Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)"

Transkript

1 Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed i Danmark 2.2. Identifikationsnummer = CVR-nummer 2.3. Afkryds ved ja i alle situationer, hvor der er tale om arbejdsudleje Rubrik Anfør dato for påbegyndelse af aktuelle ansættelsesforhold / selvstændige virksomhed 3.2. Angiv datoerne for den forventede udsendelsesperiode 3.3. Angiv om beskæftigelsen udøves i landbaseret virksomhed eller på skib Angiv navn på den virksomhed, som arbejdet i udlandet udføres for, og den nøjagtige adresse i udlandet, hvor arbejdet udføres Rubrik 4 Her oplyses om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie (og evt. arbejdsmarkedsbidrag). Hvis det ikke er samme virksomhed, der betaler løn og bidrag mv., anføres hhv. "løn" og "sikringsbidrag" ud for den relevante virksomhed. ARBEJDE I FLERE EØS-LANDE Rubrik Identifikationsnummer = CVR-nummer eller tilsvarende udenlandsk arbejdsgivernummer Rubrik Anfør den dato arbejdet er påbegyndt hos arbejdsgiveren i rubrik 2, eller den dato den selvstændige virksomhed er påbegyndt 3.2. Anfør den dato arbejdet eller den selvstændige virksomhed, der anføres i punkt 3.4, er påbegyndt Anfør navn og adresse på det arbejdssted, hvor arbejdet er påbegyndt senest, eller - hvis arbejdet er påbegyndt på samme tidspunkt - navn og adresse, hvor bibeskæftigelsen udføres Rubrik 4 Oplys om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie, (og evt. arbejdsmarkedsbidrag). Hvis flere virksomheder udbetaler løn og sikringsbidrag, sættes kryds i flere rubrikker. Hvis det ikke er samme virksomhed, der betaler løn og bidrag mv. anføres hhv. "løn" og "sikringsbidrag" ud for den relevante virksomhed. ARBEJDE I FLERE EØS-LANDE VED INTERNATIONAL TRANSPORT Rubrik 2 Anfør navn og adresse på den virksomhed, for hvem lønmodtageren foretager international transport af passagerer eller gods ad jernbane, landevej eller luftvej 2.2. Identifikationsnummer = CVR-nummer eller tilsvarende udenlandsk arbejdsgivernummer Rubrik Anfør den dato arbejdet er påbegyndt hos virksomheden i rubrik Anfør den dato arbejdet som international transportarbejder er påbegyndt. Kan være sammenfaldende med datoen i punkt Angiv de arbejdslande som lønmodtageren arbejder i (alle lande som pågældende kører eller flyver i/over/igennem) Rubrik 4 Her oplyses om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie, (og evt. arbejdsmarkedsbidrag) RUBRIK 5. OG 6. UDFYLDES AF UDBETALING DANMARK, INTERNATIONAL SOCIAL SIKRING

2 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING E 101 DK ( 1 ) x ATTEST OM DEN LOVGIVNING DER SKAL FINDE ANVENDELSE Forordning (EØF). 1408/71: art d; art a; art.14.2.a; art b; art.14a.1.a, 2 og 4; art. 14b.1. 2 og 4; art. 14c.a; art. 14e; art. 17 Forordning (EØF) 574/72: art. 11.1; art. 11a.1; art. 12a.2.a, 5c og 7.a; art. 12b Blanketten skal udfyldes med blokbogstaver, og der må kun skrives i felterne. Den består af 4 sider, hvoraf ingen må fjernes 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende 1.1 Efternavn ( 2 ) 1.2. Fornavne (3) Tidligere navne ( 2 ) 1.3. Fødselsdato Statsborgerskab 1.4. Fast adresse Gade Nr. Postboks 1.5. Personnummer ( 4 ) 2. Arbejdsgiver Selvstændig virksomhed 2.1. Navn eller firmanavn 2.2. Identifikationsnummer ( 5 ) 2.3 Arbejdsgiveren er et vikarbureau ja nej 2.4. Fast adresse Tlf. Fax E-post Gade Nr. Boks 3. Den ovennævnte 3.1. Har været beskæftiget hos ovennævnte arbejdsgiver siden den Har udøvet selvstændig virksomhed siden den i 3.2. udstationeres eller skal udøve selvstændig virksomhed i en periode, der påregnes at ville strække sig fra til 3.3. i nedennævnte virksomhed(er) på nedennævnte skib 3.4. Navn(e) eller firmanavn(e) 3.5. Adresse Gade Nr. Postboks Gade Nr. Postboks 3.6. Identifikationsnummer (5)

3 4. Hvem er ansvarlig for udbetaling af den udstationerede arbejdstagers løn og indbetaling af sociale sikringsbidrag? 4.1 Den i punkt 2 nævnte arbejdsgiver 4.2 Den i punkt 3.4. nævnte virksomhed 4.3. Andre, i så fald anføres navn og Adresse Gade Nr. Postboks 5. Den forsikrede er fortsat omfattet af lovgivningen i land DK ( 1 ) 5.1. I henhold til artikel 13.2.d 14.1.a 14.2.a 14.2.b 14a. 1.a 14a.2 14a. 4 14b.1 14b.2 14b.4 14c.a 14e 17 I forordning (EØF) nr. 1408/ fra til 5.3. I beskæftigelsesperioden (jf. brev fra den kompetente myndighed eller det af denne myndighed udpegede organ i beskæftigelseslandet, som giver den forsikrede ret til fortsat at være omfattet af lovgivningen i det land, hvorfra han udstationeres af ref. 6. Den kompetente institution, hvis lovgivning finder anvendelse 6.1 Betegnelse UDBETALING DANMARK, INTERNATIONAL SOCIAL SIKRING 6.2 Institutionens identifikationsnummer 6.3 Adresse Tlf. (+45) Fax Gade SORTEMOSEVEJ Nr. 2 Postboks By ALLERØD Postnummer DK-3450 Land DANMARK 6.4 Stempel 6.5 Dato 6.6 Underskrift

4 VEJLEDNING Den udpegede institution i den medlemsstat, af hvis lovgivning arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet, udfylder efter anmodning fra arbejdstageren eller dennes arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende blanketten og udleverer den til den pågældende. Når arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er udstationeret i Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige eller Island, sender institutionen ligeledes et eksemplar af blanketten, i Belgien: i forbindelse med arbejdstagere til Office national de sécurité sociale / Rijksdienst voor sociale Zekerheid, Brussel; i forbindelse med selvstændige erhvervsdrivende til Caisse d assurance sociales pour les travailleurs indépendants/rjksinstitut voor sociale verzekering der zelfstandigen, Bruxelles; i forbindelse med søfarende til Caisse de secours et de prévoyance des marins / de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden, Antwerpen; i forbindelse med tjenestemænd til Service des Relations Internationales du Ministére des Affaires sociales / Dienst Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Sociale Zaken; i Danmark: til Den Sociale Sikringsstyrelse; i Tyskland: til Deutsche Rentenversicherung-Bund, Würzburg; i Frankrig: til Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), Paris; i Nederlandene: til Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen; i Østrig: til Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, i Finland: til Eläketurvakeskus, Helsinki; i Sverige: til Försäkringskassan, Huvudkontoret, Stockholm: i Island: til Tryggingastofnun Rikinis, Reykjavik. Vejledning for den forsikrede Når De skal arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor De er forsikret, skal De inden Deres afrejse sørge for at få de blanketter, som giver Dem ret til den nødvendige sygehjælp (dvs. lægebehandling, medicin, sygehusbehandling osv.) i det land, hvor De skal arbejde. Hvis De bosætter Dem i det land, hvor De skal arbejde, skal De henvende Dem til Deres institution for syge- og moderskabsforsikring for at få udleveret en blanket E 106 og så hurtigt som muligt aflevere den til institutionen for syge- og moderskabsforsikring på det sted, hvor De skal arbejde. Hvis De opholder Dem midlertidigt i det land, hvor De skal arbejde, skal De anmode Deres institution for syge- og moderskabsforsikring om at få udleveret et europæisk sygesikringskort. De skal forevise dette kort for behandleren, hvis De får brug for sygehjælp under opholdet. Vejledning for arbejdsgiveren En medlemsstat, som modtager en anmodning om anvendelse af ovennævnte artikel 14, stk. 1, artikel 14 b, stk. 1 eller artikel 17 i forordning (EØF) nr. 1408/71, skal på behørig vis underrette arbejdsgiveren og arbejdstageren om de betingelser, hvorpå arbejdstageren fortsat kan være omfattet af den pågældende stats lovgivning. Arbejdsgiveren skal underrettes om muligheden for kontrol under udstationeringsperioden for at fastslå, at denne periode ikke er udløbet. Denne kontrol kan især vedrøre indbetaling af bidrag og bevarelse af det organiske bånd. Den udstationerede arbejdstagers arbejdsgiver skal endvidere underrette den kompetente institution i den medlemsstat, hvorfra arbejdstageren er blevet udsendt, om eventuelle ændringer, som har fundet sted i løbet af udstationeringsperioden, navnlig - hvis den pågældende udstationering ikke har fundet sted, eller hvis udstationeringsperioden ikke, således som der er blevet ansøgt om, er blevet forlænget - hvis udstationeringen er blevet afbrudt, med mindre afbrydelsen af arbejdstagerens aktivitet for virksomheden i beskæftigelseslandet af rent midlertidig karakter - hvis arbejdstageren af arbejdsgiveren er blevet udsendt til en anden virksomhed i beskæftigelseslandet. I de første to tilfælde skal denne blanket returneres til institutionen i den medlemsstat, hvorfra arbejdstageren er blevet udsendt. Vejledning for opholdsstedets institution Såfremt den pågældende fremlægger den rigtige blanket (det europæiske sygesikringskort eller E 106), skal forsikringsinstitutionen i den medlemsstat, hvor arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende opholder sig, ligeledes foreløbigt udrede ydelser i anledning af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Såfremt denne institution i dette tilfælde har brug for en blanket E 123, skal den hurtigst muligt rette henvendelse til: i Belgien for arbejdstagere, i tilfælde af erhvervssygdom til Fonds des maladies professionnelles / Fonds voor beroepsziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles, og i tilfælde af arbejdsulykke, det af arbejdsgiveren udpegede kompetente forsikringsselskab i Tjekkiet, til Sygeforsikringsinstitutionen på det sted, hvor den pågældende er forsikret i Danmark, til Arbejdsskadestyrelsen, København i Tyskland, til den kompetente Berufsgenossenschaft (ulykkesforsikringsinstitution) i Estland, til Sotsiaalkindlustusamet (socialforsikringsrådet), Tallinn i Spanien, til Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social (provinsafdeling af statsanstalten for social sikring) i Irland, til Department of Health, Planning Unit (Sundhedsministeriet, afdelingen for planlægning), Dublin 2 i Italien, til den kompetente provinsafdeling af Instituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL (Statsanstalten for Ulykkesforsikring) i Letland, til Valsts sociãlãs apdrosinãsanas agentura (det statslige socialforsikringskontor), Riga i Litauen, til Teritoriné ligoniu kasa (regionalsygekassen) i Luxembourg, til Association d assurance contre les accidents (Ulykkesforsikringsforbundet) i Malta, til Divizjoni tas-sañña, Triq il-merkamti, Valletta CMR 01 i Nederlandene, til den kompetente sygeforsikringsinstitution i Østrig, til den kompetente ulykkesforsikringsinstitution i Polen, til regionalkontoret af Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse) i Portugal, til Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Den nationale forsikringsinstitution for arbejdsulykker og erhvervssygdomme), Lissabon i Slovakiet, til den forsikredes sygeforsikringsselskab eller til Sociálna poist ovña (kontoret for socialforsikring), Bratislava i Finland, til Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Bulevardi 28, Helsinki i Sverige, til Försäkringskassan (Socialforsikringskontoret) i alle de øvrige medlemsstater, til den kompetente sygeforsikringsinstitution i Island, til Tryggingastofnun rikisins (Statens Institut for Social Sikring) Reykjavik i Liechtenstein, til Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Socialøkonomi), Vaduz i Norge, til Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Forsikringskontoret for Udenlandske Anliggender), Oslo. I Schweiz, for arbejdstageretil arbejdsgiverens ulykkesforsikringsinstitution; for selvstændige erhvervsdrivende til den pågældendes ulykkesforsikringsinstitution. Når den pågældende er omfattet af den franske sociale sikringsordning, er den kompetente kasse for afgørelsen af retten til ydelser den kasse, hvor han er forsikret, men som ikke altid er den kasse, der er anført på blanket E 101. Det europæiske sygesikringskort eller blanket E 123 skal i givet fald indhentes hos kassen på den pågældendes sædvanlige bopælssted.

5 Når en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af en finsk eller islandsk social sikringsordning, er blanket E 123 altid påkrævet. Når en arbejdstager, der er omfattet af en islandsk social sikringsordning, kommer til skade ved en arbejdsulykke eller pådrager sig en erhvervssygdom, skal arbejdsgiveren altid underrette den kompetente institution på behørig vis. FODNOTER (1) Kendingsbogstaver for det land, hvor blanketten udfyldes: BE = Belgien; CZ = Tjekkiet; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Grækenland; ES = Spanien, FR = Frankrig, IE = Irland; IT = Italien; CY = Cypern; LV = Letland; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederlandene; AT = Østrig; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenien; SK = Slovakiet; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det Forenede Kongerige; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Schweiz. (2) Anfør alle efternavne i samme rækkefølge som på dåbsattesten. (3) Anfør alle fornavne i samme rækkefølge som på dåbsattesten. (4) For personer, der er omfattet af spansk lovgivning, anføres socialsikringsnummeret. Hvis blanketten er bestemt for en maltesisk institution, anføres for maltesiske statsborgere nummeret på identitetskortet, eller for personer, der ikke er maltesiske statsborgere, det maltesiske socialsikringsnummer For personer, der er omfattet af polsk lovgivning, anføres numrene PESEL og NIP eller, såfremt de ikke foreligger, nummeret på identitetskort eller pas. Til brug for institutioner i Slovakiet anføres i givet fald det slovakiske fødselsnummer. (5) Der anføres så mange oplysninger som muligt, som kan identificere arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed: For skibe anføres skibets navn og skibsregisternummeret. For Belgien, for arbejdstagere anføres virksomhedsnummer, (numéro d entreprise / ondernemingsnummer) og for selvstændige erhvervsdrivende momsnummer. For Tjekkiet anføres identifikationsnummer (IC). For Danmark anføres CVR-nummer For Tyskland anføres Betriebsnummer des Arbeitgebers (arbejdsgiverens virksomhedsnummer). For Spanien anføres Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC (arbejdsgiverens bidragskontonummer) For Frankrig anføres SIRET-nummer. For Italien anføres i givet fald virksomhedens registreringsnummer. For Luxembourg anføres arbejdsgiverens sociale registreringsnummer og for selvstændige erhvervsdrivende socialsikringsnummeret (CCSS). For Ungarn anføres arbejdsgiverens sociale registreringsnummer og for selvstændige erhvervsdrivende den private virksomheds identifikationsnummer. For Polen anføres NUSP-nummeret, hvis det kendes,eller numrene NIP og REGON. For Slovakiet anføres identifikationsnummeret (ICO) For Slovenien anføres arbejdsgiverens eller den selvstændige erhvervsdrivendes registreringsnummer. For arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af finsk lovgivning, anføres navnet på den kompetente ulykkesforsikringsinstitution. For Norge anføres organisationsnummer

6 Oplysningsskema lønmodtager/arbejdsgiver Oplysningerne skal bruges til at behandle blanket E 101 så hurtigt og præcist som muligt Hvad er blanket E 101 DK? En godkendt blanket E 101 DK er bevis for, at en person under arbejde i andre lande er omfattet af de danske regler om: sygesikring - dagpenge ved sygdom og barsel - børnefamilieydelse (børnechecken) og børnetilskud - arbejdsløshedsforsikring - sociale pensioner ATP - arbejdsskadesikring. Du har ret til at modtage disse danske ydelser, hvis betingelserne er opfyldt. Blanketten beviser over for danske og udenlandske myndigheder, at personen er omfattet af de ovennævnte danske sociale ordninger under arbejde i EU (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Rumænien, Bulgarien og Ungarn), Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Når personen er omfattet af disse danske sociale ordninger, skal der ikke betales bidrag til de tilsvarende sociale ordninger i de andre lande. 1 Lønmodtagers navn, CPR-nr. og stillingsbetegnelse Maj Arbejdsgiver Virksomhedens navn, CVR-nr. og branche Skal lønmodtageren arbejde i ét andet land, udfyld punkterne 3, 4, 5,7 og 8 Skal lønmodtageren arbejde i flere lande, udfyld punkterne 6,7 og 8 3 Arbejde i ét andet land Lønmodtageren skal udføre et tidsbegrænset arbejde for en dansk arbejdsgiver i ét andet land for, at der kan være tale om udsendelse. Den forventede varighed af arbejdet i det pågældende land må ikke overstige 3 år. Lønmodtageren skal umiddelbart inden udsendelsen være omfattet af danske regler om social sikring. Efter vores praksis skal man som udgangspunkt være omfattet af danske regler om social sikring i mindst 1 måned før udsendelsen. 3.1 Har lønmodtageren arbejdet i et andet land end Danmark inden for den seneste måned før denne udsendelse? (oplys arbejdsland, periode og eventuel arbejdsgiver) Arbejdsland og periode Eventuel arbejdsgiver

7 4 Lønmodtagerens tilknytning til den udsendende arbejdsgiver under udsendelsen Lønmodtageren skal i hele udsendelsesperioden have en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren i Danmark og en tilknytning til denne. 4.1 Er lønmodtageren fortsat ansat af den udsendende arbejdsgiver under udsendelsen, dvs. er det denne, der afgør, om lønmodtageren er ansat og afskediget? 4.2 Er lønmodtageren udlejet til at arbejde i et andet land? 4.3 Afholder den udsendende arbejdsgiver lønudgiften under udsendelsen? 4.4 Hvis der svares nej til spørgsmål 4.3, skal følgende spørgsmål besvares: a) Fortsætter lønmodtageren i den udsendende virksomhed efter udsendelsens ophør? b) Optjener lønmodtageren anciennitet i den udsendende virksomhed under udsendelsen? c) Er lønmodtageren omfattet af en firmapensionsordning i den udsendende virksomhed under udsendelsen? d) Er der tale om anden tilknytning til den udsendende virksomhed under udsendelsen? (f.eks. led i et uddannelsesforløb eller at den udsendte refererer direkte til en person i den udsendende virksomhed) 5 Virksomhedens aktivitet 5.1 Har virksomheden modtaget en godkendt blanket E 101 DK inden for det sidste år? 5.2 Har lønmodtageren været ansat i mere end tre måneder, før udsendelsen starter? 5.3 Hvis der svares nej til både spørgsmål 5.1 og 5.2, skal følgende spørgsmål besvares: Blanket E 101 DK kan godkendes, hvis kravet om, at virksomheden har aktivitet i Danmark er opfyldt. For at vi kan behandle ansøgningen hurtigst muligt beder vi om at få en beskrivelse af virksomhedens aktivitet: Hvilke aktuelle og forventede opgaver har virksomheden, som udføres i Danmark? Hvor mange ansatte er der i virksomheden? Hvor mange af disse ansatte udfører opgaver i Danmark og hvor mange i udlandet? Hvad er størrelsen af det administrative personale i Danmark? Hvilken omsætning har virksomheden i henholdsvis Danmark og udlandet? Som dokumentation for aktiviteten i Danmark kan vedlægges kopi af kontrakter, regnskab, fakturaer eller andet. Sæt kryds ved det, der er vedlagt med ansøgningen: Beskrivelse af virksomhedens aktivitet (obligatorisk) Kopi af kontrakter Kopi af seneste regnskab Kopi af fakturaer for opgaver udført i Danmark det seneste kvartal Andet Alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

8 6 Arbejde i flere lande Lønmodtageren skal starte med at kontakte myndighederne i bopælslandet, når pågældende arbejder i flere lande. Bor lønmodtageren i Danmark, skal dette oplysningsskema sammen med blanket E 101 DK sendes til Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Arbejde i flere lande betyder, at lønmodtageren som led i sin normale beskæftigelse skal arbejde i flere lande. Det betyder efter dansk praksis, at lønmodtageren skal skifte arbejdsland mindst hver 3. måned. Ferie, afspadsering, sygdom mv. regnes ikke for skift af arbejdsland. Er der tale om sjældnere skift af arbejdsland end hver 3. måned, udfyldes punkt 6 ikke. Udfyld i stedet punkterne 3, 4, 5, 7 og 8 Når lønmodtageren arbejder i flere lande, er pågældende omfattet af dansk lovgivning om social sikring, hvis betingelserne i en af de følgende 3 situationer er opfyldt: 1. Lønmodtageren har én arbejdsgiver, for hvem der arbejdes i flere lande. Lønmodtageren bor i Danmark, og en del af arbejdet udføres i Danmark. Der skal udføres arbejde i Danmark flere timer om ugen i gennemsnit. 2. Lønmodtageren har én arbejdsgiver, for hvem der arbejdes i flere lande. Arbejdsgiveren har hjemsted i Danmark. Lønmodtageren bor i Danmark, men arbejder ikke i Danmark. 3. Lønmodtageren arbejder i flere lande for to eller flere arbejdsgivere, der har hjemsted i hvert sit land. Lønmodtageren bor i Danmark. I alle 3 situationer defineres bopæl som sædvanligt opholdssted. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med lønmodtagerens folkeregistrering. Hvis et ansættelsesforhold ophører, er en udstedt blanket E 101 DK ikke længere gyldig 6.1 Nævn de lande lønmodtageren arbejder i/skal arbejde i (nævn Danmark, hvis der også arbejdes i Danmark) (betegnelsen hele EU/EØS-området kan bruges hvis du også arbejder i Schweiz tilføjes og Schweiz ) Lande 6.2 Hvor tit skifter lønmodtageren arbejdsland? hver uge hver måned hver kvartal Andet (oplys tidsinterval): 6.3 Antal ugentlige arbejdstimer i gennemsnit i Danmark (også hvis det er nul timer ) 6.4 Har lønmodtageren mere end én arbejdsgiver? (hvis ja, oplys hvilke)

9 7 Andre oplysninger Hvis skemaet ikke dækker arbejdssituationen, så skriv bemærkninger her: 8 Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte og afgivet efter bedste viden: Arbejdsgiverens eller dennes repræsentants underskrift og dato og/eller Lønmodtagerens underskrift og dato Ifølge persondataloven har Udbetaling Danmark, International Social Sikring, pligt til at oplyse om, at de oplysninger, vi modtager, bliver registreret hos os. Vi bruger oplysningerne til at behandle sagen. Vi vil kun udlevere disse oplysninger til offentlige myndigheder efter gældende lov. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. I har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret, og kan kræve forkerte oplysninger rettet. Hvis I ønsker at klage over vores behandling af oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Hvis lønmodtageren ikke selv udfylder dette skema, beder vi jer om at orientere personen om ovenstående. Udbetaling Danmark, International Social Sikring, Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød Tlf , borger.dk/international-social-sikring og virk.dk/international-social-sikring

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 401 (1) A. Anmodning om attest 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende FAMILIEATTEST MED HENBLIK

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere