Mål og strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og strategi 2012-2015"

Transkript

1 Mål og strategi

2 2 Mål og strategi Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret en ny struktur i politikredsene, og Rigsadvokaten har fået rollen som øverste administrative leder af hele anklagemyndigheden med respekt for politidirektørernes og statsadvokaternes lokale råderet og ledelsesrum. Vi har gennemført en omfattende reform på HR-området med markant mere kompetenceudvikling til både medarbejdere og ledere. Vi har gennemført et af de senere års mest omfattende statslige effektiviseringsprojekter, og ved et vedholdende og kontant fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling har politikredsene nu løftet arbejdsgange og sagsrutiner til et niveau, hvor vi præsterer langt mere end tidligere og vel at mærke uden at være tilført ekstra bevillinger. I forhold til tiden før reformen behandler vi nu ca. 10 procent flere straffesager og har nedbragt vores sagsbehandlingstider markant. Kort sagt leverer anklagemyndigheden nu resultater, som vi kan tillade os at være tilfredse med. Når det er sagt, så er det også vigtigt at holde fast i, at de gode resultater ikke betyder, at vi er kommet endeligt i mål. Der er en berettiget forventning om, at vi ligesom andre offentlige myndigheder løbende arbejder for at blive mere effektive, og vi vil fortsætte arbejdet med at forbedre vores sagsgange og levere bedre resultater for vores bevilling. Der er fortsat hjørner, hvor vi kan bruge tiden og kræfterne mere fornuftigt. Men de gode resultater betyder, at vi i 2012 i forlængelse af kvalitetsarbejdet i 2011 i højere grad kan rette fokus mod at øge den anklagerfaglige kvalitet af vores arbejde. Ikke fordi den halter, men fordi vi også har en ambition om løbende at forbedre os på dette område. Vi vil som noget nyt bruge året på at udforme en model for ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden, hvor løbende feedback fra domstolene skal danne grundlag for et systematisk lokalt arbejde for at øge kvaliteten. Vi vil arbejde videre med Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram, der i 2012 vil få endnu flere facetter med betydning for den enkelte medarbejders praktiske virke. Vi tager i 2012 også grundlæggende fat på en kritisk akilleshæl, når vi arbejder videre med IT-understøttelse af anklagerens arbejde. Selv om vi hos Rigsadvokaten siden 2007 har haft fokus på at tilvejebringe moderne IT-redskaber, er anklagernes værktøjer fortsat decideret utidssvarende. Vi er nødt til at forstærke indsatsen for at sikre, at alle anklagere får digitale værktøjer til at løse enhver arbejdsopgave på et højt fagligt niveau med nye muligheder for mobilitet og vidensdeling. I 2012 vil vi fortsætte arbejdet med vores strategiske pejlemærke, der handler om at være en åben og serviceminded virksomhed. Vores nuværende website er ikke tidssvarende, og vi vil i 2012 lancere et nyt website, med særligt fokus på information til vidner og ofre for forbrydelser og med adgang for alle til vores stadig voksende vidensbase, der indeholder vigtig viden om retspraksis, som kan være af interesse for alle aktører i en straffesag. På det operative plan har vi sammen med politiet defineret en række kriminalitetsområder, som vi i særlig grad vil have fokus på i Det drejer sig bl.a. om indbrudskriminalitet, kriminalitet, der begås af rocker/ bandemiljøet, og kriminalitet, der udgår fra særligt belastede boligområder. Politiets og anklagemyndighedens overordnede mål er at medvirke til at skabe tryghed i Danmark, og vi vil også i 2012 arbejde tæt sammen med politiet for at realisere denne målsætning. Summen af anklagemyndighedens strategiske og konkrete tiltag er beskrevet på de følgende sider. De er sat højt og ambitiøst, men på baggrund af vores gode resultater i de seneste år forventer jeg, at målene også er realistiske for anklagemyndigheden at nå i Med venlig hilsen Svend Larsen Konstitueret rigsadvokat

3 Tre vigtige indsatser i Mål og strategi Vi vil styrke den anklagerfaglige kvalitet af vores kerneydelser. Vi udvikler en model for ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden. 3 Vi styrker udviklingen af anklagemyndighedens ledere. I et samarbejde mellem Rigsadvokaten og Rigspolitiet laver vi et nyt ledelsesparadigme med model for Leadership Pipeline. Vi lancerer hvor især vidner og ofre for forbrydelser kan få besked om deres rolle i en straffesag. Vi vil åbne for offentlig adgang til Anklagemyndighedens Vidensbase.

4 4 Mål og strategi Som ung anklager har jeg brug for ledelse. Det er vigtigt, at mine chefer viser en klar retning og sætter mål for mig. Ikke blot i min dagligdag, men også for min personlige udvikling og fremtidsmuligheder. Alle medarbejdere i anklagemyndigheden har brug for kompetent og strategisk ledelse. Anklager Søren Harbo

5 TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER I disse år stilles alle offentlige myndigheder over for krav om en bedre udnyttelse af de midler, der er til rådighed. Borgere og medier forventer bedre service og større åbenhed om straffesagerne, og ligesom den øvrige offentlige sektor stilles vi over for krav om øget effektivitet og kvalitet. Samtidig konkurrerer vi mere end nogensinde med andre offentlige og private virksomheder om de dygtigste medarbejdere. For at håndtere disse udfordringer vil vi fortsætte den modernisering af anklagemyndigheden, vi har sat i gang. Vi er godt på vej, og vi vil målrettet gennemføre nye initiativer for at indfri de forventninger, som omverdenen har til os. Derfor har vi udpeget tre overordnede målsætninger (pejlemærker), som sætter retningen frem mod 2015: Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig med at vi bliver mere effektive. Vi vil være en åben og serviceminded myndighed. Vi vil styrke vores position som en af Danmarks mest attraktive juridiske arbejdspladser. FORBEDRET KVALITET OG EFFEKTIVITET Et velfungerende straffesystem er et helt centralt element i et retssamfund. For borgerne er en straffesag noget af det mest indgribende, man kan blive involveret i. Det gælder, uanset om det er som sigtet eller tiltalt, som offer for en forbrydelse eller som vidne. Straffesager er med andre ord nogle af de vigtigste sager, offentlige myndigheder behandler. Derfor er det af særlig stor betydning, at vi sammen med vores nære samarbejdspartnere i politiet, ved domstolene og i kriminalforsorgen behandler sagerne med høj kvalitet og på en hurtig og effektiv måde. Vi vil arbejde på at styrke kvaliteten og effektiviteten. Både af vores eget arbejde og af den ydelse, som den samlede straffesagskæde politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg leverer. Målet er, at omverdenen oplever en højere kvalitet i vores ydelse, og at medarbejderne får lettere ved at levere arbejde af høj kvalitet, samtidig med at vores effektivitet forbedres Mål og strategi ÅBEN OG SERVICEMINDED MYNDIGHED Ordentlig og respektfuld behandling af de involverede borgere og åbenhed om straffesagsbehandlingen styrker borgernes og samfundets tillid til retssystemet og forståelsen for udfaldet af straffesagerne og anklagemyndighedens rolle. For ofret for en forbrydelse er det vigtigste ofte at få en ordentlig behandling i retten og at få besked om sagens gang i et klart og letforståeligt sprog. Også for vidnerne kan en straffesag virke skræmmende, og anklagemyndighedens indsats kan have væsentlig betydning for, om et vidne ønsker at afgive forklaring. Derfor er det særligt vigtigt, at vi arbejder målrettet for at forbedre den service, vi yder til borgerne navnlig forurettede og vidner. Det er også vigtigt, at vi af vores øvrige omverden bliver oplevet som en åben og tilgængelig myndighed. Tavshedspligt og hensynet til de involverede sætter grænser for, hvad vi kan sige, men inden for disse grænser vil vi i de kommende år arbejde målrettet for at forbedre vores kommunikation med omverdenen. Målet er, at forurettede og vidner oplever en bedre service, og at omverdenen oplever en mere åben anklagemyndighed. ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MED KOMPETENTE MEDARBEJDERE Vores muligheder for at levere gode resultater af høj kvalitet afhænger af medarbejderne. Kun ved at rekruttere, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere kan vi bevæge anklagemyndigheden i den retning, vi ønsker. Konkurrencen om gode medarbejdere er hård. Vi vil arbejde for at blive en endnu bedre arbejdsplads, således at vi til stadighed kan rekruttere blandt de dygtigste jurister og andre specialister. Og vi har en klar forventning om, at vores medarbejdere løbende udvikler sig og bliver endnu dygtigere. Undersøgelser viser, at anklagemyndigheden allerede i dag er en meget attraktiv arbejdsplads for kommende jurister. Målet er, at anklagemyndigheden styrker denne position og bliver en af de allermest attraktive juridiske arbejdspladser i Danmark. 5

6 6 Mål og strategi Fokusområder For at nå vores pejlemærker vil vi frem mod 2015 koncentrere vores indsats på fire særligt vigtige områder. Der er tale om områder, som vi allerede i dag arbejder med, og hvor vi har iværksat en række initiativer. Vi vil videreføre og færdiggøre, hvad vi allerede har sat i gang, og øge indsatsen gennem nye initiativer. Vores fokusområder: Ledelse IT Arbejdsmetoder Kommunikation LEDELSE Dygtige driftsledere tilrettelægger arbejdet, så sagerne bliver behandlet hurtigt og effektivt. Fagligt stærke ledere sikrer en høj kvalitet og en god service over for omverdenen. Inspirerende ledere, der lærer fra sig, er en af de vigtigste faktorer i rekruttering, fastholdelse og udvikling af kompetente medarbejdere. Vi vil udvikle bedre ledelsesværktøjer og styrke vores ledere inden for: IT Moderne IT-løsninger understøtter effektive processer og gør det lettere at yde god service af høj kvalitet. Samtidig er tidssvarende IT helt nødvendig på en moderne og attraktiv arbejdsplads. Vi vil udvikle tværgående IT-systemer, som understøtter et effektivt samarbejde med politiet, domstolene og kriminalforsorgen. Samtidig vil vi arbejde på at udstyre alle anklagere med tidssvarende personlige IT-redskaber og udvide adgangen til opdateret anklagerfaglig viden. ARBEJDSMETODER Veltilrettelagte arbejdsprocesser sikrer, at medarbejderne kan bruge tiden på det rigtige. Kvaliteten og effektiviteten af vores arbejde afhænger af, at vi bruger kræfterne på det vigtige. En velfungerende arbejdsplads er samtidig et attraktivt sted at arbejde. Vi vil i samarbejde med politiet og domstolene bruge Lean til fortsatte forbedringer af vores arbejdsmetoder, lære af hinanden gennem udbredelse af bedste praksis, fastlægge kvalitetsstandarder og organisere os sådan, at både store og små sager bliver behandlet med den rigtige kvalitet. Vi vil gennem ekstern evaluering løbende få målt kvaliteten af vores opgaveløsning. Strategisk ledelse Driftsledelse Personaleledelse

7 KOMMUNIKATION Bevidst og målrettet kommunikation fra anklagere om straffesager og de regler og retsprincipper, der regulerer dem, er med til at nuancere billedet af straffesystemet, synliggøre anklagemyndighedens rolle og give forståelse for vores opgaver. Omverdenens oplevelse af os og vores service er i høj grad afhængig af det, vi siger og skriver. Anklagemyndighedens profil i offentligheden er samtidig af betydning for vores evne til at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere Mål og strategi Vi vil give letforståelig information om straffesagsprocessen og klar besked om vores afgørelser. Vi vil styrke vores kommunikation over for offentligheden og understøtte denne med en samlet medievejledning. Vi vil lancere og løbende videreudvikle hvor især vidner og ofre for forbrydelser kan få besked om deres rolle i en straffesag. Vi vil åbne for offentlig adgang til Anklagemyndighedens Vidensbase. Retssikkerheden bygger på equality of arms at forsvarer og anklager kæmper for retfærdigheden med lige våben. I øjeblikket føler jeg, at vi med vores utidssvarende IT-systemer er oppe mod advokaternes toptunede motorer, mens vi selv kører med dampmaskiner i retten. Senioranklager Erik Hjelm

8 8 Mål og strategi INDSATSER 2012 Ledelse LEDERUDVIKLING Udvikling af dygtige og kompetente ledere i politi og anklagemyndighed er afgørende for, at vi kan nå vores strategiske pejlemærker. Vi bruger systematisk ledelsesevaluering og lederudvikling af den enkelte leder til at styrke udøvelse af god ledelse. Målet er, at vi kontinuerligt er i stand til at udvikle vores ledere, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater. Derfor indfører vi i de kommende år et nyt ledelsesparadigme, hvor god ledelse på de forskellige ledelsesniveauer er kernen. I 2012 etablerer vi sammen med politiet en lederudviklingsmodel med basis i Leadership Pipeline rettet mod alle ledere i politi og anklagemyndighed. Samtidig udvikler vi et lederudviklingsforløb for den øverste ledelse. I 2012 udarbejder vi sammen med Rigspolitiet en model og implementeringsplan for ledelsesudvikling med basis i Leadership Pipeline. I 2012 udvikler vi sammen med Rigspolitiet et lederudviklingsforløb for topledelsen i politi og anklagemyndighed. I 2012 gennemfører vi ledelsesevaluering af samtlige ledere i anklagemyndigheden. IT Moderne og velfungerende IT er fundamentet for en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker, videreudvikler og fastholder kompetente vidensarbejdere på et højt niveau. Rigsadvokaten har i flere år haft fokus på at udvikle anklagemyndighedens IT-understøttelse, men vi må åbent erkende, at indsatsen langtfra har givet de ønskede resultater. Vores grundlæggende IT-systemer er utidssvarende udformet, og de forhindrer i sig selv sammenhængende løsninger. Vi vil derfor i de kommende år bruge endnu flere kræfter på at skabe en helt ny IT-mæssig infrastruktur, som skal give alle medarbejdere i anklagemyndigheden moderne IT-redskaber. Vi opstiller derfor en række vigtige fokusområder for vores videre IT-strategi. STRATEGISKE IT-OMRÅDER I 2012 starter vi sammen med vores IT-leverandører Rigspolitiets Koncern IT og Justitsministeriets IT Fællesskab udviklingen af en ny IT-infrastruktur til hele anklagemyndigheden. I 2012 starter vi udviklingen af et samlet kalendersystem med onlineadgang og automatisk opdatering. I 2012 starter vi udviklingen af en mobil arbejdsplads med adgang til alle systemer, uanset om arbejdsstedet er i retten, på kontoret eller i hjemmet.

9 2012 Mål og strategi Vi kan i høj grad bruge vores samarbejdspartneres vurdering af os til at skærpe vores kerneydelser. Hver gang en dommer har haft en anklager i sin ret, er der faktisk opstået en guldgrube af viden om, hvordan vi kan gøre det bedre næste gang. Derfor skal vi have ekstern vurdering af os sat i system. Det vil uden tvivl hæve kvaliteten. Chefanklager Henriette Rosenborg

10 10 Mål og strategi Vores kvalitetsbevidsthed skal løftes i alle led. Lige fra den første sigtelse, til dommen er faldet. Når vi laver tingene rigtigt første gang, sparer vi masser af tid og kræfter, som vi kan bruge på at lave endnu skarpere juridiske vurderinger og bedre procedurer i retten. Det er i virkeligheden enkelt og drejer sig om altid at indtænke, hvad næste led i processen skal bruge ens eget produkt til. På den måde kan vi skabe en god cirkel med stigende kvalitet. Advokaturchef Birgitte Bundgaard

11 Arbejdsmetoder KVALITETSVURDERING For at styrke udviklingen af kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde etablerer Rigsadvokaten i 2012 en model for ekstern kvalitetsvurdering. Vi anvender allerede i dag domfældelsesprocenten som kvalitetsindikator, men systematisk udnyttelse af feedback fra domstolene kan med stor fordel bruges til lokal kvalitetsudvikling. Efter pilotforsøg i udvalgte politikredse er det målet, at modellen i samarbejde med Domstolsstyrelsen bliver generelt implementeret som udviklingsredskab i hele anklagemyndigheden fra I 2012 udarbejder Rigsadvokaten i samarbejde med Domstolsstyrelsen en model for ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden. I 2012 gennemfører og evaluerer anklagemyndigheden pilottest af ekstern kvalitetsvurdering i to politikredse. STYRING AF SAGER OM ØKONOMISK OG ORGANISERET KRIMINALITET Politiet og anklagemyndigheden har i de seneste år haft betydeligt fokus på at fremme de store og komplicerede sager om økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet. For at fastholde dette fokus implementerer vi i 2012 en ny projektmodel for håndtering af efterforskning og sagsfremskridt i større sager om økonomisk kriminalitet. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet gennemfører i 2012 et pilotprojekt med at integrere principper om milepælsstyring direkte i det digitale efterforskningsværktøj PED-Point med kobling til anklagemyndighedens ledelsesinformationssystem QlikView Mål og strategi I 2012 er fremdriften i de relevante større sager om økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet i overensstemmelse med de opstillede milepæle. Den regionale statsadvokat følger løbende med heri. I 2012 gennemfører Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet et pilotprojekt med integration af milepælsstyring i efterforskningsværktøjet PED-Point. I 2012 etablerer Rigsadvokaten en applikation i QlikView til overordnet ledelsesrapportering om fremdriften af relevante større sager om økonomisk og organiseret kriminalitet. VARETÆGTSFÆNGSLINGER Brugen af varetægtsfængslinger har været stigende i en årrække, og det er et overordnet politisk fastsat mål for politi og anklagemyndighed at ændre denne udvikling. Vi ønsker at bruge de positive erfaringer, vi har med driftsledelse og brugen af Lean-principper, til også at sikre en særlig hurtig og effektiv sagsbehandling af disse sager for derigennem at begrænse den tid, som den enkelte sidder varetægtsfængslet. Vi gennemfører i 2012 et Lean-projekt i en eller flere udvalgte politikredse, der skal identificere de mest effektive sagsgange til behandling af sager med varetægtsarrestanter. Vi udvikler i 2012 et nyt styringskoncept for efterforskning forbundet med varetægtsfængslinger. Konceptet understøtter målrettet en effektiv og konsekvent styring af fremdriften i efterforskningen i hele perioden for varetægtsfængslingen. Vi udvikler en ny ledelsesinformationsapplikation i anklagemyndighedens ledelsesinformationssystem QlikView, der giver os nye muligheder for at følge varigheden af varetægtsfængslinger. 11

12 12 Mål og strategi Kommunikation Anklagemyndighedens nuværende website afspejler ikke den udvikling, anklagemyndigheden har været igennem og er ikke længere tidssvarende. Derfor etablerer vi i 2012 et nyt website med fyldestgørende og lettilgængelig information til vores brugere. Vi vil i 2012 lancere hvor især vidner og ofre for forbrydelser kan få besked om deres rolle i en straffesag. Vi vil på åbne for offentlig adgang til anklagerfaglig viden på Anklagemyndighedens Vidensbase. FAGLIG KOMMUNIKATION Rigsadvokatens instrukser og vejledninger omkring straffesagsbehandlingen er vigtige arbejdsredskaber, når den enkelte anklager udfører sine kerneopgaver med at foretage juridiske vurderinger og føre straffesagerne i retten. Denne anklagerfaglige viden har hidtil været spredt i forskellige udgaver af Rigsadvokatens Meddelelse og Rigsadvokaten Informerer, som vi vil samle i ét fælles webbaseret format. Vi vil samtidig arbejde målrettet med at modernisere kommunikationsformen, der også vil kunne omfatte skemaer, tjeklister, actioncards og flow charts. I 2012 igangsætter Rigsadvokaten arbejdet med et nyt, webbaseret format for anklagerfaglig kommunikation til afløsning af Rigsadvokatens Meddelelse og Rigsadvokaten Informerer.

13 2012 Mål og strategi Vi skal væk fra papirbunkerne og lave vores arbejde langt mere digitalt. Det fjerner spildtid og ventetid. Som professionel virksomhed skal vi have mulighed for at forberede os, selv om vi ikke lige er på kontoret. Øget digital mobilitet betyder, at vi også kan arbejde derhjemme, under transport, eller hvis der opstår et uventet hul i retten. Moderne IT vil i sig selv give os luft til at styrke kvaliteten af hver enkelt straffesag. Anklager Peder Karmark

14 14 Mål og strategi Særlige indsatser i 2012 Politiet og anklagemyndigheden har i 2012 defineret en række fælles operative mål i form af kriminalitetsområder, som vi i særlig grad vil rette opmærksomheden på. Det drejer sig bl.a. om indbrudskriminalitet, kriminalitet, der begås af rocker/bandemiljøet og kriminalitet, der udgår fra særligt belastede boligområder. Forbrydelser mod børn Økonomisk kriminalitet, herunder piratkopiering Unge lovovertrædere Hate crime Ud over disse fælles fokusområder har anklagemyndigheden løbende indsatser på en række områder, der særligt afspejler kriminalitetsudviklingen, politiets prioriteter og omverdenens forventninger til behandling af specifikke sagsområder. Det gælder eksempelvis: REFORM AF STATSADVOKATURER Som sidste led i moderniseringen af vores organisation samler anklagemyndigheden de nuværende seks regionale statsadvokaturer til to slagkraftige enheder. Samtidig bliver de to eksisterende specialadvokaturer Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager lagt sammen til én ny specialadvokatur. Sammenlægninger giver erfaringsmæssigt problemer med at holde fokus på driften, men målsætningen for reformen er, at den ikke må føre til væsentlige serviceforringelser for borgerne. Anklagemyndigheden forbereder i løbet af 2012 sammenlægningen af seks regionale statsadvokaturer til to nye enheder. Anklagemyndigheden forbereder i løbet af 2012 sammenlægningen af de to specialstatsadvokaturer til én ny enhed. Anklagemyndigheden vil målrettet arbejde for, at reformen af statsadvokaturerne sker uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. I 2012 er vores mål derfor, at sagsbehandlingstider for erstatningssager og klagesager svarer til 2011-niveau.

15 2012 Mål og strategi

16 16 Mål og strategi Vi kunne blive meget bedre til at præsentere straffesagerne i retten, hvis vi havde noget ordentligt computerudstyr. Det er ikke så fikst at være tvunget til at skulle klistre et kort over gerningsstedet op på en spånplade fordi vi ikke har en moderne fremviser. Anklager Karina Vilhof Ankergren

17 SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG STRATEGI I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED National strategiplan for politiets operative indsats 2012 Flerårsaftale for politi og anklagemyndighed Politiets og anklagemyndighedens strategi Mål og strategi Anklagemyndighedens mål og strategi Politiets resultatkontrakt 2012 Anklagemyndighedens resultatkontrakt 2012 Politikredsenes resultatkontrakter 2012 Statsadvokaturernes resultatkontrakter 2012

18 18 Mål og strategi SÅDAN MÅLER VI I vores strategi frem mod 2015 har vi opstillet tre overordnede pejlemærker. Vi tror på, at vores fokusområder og konkrete indsatser vil føre til, at anklagemyndigheden vil bevæge sig i den ønskede retning. Men vi har behov for løbende at få at vide, om initiativerne virker, eller om der er behov for at justere indsatsen. Derfor vil vi måle direkte på, hvor meget vi flytter os i forhold til vores pejlemærker. Vi opstiller en række indikatorer, der tilsammen vil vise, om vores strategi virker. Indikatorer Vi vil løbende følge den samlede udvikling af indikatorerne gennem målinger. Pejlemærke: Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig med at vi bliver mere effektive. Indikatorer: Effektivitet, sagsproduktion, sagsbehandlingstid, domfældelsesprocent og statsadvokaternes tilsyn med politikredsene. Yderligere indikatorer vil blive fastlagt som led i vores kvalitetsprogram, herunder i forbindelse med brugerundersøgelser. Pejlemærke: Vi vil være en åben og serviceminded myndighed. Indikatorer: Brugerundersøgelse. Pejlemærke: Vi vil styrke vores position som en af Danmarks mest attraktive juridiske arbejdspladser. Indikatorer: Medarbejdertilfredshed, ledelsesevaluering, medarbejderomsætning og rekrutteringsundersøgelse. Forsidefoto: Anklagere på Politigården i København.

19 2012 Mål og strategi

20 20 Mål og strategi redaktør: mikkel thastum Design og produktion: Karen Christensen Design FOTO: THOMAS TOLSTRUP tryk: prinfoholbæk-hedehusene-køge Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 09 Resultater indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2009 6 Flere tiltaler efter straffeloven

Læs mere

Fremtidens anklagemyndighed

Fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed Udviklingsplan 2007-2009 Kvalitet Effektivitet Legalitet fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed - en arbejdsplads vi kan være stolte over I denne pjece vil

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

uddannelse økonomisk kriminalitet

uddannelse økonomisk kriminalitet uddannelse økonomisk kriminalitet 2015 1 Uddannelse 2015 Forord 3 Grundlaget Anklager Grunduddannelsen som anklager 6 Politianklager Politianklagerens retsarbejde nyt 8 Administrativ Administrativ medarbejder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere