Klima- og Miljøudvalget. Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til Affalds- og ressourceplan (ARP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- og Miljøudvalget. Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til Affalds- og ressourceplan 2015-2024 (ARP)"

Transkript

1 Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr Brevid Ref. ANSE Dir. tlf Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til Affalds- og ressourceplan (ARP) 31. august 2015 I dette notat sammenfattes alle bemærkninger, kommentarer og ideer til det planforslag til Affalds- og ressourceplan , som har været i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj Kommunen har modtaget 16 skriftlige høringssvar. Forvaltningen lagde desuden en udfordring på hjemmesiden Den 10. marts 2015 havde kommunens Klimaråd mulighed for at drøfte visioner og målsætninger i ARP. Der blev afholdt borgermøde den 23. april 2015 i Byens Hus, hvor der deltog 17 borgere. Nedenfor gennemgås først de væsentligste emner fra borgermødet og høringsperioden med forvaltningens vurderinger og forslag til ændringer af ARP. Til sidst er der et oversigtsskema over alle høringssvar. Behandling af væsentlig emner fra høringsperioden Der har været fire centrale temaer i de inputs, der er givet i høringsperioden. For det første har der generelt været en stor interesse for at etablere yderligere muligheder for sortering af husholdningsaffaldet. Nogle ønsker løsninger tæt på egen bolig, mens andre efterlyser flere muligheder for sortering decentralt og på genbrugspladserne. Det andet væsentlige tema, som bliver nævnt, er ønsket om øget fokus på affaldsforebyggelse. Der nævnes tiltag som leasing af værktøjer og trailere, muligheder for klunsning, samarbejde med genbrugsbutikker og undervisning af skoleklasser i forhold til forbrug og ressourcer. Temaet er aktualiseret ved, at Regeringen i høringsperioden også fremlagde "Danmark uden affald II strategi for affaldsforebyggelse". Et tredje tema er gebyrstruktur. Dels er der et ønske om fokus på, hvordan gebyrstrukturen i højere grad kan understøtte sortering, dels et ønske om at sikre sammenhæng mellem ydelse og betaling i forhold til de forskellige brugergrupper. Det sidste emne, som flere interessenter nævner, er dialog og kommunikation, hvor mere information bliver efterspurgt samt viden om hvordan og hvorfor det er nødvendigt at sortere, men også større inddragelse af forskellige grupper bliver efterspurgt, som et led i kvalitetssikringen af de nye ordninger. De centrale temaer understøtter i høj grad intentionerne med ARP, og de fremsendte input vil derfor indgå som supplerende materiale ved implementering af initiativerne i planen.

2 Side2/6 Forvaltningens forslag til ændringer i ARP Forvaltningen har ændret tidshorisonten for gennemførelse af enkelte initiativer fra 2015 til 2016 i ARP i forhold til det fremlagte høringsudkast. Det skyldes, at mange udviklingsopgaver har krævet ekstra ressourcer i dette arbejdsår. Resume fra borgermøde Mødet blev afholdt i Byens Hus, Stændertorvet 1, Tidspunkt kl borgere inkl. medlemmer af Klima- og Miljøudvalget deltog i mødet. På baggrund af dialogen på mødet har forvaltningen noteret følgende input: Ønsker: Fleksible løsninger Gerne flere muligheder tættere på, hvor man bor Gerne ens løsninger, så der sikres genkendelighed Gerne bringeordninger; ikke alt behøver at foregå hjemme Gerne forslag til løsninger i hjemmet Gerne forsøgsordninger Når løsninger kommer, så skal de virker fra starten Det skal være nemt for brugerne og de skal se at det nytter Fokus på organisk affald Kommunikation: Fortæl om resultaterne, også de gode Gerne et newsletter fra skraldemanden Bedre information om hvad der sker med affaldet Kommunikation skal være sjov og gerne med konkurrencer Apps om sortering Gerne happenings som supplement til information Gerne information på indersiden af låget til beholderen Skriv læserbreve om at komme i gang Hjælp kommunen med at informere, fordi så lytter flere Bruge ledige, rare mennesker til at informere ved etageboliger Informer om indendørssortering med eksempler Gerne spil på app eller via hjemmeside Ideer: Etablering af brugerpanel eller supportgruppe bestående af brugere/borgere At veje affaldet som i Holbæk Lav et supportteam, der kan hjælpe til en snarlig beslutning Lav forsøg om æstetik, og hvor værdien af nemt og tæt på bliver afprøvet Gør det nemmere at aflevere papir og ikke gennem en smal sprække Drøftelse på kommunens Klimaråd På baggrund af en kort gennemgang af planens indhold havde rådets medlemmer følgende input:

3 Side3/6 Borgerne i Roskilde er generelt positive og venter bare på at komme i gang med yderligere sortering information i form af en pjece vil være en god hjælp ARP er et fint bud men vær lydhør og opmærksom på, hvad der sker andre steder Afsætning er en udfordring det er vigtigt at have fokus på: værdiforøgelse hele værdikæden at sikre kapacitet at sikre upcycling og gerne at det gøres lokalt Pluk de lavthængende frugter og vær vågen overfor nye muligheder Tag udgangspunkt i borgernes motivation Det handler om læring over tid Der skal være transparens i processerne Husk at få de lokale institutioner med Det er en stor opgave, at hjælpe både borgere og virksomheder med at se affald som en ressource Oversigt over modtagne høringssvar i den rækkefølge som de er modtaget: Navn Indhold af bemærkninger Evt. ændringer i ARP 1 Karina Kalstad Roarsvej 2 2 Lone Larsen Jernbanegade 56 Forslag om at overveje brug af genbrugsmøbler i kommunens daginstitutioner. Forslag om etablering af løsning for opsamling af pap, plastik, metal, papir, batterier, elpærer, som afhentes fx en gang om måneden ved de enkelte boliger, samt forslag om en mobil enhed, som afhenter møbler og andet storaffald fra i nærområdet. Det kunne enten være bemandet eller ubemandet og gerne mod symbolsk betaling. Forslag om indsats i dialog med institutioner husstande samt i evaluering af ordninger for storskrald 3 Jan Obel Områdeleder Hyrdehøjområdet Boligselskabet Sjælland Kristianslund 47 A Forslag om sortering i 6 fraktioner i form af 6 bokse ved hver husstand, samt nedgravning af affaldsbeholdere med automatisk styring af tømningsfrekvens. Forslag om forbud mod central indsamling af organisk affald, som bør komposteres i egen have. husstande 4 Søren og Else Hansen Sankt Jørgens Vej 19 5 Anne Marie Thomsen formand HF Solvang Forslag om fortsat ugetømning af dagrenovation og samme frekvens på tømning af papir. Forslag om bedre skiltning om plast på genbrugspladsen samt ønske om flere offentligt opstillede kuber til emballageglas. Forslag om samarbejde vedrørende henkastet affald i haveforeningen. Ønske om forsøg med indsamling af ikke-pantbelagte dåser samt forslag om et depot af kompost på det grønne område ved Holbækvej. husstande samt i dialog med K/N om drift af genbrugspladsen Input indgår i dialog med Roskilde Haveselskab om bæredygtighed generelt og affaldsforebyggelse

4 Side4/6 6 Lisa Olsson Emilsgave Viby Sj. 7 Karen Askholm Bakkefløjen Viby Sj. 8 Jane Kvint Drosselvej 17 9 Ditte Kathrine Engelstoftegård Mølle Alle 23, Valby 10 Ole Nielsen Broager 2 B Store Valby Forslag om bedre skiltning på offentligt opstillede beholdere og kuber med inspiration fra DR-program om nudging. Forslag om samarbejde mellem kommunen og eksisterende genbrugsbutikker m.fl. Ønske om at klunse på genbrugspladsen efter et pointsystem eller på særlige dage. Forslag om at sætte (vægt)grænse for brug af genbrugspladsen samt at uddele mindre beholdere for at animere til omtanke og mindre forbrug. Forslag om indsamling af metalemballage fra de enkelte ejendomme eller fra områdepladser. Forlag om hold af frivillige der samler henkastet affald. Forslag til et inspirationshus, hvor medlemmer og frivillige i et fysisk hus giver gode råd til selvhjælp. Huset skal desuden bemandes af kunstnere og håndværkere. Desuden leasing af værktøj og typiske maskiner i husholdningen. Udover affald kunne energi og bæredygtighed generelt være i fokus i huset. Kopi af oplæg til Københavns Kommune om projekt Grønne gårde i København med elementer om affaldssortering, hønsehold, opsamling af regnvand m.v. som udover konkrete resultater desuden skal dyrke fællesskabet som det primære. Forslag om at engagere viceværter, ejer- og grundejerforeninger i affaldssortering. Forslag om offentlige opsamlingsløsninger til fokusfraktioner. Forslag om dialog med private husstande via omdelte poser til elskrot/batterier, kommunikation via børn og unge samt månedens affalds-tip på skraldespanden. Opfordring til lokale serviceerhverv med opfordringer til mere sortering. Forslag om mulighed for at låne trailer på genbrugspladsen. specifikt Input indgår i dialog med Kara/Noveren om affaldsforebyggelse samt i valg af ny løsning for private husstande husstande I dialog med Jane Kvint tages kontakt til henholdsvis INSP og Byens Hus for at undersøge om ideen er bæredygtig. husstande samt indsats om affaldsgårde i etageboliger husstande samt i indsats om etablering af netværk for ejendomsfunktionsnærer og i dialog med Kara/Noveren om drift af genbrugspladsen 11 Anders Fredenslund Skovbogade 11, Christine Almstrup Toppen 199 Tilkendegivelse af enighed om bioforgasning af organisk affald som en vigtig ressource i gyllebaserede biogasanlæg i forhold til både udnyttelse af næringsstoffer og produktion af vedvarende energi. Forslag om kommunikation som i højere grad fremhæver effekter og mål. Forslag om genkendelighed i affaldssortering på skoler og gymnasier i sammenhæng med undervisningen, hvor besøg på behandlingsanlæg kunne indgå. husstande. Input indgår i indsatser rettet mod kommunale institutioner og private erhvervsliv.

5 Side5/6 13 Kim Baundal Områdeleder Syd Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 14 Grøn Hverdag, Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde 15 Anna Bondo Nielsen Enhedslisten Roskilde Savner fokus på særlige forhold for udlejningsejendomme i planforslaget. Forslag om at se på ny gebyrstruktur, som i højere grad afspejler omkostninger ved indsamling i henholdsvis enfamilieog etageboliger. Desuden en række spørgsmål om indsatser rettet mod etageboliger i planforslaget. Tilkendegivelse af enighed om mål og virkemidler i planforslaget, mens foreningerne er skeptiske overfor kommunens medejerskab af Roskilde Kraftvarmeværk i sammenhæng med intentionerne om affaldsforebyggelse. Foreningerne stiller desuden spørgsmål omkring import af affald til forbrænding. Forslag om at gå i gang umiddelbart med indsamling af fokusfraktioner ved private husstande og ikke afvente forsøg, idet andre kommuners erfaringer bør være nok. Forslag om at kombinere indsamling ved områdepladser med indsamling ved den enkelte bolig. Forslag om at udbygge de eksisterende områdepladser til aflevering af storskrald og haveaffald. Foreningerne fremhæver behovet for kommunikation rettet mod børn og unge samt at informere specifikt for de gældende ordninger for storskrald. Desuden ønsker foreningerne et husstandsomdelt hæfte, der fortæller om både hvorfor og hvordan. Partiet er generelt positive i forhold til planforslagets strategiske virkemidler, men savner mere fokus på affaldsforebyggelse og yderligere dokumentation for økonomi og energiregnskab forbundet med implementering af mål og indsatser. Partiet foreslår, at der oprettes et hold af ambassadører, der skal være sparringspartner for kommunen. Kommunikation bør have højeste prioritet for at nå mål og hensigter, og elektroniske som skrevne medier skal anvendes klogt. Partiet fremhæver, at alle muligheder for at indtænke grønne jobs bør overvejes nøje. Partiet tilkendegiver, at kommunen bør satse på kildesortering frem for kildeopdeling, samt at igangsætning i foråret 2017 synes fornuftigt. Partiet har endvidere en række ideer som ikke kan vente til 2017, hvilket bl.a. er information om farligt affald, de gældende storskraldsordninger og direkte genbrug på genbrugspladserne, hvor der desuden bør stilles Input indgår i indsats om fremtidig gebyrstruktur samt i valg af ny affaldsordning for private husstande uanset boligtype. Konkrete spørgsmål er besvaret direkte. husstande samt i kommunikationsindsatsen. Spørgsmål om import af affald til forbrænding sendes videre til Kara/Noveren. husstande samt ved indsats om brugerundersøgelser og netværksaktiviteter. Input indgår endvidere i indsats om fremtidig gebyrstruktur og i dialog med Kara/noveren om drift af genbrugspladsen.

6 Side6/6 16 Per Kjøller Jensen Tepas Miljøhensyn ApS Bækgårdsvej 2N 4140 Borup yderligere mål for genanvendelse umiddelbart. Krav til sortering ved kommunale institutioner bør desuden implementeres straks. Partiet foreslår også, at det overvejes om økonomiske incitamenter kan medvirke til yderligere sortering. Firmaet tilbyder at være kommunen behjælpelig med implementering af mål og indsatser, idet firmaet dog mener, at kommunens bør sigte efter et højere genanvendelsesmål. Firmaet forholder sig kritisk til målet om at lade gebyrerne stige 10 % inden vedtagelse af en endelig løsning ved private husstande. Firmaet forholder sig kritisk til løsningen med nedgravede beholdere ved etageboliger, idet man i stedet peger på synlig affaldshåndtering. Firmaet peger på en løsning ved etageboliger, hvor affaldsopsamlingen flyttes tættere på brugerne i kombination med en optimering af indsamlingen. Løsningen er ikke præcist beskrevet. Endelig peger firmaet på at fællesskab og løbende tilsyn bør prioriteres i områder med etageboliger. Firmaet har stillet en række spørgsmål om mål og økonomi, som forvaltningen har besvaret. Opsamling på input på tagdel.dk, der er en privat hjemmeside, hvor både private, virksomheder og organisationer har mulighed for at lægge udfordringer op, som alle uanset baggrund har mulighed for at kommentere. Antallet af støtter nedenfor angiver, at andre liker samme holdning, forslag eller tilsvarende. Navn Indhold af bemærkninger Evt. ændringer i ARP 1 Karsten Ansbjerg Thørring 3 støtter 2 Ditte Kathrine Engelstoftegård Mølle Alle 23, Valby Forslag om fokus på opsamling af organisk affald svarende til den løsning, som anvendes i Aarhus (Red. nedgravede beholdere ved etageboliger). Desuden ønske om uddeling af indendørsudstyr til bla. organisk affald Samme forslag som fremsendt direkte til kommunen ovenfor. husstande. 3 Lars Sloth Forespørgsel om deltagelse i borgermøde om ARP Spørgsmål besvaret direkte.

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18.00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 18-02-2014 kl. 15:30 Vestforbrænding, Konferencesalen, Ejby Mosevej 219, Glostrup Medlemmer Bodil Kornbek Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Henrik

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere