sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning"

Transkript

1 sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

2 SUNDHEDSLEDELSE Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012 Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe under temagruppen om sundhed på arbejdspladsen i Sund By Netværket: Anne Blædel, Københavns Kommune; Marianne Pedersen, Gentofte Kommune; Gitte Petersen, Rødovre Kommune. Journalistisk gennemskrivning Andreas Christensen, Line-by-Line Grafisk tilrettelæggelse Karol Fuks, Idekompagniet Illustrationer Colourbox ISBN: Vejledningerne er udgivet som e-hæfter og kan frit kopieres eller downloades fra Sund By Netværkets hjemmeside,

3 I takt med at stadig flere arbejdspladser arbejder med sundhedsfremme, er der kommet et stigende behov for at sikre, at arbejdspladsernes sundhedsindsatser rent faktisk virker. Denne vejledning sætter fokus på sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme og bidrager bl.a. med erfaringer fra mange års arbejde med dette tema i Sund By Netværket. Hvad er sundhedsledelse? Begrebet sundhedsledelse er stadig så nyt, at der ikke er enighed om en egentlig definition, men der findes flere bud på, hvad sundhedsledelse handler om: Sundhedsledelse går ud på, at lederne skal skabe forudsætninger, rammer og strukturer, der gør det lettere for medarbejderne at træffe et sundt valg. For at kunne det skal de indsatser, der sættes i gang på arbejdspladsen, ind i hverdagen som en del af arbejdets organisering og tænkes ind i det strategiske grundlag. (Arbejdsmiljørådet) Sundhedsfremme skal indtænkes i virksomhedens overordnede strategi og i ledelsesredskaberne, herunder personalepolitikken. (Sundhedsstyrelsen) Ledelsesopgaven bliver at skabe rammer, hvor både sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen er tænkt ind og er med til at understøtte de strategiske mål. (Ledernes Hovedorganisation) Sundhedsledelse er, når et lederskab arbejder på at skabe en sundhedsfremmende arbejdspladskultur og værdier med henblik på at inspirere og motivere de ansatte til at deltage i dette udviklingsarbejde. Sundhedsfremmende ledelse kan også forstås som en vigtig del af den organisatoriske kapacitet for sundhedsfremme herunder ledelsens viden, færdigheder og evner samt organisationens politikker og strukturer, der støtter udviklingen af en sundhedsfremmende arbejdsplads. (A. Eriksson) 3

4 Det er centralt i flere af udsagnene om sundhedsledelse, at sundhed bliver sat på dagsordenen på alle niveauer i virksomheden. Sundhedsfremme skal være en del af virksomhedens politikker og strategier, men samtidig være en del af de ansattes hverdag via den kultur og de rammer, som de møder. Sundhedsledelse er ikke en ny ledelsesdisciplin, men nærmere en ny tankegang, hvor sundhed tænkes ind i virksomhedens eksisterende aktiviteter. Sundhedsledelse er ikke alene lederens ansvar arbejdsmiljørepræsentanten og andre nøglepersoner blandt medarbejderne skal også være med til at løfte opgaven. Derfor skal både ledere og de relevante medarbejdere undervises i, hvordan man kan arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen, fx via de eksisterende uddannelser for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Grunde til at arbejde med sundhedsledelse Arbejdspladsen er en oplagt arena, når man vil fremme borgernes sundhed. På arbejdspladsen er mennesker samlet på samme sted og i lang tid hver dag, og for mange mennesker er kollegerne et vigtigt socialt netværk. Derfor påvirker arbejdspladsen normer og adfærd, og undersøgelser har vist, at både ledere og medarbejdere mener, at arbejdspladsen gerne må blande sig i sundhedsforhold. Det betaler sig at investere i sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sunde ansatte er mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre på arbejdspladsen. Oplagte gevinster derudover er: Øget sundhed Stærkere sammenhold Stærkere arbejdspladskultur Større arbejdsglæde Godt image. Det er vigtigt at systematisere arbejdet med sundhedsfremme, så sundhedsindsatsen bliver koordineret og forankret bredt i organisationen. Sundhedsledelse kan være med til at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de ansattes arbejdsliv, som igen kan få en afsmittende virkning på deres livsstil. Solmodellen Når man skal arbejde konkret med sundhedsledelse, kan man tage udgangspunkt i modellen Solen (se side 5), som giver et overblik over, hvad sundhedsledelse kan rumme. Solmodellen er udviklet af Folkesundhed København i forbindelse med et forebyggelsesfondsprojekt om sundhedsledelse (2011). Modellen består af en kerne, to ringe og otte stråler. Kernen i modellen er sundhedsledelse, og herudfra stråler otte indsatsområder. I den inderste ring finder man elementerne i sundhedsledelse, mens der i den yderste ring står eksempler på konkrete tiltag inden for hvert element. Kortlægningsværktøj Solen kan også bruges, hvis man vil kortlægge, hvordan arbejdspladsen arbejder med sundhedsledelse i dag (se bilag 1). Ledelsen og relevante fora af ledere og medarbejdere kan drøfte hvert enkelt indsatsområde og på den måde fastslå, om arbejdspladsen står stærkere inden for nogle indsatsområder end inden for andre. På baggrund af den viden kan man drøfte, om der er behov for at iværksætte nye tiltag. Solmodellen kan evt. suppleres med Sundhedsstyrelses 5-trinsmodel, der ligeledes er et redskab til at vurdere, hvor langt arbejdspladsen er kommet med at arbejde strategisk og systematisk med sundhedsfremme. Når kortlægningen er på plads, kan Solmodellen også bruges til at planlægge sundhedsfremmende indsatser med udgangspunkt i de mange konkrete eksempler på indsatser i modellens yderste ring. 4

5 Solen en model til sundhedsledelse Sund kantine og mødeforplejning Fysisk aktivitet og træning i arbejdstiden Firmacykler Røgfri arbejdstid Aktiv møde- og pausepraksis Sundhedscoaching Rygestophold Motionshold Frugtordning Mindfulness Fysioterapi Skabe sunde rammer Sikre tilbud til medarbejderne Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø APV AMO-uddannelse Sundhed i arbejdsmiljøog miljøcertificering Årlige arbejdsmiljødrøftelser Forankre sundhedsfremme i MED Øremærke midler til sundhed Kommunikation, fx introforløb, jobopslag, historiefortælling/ nyheder Sætte det på dagsordenen i planlægningen af arbejdet Prioritere og synliggøre Sundhedsledelse Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Personalesundhedspolitik Eksisterende værdier/politikker MUS, APV, resultatkontrakter Omsorgs- og fraværsindsatser Lederen som rollemodel Understøtte sundhedsinitiativer i ord og handling Kompetenceudvikling af ledelse Arbejde systematisk - inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning Afholde dialogmøder med medarbejderne Gennemføre spørgeskemaundersøgelser Lave skriftlige mål og succeskriterier Sundhed i mødet med borgeren Sundhed i traditioner Årshjul, dagsordener Budgetter De otte indsatsområder solens stråler I de kommende afsnit vil hvert indsatsområde i solens stråler blive forklaret. Indsatsområderne er: 1. Prioritere og synliggøre 2. Lederen som rollemodel 3. Arbejde systematisk inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere 4. Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning 5. Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker 6. Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø 7. Skabe sunde rammer 8. Sikre tilbud til medarbejdere. Fælles for de syv første indsatser er, at de indtænker sundhedsfremme på et strategisk og strukturelt niveau det vil sige, at indsatserne bliver en del af arbejdspladsens rammer og vilkår og dermed retter sig mod alle medarbejdere. Den ottende indsats er mere individorienteret, men er stadigvæk strategisk, da tilbuddene iværksættes som led i en overordnet plan. 1. Prioritere og synliggøre Hvis man ønsker at fremme sundheden på arbejdspladsen, er det vigtigt at prioritere sundhedsfremme både økonomisk og i planlægningen af arbejdsdagen. Derudover er det en god ide at synliggøre arbejdspladsens sundhedsfremmende indsatser, da det bidrager til at skabe en kultur, hvor sundhed er en naturlig del af hverdagen. Øremærke midler til sundhed Ved at øremærke midler til sundhedsfremme i budgettet sikrer man, at der er penge til at skabe sunde rammer hele året. Det kan være store poster som etablering af træning i arbejdstiden eller sund kantinedrift eller små poster som indkøb af træningselastikker til medarbejderne. 5

6 6

7 Kommunikation, fx introduktionsforløb, jobopslag, historiefortælling/nyheder Hvis sundhed skal blive en naturlig del af arbejdspladsens kultur, bør sundhed indgå i relevant intern og ekstern kommunikation, fx: Introduktionsforløb For at sikre udbredelsen af arbejdspladsens sundhedsfremmende initiativer er det oplagt ved introduktion af nye medarbejdere og vikarer at oplyse om arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Jobopslag I stillingsannoncer kan man nævne, at arbejdspladsen har fokus på sundhed, og at man forventer, at medarbejderne ønsker at engagere sig i sundhedsarbejdet. Historiefortælling/nyheder Historier om arbejdspladsen kan relateres til sundhed, fx i interne nyhedsbreve, personaleblade og lokale aviser. Refleksioner om sundhed på arbejdspladsen kan også inddrages i ledernes interne mundtlige kommunikation, fx nytårshilsener, taler på temadage o.l. Sætte sundhed på dagsordenen i planlægningen af arbejdet I forbindelse med planlægningen af det daglige arbejde kan sundhed fx tænkes ind ved at planlægge sunde pauser, som fx kan være fysisk aktive pauser eller pauser med afslapning og musik. Desuden kræver det på nogle arbejdspladser særlig planlægning at sikre, at medarbejderne har tid og også tager sig tid til en reel frokostpause. Målrettet fysisk træning, som styrker kondition, led og muskler og forebygger nedslidning, kan også tænkes ind i arbejdstiden, ligesom man kan sikre variation i arbejdet og nye typer af arbejdsopgaver for at optimere arbejdsbevægelserne. 2. Lederen som rollemodel Det er afgørende for medarbejdernes holdning til sundhedsindsatserne, at lederen går forrest og er klædt på til at kunne motivere medarbejderne til at deltage. Også andre personer er centrale som meningsdannere på arbejdspladsen fx har arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter en betydningsfuld rolle. Understøtte sundhedsinitiativer i ord og handling Det er vigtigt, at lederen påtager sig at være rollemodel og bakker sundhedsinitiativerne op i både ord og handling. Det er ikke kun en opgave for den øverste chef, men også for mellemlederne, som har den daglige kontakt til medarbejderne. Kompetenceudvikling af ledelsen Flere undersøgelser har vist, at uddannelse af ledelsen inden for sundhedsfremme er afgørende for, om ledelsen prioriterer sundhedsarbejdet og kan motivere medarbejderne til at være med til at udvikle det. 3. Arbejde systematisk ved at inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Inden ledelsen bruger ressourcer på at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, bør arbejdspladsen tage stilling til, hvilke behov der er blandt de ansatte, og hvilke initiativer der vil give den største effekt. Det er vigtigt at arbejde systematisk, så man inddrager mellemledere og medarbejdere, kortlægger arbejdspladsens sundhed, fastsætter mål og løbende evaluerer og evt. justerer sundhedsindsatserne. Afholde dialogmøder med medarbejderne Når man skal gennemføre sundhedsfremmende initiativer, er det ofte nødvendigt at ændre rammer og strukturer, og her skal man inddrage medarbejdere på alle niveauer. Det kan ske på flere måder, fx ved at afholde dialogmøder, hvor ledelsen og medarbejderne kan drøfte, hvilke områder man ønsker at prioritere, og samtidig få inspiration til det videre arbejde. Gennemføre spørgeskemaundersøgelser En anden måde at afdække medarbejdernes behov og interesse på er ved at gennemføre spørgeskemaundersøgelser. Fordelen ved spørgeskemaer i forhold til dialogmøder kan være, at alle får mulighed for at svare anonymt. Både for at spare ressourcer og for at opnå en synergieffekt 1 kan kortlægningen ske i forbindelse med de kortlægninger, arbejdspladsen i forvejen gennemfører, fx arbejdspladsvurderingen (APV), medarbejderudviklingssamtalen (MUS), gruppeudviklingssamtalen (GRUS), lederudviklingssamtalen (LUS) og trivselsundersøgelser. 1 Synergieffekt betyder, at man opnår en bedre effekt, når indsatserne sammentænkes, end når de iværksættes hver for sig. Se under indsatsen Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø. 7

8 Fastsætte skriftlige mål og succeskriterier For at fastholde fokus på de sundhedsfremmende indsatser og på de mål, ledelsen gerne i samarbejde med medarbejderne har fastsat, er det vigtigt at formulere skriftlige mål og succeskriterier. Dette kan desuden tjene som dokumentation af indsatserne. Evaluering, fx før- og eftermåling For at finde ud af, om man får mest muligt for de penge og kræfter, man lægger i det sundhedsfremmede arbejde, er det vigtigt løbende at evaluere indsatserne. Hvordan indsatserne skal evalueres, afhænger af, hvilke mål og succeskriterier man har formuleret. Metoden kan spænde fra ambitiøse målinger af før- og eftertilstande til en dialog på personalemødet om tilfredsheden med indsatsen. Evalueringsresultater skal bruges til at justere eller evt. helt stoppe indsatsen, hvis man ikke opnår det forventede. Når man kender effekten af indsatserne, bliver det lettere at argumentere for, hvorfor der evt. også næste år skal afsættes midler på budgettet til sundhedsfremme. 4. Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning Ved at tænke sundhed ind i de strukturer, der allerede findes i forbindelse med daglige arbejdsopgaver, traditioner og møder, bliver det lettere at styrke arbejdspladsens sundhed. Sundhed i mødet med borgeren På mange arbejdspladser har medarbejderne direkte kontakt med borgerne. Det gælder fx på børne- og ungeområdet og på service- og plejeområdet. På de områder kan sundhed integreres i arbejdet med borgeren, fx gennem fælles træning med børnene i daginstitutionerne, beboerne på de psykiatriske bosteder eller de ældre borgere på plejecentrene. Andre eksempler er fælles sundhedsdage, temamøder og events og desuden fælles sunde rammer, sunde madordninger og røgfri miljøer. Sundhed i traditioner De fleste arbejdspladser har traditioner: julefrokost, sommerfest, forårsudflugt o.l. I forbindelse med disse traditioner kan man også indbygge sunde tiltag eller man kan iværksætte nye, sunde tilbagevendende arrangementer, fx en årlig idrætsdag eller sundhedsdag, hvor man sætter fokus på både den fysiske og den mentale sundhed. Årshjul, dagsordener Nogle arbejdspladser har indsat milepæle i forbindelse med den daglige drift i et årshjul, som ledergruppen, medindflydelsesudvalg (MED), arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og samarbejdsudvalg (SU) arbejder ud fra. For at holde fokus på sundhedsfremme giver det god mening at lægge iværksættelse, evaluering og evt. justering af sundhedsfremmende initiativer ind i årshjulet for at sikre en vedvarende indsats. Hvis man vil sikre, at sundhedsfremme til stadighed er på dagsordenen, kan man helt konkret have sundhedsfremme med som et fast punkt på dagsordenen til møder på alle niveauer, fx teammøder, afdelingsmøder, personalemøder, MED-/AMO-/SU-møder, ledermøder og centerchefmøder. Budgetter Se Øremærke midler til sundhed under indsatsområdet 1. Prioritere og synliggøre. 5. Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Når sundhed er en del af de ledelsesmæssige styringsredskaber, bliver ledere på alle niveauer i højere grad forpligtet til at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Personalesundhedspolitik Nogle arbejdspladser har en samlet personalesundhedspolitik andre arbejdspladser har politikker på særskilte sundhedsområder, og atter andre arbejdspladser har lagt deres sundhedspolitik ind under arbejdsmiljøpolitikken. Det kan være en fordel at have en separat personalesundhedspolitik, fordi den sætter særlig fokus på sundhedsområdet, men uanset hvad arbejdspladsen vælger, er det afgørende, at man koordinerer de forskellige politikker og sammentænker fx arbejdsmiljø og sundhedsfremme. 8

9 Eksisterende værdier, politikker og strategier Fælles for værdier og politikker er, at de sender signaler om en ønsket adfærd. Sundhed kan indarbejdes i eksisterende politikker eller strategier og på den måde blive en del af værdisættet på arbejdspladsen. Når man indarbejder sundhed i eksisterende ledelsesværktøjer, er det nemmere at implementere sundhedsfremmende aktiviteter. MUS, APV, resultatkontrakter Medarbejderudviklingssamtaler, arbejdspladsvurderinger og resultatkontrakter er strukturer, der allerede eksisterer på mange arbejdspladser, og er derfor også velegnede at tænke sundhed ind i. MUS Den årlige MUS-samtale er en oplagt mulighed for en dialog mellem leder og medarbejder om, hvordan arbejdspladsen kan bidrage til udviklingen af medarbejderens livsstilskompetence. Det anbefales, at man tager udgangspunkt i, hvad arbejdspladsen kan gøre for at fremme medarbejderens sundhed i arbejdstiden, frem for at tale om, hvordan den enkelte selv kan bidrage til sin sundhed i fritiden. Læs Sund By Netværkets vejledning om MUS-samtale APV Omtales senere under 6. Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Resultatkontrakter For at sikre, at arbejdspladsen når de opstillede mål for sundhedsfremme, kan man med fordel indskrive målene i resultatkontrakter, hvor lederen forpligter sig til at gennemføre og implementere sunde tiltag på arbejdspladsen. Omsorgs- og fraværsindsatser Ledere skal ifølge lov om sygedagpenge gennemføre en sygefraværssamtale senest fire uger efter medarbejderens første sygedag. Mange arbejdspladser vælger at gennemføre samtalen meget tidligere ud fra en antagelse om, at en god dialog og tæt kontakt mellem leder og den sygemeldte medarbejder kan nedbringe fraværet. Flere steder gennemfører man også forebyggende omsorgssamtaler. 9

10 Arbejdsmiljøorganisationen Sundhed kan med fordel implementeres i uddannelsen af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer mv. I forbindelse med arbejdsmiljøuddannelsen bør sundhedsfremme indgå både i den obligatoriske uddannelse som et kort emne og i den supplerende uddannelse som et længere forløb bestående af fx to halve dage. Ligeledes bør sundhed indgå i MED-uddannelsen. Det er oplagt at bringe sundhed på banen i både sygefraværs- og omsorgssamtaler, så samtalerne kan danne udgangspunkt for en respektfuld dialog om sundhed i relation til arbejdet. 6. Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø Det er en god ide, hvis arbejdspladsen sammentænker sundhedsfremme og arbejdsmiljø (både det fysiske og det psykiske), idet man på den måde kan sikre en systematisk og vedvarende sundhedsindsats. Det er også oplagt at undersøge, om sundhedsfremmende indsatser kan være med til at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis resultaterne af APV en fx viser, at medarbejderne har gener i muskler og led og derfor har risiko for nedslidning, giver det god mening at iværksætte indsatser, der har fokus på målrettet træning, så medarbejderne har den kondition og muskelstyrke, som arbejdet kræver. Integrationen kan derudover fx bestå i følgende: APV Der er mange muligheder for at inddrage sundhed i APV, da der er frihed i forbindelse med valg af APV-metode. Man kan fx inddrage spørgsmål, der kan bidrage til at afdække medarbejdernes interesse og behov for forskellige sundhedsfremmende indsatser. Læs Sund By Netværkets vejledning om APV Årlige arbejdsmiljødrøftelser Alle arbejdspladser skal ifølge Arbejdstilsynet gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Her vil det være oplagt også at drøfte sundhedsfremme. Arbejdstilsynet har udarbejdet en generel guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som arbejdspladsen kan tage udgangspunkt i, og guiden kan udvides til også at indeholde spørgsmål om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Spørgsmålene kan fx være: Har I haft nogle særlige arbejdsmiljø- og sundhedsudfordringer det seneste år? Har I arbejdssteder, opgaver eller arbejdsmetoder, der udgør en risiko for arbejdsmiljøet og/eller sundheden? Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet og sundheden? Står arbejdspladsen over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet og/eller sundheden? Sundhed i arbejdsmiljø- og miljøcertificering Hvis arbejdspladsen ønsker at blive arbejdsmiljøcertificeret, er der i nogle tilfælde krav om, at arbejdspladsen gennemfører sundhedsfremmende initiativer. Det er under alle omstændigheder en oplagt mulighed at arbejde med sundhed i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering. Læs Sund By Netværkets vejledning om certificering Forankre sundhedsfremme i MED På kommunale arbejdspladser er det et krav, at der etableres et samarbejdsudvalg og en arbejdsmiljøgruppe med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. Mange arbejdspladser har valgt at slå de to ting sammen i et MED-udvalg (medindflydelsesudvalg). Det er vigtigt at sikre, 10

11 at sundhedsfremmeindsatsen ikke isoleres i arbejdsmiljøgruppen, men bredes ud til hele MED-organisationen, da sundhedsfremmende initiativer gennemføres bedst, jo flere der tager ejerskab til dem. Sundhedsfremme er ifølge KTO-aftalen en del af MED-organisationens ansvarsområde. Læs Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (KTO) 7. Skabe sunde rammer Arbejdspladsen kan via strukturelle indsatser fastsætte rammer, så det sunde valg bliver lettere for den enkelte medarbejder. Men først når medarbejderen vælger det sunde, fordi det er en del af arbejdspladsens kultur, kan man tale om en sundhedskultur. For at realisere dette er det vigtigt at inddrage medarbejderne i arbejdet med sundhedsindsatserne. Der er mange muligheder for at skabe sunde rammer på arbejdspladsen. Det kan fx gøres ved at etablere en sund kantine og sund mødeforplejning, ved at skabe mulighed for fysisk aktivitet og træning i arbejdstiden, ved at indkøbe firmacykler, ved at indføre røgfri arbejdstid eller ved at indføre en aktiv møde- og pausepraksis. 8. Sikre tilbud til medarbejderne Der er mange muligheder for sundhedsfremmende tilbud til medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at der er en plan med tilbuddene, og at man ved, hvad man vil med tilbuddene, det vil sige, at de har sammenhæng med en overordnet plan og strategi for sundhedsfremme på arbejdspladsen, og at sundhedsindsatsen evalueres. Eksempler på tilbud kan være: sundhedscoaching, rygestophold, motionshold, frugtordning, mindfulness og fysioterapi. Man skal huske at undersøge, om SKAT vurderer, at tilbuddet er et personalegode, som der skal betales skat af. Læs mere om sundhedsledelse Sundhedsstyrelsen, Sundhed og trivsel på arbejdspladsen, 2010 Andrea Eriksson, Health-Promoting Leadership, 2011 Sund By Netværket, 9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model, 2010 Jørn Helder og Annie Hagel (red.), Sundhedsledelse forudsætninger, teori og perspektiver, 2009 Anders Hanson, Salulogent ledarskap för hälsosam framgång,

12 Bilag 1: Vejledning til kortlægningsskema til sundhedsledelse Formål Hvor Solen giver eksempler på forskellige sundhedsfremmende indsatser, som arbejdspladsen kan have strategisk fokus på eller etablere, så kan man i kortlægningsværktøjet skrive: Hvad arbejdspladsen allerede gør (kortlægning) Hvilke sundhedsfremmende tiltag arbejdspladsen kunne gøre (planlægning). Målgruppe Fora, hvor det kunne være relevant at arbejde med modellen, kunne evt. være ledergrupper, MED/AMO/SU, HR-stabe o.l. Man kan arbejde med kortlægnings- og planlægningsværktøjet i en eller flere grupper på en arbejdsplads. Det er ikke hensigtsmæssigt med alt for store grupper, da alle helst skal være med til at udfylde skemaet. Vi anbefaler grupper på mellem tre og otte ansatte. Udfyldelse af skemaet I starter med at udfylde den første række i skemaet, hvor I noterer, hvad I allerede gør inden for hvert af de otte strategiske indsatsområder (svarende til de orange felter i solen). Når I har udfyldt den første række med konkrete eksempler på iværksatte indsatser, skal I afsætte tid til dialog med fokus på fx følgende spørgsmål: Næste skridt er, at I udfylder anden række for hvert af de strategiske områder, så I svarer ja eller nej til, om der overordnet er behov for forbedringer inden for det pågældende strategiske område. Så I svarer fx ja eller nej til, om der er behov for forbedringer under Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Det kan være en god ide at inddrage følgende spørgsmål i overvejelsen over, om der er behov for forbedringer: Giver svarene i første række anledning til at ændre prioriteringen af sundhedsfremmende indsatser eller er det godt, som det er? Er der strategiske områder, hvor I ingen eller næsten ingen indsatser har? Til sidst udfyldes sidste række med konkrete forslag til indsatser inden for hvert af de strategiske områder, hvor I har svaret ja til, at der er behov for ændringer. Ud fra svarene i hele skemaet kan I nu udarbejde en prioriteret handleplan for, hvilke indsatser I vil iværksætte først, og beskrive mål, ansvar, tidsplan og evt. nærmere detaljer for indsatsen. Er der enighed om, hvad arbejdspladsen allerede gør? (Hvis der er flere grupper, skal I blive enige om svarene i første række, inden I går videre). Er nogle af de strategiske områder overeller underrepræsenterede? Hvorfor? Er nogle af de strategiske områder vigtigere end andre eller en forudsætning for andre? Hvorfor? 12

13 Kortlægningsskema til sundhedsledelse Indsats Beskriv det, I allerede gør Er der behov for forbedringer? Skriv Ja eller Nej Hvis ja, skriv forslag til forbedringer og/eller nye tiltag Prioritere og synliggøre Lederen som rollemodel Arbejde systematisk, inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslutninger og den daglige opgaveløsning Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø Skabe sunde rammer Sikre sundhedsfremmetilbud til de ansatte 13

14 14

15 Inspiration om sundhedsfremme Denne vejledning er en del af en serie, som Sund By Netværket er begyndt at udgive i Med hver deres fokus giver vejledningerne en hjælp, når private og offentlige arbejdspladser sætter sundhedsfremmende aktiviteter i gang. Hver vejledning giver forslag til spørgsmål og temaer, som bør medtænkes i tilrettelæggelsen af indsatserne. Serien består foreløbig af syv vejledninger, der behandler sundhedsfremme på arbejdspladsen: Certificering Etiske overvejelser MUS-samtale Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedstjek Sundhedsledelse Fra sygefravær til arbejdsevne. Målgruppen for vejledningerne Vejledningerne retter sig mod private og offentlige arbejdspladser og andre, der er engageret i at rådgive virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdspladser, der ønsker en grundigere vejledning i, hvordan man sætter sundhed på dagsordenen, kan have glæde af to større publikationer om emnet, som udkom i 2010: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen (Sundhedsstyrelsen) og 9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model (Sund By Netværket). Disse to publikationer beskriver bl.a., hvordan man kan bruge sundhedsfremme strategisk i virksomhederne. Arbejdspladsen er velegnet til sundhedsfremme En lang række undersøgelser peger på, at sundhedsfremme på arbejdspladsen er en effektiv indsats, og at det er lettere at opnå adfærdsændringer, når sundhedsfremmeindsatserne også er strukturelle det vil sige rettet mod at gøre arbejdspladsen til en sund ramme for de ansatte og når indsatserne retter sig mod grupper, hvor kolleger kan støtte hinanden i at ændre sundhedsvaner. Andre undersøgelser viser, at danskerne gerne vil have en hjælpende hånd til at leve sundere, og at arbejdspladsen er et særligt velegnet sted til dette. Blandt virksomheder og ansatte er der desuden udbredt enighed om, at arbejdspladsen har et medansvar for at fremme et sundere liv. Sundhedsfremme på det strategiske niveau For at sikre, at en sundhedsindsats integreres i arbejdspladsens liv, er det nødvendigt at løfte indsatsen til det strategiske niveau, hvor sundhed opfattes som en del af virksomhedens værdisæt og ledelsesmæssige beslutninger. De enkelte sundhedsindsatser kan således ikke stå alene, men skal være i tråd med arbejdspladsens politikker og strategier som fx værdigrundlaget, HRstrategien, sundhedspolitikken, arbejdsmiljøpolitikken og andre personalepolitikker. Endelig er der også mulighed for at knytte indsatsen til aftaler truffet mellem arbejdsmarkedets parter, fx overenskomsterne. At arbejde strategisk med sundhedsfremme indebærer, at man udarbejder mål for arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen, og at man hvert år evaluerer, om disse mål er nået. Desuden skal sundhedsfremme være en del af virksomhedens daglige drift. Arbejdspladsens sunde rammer Ud over at iværksætte tilbud, der kan hjælpe den enkelte til at ændre livsstil, kan arbejdspladsen gennem miljøændringer og politikker skabe rammer, der gør det nemmere at vælge sundt. Her er der altså tale om, at indsatsen ikke retter sig mod den enkelte, men i stedet mod hele organisationen. En vellykket indsats på en arbejdsplads har ikke blot følger for de ansatte, men også for arbejdspladsen som sådan. Arbejdet med sunde rammer kan fx omfatte: At vedtage en sundhedspolitik At stille sundhedsmæssige krav til maden, der serveres i kantinen At sørge for omklædnings- og badefaciliteter til ansatte, der cykler til arbejde At emnet trivsel bliver et fast punkt på alle personalemøder At fysisk træning kan foregå (helt eller delvist) i arbejdstiden. Med dette perspektiv på indsatsen bliver det muligt at sætte fokus på de sociale, miljømæssige og organisatoriske faktorer, der påvirker de ansattes sundhed og er medvirkende årsager til sygdom og eksklusion fra arbejdsmarkedet. 15

16 Sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgivers, arbejdstagers og samfundets samlede indsats for at forbedre den arbejdende befolknings sundhed og velbefindende. Arbejdspladsen kan opnå dette ved en kombination af: Livsstil Kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol og stress Forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø Forbedret støtte til arbejdstagernes personlige udvikling Fremme af arbejdstagernes aktive medvirken. Intregreret sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen Gennem mange år har man i Danmark taget udgangspunkt i et integreret sundhedsfremmebegreb, hvor sundhedsfremmeindsatsen skal indeholde elementer af livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Sundhedsfremmeindsatsen skal altså gå på tre ben. De ansatte skal opleve, at der er en sammenhæng mellem de forskellige elementer, for at man opnår det optimale udbytte af en indsats. Arbejdsmiljø Fysik, kemisk og psykosocialt arbejdsmiljø Virksomhedens sociale ansvar (CSR) Fastholdelse, integration og seniorpolitik Kilde: Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen SUND BY NETVÆRKET Sund By Sekretariatet C/o KL Huset Weidekampsgade København S Telefon:

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Workshop nr. 406 AM2013 Tirsdag den 12. nov. 2013 V/ Just B. Justesen og Mads Andreasen 2 Vi har ikke råd til at lade være!! Vi skal være

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk Stress i en trivselstid Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk En historie Stress- og trivselsnetværk for HR/AM professionelle i kommuner (ca. 1/3) Arbejde med stress eller trivsel? Hvorfor?

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning Baggrund for strateginotatet side 3

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere