Idéer til grøn omstilling af fremtidens fødevareforarbejdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéer til grøn omstilling af fremtidens fødevareforarbejdning"

Transkript

1 Idéer til grøn omstilling af fremtidens fødevareforarbejdning Idékatalog fra GUDP s årlige konference afholdt 10. september 2013: Udviklingspotentialer i forarbejdningssektoren grøn omstilling fra jord til bord til jord

2 2 Idekatalog 2013 Udarbejdelse af idékataloget På grundlag af GUDP s årlige konference, afholdt tirsdag den 10. september 2013 i DI s konferencesal, er der blevet udarbejdet et idékatalog af konferencens eftermiddagssession hvor de ca. 110 deltagere på konferencen deltog i en interaktiv workshop. Idékataloget indeholder i sin fulde længde mere end 100 idéer og kommentarer fra idéudviklingsworkshoppens deltagere. Den rå version kan fremsendes ved forespørgsel til Nærværende dokument er en opsummering og sammenskrivning af idéerne til i alt 13 forslag til initiativer og indsatsområder til udviklingspotentialer i forarbejdningssektoren. Tre spørgsmål blev drøftet i mindre grupper og rapporteret i plenum via online værktøjet ZING. Spørgsmålene der blev debatteret var: Vækstpotentialet for dansk fødevareforarbejdning: Hvor ser I nye muligheder for en fremtidig innovativ og ressource - effektiv fødevareforarbejdning i Danmark? Grøn omstilling i fødevareforarbejdning: Hvordan fremmer vi en grøn omstilling ved fødevareforarbejdning som går hånd i hånd med vækst? Nye samarbejder = Nye muligheder: Hvordan kan vi fremme nye, utraditionelle samarbejder med henblik på at øge innovationshøjden i fremtidige projekter?

3 Idekatalog Mulige indsatsområder til grøn omstilling af fremtidens fødevareforarbejdning Satsning på innovativ robot- og visionsteknologi til bedre udnyttelse af råvarerne Robot- og visionsteknologi kan anvendes til at procesoptimere og sikre optimal anvendelse af ressourcerne i produktionskæden. Robotog visionsteknologien skal udvikles/tilpasses, til optimal udnyttelse af råvarer. Potentialet ligger i en bedre og finere kvalitetssortering samt ny teknologi til at håndtere diversitet, fx. forskellige æblesorter/størrelser. Idéen fordrer bl.a. uddannelse af de faggrupper, som skal arbejde med ny intelligent teknologi for at sikre implementering af nye processer hos brugeren/ aftageren. Nye muligheder for opskalering af produktioner i mindre virksomheder Baggrunden er en idé om at udvikle og udbrede en mobil-processering af fødevarer til mindre producenter. Aktuelt er det vanskeligt for en lille producent at få processeret små mængder og afsat til konkurrencedygtig pris. Dette kan være en barriere for muligheden for udvikling og vækst, så man på sigt evt. kan blive internationale/globale producenter. Optimering af fødeforarbejdningsprocesser sikring af grøn omstilling Der skal findes nye veje og muligheder til at optimere ressourceudnyttelsen af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer samt transportlogistik i fødevareforarbejdning gennem effektiv procesoptimering, brug af mikroorganismer, kvalitetsstyring, logistik, IT samt ny køle- og varmeteknologi. Der er arbejdet meget med de nævnte aspekter i fødevareindustrien de seneste år, men der skal til stadighed tænkes i nye baner for at sikre grøn omstilling i fødevareforarbejdningssektoren. Eksempler på mulige initiativer: Fødevareklynger, hvor man udnytter fysisk sam-placering med fokus på emissionsreduktion, ressourcestrømme, f.eks. varmeoverskud udnyttes af naboproduktion, som er varmekrævende, tilsvarende f.eks. for vand Nye fryse/køle/tørringteknologier rummer potentialer for energibesparelser, ligesom industrielle samarbejder kan energioptimere fødevareforarbejdning, fx ved at energioverskud fra køleanlæg udnyttes til opvarmning. Den måde hvorpå transportarbejdet organiseres i fødevareforarbejdningssektoren kunne ligeledes være genstand for optimering kan vi optimere transport og logistik gennem sam-transport, kortere transport

4 4 Idekatalog 2013 og opgradering af det/de produkter der skal transporteres? Et nyt område med potentiale er brug af effektive mikroorganismer på en intelligent måde i fødevareforarbejdning, fx udnyttelse af mikroorganismer i dyrkning af råvarer, som alternativ til vækstfremmere eller på slagtesvin med det formål at man efterfølgende kan minimere brug af vand og kemikalier til rengøring. Udnyttelse af uudnyttet nedetider i produktionsanlæg: Forudse svage led i produktionslinjer før skaden sker og ved hurtigere rengøring med mindre brug af kemikalier. Endelig er der potentiale for optimering ved anvendelse af IT-platforme, der integrerer produktion, logistik/forsyning og salg/kanaler. Udnyttelse af bi- og restprodukter Initiativet omhandler at man udnytter spild- og restprodukter (lavværdi produkter) fra animalsk, vegetabilsk og marinproduktion til at skabe nye, højværdi produkter. Der er behov for at kortlægge bi- og restprodukter i fødevareproduktionen, herunder udvikling af nye produkter og markeder samt facilitere symbioser mellem virksomheder. Initiativet kan med fordel have fokus på værdiskabelse i afsættelse af nye produkter til forbrugerne, herunder indgår arbejde med forbrugeraccept af wastefood og funktionelle fødevare. Nye produkter med højere værditilvækst Idéen er at sætte endnu mere turbo på værditilvækst af danske fødevarer. Målet er at øge værdien af råvarer og produkter inden for de kategorier de befinder sig i. Dette betyder ikke nødvendigvis at flytte alle råvarer op i premium kategorier, men nærmere at man fx selektivt øger produktværdien af udvalgte produkter gennem sikre af kvalitet og etik. Forslaget rummer tre vinkler på værditilvækst: Værditilvækst på kendte proteinholdige råvarer og produkter, hvor der ligger et potentiale i at styrke produkternes egenskaber med brug af enzymer, ingredienser og fermenteringsprocesser. Udvikling af nordiske superkvalitetsprodukter, og måske endda et tilhørende brand (genopfindelse af Lurpak), så udvalgte danske fødevarer bliver kendt som sublime kvalitetsvarer, der opnår den bedste pris på markedet. Udnyttelse af mindre kendte/nye råvarer som fx tang og alger samt nye teknikker til værditilvækst såsom frysetørring og tørring af svampe og planteprodukter. Nye produktionsformer på naturarealer Idéen er at udnytte en niche inden for en bæredygtig, naturnær produktion, naturpleje og storytelling. Vi har betydelige ressourcer, som kan udnyttes endnu bedre til bæredygtig fødevareproduktion. Her kan nævnes kød og mælkeproduktion på strandenge, som kombineres med naturpleje. Dette kan give grobund for spændende nye nicheprodukter målrettet forbrugere der vil betale for specielle produkter og storytelling.

5 Idekatalog Lovgivning der motiverer grøn omstilling Baggrunden er at man ved at skabe bedre rammebetingelser for fødevareforarbejdning, der motiverer for grøn omstilling. En enkel emissionsbaseret lovgivning på miljø- og fødevareområdet kan give virksomhederne handlefrihed til at få vækst og grøn omstilling til at gå hånd i hånd. Det kan også indarbejdes i lovgivningen, at producenter får positiv tilskyndelse ved ressourcebesparende tiltag, fx momsreduktion eller færre kontrolbesøg. Endelig kan offentlige-private partnerskaber vise vejen i fx demonstrations- og forsøgsprojekter såsom Pilotstramninger af eksisterende lovgivning (miljø, ressourcer m.m.) kombineret med innovationspartnerskaber. Branding af dansk fødevaresikkerhed og bæredygtighed Idéen er at fortælle omverdenen om dansk fødevareproduktions høje standarder ift. fødevaresikkerhed og bæredygtighed og at udnytte det til at positionere danske fødevareprodukter og -producenter stærkere på de to områder. Sikkerhed og bæredygtighed er blandt de største behov hos forbrugere i store dele af verden. Vi kan allerede nu udnytte det til at brande os på det globale marked og have det som fremtidigt mål og salgspromovering at vi i Danmark har verdens grønneste fødevareproduktion. Mærkning af grønne fødevarer og certificering af producenter Forslaget er at skabe større synlighed omkring grønne fødevarer og producenter, der gør noget særligt for bæredygtighed. Rettet mod forbrugerne kan der fx indføres en mærkningsordning som kendes fra mærkningen af energiog vandforbrug på hårde hvidevarer (A-F): Hvis der kan etableres et bæredygtighedscertifikat for produkter som er grønt fødevareforarbejdet kan det medvirke til at udbrede kendskabet til hvad grøn omstilling er og rykke ved normerne hos aktørerne og derved mindske ressourcespild i fødevarekæden. Nye samarbejder på tværs af brancher for at skabe mere innovation Idéen er at skabe nye samarbejder for at fremme innovation. Vi ved at utraditionelle samarbejder potentielt kan skabe nytænkning og mere innovation. Det gælder både samarbejdet mellem universiteter og virksomheder, som kan optimeres og udnyttes langt bedre, og det gælder også samarbejdet mellem fødevaresektoren og andre brancher, der normalt ikke samarbejdes med.

6 6 Idekatalog 2013 eksportmuligheder gennem øget kendskabet til nye markeder og muligheder globalt. Endvidere kan mulighederne for at søge midler generelt gøres simplere for virksomhederne for at motivere en mere aktiv deltagelse og sikre en højere andel af virksomheder som projektejere/ledere, og deraf vil forankre projekter i virksomhederne i en højere grad. Konkrete initiativer kunne være: Større involvering af supermarkedskæderne Lej en forsker : projekter hvor universitetsforskere er on-site i den enkelte fødevarevirksomhed Innovationskaravane med kapital og moderator, som kan facilitere og katalysere innovative tiltag Speedating mellem SMV og universiteter mhp. at fostre nye projektidéer og samarbejder Mere fokus på og flere erhvervsdrevne projekter Større tilskyndelse til at involvere innovative iværksættervirksomheder i idéudvikling og projektsamarbejder. Bedre rammer for at sikre nye samarbejder Forslaget er at skabe endnu bedre muligheder og motivation til nye samarbejder under GUDP. Det kan ske ved indhentning og vurdering af projekter bliver mere innovations- og idédrevet end det er på nuværende tidspunkt. Nye samarbejder vil også kunne fremmes ved at gøre det nemmere at inddrage viden fra udenlandske forskningsmiljøer og udnyttelse af international viden og know-how samt forøge Der kan tilskyndes til, at der arbejdes mere systematisk med innovationsmetoder i projekterne og at der kan inddrages professionelle projektledere og tilskud til ekstern hjælp til at formulere ansøgninger. Det kan lette adgangen for nye/unge innovative virksomheder, som kan tilføre innovationshøjde, men ikke har ressourcer til at løfte ansøgningsarbejdet. Fast-track for risikofyldte projektideer Idéen er at facilitere en hurtig modning af risikobetonede projekter med stort potentiale. Der kunne afsættes en øremærket pulje til afprøvning og udvikling af innovative idéer og projekter med stort potentiale, men som også indeholder en høj risiko for ikke-resultater. Puljen skulle kunne søges til et kort for-projekt, hvor projektets risiko afdækkes, fx ved at skabe proof-of-concept ved en prototype eller lign. Det kan blive en indslusning til et længere/større projekt. Desuden kan innovation tilskyndes ved en generel øget risikovillighed under GUDP. Open ideation : En virtuel mødeplads for fødevareinnovation Idéen er at udbyde udfordringer, som man ønsker sparing og idéer til at få løst gennem en web-platform. Brugere kan komme med idéer, ligesom der kan etableres nye samarbejder og partnerskaber via platformen. Det kan fremme utraditionelle samarbejder og det kan give GUDP nye input til innovative projekter og løsninger. Der findes inspiration i udlandet, fx internationale netværk og i USA, hvor Regeringen udbyder lignende challenges via en webplatform.

7 Idekatalog Det videre arbejde med idékataloget: Deltagerne bestod af en bred skare af personer fra fødevareproducerende virksomheder, forskere, offentlige administrationer og styrelser samt rådgivende firmaer. Det er vigtigt at pointere at de fremkomne idéer er genereret af deltagerne på konferencen. Ideerne er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med GUDP bestyrelsens holdninger. Konferencens idékatalog er tænkt som inspiration til virksomheder og vidensinstitutioner til nye projekter og samarbejdsmuligheder. Derudover skal GUDP s bestyrelse i gang med at udarbejde GUDPs handlingsplan for De pointer og ideer, der fremkommer i idekataloget, vil indgå som et værdifuldt element i bestyrelsens fremadrettede arbejde. Ligeledes skal GUDP også udtænke en ny strategi i det kommende år og idékataloget vil blive brugt som udgangspunkt for arbejdet.

8 8 Idekatalog 2013

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder

Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder Grøn omstilling Praktisk læring fra virksomheder Hvad er grøn omstilling? Grøn omstilling er en forandringsproces, hvor en virksomhed igennem en periode med innovation, udvikling, test og tilpasning forandrer

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bilag 1: Faglig inspiration til ansøgere Indledning Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har i forbindelse med udformningen af

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Grøn omstilling og cirkulær økonomi Grøn omstilling og cirkulær økonomi Hvordan kan kommuner understøtte nye offentlige-private samarbejder om øget genanvendelse af affald fra husholdninger [Serietitel og årstal] Titel: Grøn omstilling og

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015.

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. NOTAT Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. Seniorkonsulent Carsten Kjærgaard Aarhus, d. 3. juni 2015 Afrapportering

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere