Høringsnotat. Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) 1."

Transkript

1 Sorsigvej Ribe Telefon: Mail: Sagsnr.: TS Dato: 1. december 2016 Høringsnotat Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) 1. Indledning Færdselsstyrelsen har den 23. september 2016 sendt udkast til ny dimensionsbekendtgørelse i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen. Høringsfristen udløb den 25. oktober Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger: Arbejdstilsynet, DI Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd, Dansk Kørerlærer-Union, 3F Transport, FDM, Tekniske Konsulenter for Vejtransport og Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL). Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD), DTL, Dansk Erhverv, Danske Busvognmænd, Danske Motorcyklister (DMC), Danske Regioner, Danske Speditører, DI Transport, Kommunernes Landsforening (KL), Rigsadvokaten, Rigspolitiet, SKAD, Trafikselskaberne i Danmark og Vejdirektoratet. I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i de modtagne høringssvar opdelt efter relevante emner. Styrelsens kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. Samtlige høringssvar vedlægges som bilag til dette notat. 2. Containere og veksellad ( 10, stk. 4) Dansk Erhverv går ud fra, at reglerne indføres som følge af de relativt nye regler om vejning af containere i skibstrafik og fremfører, at der Side 1 (10) Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

2 skal minimumreguleres, når der indføres søtransportregler i landtransportregler som følge af IMO-reguleringen. Færdselsstyrelsen skal i den forbindelse henvise til, at der er tale om implementering af direktiv 2015/719/EF om vægt og dimensioner for køretøjer på vej. Ændringer vedrørende transport af containere og veksellad i Færdselsstyrelsens udkast vedrører alene de forpligtelser, der fremgår af dette direktiv. ITD påpeger i relation til den forøgede længdegrænse ved transport af 45 containere og skiftelad i forslagets 10, stk. 4, at det er vigtigt, at 30, stk. 2 i særtransportbekendtgørelsen opretholdes. Færdselsstyrelsen kan bekræfte, at særtransportbekendtgørelsens 30, stk. 2, ikke ændres. Det vil således fortsat være tilladt at køre med sættevogntog med container, indeholdende deleligt gods, og en samlet vogntogslængde på indtil 17,0 m (og en højde på indtil 4,10 m), når der køres direkte til og fra skib eller jernbane. 3. Tilladt totalvægt for bil med to eller tre aksler, som bruger alternative brændstoffer ( 22, stk. 2, nr. 2 og 5) Vejdirektoratet oplyser, at forøgelse af tilladt totalvægt på op til kg for 2- og 3 akslede biler som følge af, at de bruger alternative drivmidler, vil medføre et forøget slid, som ikke på nuværende tidspunkt kan præciseres. Dette forhold er der taget stilling til i forbindelse med ændringen at direktivet om vægt og dimensioner. DTL og Dansk Erhverv ønsker, at forhøjelse af tilladt totalvægt på køretøjer med op til et ton bør udvides til også at omfatte køretøjer med flere aksler (4-akslede) og ligeledes varebiler klasse N1. Dette ville ikke svare til direktivet, og det ville potentielt kunne give problemer med broerne, hvis en lastbil vejer kg i stedet for kg. En sådan ændring ligger ud over det i direktivet fastsatte. Færdselsstyrelsen vil derfor ikke forøge vægten for øvrige køretøjer. For så vidt angår varebiler er bestemmelsen ikke relevant. Hvis en varebil bliver tungere (end kg) på grund af alternative brændstoffer, bliver det blot til en lastbil (over kg totalvægt). Konsekvenserne for alle andre regler (køre-/hviletid, vognmandstilladelser m.v.) vil være omfattende, hvis en bil med f.eks kg totalvægt stadig skulle kaldes en varebil. Side 2 (10)

3 ITD bemærker, at forøgelsen af lastbilernes mulighed for kg ekstra ikke er fulgt op af muligheden for kg ekstra på vogntogsvægten. I starten vil det formentlig kun være lastbiler til bymiljøer og nærdistribution, altså sololastbiler, så det vil ikke gøre så meget, men ITD mener, at det ikke er hensigtsmæssigt at begrænse incitamentet til at anvende alternative brændstoffer for vogntog, når udviklingen gør det muligt engang i fremtiden. Vogntogsvægten er blevet løftet flere gange, senest fra til kg. Dette er absolut maks. for broerne på vejnettet ifølge Vejdirektoratet. 4. Tilladt totalvægt for 2- akslede busser øges til kg ( 22, stk. 2, nr. 3) Trafikselskaberne i Danmark anser det som en positiv udvikling, at der gives mulighed for højere totalvægt for 2-akslede busser. Vejdirektoratet bemærker, at forøgelse af tilladt totalvægt på busser fra kg til kg vil medføre en markant forøgelse af vejsliddet på cirka 39 % ( 22, stk. 2, nr. 3). Dette forhold er der taget stilling til i forbindelse med ændringen at direktivet om vægt og dimensioner. Færdselsstyrelsen skal i den anledning oplyse, at EU-Kommissionens begrundelse for denne forøgelse af totalvægten er, at borgernes gennemsnitsvægt er steget, og at det samme gælder vægten af deres bagage. Færdselsstyrelsen har vurderet, at der ud fra en samlet betragtning ikke er tale om forøget slid i forhold til i dag. Denne opfattelse er baseret på, at de potentielt omfattede, to-akslede busser ikke ændres. De busser, der anvendes i byerne, er på de mest travle ruter allerede nu fyldt i myldretiden, og passagerernes vægt er, som nævnt, allerede steget. 5. Afskiberes medansvar for overlæs ( 34, jf. 35, stk. 1, 3. pkt.) Dansk Erhverv mener i det det forudsættes, at ændringen om ansvar for afskiber er en følge af de nye regler for vejning af containere i skibstrafik at landtransportregler, der indføres som følge af IMOreguleringen, skal holdes på et minimum af, hvad de internationale regler kræver. Færdselsstyrelsen indfører bestemmelserne som en direkte implementering af direktiv 2015/719/EF, som ændrer Rådets direktiv 96/53/EF Side 3 (10)

4 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i Fællesskabet. DTL finder det ikke rimeligt, hvis både afskiber og transportør straffes med bøde, hvis vægterklæringen er fejlagtigt udfyldt, og lastenheden vejer mere, end der er opgivet. Det bør i de tilfælde alene være afskiberen, der skal straffes. Færdselsstyrelsen er enig i denne betragtning. Som følge heraf tilpasses strafbestemmelsen ( 37). Danske Speditører ønsker en nærmere uddybning af, hvad der menes med erklæring, og DI Transport finder det helt afgørende, at f.eks. et CMR-fragtbrev, hvoraf bruttovægten fremgår, er tilstrækkeligt for at overholde den nye 34. Færdselsstyrelsen har tilføjet i bestemmelsen 34, stk. 3, at et udfyldt CMR-fragtbrev anses som tilstrækkeligt. Dansk Erhverv har reservationer for bekendtgørelsens bestemmelser om afskibers ansvar og bemærker, at der i høringsbrevet vedrørende afskiberansvar for overlæs henvises til 34, jf. 35, stk. 1, 3. pkt., og at Dansk Erhverv går ud fra, at der henvises til strafbestemmelsen i 37, stk. 1, 3. pkt. Se afsluttende bemærkninger. Bestemmelserne tilpasses. DI Transport påpeger, at direktivet kun taler om straf ved overlæs, men ikke ved både overlæs og akseltryk. Færdselsstyrelsen anerkender denne observation. Bekendtgørelsen tilrettes, så afskiberansvaret alene vil gælde totalvægt. Rigsadvokaten og Rigspolitiet påpeger, at det ikke fremgår af høringsbrevet fra Færdselsstyrelsen, at der er foretaget ændringer i dimensionsbekendtgørelsens strafbestemmelse. Det er således heller ikke beskrevet i hørningsbrevet hvilke overvejelser, der ligger til grund for de ændringer, der er foretaget i straffebestemmelsen. Se afsluttende bemærkninger. Bestemmelserne tilpasses. Rigsadvokaten forstår ophævelsen af hjemlen i den gældende dimensionsbekendtgørelse til at udmåle skærpede bøder som en konsekvensændring som en følge af ophævelsen af strafskærpelsesregler i færdselslovens 118 i lov 184 af 8. marts 2011, og ikke som et ud- Side 4 (10)

5 tryk for et ønske om at ændre bødetaksterne i sager vedrørende de overtrædelser, der var omfattet af den gældende dimensionsbekendtgørelses 33, stk. 3. På den baggrund forventer Rigsadvokaten ikke på baggrund af ophævelsen af den gældende dimensionsbekendtgørelses 33, stk. 3 at ændre de bødetakster, der opregnes i rigsadvokatmeddelelsens afsnit om Færdsel Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86). Endvidere finder Rigsadvokaten og Rigspolitiet, at de foreslåede 34 og 37, stk. 1, 1. pkt., kan give anledning til fortolkningstvivl og derfor bør præciseres i bekendtgørelsen. Færdselsstyrelsen skal beklage, at høringsbrevet ikke indeholdt begrundelse for at ophæve 33, stk. 3, og skal samtidig bekræfte, at der er tale om en konsekvensændring af lov nr. 184 af 8. marts Det har således ikke været Færdselsstyrelsens hensigt at ændre på bødetaksterne. Endelig skal Færdselsstyrelsen oplyse, at Rigsadvokatens anmodning om en præcisering af strafbestemmelsen vedrørende afskibers udstedelse af en erklæring vedrørende vægt på container eller veksellad, tages til efterretning. Hensigten er, at der pålægges afskiber straf, hvis erklæringen mangler eller indeholder fejlagtige oplysninger, og der samtidig foreligger overtrædelse af tilladt totalvægt. Færdselsstyrelsen har på den baggrund ændret bestemmelsens formulering. 6. Akselafstandskrav ( 15, stk. 3, nr. 2 og nr. 3) Rigspolitiet foreslår, at det overvejes at tilføje, at bestemmelsen gælder for beregning af akseltrykket i andre akselgrupper end nævnt i stk. 3, nr. 4), idet denne bestemmelse netop fastsætter akseltrykket på to aksler, hvor den indbyrdes afstand er mindre end 1 m. Herved anvendes også samme fremgangsmåde, som tilfældet er i forhold til udkastets 16, stk. 5. Færdselsstyrelsen har ikke foreslået ændringer i 15, stk. 5. Styrelsen er ikke bekendt med, at den gældende formulering har givet anledning til problemer. Hvis der skulle ændres og eventuelt også indføres akselafstandskrav for 4- og 5-akslede akselgrupper på motordrevne køretøjer, vil det skulle ske på baggrund af en generel høring. 7. Ændring af kravet til afstanden mellem lastbilers bageste aksel og sættevognens forreste aksel for sættevognstog (udkastets 22, stk. 6, og stk. 8) Side 5 (10)

6 DI Transport mener, at der i 22, stk. 8 bør ses på, om det er nødvendigt at fastholde afstandskravet for køretøjer på kg, eller om dette kan hæves til kg. Alternativt er det væsentligt, at der fortsat kan gives dispensation, da dette er vigtigt i forhold til trafikken i Sverige. Vægtgrænsen er øget fra kg til kg (eller rettere; det er afstandskravet for at have kg, der er mindsket fra 4,0 til 3,0 m). Det er ifølge Vejdirektoratet lige præcis hvad der kan lade sig gøre, og det svarer til reglerne for kærrevogntog. 8. Påhængskøretøj til motorcykel ( 3, stk. 2 og 22, stk. 2, nr. 9) Bestemmelserne om påhængsvogn til motorcykel har været underkastet notifikation i henhold til notifikationsproceduredirektivet (2015/1535). Stand still-perioden udløb den 14. oktober 2016, og der er ikke kommet bemærkninger. Ændringerne kan på den baggrund udstedes i Danmark. Danske Motorcyklister DMC foreslår, at det overvejes at tilføje krav om, at koblingen til påhængskøretøjet placeres med en centerlinje minimum 65 cm fra det trækkende køretøjs yderste punkt i venstre side af køretøjet i de tilfælde, hvor motorcyklen er monteret med sidevogn. DMC begrunder ikke forslaget, men det synes at være, at påhængsvognen så ikke vil rage meget ud til venstre for motorcyklen. Færdselsstyrelsen finder ikke dette vigtigt, da f.eks. påhængsvogne til biler må rage 35 cm ud til hver side, og der i praksis ikke kan blive tale om en ret stor udragning for motorcykel med påhængsvogn. DMC har da også i samme forbindelse skrevet, at en 130 cm påhængsvogn kun vil være få cm bredere end en motorcykel med sidetasker (og at udragningen derfor kun kan blive nogle få cm). 9. Øvrige bemærkninger Vægt på de drivende hjul Rigspolitiet: Det kan [i relation til udkastets 23] overvejes, om ikke der bør indføres krav om, at en vis procentdel af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på bilens drivende hjul. Hensigten hermed er at sikre stabilitet. Side 6 (10)

7 Færdselsstyrelsen deler principielt Rigspolitiet opfattelse. For store vogntog bestående af køretøjer med en tilladt totalvægt på over kg, gælder minimum 20 % på de drivende hjul. Styrelsen er dog ikke bekendt med, at der i praksis skulle være et problem for de små vogntog. Styrelsen vil overveje forslaget i forbindelse med en kommende revision af bekendtgørelsen. Særlig forsigtighed og agtpågivenhed I udkastets 7, stk. 1, er der i det udsendte forslag ændret i formuleringen, således at særlig forsigtighed og agtpågivenhed ændres til: særlig agtpågivenhed. Baggrunden herfor var, at det efter Færdselsstyrelsens opfattelse dækker over det samme. Rigspolitiet har påpeget, at denne ændring kan opfattes som en lempelse, idet særlig forsigtighed og agtpågivenhed efter Rigspolitiets opfattelse kan forstås således, at der både stilles krav til førerens adfærd (agtpågivenhed) og førerens kørsel (forsigtighed). Det har ikke været Færdselsstyrelsens hensigt at ændre praksis, hvorfor der efter drøftelse med Rigspolitiet ændres tilbage til den nuværende formulering. Længde DI Transport ønsker, at det bliver tilladt at køre med øget vogntogslængde, så en krantrækker kan benyttes i kombination med en sættevogn, hvor der er en samlet længde på mere end 16,50 m. Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at dette ville være i strid med direktiv 96/53/EF, som harmoniserer reglerne for dimensioner såvel nationalt som internationalt i EU. Rigspolitiet finder, at det bør overvejes, om der i lighed med bestemmelserne om bredden af køretøjer, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling (Kapitel 2), også bør stilles krav om, at udragende dele forud og bagud -, der kan afmonteres eller slås ind, skal afmonteres eller slås ind, når der køres på færdselslovens område. Denne ændring er en skærpelse i forhold de gældende bestemmelser. Styrelsen vil overveje forslaget i forbindelse med en kommende revision af bekendtgørelsen. Rigspolitiet henleder opmærksomheden på, at bestemmelsen 12, stk. 3, om medbringertruck efter dens formulering, kan anvendes i et vogntog bestående af en lastbil tilkoblet en påhængsvogn af kærretypen. Når medbringertrucken anbringes bag på kærren, kan det medføre en væsentlig forringelse af V-værdien. Side 7 (10)

8 De internationale regler om V-værdi er udformet sådan, at der er en sikkerhedsmargen, så gods ikke nødvendigvis skal være fordelt fuldstændig jævnt på hele lastefladen. Styrelsen er ikke bekendt med, at emnet har givet anledning til problemer. Rigspolitiet anfører, at i forhold til 12, stk. 3, nr. 3, kan det overvejes at ændre ordlyden fra langsomt til: langsomtkørende, hvorved ordlyden bringes i overensstemmelse med DfK pkt Færdselsstyrelsen justerer bekendtgørelsen som ønsket. Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark ønsker, at det skal blive muligt at køre med busser, der er længere end 18,75 m op til 25 m. På indeværende tidspunkt pågår der overvejelser om at tillade kørsel med busser, der er længere end 18,75 m. En sådan ændring forudsætter dog forudgående inddragelse af andre interessenter, ikke mindst vejmyndighederne, og vil endvidere nødvendiggøre en ny generel høring. Bestemmelsen om længde på ledbus bliver derfor ikke ændret i denne nye bekendtgørelse. Definitionen af definitionen på ledbus i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer bliver imidlertid justeret således, at denne ikke er til hinder for at der eventuelt iværksættes forsøg med ledbusser med flere led. Bredde SKAD ønsker, at der i 6 om måling af bredde anføres en henvisning til detailforskrifter for køretøjer til de nævnte undtagelser, og at disse også indeholder rullepresenninger. Færdselsstyrelsen indsætter i 6 en henvisning til den bestemmelse i bekendtgørelsen om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, som fastlægger metoden for måling af bredde. Bestemmelsens oplistning af undtagelser er ordret den samme som i direktiv 96/53 om vægt og dimensioner. Fortolkning af bestemmelsen hvorefter køretøjer godkendes af synsvirksomhederne - fremgår af vejledning om syn af køretøjer under punkt (2). DI Transport ønsker det undersøgt, om der kan åbnes op for en max. bredde på 2,60 m, hvis sidevæggenes tykkelse er 45 mm, uanset om der er monteret et varme- / køleanlæg på køretøjet. Dette skulle efter DI Transports oplysninger være tilladt i Sverige. Side 8 (10)

9 EU-direktivet om vægt og dimensioner i international transport forhindrer, at Danmark tillader 2,60 m, uden at kravene (om varme/køleanlæg) er opfyldt. Der har været en overgangsbestemmelse i direktivets artikel 4, stk. 6, som tillod større bredde i de lande, som tillod det før ikrafttræden af direktiv 96/53/EF. Denne mulighed udløb 31. december Den tilladte bredde ændres således ikke. Akseltryk Rigspolitiet finder, at ordlyden i bestemmelsen 31, stk. 2, nr. 2, og stk. 3 (som i sin tid blev indsat på baggrund af et forslag til formulering fra Rigspolitiet) ikke giver mening, idet bestemmelsen vedrører ikke-registrerede eller ikke-godkendte køretøjer, hvorfor der i sagens natur heller ikke er et registreret eller godkendt akseltryk for køretøjet. Det foreslås derfor i stedet, at ordlyden i relation til 31, stk. 2, 2. pkt., ændres for så vidt angår sidste del vedrørende sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang, således at der i stedet anvendes udtrykket dog køretøjsfabrikantens samlede teknisk tilladte akseltryk. Alternativt foreslås det, at Færdselsstyrelsen definerer begrebet godkendt akseltryk, således at et godkendt akseltryk tillige omfatter det af køretøjsfabrikanten fastsatte teknisk tilladte akseltryk. Derudover bør det i bestemmelsens stk. 3 tilføjes, at stk. 2 heller ikke kan medføre fravigelse af de grænser for akseltryk, som i øvrigt fremgår af bekendtgørelsen. Kapitel 6 vedrører totalvægt. Den ønskede tilføjelse vil skulle fremgå af Kapitel 5 om akseltryk; i 21. Da der er tale om en tilføjelse, som efter omstændighederne vil kunne fortolkes som en skærpelse, vil ændringen forudsætte en forudgående høring. Den ønskede ændring forslaget vil indgå i overvejelserne ved en kommende revision af bekendtgørelsen. Slæbning Rigspolitiet har påpeget, at ændringen i bestemmelserne 21 og 32, som giver politiet bemyndigelse til, at redningskorps og lignende ved fjernelse af havarerede køretøjer, kan fravige reglerne for akseltryk og totalvægt, i udkastet er ændret til slæbning. Konsekvensen heraf vil være, at der for politiet bliver mindre fleksibilitet i mulighederne for at få flyttet køretøjerne udenfor særtransportkontorernes åbningstid, og samtidig vil det medføre en øget belastning af særtransportkontorerne. Side 9 (10)

10 Færdselsstyrelsen har ved ændringen ikke haft til hensigt at ændre anvendelsen af bestemmelserne, men har haft til hensigt at anvende samme term som i slæbningsbekendtgørelsen, dvs. at anvende udtrykket slæbning gennemgående. På baggrund af Rigspolitiets tilbagemelding vil Færdselsstyrelsen imidlertid ændre tilbage, så der også fremover igen kommer til at stå fjernelse i 21 og Økonomiske og administrative konsekvenser Erhvervsstyrelsen har vurderet, at udkastet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet, og derfor ikke overstiger bagatelgrænsen. 11. Ikrafttræden Rigspolitiet foreslår at det overvejes, om det bør fremgå af overgangsbestemmelsen, at bus registreret før 9. marts 2004 kan have en længde på indtil 13,85 m under de betingelser, som fremgår af detailforskrifterne punkt (1). Færdselsstyrelsen imødekommer dette forslag. Bestemmelsen indsættes i 39, som stk. 4. Side 10 (10)

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (DfK 2017)

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (DfK 2017) Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS2060100-00045 Dato: 23. september 2016 Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. april 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS21101-00003 Dato: 17-03-2016 Sagsbehandler: TRBJ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre-

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse.

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse. 1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.:TS20000-00085 Dato: 01-03-2017 Sagsbehandler: SJO Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0195 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0195 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0195 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 7 final 2013/0105 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer Dato 6. april 2017 Sagsbehandler Henrik Clemmensen Mail hecl@vd.dk Telefon +45 7244 3131 Dokument 16/16576-1 Side 1/5 Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner Trafik-, Bygge-

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængsvogne og motorredskaber

vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængsvogne og motorredskaber Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00089 Dato: 12-12-2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere