sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning"

Transkript

1 sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

2 SUNDHEDSLEDELSE Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012 Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe under temagruppen om sundhed på arbejdspladsen i Sund By Netværket: Anne Blædel, Københavns Kommune; Marianne Pedersen, Gentofte Kommune; Gitte Petersen, Rødovre Kommune. Journalistisk gennemskrivning Andreas Christensen, Line-by-Line Grafisk tilrettelæggelse Karol Fuks, Idekompagniet Illustrationer Colourbox ISBN: Vejledningerne er udgivet som e-hæfter og kan frit kopieres eller downloades fra Sund By Netværkets hjemmeside,

3 I takt med at stadig flere arbejdspladser arbejder med sundhedsfremme, er der kommet et stigende behov for at sikre, at arbejdspladsernes sundhedsindsatser rent faktisk virker. Denne vejledning sætter fokus på sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme og bidrager bl.a. med erfaringer fra mange års arbejde med dette tema i Sund By Netværket. Hvad er sundhedsledelse? Begrebet sundhedsledelse er stadig så nyt, at der ikke er enighed om en egentlig definition, men der findes flere bud på, hvad sundhedsledelse handler om: Sundhedsledelse går ud på, at lederne skal skabe forudsætninger, rammer og strukturer, der gør det lettere for medarbejderne at træffe et sundt valg. For at kunne det skal de indsatser, der sættes i gang på arbejdspladsen, ind i hverdagen som en del af arbejdets organisering og tænkes ind i det strategiske grundlag. (Arbejdsmiljørådet) Sundhedsfremme skal indtænkes i virksomhedens overordnede strategi og i ledelsesredskaberne, herunder personalepolitikken. (Sundhedsstyrelsen) Ledelsesopgaven bliver at skabe rammer, hvor både sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen er tænkt ind og er med til at understøtte de strategiske mål. (Ledernes Hovedorganisation) Sundhedsledelse er, når et lederskab arbejder på at skabe en sundhedsfremmende arbejdspladskultur og værdier med henblik på at inspirere og motivere de ansatte til at deltage i dette udviklingsarbejde. Sundhedsfremmende ledelse kan også forstås som en vigtig del af den organisatoriske kapacitet for sundhedsfremme herunder ledelsens viden, færdigheder og evner samt organisationens politikker og strukturer, der støtter udviklingen af en sundhedsfremmende arbejdsplads. (A. Eriksson) 3

4 Det er centralt i flere af udsagnene om sundhedsledelse, at sundhed bliver sat på dagsordenen på alle niveauer i virksomheden. Sundhedsfremme skal være en del af virksomhedens politikker og strategier, men samtidig være en del af de ansattes hverdag via den kultur og de rammer, som de møder. Sundhedsledelse er ikke en ny ledelsesdisciplin, men nærmere en ny tankegang, hvor sundhed tænkes ind i virksomhedens eksisterende aktiviteter. Sundhedsledelse er ikke alene lederens ansvar arbejdsmiljørepræsentanten og andre nøglepersoner blandt medarbejderne skal også være med til at løfte opgaven. Derfor skal både ledere og de relevante medarbejdere undervises i, hvordan man kan arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen, fx via de eksisterende uddannelser for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Grunde til at arbejde med sundhedsledelse Arbejdspladsen er en oplagt arena, når man vil fremme borgernes sundhed. På arbejdspladsen er mennesker samlet på samme sted og i lang tid hver dag, og for mange mennesker er kollegerne et vigtigt socialt netværk. Derfor påvirker arbejdspladsen normer og adfærd, og undersøgelser har vist, at både ledere og medarbejdere mener, at arbejdspladsen gerne må blande sig i sundhedsforhold. Det betaler sig at investere i sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sunde ansatte er mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre på arbejdspladsen. Oplagte gevinster derudover er: Øget sundhed Stærkere sammenhold Stærkere arbejdspladskultur Større arbejdsglæde Godt image. Det er vigtigt at systematisere arbejdet med sundhedsfremme, så sundhedsindsatsen bliver koordineret og forankret bredt i organisationen. Sundhedsledelse kan være med til at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de ansattes arbejdsliv, som igen kan få en afsmittende virkning på deres livsstil. Solmodellen Når man skal arbejde konkret med sundhedsledelse, kan man tage udgangspunkt i modellen Solen (se side 5), som giver et overblik over, hvad sundhedsledelse kan rumme. Solmodellen er udviklet af Folkesundhed København i forbindelse med et forebyggelsesfondsprojekt om sundhedsledelse (2011). Modellen består af en kerne, to ringe og otte stråler. Kernen i modellen er sundhedsledelse, og herudfra stråler otte indsatsområder. I den inderste ring finder man elementerne i sundhedsledelse, mens der i den yderste ring står eksempler på konkrete tiltag inden for hvert element. Kortlægningsværktøj Solen kan også bruges, hvis man vil kortlægge, hvordan arbejdspladsen arbejder med sundhedsledelse i dag (se bilag 1). Ledelsen og relevante fora af ledere og medarbejdere kan drøfte hvert enkelt indsatsområde og på den måde fastslå, om arbejdspladsen står stærkere inden for nogle indsatsområder end inden for andre. På baggrund af den viden kan man drøfte, om der er behov for at iværksætte nye tiltag. Solmodellen kan evt. suppleres med Sundhedsstyrelses 5-trinsmodel, der ligeledes er et redskab til at vurdere, hvor langt arbejdspladsen er kommet med at arbejde strategisk og systematisk med sundhedsfremme. Når kortlægningen er på plads, kan Solmodellen også bruges til at planlægge sundhedsfremmende indsatser med udgangspunkt i de mange konkrete eksempler på indsatser i modellens yderste ring. 4

5 Solen en model til sundhedsledelse Sund kantine og mødeforplejning Fysisk aktivitet og træning i arbejdstiden Firmacykler Røgfri arbejdstid Aktiv møde- og pausepraksis Sundhedscoaching Rygestophold Motionshold Frugtordning Mindfulness Fysioterapi Skabe sunde rammer Sikre tilbud til medarbejderne Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø APV AMO-uddannelse Sundhed i arbejdsmiljøog miljøcertificering Årlige arbejdsmiljødrøftelser Forankre sundhedsfremme i MED Øremærke midler til sundhed Kommunikation, fx introforløb, jobopslag, historiefortælling/ nyheder Sætte det på dagsordenen i planlægningen af arbejdet Prioritere og synliggøre Sundhedsledelse Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Personalesundhedspolitik Eksisterende værdier/politikker MUS, APV, resultatkontrakter Omsorgs- og fraværsindsatser Lederen som rollemodel Understøtte sundhedsinitiativer i ord og handling Kompetenceudvikling af ledelse Arbejde systematisk - inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning Afholde dialogmøder med medarbejderne Gennemføre spørgeskemaundersøgelser Lave skriftlige mål og succeskriterier Sundhed i mødet med borgeren Sundhed i traditioner Årshjul, dagsordener Budgetter De otte indsatsområder solens stråler I de kommende afsnit vil hvert indsatsområde i solens stråler blive forklaret. Indsatsområderne er: 1. Prioritere og synliggøre 2. Lederen som rollemodel 3. Arbejde systematisk inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere 4. Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning 5. Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker 6. Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø 7. Skabe sunde rammer 8. Sikre tilbud til medarbejdere. Fælles for de syv første indsatser er, at de indtænker sundhedsfremme på et strategisk og strukturelt niveau det vil sige, at indsatserne bliver en del af arbejdspladsens rammer og vilkår og dermed retter sig mod alle medarbejdere. Den ottende indsats er mere individorienteret, men er stadigvæk strategisk, da tilbuddene iværksættes som led i en overordnet plan. 1. Prioritere og synliggøre Hvis man ønsker at fremme sundheden på arbejdspladsen, er det vigtigt at prioritere sundhedsfremme både økonomisk og i planlægningen af arbejdsdagen. Derudover er det en god ide at synliggøre arbejdspladsens sundhedsfremmende indsatser, da det bidrager til at skabe en kultur, hvor sundhed er en naturlig del af hverdagen. Øremærke midler til sundhed Ved at øremærke midler til sundhedsfremme i budgettet sikrer man, at der er penge til at skabe sunde rammer hele året. Det kan være store poster som etablering af træning i arbejdstiden eller sund kantinedrift eller små poster som indkøb af træningselastikker til medarbejderne. 5

6 6

7 Kommunikation, fx introduktionsforløb, jobopslag, historiefortælling/nyheder Hvis sundhed skal blive en naturlig del af arbejdspladsens kultur, bør sundhed indgå i relevant intern og ekstern kommunikation, fx: Introduktionsforløb For at sikre udbredelsen af arbejdspladsens sundhedsfremmende initiativer er det oplagt ved introduktion af nye medarbejdere og vikarer at oplyse om arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Jobopslag I stillingsannoncer kan man nævne, at arbejdspladsen har fokus på sundhed, og at man forventer, at medarbejderne ønsker at engagere sig i sundhedsarbejdet. Historiefortælling/nyheder Historier om arbejdspladsen kan relateres til sundhed, fx i interne nyhedsbreve, personaleblade og lokale aviser. Refleksioner om sundhed på arbejdspladsen kan også inddrages i ledernes interne mundtlige kommunikation, fx nytårshilsener, taler på temadage o.l. Sætte sundhed på dagsordenen i planlægningen af arbejdet I forbindelse med planlægningen af det daglige arbejde kan sundhed fx tænkes ind ved at planlægge sunde pauser, som fx kan være fysisk aktive pauser eller pauser med afslapning og musik. Desuden kræver det på nogle arbejdspladser særlig planlægning at sikre, at medarbejderne har tid og også tager sig tid til en reel frokostpause. Målrettet fysisk træning, som styrker kondition, led og muskler og forebygger nedslidning, kan også tænkes ind i arbejdstiden, ligesom man kan sikre variation i arbejdet og nye typer af arbejdsopgaver for at optimere arbejdsbevægelserne. 2. Lederen som rollemodel Det er afgørende for medarbejdernes holdning til sundhedsindsatserne, at lederen går forrest og er klædt på til at kunne motivere medarbejderne til at deltage. Også andre personer er centrale som meningsdannere på arbejdspladsen fx har arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter en betydningsfuld rolle. Understøtte sundhedsinitiativer i ord og handling Det er vigtigt, at lederen påtager sig at være rollemodel og bakker sundhedsinitiativerne op i både ord og handling. Det er ikke kun en opgave for den øverste chef, men også for mellemlederne, som har den daglige kontakt til medarbejderne. Kompetenceudvikling af ledelsen Flere undersøgelser har vist, at uddannelse af ledelsen inden for sundhedsfremme er afgørende for, om ledelsen prioriterer sundhedsarbejdet og kan motivere medarbejderne til at være med til at udvikle det. 3. Arbejde systematisk ved at inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Inden ledelsen bruger ressourcer på at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, bør arbejdspladsen tage stilling til, hvilke behov der er blandt de ansatte, og hvilke initiativer der vil give den største effekt. Det er vigtigt at arbejde systematisk, så man inddrager mellemledere og medarbejdere, kortlægger arbejdspladsens sundhed, fastsætter mål og løbende evaluerer og evt. justerer sundhedsindsatserne. Afholde dialogmøder med medarbejderne Når man skal gennemføre sundhedsfremmende initiativer, er det ofte nødvendigt at ændre rammer og strukturer, og her skal man inddrage medarbejdere på alle niveauer. Det kan ske på flere måder, fx ved at afholde dialogmøder, hvor ledelsen og medarbejderne kan drøfte, hvilke områder man ønsker at prioritere, og samtidig få inspiration til det videre arbejde. Gennemføre spørgeskemaundersøgelser En anden måde at afdække medarbejdernes behov og interesse på er ved at gennemføre spørgeskemaundersøgelser. Fordelen ved spørgeskemaer i forhold til dialogmøder kan være, at alle får mulighed for at svare anonymt. Både for at spare ressourcer og for at opnå en synergieffekt 1 kan kortlægningen ske i forbindelse med de kortlægninger, arbejdspladsen i forvejen gennemfører, fx arbejdspladsvurderingen (APV), medarbejderudviklingssamtalen (MUS), gruppeudviklingssamtalen (GRUS), lederudviklingssamtalen (LUS) og trivselsundersøgelser. 1 Synergieffekt betyder, at man opnår en bedre effekt, når indsatserne sammentænkes, end når de iværksættes hver for sig. Se under indsatsen Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø. 7

8 Fastsætte skriftlige mål og succeskriterier For at fastholde fokus på de sundhedsfremmende indsatser og på de mål, ledelsen gerne i samarbejde med medarbejderne har fastsat, er det vigtigt at formulere skriftlige mål og succeskriterier. Dette kan desuden tjene som dokumentation af indsatserne. Evaluering, fx før- og eftermåling For at finde ud af, om man får mest muligt for de penge og kræfter, man lægger i det sundhedsfremmede arbejde, er det vigtigt løbende at evaluere indsatserne. Hvordan indsatserne skal evalueres, afhænger af, hvilke mål og succeskriterier man har formuleret. Metoden kan spænde fra ambitiøse målinger af før- og eftertilstande til en dialog på personalemødet om tilfredsheden med indsatsen. Evalueringsresultater skal bruges til at justere eller evt. helt stoppe indsatsen, hvis man ikke opnår det forventede. Når man kender effekten af indsatserne, bliver det lettere at argumentere for, hvorfor der evt. også næste år skal afsættes midler på budgettet til sundhedsfremme. 4. Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning Ved at tænke sundhed ind i de strukturer, der allerede findes i forbindelse med daglige arbejdsopgaver, traditioner og møder, bliver det lettere at styrke arbejdspladsens sundhed. Sundhed i mødet med borgeren På mange arbejdspladser har medarbejderne direkte kontakt med borgerne. Det gælder fx på børne- og ungeområdet og på service- og plejeområdet. På de områder kan sundhed integreres i arbejdet med borgeren, fx gennem fælles træning med børnene i daginstitutionerne, beboerne på de psykiatriske bosteder eller de ældre borgere på plejecentrene. Andre eksempler er fælles sundhedsdage, temamøder og events og desuden fælles sunde rammer, sunde madordninger og røgfri miljøer. Sundhed i traditioner De fleste arbejdspladser har traditioner: julefrokost, sommerfest, forårsudflugt o.l. I forbindelse med disse traditioner kan man også indbygge sunde tiltag eller man kan iværksætte nye, sunde tilbagevendende arrangementer, fx en årlig idrætsdag eller sundhedsdag, hvor man sætter fokus på både den fysiske og den mentale sundhed. Årshjul, dagsordener Nogle arbejdspladser har indsat milepæle i forbindelse med den daglige drift i et årshjul, som ledergruppen, medindflydelsesudvalg (MED), arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og samarbejdsudvalg (SU) arbejder ud fra. For at holde fokus på sundhedsfremme giver det god mening at lægge iværksættelse, evaluering og evt. justering af sundhedsfremmende initiativer ind i årshjulet for at sikre en vedvarende indsats. Hvis man vil sikre, at sundhedsfremme til stadighed er på dagsordenen, kan man helt konkret have sundhedsfremme med som et fast punkt på dagsordenen til møder på alle niveauer, fx teammøder, afdelingsmøder, personalemøder, MED-/AMO-/SU-møder, ledermøder og centerchefmøder. Budgetter Se Øremærke midler til sundhed under indsatsområdet 1. Prioritere og synliggøre. 5. Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Når sundhed er en del af de ledelsesmæssige styringsredskaber, bliver ledere på alle niveauer i højere grad forpligtet til at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Personalesundhedspolitik Nogle arbejdspladser har en samlet personalesundhedspolitik andre arbejdspladser har politikker på særskilte sundhedsområder, og atter andre arbejdspladser har lagt deres sundhedspolitik ind under arbejdsmiljøpolitikken. Det kan være en fordel at have en separat personalesundhedspolitik, fordi den sætter særlig fokus på sundhedsområdet, men uanset hvad arbejdspladsen vælger, er det afgørende, at man koordinerer de forskellige politikker og sammentænker fx arbejdsmiljø og sundhedsfremme. 8

9 Eksisterende værdier, politikker og strategier Fælles for værdier og politikker er, at de sender signaler om en ønsket adfærd. Sundhed kan indarbejdes i eksisterende politikker eller strategier og på den måde blive en del af værdisættet på arbejdspladsen. Når man indarbejder sundhed i eksisterende ledelsesværktøjer, er det nemmere at implementere sundhedsfremmende aktiviteter. MUS, APV, resultatkontrakter Medarbejderudviklingssamtaler, arbejdspladsvurderinger og resultatkontrakter er strukturer, der allerede eksisterer på mange arbejdspladser, og er derfor også velegnede at tænke sundhed ind i. MUS Den årlige MUS-samtale er en oplagt mulighed for en dialog mellem leder og medarbejder om, hvordan arbejdspladsen kan bidrage til udviklingen af medarbejderens livsstilskompetence. Det anbefales, at man tager udgangspunkt i, hvad arbejdspladsen kan gøre for at fremme medarbejderens sundhed i arbejdstiden, frem for at tale om, hvordan den enkelte selv kan bidrage til sin sundhed i fritiden. Læs Sund By Netværkets vejledning om MUS-samtale APV Omtales senere under 6. Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Resultatkontrakter For at sikre, at arbejdspladsen når de opstillede mål for sundhedsfremme, kan man med fordel indskrive målene i resultatkontrakter, hvor lederen forpligter sig til at gennemføre og implementere sunde tiltag på arbejdspladsen. Omsorgs- og fraværsindsatser Ledere skal ifølge lov om sygedagpenge gennemføre en sygefraværssamtale senest fire uger efter medarbejderens første sygedag. Mange arbejdspladser vælger at gennemføre samtalen meget tidligere ud fra en antagelse om, at en god dialog og tæt kontakt mellem leder og den sygemeldte medarbejder kan nedbringe fraværet. Flere steder gennemfører man også forebyggende omsorgssamtaler. 9

10 Arbejdsmiljøorganisationen Sundhed kan med fordel implementeres i uddannelsen af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer mv. I forbindelse med arbejdsmiljøuddannelsen bør sundhedsfremme indgå både i den obligatoriske uddannelse som et kort emne og i den supplerende uddannelse som et længere forløb bestående af fx to halve dage. Ligeledes bør sundhed indgå i MED-uddannelsen. Det er oplagt at bringe sundhed på banen i både sygefraværs- og omsorgssamtaler, så samtalerne kan danne udgangspunkt for en respektfuld dialog om sundhed i relation til arbejdet. 6. Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø Det er en god ide, hvis arbejdspladsen sammentænker sundhedsfremme og arbejdsmiljø (både det fysiske og det psykiske), idet man på den måde kan sikre en systematisk og vedvarende sundhedsindsats. Det er også oplagt at undersøge, om sundhedsfremmende indsatser kan være med til at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis resultaterne af APV en fx viser, at medarbejderne har gener i muskler og led og derfor har risiko for nedslidning, giver det god mening at iværksætte indsatser, der har fokus på målrettet træning, så medarbejderne har den kondition og muskelstyrke, som arbejdet kræver. Integrationen kan derudover fx bestå i følgende: APV Der er mange muligheder for at inddrage sundhed i APV, da der er frihed i forbindelse med valg af APV-metode. Man kan fx inddrage spørgsmål, der kan bidrage til at afdække medarbejdernes interesse og behov for forskellige sundhedsfremmende indsatser. Læs Sund By Netværkets vejledning om APV Årlige arbejdsmiljødrøftelser Alle arbejdspladser skal ifølge Arbejdstilsynet gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Her vil det være oplagt også at drøfte sundhedsfremme. Arbejdstilsynet har udarbejdet en generel guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som arbejdspladsen kan tage udgangspunkt i, og guiden kan udvides til også at indeholde spørgsmål om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Spørgsmålene kan fx være: Har I haft nogle særlige arbejdsmiljø- og sundhedsudfordringer det seneste år? Har I arbejdssteder, opgaver eller arbejdsmetoder, der udgør en risiko for arbejdsmiljøet og/eller sundheden? Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet og sundheden? Står arbejdspladsen over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet og/eller sundheden? Sundhed i arbejdsmiljø- og miljøcertificering Hvis arbejdspladsen ønsker at blive arbejdsmiljøcertificeret, er der i nogle tilfælde krav om, at arbejdspladsen gennemfører sundhedsfremmende initiativer. Det er under alle omstændigheder en oplagt mulighed at arbejde med sundhed i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering. Læs Sund By Netværkets vejledning om certificering Forankre sundhedsfremme i MED På kommunale arbejdspladser er det et krav, at der etableres et samarbejdsudvalg og en arbejdsmiljøgruppe med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. Mange arbejdspladser har valgt at slå de to ting sammen i et MED-udvalg (medindflydelsesudvalg). Det er vigtigt at sikre, 10

11 at sundhedsfremmeindsatsen ikke isoleres i arbejdsmiljøgruppen, men bredes ud til hele MED-organisationen, da sundhedsfremmende initiativer gennemføres bedst, jo flere der tager ejerskab til dem. Sundhedsfremme er ifølge KTO-aftalen en del af MED-organisationens ansvarsområde. Læs Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (KTO) 7. Skabe sunde rammer Arbejdspladsen kan via strukturelle indsatser fastsætte rammer, så det sunde valg bliver lettere for den enkelte medarbejder. Men først når medarbejderen vælger det sunde, fordi det er en del af arbejdspladsens kultur, kan man tale om en sundhedskultur. For at realisere dette er det vigtigt at inddrage medarbejderne i arbejdet med sundhedsindsatserne. Der er mange muligheder for at skabe sunde rammer på arbejdspladsen. Det kan fx gøres ved at etablere en sund kantine og sund mødeforplejning, ved at skabe mulighed for fysisk aktivitet og træning i arbejdstiden, ved at indkøbe firmacykler, ved at indføre røgfri arbejdstid eller ved at indføre en aktiv møde- og pausepraksis. 8. Sikre tilbud til medarbejderne Der er mange muligheder for sundhedsfremmende tilbud til medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at der er en plan med tilbuddene, og at man ved, hvad man vil med tilbuddene, det vil sige, at de har sammenhæng med en overordnet plan og strategi for sundhedsfremme på arbejdspladsen, og at sundhedsindsatsen evalueres. Eksempler på tilbud kan være: sundhedscoaching, rygestophold, motionshold, frugtordning, mindfulness og fysioterapi. Man skal huske at undersøge, om SKAT vurderer, at tilbuddet er et personalegode, som der skal betales skat af. Læs mere om sundhedsledelse Sundhedsstyrelsen, Sundhed og trivsel på arbejdspladsen, 2010 Andrea Eriksson, Health-Promoting Leadership, 2011 Sund By Netværket, 9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model, 2010 Jørn Helder og Annie Hagel (red.), Sundhedsledelse forudsætninger, teori og perspektiver, 2009 Anders Hanson, Salulogent ledarskap för hälsosam framgång,

12 Bilag 1: Vejledning til kortlægningsskema til sundhedsledelse Formål Hvor Solen giver eksempler på forskellige sundhedsfremmende indsatser, som arbejdspladsen kan have strategisk fokus på eller etablere, så kan man i kortlægningsværktøjet skrive: Hvad arbejdspladsen allerede gør (kortlægning) Hvilke sundhedsfremmende tiltag arbejdspladsen kunne gøre (planlægning). Målgruppe Fora, hvor det kunne være relevant at arbejde med modellen, kunne evt. være ledergrupper, MED/AMO/SU, HR-stabe o.l. Man kan arbejde med kortlægnings- og planlægningsværktøjet i en eller flere grupper på en arbejdsplads. Det er ikke hensigtsmæssigt med alt for store grupper, da alle helst skal være med til at udfylde skemaet. Vi anbefaler grupper på mellem tre og otte ansatte. Udfyldelse af skemaet I starter med at udfylde den første række i skemaet, hvor I noterer, hvad I allerede gør inden for hvert af de otte strategiske indsatsområder (svarende til de orange felter i solen). Når I har udfyldt den første række med konkrete eksempler på iværksatte indsatser, skal I afsætte tid til dialog med fokus på fx følgende spørgsmål: Næste skridt er, at I udfylder anden række for hvert af de strategiske områder, så I svarer ja eller nej til, om der overordnet er behov for forbedringer inden for det pågældende strategiske område. Så I svarer fx ja eller nej til, om der er behov for forbedringer under Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Det kan være en god ide at inddrage følgende spørgsmål i overvejelsen over, om der er behov for forbedringer: Giver svarene i første række anledning til at ændre prioriteringen af sundhedsfremmende indsatser eller er det godt, som det er? Er der strategiske områder, hvor I ingen eller næsten ingen indsatser har? Til sidst udfyldes sidste række med konkrete forslag til indsatser inden for hvert af de strategiske områder, hvor I har svaret ja til, at der er behov for ændringer. Ud fra svarene i hele skemaet kan I nu udarbejde en prioriteret handleplan for, hvilke indsatser I vil iværksætte først, og beskrive mål, ansvar, tidsplan og evt. nærmere detaljer for indsatsen. Er der enighed om, hvad arbejdspladsen allerede gør? (Hvis der er flere grupper, skal I blive enige om svarene i første række, inden I går videre). Er nogle af de strategiske områder overeller underrepræsenterede? Hvorfor? Er nogle af de strategiske områder vigtigere end andre eller en forudsætning for andre? Hvorfor? 12

13 Kortlægningsskema til sundhedsledelse Indsats Beskriv det, I allerede gør Er der behov for forbedringer? Skriv Ja eller Nej Hvis ja, skriv forslag til forbedringer og/eller nye tiltag Prioritere og synliggøre Lederen som rollemodel Arbejde systematisk, inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø Skabe sunde rammer Sikre sundhedsfremmetilbud til de ansatte 13

14 14

15 Inspiration om sundhedsfremme Denne vejledning er en del af en serie, som Sund By Netværket er begyndt at udgive i Med hver deres fokus giver vejledningerne en hjælp, når private og offentlige arbejdspladser sætter sundhedsfremmende aktiviteter i gang. Hver vejledning giver forslag til spørgsmål og temaer, som bør medtænkes i tilrettelæggelsen af indsatserne. Serien består foreløbig af syv vejledninger, der behandler sundhedsfremme på arbejdspladsen: Certificering Etiske overvejelser MUS-samtale Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedstjek Sundhedsledelse Fra sygefravær til arbejdsevne. Målgruppen for vejledningerne Vejledningerne retter sig mod private og offentlige arbejdspladser og andre, der er engageret i at rådgive virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdspladser, der ønsker en grundigere vejledning i, hvordan man sætter sundhed på dagsordenen, kan have glæde af to større publikationer om emnet, som udkom i 2010: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen (Sundhedsstyrelsen) og 9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model (Sund By Netværket). Disse to publikationer beskriver bl.a., hvordan man kan bruge sundhedsfremme strategisk i virksomhederne. Arbejdspladsen er velegnet til sundhedsfremme En lang række undersøgelser peger på, at sundhedsfremme på arbejdspladsen er en effektiv indsats, og at det er lettere at opnå adfærdsændringer, når sundhedsfremmeindsatserne også er strukturelle det vil sige rettet mod at gøre arbejdspladsen til en sund ramme for de ansatte og når indsatserne retter sig mod grupper, hvor kolleger kan støtte hinanden i at ændre sundhedsvaner. Andre undersøgelser viser, at danskerne gerne vil have en hjælpende hånd til at leve sundere, og at arbejdspladsen er et særligt velegnet sted til dette. Blandt virksomheder og ansatte er der desuden udbredt enighed om, at arbejdspladsen har et medansvar for at fremme et sundere liv. Sundhedsfremme på det strategiske niveau For at sikre, at en sundhedsindsats integreres i arbejdspladsens liv, er det nødvendigt at løfte indsatsen til det strategiske niveau, hvor sundhed opfattes som en del af virksomhedens værdisæt og ledelsesmæssige beslutninger. De enkelte sundhedsindsatser kan således ikke stå alene, men skal være i tråd med arbejdspladsens politikker og strategier som fx værdigrundlaget, HRstrategien, sundhedspolitikken, arbejdsmiljøpolitikken og andre personalepolitikker. Endelig er der også mulighed for at knytte indsatsen til aftaler truffet mellem arbejdsmarkedets parter, fx overenskomsterne. At arbejde strategisk med sundhedsfremme indebærer, at man udarbejder mål for arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen, og at man hvert år evaluerer, om disse mål er nået. Desuden skal sundhedsfremme være en del af virksomhedens daglige drift. Arbejdspladsens sunde rammer Ud over at iværksætte tilbud, der kan hjælpe den enkelte til at ændre livsstil, kan arbejdspladsen gennem miljøændringer og politikker skabe rammer, der gør det nemmere at vælge sundt. Her er der altså tale om, at indsatsen ikke retter sig mod den enkelte, men i stedet mod hele organisationen. En vellykket indsats på en arbejdsplads har ikke blot følger for de ansatte, men også for arbejdspladsen som sådan. Arbejdet med sunde rammer kan fx omfatte: At vedtage en sundhedspolitik At stille sundhedsmæssige krav til maden, der serveres i kantinen At sørge for omklædnings- og badefaciliteter til ansatte, der cykler til arbejde At emnet trivsel bliver et fast punkt på alle personalemøder At fysisk træning kan foregå (helt eller delvist) i arbejdstiden. Med dette perspektiv på indsatsen bliver det muligt at sætte fokus på de sociale, miljømæssige og organisatoriske faktorer, der påvirker de ansattes sundhed og er medvirkende årsager til sygdom og eksklusion fra arbejdsmarkedet. 15

16 Sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgivers, arbejdstagers og samfundets samlede indsats for at forbedre den arbejdende befolknings sundhed og velbefindende. Arbejdspladsen kan opnå dette ved en kombination af: Livsstil Kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol og stress Forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø Forbedret støtte til arbejdstagernes personlige udvikling Fremme af arbejdstagernes aktive medvirken. Intregreret sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen Gennem mange år har man i Danmark taget udgangspunkt i et integreret sundhedsfremmebegreb, hvor sundhedsfremmeindsatsen skal indeholde elementer af livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Sundhedsfremmeindsatsen skal altså gå på tre ben. De ansatte skal opleve, at der er en sammenhæng mellem de forskellige elementer, for at man opnår det optimale udbytte af en indsats. Arbejdsmiljø Fysik, kemisk og psykosocialt arbejdsmiljø Virksomhedens sociale ansvar (CSR) Fastholdelse, integration og seniorpolitik Kilde: Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen SUND BY NETVÆRKET Sund By Sekretariatet C/o KL Huset Weidekampsgade København S Telefon:

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning MUS-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Mus-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

sundhedstjek Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

sundhedstjek Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning sundhedstjek Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Sundhedstjek Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen Arbejdsmiljøkonferencen 2012 den 20. november Anne Blædel Camilla Hjørnholm Olsen Tlf: 3530 3571 Tlf: 3530 2324 Mail: fp93@suf.kk.dk Mail:

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget Notat Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation Til: MED udvalget Revision af sundhedsordningen Sundhedsfremme og forebyggelse bør indtænkes strategisk, være forankret i organisationens vision og

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Workshop nr. 406 AM2013 Tirsdag den 12. nov. 2013 V/ Just B. Justesen og Mads Andreasen 2 Vi har ikke råd til at lade være!! Vi skal være

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Attraktiv arbejdsplads - hvordan?

Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Program Præsentation af projekt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Refleksion/spørgsmål Gruppesnak om jeres erfaringer med at gøre arbejdspladser attraktive

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER Sundhed på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner Folkesundhed Aarhus tilbyder private og offentlige arbejdspladser samt

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø,

Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø, Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø, sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Side 1 af 7 Indledning Dette notat handler om, hvordan vi i Sundhed og Omsorg ser på og arbejder med arbejdsmiljø,

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere