Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj

2 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlagt i 10 ugers offentlig høring. 2

3 Forord Holbæk Kommune står ligesom mange andre kommuner overfor store udfordringer på folkeskoleområdet. De kommende år vil en stor del af vores lærere og ledere gå på pension, vores skolebygninger trænger til et løft, vi ekskluderer for mange til specialundervisning og ikke mindst har vi i Holbæk en udfordring i at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelse er derfor et af byrådets største og væsentligste indsatsområder i de kommende år. Det er grunden til at byrådet nedsatte Projektudvalg Fremtidens Folkeskole. Formålet med projektudvalget er at sætte fokus på folkeskolen i Holbæk Kommune. Med Strategi for Fremtidens Folkeskole ønsker byrådet at sætte dagsordenen for udviklingen af folkeskolerne i Holbæk Kommune. Strategien udstikker de områder, hvor vi i de kommende år skal gennemføre en fælles og fokuseret indsats, der får flere igennem uddannelsessystemet i Holbæk Kommune. Strategien er en fælles ramme om de initiativer, der skal udvikles på den enkelte skole i overensstemmelse med de særlige udfordringer og særlige styrker, der er på de enkelte skoler. Skolernes samarbejde med forældrene er afgørende for at strategien lykkes, da læring og fremskridt skal understøttes af lærere og forældre i fællesskab. I løbet af 2011 går vi i gang med at formulere en samlet børne- og ungepolitik. Strategien for Fremtidens Folkeskole skal naturligvis medtænkes heri. Agnete Dreier Formand for Projektudvalg Fremtidens Folkeskole 3

4 Indledning Folkeskolen er velbeskrevet og overordnet reguleret via Folkeskoleloven og centralt fastlagte mål for de forskellige fag og trin. Folkeskolerne udarbejder årligt kvalitetsrapporter, der fortæller om indsats og resultater, ligesom der hvert år udarbejdes handleplaner for folkeskolerne på baggrund af rapporterne og dialog med bestyrelserne. Desuden bliver der med regelmæssige mellemrum gennemført undersøgelser og lavet handleplaner omkring undervisningsmiljøet på de enkelte skoler. I Holbæk findes allerede en strategi for Helhedsskolen, hvor fokus er på de yngste elevers hverdag. Her sættes rammerne for udviklingen af indskolingen som et fælles projekt på tværs af undervisning og SFO, der betyder, at pædagogerne deltager i halvdelen af undervisningen. Det indebærer en udvidet skoledag med plads til leg, bevægelse, sundhed og faglig fordybelse. Holbæk Kommune har fokus på udskolingen i form af indsatser i forhold til at fremme de ældste elevers parathed til at fortsætte fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, og der er fokus på inklusionsindsatsen på alle niveauer, så flere elever kan fastholdes i folkeskolens fællesskab. Så der er en righoldig samling af materiale om folkeskolens grundlag, indhold, funktion og resultater, og alt dette er indgået som forudsætning og grundlag for denne strategi Projektudvalg for Fremtidens Folkeskole består af: Byrådsmedlem Agnete Dreier, formand Byrådsmedlem Carsten Fink Byrådsmedlem Jens Kristiansen Byrådsmedlem Finn Martensen Byrådsmedlem Emrah Tuncer Byrådsmedlem Rasmus Brandstrup Larsen Byrådsmedlem Pernille Kruse Andersen Skoleleder Kathy Mikkelsen, Knabstrup Skole Skoleleder Mette Hunsdahl, Absalonskolen Forældrerepræsentant Gregers Hastrup Forældrerepræsentant Bine Feldbæk Siefert Forældrerepræsentant Morten Løvschall Repræsentant for BUPL Kay Abrahamsen Repræsentant for DLF Bjørn Hansen Jannie Bækgaard Olsen, tillidsrepræsentant, Nr. Jernløse Skole Michael Jensen, repræsentant for Børnekonsulentcenteret Flemming Christensen, repræsentant for Familiecenteret 4

5 Herudover har centrale chefer og medarbejdere bidraget med viden på området, ligesom ledere og medarbejdere fra Holbæk kommunes skoler har suppleret udvalgets drøftelser med oplæg og deltagelse i møder. Direktør Lisbeth Moltzen, Børne- og ungechef for almenområdet Pia Hjørtoft, chefkonsulent Bjarne Olsen og konsulent Christina Bech Hansen har bistået projektudvalget som fagligt sekretariat. 5

6 Muligheder og udfordringer på folkeskoleområdet Holbæk Kommune har tradition for en høj grad af decentralisering, hvor den enkelte skole vælger sine egne metoder og veje til at sikre en optimal lokal indsats. Folkeskoleloven og de kommunale handleplaner og strategier er den ramme, som skolerne har udviklet sig indenfor. Det betyder, at der på de enkelte skoler er udviklet spændende initiativer på forskellige områder. Nogle skoler har arbejdet intensivt med undervisningsdifferentiering og udviklet undervisningsformer, der også sikrer at børn med særlige forudsætninger rummes i fællesskabet. Andre skoler har satset på LP-modellens 1 redskaber til at sikre et undervisningsmiljø, der i høj grad tilrettelægges, så elevernes muligheder for trivsel og læring optimeres. Nogle skoler har arbejdet intensivt med elevernes mål og evaluering, andre har arbejdet intensivt med at udvikle lærernes ledelse af undervisningen i klassen. Nogle skoler er velforsynede med fagfaglige vejledere og vejledere der kan fremme relationskompetence, nogle skoler er godt på vej med at sikre it som et selvfølgeligt redskab i undervisningen. Alle skoler har fortsat fokus på læsning, matematik og naturfag. Og alle skoler har fokus på elevernes personlige og sociale kompetencer og på at udvikle et involverende forældresamarbejde. Tilsammen har skolerne viden og erfaring på langt de fleste af de områder, som er væsentlige for at skabe fremtidens folkeskole. Kvalitetsrapporter, brugertilfredshedsundersøgelser, undervisningsmiljøundersøgelser og kortlægning af overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse understreger alle, at der fortsat er brug for en målrettet indsats i forhold til at løfte elevernes udbytte af skolegangen. Vurderingen af skolernes indsats og de resultater, de enkelte skoler opnår ved prøver mv., varierer fra skole til skole også selv om der tages højde for forskelle i elevsammensætning, skolestørrelse mv. Der er behov for en fælles strategi, der sikrer, at alle skoler i fællesskab anvender de bedste metoder og bygger på de bedste erfaringer. Og der er behov for, at strategien understøttes af en fælles kommunal indsats både i form af investeringer og i form af centrale evaluerings- og udviklingstiltag. 1 LP står for Læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP-modellen er et værktøj til udvikling og kulturændringer i organisationer. 6

7 Folkeskolen er mere end fag folkeskolen er et læringsfællesskab Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Folkeskolen skal også sammen med forældrene sikre, at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Samtidig skal folkeskolen forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Folkeskolen bygger videre på det fundament der er skabt i familien og i dagtilbuddene. Arbejdet med at skabe en rød tråd mellem dagtilbud og skole og dermed sikre børnene en tryg overgang med et godt socialt fodfæste er fortsat et væsentligt element i den samlede strategi på børneområdet. Uddannelse er en af de vigtigste faktorer i forhold til at få et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet, for at skabe sig en identitet og for aktiv deltagelse i samfundslivet. I Holbæk Kommune får flere end 15 % af de unge ikke en uddannelse efter folkeskolen. Ungdomsuddannelserne har en afgørende rolle at spille i forhold til at tilbyde de unge et uddannelsesmiljø, der modsvarer de unges behov og færdigheder. I Holbæk Kommune har vi fokus på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Det skal sikre, at så mange unge som muligt er i gang med en uddannelse. Samtidig skal det sikre, at de unge som har brug for særlig støtte og opmærksomhed når de skal bevæge sig fra grundskolen og videre får denne støtte. Folkeskolen har en afgørende rolle i forhold til at sikre, at flere unge har lyst og mod til at gå videre fra skolen til en ungdomsuddannelse. Folkeskolens succes vil bl.a. kunne aflæses på: antallet af elever, der er uddannelsesparate efter afsluttet grundskole antallet af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen Holbæk Kommunes vision slår fast, at der er noget, vi skal og noget vi vil. At få flere unge i gang med en ungdomsuddannelse og at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse det er noget, vi skal. At satse på at give folkeskolen i Holbæk et løft så dette bliver muligt det er noget, vi vil. For at skolen kan leve op til dette, må vi satse bredt. Der er brug for solide faglige kompetencer inden for skolens fagrække, men samtidig er der brug for, at eleverne udvikler deres personlige og sociale kompetencer, så de tre sider af elevens udvikling kan spille sammen. 7

8 Elevernes læring bygger på de ressourcer, de har i forvejen, og drejer sig om, at noget nyt bliver knyttet til det, der er. Skolen skal skabe de rette betingelser for at eleverne kan tilegne sig læring, altså udvikle et positivt læringsmiljø, der giver dem mulighed for at bygge ny læring på det allerede lærte. Læring vedrører både den indre motivation og de sociale samspilsprocesser. Det er derfor vigtigt, at læringsfællesskabet føles som meningsfuldt for den enkelte, samtidig med at eleven oplever det som en fælles opgave at lære nyt og oplever sig som en del af fællesskabet. Uddannelsesparathed er dermed det centrale fokusområde i folkeskolen helt fra børnenes start i børnehaveklassen. Forældre og skole har som fælles mål at sikre, at alle børn oplever folkeskolen som det fællesskab, der skaber U ddannelsesparat rammen for deres læring, og hvor de udvikler sociale og personlige kompetencer, der er med til at give dem en stabil base i ungdomsårene. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer I Holbæk Kommune prioriterer vi det faglige niveau højt i tæt samspil med udviklingen af de personlige og sociale kompetencer. Vi betragter de faglige, personlige og sociale kompetencer som hinandens forudsætninger og grundlag. 8

9 Faglige kompetencer Børn og unge skal have faglige kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse. Skolerne i Holbæk Kommune skal være faglige fællesskaber med plads til det enkelte barn. Undervisningen skal derfor tilrettelægges differentieret. Det er vigtigt, at eleverne får tydelig feedback på selv små fremskridt. Børn, der oplever, at de lærer og at andre ser og anerkender deres fremskridt, er også børn, der trives. Der er ingen modsætning mellem ambitionen om, at børn og unge skal lære noget, og at de samtidig skal trives tværtimod. Flest mulige elever skal undervises i den almindelige undervisning, hvor man differentieret skal udfordre den enkelte elev optimalt. Inklusion det, at børn bliver lukket ind i skolens fællesskab er en udfordring, der skal løses af alle skolens parter i fællesskab. Børn og unge, der har brug for et ganske særligt tilrettelagt læringsfællesskab, skal have tilbud om det. Men hovedsigtet bør altid være, at tilbyde undervisning, der ligger så tæt op ad et almindeligt børne- og ungeliv som muligt - tilpasset den enkeltes læringspotentiale. Foto: colourbox.com Alle skoler skal medvirke til, at elevernes basale faglige kompetencer øges, og at elevernes lærelyst hele tiden fastholdes. Varierede undervisningsformer, undervisningsdifferentiering, valgfag, samarbejde med omverdenen både lokalt og globalt skal derfor kendetegne alle vores folkeskoler. Skolerne skal udvikle forskellige styrkesider så de tilsammen repræsenterer en bred vifte af kompetencer og tilbud, som gennem videndeling kan anvendes af alle skolerne. Vi skal sikre, at andelen af usikre læsere i indskolingen fortsat reduceres. Vi skal sikre, at læseindsatsen fortsættes både på mellemtrin og i udskoling. Vi skal sikre, at alle elever udfordres og oplever faglig succes. Vi skal sikre, at flere elever kan undervises inden for fællesskabets rammer. Vi skal sikre en faglig mangfoldig folkeskole med muligheder for at forfølge særlige faglige interesser. Vi skal sikre, at forældrene er parat til og har mulighed for at bakke op om elevernes læring. 9

10 Personlige kompetencer Personlige kompetencer beskrives ofte i ord som: Nysgerrighed, mod, motivation, vilje, evnen til at sætte sig mål og at nå dem, handle og tænke kreativt og innovativt, selvstændighed, kritisk perspektiv, evne til at forholde sig til følelser, kommunikere, forstå andre kulturer, evne til at reflektere etc. Folkeskolen er et af de fællesskaber, der medvirker til at videreudvikle børns og unges personlige kompetencer udviklingen bygger på det fundament, der løbende skabes i familien og som videreudvikles i alle de relationer, hvor barnet og den unge indgår. Børn og unge, der mødes med anerkendelse, trives. mødes med relevante udfordringer, lærer. oplever voksne, som konsekvent tager ansvar for at skabe en hverdag, hvor de mødes af passende udfordringer, og hvor de aldrig er i tvivl om, at der lægges mærke til, hvordan opgaverne løses, får selvtillid og lyst til at lære mere. hele tiden øver sig i og bliver støttet i at sætte realistiske mål for sig selv og at evaluere på deres egen indsats, bliver gode til at arbejde målrettet. øver sig i at se på egen udvikling i stedet for kun at måle sig mod andre, oplever oftere succes og bevarer lysten at til gøre en indsats. Foto: colourbox.com Det forudsætter kompetente voksne, der tager ansvar for at tilrettelægge læring lærer eleverne at sætte realistiske mål og at evaluere synligt anerkender elevernes indsats og giver hurtig feedback på resultaterne. kan tilrettelægge en undervisning, der rummer relevante udfordringer for alle eleverne, så alle har mulighed for at lykkes og for at udnytte alle sine potentialer. kan tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne arbejder i fællesskaber med plads til hver enkelt elevs bidrag. kan formidle den enkelte elevs indsats, og fremskridt på en måde, der gør det muligt for forældrene at vise relevant anerkendelse eller gør det muligt for dem at opmuntre og støtte deres barn på relevante måder. Vi skal arbejde med metoder, der synliggør elevernes mål og fremskridt. Vi skal arbejde med metoder, der sikrer, at alle elever kan bidrage til og udvikle sig i fællesskaber. Vi skal gøre det muligt for forældre at se, forvente og understøtte deres børns positive udvikling i folkeskolen. Vi skal sikre, at undervisningen rummer udfordringer til alle elever - og at der er en variation i fag og fremgangsmåder, der sikrer, at elevernes nysgerrighed, motivation og kreativitet bevares. 10

11 Sociale kompetencer Børn og unge er forskellige, og de har brug for noget forskelligt for at kunne lære. Men de skal også lære at håndtere forskellighed og lære at bringe deres egne færdigheder og behov i spil sammen med jævnaldrende, der måske har andre færdigheder og andre behov. Børn og unge skal lære at forskelle med den nødvendige forståelse og det nødvendige hensyn kan blive til en fordel for alle i fællesskabet. Skolens fællesskab er rammen for udvikling af de sociale kompetencer. Faglighed og social læring er ikke modsætninger snarere tvært imod. Det sociale miljø i en klasse har stor betydning for elevernes trivsel og dermed for indlæring. En veltilrettelagt undervisning er med til at understøtte det sociale klima i klassen og betyder, at gruppearbejde og andre fælles læringsstrategier kan fungere. Forudsætningen herfor er, at lærere og pædagoger har de fornødne kompetencer til at indgå i relationer med eleverne samt understøtte relationsdannelsen mellem eleverne. Læreren skal indtage rollen som leder i klasserummet og sætte rammerne for det, der skal foregå. Klare forventninger og forudsigelig og anerkendende pædagogik giver gode muligheder for elevernes læring. Både i forhold til de faglige resultater men også i forhold til elevernes oplevelse af skolen som et trygt og godt undervisningssted. Forældrenes og skolens samarbejde er afgørende for klassens sociale klima. Forældrenes opbakning er nødvendig, hvis alle elever skal trives i klassen. Derfor skal der være en klar og tydelig forventningsafstemning og åbenhed i forhold til udfordringer og konflikter. Fritidsaktiviteterne i skolefritidsordningen, i de åbne byskoler, i foreningslivet og blandt kammeraterne er i høj grad med til at fremme udviklingen af sociale kompetencer. Også i forhold hertil spiller forældrene en afgørende rolle. De sociale medier sætter en ny dagsorden i børn og unges liv. Mobiltelefon og internet giver nye muligheder for hurtig kontakt, hurtig vidensøgning og hurtige informationsstrømme. Medierne sætter på den måde nye rammer for social kommunikation og stiller dermed nye krav både til forældrenes og til folkeskolens understøttelse af denne sociale platform. Vi skal sikre, at børnenes forskelligartede stærke sider og kompetencer udnyttes i fællesskabet. Vi skal sikre arbejdsformer, der giver eleverne lejlighed til at udfolde og udvikle sociale kompetencer. Vi skal skabe et tydeligt, ligeværdigt, anerkendende og involverende samarbejde med forældrene. Vi skal insistere på fællesskabets rummelighed og involvere forældrene aktivt i forhold til de udfordringer og de muligheder, fællesskabet giver. 11

12 Udviklingsmål Målet med strategien for Fremtidens Folkeskole er at sikre udvikling af folkeskolerne i Holbæk Kommune. Udviklingsmålene er et udtryk for, hvilke forventninger vi har til de resultater, der skal nås de kommende fire år. For at nå målene skal der iværksættes en række fælles kommunale indsatser. En synlig og central understøttelse og opfølgning er alt afgørende for, at vi når i mål. Der fastsættes kommunale udviklingsmål på følgende overordnede områder: Uddannelsesparathed Inklusion Styrket faglighed Trivsel Udviklingsmålene skal omsættes til konkrete mål for den enkelte skole i forhold til hvilke resultater der forventes og dermed hvilke mål, der skal nås på alle de områder, hvor der er tilgængelige indikatorer på udvikling. For at kunne omsætte målene til konkret handling skal de enkelte skoler have en strategi indenfor følgende områder: Læseindsatsen gennem hele skoleforløbet Undervisningsdifferentiering med udfordringer til alle elever Mål og evaluering for eleverne Lærernes ledelse af læringsprocesserne i klassen, i gruppen og for hver enkelt elev Forældresamarbejdet i forhold til inddragelse, forventningsafstemning, involvering og medansvar. Strategierne skal beskrive mål for indsatsen (hvad vil vi opnå), metoder (hvordan vil vi gøre det) og evaluering (hvordan vil vi følge op på, om det virker). Strategierne skal være konkrete og handlingsanvisende, ligesom de skal medvirke til at afstemme forventningerne mellem leder, medarbejdere og forældre og med stigende alder også eleverne. Strategierne udarbejdes i et tæt samarbejde mellem skolens medarbejdere, ledelse og bestyrelse og danner rammen for skolens virksomhed. Strategierne skal være tilgængelige på skolens hjemmeside og skal indgå i skolens møde med forældrene på alle klassetrin. 12

13 Fælleskommunale indsatser I Holbæk Kommune ønsker vi fortsat at have en høj grad af decentralt placeret ansvar og kompetence. Men når det gælder folkeskolens centrale udfordringer, er det nødvendig med fælles kommunale indsatser. Det betyder, at der i perioden 2011 til 2014 skal satses på kompetenceløft af ledere og medarbejdere, IT, styrkelse af mellemtrinnet, æstetisk og pædagogisk løft af indeog uderum samt styrke den centrale understøttelse af udviklingen. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere Kompetenceløft til ledere med fokus på aktiv ledelse af ledere, teams, lærere og pædagoger og med fokus på aktiv involvering af forældre. Uddannelsesdage for alle medarbejdere med fælles fokus på relationskompetence, klasseledelse, cooperativ learning, aktivt forældresamarbejde mv. Uddannelse af medarbejdere med spidskompetence inden for læsning, matematik og naturfag, AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel), Pædagogisk IT og evaluering, så alle skoler er dækket ind. Forøgelse af antallet af lærere med fagfaglig kompetence i overensstemmelse med skolernes behov. 13

14 Kompetenceløft til ledere og medarbejdere i pædagogisk planlægning af itunderstøttet læring IT-indsatsen Alle elever og medarbejdere skal problemfrit kunne tilsluttes et driftssikkert internet og intranet i alle skolens lokaler. Alle undervisningslokaler skal være udstyret med interaktive tavler Forsøg med f.eks. notebook som klassesæt for yderligere at understøtte ITbaseret læring. Styrkelse af mellemtrinnet De gode resultater fra indskolingen skal fastholdes og videreføres på mellemtrinnet og i udskolingen. Der iværksættes et udviklingsprojekt med henblik på at beskrive de væsentligste veje til at øge elevernes læring og motivation på mellemtrinnet. Æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum Den pædagogiske brugsværdi af inde- og uderum fremmes og det sikres, at skolerne generelt fremtræder som indbydende ikke mindst på de områder som af eleverne vurderes som væsentlige for deres oplevelse af skolens fysiske miljø. Styrkelse af central udviklingsunderstøttelse Blandt andet ansættelse af ekstra pædagogisk konsulent til at understøtte udviklingen og implementeringen af centrale mål. Opfølgning og evaluering Både centralt og decentralt er det væsentligt med styring og opfølgning på folkeskolens fortsatte udvikling. De centrale omdrejningspunkter for denne opfølgning er kvalitetsrapporten og dialogen med skolerne, der efterfølgende udmøntes i en handleplan. Den enkelte skoleleder skal efterfølgende indgå aftale med Børne- og Ungechefen for det almene område, der omsætter de kommunale udviklingsmål og den kommunale handleplan til mål og plan for den enkelte skole. En konsekvent og fælles brug af fælles redskaber er nødvendig for at få indikationer på, hvordan det går med kvaliteten i folkeskolen. Nogle af disse redskaber findes eller er under udvikling: Koordinerede læseprøver Et fælles redskab til at beskrive og arbejde med uddannelsesparathed Opgørelse over antallet af elever, der undervises i særlige klasser eller skoler 14

15 Resultater ved forskellige obligatoriske prøver Resultater ved afgangsprøver Undervisningsmiljøundersøgelser Brugertilfredshedsundersøgelser Ungdommens Uddannelsesvejlednings årlige skoleopdelte opgørelse af elevernes valg af uddannelse og deres frafald i det første år. Det er ikke nye målemetoder, der er brug for men en konsekvent og dialogorienteret brug af de eksisterende. Fra strategi til handling Projektudvalget fremsender sit forslag til strategi og indsatsområder, inklusiv prioritering af investeringerne til Udvalget for Børn, der videresender forslaget til Byrådet med eventuelle ændringer. Herefter tager Byrådet stilling til forslaget, der såfremt Byrådet tiltræder det, sendes i høring blandt folkeskolens parter. Efter endt høring tager Byrådet endelig stilling til forslaget. Indsatserne planlægges i et samarbejde mellem chefen for det almene område og skolelederne med udgangspunkt i den økonomiske ramme, der bliver stillet til rådighed af Byrådet og med Udvalget for Børn som det politiske udvalg, der tager stilling til de konkrete planer for indsatsen. De konkrete planer for indsatsen sendes i høring i folkeskolerne. Den konkrete fordeling mellem de forskellige formål indenfor de 5 hovedområder vil i løbet af denne proces blive kvalitetssikret i et samarbejde, hvor chefen for det almene område inddrager folkeskolerne. Specielt i forhold til mellemtrinnet iværksættes et udviklingsprojekt under ledelse af chefen for det almene område og med deltagelse fra folkeskolerne. Kommissorium og tidsplan godkendes af Udvalget for Børn. 15

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 1.1 Rullende indskoling - KRAI... 3 1.2 Læringsstile... 4 1.3 Læringsforståelse... 4 1.4 Miljøarbejde... 4 1.5

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere