremtidig præstation og procesorienterede mål Der igangsættes et pilotprojekt omkring en forløbsbeskrivelse primo 2014 Senest ved udgangen af 2015 er der udarbejdet patientforløbsbeskrivelser for de fem største hoveddiagnoser på hver afdeling ADMINISTRATIONEN 7

8 PATIENTEN I CENTRUM Gennem et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer, baseret på udvikling og ny viden Det er væsentligt, at der udvises respekt overfor patienten og de pårørende. Patienten skal under hele forløbet opleve tilgængelighed, opmærksomhed, forståelse, klar information og opfølgning. De forskellige sektorer (kommunerne, andre samarbejdende sygehuse og de praktiserende læger) i sundhedsvæsnet inddrages i samarbejdet omkring behandlingen og plejen, med udgangspunkt i patientens forståelse af egen situation. I 2014 udarbejdes der en ny Sundhedsaftale, som beskriver det tværsektorielle samarbejde. Nykøbing F. Sygehus går foran og sætter standarden for et optimalt og udbytterigt samarbejde, hvor patienten oplever sig selv i centrum. Vi tilbyder et tæt samarbejde med speciallægerne, og de praktiserende læger i optageområdet og opfordrer til sparring og mulighed for en faglig second opinion hos speciallæger på Nykøbing F. Sygehus. Som alternativ til en akut indlæggelse skal de praktiserende læger i højere grad have muligheder for at henvise til subakut vurdering. Derfor skal der fremadrettet kunne tilbydes daglige subakutte ambulante tider med speciallægerne samt mulighed for telefonisk sparring. Der arbejdes for udveksling af medarbejdere sektorerne imellem, hvilket vil optimere samarbejdet til gavn for patienten. Hvor det giver mening for patienten, arbejdes der på telemedicinske løsninger indenfor diabetes, KOL, hjertemedicin og genoptræning. Ved udbygningen og moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus skal der tages afsæt i, at patienten skal være i centrum. 8 NYKØBING F. SYGEHUS

9 Succeskriterier Der skal ses en øget målopfyldelse på udvalgte LUP-resultater, på afdelingsniveau, frem mod 2016, bl.a. i forhold til informering af patienten om ventetid ved modtagelsen og patientens vurdering af involvering i forløbet fra start til slut. Etik/respekt sættes på dagsordenen i alle afdelinger 1 x årligt Medio 2014 er der gennemført mindst to udvekslingsforløb mellem medarbejdere fra Nykøbing F. Sygehus og primærsektoren Medio 2014 er 80% af de nyoprettede akutte ambulatorietider booket med patienter, der ellers ville være blevet akut indlagt Tilgængelighed af speciallæger gennem teleløsninger ved brug af videokonference Ultimo 2014 er der indenfor mindst et medicinsk område implementeret telemedicinsk forløb, som en naturlig del af patientforløbet, efterfølgende implementeres yderligere et forløb pr. halvår ADMINISTRATIONEN 9

10 SPECIALISERING I FÆLLESSKAB Gennem fælles ansvarsfølelse, fleksibilitet og hjælpsomhed på tværs af afdelinger, specialer og medarbejdere Specialisering i fællesskab handler om optimale patientforløb, en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og en fælles identitet for sygehusets medarbejdere. Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehus skal have de relevante lægelige specialer med vægt på udvikling af medarbejderne i takt med de krav, som specialet afføder. Samtidig skal medarbejderne have en fælles basis viden, der sikrer, at medarbejderne har helhedsforståelse for patienten. Kulturen på sygehuset skal understøtte et samarbejde på tværs af de kliniske og faglige specialer til gavn for det samlede patientforløb. Værdierne er fundamentet, og i samspil med spillebanen for det gode samarbejde skal de anvendes som dialog- og procesværktøj for at skabe en samarbejdende kultur på tværs af afdelinger og faggrupper. Der udvikles gennem tæt dialog mellem sygehusledelsen og lederne i afdelingerne en kultur, hvor medarbejdere hjælper hinanden på tværs af afsnit og afdelinger i tilfælde af behov for ekstra ressourcer. Patienten er ikke speciale-ejet. Alle læger har ansvar for, at de lægefaglige opgaver løses i fællesskab og på tværs vi har en kultur, hvor vi gensidigt hjælper hinanden. Udbygningen af Nykøbing F. Sygehus skal respektere både specialerne, patientforløbet og befordre samarbejdet på tværs. Ydermere skal der i udbygningen indtænkes bedre mødefaciliteter til større arrangementer. 10 NYKØBING F. SYGEHUS

11 Succeskriterier Alle nye medarbejdere er ved fællesintroduktionen orienteret om, at Nykøbing F. Sygehus er et sygehus, hvor gensidig hjælp og respekt er et fundament, og at vi aktivt vil specialisering i fællesskab Senest primo 2014 iværksættes undervisning i den kritisk syge patient for medarbejderne, til varetagelse af opgaver på tværs af afdelingerne Alle afdelinger skal fremadrettet have medarbejdere indenfor sygeplejen med både specialist- og generalistkompetencer Alle medarbejdere har efter behov spillet spillebanen for det gode samarbejde med samarbejdende afdelinger Alle læger bidrager til diagnostik og behandling af vores patienter Udbygningen af Nykøbing F. Sygehus skal respektere både specialerne, patientforløbet og befordre samarbejdet på tværs ADMINISTRATIONEN 11

12 EFTERTRAGTET UDDANNELSESSTED Hvor forskning, uddannelse, supervision og kompetenceøgning giver sygehuset et renommé som eftertragtet uddannelsesinstitution Nykøbing F. Sygehus skal være et inspirerende, udviklende og eftertragtet uddannelsessted i kraft af klinisk undervisning af høj faglig standard. Det skal kombineres med en forskningskultur, der inddrager samtlige medarbejdergrupper på tværs af afdelinger, specialer og sektorer. Som led i styrkelsen af det faglige niveau i håndteringen af de akutte patienter, indgås der et samarbejde med Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston (BIDMC). Samarbejdet strækker sig i første omgang over perioden 2013 til 2015, og omhandler udvikling af undervisning og supervision af personalet på sygehuset. Målet er, at der skal opbygges stærke faglige teams med mulighed for undervisning, forskning og udvikling i håndteringen af den akutte patient. Nykøbing F. Sygehus vil være et eftertragtet uddannelsessted for ansatte og studerende. Der etableres formaliseret uddannelse og undervisning for alle faggrupper: I afdelingerne, som bedsite-undervisning og afdelingsundervisning I undervisningslaboratorium Ved kongresdeltagelse Ved kursusdeltagelse Ved skemalagt undervisning Der lægges vægt på den kliniske undervisning, kombineret med relevant teoretisk viden: Fokus på patientforløb samt behandling af akutte sygdomme på tværs af specialer En koordinerende undervisningsansvarlig overlæge varetager planlægningen og koordineringen af undervisningen i såvel tværfaglige som specialerelaterede problemstillinger Der skal etableres konkret supervision af læger fra BIDMC udstationeret på Nykøbing F. Sygehus 12 NYKØBING F. SYGEHUS

13 Alle medarbejdere og ledere har ret og pligt til relevant og målrettet uddannelse. Lederne skaber ressourcer i form af tid og økonomiske udviklingsmuligheder for medarbejderne. Lederne går foran og er veluddannede, så sygehuset styrkes og medarbejderne motiveres og udvikles. En kompetencebank fortæller om fagligt dygtige medarbejdere og ledere. For at styrke den interne kompetenceudvikling - monofagligt som tværfagligt - opfordres fagligt dygtige medarbejdere til at dele deres viden gennem intern undervisning. For at styrke og fastholde et højt fagligt udviklingsniveau gennemgås de faglige kompetencer hos medarbejdere og ledere på de årlige MUS- og LUSsamtaler. Der er etableret et forskningsråd, som skal medvirke til at: Skabe et godt forskningsmiljø Etablere forskningsgrupper Inspirere til forskningsprojekter Øge kursusaktiviteten på sygehuset Samarbejdet med BIDMC skal styrke forskningen på Nykøbing F. Sygehus. Der skal bl.a. løbende afholdes seminarer med fagligt input fra BIDMC. Der stiles imod iværksættelse af fælles forskningsprojekter med BIDMC. Forskningen skal blandt andet belyse de helbredsmæssige og sociale problemer, området er kendt for: Der skal oprettes flere speciallægestillinger med mulighed for 50% forskning, 50% kliniktid, f.eks. klinisk professorat / lektorer Forskningsansvarlige overlæger og forskningslektorer skal igangsætte projekter, der inkluderer øvrige medarbejdere Blandt de øvrige faggrupper oprettes et antal stillinger, hvor der skabes rum for forskning Der skal knyttes bånd til Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet og Københavns Universitet Det sikres, at forskningsaktive medarbejdere deltager i relevante kurser og kongresser ADMINISTRATIONEN 13

14 Medarbejdere indgår i paraplyinitiativer såsom Broen til bedre sundhed med relevante projekter Der sikres tæt kontakt til og deltagelse i den tværsektorielle befolkningsundersøgelse, som starter i 2014 Der arbejdes for et internationalt samarbejde med blandt andre Beth Israel Deaconess Medical Center under Harvard Medical School Der indrettes moderne, centralt beliggende undervisningslokaler med relevant udstyr Der indrettes lokalefaciliteter til forskning Forskning er en vigtig del af ledelsesgrundlaget: Forskningsstrategien skal være kendt af ledere og medarbejdere og forskningen skal være en naturlig del af afdelingens daglige drift Succeskriterier Oprettelse af nye undervisningsfaciliteter Øge antallet af læger og øvrige medarbejdere, som søger stillinger på Nykøbing F. Sygehus Udvikling af undervisningsprogrammer for KBU læger Faglig udvikling af akutlæger og sygeplejersker Dokumenteret udvikling af egne og kollegers kompetencer At den nødvendige tid er afsat til udførsel af undervisning og deltagelse i kurser Tildeling af forskningsmidler fra eksterne forskningsfonde, for at øge antallet af projekter Antallet af publicerede artikler øges årligt, herunder publikationer på det akutmedicinske område Antallet af ph.d. studerende øges Den nye viden implementeres i det daglige arbejde ved at sikre, at forskningsstrategien knytter sig tæt til erkendte udfordringer. Delresultater spredes til hele organisationen på staff-meetings og ved forskercaféer. Der er indrettet lokaler til forskningsaktiviteter Høje evalueringer fra de uddannelsessøgende læger 14 NYKØBING F. SYGEHUS

15 VELRENOMMERET SYGEHUS I forhold til borgere, samarbejdspartnere og fagpersoner hvad angår faglighed og arbejdsmiljø Nykøbing F. Sygehus skal være borgernes første valg, fordi vi tilbyder høj kvalitet i behandlingen, har gode samarbejdsrelationer og kompetente medarbejdere. De gode historier kommer ikke af sig selv, men gennem en målrettet indsats med de øvrige visioner vil det lykkes at skabe de gode historier om patientforløb af høj kvalitet, som skal være med til at tegne Nykøbing F. Sygehus som et velrenommeret sygehus. Succeskriterier Der er kompetente ansøgere til alle stillinger Borgerne bedømmer sygehuset mere positivt i 2016 (sammenlignet med 2014) Der tilbygges og moderniseres, så sygehuset umiddelbart fremstår som et åbent, venligt og indbydende hus ADMINISTRATIONEN 15

16 Nykøbing F. Sygehus Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F. Telefon Version 1/ _ADM_500_1113 Av-afdelingen, Næstved Sygehus Redaktør: Mette Jørgensen-Højgaard

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus Forskningspolitik og strategi 2014-2016 på Nykøbing Falster Sygehus Godkendt af forskningsråd og sygehusledelse 4. september 2014. 1 Resume Nykøbing F. sygehus er et akutsygehus med elektive funktioner

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 Holbæk Sygehus et ambitiøst og veldrevet akutsygehus 01660 - Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 22-06-2015 14:34:09 På Holbæk Sygehus er patienten vores partner Patienter skal kende os for høj faglig kvalitet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Evaluering Satspuljemidler

Evaluering Satspuljemidler Evaluering Satspuljemidler Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Kommune Evaluering

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. Nykøbing F. Sygehus arbejder målrettet for: Høj kvalitet og patientsikkerhed inden for udredning og behandling.

Nykøbing F. Sygehus. Nykøbing F. Sygehus arbejder målrettet for: Høj kvalitet og patientsikkerhed inden for udredning og behandling. Nykøbing F. Sygehus, Region Sjælland Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehus er et af Region Sjællands fire sygehuse, hvor borgere kan modtage både akut og planlagt behandling, enten ved at være indlagt

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere