Gymnasiedage.dk 25. sep Klasse(rums)ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiedage.dk 25. sep. 2013 Klasse(rums)ledelse"

Transkript

1 Gymnasiedage.dk 25. sep Klasse(rums)ledelse Søren Justesen Aalborg Tekniske Gymnasium og IKV/SDU 1

2 Hvem sætter dagsordenen i klasseværelset og hvad er god klasse(rums)ledelse? Workshoppen vil sætte fokus på hvad der sker i klasserummet og tage udgangspunkt i de markante udfordringer lærerne i dag møder i deres respektive klasser. Med øget elevmangfoldighed og stigende social kompleksitet hos eleverne vokser kravet til lærerne om klasse(rums)ledelse med refleksion over og analyse af undervisningen. Det handler ikke blot om ro og disciplin, men også om at turde stå i spidsen for elevernes læreprocesser og turde lede klasserumskulturen. 2

3 Hvad er klasse(rums)ledelse, hvad ved vi om det, hvorfor er det svært?! Væsentligt aspekt af undervisningens virkelighed! Betyder meget for undervisningens kvalitet og for lærerens og elevens trivsel! Både adfærdsledelse og læringsledelse altså ikke en skarp opdeling mellem ledelse og undervisning! Både lærerpersonligheden og det at være professionel er i fokus! Klasserumsledelse vedrører lærerens ledelse i klasserummet men elever spiller selvfølgelig også en rolle! Krydspres: elevens læreproces, elevens egne forhold og autoritetstabet! Klasserumsledelse er en KÆMPE udfordring i vores job 3

4 Klasse(rums)ledelse er hot!! Politiken, lørdag d. 21. sep Gymnasieforskning - kan bruges i praksis, nr. 1. september

5 Anvendt litteratur (se komplet liste til slut)! Læreren som leder, Helle Pauborg. Jytte V. Andersen, Gitte H. Ingerslev og Per Fibæk Andersen, Hans Reitzels Forlag 2011! Klasseledelse, Kvan nr. 90, Tidsskrift om læreruddannelse og skole, 2011! Mangfoldighed og fællesskab, Steen Beck og Michael Paulsen, Gymnasiepædagogik nr. 80, 2011! Unges motivation og læring, Noemi Katznelson m.fl., Hans Reitzels Forlag, 2013! Gymnasiepædagogik en grundbog, red. Erik Damberg m.fl., Hans Reitzels Forlag, 2013, især s af G. Ingerslev 5

6 Lille appetitvækker. Danske Dagblades Forening præsenterer: En fire minutters film af Susanne Bier 6

7 7

8 Klasse(rums)ledelse Klasseledelse eller klasserumsledelse kom på den uddannelsespolitiske og pædagogiske dagsorden i Danmark for cirka 10 år siden. Går man 100 år tilbage i tiden, var disse begreber ukendte. I stedet var disciplin et centralt emne i pædagogikken Går man yderligere 100 år tilbage i tiden, var tugt eller skoletugt det dominerende ord. (Plauborg m.fl., 2010, s. 21) 8

9 Læreren har magt!! Lederskab bygger på en legitimeret ret og pligt til at tage ansvar og at gøre det på vegne af andre. Lederskab er derfor tæt forbundet med magt et begreb, der i den pædagogisk debat ofte er forbundet med berøringsangst, fordi det tillægges negative konnotationer. (Plauborg m.fl., 2010, s. 24) 9

10 Klasse(rums)ledelse (samlebetegnelse/definition)! Adfærdsledelse/disciplin Classroom Management! Læringsledelse/facilitering Relationskompetence (Gitte H. Ingerslev i Gymnasiepædagogik, s. 350) 10

11 God klasse(rums)ledelse (Plauborg m.fl. ) Forebyggende strategier: Forstyrrelsesprævention jf. Kounin (fokus på disciplin)! Sæt klare rammer for acceptabel adfærd i klasserummet, indarbejd den acceptable adfærd som en rutine Forstyrrelsesprævention af kognitiv art! Korte, klare og TYDELIGE instrukser! Opmærksomhed på om alle har forstået opgaven! Tag bestik af eventuel usikkerhed også den ikke udtalte 11

12 God klasse(rums)ledelse (fortsat) Andre elementer i god og effektiv klasseledelse: Bevare elevernes motivation! Små overraskelser! Justér undervejs afvig fra planen, hvis der bliver behov for det! Variation og skift i aktivitet undervejs Kende til elevernes forforståelse! Tilpas undervisningen, så den giver mening for eleverne! Hav interesse i elevernes etablerede virkelighedsforestillinger, deres spørgsmål samt kommentarer undervejs Klar struktur for undervisningen! På lektions-/modulplan men også i forløbet! Sørg for, at eleverne kender og forstår strukturen God ledelse handler også om troværdighed vi er forskellige (og eleverne accepterer dette uden større problemer) 12

13 Susanne Murning, gymnasieforsker, CEFU i Gymnasieforskning, nr 1. sep RÅD NR. 1 - FORDEL PLADSERNE Ved at fordele gymnasieklassens borde i små øer eller stille dem op med form som en hestesko, kan man ifølge post. doc. Susanne Murning give langt flere elever adgang til at sige noget i timerne. Og hendes forskning viser, at mundtlig deltagelse er alfa og omega i et uddannelsessystem, der ofte vurderer elevernes faglighed ud fra taletid. 13

14 Susanne Murning, gymnasieforsker, CEFU i Gymnasieforskning, nr 1. sep RÅD NR. 2 - INVITER TIL DELTAG ELSE Den typiske undervisningsform i gymnasiet er spørgsmål/svar-dialog mellem læreren og en enkelt elev. Ny forskning viser imidlertid, at det kun gør 5-6 elever aktive i timerne, mens de øvrige kan slumre hen bag computerskærmen, og de passive elever er ofte dem, der er fagligt usikre eller kommer fra ikke-boglige hjem. 14

15 Susanne Murning, gymnasieforsker, CEFU i Gymnasieforskning, nr 1. sep RÅD NR. 3 - KOMBINER FAGLIG OG SOCIAL Byt en bowling-tur i intro-forløbet ud med socialt faglige øvelser i klassen, så eleverne lærer hinanden at kende på kryds og tværs igennem arbejdet med noget fagligt. Så vil nye gymnasieelever få lyst til at danne makkerpar i timerne med andre end dem, de kender på forhånd og fra frikvar-tererne. Sociale relationer skaber tryghed, men her er det vigtigt, at eleverne ikke fastlåser sig selv og hinanden i få relationer og kendte mønstre - men at der gives plads til, at eleverne også kan opbygge nye relationer og (lærings-) fællesskaber. 15

16 God ledelse god undervisning? Hilbert Meyer: 10 kendetegn på god undervisning 1. Klar strukturering af undervisningen 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig klarhed 5. Meningsdannende kommunikation Bemærk: Meyers model er ikke alene lærercentreret, ej heller alene elevcentreret. Begge parter er altså medansvarlige for, at der foregår god undervisning.! 2. En betydelig mængde ægte læretid 6. Metodemangfoldighed 7. Individuelle hensyn 8. Intelligent træning 9. Transparente præstationsforventninger. 10. Stimulerende læremiljø Hilbert Meyer:! Hvad er god undervisning?, 2005! 16

17 17

18 Gitte H. Ingerslev ( Gymnasiepædagogik en grundbog, s ! At relatere til elevernes forforståelse! At variere og foretage skift i undervisningen! At strukturere undervisningen! Klare mål og tydelig markering af begyndelse og afslutning.! Klare instruktioner! Rutiner! Læreren som en markant og tydelig leder! Troværdighed, tone og stemning! Relationskompetence, autenticitet, nærvær 18

19 Klasse(rums)ledelse, elevtyper og motivation

20 Lars Qvortrup om klasseledelse og klassen som social enhed (Kvan, 2011)! Vi taler om klasseledelse fordi den moderne skoleklasse er det sted, hvor samfundet udspiller sig for øjnene af os med dets kultursammenstød, dets forsøg på meningsdannelse på tværs af forskelle og dets evindelige sammenstød og sammenbrud. 20

21 Hovedtemaer! Forskellige elevtyper forskellige læringsstrategier! Forskellige lærertyper - forskellige lærerstrategier! Den gode undervisning herunder uvd! Motivation 21

22 Klasseledelse, ifølge Quortrup fordi:! Skoleklassen er et af de sidste spejlbilleder af samfundet. Kun hvis projekt klasseledelse lader sig gøre, lader samfundet sig gøre. Forudsætningen for det moderne samfund er at eleverne lærer at danne samfund.! Det er i klassens komplekse virkelighed læreren består sin prøve.! Man ikke kan håndtere kompleksitet gennem rigid disciplinering og forenkling. Det kan man ved at skabe klare, meningsproducerende rammer 22

23 Klasseledelse! Klasse og klasseledelse befinder sig mellem orden og kaos i en tilstand af dynamisk, selvorganiseret kritikalitet.! Klassen er defineret ved, at den hele tiden genskaber sig selv - sin identitet og sin flygtige stabilitet - i kraft af dynamiske interne processer (Quortrup) 23

24 Undervisningens kompleksitet! Konteksten: fravær, manglende forberedelse, elevrådsmøde osv.! Læreres autoritetstab! Heterogene klasser! Gymnasiefremmede elever! Elevers manglende honorering af faglige krav, og deraf følgende prestigetab. Læreren som leder (2010) 24

25 Elevtyper og læringsstrategier forståelsesorienteret præstationsrettet modkulturel bohemestrategi 25

26 Trondmans elevtyper Gym.pæd. s. 436 teoretisk udg.pkt.: Følelsesstrukturer og læringsstrategier er vævet ind i hinanden Vel-socialiserede elever ( hjemme ) koden er knækket Ikke-socialiserede elever ( fremmed ) koden er ikke knækket Præstationslæring Aktivt deltagende i forlængelse af lærerens anvisninger.ønsker højt gennemsnit instrumentel læringsstrategi " overfladelæring Umotiveret og afstandtagende. Formår ikke at leve op til skolekrav. modkulturel strategi " modlæring Kundskabslæring Aktivt deltagende i forlængelse af egne refleksioner. Ønsker dybere forståelse. forståelsesorienteret læringsstrategi " dybdelæring Umotiveret og afstandtagende. Ønsker ikke at leve op til krav på skolens måde, men på sin egen måde bohemestrategi " alternativ læring 26

27 Elevtyper ifølge Mats Trondman Elevtyper Velsocialiserede elever Ikke-socialiserede elever den instrumentelt præstationsrettede strategi den kommunikativt forståelses- orienterede strategi! den afstandtagende modkulturelle strategi den afstandstagende! boheme-strategi overfladelæring dybdelæring modlæring alternativ læring 27

28 Forskelle i engagement (Beck/Paulsen) Fagligt afventende Fagligt ambivalent Fagligt bidragende Socialt bidragende De kontaktsøgende De veltilpasse De integrerede Socialt ambivalent De adspredte De forvirrede De pligtopfyldende Socialt tilbageholdende De uintegrerede De løst relaterede De instrumentelle 28

29 Kendetegn! De kontaktsøgende: turister i fagene og opdagelsesrejsende i den sociale verden, minus fagligt engagement! De forvirrede: kræver sikkerhed, mister koncentration, kræver sikre træningsbaner, fare for afkobling fra det faglige! De instrumentelle: klar, tydelig og målrationel undervisning, der er nyttig og brugbar, det sociale må ikke tage plads 29

30 Kendetegn fortsat! De pligtopfyldende: følger godt med fagligt, laver lektier, arbejder målrettet, men er ambivalente socialt set, dybdelæring! De integrerede: positiv indstilling til skolelivet, fagene er interessante i sig selv, deltager aktivt socialt, ikke nødvendigvis de dygtigste! De veltilpasse: bidrager socialt, det faglige er ikke en fremmed verden, men engagerer sig ikke fuldt ud i fagene 30

31 Kendetegn fortsat! De uintegrerede: føler ikke de passer i skolen, engagerer sig ikke fagligt men de vil gerne skolen og dens sociale fællesskab men kan ikke! De adspredte: har det ikke godt med det faglige men er mere socialt udfarende end de uintegrerede, svært ved at holde fokus, venteposition, minus aktiv social rolle i klassen! De løstrelaterede: socialt tilbageholdende, følger med i uv. fagligt, engagerer sig ikke fuldt ud 31

32 Udfordringer og anbefalinger (insp.: Mette Molbæk VIA UC og Susan Tetler DPU AU) Inkluderende klasseledelse i et organisatorisk perspektiv: - hvordan er skolens kultur, strategier og praksis - er ledelsen rammesættende ift. de fælles opgaver? - har de ansatte et fælles sprog.? - har alle et ejerskab ift. opgaverne? - fora for fælles drøftelse af den problemfyldte hverdag - videndeling mellem teams - kollegial sparring og supervision 32

33 Udfordringer og anbefalinger (insp.: Mette Molbæk VIA UC og Susan Tetler DPU AU) Inkluderende klasseledelse i et relationelt perspektiv: - hvordan er ledelsens og lærernes kommunikation til og om eleverne? - hvordan håndteres konflikter? - hvordan sikres fokus på både den enkelte og på fællsskabet/ klassen som helhed? - hvordan skaber lærere en demokratisk klassekultur og dialogisk undervisning? - er den enkelte lærer bevidst om sin egen ledelsesstil? 33

34 Udfordringer og anbefalinger (insp.: Mette Molbæk VIA UC og Susan Tetler DPU AU) Inkluderende klasseledelse i et didaktisk perspektiv: - hvordan arbejder ledelse, lærere, elever med mål (f-a-p-s)? - hvordan arbejdes med evaluering. Hvordan bruges dette? - hvordan arbejdes der elevernes bevidsthed om læringsprocessen? - hvordan arbejdes med undv.diff. og holddannelse? - hvordan arbejdes med varierende undervisnings- og arbejdsformer? 34

35 Udfordringer og anbefalinger (insp.: Mette Molbæk VIA UC og Susan Tetler DPU AU) Inkluderende klasseledelse i et teknisk/færdigheds perspektiv:! - hvilke regler og rutiner er der på skolen og hos den enkelte lærer?! hvilke konkret metoder benytter lærerne og hvorfor disse?! hvordan reagerer lærerne ved fx uro og overtrædelse af de fælles regler?! er der forskel på inkluderende klasseledelse og almindelig god undervisning? 35

36 Forslag til yderligere litteratur Mathiasen, Helle Aarhus Universitet (2012), baseret på 846 elever i Gymnasieskolen (2013) Qvortrup: Hvordan og hvorfor taler vi om klasseledelse? & Sven Erik Nordenbo: Forskning i klasserumsledelse i Tidsskriftet KVAN, nr. 90. Klasseledelse (2011) Ågård, Dorte: Klasserumsledelse (Ph.d undersøgelse 2012, ikke publiceret endnu) Mette Molbæk et al.: Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering (2012) Ulriksen, Murning, Ebbensgaard: Når gymnasiet er en fremmed verden, Samfundslitteratur (2009) Beck, Steen og Paulsen, Michael: Mangfoldighed og fællesskab (2011) Kirsten Jakobsen et al.: Forslag til at øge elevernes motivation (2012) 36

37 Forslag til yderligere litteratur! Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning (2007) Kostøl og Mausethagen: Relasjonorientert praksis og stabile læringsfellesskap (2011)! Luhmann, Niklas: Samfundets uddannelsessystem (2002)! Mathiasen, Helle Aarhus Universitet (2012), baseret på 846 elever i Gymnasieskolen (2013)! Plauborg, Helle et al.: Læreren som leder (2010)! Meyer, Hilbert: Ti kendetegn for god undervisning, Hvad er god undervisning 2006! Aspelin, Jonas: Stolthed og skam i undervisningen Når lærer og elever mødes 2004! Ulriksen, Murning, Ebbensgaard: Når gymnasiet er en fremmed verden, Samfundslitteratur 2009! Beck, Steen og Paulsen, Michael: Mangfoldighed og fællessskab

38 God undervisning? Work, walk and talk (ca. 30 min.)! Hvad er god klasse(rums)ledelse?! - barrierer og muligheder!! Send jeres indspark til mig på:!

39 Definition Klasse(rums)ledelse Klasse indikerer konteksten (fysiske forhold + adfærd) Ledelse handler overordnet om rammesætning og facilitering af læreprocesser. Engelsk Management (planlægning, organisering, kontrol) Leadership (arbejdet foregår værdigt og motiverende) Vigtigt at forstå klasseledelse som udøvelse af begge dele! 39

40 Gitte H. Ingerslev - dvd om klasseledelse (10:17) 40

41 Hvad sker der i klasserummet? Elever Typer Læringsstrategi Lærer Lærertyper Strategier 41 41

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Dorte Ågård 1. Klasseledelse på nye betingelser - hvorfor og hvordan. Klasseledelsens elementer. Min baggrund. Hvad skaber motivation og engagement?

Dorte Ågård 1. Klasseledelse på nye betingelser - hvorfor og hvordan. Klasseledelsens elementer. Min baggrund. Hvad skaber motivation og engagement? Klasseledelse på nye betingelser - hvorfor og hvordan Oplæg 25. marts 2014 for skolenetværket Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen Min baggrund 16 år i gymnasiet som lektor,

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET

SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET KULTUREL PRAKSIS, SOCIALE POSITIONER OG MULIGHED FOR INKLUSION Af Susanne Murning Ph.d.-afhandling, Foråret 2013 Center for Ungdomsforskning Institut for

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bachelorvinkler på lærerprofessionen

Bachelorvinkler på lærerprofessionen VIA Didaktik Center for Forskning og udvikling VIA University College Bachelorvinkler på lærerprofessionen - et kritisk og konstruktivt bidrag til lærerstuderende og skolens professionelle Nr. 2, Maj 2014

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere