Aalborg Universitet. Forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Forord"

Transkript

1

2 Aalborg Universitet Forord Dette paper er udarbejdet i perioden februar juni 2007, som et led i afgangsprojektet Strategi og forretningsudvikling i byggebranchen. Paperet er udarbejdet som en oversigt og beskrivelse af de anvendte teorier og modeller i forbindelse med specialet. I paperet redegøres for strategibegrebet med udgangspunkt i Mintzbergs strategiskoler, for derigennem at belyse den historiske udvikling. Indenfor feltet er der redegjort for forretningsudvikling som en særskilt aktivitet med henblik på at bringe fokus på forretningsudvikling og samtidig fremhæve forskellen mellem forretningsudvikling og det traditionelle strategibegreb. Netværksteorien beskrives ud fra en erkendelse af, at den moderne organisation bliver mere afhængig af omgivelserne og de kompetencer der kan findes der. Paperet henvender sig primært til læserne af specialet, men kan samtidig anvendes som en oversigt over de metoder og teorier der findes, i forbindelse med arbejdet med strategi og forretningsudvikling i byggebranchen. Ved kildehenvisninger er Harvard-metoden anvendt med [Forfatterens efternavn, udgivelsesår]. For en uddybning af kilden henvises til litteraturlisten bagerst. Aalborg Universitet Institut for Produktion Speciale i Byggeledelse Peter Kjeldahl & Claus O. Jensen 3

3 10. semester Indholdsfortegnelse FORORD...3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Struktur og indhold STRATEGI ERHVERVSBETINGELSER STRATEGISK PLANLÆGNING Vejen til strategisk planlægning - strategiskoler Indholdet i strategisk planlægning EMERGENT STRATEGISK LEDELSE Vejen til emergent strategisk ledelse Indholdet i emergent strategisk ledelse Strategisk planlægning og emergent strategisk ledelse STRATEGIMODELLER Porters Five Forces SWOT-analyse Porters værdikæde PEST-analyse Valg af modeller FORRETNINGSUDVIKLING KOMPETENCEBEGREBET FORRETNINGSUDVIKLING I STRATEGIPROCESSEN En generisk forretningsudviklingsmodel FORRETNINGSUDVIKLING TRE TYPER AF REGELBRUD Det strategiske positioneringskort ORGANISATION SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONER Arbejdsmønstre Flerfagligt samvirke... 52

4 Aalborg Universitet Den geografisk spredte projektorganisation Opgavebehandling NETVÆRKSTEORI Netværksperspektivets udvikling Netværksstruktur Netværksprocesser Netværksanalyse OPSAMLING LITTERATURLISTE

5 1 Indledning 10. semester Flere danske virksomheder oplever i disse år en række udfordringer i markederne og samfundet. Global arbejdsdeling, en øget digitalisering af forretningsprocesser og det igangværende paradigmeskift i samfunds- og erhvervsstrukturen mod et viden- og konkurrencesamfund vurderes i [Radich, 2006] at være faktorer, der til stadighed presser virksomhederne mere og mere. Som følge af de nye erhvervsbetingelser opleves i stigende grad virksomhedsopkøb, outsourcing af nationale arbejdspladser, markante brancheglidninger og fremkomst af nye, anderledes og aggressive forretnings- og konkurrenceformer alt sammen et udtryk for virksomhedernes strategiske valg og fravalg. Virksomhedslederes evne til at tænke kreativt, skabe innovation og udvikle nye forretninger eller sagt med andre ord at beherske det strategiske ledelsesområde forventes at have afgørende betydning for virksomhederne i fremtiden. [Radich, 2006] Det vurderes imidlertid at forandringerne i markedet og i samfundet også medfører en række nye handlemuligheder for virksomhederne i stort set alle brancher i Danmark. Det er efterhånden almindelig kendt at byggebranchen længe har været kritiseret for en ringe kvalitets- og produktivitetsudvikling sammenlignet med andre brancher i Danmark. Ved at sætte fokus på begreberne strategi og forretningsudvikling i omstående paper ønskes det at skabe et teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med byggebranchens strategiske muligheder i vores afgangsprojekt. Begreberne strategi og forretningsudvikling er meget righoldigt beskrevet i et utal af bøger og anden litteratur. Ved at sætte fokus på begreberne gennem beskrivelser, analyser og vurderinger opnås en klarhed og overblik over det omfattende teoriområde, der samlet set fremstår som en strategjungle - sammensat af forskellige strategielementer som vist på figur 1.1 6

6 Aalborg Universitet Gennem paperet er det tilstræbt at inddrage klassiske kilders teorier og modeller da mange af deres synspunkter stadig finder stor anvendelse og accept i dag. Som et supplement hertil inddrages Anders Drejers nyere synspunkter på begreberne strategi og forretningsudvikling. Dette er bevidst valgt for at hente inspiration i nogle af de nyeste tendenser indenfor området som Anders Drejer og StrategyLab må betegnes at stå i spidsen for i Danmark. Figur 1.1 Strategi-junglen. 1.1 Struktur og indhold Paperet er bygget op omkring fire kapitler; strategi, forretningsudvikling, organisation og konklusion. Formålet med at adskille strategi og forretningsudvikling i to særskilte kapitler skyldes et ønske om at sætte fokus på begreberne hver for sig og de indeholdte processer og tankegange der ofte præsenteres under et samlet hele. Professer Anders Drejer har foretaget en sådan adskillelse hvorfor hans synspunkter og idéer udgør en væsentlig inspirationskilde i dette paper. Kapitel 1: Strategi Kapitlet indeholder indledningsvist en kort introduktion til strategibegrebet på et overordnet niveau med fokus på strategiens grundlæggende elementer. Denne introduktion er valgt med henblik på at skitsere rammerne for det strategiske ledelsesområde. Ved efterfølgende at præcisere 7

7 10. semester sammenhængen mellem strategi og gældende erhvervsbetingelser tilstræbes det, at trække rammerne yderligere op. Herefter redegøres der for strategibegrebet i et historisk perspektiv hvor de vigtigste strategiskoler præsenteres med henblik på, at opnå en dybdegående forståelse for emneområdet. Dette valg begrundes med at udviklingen af strategibegrebet har fundet sted over tid i takt med at nye opfattelser og erkendelser er opstået. Et indgående kendskab til både nye og gamle strategiskoler bidrager således til en nuancering af begrebet, som vurderes at være til stor gavn for vores anvendelse af de indeholdte teorier og metoder og i særdeleshed for vores egen helhedsopfattelse af det strategiske ledelsesområde. Kapitel 2: Forretningsudvikling Kapitlet indledes med en introduktion til begrebet forretningsudvikling og begrebets relation til strategisk planlægning. Kompetence-begrebet er et centralt område indenfor forretningsudvikling hvorfor der foretages en afklaring heraf og præsenterer vores egen definition. Eftersom forretningsudvikling sigter på at etablere nye forretningsområder præsenteres en række modeller der kan benyttes i en analyse- og udviklingssituation. Kapitel 3: Organisation Kapitlet omhandler en beskrivelse af netværksmodellen da det vurderes at brug af netværk, strategiske alliancer og nye samarbejdsformer kan skabe et bedre grundlag for forretningsudvikling. Efter en indledning der kort skitserer netværksperspektivets udvikling redegøres for netværksmodellen og de to indeholdte hovedelementer, netværksstruktur og netværksprocesser. Slutteligt for hvordan projektarbejdet udføres på tværs af organisationer. Kapitel 4: Konklusion Som afslutning på paperet revurderes de to begreber strategi og forretningsudvikling til et nyt samlet begreb strategisk forretningsskabelse med inspiration fra [Drejer et al., 2006]. Det nye begreb angiver en reference ramme for afgangsprojektets arbejde og formål. 8

8 2 Strategi Aalborg Universitet Strategi oprinder fra det græske ord strategia, som betyder at planlægge militære operationer. Interessen for strategi stammer dermed fra den militære tænkning hvor operationer kræver, at mange menneskers indsats må samordnes, ledes og organiseres, for at opnå en effektiv indsats. [Bakka et. al, 2002] I ordets oprindelige betydning ligger således et signal om, at strategi er noget, der bevidst udformes, og at det omfatter tanker om mål og midler samt scenarier for implementering og resultat. [Lægaard, et. al, 2006] Virksomheder indgår ligeledes i konkurrence med andre fjender hvor overlevelse afhænger af ledelsens evne til at omstille og udvikle organisationen under skiftende vilkår. Hensigten med strategi er at sikre effektive præstationer for en given organisation i forhold til de krav, der stilles af samfundsudviklingen, af markedet og af de toneangivende interessenter. [Fivelsdal & Bakka, 2002] Slagmarken hvor kampene udkæmpes mellem virksomhederne består af regionale, nationale og globale markeder afhængig af virksomhedernes geografiske forretningsområder mens våben spænder fra medarbejdernes viden og kompetencer på det operationelle niveau til finansiel styrke og indgåelse af strategiske alliancer og netværk på det strategiske niveau. Midlerne er mange, hvor valg og fravalg afhænger af ledernes opfattelse af henholdsvis organisationen og omverden som virksomheden virker i. Der findes et utal af forskellige definitioner på strategi hvor [Lægaard et. al, 2006] præsenterer en almindelig kendt og forholdsvis bred definition: Vejen til målet gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi. Den kendte teoretiker Michael Porter havde forinden i en artikel What is strategy? [Porter, 1996] fremsat sit synspunkt på, at strategi handler om differentiering i forhold til markedet, kombineret med en effektiv 9

9 10. semester drift operational effectiveness hvor udviklingen af den effektive drift ikke kan karakteriseres som en egentlig strategi. Porter skelner således mellem effektiv drift og forretningsudvikling hvor sidstnævnte udgør essensen i strategibegrebet. Den danske Professor Anders Drejer deler Michael Porters synspunkt på strategi idet han i [Drejer et al., 2006] understreger betydningen af, at fokusere på drift og forretningsudvikling som to særskilte aktiviteter der har til formål at understøtte hinanden og samlet set bidrage til virksomhedens fortsatte eksistensberettigelse. Denne enighed vil sidenhen blive uddybet i afsnit xx. Baseret på erfaring med praksis hævder Drejer endvidere i [Drejer et al., 2006], at: Strategi er en konstant og vanskelige balanceakt mellem tre ting: kunden, kunnen og fremtiden. Udsagnet kan ikke betragtes som en egentlig definition på strategibegrebet men belyser meget præcist de mest centrale elementer i strategibegrebet og giver samtidig en antydning af at samspillet mellem elementerne er vanskelige at håndtere. Formuleringen repræsenterer på samme tid de to almindelig kendte perspektiver der kan anlægges på en virksomhed, henholdsvis markedsperspektivet (kunden) og et ressourceperspektiv (kunnen) der begge relaterer til en ukendt fremtid. I lighed med Anders Drejer anser vi det, at binde organisationens omgivelser sammen med organisationens handlemuligheder på et overordnet virksomhedsniveau, som strategiens rolle. Dertil, i henhold til Porter, at der bør skelnes mellem strategi og operationel effektivitet men at de på samme tid er indbyrdes afhængige. Slutteligt at strategiens egentlige formål er, at skabe konkurrenceevne og merværdi. Mens der er bred enighed om strategiens egentlige formål, at skabe konkurrenceevne og merværdi, er der større uenighed blandt forskere omkring de bagvedliggende antagelser og forudsætninger, der ligger til grund for selve strategiudviklingen eller vejen til målet gennem et mønster af handlinger. Uenigheden består i, hvorvidt strategier kan planlægges ud i fremtiden eller ej, hvor et svar på spørgsmålet skal findes i en fortolkning af organisationens omgivelser, eller mere specifikt i en fortolkning af omgivelsernes indvirkning på organisationens handlemuligheder. 10

10 Aalborg Universitet 2.1 Erhvervsbetingelser Som det netop er blevet fremhævet spiller omgivelserne en væsentlig rolle i strategiudviklingen. Overordnet set kan omgivelsernes indvirkning på en organisation betegnes som de ydre erhvervsbetingelser, som en organisation opererer under. Erhvervsbetingelserne har imidlertid ændret sig over tid fra en stabil karakter til øget turbulens [Drejer et. al, 2006]. Mens der er bred enighed om de turbulente erhvervsbetingelsers forekomst er der manglende klarhed over, hvad der præcist menes hermed. Såvel praktikere som teoretikere anvender ofte turbulensbegrebet i flæng uden, at der tages stilling til, hvad begrebet egentligt betyder og indebærer. Nærværende afsnit har således til formål at bidrage med en begrebsafklaring for at skabe klarhed. Overordnet kan erhvervsbetingelser karakteriseres som de betingelser, hvorunder en organisation fungerer, såvel internt som eksternt. Internt i organisationen kan en høj grad af turbulens komme til udtryk ved uforudsigelighed og hastige forandringer og er ofte genereret af politiske forhold, uklare samarbejdsklimaer og/eller ledelsesforhold. I modsætning hertil opstår de eksterne erhvervsbetingelser som følge af krav fra omgivelserne. Er de eksterne erhvervsbetingelser eksempelvis turbulente, stilles der krav til organisationen om fleksibilitet og omstillingsevne, så virksomheden er i stand til hurtigt at reagere på nye opståede muligheder eller afværge pludselig trusler samt til at genere innovative produkter. [Radich, 2006] Denne overensstemmelse mellem erhvervsbetingelsernes karakter og organisationens struktur har organisationsteoretikeren, Henry Mintzberg, tidligere fremhævet i bla. [Mintzberg, 1983] som afgørende for en virksomheds succes. Et sådan grundlæggende synspunkt kan betegnes som et typisk markedsperspektiv på virksomheden hvor strategier udformes outside-in. Når der efterfølgende refereres til erhvervsbetingelser henvises der til de eksterne erhvervsbetingelser eller det som der i daglig tale kaldes for virksomhedens omgivelser. Årsagen til, at det netop vælges indledningsvist at fokusere på omgivelsernes betydning, skyldes den tætte tilknytning til de første strategiskoler som sidenhen formede det traditionelle strategibegreb; strategisk planlægning, der præsenteres i afsnit

11 10. semester Turbulente erhvervsbetingelser Ifølge [Mintzberg, 1983] og [Ansoff & McDonnell, 1990] kan omgivelsernes generelle karakteristika vurderes ud fra henholdsvis graden af forandring og graden af forudsigelighed hvor: Graden af forandring betyder, i hvor høj grad omgivelserne sandsynligvis vil forandre sig og kan opdeles i hhv.: Kompleksitet, dvs. i hvor høj grad omgivelserne er påvirket af politiske og teknologiske, sociale og lignende faktorer. Nyhedsgrad, dvs. i hvor høj grad omgivelserne stiller organisationen overfor helt nye situationer. Graden af forudsigelighed betyder, i hvor høj grad forandringerne i omgiverne kan forudsiges før de sker og kan opdeles i hhv.: Hastighed, dvs. hvor hurtigt sker forandringerne. Synlighed, dvs. i hvor høj grad kan man skaffe sig adgang til relevante oplysninger om fremtiden. Med udgangspunkt i en vurdering af disse faktorer hver for sig, er det således muligt at få et indtryk af omgivelsernes natur, og dermed også af, hvordan virksomheden bør organisere sig og agere rent strategisk. [Ansoff & McDonnell, 1990] har udviklet en model, der indskriver faktorerne i en avanceret model jf. fem turbulensniveauer, jf. tabel 2.1. Omgivelsernes karakteristika Gentagende Voksende Forandrende Diskontinuert Overraskende Kompleksitet National Regional Global Forandring Nyhedsgrad Relateret Extrapolerbar Sammenlignelig med respons Diskontinuert ikke relaterbart Forudsigelighed Hastighed Langsommere end respons Synlighed Gentagende Forecastbar Forudsigelighed Delvist forudsigelig Hurtigere end respons Ikke forudsigelige overraskelser Turbulensniveau 1. stabil Foranderlig Turbulent 12 Tabel 2.1 Fem turbulensniveuer. [Ansoff & McDonnel, 1990] Modellen skelner mellem fem omgivelsesniveauer fra gentagende til overraskende omgivelser hvorudfra der kan udskilles fem niveauer af det strategiske turbulensniveau fra henholdsvis stabil over foranderlig til turbu-

12 Aalborg Universitet lent. Efterfølgende beskrives de tre turbulensniveauer stabil, foranderlig og turbulent, med inspiration fra [Drejer et. al, 2006]. Stabile omgivelser kan karakteriseres som primært nationale omgivelser, hvor forandringerne er relateret til de nuværende karakteristika i omgivelserne. Forandringerne sker tilmed langsommere, end tiden det tager for organisationen at respondere. Samtidig har forandringerne en tendens til at gentage sig. Foranderlige omgivelser er primært regionale og kan tilnærmelsesvist ekstrapoleres fra kendte omgivelser. Hastigheden, hvormed forandringer opstår, svarer til organisationens responstid. Hvis forandringerne ikke kan forecastes, så kan de forudses relativt nøjagtigt. Turbulente omgivelser optræder, når organisationen agerer i globale omgivelser, der er karakteriseret af diskontinuerte forandringer. Forandringshastigheden er meget hurtigere end organisationens responstid og forandringerne er umulige at forudse. Sammenhængen mellem begreberne Ved at antage en sammenhæng mellem omgivelsernes karakteristika og den type af strategiske beslutninger, der træffes i organisationer i forbindelse med problemløsning, opnås en mulighed for at udtale sig kvalificeret om strategi og strategisk ledelse. Med udgangspunkt i denne erkendelse har [Radich, 2006] opstillet en række overordnede anbefalinger til vurdering af strategier: I stabile omgivelser kan beslutninger træffes i henhold til den rationelle beslutningsmodel, der følger den logiske og sekventielle rækkefølge fra problemidentifikation via diagnosticering og fortolkning til realisering. Sådanne omgivelser kan forudses og behandles analytisk, hvorfor strategisk planlægning bør praktiseres hvor analyse, formulering og implementering af strategi kan adskilles. Foranderlige omgivelser indeholder såvel stabile som turbulente situationer og/eller tidspunkter. I sådanne omgivelser bør den strategiske ledelse udføres mere dynamisk gennem opstilling af flere mulige scenarier for fremtidige omgivelsessituationer. Gennem denne tilgang tages der hensyn til den stigende usikkerhed der ligger i en forudsigelse af fremtiden. 13

13 10. semester I turbulente omgivelser kan de strategiske problemer ikke løses gennem den rationelle beslutningsmodel på grund af deres kompleksitet. Planlægning må i høj grad suppleres af alternativer af impulsiv og kreativ karakter. Dette kan opnås gennem emergent strategisk ledelse baseret på en iscenesat fleksibilitet der sikrer en hurtig respons og konstant tilstedeværelse af flere handlemuligheder. Anbefalingerne i [Radich, 2006] tegner dermed et samlet billede af de eksterne erhvervsbetingelsers betydning for det strategiske arbejde. Som det allerede fremgår af beskrivelserne, eksisterer der ikke en eksakt opskrift på det strategiske ledelsesområde, eftersom parametrene i såvel tabel 2.1 og figur 2.1 kan gradbøjes samt opfattes og tolkes forskelligt fra person til person. Mellem stabilitet, foranderlighed og turbulens eksisterer der således en række gråzoner, hvor valg og fravalg af strategier ikke entydigt fremgår. Eksterne erhvervsbetingelser Stabilitet Foranderlighed Turbulens Strategisk planlægning Emergent strategisk ledelse Figur 2.1. Sammenhæng mellem de eksterne erhvervsbetingelser og det strategiske arbejde. [Egen tilvirkning] Forekomsten af gråzoner og forskellige fortolkningsmuligheder indikerer at det strategiske ledelsesområde bevæger sig mellem kunst og videnskab eller sagt med andre ord, at strategiske beslutninger må træffes på baggrund af intuition, erfaringer og objektiv, reproducerbar viden. En god strateg kan derfor karakteriseres som en person, der er i stand til at se i mønstre baseret på et kendskab til emperiske regelmæssigheder vedrørende strategiers succes. 14

14 Aalborg Universitet Et meget centralt begreb indenfor strategisk ledelse bliver således strategisk beslutningstagning som [Mintzberg, 1976] definerer som: De af topledelsen foretaget beslutninger, der har afgørende indflydelse på organisationens måde at drive forretning på, dens overlevelsesevne, de handlinger der foretages, de ressourcer der forpligtes, samt den præcedens, der dannes i kølvandet på sådanne beslutninger. Efter at have præciseret de centrale elementer i strategibegrebet beskrives efterfølgende de to hovedstrømninger indenfor strategisk ledelse, strategisk planlægning og emergent strategisk ledelse. Beskrivelsen tager udgangspunkt i strategiskolerne for derigennem at opnå en dybdegående forståelse for hvordan strategiteorien har udviklet sig over tid. Denne fremgangsmåde medfører en akademisk adskillelse mellem perspektiverne og skolerne som på overfladen ikke virker til at være relevant i forhold til den praktiske ledelsessituation hvor de ofte anvendes i en pragmatisk kombination. En tvungen adskillelse vurderes imidlertid at give grundlag for en større nuancering af strategiudviklingens bagvedliggende antagelser og forudsætninger som vurderes at have afgørende betydning for de værktøjer og metoder der sidenhen vælges i en ledelsessituation. Dette skyldes at værktøjer og metoder ofte er skabt indenfor rammerne af en bestemt skole med sin egen logik og fortolkning af virksomheden og omgivelserne i sagens natur er sådanne værktøjer og metoder derfor heller ikke født værdifrie hvorfor de må benyttes med omtanke. 2.2 Strategisk planlægning Den strategiske planlægningstilgang opstod som begreb i 1960 erne og dets popularitet løb frem til 1970 erne hvor tilgangen havde sin storhedstid. Erhvervsbetingelserne var på daværende tidspunkt karakteriseret ved monopol erhvervspositioner, begrænset konkurrence, konstant stigende købekraft samt høj efterspørgsel og vækst. Med politisk venlige erhvervsbetingelser havde virksomhederne i princippet ideelle rammer for nyttiggørelse af planlægnings-, analyse- og rationaliseringsværktøjer hvilket afspejledes i virksomhedernes strategiske ledelse. [Radich, 2006] 15

15 10. semester Vejen til strategisk planlægning Den strategiske planlægningstilgang har rødder i de tre strategiskoler, designskolen, den strategiske planlægningsskole og positioneringsskolen der har fælles prioritering af en normativ, præskriptiv forskningsmetodeform i henhold til figur 2.2. Den præskriptive forskningsmetodes dominans skyldtes forskningens tætte relation til virkeligheden og de tilhørende erhvervsbetingelser i perioden fra 1950 til 1970 [Radich, 2006]. Figur 2.2. Strategiskolernes placering i forhold til tid og forskningsmetode. [Egen tilvirkning] Efterfølgende præsenteres de tre skolers væsentligste synspunkter og antagelser med udgangspunkt i deres definitioner formuleret af [Radich, 2006]. 16

16 Aalborg Universitet Designskolen Designskolen opfatter grundlæggende begreberne strategi og strategisk ledelse som udtryk for ledelsens evne til at formulere et enkelt overordnet, eksplicit værdigrundlag for virksomhedens eksistens og efterfølgende træffe de rationelle beslutninger, der er nødvendige for at optimere virksomhedernes konkurrenceevne. Skolen anser strategiudviklingen som en proces af velovervejet tænkearbejde, som har til formål at tilpasse virksomhedens interne situation til omgivelsernes eksterne situation. Strategiprocessen bør anses for en klar design proces som afsluttes når strategien er færdigformuleret. Herefter kan den gøres eksplicit og forståelig med henblik på implementering. Skolen fremhæver indirekte den positive betydning af et hierakisk topdown ledelsessystem hvor den strategiske ledelsesfunktion er placeret på øverste ledelsesniveau. [Mintzberg, 1998] I forlængelse af skolens virksomhedssyn forudsættes det at den optimale udnyttelse af skolens teorier og metoder finder sted i en organisationsform af samme karakter som Mintzbergs Maksinbureakrati. Øget konkurrenceevne tilstræbes gennem en optimering af standardisering, specialisering, effektivisering og stordrift. [Mintzberg, 1998] På det praktiske plan har skolen udviklet en række normative ledelsesværktøjer i overensstemmelse med den anvendte forskningsmetode. Heriblandt kan nævnes SWOT- og PEST(EL)-analyseteknik og porteføljeplanlægningsteknik. Den strategiske planlægningsskole SP-skolen opfatter grundlæggende begreberne Strategi og Strategisk ledelse som udtryk for henholdsvis resultatet af og indholdet i en normativ systematisk, faseopdelt planlægningsproces, med en klar adskillelse mellem processens analyse- og implementeringsdel. Skolen er inspireret af systemtænkningen og betragter strategiudviklingen som en formel og omhyggelig proces af planlægning. Strategiudviklingen nedbrydes derfor i mindre trin fra analyse af virksomhedens situation til udvikling af forskellige alternative scenarier. Til sammenligning med designskolen er de udarbejdede strategier langt mere færdigarbejdet og detaljeret. Dertil fokuseres skarpt på opstilling af mål, budgetter, programmer og handlingsplaner af forskellig art. [Mintzberg, 1998] 17

17 10. semester Strategiudviklingen placeres i en særskilt ekspert-/stabsfunktion med direkte reference til topledelsen som følge af processens kvantitative og analytiske tilgang. Dertil har skolen på det praktiske plan udviklet en række arbejdsteknikker og checklister. Skolens centrale værktøjskasse består dog af EDB-baseret programmer, Strategic Issue Management System og et beslutningsstøttesystem ANSplan-A. Positioneringsskolen P-skolen opfatter grundlæggende begreberne strategi og Strategisk ledelse som udtryk for ledelsens analytiske valg af attraktiv markedsposition og hertil svarende optimal generisk konkurrencestrategi. I modsætning til designskolen og den strategiske planlægningsskole er positioneringsskolen, repræsenteret ved Michael Porters forskning, fokuseret på strategiens indhold frem for de processer, som ligger til grund for strategiens fremkomst. Ifølge skolen er valget af strategi således resultatet af en logisk, analytisk proces, som i høj grad foregår inde i topledelsens hoveder. Et andet karakteristisk træk er validiteten af skolens teorier, anbefalinger og teknikker som er understøttet af emperiske studier. 1 Skolen konstaterer på baggrund af de emperiske studier at en attraktiv markedsposition udgøres af en placering i en vækstbranche med lav kunde- og leverandørmagt, effektive barrierer mod nye indtrængende virksomheder, der er svært at substituere med andre ydelser. Skolens forskning har således været koncentreret omkring en afklaring af de kræfter der driver konkurrencen indenfor et erhvervsområde. Som et resultat af dette forskningsarbejde udviklede Michael Porter den berømte model Porters Five Forces der beskriver sammenhængen mellem de forskellige konkurrencekræfter og deres samlet indflydelse på virksomheden. [Mintzberg, 1998] Porter præsenterede ligeledes teorien om de tre generiske strategier der kort sagt hævdede at den enkelte virksomheds succes i en branche var bestemt af ledelsens analytiske evne til at realisere en optimal konkurrencestrategi der bør koncentreres om valg mellem tre generelle basisstrategi- 1 De emperiske studier har primært haft til formål at forklare hvorfor nogle virksomheder vedvarende kan være mere succesfulde end andre virksomheder, der tilsyneladende er underkastet de samme erhvervsbetingelser. [Mintzberg, 1998] 18

18 Aalborg Universitet er; pris-lederskab, differentiering eller fokus. Skolen anbefaler som en hovedregel, at ledelsen bør vælge en af basisstrategierne for ikke at ende i et ingenmandsland. Slutteligt har skolen fostret Porters værdikæde der udgør skolens bidrag på organisationssiden og som udtrykker den samlet strøm af værdiskabende aktiviteter der forbinder leverandører med slutkunden. Vurdering Skolerne der tilsammen danner grundlag for den strategiske planlægningstilgang bygger alle på et rationalitetsprincip i beslutningstagningen hvor det forudsættes at strategier kan udtænkes og derefter implementeres sekventielt. Derfor er skolerne også overvejende optaget af, hvordan strategi bør formuleres og mindre interesseret i, hvordan strategierne faktisk udvikles. Det er ligeledes kendetegnende for skolerne at virksomhedens fremtidige handlinger planlægges ud fra et markedsperspektiv Indholdet i strategisk planlægning Strategi og strategisk ledelse er i strategisk planlægning et udtryk for resultatet af og indholdet i en normativ, præskriptiv, systematisk faseopdelt planlægningsproces - kaldet strategiudvikling. Den strategiske planlægnings proces består af tre sammenhængende faser, henholdsvis analyse-, formulerings-, og implementeringsfasen i henhold til figur 2.3. Strategisk analyse Strategiformulering Strategisk Implementering Figur 2.3. Den strategiske planlægningsproces. Processen er lineær og baseret på langtidsbetragtninger af omgivelser og virksomhedens interne ressourcer. Overordnet går processen ud på, at identificere hvor virksomheden er nu, og herefter udvikle strategier for virksomhedens fremtid. Mere specifikt er hensigten med strategisk planlægning at koordinere og integrere aktiviteterne i organisationen og dertil specificere en tidslinje for færdiggørelse af hver aktivitet. Tilhængere 19

19 10. semester af strategisk planlægning har det synspunkt, at det kun er via sådan en bevidst, planlagt proces, at der kan opnås succes. [Radich, 2006] De anvendte principper i strategisk planlægning medfører såvel en række fordele som ulemper. Fordelene består af: Virksomheden opnår et sigte/en retning Grundlag opnås for organisatorisk strukturering Mulighed for optimering af virksomheden gennem evaluering af mulige tiltag På den anden side kritiseres strategisk planlægning for: Vanskeligt at forudse fremtiden Nutidens ændrede markedsforhold Stor afstand fra planer til implementering 2.3 Emergent strategisk ledelse Interessen for emergent strategisk ledelse opstod i forlængelse af den turbulens der oplevedes i erhvervslivet i forbindelse med de to oliekriser i 1970 erne. Dertil var der en stigende tendens til ændringer i markederne fra stabile erhvervsbetingelser til mere dynamiske som følge af digitalisering, globalisering og øget fragmentering. Sidstnævnte antyder således at erhvervslivet ikke længere var karakteriseret ved få store industrivirksomheder men i højere grad af et større antal fremvoksende virksomheder indenfor såvel gamle som helt nye brancher. I takt med denne udvikling oplevede virksomhederne en øget konkurrence hvor den strategiske ledelse måtte tage hånd om øget usikkerhed og stigende kompleksitet i omverden. Behovet for et supplement til den strategisk planlægning blev sidenhen understreget i The rise and fall of Strategic Planning i [Mintzberg, 1993] Vejen til emergent strategisk ledelse Emergent strategisk ledelse har rødder i de tre strategiskoler, intuivationsskolen, ressourced-based-skolen og konkurrenceskolen der har fælles prioritering af en deskriptiv forskningsmetodeform med fokus på strategiprocesser i et undersøgende, udforskende og lærende perspektiv. Overgangen til 20

20 Aalborg Universitet den deskriptive forskningsmetodes dominans skyldes studiet af den nye virkelighed. [Radich, 2006] Figur 2.4. Strategiskolernes placering i forhold til tid og forskningsmetode. [Egen tilvirkning] Efterfølgende præsenteres de tre skolers væsentligste synspunkter og antagelser med udgangspunkt i deres definitioner formuleret af [Radich, 2006]. Intuivationsskolen I-skolen opfatter grundlæggende begreberne Strategi og Strategisk ledelse som et flertydigt begreb, hvis indhold og praktiske udøvelse er bestemt af den aktuelle ledelse i den konkrete erhvervssituation. 21

21 10. semester Forskellige ledelsesteoretiske tilhørsforhold bevirker, at der inden for skolen er forskellige måder at betragte strategiformuleringsprocessen. Det generelle synspunkt hviler på en fælles opfattelse af at strategiprocessen afhænger af den konkrete situation som virksomheden befinder sig i. To eksempler herpå kommer til udtryk ved henholdsvis entrepreneur- og læringsteorien. Tilhængere af førstnævnte teori opfatter strategiformuleringen som en visionær proces, ud fra en opfattelse af, at fremtiden ikke på forhånd er givet, og som langt hen ad vejen kan skabes af en visionær ledelse mens tilhængere af læringsteorien ser strategiudviklingen som en fremvoksende proces baseret på en situationsbestemt ledelsesform. [Mintzberg, 1998] Ressourced-Based-skolen RB-skolen opfatter grundlæggende begreberne strategi og strategisk ledelse som udtryk for lederens valg af fremgangsmåden ved udvikling og nyttiggørelse af virksomhedens ressourcer og afledede kompetencer. Ifølge skolen skal vedvarende konkurrencefordele og vækst ud fra et strategisk synspunkt opnås gennem en udvikling af virksomhedens interne ressourcer og kernekompetencer. Antallet af markeder, som en virksomhed kan overkomme at operere i, begrænses af de økonomiske midler, som virksomheden til et givet tidspunkt har til rådighed for investering i udvikling af ressourcer og kompetencer. Den strategiske udviklingsproces fokuserer på en bevarelse og udvikling af kernekompetencer internt i organisationen mens understøttende ressourcer/kompetencer efter behov bør tilvejebringes via eksternt samarbejde med andre virksomheder. Adgangen til virksomhedens unikke ressourcer og kompetencer ligger i den kollektive viden, der over kortere eller længere perioder er opbygget gennem komplekse, organisatoriske rutiner og læringsprocesser. Skolens metodedannelser er fortsat under udvikling hvorfor der ikke foreligger et antal praktiske anvisninger eller ledelsesværktøjer. [Mintzberg, 1998] Konkurrenceskolen Konkurrenceskolen opfatter grundlæggende begreberne strategi og strategisk ledelse som et udtryk for ledelsens evne til at formulere og kommunikere ambitiøse visioner for virksomhedens fremtidige udvikling og efterfølgende tilføre virksomhedens 22

22 Aalborg Universitet organisationskultur egenskaber som i udpræget grad fremmer kreativ konkurrenceadfærd. Skolens synspunkter er baseret på en fundamental anderledes forståelse af virksomhedens omgivelser præget af deregulering, industriel overkapacitet, teknologisk udvikling, diskontinuitet og ændrede forbrugsvaner. Den strategiske udviklingsproces kan ikke længere ekstrapoleres af fortiden hvorfor processen må nytænkes. Gennem skolens teoriudvikling sættes fokus på opnåelse af en større grad af helhed og dynamik i virksomhedens strategiske ledelsessystemter. Nytænkningen kommer til udtryk i fem basale indsatsområder der tilsammen former skolens metodedannelser; virksomhedskultur, markedsviden, kompetenceudvikling, problemløsningsevne og visionsledelse og som tager udgangspunkt i såvel virksomhedens interne og eksterne relationer. [Drejer et al., 2006] De udviklede metoder sigter på at udvikle lederens evne til at tænke og være visionær. I stedet for til stadighed at handle på kort sigt er det ledelsens væsentligste opgave, at forme virksomhedens fremtid gennem en besvarelse af helt centrale spørgsmål; hvilke nye færdigheder og kernekompetencer det er nødvendigt at generere? Hvordan sikrer vi os, at vores industri udvikler sig i den retning, vi ønsker? Hvilke alliancer skal vi indgå? [Drejer et al., 2006] Vurdering Skolerne der tilsammen danner grundlag for den emergente tilgang bygger på et begrænset rationalitetsprincip i beslutningstagningen. Endvidere kan Intuivskolen og Resourced-Based-skolen karakteriseres ved at tage udgangspunkt i et ressourceperspektiv hvor strategiudviklingen sigter på i en intern ressource- og kompetenceudvikling. Konkurrenceskolens syn på samme er funderet i både ressource- og markedsperspektivet Indholdet i emergent strategisk ledelse Strategi og strategisk ledelse er i emergent strategisk ledelse et udtryk for resultatet af og indholdet i en deskriptiv forskningsmetodeform. Den fremvoksende planlægningsproces består af tre faser i henhold til figur

23 10. semester Figur 2.5. Den emergente strategiske ledelsesproces. Den strategiske analyse- og formuleringsfase forløber som en iterativ beslutningsproces som følge af de vilkår som de turbulente omgivelser medfører. Ligeledes er der en tæt relation mellem formulerings- og gennemførelsesfasen hvorfor den samlet strategiproces snarere kan karakteriseres som et mønster af handlinger frem for et fast forløb. Den strategiske ledelsesproces stiller krav til et fleksibelt organisationsdesign hvor eksterne bindinger søges reduceret for at sikre en høj opstillingsparathed. De anvendte principper i emergent strategisk ledelse medfører såvel en række fordele som ulemper. Fordelene består af: Omgivelserne tages løbende i betragtning Grundlag for refleksion og læring for virksomhedens ansatte Mere omstillingsparat og fleksibel overfor såvel eksterne som interne ændringer På den anden side kritiseres emergent strategisk ledelse for: Virksomheden mangler et sigte/en retning Krav om ressourcer til løbende refleksion og læring Processen er ustruktureret og uforudsigelig Strategisk planlægning og emergent strategisk ledelse Debatten om hvorvidt strategier kan planlægges eller ej, har fundet sted siden fremkomsten af Intuivskolen i 1970 erne. Mintzberg har samlet op på problematikken i en model, hvor den endelig strategi er et resultat af strategisk planlægning og emergent strategisk ledelse, se figur

24 ? Aalborg Universitet Modellen viser, at organisationen til en vis grad kan handle rationelt og derigennem udforme tiltænkte strategier baseret på nøje planlægning. En del af den tiltænkte strategi går til grunde som følge af ydre faktorer, der forstyrrer de ønskede handlemuligheder. Den realiserede strategi bliver således en kombination af en bevidst valgt strategi og en ny fremvoksende strategi som følge af de muligheder og begrænsninger, der opstår i omgivelserne. I stedet for at fokusere på de to tilganges divergerende elementer ud fra en enten-eller holdning betragter Mintzberg dermed de to tilgange som komplimentære. Det vurderes at både-og holdningen giver et mere realistisk billede af strategiudviklingen set i lyset af forandringerne i omgivelserne. Med udgangspunkt i en konkret virksomhed der opererer indenfor en specifik branche kan forholdet mellem de to tilgange diskuteres som illustreret på figur 2.6 med rød. En stabil branche kan i den forbindelse forventes at have en høj planlægningsgrad i modsætning til en branche præget af turbulens hvor den fremvoksende strategi bør opprioriteres.? Figur 2.6. Five P s for strategy [Mintzberg & Quinn, 1991] Drejer har ligeledes påpeget mulighederne i at anvende de to tilgange i en kombination der samlet set kan bidrage til virksomheders fortsatte konkurrenceevne og skabelse af merværdi. I [Drejer et al., 1996] argumenteres for hvorledes principperne i strategisk planlægning på den ene side kan sikre en effektiv drift på lang sigt - en strategiudvikling baseret på principper om rationel beslutningstagning med karakter af rationali- 25

25 10. semester seringsforanstaltninger, som Porter betegner som Operationel Effectiveness i [Porter, 1996]. På den anden side kan den emergente strategiske ledelsesform fokusere på grundlæggende forretningsfornyelse og forandringsledelse. 2.4 Strategimodeller I det følgende beskrives og diskuteres modeller og analyseværktøjer til en strategisk analyse. Beskrivelserne foretages forholdsvis kortfattet da det ønskes at ligge vægt på diskussionsdelen da det er heri refleksionerne over anvendelsesmulighederne kan finde sted og ikke mindst en diskussion af modellernes begrænsninger og faldgruber. Dermed forudsættes et vist kendskab til modellerne hos læseren i forvejen. Præsentationen af strategimodellerne er afgrænset til at omfatte de fire modeller der anvendes gennem specialet. Begrundelse for valg og fravalg af modellerne foretages afslutningsvist i dette afsnit Porters Five Forces Michael Porters første model, Porters Five Forces, fokuserer på en perspektivering af branchens attraktivitet og konkurrencesituation for virksomhederne i branchen. Formålet for virksomheden er, at blive bevidst om konkurrencesituationen på de markeder, hvor den afsætter eller ønsker at afsætte sine produkter, og på den baggrund vælge en konkurrencestrategi. Modellen er baseret på en struktureret fremgangsmåde der forsøger at identificere de fem såkaldte konkurrencekræfter; konkurrenter, nyopståede virksomheder, substituerende produkter, leverandørmarked og kundernes marked. Virksomheden kan herefter stille sig i en fordelagtig position ved at vælge en strategi baseret på omkostningslederskab, differentiering eller fokus, i henhold til Porters tre generiske strategier. Hvis virksomheden anvender omkostningslederskab fokuseres på, at produkterne skal produceres billigere end hos konkurrenterne. Ved differentiering satser virksomheden på produkter, der adskiller sig fra konkurrenterne, og ved fokus satses der på et specifikt element, som virksomheden fokuserer på at udføre bedre end konkurrenterne. De tre strategier har alle til formål at skabe et forspring i forhold til konkurrenterne for på den måde at skabe større profit. 26

26 Aalborg Universitet Overordnet kan modellen siges at danne et godt udgangspunkt for en analyse af en branche da den bidrager til at indplacere virksomheden i forhold til nærmiljøet, herunder kunder, konkurrenter og leverandører. Modellen kan imidlertid kritiseres for at være statisk i opbygningen idet de enkelte delelementer ændrer sig med tiden. Sagt på en anden måde kan et konkurrenceelement ændre sig over relativt kort tid fra at være til virksomhedens fordel til at blive en alvorlig trussel. I en stabil branche hvor virksomheden ikke er præget af dynamiske og turbulente erhvervsbetingelser vurderes resultaterne fra analysen at være behæftet med en større sikkerhed. Et andet kritikpunkt kan siges at være modellens oplæg til ligeligt fokus på de fem konkurrenceelementer. Det er bl.a. i [Lægaard et al., 2006] påpeget at kunderne ofte spiller en vigtigere rolle end de øvrige elementer i modellen. Ved at gå et skridt videre kan den væsentligste pointe i forhold til modellen være at tilpasse brugen i forhold til virksomhedens konkrete situation. Således kan en vægtning af de enkelte konkurrenceelementer med fordel indgå i en samlet vurdering af konkurrencesituationen. Endvidere kan modellen kritiseres for at opfatte kunder og leverandører som trusler, hvilket ikke altid vurderes at være den rigtige betragtningsvinkel. I andre situationer kan kunder og leverandører med fordel opfattes som samarbejdspartnere. Modellen er endvidere baseret på et konkurrenceperspektiv hvorfor den ikke behandler forhold omkring udvikling af organisationen, herunder interne ressourcer og kompetencer. Afslutningsvis kan modellens indforståede mekanisme som støttende en analytisk og målrettet proces også kritiseres. Det er således tvivlsomt hvorvidt der kan udvikles en strategi på baggrund af analyseresultatet alene. Overordnet set vurderes Porters Five Forces at være en egnet model i en strategianalyse med dens fokus på nærmiljøet, og indskrivningen af virksomheden i forhold til de fem konkurrencekræfter, men at den samtidig må tages i anvendelse som en del af en større strategiproces SWOT-analyse SWOT-analysen er et redskab til analyse af de stærke og svage sider samt muligheder og trusler for en virksomhed. Modsat Porter fokuser SWOT både på de eksterne og interne forhold i virksomheden, hvor- 27

27 10. semester med modellen ligger mellem konkurrence- og ressourceperspektivet. De stærke sider kan ligge inden for områderne; teknologi, organisation, beliggenhed og leverandører. Mulighederne og truslerne for virksomheden berører bl.a. områderne; konkurrencesituationen, marked, ny lovgivning og ny teknologi. Ud fra styrker, svagheder, muligheder og trusler opstilles defensive eller offensive strategier, hvor de defensive har til formål at beskytte virksomheden mod eventuelle trusler samt udbedrer svaghederne for virksomhederne. De offensive strategiers formål er at udnytte styrker og at forbedre mulighederne for virksomhederne Porters værdikæde Porter har udover Porters Five Forces også anskuet virksomheden som en intern kæde af forbundne aktiviteter. Modellen benævnes Porters værdikæde, og fokuserer på de enkelte aktiviteter i virksomheden som opdeles i værdiskabende og støttende aktiviteter. Hermed fokuseres udelukkende på ressourceperspektivet ved denne model. Formålet er at finde styrker og svagheder til de enkelte led i værdikæden. Modellen kan kritiseres for at være baseret på en forældet tankegang om værdikæden. Bevægelsen fra industrisamfund til videnssamfund har øget behovet for at anskue virksomhedens eksistensberettigelse ud fra en mere helhedsorienteret tankegang. Hvor fokus tidligere har været rettet mod produktion og fysisk produktionsfremskaffelse, er det i stigende grad nødvendigt at tænke mere bredt i forhold til succesparametre som f.eks. forholdet til kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdsformer [Lægaard et al., 2006]. Sådanne aktører kan i stigende grad tage del i værdiskabelsesprocessen. Porters værdikæde kan således suppleres med tankegange fra netværksteorien med stillingstagen til midlertidig opstilling af infrastrukturer i forhold til kunden og de virksomheder der medvirker i produktionsopgaven. Øvrige aktiviteter kan være organisering af samarbejde og mødeafholdelser samt rammer for tilfredsstilende informationsudveksling PEST-analyse PEST/STEP-analysen er som Porters Five Forces et værktøj til at vurdere organisationens omgivelser og har til formål at fremhæve relevante forhold vedrørende; politiske, økonomiske, sociale og teknologiske for- 28

28 Aalborg Universitet hold. Målet med analysen er at identificere hvilke kræfter der driver forandringerne på samfundsniveau eller i de omgivelser der kan betegnes som fjernmiljøet. Analysen kan benyttes til at identificere hvilke muligheder og trusler fremtiden byder på. Indsigten giver virksomheden mulighed for at være på forkant med fremtidens udfordringer og konsekvenser for virksomheden. På denne baggrund kan en række fremtidsscenarier opstilles hvorefter virksomhedens strategi kan udformes. Kritikken af PEST/STEP-analysen er primært baseret på den følsomme brug af historiske data. Således kan alle udviklingstrends ende på et tidspunkt hvor det er vanskeligt, at forudsige det nøjagtige tidspunkt. Bruges de historiske data med omtanke kan tallene bruges til at belyse nogle bestemte mønstre for den udvikling som der ønskes et indtryk af Valg af modeller Et gennemgående element i strategibegrebet er, at strategi både handler om det eksterne og det interne også kaldet henholdsvis markeds- og ressourceperspektivet. Det er vores opfattelse at konkurrenceevne opnås gennem et kendskab til og udvikling af indholdet i begge perspektiver. Spørgsmålet er imidlertid hvor tyngdepunktet skal placeres i den konkrete analyse, om der skal tilstræbes en balanceret tilgang eller om det ene perspektiv skal vægtes højere end det andet? Det vurderes at svaret herpå skal findes i ambitionsniveauet hos ledelsen i den enkelte virksomhed. I tilfælde hvor det er ambitionen at præge markedet gennem en udvikling heraf og derved fokusere på kundernes behov og ønsker vil det være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i et markedsperspektiv og herefter udvikle sine kompetencer i den afledte retning. Hvis ambitionen i modsætning dertil, er at koncentrere sig om det man er bedst til bør den strategiske analyse i stedet tage udgangspunkt i et ressourceperspektiv og herefter indrette sig i forhold til kunderne og markedet. Det næste spørgsmål der synes relevant i forlængelse af ovenstående er hvorledes vægtningen i den strategiske analyse kan ligges på det ene perspektiv frem for det andet? Det er vores opfattelse af en vægtning kan søges på to måder; dels gennem sit valg af modeller samt i den grundighed og dybde der efterfølgende ligges i de enkelte modeller. 29

29 10. semester Således er det kendetegnende for strategimodellerne at de på forskellig vis fokuserer på det interne og det eksterne miljø som det fremgår af figur 2.7. Figur 2.7. Modeller til den strategiske analyse. [Egen tilvirkning] 30

30 3 Forretningsudvikling Aalborg Universitet I [Drejer et al., 2006] hævdes det, at danske virksomheder nu og i de kommende år vil blive presset på at skabe nye forretninger - eller evnen til at skabe forretningsudvikling. Fokus bør dermed i stigende grad rettes mod skabelsen af innovative forretningskoncepter og den tilhørende gennemførelse af forretningerne via kompetencer, organisering og ydelsesudvikling. I Vision 2020 [Regeringen, 2006] påpeges den samme udvikling at være nødvendig i bestræbelserne på en fortsat udvikling af byggebranchen. Således hævdes det, at den danske byggebranche i fremtiden skal profilere sig i forhold til andre brancher på innovation, høj viden og en stærk kompetenceudvikling med visionen om at være et foregangserhverv sammenlignet med øvrige erhverv i Danmark. Med udgangspunkt i de påpegede tendenser i [Drejer et al. 2006] og [Regeringen, 2006] er der behov for en anderledes måde at tænke strategi på ikke en erstatning, men et supplement, der kan tage sig af den mere kreative og innovative side af strategi. Dette alternativ kaldes forretningsudvikling, og ses som en separat proces i virksomhedens strategiske ledelse. Forretningsudvikling defineres i dette projekt som: forretningsudvikling er den proces, hvormed en virksomheds ledelse skaber og fornyer virksomhedens forretningsmæssige grundlag og eksistensbetingelser [Drejer et. al, 2006]. Drejer foreslår med andre ord, at den traditionelle strategiske planlægningsproces suppleres med en separat proces med fokus på forretningsudvikling. I forlængelse heraf tilføjer Drejer tanken om, at konkurrencen i fremtiden ikke længere vil handle om produktmarkedskonkurrence eller endog konkurrence på kompetenceniveau, men derimod på idéer og forretningsmodeller, der ændrer de regler, som der konkurreres på inden for branchen [Drejer et. al, 2006]. Endvidere refererer Drejer til [Levitt, 1960] der allerede argumenterede i 1960 for, at virksomheder bør definere deres forretning langt bredere, end blot ud fra deres produkter. I forlængelse heraf påpeger Drejer at enhver forretning opfylder en række behov og krav hos kunderne og at ledelsen kan agere ud fra meget mere end de nuværende produkter. En forretning kan således defineres som kombinationen af en forretningside, et 31

Af: Frank Radich, udviklingschef for Strategy Lab Anders Drejer, professor, Strategy Lab Louis Printz, professor, Strategy Lab

Af: Frank Radich, udviklingschef for Strategy Lab Anders Drejer, professor, Strategy Lab Louis Printz, professor, Strategy Lab Emergent Strategisk Ledelse - vejen frem? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj. Af: Frank Radich, udviklingschef for Strategy Lab

Læs mere

Håndbog i strategianalyse. 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus

Håndbog i strategianalyse. 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus Håndbog i strategianalyse 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus Strategi Strategiens rolle er at binde organisationens omgivelser sammen med organisationens ageren, på et overordnet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET Strategisk ledelse - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L-STK 2000/2001 Specialegruppe 2. OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg afd.

Indholdsfortegnelse. Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg afd. Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg afd. Indholdsfortegnelse 1. DET MODERNE SAMFUND...3 1.1 DEN MODERNE ORGANISATION...3 1.2 BEHOV FOR ALTERNATIVE REGNSKABER...4 1.3 MEDARBEJDERNE...5 1.4

Læs mere

Bacheloropgave i økonomistyring Aalborg Universitet 2008

Bacheloropgave i økonomistyring Aalborg Universitet 2008 Forord Der er nu næsten gået tre år, hvor der er blevet afviklet i alt seks semestre på HA-almen. Her bliver denne opgave punktummet, for det der udgør bachelorgraden i erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet.

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Den Digitale Forslagskasse i Falck

Den Digitale Forslagskasse i Falck Den Digitale Forslagskasse i Falck Humanistisk-teknologisk basisstudium, Roskilde Universitet, Forår 2010 Jacob B. Mortensen Bjarke A. Hedegaard Maria L. Jensen Louise Jørgensen Josefine K. Boisen Christina

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere

Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag

Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag af cand.oecon. Åge Dragsted, CMC, aage@dragsteddevelopment.dk og cand.oecon. Bent Høgsted, bent@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Et turbulent forandringsperspektiv. HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse. Forandringsledelse

Et turbulent forandringsperspektiv. HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse. Forandringsledelse HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse Forfatter: Lars Peder Jespersen Vejleder: Jørgen Filtenborg Forandringsledelse Et turbulent forandringsperspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

Styrket innovation i udkantsområder Manual for udarbejdelse af regional innovationsstrategi

Styrket innovation i udkantsområder Manual for udarbejdelse af regional innovationsstrategi Rambøll Management Storstrøms Amt/Nyskabende Aktioner Styrket innovation i udkantsområder Manual for udarbejdelse af regional innovationsstrategi Nyskabende aktioner Styrket innovation i udkantsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

KAPITEL 1 INDLEDNING OG METODISKE OVERVEJELSER...2

KAPITEL 1 INDLEDNING OG METODISKE OVERVEJELSER...2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING OG METODISKE OVERVEJELSER...2 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.2.1 Arbejdsspørgsmål og præcisering af problemformulering...6 1.2.2 Afgrænsning...7

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere