Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning. viden til praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning. viden til praksis"

Transkript

1 Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis

2 Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis

3 Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis Redaktion: Rune Hejlskov Schjerbeck, Annika Isfeldt og Jacob Ørskov Busk Grafisk tilrettelægger: Rosendahls - Schultz Grafisk Fotos: Shutterstock 1. udgave, 1. oplag, måned 2013: stk. ISBN: Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning - viden til praksis (www udgave) ISBN: Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning - viden til praksis (trykt udgave) Internetadresse: Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning, 2013 Publikationen kan ikke bestilles i trykt form. Der henvises i stedet til onlineversionen Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk

4 Indhold 1 Viden til praksis om øget inklusion og styrket specialundervisning Omstilling til øget inklusion Viden til praksis Inklusion og specialundervisning 8 2 Praksis- og videnspanelet og vidensnetværk Praksis- og videnspanel Vidensnetværk De centrale videnstemaer Et fælles skoletilbud den tredje vej 12 a) Kommunens organisation, ledelse og styring 12 b) Specialiserede kompetencer og viden Den lærende og vidensdelende skole 14 c) Skoleledelse 14 d) Samarbejdet om inkluderende pædagogik Inkluderende pædagogik 14 e) Undervisningsdifferentiering og læringsmiljø 15 f) Konflikter og forstyrrende adfærd 15 g) Elevperspektiver og -udvikling 15 h) Forældre som ressource Specialundervisning og støtte 15 i) Støtte til elever med særlige behov 15 j) Inkluderende perspektiver i segregerede undervisningstilbud Ressourcecenterets aktiviteter Overblik over viden på området Udvikling af viden om inklusion og specialundervisning 16 Undersøgelser, forsøg og udviklingsprojekter 16 Udvikling af kommunernes målrettede arbejde med inklusion 16 Viden til kompetenceudvikling Vidensdeling 17 Netværk og seminarer 17 Vidensspredning Styrke vidensgrundlaget for politikudvikling 17 Opfølgning på regeringens og kommunernes aftale om omstilling til øget inklusion i folkeskolen 17 Bilag 1 19

5 1. Viden til praksis om øget inklusion og styrket specialundervisning Der er med aftalerne om kommunernes økonomi ( ) sat en ambitiøs dagsorden for omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almindelige undervisning samtidigt med, at elevernes faglige resultater forbedres og deres trivsel fastholdes. Samtidig er der gennemført en lovændring, som medfører, at specialundervisning fremover er forbeholdt elever med omfattende støttebehov. Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning er et nationalt initiativ, som har til formål at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik. Ressourcecenteret skal bidrage til, at den viden om inklusion og specialundervisning, som indsamles og udvikles, gøres anvendelig for kommuner og skoler og styrker det vidensmæssige grundlag for Ministeriet for Børn og Undervisnings politikudvikling. I denne folder kan du læse om ressourcecenterets strategi. Strategien beskriver ressourcecentrets overordnede formål, samt hvordan centret er bygget op. Derudover peger strategien på centrale videnstemaer inden for inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning, hvor der er behov for at styrke vidensgrundlaget. Strategien danner grundlag for ressourcecenterets årlige arbejdsprogrammer. 1.1 Omstilling til øget inklusion Ambitionen om omstilling til øget inklusion i folkeskolen kræver en stor forandringsproces i folkeskolen. En forandringsproces væk fra nærmest to parallelle skolesystemer et for de almindelige folkeskoler og et for de segregerede undervisningstilbud hen imod et fælles skoletilbud, hvor der samarbejdes og videndeles på tværs af den almindelige undervisning og specialundervisningen. Dette kan betegnes som en fælles ny tredje vej. En sådan omstilling kommer ikke fra den ene dag til den anden. Den kræver en kapacitet, hvor kompetencer og viden skal udvikles og udnyttes på en ny måde. 6

6 7

7 Oprettelsen af Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning skal ses i relation til denne kapacitetsopbygning. Formålet med ressourcecenteret er at støtte med viden til udvikling af den inkluderende skole. Det gælder både den almindelige undervisning i folkeskolen, specialundervisningen i relation til den almindelige undervisning og undervisningen i de segregerede specialtilbud. Ressourcecenteret har tre væsentlige opgaver: At skabe overblik over viden på området (videnindsamling). At udvikle ny viden (videnopbygning). At gøre denne viden anvendelig for fagpersoner i og omkring folkeskolen (videnformidling og vidensspredning). 1.2 Viden til praksis Arbejdet i Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning skal understøtte kommunernes og skolernes arbejde inden for de eksisterende rammer i folkeskolen. Strategien for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning bygger således på den nuværende lovgivning. Det er kommunerne, der bærer det væsentligste ansvar for omstillingen til øget inklusion i folkeskolen. Det er således kommunerne, der i samarbejde med skolerne skal sikre, at eleverne inkluderes i folkeskolen med de fornødne støtteforanstaltninger, og at elever, der har behov for specialundervisning, modtager et tilbud af høj kvalitet. Der findes allerede meget viden om, hvordan inkluderende læringsmiljøer og høj faglighed i specialundervisningen kan sikres. Dansk Clearinghouse har blandt andet udarbejdet et systematisk forskningsreview af internationale undersøgelser for Ministeriet for Børn og Undervisning om effekten af inklusion af elever med særlige behov. Dette viser, at en øget inklusion kan styrke alle elevers læring. Det kræver, at de ledere, lærere og andre medarbejdergrupper, som arbejder med inklusion i praksis, har viden om undervisning af elever med særlige behov, og at de har adgang til ressourcepersoner, som kan vejlede og støtte deres arbejde. 1 Ressourcenter for Inklusion og Specialundervisning skal formidle den eksisterende viden til praksis og sikre, at der udvikles ny viden, hvor der efterspørges viden om 1 Dyssegaard, Camilla og Michael Søgaard Larsen (2013): Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af elever med særlige behov i grundskolen. inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning. Den viden, som indsamles og udvikles i ressourcecenteret, skal understøtte de kommunale strategier og en inkluderende pædagogik. Ressourcecenterets arbejde tager udgangspunkt i at understøtte fagpersoner i og omkring folkeskolen til at vælge holdbare og fagligt velfunderede indsatser og løsninger inden for inklusion og specialundervisning. Eller sagt på en anden måde: Ressourcecenteret skal indsamle og udvikle viden, som er anvendelig for praksis. Ressourcecenterets aktiviteter skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser, der støtter omstillingen til øget inklusion i folkeskolen. Dette gælder blandt andet den udgående konsulentenhed Inklusionsudviklings samarbejde med kommunerne samt deres landsdækkende rådgivning. 1.3 Inklusion og specialundervisning Det bærende princip i Salamancaerklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FN-konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, som Danmark har ratificeret den 13. juli 8

8 2009, er, at elevers udvikling og læring i videst muligt omfang skal understøttes i den almindelige folkeskole og i elevens nærmiljø. Det fremgår således af FNkonventionen, at deltagerstaterne skal sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer, der blandt andet tager sigte på, at personer med handicap får den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem. I foråret 2010 gennemførte den tidligere regering og KL en analyse af specialundervisningen i folkeskolen. Analysen viste blandt andet, at den almindelige undervisning i folkeskolen med en hensigtsmæssig tilrettelæggelse kan være et godt undervisningstilbud for elever med særlige behov. Den daværende regering og KL blev derfor i 2011 enige om at arbejde for øget inklusion. Regeringen gennemførte på baggrund heraf en lovændring i Loven medfører, at specialundervisning fremover er forbeholdt elever med omfattende støttebehov. Denne nye afgrænsning medfører, at specialpædagogisk bistand alene omfatter 2 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole m.v. (LOV nr. 379 af 28/04/2012). støtte til elever i specialklasser og -skoler samt støtte til elever, hvor undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni klokketimer ugentligt. Regeringen og kommunerne har fastlagt en klar ambition for inklusion med aftalen om omstilling til øget inklusion i folkeskolen i aftalen om kommunernes økonomi for Aftalen indeholder tre klare mål for omstillingen til øget inklusion: Andelen af elever, der skal inkluderes i den almindelige undervisning, øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 øges fra 94,4 procent til 96,0 procent af det samlede elevtal i folkeskolen. Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve, skal være reduceret i 2015 og reduceret yderligere frem mod Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion. Ambitionerne om øget faglighed og trivsel hos eleverne i folkeskolen gælder både for elever, som går i den almindelige undervisning, og for elever, som modtager undervisning i specialtilbud. Alle elever skal blive så dygtige, de kan, og alle elever skal trives i skolen. Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning vil arbejde for, at der sikres en høj kvalitet i specialundervisningen både i tilknytning til den almindelige undervisning og i specialklasser og -skoler. 9

9 10

10 2. Praksis- og videnspanelet og vidensnetværk Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning skal sikre viden til praksis samt bidrage til, at der igangsættes projekter inden for de områder, hvor fagpersonerne efterspørger viden. Ressourcecenteret er bygget op om et praksis- og videnspanel, der er kernen i ressourcecenteret, og der etableres et vidensnetværk, der skal sikre et tæt samarbejde mellem centeret og de eksisterende vidensmiljøer. 2.1 Praksis- og videnspanel Praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning har en væsentlig opgave i at identificere og beskrive de centrale vidensbehov i forhold til inkluderende læringsmiljøer og styrket specialundervisning. Panelet, der udgøres af forskere og praktikere med særlig ekspertise inden for inklusion og specialundervisning, har til opgave at ud pege behov for ny viden, som skal samles og udvikles i samarbejde med de eksisterende vidensmiljøer på området. Det er områder, som praksis- og videnspanelet har udpeget med udgangspunkt i, at viden inden for disse områder er afgørende for succesfuld inklusion og god specialundervisning, samt områder, hvor der er væsentlige udfor dringer ved omstillingen til øget inklusion og styrket specialundervisning. Praksis- og videnspanelet råd - giver styregruppen for ressourcecenteret, som består af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning og KL. Panelet kan endvidere tage særlige problemstilling op til drøftelse. 2.2 Vidensnetværk Ressourcecenterets vidensnetværk består af repræsentanter fra etablerede vidensmiljøer inden for inklusions- og specialundervisningsområdet. Netværket består fortrinsvis af repræsentanter fra universiteter, forskningsinstitutioner og professionshøjskoler. Vidensnetværket er kernen i skabelsen af det overordnede overblik over igangværende undersøgelser, forsøg og udviklingsprojekter, og det danner grundlag for, at ressourcecenterets aktiviteter formidles til vidensmiljøerne. 11

11 3. De centrale videnstemaer Ressourcecenteret skal bidrage til at skabe et overblik over viden på inklusionsog specialundervisningsområdet, og det skal tilvejebringe ny viden til brug for fagpersoner i og omkring folkeskolen. Her præsenteres en række centrale videnstemaer, der tager udgangspunkt i praksis- og videnspanelets anbefalinger. Det er områder, som ifølge forskningen er afgørende for vellykket inklusion og god specialundervisning herunder væsentlige udfordringer i omstillingen til øget inklusion og styrket specialundervisning. 3.1 Et fælles skoletilbud den tredje vej Den øgede omstilling til inklusion i folkeskolen indebærer, at der i højere grad arbejdes inden for ét fælles skoletilbud i kommunen. Et skoletilbud, som ikke er præget af skarp opdeling mellem de almindelige folkeskoler og de segregerede undervisningstilbud. Det er i stedet et skoletilbud, hvor fagpersoner samarbejder på tværs af organisatoriske skel med et fælles mål om den inkluderende skole. Skolernes samarbejde med kommunale forvaltninger, dagtilbud, klubtilbud m.v. er en væsentlig forudsætning for et godt skoletilbud. a) Kommunens organisation, ledelse og styring Kommunens organisation, ledelse og styring af folkeskolerne almindelige skoler og specialskoler har betydning for omstillingen til øget inklusion. Det er kommunen, som skal sætte dagsordenen og skabe ejerskab, hvis der skal etableres et fælles skoletilbud i kommunen, da dette i høj grad handler om samarbejdet på tværs af de organisatoriske strukturer. Der efterspørges i særlig grad viden inden for to temaer. Det første handler om kommunens organisation, ledelse og styring som rammesætning for skolernes kvalitet. Det andet handler mere specifikt om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings rolle i omstillingen til øget inklusion og styrket specialundervisning. Der er i denne forbindelse behov for eksempler, som kan være til inspiration, og som kan være retningsgivende for kommunernes arbejde. b) Specialiserede kompetencer og viden Specialklasser og -skoler er i besiddelse af ressourcer, kompetencer og viden, som er til gavn i en inkluderende undervisning i den almindelige folkeskole. Der er 12

12 13

13 samtidig behov for, at segregerede undervisningstilbud tænkes ind i kommunens samlede skoletilbud, og at de får gavn af ressourcer, kompetencer og viden fra andre undervisningstilbud. Der efterspørges i særlig grad viden om og eksempler på, hvordan fagpersoner i specialklasser og skoler og fagpersoner i den almindelige undervisning kan samarbejde om udvikling af undervisningen. Der er også behov for en systematisk kvalitetsudvikling og -sikring af undervisningen. 3.2 Den lærende og vidensdelende skole Den inkluderende skole er en skole, der fungerer og arbejder med udgangspunkt i skolens elevgrundlag og i samarbejde med omgivelserne. Det er derfor også en skole i forandring. Det er i denne forbindelse afgørende med viden, der kan støtte en positiv forandring mod målsætningerne for den inkluderende skole. c) Skoleledelse Skoleledelse er afgørende for den gode undervisning og for, at skolen er en udviklende skole. Skole ledelsen har blandt andet et ansvar for, at viden sættes i spil i udviklingen af skolen. Skoleledelsen skal in volvere sig i de pædagogiske vilkår for undervisningen og udviklingen af skolens læringskultur med henblik på at sikre elevernes optimale ud - bytte af deres skolegang. Der er særligt behov for viden om, hvordan skoleledelsen kan støtte inkluderende pædagogik - herunder skolens samlede inkluderende strategier. d) Samarbejdet om inkluderende pædagogik Det bør ikke være den enkelte lærer, som står alene med ansvaret for og opgaven med at udvikle undervisningen. Det gælder i alle faser af undervisningen - herunder planlægning, gennemførelse og evaluering. Der er behov for, at lærere og pædagoger supplerer hin anden indbyrdes med viden og kompetencer. Der er i særlig grad behov for viden om teamsamarbejde og brug af ressourcepersoner. 3.3 Inkluderende pædagogik Der er behov for en undervisning, som både inddrager specialiseret viden om den enkelte elevs læringspotentiale og generel didaktisk og pædagogisk viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Det er endvidere vigtigt, at viden om inkluderende pædagogik tager udgangspunkt i læreres, pædagogers, lederes, forældres, elevers, psykologers og andre fagpersoners perspektiver. e) Undervisningsdifferentiering og læringsmiljø Undervisningsdifferentiering er et bærende princip i folkeskolen. Det er en udfordring for lærerne at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som tager udgangs punkt i den enkelte elev og samtidig udvikler et læringsmiljø med udgangspunkt i fællesskabet. Der er i særlig grad behov for viden om, hvordan undervisning kan tilrettelægges, så den er optimal for alle elevernes læring og udvikling i fællesskabet samt deres oplevelse af at være en del af samme fællesskab trods deres forskellige interesser og behov. Der er endvidere behov for viden om, hvad der skaber et godt læringsmiljø, som støtter elevernes udviklingspotentiale herunder elevernes udvikling i et inkluderende fællesskab. f) Konflikter og forstyrrende adfærd Konflikter og forstyrrende adfærd er en væsentlig udfordring for en god undervisning og et trygt læringsmiljø. Det er et område, der ofte udpeges som en hindring for et godt klassefællesskab, og hvor lærerne i særlig grad føler 14

14 sig udfordret. Der er især brug for viden om, hvordan lærere, pædagoger og ledere kan forebygge og håndtere forstyrrende adfærd, uro i undervisningen og konflikter. g) Elevperspektiver og -udvikling Den inkluderende skole handler om eleverne. Det er eleverne, der skal have en god skolegang, og det er eleverne, som er de centrale aktører, hvis inklusionen skal lykkes. Der er særlig grad behov for viden, der sætter fokus på elevernes oplevelse af, erfaringer med og perspektiver på inklusion - herunder elevernes rolle i forhold til en differentieret og inkluderende undervisning. h) Forældre som ressource Forældrene er sammen med eleverne og lærerne en vigtig ressource til god undervisning og inklusion. Forældresamarbejde er et vigtigt element for skolens arbejde med inklusion. Der er i særlig grad brug for viden om, hvordan forældrenes ressourcer kan aktiveres og konstruktivt støtte en inkluderende pædagogik. 3.4 Specialundervisning og støtte Selv om det er hensigten, at flere elever inkluderes i den almindelige undervisning, vil der fortsat være elever, som har behov for et særligt undervisningstilbud, fx i en specialklasse eller -skole. Der vil endvidere være elever, som har brug for en særlig støtte eller et supplement til den almindelige undervisning. Disse elever har som alle andre elever brug for en god faglig og alsidig udvikling samt trivsel i deres skoletilbud. i) Støtte til elever med særlige behov Støtte til elever med særlige behov kan hjælpe til en mere inkluderende skolegang. Der er i særlig grad behov for viden om hvilke støtteformer, som kan styrke skolegangen for elever med særlige behov som supplement og i tilknytning til den almindelige undervisning. j) Inkluderende perspektiver i segregerede undervisningstilbud Kvaliteten i undervisningen i segregerede undervisningstilbud skal også styrkes. At få undervisning i segregerede undervisningstilbud er ikke ensbetydende med manglende livschancer. Der er i særlig grad behov for viden om, hvad der kendetegner en god undervisning i specialklasser og -skoler samt viden om, hvordan elever i de segregerede undervisningstilbud også kan være en del af et fagligt og socialt fællesskab, hvor de oplever sig inkluderet, og hvor de trives. 15

15 4. Ressourcecenterets aktiviteter Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning skal støtte kommunernes mulighed for at omstille sig til øget inklusion og gennemføre en god specialundervisning. Foruden de faste aktiviteter i ressourcecenteret iværksættes en række initiativer, som målrettet skal støtte dette formål. 4.1 Overblik over viden på området Der eksisterer allerede megen viden om inklusion og specialundervisning. Ressourcecenteret skal arbejde for et samlet overblik over denne viden og gøre den tilgængelig for fagpersoner på ressourcecenterets hjemmeside inklusionsudvikling.dk. 4.2 Udvikling af viden om inklusion og specialundervisning Ressourcecentret skal bidrage til, at der udvikles ny viden om inklusion og specialundervisning, som kan anvendes af fagpersoner i og omkring folkeskolen. Undersøgelser, forsøg og udviklingsprojekter Undersøgelser, forsøg og udviklingsprojekter er kernen, når der skal udvikles ny viden. Ressourcecenteret igangsætter undersøgelser, forsøg og udviklingsprojekter om inklusion og specialundervisning. Projekterne tager udgangspunkt i de centrale videnstemaer, som praksis- og videnspanelet har identificeret. Udvikling af kommunernes målrettede arbejde med inklusion Flere kommuner har allerede igang sat store udviklingsprojekter lokalt som led i omstillingen til øget inklusion, og det forventes, at mange flere kommuner i de kommende år vil gøre det samme. Der er behov for at sikre, at den viden, som skabes lokalt, gøres generalisérbar, så andre kommuner kan drage nytte af erfaringerne. Ressourcecenteret skal bidrage til, at kommunernes indsatser planlægges, gennemføres, doku- 16

16 menteres og formidles med høj metodisk kvalitet, så erfaringerne kan overføres til andre kommuner. Viden til kompetenceudvikling Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, skoleledere, psykologer og andre fagpersoner i og omkring folkeskolen er central for udviklingen af en inkluderende pædagogik og specialundervisning. Kompetenceudviklingen skal foregå strategisk og på baggrund af et oplyst grundlag. Ressourcecenteret skal understøtte denne ambition. Strategisk kompetenceudvikling er et tværgående tema i ressourcecenterets arbejde - uanset om der er tale om grund- eller efteruddannelse, aktionslæringsforløb eller andre tilgange til kompetenceudviklingen. 4.3 Vidensdeling Den eksisterende viden skal i højere grad gøres tilgængelig og sættes i spil i praksis. Ressourcecenteret skal bidrage til, at den eksisterende viden kommer helt ud i klasseværelset. Netværk og seminarer Vidensnetværk skal skabe gro bund for vidensudveksling og -opsamling på tværs af de etablerede vidensmiljøer inden for udvalgte områder. Vidensseminarer om udvalgte temaer skal give fagpersoner et overblik over centrale problemstillinger samt viden om bestemte områder. Derudover vil ressourcecenteret samarbejde med nuværende vidensmiljøer, hvor der allerede er etableret netværk på folkeskoleområdet. Vidensspredning Den viden, som indsamles og udvikles, skal anvendes i praksis. Det kræver en god formidling, og det kræver, at den oparbejdede viden er relevant i kommunernes og skolernes praksis. Denne ambition kræver et fokus på, hvordan viden kan implementeres. Formidling og spredning af viden tænkes derfor med fra start i alle ressourcecenterets initiativer. 4.4 Styrke vidensgrundlaget for politikudvikling Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning skal styrke vidensgrundlaget for Ministeriet for Børn og Undervisnings politikudvikling. Opfølgning på regeringens og kommunernes aftale om omstilling til øget inklusion i folkeskolen Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisnings skal følge op på målsætningerne for øget inklusion i folkeskolen. Dette gøres særligt i form af en årlig opfølgning på regeringens og kommunernes aftale om omstilling til øget inklusion i folkeskolen. 17

17 18

18 Bilag 1 Arbejdsprogram for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning Grundlag og formål Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisnings arbejdsprogram for 2013 beskriver ressourcecenterets indsatsområder og aktiviteter i Arbejdsprogrammet skal bredt støtte ressourcecenterets strategi - herunder forudsætningerne for overblik og formidling af viden på centrale vidensområder inden for inklusion og specialundervisning. 2. Indsatsområder for 2013 Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisnings indsatsområder for 2013 er: Et fælles skoletilbud Udvikling af kommunernes målrettede arbejde med inklusion Inkluderende pædagogik Elevperspektiver og -udvikling Undervisningsdifferentiering, læringsmiljø og forebyggelse af konflikter og forstyrrende adfærd Specialundervisning og støtte Kvalitet i specialundervisningen Ressourcecenterets aktiviteter for 2013 vil særligt tage udgangspunkt i disse fire temaer. Der vil derudover være et særligt fortløbende arbejde med at få viden spredt og delt, så den anvendes i praksis. 3. Aktiviteter og målsætninger for 2013 Nedenfor beskrives ressourcecenterets aktiviteter og målsætninger for 2013 med udgangspunkt i ressourcecenterets tre væsentligste opgaver: Skabe overblik over viden på området (vidensindsamling). Udvikle ny viden (vidensopbygning). Gøre denne viden anvendelig for fagpersoner i og omkring folkeskolen (vidensformidling og vidensspredning). 19

19 a) Overblik over viden Der findes allerede meget dansk og international forskning samt praksiserfaring om inklusion og specialundervisning. Det er en væsentlig opgave for ressourcecenteret at skabe overblik over denne viden og formidle den, så den kan være til gavn for kommuners og skolers praksis. Der iværksættes følgende initiativer med henblik på at skabe et overblik over viden og formidle denne til praksis. Hjemmeside Der lanceres i første halvår af 2013 en fælles hjemmeside med den udgående konsulentenhed, Inklusionsudvikling. Arbejdsgrupper for viden på centrale områder Der nedsættes arbejdsgrupper med centrale videnspersoner, som skal beskrive eksisterende forskning og viden om centrale temaer samt indsamle redskaber og metoder til den fælles hjemmeside. Vidensnetværk Der etableres i 2013 et vidensnetværk bestående af centrale videnspersoner fra vidensmiljøer inden for inklusions- og specialundervisningsområdet. Netværket består fortrinsvis af repræsentanter fra universiteter, forskningsinstitutioner og professionshøjskoler. Vidensnetværket skal bidrage til at skabe et overblik over igangværende undersøgelser samt forsøgs- og udviklingsprojekter, som ressourcecenteret og de etablerede vidensmiljøer igangsætter. b) Ny viden undersøgelser, forsøg og udviklingsprojekter Der iværksættes en række pro jekter om inklusion og specialundervisning. Der vil i 2013 særligt igang sættes undersøgelser samt forsøgs- og udviklingsprojekter inden for de udvalgte indsatsområder for 2013: Udvikling af kommunernes målrettede arbejde med inklusion Det er en væsentlig opgave for ressourcecenteret at støtte kommunerne i at udvikle og evaluere på den lokale omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Ressourcecenteret skal bidrage til at sikre, at den viden, som skabes lokalt i kommunerne, gøres generalisérbar, så andre kommuner kan drage nytte af erfaringerne. Ph.d.-projekt om evaluering af inklusionsprojekter Der iværksættes et ph.d.-projekt med henblik på at styrke vidensgrundlaget for evaluering af projekter iværksat af kommuner og skoler med henblik på styrket inklusion. Projektet skal med afsæt i forskning udvikle guidelines til eksemplarisk planlægning, gennemførelse og evaluering af projekter om inklusion til brug for kommunerne. Projektet skal endvidere evaluere konkrete projekter iværksat af kommuner og skoler (2,0 mio. kr.). Kortlægning af større kommunale udviklingsprojekter Der iværksættes en kortlægning af igangværende kommunale udviklingsprojekter med henblik på viden om kommunernes indsatser for øget inklusion (0,5 mio. kr.). 20

20 Boks 3. Igangværende projekter Dokumentation af kommunernes omstilling til øget inklusion. Som opfølgning på økonomiaftalen for 2013 mellem rege ringen og kommunerne er der iværksat en undersøgelse, som skal følge op på kommunernes indsatser i forbindelse med omstilling til øget inklusion i perioden Undersøgelsen skal endvidere dokumentere udviklingen i elevernes faglige resultater og trivsel. Elevperspektiver og -udvikling Inklusion handler grundlæggende om eleverne i folkeskolen. Det er imidlertid sparsomt med viden om elevers oplevelser med inklusion - herunder hvad der fremmer eller hæmmer inklusion og udvikling hos eleverne. Program om elevers inklusion og udvikling Der iværksættes et stort forskningsprojekt med et panel med deltagelse af cirka elever, der følges de kommende tre år med henblik på omfattende vidensindsamling og analyser af elevernes oplevelser af inklu sion. Der iværksættes både kvantitative og kvalitative undersøgelser, som blandt andet skal afdække hvilke tiltag og indsatser, der understøtter en god udvikling hos eleverne. Der vil i panelet og analyserne være et særligt fokus på de elever, som flyttes fra segregerede tilbud til den almindelige undervisning (12,5 mio. kr.). Udvikling og afprøvning af mestringsstrategiforløb Der udvikles og afprøves læringsforløb for elever med særlige behov, som kan drage nytte af at udvikle sociale mestringsstrategier i forbindelse med at indgå i den almindelige undervisning i folkeskolen. Projektet indgår i program om elevers inklusion og udvikling (1 mio. kr.). Elevernes roller i det inkluderende skolemiljø Der iværksættes et udviklingsprojekt, som skal udvikle og afprøve indsatser, hvor eleverne støtter et inkluderende læringsmiljø uden for undervisningen fx gennem forløb, hvor klassekammerater eller ældre elever støtter inklusionen af elever med særlige behov (1,5 mio. kr.). 21

21 Inkluderende pædagogik undervisningsdifferentiering, læringsmiljø og forebyggelse af konflikter og forstyrrende adfærd Omstillingen til øget inklusion i folkeskolen nødvendiggør ny viden om, hvad der er god inkluderende pædagogik. Det handler både om redskaber og indsatser samt om elevernes og medarbejdernes holdninger og værdier. Der iværksættes følgende projekter i 2013: Udvikling af eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Der iværksættes et udviklingsprojekt om udvikling og afprøvning af eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering samt undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder og udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet er koncentreret om dansk og matematik i 5. klasse (1,5 mio. kr.). de enkelte fagområder med deres indhold, metoder og arbejdsformer kan bidrage til at udvikle inkluderende undervisningsmiljøer for alle skolens elever. Projektet skal igangsætte udviklingsprojekter med udgangspunkt i faggrupperne praksis-musiske fag, humanistiske fag og naturvidenskabelige fag. Formålet er at udvikle viden om, hvordan fagundervisningen kan understøtte inkluderende læringsfællesskaber (3 mio. kr.). Opkvalificering af lærere til undervisning af elever med særlige behov Et opkvalificeringsforløb for lærere i forhold til viden om inklusion og elevformidling i undervisningen udvikles og afprøves. Opkvalificeringsforløbet indgår i panel om elevers op levelser med inklusion (3 mio. kr.). Inklusion i fagundervisningen Der iværksættes et udviklingsprojekt med fokus på, hvordan 22

22 23

23 Boks 1. Igangværende projekter Igangværende projekter E-bogsserie om inklusion Der udgives flere e-bøger om strategier for arbejde med inkluderende læringsmiljøer og inklusion af elever med særlige behov. E-bøgerne udvikles i samarbejde med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og har til formål at formidle forskningsresultater til ledere og medarbejdere på skolerne med henblik på anvendelse i praksis. Ikt-faciliteret didaktisk koncept for inklusion af børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser Projektet vil afdække hvilke læringsformer og digitale læremidler, der kan gavne/hjælpe børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i forhold til deltagelse i det faglige og sociale læringsfællesskab i skolen og deres mulighed for selvmonitorering/selvforvaltning i disse processer. Kompenserende it-hjælpemidler i folkeskolen Projektet har til formål at undersøge hvilke IT-hjælpemidler, elever med læsevanskeligheder anvender i normalundervisningen samt hvilken effekt brug af IT-hjælpemidler har på læsesvage elevers fortsatte læse- og sprogudvikling. Ipad-redskab til understøttelse af tidlig læsetilegnelse og undervisningsdifferentiering I projektet udvikles og evalueres effekten af et IT-baseret læringsredskab i at understøtte udvikling af begyndende læsefærdighed i 0. klasse. 24

24 Kvalitet i specialundervisningen Det er vigtigt, at der sikres kvalitet i undervisningen i de segregerede tilbud og i specialundervisningen i tilknytning til den almindelige undervisning. Der iværksættes udviklingsprojekter inden for følgende temaer: Kvalitet i undervisningen på specialskoler Der iværksættes et udviklingsprojekt om kvalitet i undervisningen på specialskoler. Projektet skal udvikle og afprøve kvalitetsindikatorer for undervisningen på specialskoler (2,25 mio. kr.). Ph.d.-projekt om samarbejde mellem specialtilbud og almindelige folkeskoler Der iværksættes et ph.d.-projekt, som skal sikre forskningsbaseret viden om samarbejdet mellem specialtilbud og almindelige folkeskoler. Projektet skal sætte fokus på organisationsformer, som kan sikre, at specialpædagogisk viden fra specialtilbud sættes i spil i den almindelige undervisning. Projektet vil endvidere have fokus på fleksible undervisningsformer, hvor elever med særlige behov i del af undervisningstiden modtager undervisning uden for klassen (2,0 mio. kr.). Boks 2. Igangværende projekter Undersøgelse af uddannelsesmønstre hos elever med ikke-kognitive handicap Der igangsættes en opfølgende undersøgelse af uddannelsesmønstre hos elever med ikke-kognitive handicap. Undersøgelsen er en opfølgning på en undersøgelse fra 2009, som Capacent gennemførte for Ministeriet for Børn og Undervisning. 25

25 26

26 c) Vidensformidling Ressourcecenteret skal bidrage til, at eksisterende viden i højere grad gøres tilgængelig og sættes i spil i praksis. Det er en væsentlig forudsætning for ressourcecenterets succes, at der oparbejdes et tæt samarbejde med etablerede vidensmiljøer og kommuner. Dette skal blandt andet ske via særlige netværk og vidensseminarer. Vidensseminarer Der afholdes vidensseminarer for fagpersoner i og omkring folkeskolen, som har til formål at give et overblik over forskning og viden inden for indsatsområderne. De vil blandt andet omhandle elevperspektiver og -udvikling, undervisningsdifferentiering og kvalitet i specialundervisningen samt udvikling af kommunernes målrettede indsatser. Netværk for ph.d.-studerende Der etableres i 2013 et netværk for ph.d.-studerende inden for inklusion og specialundervisning. Netværket har blandt andet til formål at styrke vidensdelingen mellem ph.d.-projekterne og kommuner og skoler. Ph.d.-konference Der afholdes en konference for fagpersoner i og omkring folkeskolen med udgangspunkt i de eksisterende ph.d.-projekter. d) Forberedende aktiviteter for 2014 Ressourcecenterets praksis- og videnspanel skal i 2013 arbejde med vidensbehov inden for indsatsområderne for Praksis- og videnspanelet skal i 2013 behandle følgende emner: Samarbejdet om inkluderende pædagogik Hvordan sikres et professionelt samarbejde om inkluderende pædagogik - fx gennem teamsamarbejdet? Forældre som ressource Hvordan kan forældre blive en konstruktiv ressource for den inkluderende skole? Inklusionsbegreber i analyse og praksis Praksis- og videnspanelet har udtrykt ønske om at sætte fokus på, hvordan inklusionsbegreber kan bruges og forstås analytisk og i praksis. Perspektiver på inklusion Der iværksættes i 2013 et arbejde med praksis- og videnspanelet om, hvordan visioner og målsætninger for inklusion kan ses og identificeres i praksis. Praksis- og videnspanelet vil endvidere løbende drøfte vidensbehov inden for inklusion og specialundervisning. 27

27 Om strategi og arbejdsprogram Publikationen beskriver strategien for Ministeriet for Børn og Undervisnings nyoprettede Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning og dets arbejdsprogram for Der er blandt andet beskrivelser af hvilke initiativer, ressourcecenteret igangsætter for at danne overblik over og udvikle ny viden om inklusion og specialundervisning med henblik på, at dette understøtter kommuner og skoler i deres omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Ministeriet for Børn og Undervisning 28

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Kollaborativ undervisning tolærerordning. Inklusion viden til praksis

Kollaborativ undervisning tolærerordning. Inklusion viden til praksis Kollaborativ undervisning tolærerordning Inklusion viden til praksis Kollaborativ undervisning tolærerordning Inklusion viden til praksis Kollaborativ undervisning - tolærerordning 3 Forfattere: Rune

Læs mere

Elevformidling. Inklusion viden til praksis

Elevformidling. Inklusion viden til praksis Elevformidling Inklusion viden til praksis Elevformidling Inklusion viden til praksis Elevformidling 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Inkluderande undervisning i praktik och forskning. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk

Inkluderande undervisning i praktik och forskning. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk Inkluderande undervisning i praktik och forskning Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk 1 Inklusionsdiskursens omdrejningspunkter Idealverden Etisk diskurs Politisk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort?

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Professor Niels Egelund Direktør for CSER Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Lidt facts om udviklingen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

INKLUSIONSPANELET ET FORSKNINGSPROJEKT OM INKLUSION AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING

INKLUSIONSPANELET ET FORSKNINGSPROJEKT OM INKLUSION AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING SFI NOTAT INKLUSIONSPANELET ET FORSKNINGSPROJEKT OM INKLUSION AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING STATUSNOTAT 1 Af Mikkel Lynggaard og Mette Lausten INKLUSIONSPANELET. ET FORSKNINGSPROJEKT

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved skolereformen. - især med henblik på inklusion

Ledelsesudfordringer ved skolereformen. - især med henblik på inklusion Ledelsesudfordringer ved skolereformen - især med henblik på inklusion Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Inklusionsteori I 2 Inklusionsteori

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen?

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen? Inkluderende pædagogik Hvad siger forskningen? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Daglig leder Dansk Clearinghouse Postdoc, autoriseret psykolog Elever Forældre Lærere Pædagoger

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. BAGGRUND OG MOTIVERING... 4 1.1 Formål... 6 1.2 Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition...

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Inklusionsteori I 2 Inklusionsteori II Ifølge nyere inklusionsteori

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Specialpædagogik. I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul. Politiske initiativer og tendenser

Specialpædagogik. I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul. Politiske initiativer og tendenser Specialpædagogik I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul II. Politiske initiativer og tendenser III. Specialpædagogikkens position i den inkluderende skole Specialpædagogik: Spillet om

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledning...1 1.1 Resume...2 1.2 Forståelse af begreber...7 1.3 Forskelle på ledelsens og medarbejdernes svar...8 2. Ledelse og styring

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere