Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11"

Transkript

1 Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Mødedato 9. juni klokken Sted DBC-møderum 2 Deltagere Ditte Jessing, Poul Erlandsen, Niels Ole Pors, Holger Dyrbye, Niels Jørgen Blåbjerg, Mette G Hansen, Peter Søndergaard Fraværende Lilian Madsen, Gert Poulsen, Morten Andersen Universitetsvej 1 Postbox 258 DK-4000 Roskilde tel fax web Referent Psø dato Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Meddelelser 4. Handlingsplan 5. Projektstatus, igangværende 6. Projekter, forberedte 7. Eventuelt 8. Næste møder 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat Godkendt. 3. Meddelelser (Under punktet er optaget meddelelser om sager som henhører under dagsordenens pkt. 5. og 6.) Virtuel reference: Der er indkaldt til møde med Biblioteksvagten om projekt ibrugtagning af vrl+ den klokken på Odense Centralbibliotek. Fra Brugerfaciliteter deltager PE og PS. Dette meddeles Vera Daugaard. PS har i samarbejde med Ulf Göran Nilsson og Co udarbejdet en logistisk netværksoversigt over hvordan en dansk udgave af systembroen kunne se ud. DEFF UsabilityCenter på AUB: Det besluttedes at sende den foreliggende ansøgning om oprettelse og tilskud til 3 års drift af et bib-center for usability i Aalborg, udarbejdet af AUB og PS, til DEFF sekretariatet. Der foretages en enkelt sproglig rettelse i ansøgningen. Ansøgningen kan betegnes som fase 2 i Brugerfaciliteters usability-projekt som startede marts 2004.

2 2/6 Indkaldelse af bidrag til kvartalsrapport: DEFF sekretariatet har udsendt indberetnings blanketter til DJ (Arkade) og PS (Usability og Virtuel ref). Skal være klar senest 22. juni. Svar til Claus Bjerg/Analysemodellen: er sendt ingen yderligere bemærkninger, vi afventer svar. 4. Handlingsplan Til punktet forelå mail fra LM med ideer til nye initiativområder. Mødet besluttede at få gode ideer med udgangspunkt i NOPs nye undersøgelsesrapport: Studerende, Google og Biblioteker som ligger i fuldtekst på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Data er samlet fra 1684 validerede skemaer, udfyldt af respondenter, udtrukket fra SU-registeret; underrepræsenteret: master-studerende og KVU-studerende. Besvarelser er fordelt på uddannelser (HVU, MVU og KVU og grupperinger af 9 uddannelsesretninger såsom sundhedsuddannelser, kunstneriske uddannelser, osv.) og såkaldt traditionelle kategorier som køn, alder, biblioteksrelaterede aktiviteter, tilfredshed osv. Desuden er der klyngeanalyser, sammenligninger mellem grupper af respondenter med forskellige karakteristika, f.eks. klyngen af informationsintensive og klyngen af informationsmoderate. 85% af de studerende bruger et uddannelsesbibliotek; 60% bruger både et uddannelsesbibliotek og et folkebibliotek til uddannelsesformål. 7-8% bruger ikke biblioteker. Studerende på mellemlange uddannelser (sygepleje, socialrådgivning) har størst biblioteksbenyttelse. Hypotese: der stilles større krav i disse uddannelser om at vise akademisk adfærd. Studerende indenfor ingeniørvidenskab og naturvidenskab har relativ lav benyttelse af biblioteksressourcer; indenfor kunstneriske uddannelser er der store benyttelsesvariation, men dem der benytter bib-ressourcer, bruger dem meget. Hvorfor disse forskelle: forskelle på fag, forskelle på fagtraditioner, på psykologi, studerendes vaner: nogen kan lide det, andre kan ikke. Er der forskel på samme fagområders, klyngers, biblioteksbenyttelse på forskellige uddannelsesinstitutioner? Kan pt ikke besvares. 3% bruger ikke Google til studieformål. Bibliotek.dk bruges af en halv snes procent; andre formaliserede biblioteksservices kendes næsten ikke. Informationskompetence: de fleste studerende har modtaget biblioteksinformation i kursusform. Konklusioner: 1) E-ressourcer skal markedsføres (passer fint med Brugerfacilitetsprojekt under udarbejdelse); 2) Samarbejdsrelation mellem bibliotek og uddannelsessted om informationskompetenceundervisning skal etableres/styrkes; 3) Opbygning af pædagogisk kompetence i bibliotekerne 4) Selvstændig undersøgelse af KVU ernes behov

3 3/6 5) Overvejelser om materialeudbud/bestandsanalyser på uddannelsesbiblioteker og folkebiblioteker 6) Fælles materialevalg indenfor visse fag 7) Online bestillingsmuligheder og assistance 8) Folkebibliotekerne skal afgøre hvordan de vil prioritere de studerende som lånergruppe Inspireret af klyngeanalyserne fokuserede drøftelserne bl.a. på de informationsintensive brugere. Kan man tegne en mere præcis profil af denne type studerende? Hvad skaber motivationen til at blive informationsintensiv? Hvad betyder det at være informationsintensiv for resultatet af studierne. Er de informationsintensive også de dygtige studerende; dem der opnår de bedste resultater? Hvis der ikke er en direkte sammenhæng, får jeg et nervesammenbrud (HD). Det må vel i sin kerne siges at være det der berettiger uddannelsesbibliotekerne og deres bevillinger, at de gør en forskel for uddannelsesinstitutionens forskning og undervisning. Inden for kunstneriske fag spiller også andet end informationer en rolle for resultatet: formuleringsevne, præsentation, opsætning (DJ). Disse spørgsmål kan ikke besvares direkte i NOPs undersøgelse. Hvis underviserne siger til de studerende at de skal benytte biblioteket, så gør de det også. Gennemgang af studenterrapporter på Silkeborg Handelsskole viste at rapporterne i takt med adgangen til stigende antal ressourcer som helhed blev mere interessante, men de opnåede ikke højere karakterer ved eksamen (MH). Hvorfor egentlig ikke? Mentale miljøer på bibliotekerne ( bibliotekskultur ) og på uddannelserne spiller også en rolle for biblioteksbenyttelse. HD kan tænke sig en katalog over eksempler på og måder for kontakt og dialog mellem bibliotek og underviser; pt. oplever man sig som en biblioteksø uden at være i dialog med underviserne; der er ikke de kontakter der burde være naturlige for et intenst samarbejde. Vi mangler (rolle)modeller. Man bør nok differentiere efter forskelle hos lærere og forskere og efter fag og studieformer (NJB). På den anden side er de studerendes kontakt til underviserne siden 70 erne reduceret betragteligt i takt med studiernes intensivering og projektundervisning; en reduktion i undervisning på anslået 30% (NOP). Derfor er de studerende mere overladt til hinanden og til biblioteket end de var tidligere. KVU områdets biblioteksbehov er ikke tilstrækkeligt kortlagt generelt og der er ikke overskud lokalt til at fremme kontakt mellem bibliotek og undervisere. Der mangler en større grad af professionalisering i biblioteksarbejdet (MH). Der er høring om undersøgelsen den 22. september på Danmarks Biblioteksskole. Andre elementer i en kommende handlingsplan

4 4/6 Kontakt til databaseudbydere: Der mangler et brugerforum hvor man kan drøfte især danske databaseudbyderes politik og aktiviteter for at nedbryde en oplevet barriere mellem brugere og udbydere. Det kan være tekniske forhold, brugergrænseflader, basernes art. Som eksempel peges på Skoda og UNI-C s rolle som databaseformidler. Der mangler sparring fra brugerside og udviklingsperspektiverne drøftes ikke hvad er der egentlig brug for? (MH) Adgang til licensbelagte ressourcer: Mere sømløs adgang. Som det er nu er man enten dømt inde eller ude mht. licenser, afhængigt af hvad ens institution eller bibliotek har tegnes licens på. Hvis man gerne vil understøtte at studerende er mobile og fleksible med hensyn til at kombinere uddannelser og til at bevæge sig geografisk er det ikke hensigtsmæssigt at de skal have rede på deres individuelle og specifikke adgangsforhold de enkelte steder. Det er usmart og mon ikke niveauet, omfanget af e-ressourcerne ville være nogenlunde det samme som nu hvis man gik over til nationale licenser; for de videnskabelige e-ressourcer vil der næppe være større benyttelse hvis institutionsbindingerne forsvandt. Hvorfor kan man ikke benytte en tilsvarende argumentation som islændingene må have benyttet for at få en national licens? Men selvfølgelig ville der så være andre problemer, f.eks. med firma-adgang. Brugerfaciliteter kan tænke sig at der arbejdes videre med begrebet sømløsadgang og mulighederne for enten at løsne rettighedsbindingerne til de betalende institutioner eller finde måder hvorpå de studerende kan få mere smidige adgangsforhold. Modeller efterlyses, så adgang kan ske uafhængigt af institutionstilknytning. Dette vil også på en fin måde understøtte de interesserede studerende på små fag og forskningsmiljøer, små uddannelsesinstitutioner med at forfølge ideer og projekter. Nationale licenser er at foretrække, næstbedst er at finde modeller der muliggør fleksibilitet og individuel periodisk anvendelse af forskellige e- ressourcer. De 12 store (FC s) politiske og økonomiske interesser skal bøjes og modificeres. Nationalpolitiske ønsker til studerende fremmes ikke ved de 12 s toldmure. (HD og mange flere). Samsøgningsværktøjer: Der er en bestræbelse som ønsker at alle ressourcer, gamle som nye, skal være søgbare fra et og kun et sted. Det er ikke en bestræbelse som bibliotekerne har inspireret men mere en brugervane-ting. Bibliotekerne har set hvad brugerne ønsker og hvordan de omgås e-ressourcer, og ikke mindst Google? Behøver vi lokalkatalogerne; Kan vi stå inde for Google som søgeflade og forsøge at fodre Google crawleren med de dokumenter vi er interesseret i at vores studerende og forskere skal kunne genfinde via Google. Der er også andre end Google og Google Scholar som kan være interessante samkataloger som er rettet mod de studerende, f.eks. Red, light, green PE laver oversigt over hvilke interessante søgemaskiner/kataloger der skal undersøges nærmere?

5 5/6 katalogen med pædagogiske og psykologiske ressourcer er ligeledes et eksempel på en sådan katalog/portal. Og hvad med DEFF-katalogen? Kan man putte et formål og en funktionalitet ind i den som kunne gide den a new beginning og som ville være for specielt til den nationale bibliotek.dk. Revival of DEFF-katalogen? Der bør være et eksperimentarium for disse ting, et teststed for disse portaler, kataloger, søgemaskiner testes af kompetente og iderige personer. Kan man lave et eksperimentarium-projekt mellem det offentlige og det private, eller bare for os? De nuværende samsøgningsmuligheder kan for lidt selv om de hele tiden udvikles. (PE) Handelsskolernes Biblioteksvejviser en samsøgningsmulighed? DPB og AUB har lagt deres beholdninger af e-ressourcer og visse metadata ind hos Google Scholar gennem sfx-mærkning. AUB har desuden indført datamining-princip i deres katalog. En brugergrænseflade med 3 muligheder for samsøgning (HD): (afklik) (afklik) (afklik) lokalkatalog Bibliotek.dk Google/Google Scholar Sparring med uddannelserne: Denne sparring er fagreferenternes vigtigste opgave; individuelt sanktioneret bogvalg og klassifikation kan nedprioriteres. Det er helt afgørende for bibliotekets placering at der er et tæt samarbejde med underviserne og forskerne. Vi skal ikke kun være serviceinstitution; vi skal have intellektuelle ressourcer nok til at kunne tilbyde formålsbaseret sparring. Formålet skal være at løfte undervisning, forskning og brugerkompetencer. (HD, NJB og flere andre) Eksperimentere med bogvalg: Købe adgang til e-bøger og give mulighed for print og udlån. Giv bogvalgspenge til de studerende. De kan købe det de ville have lånt mod at aflevere det til biblioteket efter brug? Lad pengene følge brugerne individuelt hvad vil det betyde? (HD og NJB) Betjene alle: SDUB betjener alle biblioteksbenyttere ligeligt uanset om de studerer under en sdub-institution eller kommer udefra. Hvorfor er det en knaldgod ide? Skal man det? Library attitude bibliotekskulturen (se også tidligere) den måde vi er på og behandler lånerne på som giver anledning til oplevet service Er den optræden og fremtoning tiltrækkende for nogle, frastødende, befamlende for andre? Kan vi lære af andre sektorers servicemedarbejdere. Det er vigtigt hvordan man taler til lånerne! Du skulle høre dig selv! Vil du have svaret eller skal jeg lære dig hvordan du gør så du selv kan finde det en anden gang? Jeg vil meget gerne nøjes med svaret, tak. (DJ)

6 6/6 Informationskompetence: Det er vigtigt at vi drøfter hvad og hvem der konstituerer informationskompetence. Der har været en tilbøjelighed til at bibliotekarerne har afgjort hvad der er de gode og de relevante informationskompetencer. Den tid er forbi, forbi. Vi skal drøfte dette med de studerende og med underviserne. Hvilke forventninger har de igen sparring. Hvad mener aftagerne/erhvervslivet om informationskompetencer? Er der forskellige grader/arter af kompetencer: skal man først være studiekompetent ( moden ) før man kan blive lidt, mere eller meget informationskompetent? (DJ) Hvorfor har vi ikke for længst startet Google-undervisning i biblioteksregi, herunder undervisning i kvalificeret kritisk stillingtagen til Google-søgeresultater. Kvalitet: Kvaliteten af bibliotekernes services og arbejdsprocesser skal undersøges og sikkert forbedres. Ønsker om at FCs initiativ om at danne en kvalitetsgruppe fører til resultater som også vil være interessante og brugbare for de mindre biblioteker, at der også bliver plads til at udvikle metoder som kan bruges af de små biblioteker (DJ) Danmarks Biblioteksforening overvejer noget tilsvarende. Hører effektiviseringsprojekt i Kulturministeriet til under dette tema? (Bo Öhrström) Digitalisering: Vi ønsker at få en status om forholdene mht. digitalisering.dk pt. Hvad er der sket, hvad er der gang i, hvad er der planer om? Det er vores indtryk at området ikke nurses og/eller at der er institutionsinteresser der bremser for en drøftelse af ønskelige digitaliseringsaktiviteter. I forbindelse med dette tema overvejer DJ at indsende projektforslag til Brugerfaciliteter om støtte til projekt om digitalisering af cirka dias, en samling, dannet og brugt af Arkitektskolens lærere og professorer Øvrige punkter blev ikke behandlet.

Studerende, Google og biblioteker

Studerende, Google og biblioteker BIBLIOTEKSSTYRELSEN Studerende, Google og biblioteker Om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer Niels Ole Pors RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Studerende,

Læs mere

Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Evidens om bibliotekernes brugere

Evidens om bibliotekernes brugere Evidens om bibliotekernes brugere Af Niels Ole Pors Abstrakt Formålet med denne artikel er at undersøge i hvilken udstrækning danske og nordiske brugerundersøgelser kan siges at etablere en forholdsvis

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R N U M M E R 4. D E C E M B E R 2 0 0 3. 1 3. Å R G A N G BS Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket

Læs mere

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning NNCommunication, Oktober 2002 Indholdsfortegnelse side Resumé 3 1. Evalueringsproces 5 Formål, fokus og omfang Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer?

FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer? N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK DIREKTØREN UDVIKLINGS- OG PLANLÆGNINGSCHEFEN J. nr. 01-6019-2/KK/EKN FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere