Dette dokument findes også på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument findes også på http://www.sslug.dk/patent/dkuug-2000-12-01"

Transkript

1 From: Ole Tange Sent: jeudi 14 décembre :50 To: Subject: DKUUGs svar til EU-høringen om software patenter (Danish) Dette dokument findes også på Svar fra foreningen DKUUG (Dansk UNIX System Bruger Gruppe) vedrørende EU-høringen om softwarepatenter. Dette indlæg er et svar på EU-kommissionens oplæg "The patentability of computer-implemented inventions - Consultation paper by the Services of the Directorate General for the Internal Market", Bruxelles, d , som kan downloades via Indledning Oplægget fra EU-kommissionen foreslår at indføre patentregler hvorefter al teknologi, herunder software, er patenterbar. Dvs. en afskaffelse at de nugældende bestemmelser i den europæiske patent-konvention, hvor software eksplicit er undtaget fra patentering. DKUUG vil på det kraftigste henstille, at man går imod softwarepatenter. Der findes så vidt vi ved ikke dokumentation for at softwarepatenter fremmer innovationen. Der er derimod meget der tyder på, at softwarepatenter vil virke hæmmende på innovationen. På softwareområdet gør der sig en række særlige forhold gældende, som vi vil søge at beskrive i dette oplæg: * computernetværk spiller en afgørende rolle, og derfor er det uhyre vigtigt at have åbne netværks-standarder, der ikke er behæftet med patenter * et meget højt innovationstempo * lav produktudviklings- og levetid * et meget stort antal potentielt patenterbare software-"opfindelser" som har karakter af at bygge videre på hinanden, f.eks. bygger elektronisk handel på den underliggende Internet-teknologi Erfaringer fra både de amerikanske patentmyndigheder og Den europæiske Patent-Organisation (EPO) viser, at det i praksis vil være umuligt at administrere softwarepatenter på en acceptabel måde. Patentmyndighederne skal kunne fastslå om et patent beskriver en ny ide, dvs. de skal undersøge om der findes "prior art" som er relevant for et givet patent. Derfor bør de undersøge den kolossalt omfattende tekniske og

2 videnskabelige litteratur om software, samt have kendskab til de ideer og metoder, som programmører har nedlagt i de milliarder af programlinjer, som udgør massen af den eksisterende software. Undtagen i ekceptionelle tilfælde med meget store gennembrud vil det være umuligt at fastslå, om en softwareopfindelse er ny. Vi er imidlertid positive overfor at hørings-oplægget, så vidt vi forstår det, søger at begrænse softwarepatenter ved at udelukke generelt anvendelige algoritmer, rene computerprogrammer ("computer programs as such") samt metoder til selve den forretningmæssige anvendelse af opfindelser, hvis teknologiske indhold i øvrigt er patenterbare. Vi finder dog at hvis man vil anlægge en sådan restriktiv holdning til softwarepatenter, så skal softwareområdet på en klar og generel måde undtages fra patentering, snarere end at ophæve den generelle undtagelse som oplægget foreslår. Udarbejdelse af alternativer For at en undtagelse af hele eller dele af softwareområdet kan fungere i praksis, er det naturligvis nødvendigt at grænsen præciseres uhyre klart. På de områder, Kommissionens oplæg foreslår undtaget, er der allerede givet patenter i henhold til de europæiske patentregler, selv om reglerne udtrykkeligt undtager software fra patentering. Der bør foretages en grundig vurdering af de administrative procedurer, der har muliggjort de mange trivielle softwarepatenter. Kigger man kun på egne databaser over eksisterende patenter? Hvilke ressourcer afsættes for at undersøge om det enkelte patent er nyt? Offentlighedens interesse i at der ikke udstedes urimelige patenter synes ikke at veje tungt nok i behandlingen af patentansøgninger. De to direkte er involverede parter - patentansøgerne og patentmyndighederne - har en fælles interesse i at patentsystemet udbygges. Det er et alvorligt problem at patentmyndighederne er indtægtsfinansierede, således at de har interesse i at godkende et stort antal patentansøgninger. Hvem varetager samfundets interesser? Vi er opmærksomme på, at det både er vanskeligt at udforme en grænsedragning, og at vurdere de enkelte patentansøgninger. Sammen med det tvivlsomme i at softwarepatenter fremmer innovationen, taler disse vanskeligheder for at bevare en stærk og generel formulering om at softwarepatenter er undtaget. Overflytning af patentområdet til EU DKUUG er i øvrigt positive overfor at den del af patentområdet, som i dag varetages af Den europæiske Patent-Organisation (EPO) flyttes over i EU-regi. Det vil give offentligheden bedre mulighed for at få indsigt i

3 de politiske og administrative beslutninger indenfor patentområdet og for at diskussionen om softwarepatentregler kan føres som en del af en bredere diskussion om informationssamfundet. EU-patentdomstol Forslaget om at flytte sidste-instans behandlingen af patentsager fra de enkelte landes domstole til en ny EU-patentdomstol er ikke nævnt i EUhøringsoplægget, men har som bekendt været diskuteret op til EUs forestående Nice-topmøde, fordi det indebærer en EU-traktatændring og en suverænitetsafgivelse. I betragtning af den lempelige og efter vor bedømmelse ulovlige patentadministration i EPO er vi skeptiske overfor om en EU-patentdomstol vil være i stand til at efterleve restriktionerne i et EU-regelsæt, såfremt domstolen i realiteten skabes ved at gøre EPO-apparatet til en EU-institution. Softwarepatenters indvirken på innovationen Kommissionens oplæg er, trods forslaget om ophævelse af software-undtagelsen, et interessant input til diskussion. De spørgsmål som oplægget fremhæver er efter vores opfattelse uhyre vigtige at få belyst - blandt andet softwarepatenters konsekvenser for innovation og for små og mellemstore virksomheders mulighed for at starte på nye markeder. I resten af svaret søger vi at belyse disse spørgsmål. Ingen dokumentation for at softwarepatenter fremmer innovation Så vidt vi ved findes der ikke undersøgelser, der underbygger at softwarepatenter virker fremmende på innovationen af software, dvs. udvikling og spredning af nye ideer og metoder indenfor software. Det konkluderes bl.a. i rapporten "The Economic Impact of Patentability of Computer Programs", som er udarbejdet af Intellectual Property Institute for EU-kommissionen. Fraværet af en sådan dokumentation er uhyre vigtig eftersom hovedargumentet for patenter er samfundets interesse i innovation, idet patenter skal beskytte innovative firmaer mod efterligninger af deres opfindelser. Fraværet af dokumentation er yderligere vigtig, da bevisbyrden for nytten af softwarepatenter må påhvile tilhængerne, eftersom indførelsen indebærer store omkostninger til patentundersøgelser, -ansøgninger, -anker og -retssager - uanset deres indvirken på innovationen. Softwareinnovation uden patenter Internettets og World Wide Webs udvikling er et tungtvejende eksempel på at der kan foregå en endda ekstremt hurtig innovation uden softwarepatenter. Hvorfor indføre softwarepatenter og dermed betale med et statssanktioneret monopol på software-ideer for at få en teknologisk udvikling, hvis denne udvikling allerede kører for fuld kraft?

4 Internettets og World Wide Web er karakteriseret ved at alle har ret til at udvikle software der implementerer de åbne standarder, nettet er baseret på, uden at krænke patentrettigheder. Det gælder f.eks. standarderne for hvorledes den basale netværkskommunikationen foregår (herunder TCP/IP-protokollerne) eller hvorledes Internet-browsere fremviser grafik og kommunikerer med Internet-servere (bl.a. HTML-standarden og HTTP-protokollen). Den frie adgang til at udvikle og distribuere Internet-relateret software har medført en positiv spiral: * mange alternative leverandører af Internet-relateret software som til gavn for forbrugerne tilbyder den samme, basale funktionalitet, f.eks. at browse Internettet. * utrolig hård konkurrence på pris og kvalitet. * innovationen forstærkes fordi nye Internet-relaterede virksomheder kan startes med relativt lave udgifter til kvalitetssoftware og uden risiko for at et nyt produkt eller en ny forretningsidé krænker et patent. * en tradition for gensidig hjælp og spredning af kreative ideer indenfor nyhedsgrupper på Internettet, brugergrupper af kommercielle og open source produkter, m.m.; denne tradition påvirker innovationen positivt fordi det er en mulighed for at lære om teknologien på uddannelsesinstitutioner m.m. ligesom det også er en kilde til nyttig information i virksomheder. I USA har patentmyndighederne i de aller seneste år godkendt mange softwarerelaterede patenter. Der er tegn på et begyndende juridisk patent-cirkus, hvor firmaer i stigende grad sagsøger hinanden og gør krav på patenter. Som bekendt er der således et amerikansk firma, der mener at have patent på elektronisk handel, og kræver 0,3% af omsætningen på alle websites med e-handel. Softwarepatenter og såkaldte "netværkseksternaliteter" Vi mener der er meget der tyder på, at den kolossalt hurtige teknologiske udvikling omkring Internettet og på andre it-områder hænger sammen med fraværet af softwarepatenter: Tim Berners-Lee, der opfandt selve Word Wide Web, dvs. den grafiske, klikbare grænseflade til Internettet, er blevet spurgt om det ikke har ærgret ham, at han ikke har kunnet "score kassen" (cash in) på web'en. Han svarede: "Hvis teknologien havde været privatejet (proprietary), var den aldrig gået i luften. Beslutningen om at gøre web-en til et åbent system var nødvendig for at den kunne blive universel". (Se kildehenvisning 1). Betydningen af at standarder indenfor software er frit tilgængelige, herunder at de ikke er behæftet med patenter, hænger sammen med et særkende ved software: Mange software-produkter har hvad der i erhvervsøkonomien betegnes som stærke netværkseksternaliteter (se kildehenvisning 2 og 3). Det er produkter hvis anvendelighed er

5 afhængig af at andre har de samme produkter, således som det er tilfældet med f.eks. telefoner. Patentbeskyttelse af produkter med stærke netværkseksternaliter er mindre fordelagtig, selv for deres opfindere, fordi en meget stor spredning af en metode kan være en forudsætning for at den pågældende teknologi overhovedet realiseres. Således kan man formode, at hvis alle brugere af Berners-Lees ideer skulle betale licens pga. et patent, var teknologien ikke blevet spredt, og web-en havde simpelthen ikke eksisteret i dag. Softwarepatenter og det høje innovations-tempo Den ekstremt hurtige udvikling på IT-området betyder endvidere, at patentbeskyttelse tildels er overflødig som et redskab til at forhindre konkurrenter i at efterligne en opfindelse. En central konkurrence-parameter for IT-virksomheder er intellektuel kapital i form af teknologisk og markedsmæssigt kendskab. Hvis et firma har intellektuel kapital til selv at udvikle de teknologisk og markedsmæssigt rigtige ideer, og et andet firma kun evner at efterligne, så vil sidstnævnte som oftest alligevel være håbløst bagefter. Man skal huske at ophavsretten tvinger efterligneren til at udvikle sin egen version af programmet, og den tid dette kræver kan være meget betydningsfuld på et marked der udvikler sig hurtigt. De almindelige regler om forretningshemmeligheder, industrispionage osv. gælder selvfølgelig også på IT-området. Softwareområdet med den store betydning af netværk og det høje innovationstempo adskiller sig formentlig fra andre områder, hvor patenter spiller en stor rolle. I medicinalindustrien er værdien for den enkelte forbruger af f.eks. en medicin mod AIDS ikke afhængig af at mange andre bruger den samme medicin. Problematikken med at patentbeskyttelse kan stå i vejen for den spredning af en opfindelse, der er en forudsætning for at den kan nyttiggøres, eksisterer dermed ikke på samme måde som med f.eks. Internet-software. Endvidere kan den samme medicin have en førerposition i en lang årrække, hvorved patentbeskyttelsen får større økonomisk betydning for producenten: det vil rent faktisk være muligt for en konkurrent at udvikle en efterligning mens produktet stadig har førerpositionen. Som IT-brugergruppe og tværpolitisk organisation har vi i øvrigt ikke nogen bestemt holdning til patenter som sådan, men er opmærksomme på de meget vigtige og komplekse spørgsmål om patenter på medicin, afgrøder, m.m., herunder spørgsmålet om undtagelser for fattige lande m.m. Softwarepatenter og det ekstremt store antal opfindelser Et andet særkende ved software er at et enkelt stykke software kan indeholde et meget stort antal "opfindelser", forstået som implementationer af ideer eller metoder, der ville have været patenterbare uden softwarepatent-undtagelsen. En computers

6 operativsystem (eksempelvis Windows eller UNIX) indeholder antagelig tusindvis af sådanne opfindelser. Dette skyldes bl.a. at moderne computeres store lagerkapacitet gør det muligt at bruge meget store programmer - programmer hvis kildetekst ville fylde metervis af boghylder. Softwareteknologien udvikler sig i høj grad inkrementelt i den forstand at mange softwareopfindelser eller -ideer består i at kombinere andre ideer, fra lærebøger, eksisterende software, m.m. Utallige ideer som vil være patenterbare ifølge den standard, som den seneste lempelige praksis har sat, opstår som en del af det almindelige arbejde med at konstruere programmer. Her er den indsats der skal til at for at "opfinde" disse ideer typisk betydeligt mindre end den indsats, der kræves for at skabe et fungerende program på basis af ideerne. Ofte vil der være tale om at de samme ideer udvikles samtidigt af mennesker der arbejder uafhængigt af hinanden, idet softwareproblemer og -løsninger typisk har en generel natur. Det store antal eksisterende og potentielle softwareopfindelser understreges af at det skønsmæssigt anslås at de amerikanske patentmyndigheder i 1999 uddelte over software-relaterede patenter. Dette tal dækker så vidt vi ved også patenter, hvori software kun indgår som en del. Tal for rene softwarepatenter i USA kendes så vidt vi ved ikke. Softwarepatenter vil introducere en ny risikofaktor På hvilken måde skal en virksomhed sikre sig mod, at et planlagt softwareudviklingsprojekt ikke vil komme til at krænke et softwarepatent, hvis der eksisterer tusindvis af softwarepatenter? Vi er ikke bekendt med nogen metode til at udvælge de patenter, der eventuelt kan være relevante, givet en så kolossal informationsmængde. Det er endda vanskeligt at afgøre om man krænker et givet, potentielt relevant patent, fordi patenter ofte er svære at forstå også for fagfolk. Endelig er der den usikkerhed, der er knyttet til om et patent faktisk er gyldigt. En relativt let adgang til softwarepatenter forsvares af og til med et argument om at man kan anfægte et patent og få det omstødt, hvis man kan påvise at ideen ikke er ny. Men denne mulighed for at omstøde et patent før man selv bliver anklaget for at krænke det, er ikke en realistisk mulighed i et typisk softwareprojekt med en kortfristet deadline - især hvis der er tale om flere patenter. En situation med tusindvis af softwarepatenter, hvoraf mange vil være givet på et mangelfuldt grundlag, og hvor det er op til tredjepart, f.eks. berørte virksomheder at søge allerede udstedte patenter omstødt, er retssikerhedsmæssigt og økonomisk uholdbar. For softwarevirksomheder, ikke mindst mindre virksomheder, vil det

7 være særdeles generende og en betydelig risiko hvis patentspørgsmålene først afklares før et projekt er færdigt, da der så er en risiko for uforudsete udgifter til licenser til patenthavere, eller først afklares i løbet af projektet, da man i så fald kan blive tvunget til at ændre projektet - eller opgive det! "Store" softwareopfindelser Vi er opmærksomme på, at der indenfor softwareteknologi-området også er et behov for "store" opfindelser, f.eks. udvikling af bedre metoder til kryptering. Patentbeskyttelse af software ville isoleret set kunne fremme løsningen af sådanne tunge opgaver, der kan kræve mange års udvikling uden mulighed for at investeringerne hentes ind løbende. Det er vores indtryk at langt størstedelen af innovationen på softwareområdet sker i mere kortfristede projekter - indenfor industrien, open source-grupper, forskningsinstitutioner m.v. De negative konsekvenser af softwarepatenter hvad angår de "små" opfindelser mere end opvejer incitamentet til investering i langsigtede projekter med henblik på "store" softwareopfindelser. Det forekommer uhyre vanskeligt at skabe brugbare procedurer for hvordan patentmyndighederne kan skelne mellem "store" og "små" softwareopfindelser. En meget sværtforståelig patentansøgning kan dække over en kendt løsning på et simpelt problem, mens et langvarigt arbejde med at løse et meget vanskeligt problem kan vise sig at føre frem til en meget enkel løsning. Det synes at være mere fornuftigt at fremme innovationen på vigtige og ressourcekrævende områder via særlige støtteordninger til offentlig og privat forskning, snarere end at søge at fremme store gennembrud m.v. på en måde der samtidig virker bremsende på hovedparten af innovationen. Grænsedragning mellem forskellige former for opfindelser Vi er positive overfor at oplægget fra EU-kommissionen søger at definere visse typer af software-relaterede opfindelser som ikke-patenterbare, herunder * algoritmer der ikke er begrænset til en bestemt brug (s. 5) * computerprogrammer "som sådan" (s. 5) * metoder til selve den forretningmæssige anvendelse af opfindelser, hvis teknologiske indhold i øvrigt er patenterbare (s. 8) Oplægget kræver på den ene side, at patentansøgninger præsenterer helheden af en opfindelse, herunder de erhvervsmæssige anvendelser, og præciserer samtidig at man ikke kan patentere en mulig ide til en erhvervsmæssig anvendelse (s. 8). Dette forekommer fornuftigt; vi vil gerne understrege, at grænsen mellem det patenterede og det ikke-patenterede skal fremgå af patentet, og ikke må kræve at man går

8 via anke- eller retssager for at omstøde eksempelvis den forretningsmæssige ide der er nævnt som en del af et patent. Ellers forøger man den omtalte usikkerhed mht. den patentmæssige dækning af et område. "Patent-pools" Store virksomheder, der længe har været på et givet marked, har mulighed for at krydslicensere, dvs. give hinanden licens til hinandens patenter, der således udgør et "pool" til fælles brug. Sådanne patentpools kendes indenfor computerhardware, og indenfor helt andre industrier som bil- og flyindustrien (se kildehenvisning 4). Patent-pools vil være en mulighed for store softwarevirksomheder for at reducere risikoen i en fremtidig situation med mange softwarepatenter, men vil omvendt kunne gøre det vanskeligt for små og mellemstore virksomheders at starte på nye markeder. Sådanne virksomheder har ikke relevante patenter at bidrage med til patent-pools - eller har alt for få til at kunne være interessante. Tværtimod vil der være en risiko for at deltagerne i patentpools bruger patenterne til at holde nye konkurrenter ude af et givet marked. Omfanget af denne form for konkurrence-begrænsning via patent-pools er måske begrænset indenfor meget investeringskrævende industrier som computerchips og flyvemaskiner, men konsekvenserne vil være store på softwareområdet, hvor tilgangen af mindre virksomheder er stor bl.a. på grund af mindre investeringskrav. Hvis patentpools bliver almindelige på softwareområdet, vil det således kunne formindske konkurrencen. Det vil mindske den innovation, der skabes af nye virksomheder, og give mulighed for at "hvile på laurbærrene" i kartellignende grupper af store virksomheder. Software som service Endelig er patentbeskyttelse i mindre grad ønskværdig på softwareområdet, fordi indtjeningen i softwareindustrien i høj grad kommer fra hvad man kan betegne som serviceydelser, frem for salg af et generelt anvendeligt produkt. Her tænker vi på service i betydningen af konsulentlignende ydelser som installation af software, support og tilpasning til andre systemer. Det kan også være rådgivning om brug af software i forbindelse med ændringer af organisation og forretningsgange - for eksempel ved indførelse af elektronisk handel. Patentbeskyttelse er irrelevant her fordi sådanne serviceydelse udgøres af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner direkte for en kunde. Til gengæld er software-relaterede serviceydelser afhængig af en fortsat dynamisk udvikling på it-området, idet det bl.a. er denne hastige udvikling der skaber behovet for ydelserne.

9 Konsekvenserne for open source Ved frigivelse af kildetekst er man mere sårbar overfor påstande om patentkrænkelser. En øget adgang til softwarepatentering vil gøre det vanskeligt eller umuligt at praktisere softwareudvikling i open source grupper. En meget væsentligt del af den software, der så at sige driver Internettet, er udviklet af Open Source grupper. Det gælder således web-serveren Apache, som undersøgelser har vist driver over 50% af Internettets web-steder. Operativsystemerne Linux og FreeBSD er vidt udbredte bl.a. på computere, der er tilsluttet Internettet. Elektronisk post og andre elementer udviklet tidligt i Internettets historie er også skabt i et kreativt og uformelt netværk, hvor et meget stort antal medvirkende arbejdede med åben kildetekst, ret til kopiering, distribution og modifikation heraf. En øget adgang til softwarepatentering vil også gøre det mindre attraktivt for virksomheder at frigive egne programmer under licenser, der har lighedspunkter med open source verdenens licenser mht. fri distribution m.v. Som bekendt har Sun f.eks. frigivet kildeteksten til StarOffice, som indeholder tekstbehandling og andre kontorprogrammer. Dette betyder at der findes en gratis konkurrent til Microsofts kontorprogrammer, og det giver Sun og brugerne mulighed for at drage fordel af udveksling af fejlrettelser, forslag til forbedringer m.m. Open Source gruppernes situation svarer på mange måder til mindre virksomheders, med manglende økonomiske ressourcer til at foretage patentundersøgelser, føre sager etc. Udsigten til at man i open source projekter i udstrakt grad skal forholde sig til juridiske tovtrækkerier må formodes at gå ud over motivation og engagement til at starte nye spændende projekter. På vegne af DKUUGs bestyrelse Med venlig hilsen Ole Tange og Hans Schou Kildehenvisninger (1) Det fulde spørgsmål og svar på Tim Berners Lees hjemmeside med en FAQ (Frequently Asked Questions) er: "Q: Is it true that you have had mixed emotions about, if I may, not cashing in on the Web? A: Not really. It was simply that had the technology been proprietary, and in my total control, it would probably not have taken off. The decision to make the Web an open system was necessary for it to be universal. You can't propose that something be a universal space and at the same time keep control of it." (http://www.w3.org/people/berners-lee/faq.html)

10 (2) R. Hart, P. Holmes, J. Reid: "The Economic impact of patentability of computer programs", report to the European Commission, Study contract ETD/99/B5-3000/E/106. (3) C. Shapiro, H.R. Varian: "Information Rules", Harvard Business School Press. (4) R. P. Merges: "Contracting into liability rules: Intellectual property rights and collective rights organizations", California Law Review, Vol. 84, No. 5, October (http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/merges/contract.htm)

Softwarepatenter i en videobutik

Softwarepatenter i en videobutik Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget Folketinget SSLUG Hyldegårds Tværvej 45, 2 dør 13 Thursday, April 14, 2005 EU's softwarepatentdirektiv Open Source software gennemsyrer

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

EU's patentdirektiv og dets implikationer for Digital Forvaltning

EU's patentdirektiv og dets implikationer for Digital Forvaltning EU's patentdirektiv og dets implikationer for Digital Forvaltning Disposition: Videndelings modsætning = hemmeligholdelse eller videnmonopol = patent. Om patenter definition, historik, status EU s forsøg

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Patent & varemærke (IPR)

Patent & varemærke (IPR) Patent & varemærke (IPR) Oversigt over immaterielle rettigheder dff diffusion og beskyttelse Hvad er diffusion Diffusion er ca. lig med spredning. Alting diffunderer. Ogsåviden viden, ideer og innovation:

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

EU-patent deler vandene

EU-patent deler vandene EU-patent deler vandene Af Nina Kenborg praktikant hos Folkebevægelsen mod EU foråret 2013 Indeks: Det nuværende europæiske patentsystem s. 1 Enhedspatentet s. 2 Manglende legitimitet s. 3 Det etiske dilemma

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Patenter på Software. Resumé og redigeret udskift af seminar i Folketinget d. 20. februar 2002. Teknologirådets rapporter 2002/6

Patenter på Software. Resumé og redigeret udskift af seminar i Folketinget d. 20. februar 2002. Teknologirådets rapporter 2002/6 Patenter på Software Resumé og redigeret udskift af seminar i Folketinget d. 20. februar 2002. Teknologirådets rapporter 2002/6 Patenter på Software Resumé og redigeret udskift af seminar i Folketinget

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

Technological Innovation in Software Industry Open Source Software

Technological Innovation in Software Industry Open Source Software Technological Innovation in Software Industry Open Source Software Ph.D. Stud. Kasper Edwards Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Hvorfor bliver open source software udviklet?

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter. Forfatter: Christina Meiner. Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård. Økonomisk vejleder: Valdemar Smith

BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter. Forfatter: Christina Meiner. Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård. Økonomisk vejleder: Valdemar Smith BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter - i et juridisk og økonomisk perspektiv Forfatter: Christina Meiner Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård Økonomisk vejleder: Valdemar Smith Handelshøjskolen,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Patentteknik. og patentetik. fordi de øger den økonomiske fordel ved innovation, Den 2. maj 2000 afholdt Det Etiske Råd en

Patentteknik. og patentetik. fordi de øger den økonomiske fordel ved innovation, Den 2. maj 2000 afholdt Det Etiske Råd en Patentteknik og patentetik Den 2. maj 2000 afholdt Det Etiske Råd en høring i København. Baggrunden for denne høring var en henvendelse til rådet fra regeringen og folketinget, som var i færd med at omsætte

Læs mere

Vi ser patenter som en investering!

Vi ser patenter som en investering! Vi ser patenter som en investering! 1 Patenter - investering og profit Claus Hoffmann og Ole Kragh Møller ch@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 30 91 82 27 okm@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 53 72 72 22 Hoffmann

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere