Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169

2 [Tom side]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr Erik Mandrup Jacobsen

4 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter: Afdeling: Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Erik Mandrup Jacobsen Afdeling for Kystzoneøkologi Serietitel og nummer: Arbejdsrapport fra DMU nr. 169 Udgiver: URL: Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsestidspunkt: Oktober 2002 Redaktionen afsluttet: September 2002 Redaktion: Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Karsten Laursen Karsten Laursen Ingen ekstern finansiering. Jacobsen, E.M. 2002: Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 17 s. Arbejdsrapport fra DMU, nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Layout: Omslagsillustation: Korrektur: Grafisk Værksted Jens Gregersen Else-Marie Nielsen ISSN (elektronisk): Sideantal: 17 Internet-version: Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU s hjemmeside Købes i boghandelen eller hos: Miljøbutikken Information og Bøger Læderstræde 1 DK-1201 København K Tlf.: Fax:

5 Indhold Sammenfatning 5 1 Indledning 6 2 Metode Datagrundlag 7 3 Resultater og diskussion Resultater Langsigtede tendenser Samleindeks Tak til tællerne 14 4 Referencer 15

6 [Tom side]

7 Sammenfatning Yngleindeks for 23 fuglearter ændrede sig signifikant fra ynglesæsonen 2000 til Resultaterne viser bl.a. fremgange for vinterfølsomme småfuglearter som gærdesmutte, solsort og fuglekonge; tilbagegange for Afrikatrækkende arter (bl.a. nattergal og landsvale) og fremgang for de arter, der tilbringer vinteren i det sydlige Europa (bl.a. sangdrossel og gransanger). Nogle arter på Gullisten bl.a. hættemåge, stormmåge og sivsanger viser faldende indeks. Antallet af vibe har været i tilbagegang i flere år, men har stabiliseret sig i 2001; skarv gik signifikant tilbage fra 2000 til De langsigtede tendenser i perioden viser signifikante fremgange for arter med en opportunistisk levevis (krage- og mågefugle), samt flere arter med levested i skov- og krat i bymæssig bebyggelse. Desuden stiger skovpiber, der overvintre i Afrika, samt munk, gransanger og hvid vipstjert, der overvintre i Middelhavsområdet. Endelig stiger blishøne, solsort, gærdesmutte og rødhals, der er vinterfølsomme. I gruppen af arter der ikke har ændret sig signifikant findes bl.a. agerlandsarter som tornirisk, sanglærke og kornværling. Gruppen af arter der viser signifikant tilbagegang omfatter arter der lever i skov og krat, hvoraf de fleste har overvintringskvarter i tropisk Afrika, samt arter der yngler i lysåbne naturtyper. 5

8 1 Indledning Med det formål at følge de årlige svingninger i fugleantale har Skovog Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S siden 1994 samarbejdet om overvågning af danske ynglefugle. Denne rapport beskriver resultaterne af de tællinger, der fandt sted i sommeren Foruden at diskutere de generelle udviklingstendenser for arterne i 2001, fokuseres på de langsigtede tendenser på landsplan samt i lysåbne naturtyper, by og skov. En række politiske og forvaltningsmæssige tiltag retter sig direkte mod at forbedre livsvilkårene for dyr og planter i de naturtyper, punkttællingerne foretages i. Tællingerne kan derfor være med til at belyse, om der kommer flere fugle i de naturtyper, hvis forvaltning ændres og dermed om dele af naturen får det bedre. Desuden kan punkttællingerne supplere visse af DMUs detailundersøgelser ved at udgøre den nationale reference, der ofte er nødvendig. F.eks. giver overvågning af specifikke naturtyper, arter eller lokaliteter større mening, når der eksisterer en national reference, man kan sammenligne med. Omvendt rejser den brede landsdækkende naturovervågning ofte spørgsmål, der kun kan besvares ved hjælp af mere detaljerede undersøgelser. 6

9 2 Metode Ynglefuglene er talt ved hjælp af punkttællingsmetoden. Hver tæller fordeler punkter på en rute i naturen og markerer dem på et kort, så de kan genfindes de følgende år. På hvert punkt registreres alle sete og hørte fugle indenfor en periode af 5 minutter, uanset registreringsafstanden. Optællingen foretages mellem den 15. maj og 15. juni, helst i de tidlige morgentimer, hvor fuglene er mest aktive og lettest at opdage. På hvert punkt beskriver optælleren biotopforholdene ved hjælp af en 4-cifret talkode, hvilket gør det muligt at henføre registreringerne af fuglene til specifikke naturtyper. Ved at sammenligne resultater fra optællingsruter, der er optalt i to på hinanden gentagne år, kan man vurdere ændringer i ynglefuglenes antal. Registreringerne noteres i et standardskema, og udviklingen beskrives ved hjælp af indeksværdier. Når en art er registreret på mindst 20 gentagne ruter og på mindst 30 punkter i hvert af de to år, der sammenlignes, beregnes et ynglefugleindeks. Det tilsvarende krav til beregning af indeks for særskilte naturtyper, f.eks. by eller skov, er 15 ruter og 20 punkter. Det første år, en art optræder på et tilstrækkeligt stort antal punkter og ruter, tildeles den indeksværdien 100, og fremtidige ændringer beregnes i forhold til basisåret. For detaljer vedr. punkttællingsmetoden og de tilknyttede beregninger henvises til Jacobsen (2001) eller Petersen & Brøgger-Jensen (1992). 2.1 Datagrundlag I 2001 taltes på 315 ruter landet over. Af disse var de 265 ruter gentagne i forhold til året før, hvilket vil sige gennemført i såvel 2000 som 2001 på samme tid, af samme optæller og under sammenlignelige vejrforhold. De 315 ruter fordelte sig med 164 i Jylland og 151 øst for Storebælt. Med hensyn biotoptyper taltes på 434 punkter med bymæssig bebyggelse (min. 75% biotopkode 7), 329 punkter med eng (min. 75% biotopkode 9) og 1008 punkter i skovbevoksninger (de 5 mulige kombinationer af biotopkode 1 og 2 som står for hhv. nåleskov og løvskov). 7

10 3 Resultater og diskussion 3.1 Resultater En oversigt over de 23 fuglearter, hvis yngleindeks ændrede sig signifikant fra ynglesæsonen 2000 til 2001 er givet i Tabel 1. Resultaterne viser bl.a. fremgange for vinterfølsomme småfuglearter som gærdesmutte, solsort og fuglekonge; tilbagegange for Afrikatrækkende arter (bl.a. nattergal og landsvale ) og fremgang for de arter, der tilbringer vinteren i det sydlige Europa (bl.a. sangdrossel og gransanger). Tabel 1. Fuglearter, hvis ynglebestande udviser en signifikant ændring fra ynglesæsonen 2000 til Kun arter, der opfylder betingelserne for beregning af indeks i begge år, er vist. Forskellene er testet med en Wilcoxon test med følgende niveauer: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; ****: p < 0,0001. Art Gentagne ruter Punkter Individer % ændr. Storskarv ** Sign. Gravand * Rørhøg ** Fasan * Stormmåge * Sildemåge ** Hættemåge ** Ringdue ** Gøg *** Mursejler * Sanglærke **** Landsvale **** Digesvale ** Gærdesmutte ** Nattergal * Solsort **** Sangdrossel **** Sivsanger ** Havesanger * Gransanger *** Fuglekonge * Stillits ** Dompap ** 8

11 Nogle arter som er anført på Gullisten (Stoltze & Pihl 1998) bl.a. hættemåge, stormmåge og sivsanger går fortsat tilbage. For vibe og skarv bryder resultaterne med de tidligere tendenser: Antallet af vibe er i stærk tilbagegang herhjemme, ser ud til at stabilisere sig i 2001 for første gang i flere år (ikke vist, da ændringen ikke er signifikant). Skarv gik signifikant tilbage på punkttællingerne fra 2000 til 2001, hvilket er modsat den generelle fremgang som arten har vist i de senere år. 3.2 Langsigtede tendenser Et indeks kunne i 2001 beregnes for 85 arter af ynglefugle og 2 arter af pattedyr. Yngleindeks er givet i Tabel 2. Den langsigtede tendens er testet statistisk ved hjælp af en Spearman Rank korrelationsanalyse. Resultatet er sammenfattet i Tabel 3. Det fremgår, at gruppen af fuglearter, der udviser en signifikant fremgang over hele perioden, er præget af arter med en opportunistisk levevis (krage- og mågefugle) samt en række skov- og kratfugle med store tætheder i de grønne dele af den bymæssig bebyggelse. Med hensyn til overvintringsområder, kan det nævnes, at gruppen af arter i fremgang kun rummer 1 Afrikatrækkende art (skovpiber). Derimod var 3 ud af de 4 arter, der tilbringer vinteren i Middelhavsområdet, repræsenteret i gruppen af arter i fremgang (munk, gransanger og hvid vipstjert). Sangdrossel, der også overvintrer i Middelhavsområdet, har ikke haft signifikant ændret indeks i perioden. 9

12 Tabel 2. Indeksværdier ved ynglefugletællinger i Danmark Fed skrift: Arten er registreret på mere end 150 punkter, fordelt på mindst 30 ruter, i hver af de to år, der sammenlignes. *: Signifikante ændringer ved Wilcoxon Test (p < 0,05). År/art Top. Lappedykker * 110* 72* * 72 64* Skarv * * * Fiskehejre * * 271* 211* * * * Knopsvane * * Grågås Gravand * * 114* * * * 97* Gråand * * * 199* Troldand Ederfugl Top. Skallesluger * Spurvehøg Musvåge * 54 74* Rørhøg * Tårnfalk * * * Agerhøne Fasan * * 117* * 117* 103* 128* 110* * 91* 82* 85 74* 80* Gr.rørhøne * * * Blishøne * * * 187* * 156* * * 147 Strandskade * * 125* Vibe * 47 37* 38 33* * * Rødben * Dobbeltbekkasin * Stormmåge * * 58* 71* 61* Sølvmåge * * Svartbag Hættemåge * 88* * 84 70* 60* 56 51* * 45 39* 37 32* Huldue * 136* Ringdue * * * * * * * * 168* 182* Tyrkerdue * * 121* Gøg * 104* * 89* * 72* * 67* 82* 85 75* 87* * Mursejler * 79* 125* * * 117* 78* * * 85* * S.flagspætte * * 131* * 131* * 121* * 126* 104* Sanglærke * 85 72* 61* 66* 58* * * 64* * * 54* Landsvale * * 71* * 96* * 76* 72 95* 84* 81 94* 105* 84* Bysvale * * * * * 61 Digesvale * * * 99* Ravn Krage * * * * * 146* 138* 141 Råge * Allike * 302* Husskade * * * Skovskade * * * * Musvit * * * 88 94* * 90* * 113* * 89 Blåmejse * 98* * * * * 149* * 101 Sortmejse * 109* 69* * 61* * * * 104* 69* 100* * 78* 66 Topmejse Sumpmejse * 55* Spætmejse * 82* * 78* 52* * Træløber

13 År/art Gærdesmutte * 57* 90* 59* 122* 141* 103* 97 73* 121* 164* 215* 156* 200* 219* 167* 183* 99* 109* 149* 200* 213* 228* Rødhals * * * 165* 182* 131* * * 102* 135* 167* Nattergal * * 88* 112* 132* 118* * 120* 102* 88* 80 90* 68* 73 87* 77* 72 65* Rødstjert * * * 57* 76* Bynkefugl * * 54* Solsort * 77* 84* 90 82* 94* 104* 93* * 114* 130* * 142* * 124* 135* * Sjagger * * Sangdrossel * 87* 107* * 101* * 104* 112* 97* * 99 83* 73* 83* * Misteldrossel * 60 83* Rørsanger * * * 69* Kærsanger * 90* 92 75* 61* Sivsanger * * Gulbug * * * Munk * * * * * 220* 196* 232* * 273* Havesanger * * * * 158* * * 157* * * Tornsanger * * 78* * 88* * 103* 97 82* * 92* 97* 98 Gærdesanger * * 91* 55* 70 98* 70* * * 65 78* 57* 57 76* Løvsanger * * 130* 110* * 110* * 109* 90* 82* 78 92* 90 98* * 73 Gransanger * * 161* * 211* 172* * * 233* 304* * * 588* 391* 337* 399* Skovsanger * * * 98 59* * 32* 53* 36* Fuglekonge * 54* * 50* * 39* 57* 72* 102* 62* 59 72* 50* 41* * 54* 43* 53* Grå fluesnapper * Br.fluesnapper * 68* 68 31* 63* Jernspurv * * 62 47* 47 34* * 31 41* 37 44* 34* 33 40* 36 44* Engpiber * * Skovpiber * * * * * 284* * 173* * Hvid vipstjert Rødr. Tornskade Stær * 63 81* 69* 67 78* 66* * 59* * 50 45* 41 Gråspurv * 56* 69 58* * * 49 Skovspurv * * * 188* * * 191 Kernebider * * Grønirisk * * * 213* * 193* Stillits * * * * Tornirisk * * * Gråsisken * 210* 285* * * 118* 115 Dompap * * * * Lille korsnæb * * * 139* Bogfinke * 117* * 131* * 142* 136* 131* Kornværling * * * Gulspurv * 89 79* * * 90 81* 76* * 79* 78 72* 77* 66* 67 Rørspurv * * * Pattedyr: Hare * * * * * 85* Ræv Rådyr

14 Tabel 3. Langtidsændringer for danske ynglefugle testet ved hjælp af Spearman Rank Korrelations analyse. Signifikansniveauer: *: p<0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; ****: p< 0,0001. Art r s Sign. Art r s Sign. Munk 0,98 **** Musvit -0,40 * Troldand 0,96 **** Gr. rørhøne -0,44 * Husskade 0,95 **** Engpiber -0,59 * Grønirisk 0,93 **** Gulspurv -0,63 *** Ringdue 0,93 **** Løvsanger -0,66 *** Gransanger 0,91 **** Gærdesanger -0,66 *** Krage 0,91 **** Spætmejse -0,66 *** Stillits 0,91 **** Sumpmejse -0,67 *** Sølvmåge 0,90 **** Skovsanger -0,67 *** Skarv 0,87 **** Br. fluesnapper -0,69 *** Rådyr 0,87 **** Gråspurv -0,69 *** Solsort 0,86 **** Bynkefugl -0,69 ** Tyrkerdue 0,86 **** Kærsanger -0,71 *** Dob. bekkasin 0,78 ** Jernspurv -0,73 **** Allike 0,74 **** Gøg -0,73 **** Bogfinke 0,73 **** Misteldrossel -0,75 *** Svartbag 0,73 * Nattergal -0,75 **** Hvid vipstjert 0,72 **** T. lappedykker -0,77 *** Gærdesmutte 0,70 **** Gulbug -0,84 **** Dompap 0,68 ** Hættemåge -0,93 **** Gråand 0,67 *** Sivsanger -0,94 **** Rødhals 0,58 ** Stær -0,94 **** Blishøne 0,56 ** Vibe -0,98 **** Blåmejse 0,56 ** Råge 0,46 * Skovspurv 0,42 * Skovpiber 0,40 * Desuden rummer gruppen af arter i fremgang mindst 4 arter (blishøne, solsort, gærdesmutte og rødhals), hvis antal vides at være meget påvirkelige af vinterens vejrlig. Derfor kan en del af fremgangen for disse arter givetvis forklares med de seneste ca. 10 års milde vintre. Også rådyr findes på listen over arter i fremgang, en tendens, der også bekræftes af DMUs vildtudbyttestatistik. I gruppen af arter, hvis indeks ikke har ændret sig signifikant (ikke vist) findes bl.a. karakteristiske agerlandsarter som tornirisk, sanglærke og kornværling, d.v.s. arter, der i en årrække er gået markant tilbage for derefter atter at øges eller stabiliseres i antal. 12

15 Gruppen af arter i tilbagegang er præget af forskellige skov- og kratfuglearter, hvoraf de fleste har overvintringskvarter i tropisk Afrika. Desuden er gruppen af arter i tilbagegang præget af arter med tilknytning til lysåbne naturtyper. Det skal også bemærkes, at med så mange analyserede arter vil et antal udvise signifikante ændringer alene af tilfældige årsager (5 ud af 100 på 5% s niveauet). 3.3 Samleindeks Et samleindeks er et indeks sammensat af indekstallene for flere forskellige arter. I 2001 er der beregnet et samleindeks for 1) karakterarter i lysåbne naturtyper, 2) karakterarter i bymæssig bebyggelse og 3) hulrugende småfugle (Figur 1). 240 Samleindeks Byfugle (r s = 0,922, p<0,0001) Yngleindeks (log-skala) Lysåbne (r s = -0,771, p<0,0001) Hulrugere (r s = 0,528, p<0,01) Figur 1. Samleindeks for ynglende fugle i lysåbne naturtyper (enge, strandenge, heder og overdrev) og bymæssig bebyggelse samt for hulrugende småfugle i skov. Fed kurve: Min. 75% af den pågældende biokode. Se teksten for yderligere forklaring. Ideen bag samleindeksene er, at man ved at betragte grupper af arter med forskellig fødevalg, ynglebiologi og overvintringsstrategi opnår et bredt udsnit af arter, der lever under de pågældende naturtypers drift- og forvaltningsforhold. For overvejelserne bag de enkelte samleindeks henvises til Jacobsen (2001). Samleindeks for fugle i lysåbne naturtyper er sammensat af indeks for 8 udvalgte arter, der er karakteristiske for enge, heder og overdrev. Fuglene (strandskade, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, sanglærke, engpiber, bynkefugl og rødrygget tornskade) i disse naturtyper registreres årligt på et tilstrækkeligt stort antal punkter og med tilstrækkeligt mange individer til, at indeks kan beregnes. I punkttællingsprogrammet omfatter lysåbne naturtyper ferske enge, strandenge, overdrev (biotopkode 9) og heder (biotopkode 5). Biotopkode 4 benyttes for alle typer af moser, hvoraf en ukendt andel er mere eller mindre under tilgroning med buske, træer og krat og derfor ikke ukritisk kan betegnes lysåbne. 13

16 Et af formålene med indekset for lysåbne naturtyper er at belyse, om den generelle forringelse af naturindholdet i de lysåbne naturtyper også kommer til udtryk i fugleantallene. Konklusionen er, at data indsamlet ved punkttællingerne bekræfter, at også fugle med tilknytning til disse naturtyper ikke kan opretholde deres antal. For bymæssig bebyggelse er der ligeledes opstillet et samleindeks baseret på udviklingen i antal for forskellige karakterarter: tyrkerdue, mursejler, allike, husskade, solsort, gråspurv, skovspurv og grønirisk. I punkttællingsprogrammet dækker begrebet bymæssig bebyggelse over ret forskellige landskabstyper, fra stenbro i det indre København til områder med spredte huse, dog med tydelig landsbystruktur. Selvom industrikvarterer, havneanlæg m.m. er repræsenteret i materialet, er det generelle indtryk dog, at mange ruter er placeret i de grønne typer af bymæssig bebyggelse, som villakvarterer, voldanlæg, parker etc. Samleindekset for by bekræfter formodningen om, at ynglefuglene har gode kår i den bymæssige bebyggelse, og at der i dag er væsentligt flere fugle i byerne end tilfældet var ved tællingernes start i Dette skyldes givetvis disse områders gunstige yngle- og fourageringsmuligheder samt vegetationsudviklingen i de villakvarterer, der etableredes i 1960erne og 1970erne. I lighed med tidligere år er der også i 2001 udarbejdet et hulrugerindeks baseret på den samlede udvikling i antal for 9 hulrugende spurvefuglearter: rødstjert, broget fluesnapper, sumpmejse, sortmejse, blåmejse, musvit, spætmejse, træløber og stær. Da indekset for hulrugende fugle er sammensat af arter med forskellig adfærd, fødevalg og vinterkvarter, må gruppens samlede, langsigtede udvikling antages at afspejle tilgængeligheden af redehuller i de danske skove. Da mængden af naturlige redehuller må formodes at hænge sammen med en mere eller mindre ekstensiv skovdrift, hvor gamle træer efterlades til naturligt henfald til gavn for fugle og insekter, er det sandsynligt, at disse fuglearters samlede nedgang i antal skal forklares i lyset af en intensiveret skovdrift på de optællingspunkter, der ligger til grund for beregningerne (Figur 1). I de seneste år har Miljøministeriet taget en række initiativer, der sigter mod at skabe mere natur i de danske skove. De hulrugende fuglearters udvikling på landsplan samt i specifikke skovtyper viser imidlertid, at effekterne af de politiske og administrative initiativer endnu ikke kan spores i fuglenes yngleindeks. 3.4 Tak til tællerne Punkttællingsprogrammet startede i 1976 i regi af Dansk Ornitologisk Forening. Siden 1994 har programmet været et eksempel på et utraditionelt samarbejde mellem offentlige og private institutioner. Uden de mange frivillige optællere kunne programmet ikke gennemføres. Der skal derfor rettes en stor tak til de ca. 300 tællere, der i 2001 bidrog med en eller flere ruter samt til de 14 lokale koordinatorer, der ledte og fordelte arbejdet fra lokalt hold. 14

17 4 Referencer Jacobsen, E.M. (2001): Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU, nr Petersen, B.S. & Brøgger-Jensen, S. (1992): Bestandene af almindelige danske skovfugle belyst ved punkttællinger. - Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: Stoltze, M. & Pihl. S. (red.) (1998): Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. 15

18 Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser - DMU - er en forskningsinstitution i Miljøministeriet. DMU s opgaver omfatter forskning, overvågning og faglig rådgivning indenfor natur og miljø. Henvendelser kan rettes til: Danmarks Miljøundersøgelser Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: URL: Direktion Personale- og Økonomisekretariat Forsknings- og Udviklingssektion Afd. for Systemanalyse Afd. for Atmosfærisk Miljø Afd. for Marin Økologi Afd. for Miljøkemi og Mikrobiologi Afd. for Arktisk Miljø Projektchef for kvalitets- og analyseområdet Danmarks Miljøundersøgelser Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Overvågningssektionen Afd. for Terrestrisk Økologi Afd. for Ferskvandsøkologi Projektchef for det akvatiske område Danmarks Miljøundersøgelser Grenåvej 12-14, Kalø 8410 Rønde Tlf.: Fax: Afd. for Landskabsøkologi Afd. for Kystzoneøkologi Publikationer: DMU udgiver faglige rapporter, tekniske anvisninger, temarapporter, samt årsberetninger. Et katalog over DMU s aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter er tilgængeligt via World Wide Web. I årsberetningen findes en oversigt over det pågældende års publikationer.

19 Arbejdsrapporter fra DMU. Om naturovervågning er de senest udkomne rapporter: 57 Rasmussen, L.M. & Gram, I. 1997: Ynglefugle i Røndermarsken Røndermarsken og Margrethe Kog. Pris: 60 kr. 58 Ravn, P. 1997: Monitering af markfirben Lacerta agilis Sjælland. Pris: 45 kr. 59 Wind, P. & Ballegaard, T. 1997: Overvågning af danske orkidéer Danmark. Pris: 60 kr. 60 Eskildsen, J. 1997: Skarver Danmark. Pris: 45 kr. 62 Pihl, S., Madsen, J. & Laubek, B. 1997: Tællinger af vandfugle 1996/97. Danmark. Pris: 30 kr. 63 Degn, H.J. 1997: Hedeovervågning Randbøl Hede. Pris: 35 kr. 65 Thorup, O. 1997: Ynglefugleoptælling Vadehavet. Pris: 40 kr. 66 Jensen, J.S. 1997: Bundvegetation Tipperne. Pris: 30 kr. 67 Tougaard, S. 1997: Sæler Vadehavet. Pris: 30 kr. 71 Clausen, P., Amstrup, O., Andersen-Harild, P., Bøgebjerg, E., Fox, T., Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P. & Kjær, P.A. 1998: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder fro vandfugle Danmark. Pris: 60 kr. 72 Wind, P. 1998: Overvågning af overdrev Danmark. Pris: 50 kr. 73 Wind, P. 1998: Overvågnig af ekstremrigækr Danmark. Pris: 55 kr. 74 Wind, P. 1998: Overvågning af orkidéer Danmark. Pris: 55 kr. 75 Jacobsen, E.M. 1998: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov Danmark. Pris: 50 kr. 77 Rasmussen, L.M. 1998: Jagt og rastende vandfugle Tøndermarskens ydre koge. Pris: 30 kr. 79 Rasmussen L.R. 1998: Færdsel og rastende vandfugle - foreløbige resultater Saltvandssøen, Margrethe Kog. Pris: 30 kr. 81 Nielsen, T.V. 1998: Årsrapport Vejlerne. Pris: 60 kr. 82 Gregersen, J. 1998: Årsrapport Vorsø. Pris: 50 kr. 84 Rasmussen, T.B. 1998: Årsrapport Suserup. Pris: 35 kr. 87 Bunch, M.J., Christensen, J.H., Kjær, P. & Lynge, P. 1998: Årsrapport Christiansø. Pris: 60 kr. 93 Pihl, S. & Laubek, B. 1998: Tællinger af vandfugle 1997/98. Danmark. Pris: 40 kr. 94 Rasmussen, L.M. 1998: Ynglefugle i Tøndermarsken Tøndermarsken og Margrethe Kog. Pris: 50 kr. 95 Eskildsen, J. 1998: Skarver Danmark. Pris: 45 kr. 103 Clausen, P., Bøgebjerg, E., Fox, T., Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P., Kjær, P.A. & Petersen, I.K. 1999: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle Danmark. Pris: 60 kr. 104 Thorup, O. & Rasmusen, L.M. 1999: Ynglefugleoptælling Vadehavet. Pris: 40 kr. 105 Heide-Jørgensen, M.P. & Teilmann, J. 1999: Sæler Østersøen, Kattegat og Limfjorden. Pris: 30 kr. 106 Jacobsen, E.M. 1999: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov Danmark. 61 s. 108 Jensen, J.S. 1999: Bundvegetation Tipperne. 25 s. Pris: 40 kr. 109 Wind, P. 1999: Overvågning af orkidéer Påvirkningsfaktorer. Danmark. 31 s. + bilag. Pris: 65 kr. 110 Wind, P., Stoltze, M., Fog, K., Christensen, D.G., Briggs, L. & Rybacki, M. 1999: Overvågning af rødlistede arter Danmark. Pris: 60. kr. 112 Eskildsen, J. 1999: Skarver Danmark. 47 s. Pris: 50 Kr. 113 Rasmussen, L.M. 1999: Analyse af udvikling af ynglende og rastende fugle Tøndermarsken. 131 s. Pris: 65 kr. 117 Thorup, O. & Rasmussen, L.M. 2000: Ynglefugleoptælling Vadehavet. 40 s. Pris: 40 kr. 124 Clausen, P., Bøgebjerg, E., Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P. & Kjær, P.A. 2000: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status Danmark. 77 s. Pris: 50 kr. 125 Jacobsen, E.M. 2000: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov Danmark. 68s. Pris: 50 kr. 131 Wind, P. 2000: Overvågning af rødlistede planter Danmark. 77 s. Pris: 60 kr. 133 Jensen, J.S. 2000: Bundvegetation Tipperne. 21 s. Pris: 40 kr. 136 Eskildsen, J. 2000: Skarver Danmark. 40 s. Pris: 55 Kr. 144 Wind, P. 2000: Overvågning af orkidéer Danmark. 114 s. Pris: 65 kr. 146 Clausen, P., Bøgebjerg, E. Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P. & Petersen, I.K. 2001: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status Danmark. 84 s. Pris: 55 kr. 153 Jacobsen, E.M. 2001: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, s. Pris: 60 kr. 154 Eskildsen, J. 2001: Skarver Danmark. 47 s. Pris: 55 kr. 156 Wind, P. 2002: Overvågning af rødlistede planter, Naturovervångnig. 58 s. Pris: 65 kr. 162 Bregnballe, T. & Eskildsen, J. 2002: Menneskelige indgreb i danske skarvkolonier s. Elektronisk. 163 Wind, P. 2002: Overvågning af orkideer Naturovervågning. 46 s. Pris: 50 kr. 167 Pihl, S. & Laursen, K. 2002: Kortlægning af arter omfattet af EF-Habitatdirektivet Naturovervågning. 142 s. Pris: 140 kr. 168 Madsen, J. & Holm, T.E. 2002: Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med døgnregulering på Harboør Tange. Naturovervågning. 25 s. Elektronisk.

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

AOF Nordsjællands naturvandrerholds tur til Biebrza og Bialowieza, Polen, 2.6-9.6 2012

AOF Nordsjællands naturvandrerholds tur til Biebrza og Bialowieza, Polen, 2.6-9.6 2012 AOF Naturvandringer Ekskursion til Biebrza og Bialowieza, Polen 2.6-9.6. 2012 Deltagere Harry Andersen Kurt Borella Marianne Frandsen Birgitte Garde Ib Bjørn Hansen Niels Henrik Højbjerg Palle R. Jensen

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglenes urbanisering

Fuglenes urbanisering Fuglenes urbanisering Inden for de seneste 50 til 150 år er der sket en urbanisering af adskillige fuglearter, gråand, ringdue, grønirisk, musvit, solsort, spurvehøg m.fl. For flere af arterne var deres

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

INDHOLD Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle

INDHOLD Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle FUGLE I HAVEN INDHOLD Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle Fugle i haven Hvad spiser fuglene, og hvor hyppigt forekommer de? Side 10-11

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Letland maj 2005 DOF Travel med Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Forord DOF-Travel foretog i perioden 21. 29. maj 2005 en fugletur til Letland. Sidst DOF-København havde tur til Letland var i maj 1998.

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere