Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken Inklusion i dialogbaseret aftalestyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring"

Transkript

1 Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken Inklusion i dialogbaseret aftalestyring TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning Baggrund for strateginotatet side 3 2. Politisk samarbejde prioritering og fokus side 5 3. Strategisk samarbejde direktionen side 6 4. Taktisk og operativt samarbejde - aftaleholdere side 7 5. Sundhedsrelaterede mål fokus i dialogaftalerne side 8 6. Et konkret eksempel tandsundhed side 9 7. Årshjul for sundhed i dialogaftalerne side 10 2

3 Baggrund for Strateginotatet 1. INDLEDNING Struer Kommune har som mange andre organisationer, en udfordring med, at gøre politikker levende og dynamiske på tværs af de kommunale indsats- og ansvarsområder. Et eksempel på en tværgående politik er Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet for perioden Der har været en inddragende proces for at udvikle politikken og nu er ambitionen at gå fra visionære ord til sund handling. For at opfylde ambitionen er det vigtigt, at alle parter tager ansvar for handlinger der retter sig mod politikkens indsatsområder. Det er vigtigt at få skabt systematiske strukturer der kan understøtte processer, samarbejde og opfølgning på tværs af indsatserne, og aktørerne. I Struer Kommune er der allerede gode erfaringer med dette, gennem kommunens dialogbaserede aftalestyring, og det er derfor helt naturligt at tænke udmøntning af Sundhedspolitikken ind i dette redskab. Kun ved at skabe en formel tværgående samarbejdsplatform kan principperne for politikken og de kommunale indsatser efterleves: At indsatser bygger på sikker viden At det er strategisk forankret og en del af den formelle aftalestyring At det er økonomisk forsvarligt At der iværksættes strukturelle indsatser målrettet ulighed i sundhed At indsatser respekterer borgernes perspektiv og integritet Principperne kalder på forskellige kompetencer som findes på tværs af den kommunale organisation og som kun i et tæt samarbejde kan løfte politikkens visioner. Politik Økonomi Ledelse Videnskab Formidling Metoder Evaluering Indsigt og Udsigt Mål Struktur Faglighed 3

4 Derudover skal vi gennem politikken nå mange forskellige målgrupper i vores kommune og som er i kontakt med os som offentlig myndighed og leverandør på forskellige tidspunkter af livet. Frivillige Børn Unge Ansatte Ældre Forældre I arbejde Syge Raske Uden arbejde Og sidst men ikke mindst færdes borgerne på tværs af mange typer tilbud, både kommunale og ikke kommunale: Dagpleje Arbejdspladser Hjemmet Uddannelse Børnehave Skole Fritidstilbud Foreninger Botilbud Jobcenter Veje og stier lægen + andre Sundheds center Hospitaler Hjemme pleje Fjord og hav Grønne områder Det ses tydeligt at kombinationen af de mange muligheder i ovenstående diagrammer, kalder på samarbejde på tværs. Både på tværs af politiske fagudvalg, administrationen, kompetencer og enheder. Erfaringer fra både Struer og andre kommuner, 1 peger på det nødvendige forpligtende samarbejde. Udmøntning af de rammesættende love, giver et fint afsæt for at tænke sundhed bredt i kommunen, både på strukturelt niveau som f.eks. Planloven og på individniveau som f.eks. Lov om aktiv beskæftigelse. 1 Sundhedsstyrelsen 2010, Sundhed på tværs. Center for Forebyggelse, Sundhedstyrelsen 4

5 Politisk prioritering og fokus 2. Politisk samarbejde Det samlede Byråd i Struer Kommune har vedtaget Sundhedspolitikken og dermed forpligtet samtlige fagudvalg til at arbejde med konkrete handlinger der understøtter visionen og de konkrete indsatser: 1. Forebyggelse tidligt i livet 2. Røgfri kommune 3. Aktiv forebyggelse 4. En sund hverdag trods sygdom 5. Arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet 6. Trivsel og livsglæde I Struer Kommune, er det i henhold til Styrelsesvedtægten, besluttet at Sundhedsudvalget har det formelle ansvar for den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor sundhedsog forebyggelsesområdet. Ligeledes har Sundhedsudvalget ansvaret for den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser i det øvrige sundhedsvæsen. Det skaber behov for en koordination på tværs af de politiske udvalg, hvis Sundhedspolitikken skal arbejde og leve dynamisk på tværs af hele kommunen. Sundhedsudvalget varetager opgaven som politisk koordinator, opsamlende og rapporterende udvalg overfor Byrådet, vedrørende sundhedsindsatser. Sundhedsudvalget deltager ved formand og næstformand og støtte fra embedsværket, med et punkt på dagsorden til et ordinært udvalgsmøde, én gang årligt i de andre fagudvalg. Formålet med det årlige møde er: 1. Politisk idegenerering og erfaringsudveksling om hvordan sundhed kan integreres i det enkelte fag udvalgs bundlinje og dermed kerneydelsen. 2. Sundhedspolitisk drøftelse af muligheder i det enkelte fagudvalg 3. Aflevering af den nyeste sundheds viden på fagudvalgets område 4. Opfølgning på tidligere sundhedsindsatser og tværgående samarbejde 5. Opsamling af viden til årligt Sundhedsredegørelse til Byrådet De enkelte fagudvalg prioriterer årligt mindst ét af kommunens prioriterede indsatsområder og inkluderer konkrete mål i den dialogbaserede aftale med aftaleholdere i den fagspecifikke aftaledel. Støtte til evidens, sundhedsrelaterede metoder, samarbejde og evalueringer sker i tæt samarbejde mellem sundhedsområdets sundhedskonsulenter og stab og resten af kommunens faglige afdelinger. De sundhedsrelaterede mål præsenteres på Byrådets budgetkonference som sundhedstema med tilknyttede tværgående økonomiske kommentarer og konsekvenser. Den samlede proces vil først være fuldt implementeret i

6 Direktionens prioritering og fokus 3. Strategisk samarbejde Direktionen har det primære ansvar for at sikre de politiske mål omsat til handling og praksis på tværs af Struer Kommunes drift og samarbejde. I henhold til kommunens vejledning til dialogbaseret aftalestyring, har direktionen ansvaret for at sikre den generelle aftaledel med stabe og aftaleholdere i driften og har dermed det koordinerende ansvar for omsætning af politiske mål til handlinger og drift, både på det enkelte fagområde og på tværs af de kommunale interesser og aftaleholdere. Direktøren for Sundhedsområdet er tovholder og primært ansvarlig for: 1. Dialog om sundhedsrelaterede indsatser på det administrative og udførende niveau 2. Understøttelse af alle fagområder med sundhedsvidenskabelig viden, oplysning og inspiration til hvordan sundhedsperspektivet inkluderes i de enkelte fagområders kerneydelser. 3. Opsamling af viden om indsatser på tværs af Struer Kommune og årlig udarbejdelse af Sundhedsredegørelse til behandling i direktionen og byrådet. 4. Understøttelse med sundhedsvidenskabelige metoder til alle områder 5. Sikre drøftelse af mere generelle tværgående sundhedsrelaterede emner på tværs af den samlede direktions område f.eks. Sundhedsledelse som en del af ledelsesgrundlaget Sundhedsinitiativer på tværs af kommunens medarbejdere, trivsel og arbejdsglæde Sundhedsøkonomi og sammenhæng til andre dele af den kommunale finansiering, f.eks. ældreområdet, arbejdsmarkedsområdet, børneområdet, fritidsområdet og strukturel udvikling i kommunen som boligplanlægning og grønne områder, stier og veje. Direktøren for Sundhedsområdet har ansvaret for at direktionen har en temadrøftelse af et sundhedsrelateret emne 2-4 gange årligt. Resten af direktionen kan efterspørge emner til drøftelse, i sær med henblik på deling af viden, evidens og indsigt i emner der har tværgående karakter. I sær finansiering af forebyggelses- og sundhedsfremme indsatser er relevant, da afholdelse af udgifter til indsatser ikke altid følges af besparelser her og nu og ikke nødvendigvis på den samme økonomiramme som udgiften. Den samlede direktion er ansvarlig for: 1. At sikre, at der årligt arbejdes med mindst et af de prioriterede konkrete indsatsområder i hvert aftaleområde og at dette indgår konkret og målbart i de enkelte dialogaftaler. 2. Bidrage til at Sundhedspolitikken får liv og bevægelse i driften. 3. Prioritere sundhedsindsatser på eget ansvarsområde 4. Bidrage med oplysninger til den årlige sundhedsredegørelse til Byrådet 5. Efterspørge viden og erfaringer fra sundhedsområdet i relation til eget område 6. Sætte sundhedsrelaterede emner til drøftelse i forskellige ledelsesfora på tværs af kommunen og i eget fagområde og opsamle erfaringer og inspiration. 6

7 Aftaleholderes prioritering og fokus 3. Taktisk og operativt samarbejde I Struer Kommune indgår Byrådet, gennem fagudvalgene og direktionen, årligt aftaler med de enkelte aftaleholdere om indsatsområder og prioritering i driften. Den enkelte aftaleholder har dermed ansvaret for at udmønte politisk og administrativt prioriterede indsatser, herunder sundhedsrelaterede indsatser. Det faglige ansvar for at sikre levendegørelse af Sundhedspolitikken ligger hos chefen for sundhedsområdet i Struer Kommune (sundheds- og Ældrechefen) Chefen for Sundhedsområdet er faglig tovholder og primært ansvarlig for at: 1. Skabe et sundhedsfagligt fokus på emner af betydning for Sundhedspolitikken på tværs af den kommunale drift. 2. Understøtte alle fagområder med sundhedsvidenskabelig viden, oplysning og inspiration til hvordan sundhedsperspektivet kan inkluderes i de enkelte fagområders kerneydelser. 3. Opsamling af nyeste viden og evidens, samt deling af denne på emner der relaterer sig til sundhedsområdet og på tværs af kommunen. 4. Understøtte med sundhedsvidenskabelige metoder til alle områder som har brug for inspiration eller konkret dialog og erfaringsudveksling. 5. Sikre drøftelse af mere generelle tværgående sundhedsrelaterede emner på tværs af den kommunens driftsområder med emner af generel administrativ og driftmæssig interesse. F.eks. Sundhedspædagogik og samarbejdet med borgere om mestring og egenomsorg. Sundhedsplanlægning og viden om strukturel- kontra individ indsatser. Sundhedsøkonomiske beregninger og konsekvenser på tværs. Inspiration på tværs om sundhedsrelaterede indsatser på forskellige faglige områder Ulighed i befolkningen og bekæmpelse af denne Chefen for Sundhedsområdet er ansvarlig for at der inviteres til et årligt temamøde om Sundhed og muligheder i Sundhedspolitikken, for ledere og relevante fagpersoner der skal arbejde med at gøre Sundhedspolitikken levende og dynamisk, så kommunens ambitioner bliver til virkelighed. Den samlede Chef/Ledergruppe på niveau 3 i Struer Kommune har ansvaret for at: 1. Støtte ledelsesniveau 4 i at arbejde bevidst og målrettet med sundhedsrelaterede temaer 2. Støtte op om det årlige temamøde om sundhed på tværs, arrangeret af Sundhedsområdet 3. Sikre fremdrift af sundhedsrelaterede indsatser i henhold til dialogaftalerne 4. Bidrage til årlig opfølgning og synliggørelse i kommunens Sundhedsredegørelse 5. Indgå i tværfaglige og tværorganisatoriske sundhedsinitiativer der bidrager positivt til sundhedspolitikkens udmøntning. 6. Bidrage med ideer til sundhedsrelaterede mål og indsatser på eget fagområde og på tværs. 7

8 Sundhedsrelaterede mål 4. Fokus i dialogaftalerne I henhold til kommunens vejledning til dialogaftaler arbejdes der med to typer af fokus. Den fagspecifikke med de politiske visioner og målsætninger, konkrete indsatser og succeskriterier, samt den generelle aftale del med organisatorisk fokus. For at understøtte det vigtige arbejde med at fokusere på effekter af sundhedsindsatserne kan arbejdet styrkes ved at udarbejde mål efter ROYE-modellen 2. På den måde støttes organisationen i at sætte mål med to fokus, det administrative og ledelsesmæssige (Ressourcer og Organisation) samt det mere politisk interessante (Ydelser og Effekter). Dokumentation/viden Ressourcer kroner personale teknologi uddannelse kompetencer Organisering udvikling ledelse arbejdsmiljø samarbejde arbejdsgange processer Generelt ledelses fokus MÅL Ydelser borgerbetjening services tilbud indsatser tilbud rådgivning Fagpolitisk fokus Effekter tilfredshed antal brugere mere sundhed mindre støtte mindre ulighed færre rygere Evaluering Modellen kan vende begge veje for at skabe sammenhæng mellem ressourcer og effekter, f.eks.: 1. Et antal politisk bevilget ressourcer kan medvirke til en bestemt organisering som producerer bestemte ydelser der skaber en bestemt effekt. 2. En ønsket politisk effekt, kræver nogle bestemte ydelser der skal leveres gennem en konkret organisering der afføder behov for en vis mængde ressourcer. Målene skal derudover udarbejdes over SMART modellen og derfor være Specifikke Målbare Ambitiøse Realistiske Tidsbestemte 2 Århus kommunes styrings model der arbejder med Ressourcer, Organisation, Ydelser og Effekter. 8

9 Et konkret eksempel Tandsundhed Den kommunale Tandpleje dialogbaseret aftale (uddrag) Fagspecifikt indsatsområde for : (POLITISK FOKUS) Aktivitet (Resultat forventning) Succeskriterier /hvad er tegn på et godt resultat? Feed-Back (Sådan vil vi måle) Deadline/måling (Evaluering) ROYE Tandsundheden for Børn og unge på Thyholm skal inden 2015 forbedres på udvalgte arametre. Tilslutningsproc enten for de 0-15 årige på Thyholm øges til % Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats overfor børn og unge i Thyholm indgår som en del af effektmålene for tandsundheden i Struer Kommune. Det handler overordnet om at børnene generelt oplever færre smerter pga huller, at de får sundere og pænere tænder samt oplever tilfredshed med Struer Kommunale tandpleje. Der sættes særlige ressourcer ind på råd og vejledning, motivation, børstetræning, kostvejledning og fluorprofylakse individuelt, på gruppe- og på populationsniveau. Der gennemføres årlige målinger af tilslutningsprocenten. strategiske / organisatoriske indsatsområder: (ADMINISTRATIVT FOKUS) Status værdi arbejdet Ledelsesgrundlag Værdiprocessen har fundet sted og er fortsat til debat Implementeringen af værdierne er i gang og gør en forskel i hverdagen Ledervurdering af direktionen (niveau 1-2) og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner for den enkelte direktør Alle ledere (niveau 3-5) deltager i ledervurdering og udarbejer efterfølgende handleplan Styrkelse af det generelle lederskab Statusberetning hvor konkrete aktiviteter beskrives Udarbejdelse af værdimåling, nærmere instruktion primo % deltagelse fra direktionen og 100 % besvarelse fra aftaleholdere På de udvalgte parametre, som udgør effektmålene for tandsundheden i Struer kommune frem til 2020 skal Thyholm nå niveau med Langhøj inden 2015 og tilslutningsprocenten øges inden Spørgeskema besvares i 2011 Ultimo 2012 Fremlægges på lederseminar, november 2011 E: forbedring af tandsundhed + tilslutningsprocent for 0-15 årige Y: mere råd, vejledning og motivation. Børstetræning, kostvejledning og flourprofylakse. Individuelle og gruppe tilbud samt indsats til hele befolkningen O : arbejde med værdiproces O : arbejde med værdiproces måle forskel O : arbejde med ledelse 100 % deltagelse 2012 O : arbejde med ledelse Gennemførelse af MUS/LUS Sygefravær - dokumenteret faldende tendens - handleplan for langtidssygem eldte 100 % i 2011 O : ledelse 100 % i 2012 O : ledelse Løbende måling, O : arbejde med endelig arbejdsmiljø statusrapport ultimo

10 5. Årshjul for sundhed i dialogaftaler Temamøde for ledere storledermøde eller ledernetværk Endelige sundhedsmål i aftaler Handleplaner for sundhedsmål udarbejdes Politiske samarbejdsmøder på tværs. (Temamøde i Direktionen) Dialogmøder i fagudvalg (Temamøde i Direktionen) Evt. sundhedsoplæg om mål og økonomi på budgetkonferencen Temamøde i Direktionen Dialogmøder i fagudvalg Behandling af Sundhedsredgørelse (2014) Fagpolitisk prioritering af næste års mål i forhold til budget Det er ambitionen at Sundhedsarbejdet på sigt opleves integreret i de sædvanlige procedurer på tværs af de politiske, administrative og ledelsesmæssige processer. En systematisering af planlægningsarbejdet giver alle overblik over gensidige forventninger og muligheder på tværs. Ligeledes understøtter det både Sundhedsområdets arbejde med vidensdeling og aftaleholderes mulighed for at rekvirere viden. Ved at systematisere arbejdet og mødet omkring Sundhedspolitikken, skabes relationer på tværs og et fælles rum hvor sundhed er på dagsorden og hvor sparring og tværgående idé-generering kan styrkes. Strukturen understøtter det vigtige netværksarbejde på tværs af kommunen og med det omkringliggende samfund. 10

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE Sundhedsstyrelsen Dokumenttype Rapport endelig version Dato December 2009 GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE AFSLUTTENDE AFRAPPORTERING MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere