G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på. Comwell Sønderborg. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på. Comwell Sønderborg. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektø rforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ddl.org Fax: Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktor: landinspektør Kjeld Lohmann Scholer ISSN årgang nr G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på Comwell Sønderborg Indholdsfortegnelse Den danske Landinspektørforenings generalforsam ling...side 150 Praktiserende Landinspektørers Forenings g en eralfo rsam lin g... side 173 Privatansatte Landinspektørers Forening... side 183 Ansatte Landinspektørers F o r e n in g... side 189 Oplysninger fra s e k re ta ria te t... side 197 Praktiske oplysninger for å r s m ø d e t... side 218 Tilm eldingskort til deltagelse i årsm ødet er 4. juli 2002 udsendt til m edlem m erne sam m en med indvarslingerne til generalforsam lingerne i M eddelelsesbladet 2002 side 132.

2 2002 side 150 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforenings ordinæ re generalforsam ling 2002 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 17. juni 2002, offentliggjort i Meddelelsesbladet 2002, side 128, afholdes på Comwell Sønderborg, Rosengade 2, 6400 Sønderborg lørdag den 7. september 2002 kl med følgende dagsorden: 1. Valg a f dirigent og m indst 2 sekretæ rer 2. Beretning om foren in gen s virksom hed Bilag: 3. Forelæ ggelse a f de reviderede regnskaber fo r Bilag: 2001 til godkendelse 4. Fastsæ ttelse a f kontingent til foren in gen og Bilag: fon den Formandens skriftlige beretning udsendes i passende tid forud for generalforsamlingen. Regnskab for året 2001 for Den danske Landinspektørforening er publiceret omstående side Regnskab for året 2001 for fonds og legater er publiceret omstående side Til orientering er regnskabsoversigt for 2001 for Smed Søndergaards Fond publiceret omstående side Forslag til indskud ved optagelse i foreningen og forslag til kontingent til forening og fond for 2003, kontingentregulativ samt forslag til budgetter for foreningen og Landinspektørfonden for 2003 er publiceret omstående side Frem sættelse a f forslag til æ ndring a f Bilag: Bestyrelsens forslag er publiceret omstående Den danske Landinspektørforenings love side Behandling a f m ulige indkom ne fo rsla g fra m edlem m er 7. Eventuelt

3 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 151 B ila g til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2002 d a g s o r d e n e n s p u n k t 2 Beretning om foreningens virksomhed Den skriftlige beretning udsendes i et særnummer af Meddelelsesbladet ca. 14 dage før generalforsamlingen og følges op af en kortere mundtlig formandsberetning på generalforsamlingen. Jens Bruun Andersen

4 2002 side 152 Landinspektørens Meddelelsesblad B ilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2002 d a g so rd e n e n s p u n k t 3 Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 2001 til godkendelse 1. Regnskab for året 2001 for Den danske Landinspektørforening 2. Regnskab for året 2001 for fonds og legater Endvidere fremlægges til orientering 3. Regnskabsoversigt for året 2001 for Smed Søndergaards Fond

5 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 153 Regnskab for 2001 for Den danske Landinspektørforening Anvendt regnskabspraksis Indledning Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til den værdi, de skønnes at indbringe. Blanket- og tryksagslager I forlagsvirksomheden værdiansættes indkøbte materialer, beregnet til videresalg, til indkøbspris. Der foretages nedskrivning for forældelse. Lager af jubilæ um sbøger Jubilæumsbøger på lager værdiansættes til kostpris. Der foretages nedskrivning af beholdningen ved forældelse. Ejendom men Ejendommen værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne forbedringer mv. Der nedskrives i det omfang, at vurderet handelsværdi er lavere. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen, idet foreningens vedligeholdelsespolitik tilsigter at bevare ejendommens j^ærdi. Inventar og m askiner Inventar, edb-udstyr, telefonanlæg og lignende værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af årlige afskrivninger. De årlige afskrivninger foretages lineært over 3 år regnet fra anskaffelses/ibrugtagningstidspunkt. Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Edb-softw are Anskaffelse af edb-software og konsulentydelser i forbindelse hermed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer, der er anlægspapirer, værdiansættes til anskaffelsesværdi eller genanskaffelsesværdi, hvor denne er lavere. Skat Skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i det indkomstår, den påhviler. Udskudt skat hensættes ikke i balancen. Fonde og legater Renteindtægter regnskabsføres i den periode, de forfalder. Udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Børsnoterede værdipapirer tilhørende fonde og legater værdiansættes til pålydende værdi. Kursforskellen til anskaffelsesværdi regnskabsføres på egenkapitalen..

6 2002 side 154 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2001 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Resultatopgørelse for året 2001 Noter Indtægter Regnskab 2001 kr. Budget 2001 t.kr. Regnskal 2000 t.kr. K ontingent Licensindtægter Renteindtægter Administrationsbidrag gruppelivsordning, incl. personaleassistance Kort & Matrikelstyrelsen for artikler mm Salg af personaleassistance Nettoindtægter i»landinspektørfonden« Ejendommens d r i f t Administrationsbidrag (overhead) fra foreningens»virksomhedsområder«lovsamlingen og Efteruddannelse Restancegebyrer Refusion fra tilsluttede foreninger til edb og lignende Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 1 Bestyrelse, formand og næstform and Administration Faglig virksomhed og generalforsamling Servicevirksomhed (excl. gruppelivsordning) Samarbejde Publikationsvirksomhed (excl. Lovsamlingen) Jubilæumsaktiviteter Afskrivning på edb-anlæg, inventar mv Edb-software m.v Andre udgifter Skat af årets resultat Udgifter i alt Resultat af Foreningsvirksomhed Resultat af Efteruddannelsesvirksomhed Resultat af Lovsamlingen Årets resultat

7 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 155 Regnskab for 2001 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Balance pr. 31. december 2001 Regnskab Regnskab Noter kr. t.kr. A ktiver 14 Ejendommen, Lindevangs Allé Inventar og edb Værdipapirer Deposita......^700 9 Anlægsaktiver i a lt Blanket- og try k sa g sla g e r Lager af jubilæum sbøger L a g e r i a l t _ Tilgodehavender mv Mellemregning med Praktiserende Landinspektørers F o r e n in g Mellemregning med Dispositionsfonden for Ansatte Landinspektørers F oren in g Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Fond Mellemregning med øvrige fonde og legater Tilgodehavender i alt Likvide m id le r O m s æ tn in g s a k tiv e r i a l t A k tiv e r i a l t P a s s i v e r Egenkapital Årets resultat E g e n k a p ita l p r d e c e m b e r B R F -K red it L a n g fr is te t g æ ld i a l t Mellemregning med Praktiserende Landinspektørers F o r e n in g Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Forening Mellemregning med Ansatte Landinspektørers F o ren in g Mellemregning med D ispositionsfonden Kreditorer og skyldige om k ostn in g er G ruppelivsordning K o r tfr is te t g æ ld i a l t Gæld i a lt J M. P a s s iv e r i a l t ?_-96l 19 E v e n t u a l f o r p li g te ls e r m v.

8 2002 side 156 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2001 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet 1. Bestyrelse, formand og næstformand I posten indgår vederlag til formand og næstformand på henholdsvis kr. og kr. (2000: til kr. til formand og kr. til næstformand). Regnskab Regnskab kr. t.kr. 2. Administration Gager mv., a n d e l Personaleudgifter i øvrigt Rejser og o p h o ld Repræsentation og g a v e r Abonnementer og biblioteksudgifter Kontormaterialer, porto, telefon, transport og reproduktion Revision og regnskabsmæssig assistance samt anden ekstern b istan d Vedligeholdelse af inventar m v Sm åan sk affelser Husleje, el, varme, rengøring m v Diverse (gebyrer m v.) Administration i alt Faglig virksomhed og generalforsamling Fagligt udvalg Anden faglig virksom hed Fagligt møde, n e t t o G eneralforsam ling Faglig virksomhed og generalforsamling i alt I»fagligt udvalg«indgår vederlag til formand og næstformand på kr.og kr. (2000 til formand kr., næstformand kr.) 4. Servicevirksomhed excl. gruppeliv Pensions- og forsikringsspørgsm ål Responsum udvalg Anden servicevirksom hed Servicevirksomhed excl. gruppeliv i a lt I»responsumudvalg«indgår vederlag til formand på kr. (2000: kr.). (Et tilsvarende beløb betales af PLF) 5. Samarbejde Kontaktudvalget med KM S Kontaktudvalget med Direktoratet for FødevareErhverv Kontakt til A A U Andet sa m a rb e jd e Nordisk sam arb ejd e Europæisk sa m a rb e jd e Internationalt sam arbejde Samarbejde i alt

9 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 157 R e g n s k a b f o r f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g, f o r t s a t N o t e r til r e g n s k a b e t, f o r t s a t Renteindtægter Regnskab Regnskab kr. t.kr. Renteindtægter likvide konti Renteindtægter obligationer R e n t e i n d t æ g t e r i a l t Nettoindtægter i»landinspektørfonden«kontingentindtægter In dskud Renteindtægter Fondsuddelinger Personaleassistance Andre udgifter N e t t o i n d t æ g t e r i» L a n d i n s p e k t ø r f o n d e n «i a l t Ejendommens drift Huslejeindtægt Prioritetsrenter Ejendomsskat og forsikring Reparation og vedligeholdelse E je n d o m m e n s d r i f t i a l t Efteruddannelsesvirksomhed Afsluttede kurser, indtægter i a l t Afsluttede kurser, udgifter i a l t Fælles kursusudgifter Efteruddannelsesudvalgsudgifter Overhead udgifter Fæ llesudgifter Efteruddannelsesvirksomhed i alt I posten»efteruddannelsesudvalgsudgifter«indgår vederlag til formand for efteruddannelsesvirksomhed på kr. (2000: kr.) Lovsamlingen Abonnementsindtægter Personaleassistance Overhead af personaleassistance Abonnement mv Reproduktion (trykning og kopiering) L o v s a m l i n g e n i a l t

10 2002 side 158 Landinspektørens Meddelelsesblad R e g n s k a b f o r f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g, f o r t s a t N o t e r til r e g n s k a b e t, f o r t s a t 11. Forlagets drift Tids- *\ Meddelelsesbladet Blanketter forlag Øvrige skriftet; I n d t æ g t e r kr. kr. kr. kr. Annonceindtægter Salg og abonnementsindtægter I n d tæ g t e r i a l t Ialt kr U d g i f t e r Honorarer/vederlag Personaleassistance Diæter, rejser og o p h o ld Kontingenter, abonnementer og biblioteksudgifter Kontor- og andre materialer Trykning og kopiering Porto, telefon, transportudgifter Provision, annoncer mv Nedskrivning af værdi»ejendomsændringer« Afskrivninger, inventar U d g if te r i a l t D r if ts r e s u l ta t D r if ts r e s u l ta t I er der udgivet 6 numre; i blev der udgvivet 2 numre. Vederlag til redaktør for tidsskriftet udgør i kr. (2000: kr.)

11 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 159 R e g n s k a b fo r f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g, f o r t s a t N o t e r til r e g n s k a b f o r t s a t Regnskab Regnskab 12. Likvide midler kr. t.kr. Kontor kasse Bankindeståender Obligationer, gruppeliv Aftaleindlån inkl. gruppeliv Bankindestående, gruppeliv Likvide midler, Landinspektørfonden ^ L ik v id e m i d l e r i a l t Tilgodehavender mv. Kontingentdebitorer Forlagsdebitorer Tilgodehavende renter, gruppeliv Andre tilgodehavender Betalte udgifter vedrørende næste år T i l g o d e h a v e n d e r m v. i a l t Ejendommen, Lindevangs Allé 4 Bogført værdi primo B o g f ø r t v æ r d i u l t i m o Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 udgør kr., heraf grundværdi kr. 15. Inventar og edb Saldo primo å r e t Køb af inventar og edb i årets løb Årets afskrivninger I n v e n ta r o g m a s k i n e r i a l t Årets afskrivninger fordeles således: DdL Øvrige forlag, jf. note Kreditorer og skyldige omkostninger Tilbageholdt kildeskat og ATP Skyldig foreningsskat Skyldig moms, Skyldige omkostninger: Feriepengeforpligtelse Skyldig overarbejdsbetaling Skyldig præmie, gruppeliv Andre skyldige omkostninger K r e d i to r e r o g s k y ld ig e o m k o s t n i n g e r i a l t

12 2002 side 160 Landinspektørens Meddelelsesblad R e g n s k a b fo r f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g, f o r t s a t N o t e r til r e g n s k a b e t, f o r t s a t 17. Gruppelivsordning Regnskab Regnskab kr. t.kr. DdL's gæld til gruppelivsordning Regnskab for forsikringsordningen Forenede Gruppeliv pr. 31. december 2001 Tilgode hos Forenede G ruppeliv Tilgode hos D d L Kapital: Saldo pr. 1. januar Indbetalt i årets l ø b Renter aftaleindlån Renter obligationer, netto Administrationsbidrag til DdL og personaleassistance Betalt i året til Forenede Gruppeliv Tilgodehavende nettobonus hos Forenede Gruppeliv S a ld o p r d e c e m b e r For- Efterud-. enings- dannelses- 18. Egenkapital virksom- virksom- Lovsamhed hed iing I alt kr. kr. kr. kr. Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat g ^ g g 8.!33. ^ E g e n k a p ita l p r d e c e m b e r I foreningens egenkapital indgår henlæggelser til teknologifornyelser kr. (2000: kr.). 19. Eventualforpligtelser mv. Udover prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen for nom kr. Ejerpantebrevene opbevares i eget depot.

13 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 161 Regnskab for 2001 for fonds og legater Resultatopgørelse for året 2001 Indtægter Ialt kr. Renter af: Værdipapirer Bankindestående... 1,352 Tilskud og gaver mv In d tæ g te r i a l t Udgifter Kurstab/gevinst ved køb og salg af obligationer Årets legatuddelinger Diverse u d g ifter U d g if te r i a l t Å r e ts r e s u l t a t H 5 R e s u l ta t Jeanette & Sven Lan- C.F.V. N. Thornungs Boocks kil-jensens Støtte- Fond Legat Legat fonden kr. kr. kr. kr Balance pr. 31. december 2001 Aktiver Tilgodehavende re n te r Bankbeholdninger Obligationslydende v æ rd i A k ti v e r i a l t Passiver Anden gæ ld Mellemregning Kapitalkonto 31. december P a s s i v e r i a l t Egenkapital til ultimokursværdi 3 1. d e c e m b e r d e c e m b e r

14 2002 side 162 Landinspektørens Meddelelsesblad Frederiksberg, den 17. juni 2002 Jens Bruun Andersen formand Stig Enemark næstformand Henrik Bo Pedersen Henning Elmstrøm Dorte Møllerhøj Vi har revideret foranstående regnskab for 2001 for Den danske Landinspektørforening. Hjørring, den 17. juni 2002 Mogens Hjørne København, den 17. juni 2002 Deloitte & Touche Statautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen Statsaut. revisor Den politiske revisors bem ærkninger til årsregnskabet 2001 Igen et fornuftigt regnskab, der med de forsigtige vurderinger, der lægges til grund, ikke overdriver soliditeten. Hjørring, den 6. juni 2002 Mogens Hjørne Form andens bem æ rkninger til regnskab 2001 Jeg er meget enig i den politiske revisors bemærkninger om, at det igen er et fornuftigt regnskab. I mine bemærkninger til regnskab påpegede jeg, at vi kunne spore en tendens til faldende erhvervsindtægter. Som man kan se af regnskab 2001 har denne vurdering vist sig at være rigtig, idet licensindtægterne har svigtet væsentligt. Årsagen var uden tvivl, at DdL's skelmærker og jemskelpæle var blevet for dyre i forhold til konkurrenternes. De praktiserende landinspektører vil vide, at der er blevet rettet op på dette forhold igennem væsentlige prisnedsættelser, og samtidig med at vores leverandør»dansk Skelmærkefabrik«er gået over til et totalkoncept, ved at tilbyde et komplet sortiment af skelafmærknings materialer, afmærkningspinde m.v. Endvidere har vi fået godkendt en meget»handy«kort skelpæl til beskyttelse, hvor afmærkning med 80 cm lange jernrør ikke er mulig. Efterspørgslen efter denne skelpæl har været meget stor. Både ved seneste generalforsamling og ved tidligere, har jeg påpeget, at DdL ikke bør basere sit økonomiske grundlag på erhvervsindtægterne, men da vi også må holde kontingentniveauet i ave, har vi, som det kan ses af regnskabet, ikke helt kunnet efterleve dette. Vi har derfor på trods af de svigtende indtægter opnået et fornuftigt regnskab gennem kraftige besparelser på udgiftssiden. Endelig skal nævnes, at vi nok til vores store overraskelse har overvurderet, vores forventninger til salget af vores flotte jubilæumsudgivelse fra Derfor har bestyrelsen fundet det nødvendigt ekstraordinært, at afskrive kr. på lageret. Men som nævnt alt andet lige et meget fornuftigt regnskab, som jeg med tilfredshed fremlægger på generalforsamlingen. Jens Bruun Andersen

15 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 163 Regnskab for 2001 for Smed Søndergaards Fond Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og fundatsens regnskabsbestemmelser og efter samme regnskabspraksis som sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i det væsentlige følgende: Obligationer optages til kursværdien på statusdagen. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer føres over egenkapitalen. Indtægter og udgifter medtages i den periode, de vedrører. Resultatopgørelse for året 2001 Regnskab Regnskab Noter kr- kr Indtægter af grundkapitalen: Renter af obligationer Udlodning investeringsforening Renter af bankbeholdning I n d tæ g t e r i a lt Udgifter: Honorar til revisor Regulering til sidste års revisions honorar Forvaltningsafgift, BGBank Andre u d g ifter U d g if te r i a l t R e s u l ta t fø r s k a t Skat af årets resultat Å r e ts r e s u l t a t R e s u l ta t e r d i s p o n e r e t s å le d e s : Uddelinger Henlagt til bunden kapital (10% ) Henlagt til disponibel kapital I a l t

16 2002 side 164 Landinspektørens Meddelelsesblad R e g n s k a b f o r f o r S m e d S ø n d e r g a a r d s F o n d, f o r t s a t Balance pr. 31. december 2001 Noter Aktiver Regnskab 2001 kr. Regnskab 1 Obligationer Likvide midler Mellemregning med disponible m idler B u n d n e m i d l e r i a l t tkr. 2 Obligationer Danske investeringsforeninger Likvide midler Mellemregning med bundne midler Periodiserede re n te r D is p o n ib le m i d l e r i a l t A k ti v e r i a l t Passiver Skyldige omkostninger Skyldig s k a t G æ ld i a l t Fondskapital Kursreguleringer obligationer B u n d e n f o n d s k a p i t a l i a l t Disponible m idler Kursreguleringer D is p o n ib e l k a p i ta l i a l t E g e n k a p i t a l i a l t P a s s iv e r i a l t

17 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 165 R e g n s k a b f o r f o r S m e d S ø n d e r g a a r d s F o n d, f o r t s a t Noter til regnskabet 1. Obligationer B u n d n e m i d l e r : Saldo pr. 1. januar T ilg a n g : 7 % Realkredit Danmark 23 SD A A f g a n g : 7 % Nykredit 3 CS % Nykredit 3 CS % Nykredit, 3 A % Realkredit Danmark 23 DS A % Realkredit Danmark 23 DS Nominel værdi kr. Kursværdi kr Realiseret kursgevinst... _ Urealiseret kursgevinst......; S a ld o p r d e c e m b e r Beholdning kan specificeres som følger: 7 % Nykredit 3 CS % Nykredit 3 SC % Nykredit 3A0S % Realkredit Danmark 23 DS % Realkredit Danmark 23 DS D is p o n ib le m i d l e r : Saldo pr. 1. januar T ilg a n g : 6 % Realkredit Danmark 23 DS A f g a n g : 7 % Nykredit 3 CS % Realkredit Danmark 23 DS % Realkredit Danmark 23 DS Realiseret kurstab Urealiseret kursgevinst S a ld o p r d e c e m b e r Beholdningen kan specificeres som følger: 7% Nykredit 3 CS % Realkredit Danmark DS % Realkredit Danmark DS

18 2002 side 166 Landinspektørens Meddelelsesblad 3. Danske investeringsforeninger Saldo 'jn Urealiseret kursgevinst......i ~ B eh o ld n in g en k an sp e cifice re s so m fø lg er: BG Invest F o n d e......*s kr. kr. 4 Fondskapital Saldo Henlagt ifølge resultatdisponeringen Realiseret i året af tidligere års kursgevinster Realiserede kurstab Kursregulering, buden del Saldo Realiseret i året af tidligere års kursgevinster Urealiseret kursgevinst Disponible midler Saldo Henlagt ifølge resultatdisponeringen Realiseret i året af tidligere års kursgevinster Realiserede kurstab Kursregulering, disponible del Saldo Realiseret i året af tidligere års kursgevinster Urealiseret kursgevins, netto på obligationer Urealiseret kursregulering, danske investeringsforeninger

19 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 167 Frederiksberg, den 13. juni 2002 Jens Bruun Andersen formand Ebbe Holmboe Peter Jon Larsen Bodil Ekner Vi har revideret foranstående regnskab for 2001 for Smed Søndergaards Fond. København, den 13. juni 2002 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen statsaut. revisor

20 2002 side 168 Landinspektørens Meddelelsesblad B ilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2002 d a g so rd e n e n s p u n k t 4 Fastsættelse af kontingent til forening og fond Bestyrelsen foreslår: G en eralfo rsam lin g en b e slu tte r u n d e r h e n v isn in g til lo v e n e s 2 2 o g 2 5 fø lg e n d e sa tse r: Kontingent Kontingent kr. kr. a. Ved indmeldelse betales indskud til Landinspektørfonden b. Kontingent til foreningen for 2003: for medlemmer af Praktiserende Landinspektørers Fo ren in g for medlemmer af Privatansatte Landinspektørers Forening for medlemmer af Ansatte Landinspektørers Forening for erhvervsaktive medlemmer af gruppe for øvrige medlemmer c. Kontingent til Landinspektørfonden for d e r o p k ræ v es e fte r d e re g le r o g m e d d e re d u k tio n e r, s o m b e sty re lse n i h en h o ld til lo v e n e s 2 2 o g 2 5 h a r fa stsat i o m s tå e n d e k o n tin g e n tre g u la tiv.

21 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 169 Kontingentregulativ for Den danske Landinspektørforening Indskud 1. Ved nyoptagelse eller genoptagelse i foreningen betales indskud på kr. til Landinspektørfonden. Dog betaler landinspektørs tuderende ikke indskud ved optagelse. Kontingent P å lig n in g 2. Medlemmerne pålignes og opkræves kontingent kvartalsvis ved tilsendelse af giroopkrævninger ved kvartalets begyndelse. Påligningen sker i henhold til generalforsamlingsbeslutning herom og på grundlag af de for sekretariatet foreliggende oplysninger om det enkelte medlems beskæftigelsesforhold ved kvartalets begyndelse. B e ta lin g 3. Sidste rettidige tidspunkt for indbetaling af kontingent er den 5. i kvartalets 2. måned. R e s ta n c e 4. Kontingent, som ikke er betalt rettidigt, tillægges opkrævningsgebyr på kr. for hver rykker og kan tillægges renter. R e d u k tio n e r 5. Kontingent til Landinspektørfonden reduceres på samme måde som kontingent til foreningen. 6. Praktiserende medlemmer med dokumenteret årlig bruttoomsætning på under kr., men over kr., betaler 60 % af de prakti-serende medlemmers normalkontingent. 7. Praktiserende medlemmer med dokumenteret årlig bruttoomsætning under kr. betaler 2 0 % af de praktiserende medlemmers normalkontingent. 8. Ansatte medlemmer med arbejdstid på halv normaltid eller mindre samt medlemmer, der aftjener tvungen værnepligt, betaler 50 % af ansatte medlemmers normalkontingent. 9. Heltids arbejdsledige og medlemmer på orlov med dagpengeret betaler 25 % af ansatte medlemmers normalkontingent. 10. Ansatte medlemmer, der er Ph.D.-s tu de rende eller arbejder i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, betaler 75 % af ansatte medlemmers normalkontingent, jfr. dog pkt Ansatte medlemmer, der arbejder på Færøerne, i Norge, Sverige eller Finland, og der får varetaget deres faglige og fagforenings mæssige interesser ved medlemsskab af organisationer i vedkommende land, samt medlemmer, der har orlov uden A-indkomst, betaler kontingent til foreningen som medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger. 12. Medlemmer af de tilsluttede foreninger, der er pensionister eller U-landsfrivillige, betaler 15 % af ansatte medlemmers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. 13. Erhvervsaktive medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger, betaler 35 % af ansatte medlemmers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. 14. Medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger og som ikke er erhvervsaktive, betaler 15 % af ansatte medlemmers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. Vedtaget på bestyrelsesmøde i Den danske Landinspektørforening den 17. juni 2001 med ikrafttrædelse den 1. januar Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående

22 2002 side 170 Landinspektørens Meddelelsesblad Budget for for Den danske Landinspektørforening Budget Budget t.kr. tkr. I n d tæ g t e r : Kontingent Licensindtægter Renteindtægter Overhead fra Efteruddannelsesvirksomhed og Lovsamlingen Salg af bistand Leje af edb fra tilsluttede foreninger Andre indtæ gter I n d t æ g t e r i a l t U d g if te r : Bestyrelse, formand og næstformand Administration Faglig virksomhed og generalforsamling Servicevirksomhed (excl. gruppelivsforsikring) Sam arbejde Publikationsvirksomhed (excl. Lovsamlingen) Afskrivning på inventar og e d b Hensættelse til nyindkøb af edb og til jubilæum Edb-udgifter U d g i f t e r i a l t D r i f t s r e s u l t a t : Budget for for Landinspektørfonden Budget 2003 t.kr. Budget 2002 tkr. I n d tæ g t e r : Kontingent Husleje... I n d t æ g t e r i a l t U d g if te r : Fondsydelser... Administration... Ejendommens drift: Prioritetsrenter Ejendomsskat og forsikring Reparation og vedligehold U d g i f t e r i a l t... D r i f t s r e s u l t a t

23 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 171 Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2002 dagsordenens punkt 5 Fremsættelse af forslag til ændring af Den danske Landinspektørforenings love Nuværende: 2. Stk.2. som studenterm edlem kan optages 2. enhver, der er tilm eldt landinspektøruddannelsen, fra det tidspunkt 3. semester påbegyndes.efter bestået landinspektøreksamen overgår et studenterm edlem autom atisk til alm indeligt medlemskab. 11. Stk. 6. Bestyrelsen træ der i funktion 1 1. um iddelbart efter generalforsam lingen. Forslag: Stk. 2. Som studentermedlem kan optages enhver, der er tilmeldt landinspektøruddannelsen, fra det tidspunkt 1. semester påbegyndes. Efter bestået Iandinspektøreksamen overgår et studentermedlem autom atisk til almindeligt medlemskab. Stk. 6. Bestyrelsen supplerer sig med et studenterm edlem uden stem m eret efter indstilling fra foreningen for danske landinspektørs tuderende. Stk. 7. Bestyrelsen træ der i funktion um iddelbart efter generalforsamlingen.

24 2002 side 172 Landinspektørens Meddelelsesblad

25 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 173 Praktiserende Landinspektørers Forenings ordinære generalforsamling 2002 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 31. maj 2002, offentliggjort i M eddeleisesbladet 2002, side 129, afholdes på Comwell Sønderborg, fredag den 6. September 2002 kl med følgende dagsorden: 1. Vfl/g af dirigent og 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2001 til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingentsum for år Behandling af mulige indkomne forslag fra medlemmer 6. Eventuelt Bilag: Bilag: Regnskab for året 2001 for Praktiserende Landinspektørers Forening er publiceret omstående side Forslag til kontingentsum til foreningen for 2003, forslag til budget for foreningen for 2003 samt kontingentvedtægt er publiceret omstående side

26 2002 side 174 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 2002 dagsordenen s punkt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2001 til godkendelse Regnskab for for Praktiserende Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger samt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalings tids punkt. Debitorer og andre tilgodehavender Debitorer og tilgodehavender optages til den værdi, de skønnes at indbringe. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat. Der hensættes ikke til udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Kapitalandel i PLF-Data A/S Kapitalandelen i PLF-Data A /S værdiansættes til anskaffelsessum og nedskrives ved varig værdiforringelse. Deklareret udbytte indtægtsføres i det år, udbyttet er hensat i selskabet.. M aterielle anlægsaktier Alle anskaffelser af materielle anlægsaktier udgiftsføres i året.

27 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 175 R e g n s k a b f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g, f o r t s a t Resultatopgørelse for året 2001 Regnskab Budget Noter kr. t.kr. Foreningsvirksomhed I n d t æ g t e r Kontingent Deklareret udbytte fra PLF-Data A /S l Andre in d tæ gter I n d tæ g t e r i a l t Regnskab 2000 t.kr U d g if te r 2 Administration Bestyrelse U d valg Medlemsmøder Forretningsstatistik Markedsføringstiltag Andre aktiviteter, projekter PLF Data A / S U d g if te r i a l t F o r e n i n g s v i r k s o m h e d i a l t Gruppelivsforsikring I n d t æ g t e r Præmieindtægter Bonus I n d t æ g t e r i a l t U d g if te r Udgift til P F A Administrationsudgifter U d g if te r i a l t G r u p p e l i v s f o r s i k r i n g i a l t Resultat før skat Skat af foreningsvirksomhed JD Å r e t s r e s u l t a t

28 2002 side 176 Landinspektørens Meddelelsésblad R e g n s k a b f o r fo r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g, f o r t s a t Balance pr. 31. december 2001 Noter A k t i v e r Regnskab 2001 kr. Regnskab 2000 t.kr. Kapitalandel i PLF-Data A /S Finansielle anlægsaktiver i a l t A n læ g sak tiv er i a l t D eb ito re r Mellemregning med Den danske Landinspektørforening Tilgodehavender udbytte... 0 Andre tilgodehavender Tilgodehavender i a l t Likvide beholdninger O m sæ tn in g sak tiv iteter i a l t A k tiv e r i a l t P a s s i v e r G æ ld Skyldige omkostninger Skyldig sk a t Skyldig moms Mellemregning med Den danske Landinspektørforening... 0 Periodeafgrænsnings poster G æ ld i a l t Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat E g en k ap ital p r d ecem b er P assiv er i a l t E v e n tu alfo rp lig telser o g lign. Noter til regnskabet Andre indtægter Regnskab 2001 kr. Renteindtægter GeoMedia WebMap og Arc IM S Administrationsindtægt Regnskab 2000 t.kr

29 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 177 R e g n s k a b f o r f o r P r a k t i s e r e n d e æ a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g, f o r a t Iindtægter i a l t Administration Andel i fællesadministration Husleje Sekretariatsbistand, ekstern bistand mv A d m i n i s t r a t i o n i a l t N o t e r til r e g n s k a b e t, f o r t s a t 3. Bestyrelse I posten indgår vederlag til formand og øvrige medlemmer på henholdsvis kr. og kr.(2000: kr. og kr.) 4. Udvalg Takstudvalg... Forhandlingsudvalg... LER-repræsentation... Informations- og markedsudvalg... Øvrige u d valg... Kompagniskabsudvalg... U d v a l g i a l t... Regnskab Regnskab kr. t.kr I I»takstudvalg«indgår vederlag til formand på kr. (2000: kr.)»kompagniskabsudvalg«indgår vederlag til formand på kr. ( : kr.) 5. Medlemsmøder Generalforsamling Udgifter, medlemsmøder M e d l e m s m ø d e r i a l t Forretningsstatistik I posten indgår vederlag til formand i alt kr. (2000: kr.). 7. Andre aktiviteter, projekter Ekstern bistand Øvrige udgifter

30 2002 side 178 Landinspektørens Meddelelsesblad R e g n s k a b f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g 8 Egenkapital Forenings Gruppelivsvirksomhed ordning I a lt kr. kr. kr. Saldo pr. 1. januar Årets re su lta t S ald o p r d e cem b e r Eventualforpligtelser og lignende Der påhviler ikke foreningen pantsætninger eller eventualforpligtelser. Varde, den 31. maj 2002 Henning Elmstrøm Ole Kjær Carl Helge Pedersen formand næstformand kasserer Søren Ladegaard Andersen Søren Lunde Vi har revideret foranstående regnskab for 2001 for Praktiserende Landinspektørers Forening. Hørsholm, den 7. juni 2002 København, den 31. maj 2002 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Gottlieb Steen Christensen statsaut.revisor

31 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 179 Kassererens bemærkninger til regnskabet E fter skat h ar fo ren in g sv irk so m h ed en g iv e t et oversk u d på k r., h vilk et re su lterer i en egenkapital u ltim o 2001 p å kr., h vorefter bestyrelsens m ålsæ tn in g for egenkapitalens størrelse som xh års kontingentsum h erm ed er opnået. O versk u ddet skal d o g ses i sam m en h æ n g m ed en u b u d g etteret licen sin d tæ g t fra b ru g af G eom ed ia W ebm ap og A rcim S på kr., som in d g år i note 1 u nder»a n d re in dtæ gter«. På gen eralfo rsam lin g en vil regnsk ab et m ed n o ter blive gen n em gået n æ rm ere, m en som van ligt skal et par enkelte p oster d o g n æ rm ere u dspecificeres her. P osten»ø vrige u d v a lg «i a lt kr (n ote 4) indeholder følgen de u d gifter i ru n d e tal: K on taktu d valg m ed KM S A rbejdsgrupper m ed KMS A rbejdsgrupper m ed D FFE E rh verv su d valget, b ygg eri & an læ g Land b ru gsfagligt u d v a lg G eom eter E uropas Counsil of E u ro p ean G eodetic S u rveyors FIG R esp on su m u d valget (P L F 's an del) K onkurrencerådets tiltag Jeg kan også op lyse, at p osten»a ndre ak tiviteter, projekter«i alt kr (n ote 7) in d eh old er følgende ak tiviteter i ru n d e tal: d rift og v ed ligeh old else a f G eom ed ia W ebm ap k r. indkøb, d rift o g ved lig eh o ld else af A rcim S k r. drift og vedligeholdelse af serveren k r. drift og vedligeholdelse af adresserne k r. udvikling af hjemmesiden k r. matrikelregistret på serveren k r. Webmaster k r. udvikling af dokumentsamling i forbindelse med MIA k r. udvikling af erklæringer i forbindelse med landbrugssager k r. Tingbogsmodul k r. Lokalplanprojektet k r. udvikling af datamodel plandk k r. projekt digitalisering af måleblade k r. øvrige projekter k r. Konsulentvederlag k r.»åbent Hus«(pressefremstød) arrangementet k r. sekretariatsomkostninger i forbindelse med møder mv k r. Særskilt regnskab for PLF Data A /S vil blive udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen C arl H elge P ed ersen

32 2002 side 180 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 2002 d a g so rd e n e n s p u n k t 4 Fastsættelse af kontingentsum for 2003 Bestyrelsen foreslår: Generalforsamlingen 2002 beslutter under henvisning til lovenes 15, at kontingentsummen for 2003 er kr., der opkræves efter de regler og med de reduktioner, om generalforsamlingen i henhold til lovenes 1 5 har fastsat i PLF's kontingentvedtægt. Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående

33 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 181 B u d g e t f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g Budget F o r e n in g s v ir k s o m h e d In d tæ gter: Kontingent Forventet reduktion Andre indtægter In d tæ g ter i a l t...? : 7? 6 U d gifter: Administration Bestyrelse U d v a lg Generalforsamling Medlemsmøder Server service Projektkonto International sam arbejde Forretningsstatistik U d g i f t e r i a l t... 3,711 R e su lta t af f o re n in g s v irk s o m h e d Budget 2002 t.kr G r u p p e liv s f o r s ik r in g In d tæ gter: Præmieindtægter Bonus... g In d tæ g te r i a l t U d gifter: Betalt til PFA Administrationsudgifter U d g ifte r i a l t R esu ltat af g ru p p e liv sfo rsik rin g _ A rets sam led e r e s u lta t:... = B u d g e t fo r P L F D a ta A / S In d tæ gter: Bidrag fra PLF's m edlemmer... 0 Andre indtægter In d tæ g ter i a l t U d gifter: Sekretariatsbistand... 7 Revision og g e b y re r... 6 U d g ifte r i a l t R e su lta t P L F D ata A / S... 7

34 2002 side 182 Landinspektørens Meddelelsesblad Kontingentvedtægt for PLF 1. Medlemmerne af Praktiserende Landinspektørers Forening betaler kontingent efter reglerne i denne vedtægt. Stk. 2. Bestemmelserne angående påligning, betaling og restance, som de er fastsat i kontingentregulativ for Den danske Landinspektørforening, finder tilsvarende anvendelse for kontingenter til Praktiserende Landinspektørers Forening. Det bemærkes dog, at opkrævningsgebyrer og rentetillæg tilfalder Den danske Landinspektørforening, samt at påligning normalt kun sker én gang årligt. 2. Medlemskontingentet fastsættes som et grundkontingent multipliceret med antallet af indehavere, landinspektørassistenter og landmålingsteknikere i firmaet plus 1. Stk. 2. Grundkontingent er defineret som kontingentsummen divideret med summen af medlemsfirmaer, indehavere, landinspektørassistenter og landmålingsteknikere. Stk. 3. Medlemmer med dokumenteret årlig bruttoomsætning på under kr. pr. pålignet grundkontingent betaler 30 % af firmaets normalkontingent. 3. Indehavere, der indgår i flere firmaer, medregnes kun ved kontingentpåligningen i 1 firma. Ansatte på mindre end halv tid medregnes ikke ved kontingentpåligningen, mens ansatte på halv tid og derover medregnes fuldt ud. Stk. 2. Under landinspektørassistenter og landmålingsteknikere medregnes bachelorer B.S. og ansatte, der ikke har gennemført uddannelsen som landmålingstekniker, men som på grund af intern uddannelse eller lignende alligevel arbejder som sådan. Stk. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne om, hvem der medregnes ved kontingentpåligningen, når særlige forhold taler derfor. 4. Antallet af indehavere og ansatte, der indgår i kontingentpåligningen, opgøres pr. 1. december og gælder for det følgende regnskabsår. Stk. 2. Antallet indberettes til sekretariatet senest 1 0. december på særligt af foreningen udarbejdet skema. Der henvises til 3 i PLF's love. Manglende oplysninger fastsættes af bestyrelsen ved skøn. Stk. 3. I løbet af regnskabsåret foretages kun kontingentregulering ved oprettelse eller lukning af firmaer. 5. Nærværende vedtægt er vedtaget på PLF's generalforsamling den 6. september 1991 i henhold til 15 i PLF's love. Vedtægten træder i kraft straks med virkning for kontingentåret 1992.

35 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 183 Privatansatte Landinspektørers Forening Regnskab for året 2001 for Privatansatte Landinspektørers Forening er publiceret omstående side Regnskab for året 2001 for Privatansatte Landinspektørers Fond er publiceret omståendede sidel

36 2002 side 184 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for for Privatansatte Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Debitorer Debitorer værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne. Resultatopgørelse for året 2001 Indtægter Regnskab Budget Regnska kr. t.kr. t. kr. Kontingent Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Bestyrelse: Vederlag Personaleassistance Diæter, rejse og ophold Reproduktion, porto mv Administration Revisionshonorar mv U dvalg AAK-repræsentation Generalforsamling Andre aktiviteter (regionale aktiviteter og arrangementer for ledige) Udgifter i alt Årets resultat

37 Landinspektørens Meddelelsesblad 2002 side 185 R e g n s k a b f o r f o r P r i v a t a n s a t t e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g, f o r t s a t Balance pr. 31. december 2001 Aktiver Regnskab Regnskab kr. t.kr. Mellemregning med Den danske Landinspektørforening Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Fond... 1^3 A k tiv e r i a l t Passiver G æ ld Skyldige omkostninger G æ ld i a l t E g e n k a p i t a l Saldo pr. 1. januar Årets resu ltat E g e n k a p i t a l p r d e c e m b e r P a s s i v e r i a l t Frederiksberg, den 22.maj 2002 Dorte Møllerhøj Søren Tøstesen Knud Erik Klausen formand næstformand kasserer Vi har revideret foranstående regnskab for 2001 for Privatansatte Landinspektørers Forening. Fjerritslev, den 22. maj 2002 Jesper Lauridsen København, den 22. maj 2002 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen statsaut.revisor

38 2002 side 186 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2001 for Privatansatte Landinspektørers Fond Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtæ gter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. B ørsnoterede væ rdipapirer Værdipapirer værdiansættes til anskaffelsesværdi. Realiserede kursgevinster/-tab medtages i resultatopgørelsen. Resultatopgørelse for året 2001 Noter Regnskab Budget Regns ka kr. t.kr. t.kr. Indtægter Renteindtægter mv... I n d tæ g t e r i a l t... Udgifter Personaleassistance... Revisionshonorar, advokat mv... Forvaltningsafgift og bankgebyr... Renter vedrørende mellemregning PALF Andre udgifter... U d g if te r i a l t Å r e t s r e s u l t a t

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Forvaltningsdepot nr. 3020838612 CVR-nr. 11 60 45 87 Indholdsfortegnelse Oplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Rosenkæret 13A, 2860 Søborg Foreningen af Danske Torpare Rosenkæret 13A, 2860 Søborg Årsregnskab for 2014/2015 Ledelsens årsberetning Hovedaktivitet Foreningens formål er at udbygge og bevare et godt forhold mellem Sverige og danske

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 15 19 29 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for 01.04.2010-31.03.2011 Balance pr. 31.03.2011 1 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FACTUM2 KØGE ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FACTUM2 KØGE ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FACTUM2 KØGE ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2013 Evan Christensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere