1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum"

Transkript

1 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets adresse er: Domkirkepladsen 5 DK-8000 Aarhus C 2 Formål og ansvarsområde Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet, dokumenteres. Museets geografiske ansvarsområde er landsdækkende. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nutid. Museet skal med udgangspunkt i ansvarsområdet sikre kulturarv i Danmark og udvikle forståelse og betydning heraf i verden omkring os, lokalt såvel som internationalt stk. 5 Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra middelalder til nu. Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund. Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. stk. 6 Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i. stk. 7 stk. 8 stk.9 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde. Museets virksomhed i andre danske museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. Genstande uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. 3 Grundkapital Museet ejer ikke fast ejendom eller besidder fast grundkapital. Egenkapitalen tilstræbes at være mindst kr. 4 Hæftelse

2 Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver. 5 Financiering stk 3 Museets drift finansieres af tilskud fra Aarhus Kommune, Kulturministeriet, samt museets egne indtægter. Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver. Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst samt oplysninger til registret over fundsteder. Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter Kulturstyrelses retningslinjer. 7 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv. stk. 5 stk. 6 Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk. Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturstyrelsen. Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Kulturstyrelsens godkendelse. Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen. Genstande m.v., der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen uden Kulturstyrelsens godkendelse. 8 Åbningstider og adgangsvilkår Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

3 Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning. Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen. 9 Åbenhed og offentlighed Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden. 10 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning* b Kvindemuseet i Danmark ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen har følgende sammensætning: 1 medlem udpeget af Aarhus Byråd 1 medlem udpeget af Erhverv Aarhus 1 medlem udpeget af Aarhus Universitet 1 medlem udpeget af LO 1 medlem udpeget af mediebranchen 1 medlem udpeget blandt kvindeorganisationerne af Kvinderådet 1 medarbejderrepræsentant Bestyrelsens medlemmer er udpeget for 4 år. Hvert medlem kan genudpeges op til 12 år, højst tre perioder. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer bør det tilstræbes, at følgende kompetencer er til stede i den samlede bestyrelse: - Erfaring med bestyrelsesarbejde i erhvervslivet - Juridisk kompetence - Ledelseserfaring på direktions- eller bestyrelsesniveau - Forskningsmæssig erfaring - Operationel erfaring med oplevelsesøkonomi - Erfaring med fundraising i kulturlivet Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 Beslutninger, der træffes ved afstemning, afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om ophør 2/3 flertal af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen afholder årligt fire ordinære bestyrelsesmøder. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af 3 medlemmer med 3 dages varsel Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser. 11 Ledelse og øvrige personale stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde. Bestyrelsen skal ansætte en ledelse til at forestå museets daglige drift. Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet. Museets ledelse har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Museets ledelse er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets ledelse dispositionsret. Museet ledelse ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget. Museets ledelse kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær. 12 Tegningsret Museet tegnes af museets ledelse og formand for museets bestyrelse. 13 Budget, regnskab og revision skt. 1 skt. 2 Museets regnskabsår følger kalenderåret. Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftsstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

5 skt. 3 skt. 4 skt. 5 skt. 6 skt. 7 skt. 8 skt. 9 Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer. Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til Aarhus Kommune som tilsynsførende myndighed til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse. Budgettet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse. Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til Aarhus Kommune som tilsynsførende myndighed til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning. Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets ledelse og af museets revision. Årsregnskabet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning. 14 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder. Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen. 15 Ophør Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med Aarhus Kommune, hvorledes der skal forholdes med museets samling. Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser. Museets eventuelle egenkapital og øvrige værdier skal anvendes til lignende museumsformål efter indstilling fra den afgående bestyrelse og efter godkendelse af Aarhus Kommune. 16 Ikrafttræden Vedtægterne træder i kraft den (eller straks efter Aarhus Kommunes godkendelse) Tiltrådt af bestyrelsen for Kvindemuseet den 4. april 2016

6 Ansvarsområde godkendt af Slots- og kulturstyrelsen den 15. maj 2016

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 02.06.2016 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

VEDTÆGTER FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET VEDTÆGTER FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET Institutionens navn: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg cvr-nr. 45299716 Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: 1. Lovbekendtgørelse nr. 358

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY.

VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY. VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY. CVR-nr: 22841416 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Vedtægter for Museum Østjylland

Vedtægter for Museum Østjylland Vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en fusion

Læs mere

Vedtægter. for. Marstal Søfartsmuseum

Vedtægter. for. Marstal Søfartsmuseum Vedtægter for Marstal Søfartsmuseum Cvr-nr. 18 59 60 16 Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr.

Læs mere

Vedtægter for Museerne i Fredericia

Vedtægter for Museerne i Fredericia Vedtægter for Museerne i Fredericia cvr-nr.: 69116418 P-nummer: 1003874407 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn, adresse, ejerforhold, art og status M/S Museet for Søfart ( Museet ) er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende museum. Museet er en selvejende institution,

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Odense Bys Museer

Vedtægter for Odense Bys Museer Vedtægter for Odense Bys Museer 26. oktober 2017 CVR-nr: I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21.

Læs mere

Vedtægter efter vedtægtsændringer (ændringer markeret med gult):

Vedtægter efter vedtægtsændringer (ændringer markeret med gult): Aktuelle vedtægter: Vedtægter efter vedtægtsændringer (ændringer markeret med gult): Vedtægter for Den Selvejende Institution Odense Bys Museer Vedtægter for Den Selvejende Institution Odense Bys Museer

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde samt eventuel museumsforenings generalforsamling

4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde samt eventuel museumsforenings generalforsamling Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Museets ansvarsområde er kulturhistorien fra forhistorie, middelalder og nyere tid i Viborg Kommune.

Museets ansvarsområde er kulturhistorien fra forhistorie, middelalder og nyere tid i Viborg Kommune. Forslag til nye VEDTÆGTER FOR VIBORG STIFTSMUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status Viborg Stiftsmuseum ejes og drives af Viborg kommune. Viborg Stiftsmuseum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museum Lolland-Falster

Vedtægter for den selvejende institution Museum Lolland-Falster Vedtægter for den selvejende institution Museum Lolland-Falster 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Den selvejende institutions navn er Museum Lolland-Falster (i nærværende vedtægt kaldet museet). 1.2 Museets

Læs mere

Vedtægter for. Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling. Cvr:

Vedtægter for. Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling. Cvr: Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Cvr: 5566 6210 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

FAABORG MUSEUM VEDTÆGTER

FAABORG MUSEUM VEDTÆGTER FAABORG MUSEUM VEDTÆGTER Faaborg Museums vedtægter er i udarbejdet i henhold til enhver tid gældende love og bekendtgørelser om statsanerkendte museer, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Ærø Museum efter vedtægtsændring af 8. december 2017

Vedtægter for Den Selvejende Institution Ærø Museum efter vedtægtsændring af 8. december 2017 Vedtægter for Den Selvejende Institution Ærø Museum efter vedtægtsændring af 8. december 2017 Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Vedtægter - Randers Kunstmuseum - Randers Kommune Side 1 af Vedtægter Randers Kuns

Vedtægter - Randers Kunstmuseum - Randers Kommune   Side 1 af Vedtægter Randers Kuns Side 1 af 5 Vedtægter Randers Kunstmuseums vedtægter 1. Navn og ejerforhold, art og status Vedtægter for RANDERS KUNSTMUSEUM Museum for Dansk Kunst 1.1.1. Randers Kunstmuseum, Museum for Dansk Kunst, er

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Museum

Vedtægter for Bornholms Museum Vedtægter for Bornholms Museum 1. Museets navn, adresse, ejerforhold, art og status Bornholms Museum med hovedadresse Sct. Mortensgade 29, 3700 Rønne, er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS KUNSTMUSEUM 2018

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS KUNSTMUSEUM 2018 VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS KUNSTMUSEUM 2018 1. Museets navn, adresse, ejerforhold, art og status. Bornholms Kunstmuseum med adresse Otto Bruuns Plads 1, Rø, 3760 Gudhjem, er et statsanerkendt kunstmuseum,

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSTADSMUSEET

VEDTÆGTER FOR FORSTADSMUSEET VEDTÆGTER FOR FORSTADSMUSEET 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Forstadsmuseet er et kommunalt, statsanerkendt kulturhistorisk museum, som ejes og drives af Hvidovre og Brøndby Kommuner. 2.

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

2.1 Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner: Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune.

2.1 Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner: Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. UDKAST Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum 1. Museets Navn og ejerforhold 1.1Nordjyllands Historiske Museum, der er det samlende navn for Aalborg Historiske Museum, Lindholm Høje Museet, Gråbrødrekloster

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Museet har hjemsted i ejendommen "Grevegården" matr. nr. 4 a Greve by, Greve, beliggende Bækgårdsvej 9, 2670 Greve.

Museet har hjemsted i ejendommen Grevegården matr. nr. 4 a Greve by, Greve, beliggende Bækgårdsvej 9, 2670 Greve. V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status 1 Greve Museum: Hedeboegnens og forstadens kulturhistoriske mødested er et egns- og udviklingsmuseum, der

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG cvr-nr

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG cvr-nr VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG cvr-nr. 51543254 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg.

Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. NY Vedtægt 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 1.1. KUNSTEN

Læs mere

1.1 Nordjyllands Historiske Museum er en selvejende institution. 1.2 Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

1.1 Nordjyllands Historiske Museum er en selvejende institution. 1.2 Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum 1. Museets Navn og ejerforhold 1.1 Nordjyllands Historiske Museum er en selvejende institution. 1.2 Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup Museumsfond januar 2019

Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup Museumsfond januar 2019 Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup Museumsfond januar 2019 Nuværende udgave 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND cvr-nr. 2679 3351 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum Region Midtjylland Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 2 JV HJERL HEDE Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

Holbæk Kommune skal godkende vedtægtsændringen, vedtægterne. Hovedtilskudsyder, skal godkende vedtægtsændringen, museumslovens 14.

Holbæk Kommune skal godkende vedtægtsændringen, vedtægterne. Hovedtilskudsyder, skal godkende vedtægtsændringen, museumslovens 14. NOTAT Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum Dagtilbud og Kultur 19. november 2012 (opdateret 30. november 2012) Det fremgår af museets nuværende vedtægter og museumsloven, at vedtægtsændringer

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Institutionens navn er: Danmarks Tekniske Museum. 1.2 Danmarks Tekniske Museum er en selvejende institution. Museets hjemsted

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum

NOTAT. Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum Dagtilbud og Kultur 19. november 2012 (opdateret 22. november 2012) NOTAT Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum Det fremgår af museets nuværende vedtægter og museumsloven, at vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum UDKAST AF 13. JULI 2016 Advokatfirmaet Drachmann Advokatpartnerselskab CVR-nr. 36 89 79 61 Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 www.drachmann.com J.nr.: MJ-17130-36 13. juli 2016 VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Godkendt af byrådet )

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Godkendt af byrådet ) VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Godkendt af byrådet 13.10.16) 1. Fondens navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Stubbekøbing Motorcykel-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 3. 2 Formål og ansvarsområde 3

Indholdsfortegnelse. 1 Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 3. 2 Formål og ansvarsområde 3 VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse 1 Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 3 2 Formål og ansvarsområde 3 3 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder 4 4 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN. Det historiske oplevelsescenter ANDELSLANDSBYEN NYVANG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN. Det historiske oplevelsescenter ANDELSLANDSBYEN NYVANG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN Det historiske oplevelsescenter ANDELSLANDSBYEN NYVANG I forbindelse med oprettelsen af Andelslandsbyen Nyvang den 28. maj 1992 er Foreningen, Det historiske oplevelsescenter,

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vedtægter Sønderborghus

Vedtægter Sønderborghus Vedtægter Sønderborghus 1 Navn og hjemsted Sønderborghus er en selvejende institution. 2 Formål Sønderborghus har hjemsted i Sønderborg Kommune. Den selvejende institution har til huse i bygning ejet af

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen pa Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen pa Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen pa Museum Skanderborg 1 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Bestyrelsens sammensætning... 2 2.1. Repræsentantskab... 2 2.2. Kontaktudvalget... 3 2.3. Valg til bestyrelsen... 4 2.4.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Udgave til godkendelse i kommunerne og Kulturstyrelsen 1 Navn, organisation og hjemsted Musikdramatisk TeaterOperaen i Midten er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Huset Venture Nordjylland

Vedtægter for den selvejende institution. Huset Venture Nordjylland Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture Nordjylland Indholdsfortegnelse: 1. Institutionens navn og hjemsted... 3 2. Formål... 3 3. Bestyrelsen... 4 4. Bestyrelsens opgaver... 4 5. Bestyrelsens

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere