Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)"

Transkript

1 Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed i Danmark 2.2. Identifikationsnummer = CVR-nummer 2.3. Afkryds ved ja i alle situationer, hvor der er tale om arbejdsudleje Rubrik Anfør dato for påbegyndelse af aktuelle ansættelsesforhold / selvstændige virksomhed 3.2. Angiv datoerne for den forventede udsendelsesperiode 3.3. Angiv om beskæftigelsen udøves i landbaseret virksomhed eller på skib Angiv navn på den virksomhed, som arbejdet i udlandet udføres for, og den nøjagtige adresse i udlandet, hvor arbejdet udføres Rubrik 4 Her oplyses om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie (og evt. arbejdsmarkedsbidrag). Hvis det ikke er samme virksomhed, der betaler løn og bidrag mv., anføres hhv. "løn" og "sikringsbidrag" ud for den relevante virksomhed. ARBEJDE I FLERE EØS-LANDE Rubrik Identifikationsnummer = CVR-nummer eller tilsvarende udenlandsk arbejdsgivernummer Rubrik Anfør den dato arbejdet er påbegyndt hos arbejdsgiveren i rubrik 2, eller den dato den selvstændige virksomhed er påbegyndt 3.2. Anfør den dato arbejdet eller den selvstændige virksomhed, der anføres i punkt 3.4, er påbegyndt Anfør navn og adresse på det arbejdssted, hvor arbejdet er påbegyndt senest, eller - hvis arbejdet er påbegyndt på samme tidspunkt - navn og adresse, hvor bibeskæftigelsen udføres Rubrik 4 Oplys om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie, (og evt. arbejdsmarkedsbidrag). Hvis flere virksomheder udbetaler løn og sikringsbidrag, sættes kryds i flere rubrikker. Hvis det ikke er samme virksomhed, der betaler løn og bidrag mv. anføres hhv. "løn" og "sikringsbidrag" ud for den relevante virksomhed. ARBEJDE I FLERE EØS-LANDE VED INTERNATIONAL TRANSPORT Rubrik 2 Anfør navn og adresse på den virksomhed, for hvem lønmodtageren foretager international transport af passagerer eller gods ad jernbane, landevej eller luftvej 2.2. Identifikationsnummer = CVR-nummer eller tilsvarende udenlandsk arbejdsgivernummer Rubrik Anfør den dato arbejdet er påbegyndt hos virksomheden i rubrik Anfør den dato arbejdet som international transportarbejder er påbegyndt. Kan være sammenfaldende med datoen i punkt Angiv de arbejdslande som lønmodtageren arbejder i (alle lande som pågældende kører eller flyver i/over/igennem) Rubrik 4 Her oplyses om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie, (og evt. arbejdsmarkedsbidrag) RUBRIK 5. OG 6. UDFYLDES AF UDBETALING DANMARK, INTERNATIONAL SOCIAL SIKRING

2 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING E 101 DK ( 1 ) x ATTEST OM DEN LOVGIVNING DER SKAL FINDE ANVENDELSE Forordning (EØF). 1408/71: art d; art a; art.14.2.a; art b; art.14a.1.a, 2 og 4; art. 14b.1. 2 og 4; art. 14c.a; art. 14e; art. 17 Forordning (EØF) 574/72: art. 11.1; art. 11a.1; art. 12a.2.a, 5c og 7.a; art. 12b Blanketten skal udfyldes med blokbogstaver, og der må kun skrives i felterne. Den består af 4 sider, hvoraf ingen må fjernes 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende 1.1 Efternavn ( 2 ) 1.2. Fornavne (3) Tidligere navne ( 2 ) 1.3. Fødselsdato Statsborgerskab 1.4. Fast adresse Gade Nr. Postboks 1.5. Personnummer ( 4 ) 2. Arbejdsgiver Selvstændig virksomhed 2.1. Navn eller firmanavn 2.2. Identifikationsnummer ( 5 ) 2.3 Arbejdsgiveren er et vikarbureau ja nej 2.4. Fast adresse Tlf. Fax E-post Gade Nr. Boks 3. Den ovennævnte 3.1. Har været beskæftiget hos ovennævnte arbejdsgiver siden den Har udøvet selvstændig virksomhed siden den i 3.2. udstationeres eller skal udøve selvstændig virksomhed i en periode, der påregnes at ville strække sig fra til 3.3. i nedennævnte virksomhed(er) på nedennævnte skib 3.4. Navn(e) eller firmanavn(e) 3.5. Adresse Gade Nr. Postboks Gade Nr. Postboks 3.6. Identifikationsnummer (5)

3 4. Hvem er ansvarlig for udbetaling af den udstationerede arbejdstagers løn og indbetaling af sociale sikringsbidrag? 4.1 Den i punkt 2 nævnte arbejdsgiver 4.2 Den i punkt 3.4. nævnte virksomhed 4.3. Andre, i så fald anføres navn og Adresse Gade Nr. Postboks 5. Den forsikrede er fortsat omfattet af lovgivningen i land DK ( 1 ) 5.1. I henhold til artikel 13.2.d 14.1.a 14.2.a 14.2.b 14a. 1.a 14a.2 14a. 4 14b.1 14b.2 14b.4 14c.a 14e 17 I forordning (EØF) nr. 1408/ fra til 5.3. I beskæftigelsesperioden (jf. brev fra den kompetente myndighed eller det af denne myndighed udpegede organ i beskæftigelseslandet, som giver den forsikrede ret til fortsat at være omfattet af lovgivningen i det land, hvorfra han udstationeres af ref. 6. Den kompetente institution, hvis lovgivning finder anvendelse 6.1 Betegnelse UDBETALING DANMARK, INTERNATIONAL SOCIAL SIKRING 6.2 Institutionens identifikationsnummer 6.3 Adresse Tlf. (+45) Fax Gade SORTEMOSEVEJ Nr. 2 Postboks By ALLERØD Postnummer DK-3450 Land DANMARK 6.4 Stempel 6.5 Dato 6.6 Underskrift

4 VEJLEDNING Den udpegede institution i den medlemsstat, af hvis lovgivning arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet, udfylder efter anmodning fra arbejdstageren eller dennes arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende blanketten og udleverer den til den pågældende. Når arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er udstationeret i Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige eller Island, sender institutionen ligeledes et eksemplar af blanketten, i Belgien: i forbindelse med arbejdstagere til Office national de sécurité sociale / Rijksdienst voor sociale Zekerheid, Brussel; i forbindelse med selvstændige erhvervsdrivende til Caisse d assurance sociales pour les travailleurs indépendants/rjksinstitut voor sociale verzekering der zelfstandigen, Bruxelles; i forbindelse med søfarende til Caisse de secours et de prévoyance des marins / de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden, Antwerpen; i forbindelse med tjenestemænd til Service des Relations Internationales du Ministére des Affaires sociales / Dienst Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Sociale Zaken; i Danmark: til Den Sociale Sikringsstyrelse; i Tyskland: til Deutsche Rentenversicherung-Bund, Würzburg; i Frankrig: til Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), Paris; i Nederlandene: til Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen; i Østrig: til Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, i Finland: til Eläketurvakeskus, Helsinki; i Sverige: til Försäkringskassan, Huvudkontoret, Stockholm: i Island: til Tryggingastofnun Rikinis, Reykjavik. Vejledning for den forsikrede Når De skal arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor De er forsikret, skal De inden Deres afrejse sørge for at få de blanketter, som giver Dem ret til den nødvendige sygehjælp (dvs. lægebehandling, medicin, sygehusbehandling osv.) i det land, hvor De skal arbejde. Hvis De bosætter Dem i det land, hvor De skal arbejde, skal De henvende Dem til Deres institution for syge- og moderskabsforsikring for at få udleveret en blanket E 106 og så hurtigt som muligt aflevere den til institutionen for syge- og moderskabsforsikring på det sted, hvor De skal arbejde. Hvis De opholder Dem midlertidigt i det land, hvor De skal arbejde, skal De anmode Deres institution for syge- og moderskabsforsikring om at få udleveret et europæisk sygesikringskort. De skal forevise dette kort for behandleren, hvis De får brug for sygehjælp under opholdet. Vejledning for arbejdsgiveren En medlemsstat, som modtager en anmodning om anvendelse af ovennævnte artikel 14, stk. 1, artikel 14 b, stk. 1 eller artikel 17 i forordning (EØF) nr. 1408/71, skal på behørig vis underrette arbejdsgiveren og arbejdstageren om de betingelser, hvorpå arbejdstageren fortsat kan være omfattet af den pågældende stats lovgivning. Arbejdsgiveren skal underrettes om muligheden for kontrol under udstationeringsperioden for at fastslå, at denne periode ikke er udløbet. Denne kontrol kan især vedrøre indbetaling af bidrag og bevarelse af det organiske bånd. Den udstationerede arbejdstagers arbejdsgiver skal endvidere underrette den kompetente institution i den medlemsstat, hvorfra arbejdstageren er blevet udsendt, om eventuelle ændringer, som har fundet sted i løbet af udstationeringsperioden, navnlig - hvis den pågældende udstationering ikke har fundet sted, eller hvis udstationeringsperioden ikke, således som der er blevet ansøgt om, er blevet forlænget - hvis udstationeringen er blevet afbrudt, med mindre afbrydelsen af arbejdstagerens aktivitet for virksomheden i beskæftigelseslandet af rent midlertidig karakter - hvis arbejdstageren af arbejdsgiveren er blevet udsendt til en anden virksomhed i beskæftigelseslandet. I de første to tilfælde skal denne blanket returneres til institutionen i den medlemsstat, hvorfra arbejdstageren er blevet udsendt. Vejledning for opholdsstedets institution Såfremt den pågældende fremlægger den rigtige blanket (det europæiske sygesikringskort eller E 106), skal forsikringsinstitutionen i den medlemsstat, hvor arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende opholder sig, ligeledes foreløbigt udrede ydelser i anledning af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Såfremt denne institution i dette tilfælde har brug for en blanket E 123, skal den hurtigst muligt rette henvendelse til: i Belgien for arbejdstagere, i tilfælde af erhvervssygdom til Fonds des maladies professionnelles / Fonds voor beroepsziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles, og i tilfælde af arbejdsulykke, det af arbejdsgiveren udpegede kompetente forsikringsselskab i Tjekkiet, til Sygeforsikringsinstitutionen på det sted, hvor den pågældende er forsikret i Danmark, til Arbejdsskadestyrelsen, København i Tyskland, til den kompetente Berufsgenossenschaft (ulykkesforsikringsinstitution) i Estland, til Sotsiaalkindlustusamet (socialforsikringsrådet), Tallinn i Spanien, til Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social (provinsafdeling af statsanstalten for social sikring) i Irland, til Department of Health, Planning Unit (Sundhedsministeriet, afdelingen for planlægning), Dublin 2 i Italien, til den kompetente provinsafdeling af Instituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL (Statsanstalten for Ulykkesforsikring) i Letland, til Valsts sociãlãs apdrosinãsanas agentura (det statslige socialforsikringskontor), Riga i Litauen, til Teritoriné ligoniu kasa (regionalsygekassen) i Luxembourg, til Association d assurance contre les accidents (Ulykkesforsikringsforbundet) i Malta, til Divizjoni tas-sañña, Triq il-merkamti, Valletta CMR 01 i Nederlandene, til den kompetente sygeforsikringsinstitution i Østrig, til den kompetente ulykkesforsikringsinstitution i Polen, til regionalkontoret af Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse) i Portugal, til Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Den nationale forsikringsinstitution for arbejdsulykker og erhvervssygdomme), Lissabon i Slovakiet, til den forsikredes sygeforsikringsselskab eller til Sociálna poist ovña (kontoret for socialforsikring), Bratislava i Finland, til Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Bulevardi 28, Helsinki i Sverige, til Försäkringskassan (Socialforsikringskontoret) i alle de øvrige medlemsstater, til den kompetente sygeforsikringsinstitution i Island, til Tryggingastofnun rikisins (Statens Institut for Social Sikring) Reykjavik i Liechtenstein, til Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Socialøkonomi), Vaduz i Norge, til Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Forsikringskontoret for Udenlandske Anliggender), Oslo. I Schweiz, for arbejdstageretil arbejdsgiverens ulykkesforsikringsinstitution; for selvstændige erhvervsdrivende til den pågældendes ulykkesforsikringsinstitution. Når den pågældende er omfattet af den franske sociale sikringsordning, er den kompetente kasse for afgørelsen af retten til ydelser den kasse, hvor han er forsikret, men som ikke altid er den kasse, der er anført på blanket E 101. Det europæiske sygesikringskort eller blanket E 123 skal i givet fald indhentes hos kassen på den pågældendes sædvanlige bopælssted.

5 Når en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af en finsk eller islandsk social sikringsordning, er blanket E 123 altid påkrævet. Når en arbejdstager, der er omfattet af en islandsk social sikringsordning, kommer til skade ved en arbejdsulykke eller pådrager sig en erhvervssygdom, skal arbejdsgiveren altid underrette den kompetente institution på behørig vis. FODNOTER (1) Kendingsbogstaver for det land, hvor blanketten udfyldes: BE = Belgien; CZ = Tjekkiet; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Grækenland; ES = Spanien, FR = Frankrig, IE = Irland; IT = Italien; CY = Cypern; LV = Letland; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederlandene; AT = Østrig; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenien; SK = Slovakiet; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det Forenede Kongerige; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Schweiz. (2) Anfør alle efternavne i samme rækkefølge som på dåbsattesten. (3) Anfør alle fornavne i samme rækkefølge som på dåbsattesten. (4) For personer, der er omfattet af spansk lovgivning, anføres socialsikringsnummeret. Hvis blanketten er bestemt for en maltesisk institution, anføres for maltesiske statsborgere nummeret på identitetskortet, eller for personer, der ikke er maltesiske statsborgere, det maltesiske socialsikringsnummer For personer, der er omfattet af polsk lovgivning, anføres numrene PESEL og NIP eller, såfremt de ikke foreligger, nummeret på identitetskort eller pas. Til brug for institutioner i Slovakiet anføres i givet fald det slovakiske fødselsnummer. (5) Der anføres så mange oplysninger som muligt, som kan identificere arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed: For skibe anføres skibets navn og skibsregisternummeret. For Belgien, for arbejdstagere anføres virksomhedsnummer, (numéro d entreprise / ondernemingsnummer) og for selvstændige erhvervsdrivende momsnummer. For Tjekkiet anføres identifikationsnummer (IC). For Danmark anføres CVR-nummer For Tyskland anføres Betriebsnummer des Arbeitgebers (arbejdsgiverens virksomhedsnummer). For Spanien anføres Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC (arbejdsgiverens bidragskontonummer) For Frankrig anføres SIRET-nummer. For Italien anføres i givet fald virksomhedens registreringsnummer. For Luxembourg anføres arbejdsgiverens sociale registreringsnummer og for selvstændige erhvervsdrivende socialsikringsnummeret (CCSS). For Ungarn anføres arbejdsgiverens sociale registreringsnummer og for selvstændige erhvervsdrivende den private virksomheds identifikationsnummer. For Polen anføres NUSP-nummeret, hvis det kendes,eller numrene NIP og REGON. For Slovakiet anføres identifikationsnummeret (ICO) For Slovenien anføres arbejdsgiverens eller den selvstændige erhvervsdrivendes registreringsnummer. For arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af finsk lovgivning, anføres navnet på den kompetente ulykkesforsikringsinstitution. For Norge anføres organisationsnummer

6 Oplysningsskema lønmodtager/arbejdsgiver Oplysningerne skal bruges til at behandle blanket E 101 så hurtigt og præcist som muligt Hvad er blanket E 101 DK? En godkendt blanket E 101 DK er bevis for, at en person under arbejde i andre lande er omfattet af de danske regler om: sygesikring - dagpenge ved sygdom og barsel - børnefamilieydelse (børnechecken) og børnetilskud - arbejdsløshedsforsikring - sociale pensioner ATP - arbejdsskadesikring. Du har ret til at modtage disse danske ydelser, hvis betingelserne er opfyldt. Blanketten beviser over for danske og udenlandske myndigheder, at personen er omfattet af de ovennævnte danske sociale ordninger under arbejde i EU (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Rumænien, Bulgarien og Ungarn), Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Når personen er omfattet af disse danske sociale ordninger, skal der ikke betales bidrag til de tilsvarende sociale ordninger i de andre lande. 1 Lønmodtagers navn, CPR-nr. og stillingsbetegnelse Maj Arbejdsgiver Virksomhedens navn, CVR-nr. og branche Skal lønmodtageren arbejde i ét andet land, udfyld punkterne 3, 4, 5,7 og 8 Skal lønmodtageren arbejde i flere lande, udfyld punkterne 6,7 og 8 3 Arbejde i ét andet land Lønmodtageren skal udføre et tidsbegrænset arbejde for en dansk arbejdsgiver i ét andet land for, at der kan være tale om udsendelse. Den forventede varighed af arbejdet i det pågældende land må ikke overstige 3 år. Lønmodtageren skal umiddelbart inden udsendelsen være omfattet af danske regler om social sikring. Efter vores praksis skal man som udgangspunkt være omfattet af danske regler om social sikring i mindst 1 måned før udsendelsen. 3.1 Har lønmodtageren arbejdet i et andet land end Danmark inden for den seneste måned før denne udsendelse? (oplys arbejdsland, periode og eventuel arbejdsgiver) Arbejdsland og periode Eventuel arbejdsgiver

7 4 Lønmodtagerens tilknytning til den udsendende arbejdsgiver under udsendelsen Lønmodtageren skal i hele udsendelsesperioden have en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren i Danmark og en tilknytning til denne. 4.1 Er lønmodtageren fortsat ansat af den udsendende arbejdsgiver under udsendelsen, dvs. er det denne, der afgør, om lønmodtageren er ansat og afskediget? 4.2 Er lønmodtageren udlejet til at arbejde i et andet land? 4.3 Afholder den udsendende arbejdsgiver lønudgiften under udsendelsen? 4.4 Hvis der svares nej til spørgsmål 4.3, skal følgende spørgsmål besvares: a) Fortsætter lønmodtageren i den udsendende virksomhed efter udsendelsens ophør? b) Optjener lønmodtageren anciennitet i den udsendende virksomhed under udsendelsen? c) Er lønmodtageren omfattet af en firmapensionsordning i den udsendende virksomhed under udsendelsen? d) Er der tale om anden tilknytning til den udsendende virksomhed under udsendelsen? (f.eks. led i et uddannelsesforløb eller at den udsendte refererer direkte til en person i den udsendende virksomhed) 5 Virksomhedens aktivitet 5.1 Har virksomheden modtaget en godkendt blanket E 101 DK inden for det sidste år? 5.2 Har lønmodtageren været ansat i mere end tre måneder, før udsendelsen starter? 5.3 Hvis der svares nej til både spørgsmål 5.1 og 5.2, skal følgende spørgsmål besvares: Blanket E 101 DK kan godkendes, hvis kravet om, at virksomheden har aktivitet i Danmark er opfyldt. For at vi kan behandle ansøgningen hurtigst muligt beder vi om at få en beskrivelse af virksomhedens aktivitet: Hvilke aktuelle og forventede opgaver har virksomheden, som udføres i Danmark? Hvor mange ansatte er der i virksomheden? Hvor mange af disse ansatte udfører opgaver i Danmark og hvor mange i udlandet? Hvad er størrelsen af det administrative personale i Danmark? Hvilken omsætning har virksomheden i henholdsvis Danmark og udlandet? Som dokumentation for aktiviteten i Danmark kan vedlægges kopi af kontrakter, regnskab, fakturaer eller andet. Sæt kryds ved det, der er vedlagt med ansøgningen: Beskrivelse af virksomhedens aktivitet (obligatorisk) Kopi af kontrakter Kopi af seneste regnskab Kopi af fakturaer for opgaver udført i Danmark det seneste kvartal Andet Alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

8 6 Arbejde i flere lande Lønmodtageren skal starte med at kontakte myndighederne i bopælslandet, når pågældende arbejder i flere lande. Bor lønmodtageren i Danmark, skal dette oplysningsskema sammen med blanket E 101 DK sendes til Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Arbejde i flere lande betyder, at lønmodtageren som led i sin normale beskæftigelse skal arbejde i flere lande. Det betyder efter dansk praksis, at lønmodtageren skal skifte arbejdsland mindst hver 3. måned. Ferie, afspadsering, sygdom mv. regnes ikke for skift af arbejdsland. Er der tale om sjældnere skift af arbejdsland end hver 3. måned, udfyldes punkt 6 ikke. Udfyld i stedet punkterne 3, 4, 5, 7 og 8 Når lønmodtageren arbejder i flere lande, er pågældende omfattet af dansk lovgivning om social sikring, hvis betingelserne i en af de følgende 3 situationer er opfyldt: 1. Lønmodtageren har én arbejdsgiver, for hvem der arbejdes i flere lande. Lønmodtageren bor i Danmark, og en del af arbejdet udføres i Danmark. Der skal udføres arbejde i Danmark flere timer om ugen i gennemsnit. 2. Lønmodtageren har én arbejdsgiver, for hvem der arbejdes i flere lande. Arbejdsgiveren har hjemsted i Danmark. Lønmodtageren bor i Danmark, men arbejder ikke i Danmark. 3. Lønmodtageren arbejder i flere lande for to eller flere arbejdsgivere, der har hjemsted i hvert sit land. Lønmodtageren bor i Danmark. I alle 3 situationer defineres bopæl som sædvanligt opholdssted. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med lønmodtagerens folkeregistrering. Hvis et ansættelsesforhold ophører, er en udstedt blanket E 101 DK ikke længere gyldig 6.1 Nævn de lande lønmodtageren arbejder i/skal arbejde i (nævn Danmark, hvis der også arbejdes i Danmark) (betegnelsen hele EU/EØS-området kan bruges hvis du også arbejder i Schweiz tilføjes og Schweiz ) Lande 6.2 Hvor tit skifter lønmodtageren arbejdsland? hver uge hver måned hver kvartal Andet (oplys tidsinterval): 6.3 Antal ugentlige arbejdstimer i gennemsnit i Danmark (også hvis det er nul timer ) 6.4 Har lønmodtageren mere end én arbejdsgiver? (hvis ja, oplys hvilke)

9 7 Andre oplysninger Hvis skemaet ikke dækker arbejdssituationen, så skriv bemærkninger her: 8 Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte og afgivet efter bedste viden: Arbejdsgiverens eller dennes repræsentants underskrift og dato og/eller Lønmodtagerens underskrift og dato Ifølge persondataloven har Udbetaling Danmark, International Social Sikring, pligt til at oplyse om, at de oplysninger, vi modtager, bliver registreret hos os. Vi bruger oplysningerne til at behandle sagen. Vi vil kun udlevere disse oplysninger til offentlige myndigheder efter gældende lov. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. I har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret, og kan kræve forkerte oplysninger rettet. Hvis I ønsker at klage over vores behandling af oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Hvis lønmodtageren ikke selv udfylder dette skema, beder vi jer om at orientere personen om ovenstående. Udbetaling Danmark, International Social Sikring, Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød Tlf , borger.dk/international-social-sikring og virk.dk/international-social-sikring

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Dansk pension i udlandet

Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Folkepension Førtidspension Overgang til folkepension Pensionssatser i 2010

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 23. januar 2015 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere