Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole"

Transkript

1 Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende miljø for skolepraktikelever i henholdsvis murerfaget og tømrerfaget. At etablere et skolesamarbejde med fokus på skolepraktik. At etablere et tværfagligt samarbejde for de 2 fag mellem skoler fagene lærerne lederne virksomhederne de lokale uddannelsesudvalg. At formidle dette projekt til andre fag med skolepraktik. At formidle erfaringer med tværfaglige sjak, til byggefagenes øvrige aktører, eksempelvis arkitekter og byggepladsledere. Herunder formidle erfaringer med brugen af produktionskort. Målgruppe Skolepraktikelever på erhvervsskolerne og virksomheder. Motivation Syddansk Erhvervsskole (SDE) og Svendborg Erhvervsskole (SE) har siden starten af januar 2010 haft et ønske om at udvikle, forbedre og kvalitetssikre skolepraktikordningen (SKP). Murerafdelingen på SDE har i den forløbne periode gennemført et pilotprojekt, der har resulteret i en foreløbig beskrivelse, som bliver en del af den brochure Om den gode skolepraktik som om kort tid udgives af De Faglige Udvalg fra henholdsvis murer og tømreruddannelsen. 1

2 De bærende idéer i arbejdet har været et ønske om, at skabe en så virkelighedsnær hverdag som muligt for SKP-elever og et opgør med den generelt noget negative opfattelse af SKP-elever. Det er uacceptabelt, at SKP-elever betragtes som andenrangs håndværkere. Tværtimod bør skolerne i samarbejde med virksomhederne give SKP-elever yderligere kompetencer. I forsøgsperioden er der nu rent fysisk ved at blive etableret virksomhedslignende miljøer. SKPordningen får egne lokaler: Praktikhal, værksted, lager, kontor, frokoststue og velfærdsforanstaltninger. Længst fremme er SKP murerafdelingen i Odense, hvor byggeriet er nået ca. halvvejs i processen. Vi betragter ovenstående som fase 1 og føler os nu klar til at igangsætte fase 2. De konkrete planer er nu at sætte fokus på tværfaglighed på alle planer. Dels skolerne imellem, imellem de forskellige afdelinger, i forhold til de private virksomheder og De Lokale Uddannelsesudvalg. Vi er inspireret af nogle virksomheders og Bips forsøg med indførelse af produktionskort, svendemapper og tværfaglige sjak (multi-sjak). De bærende idéer i den tankegang er et opgør med den traditionelle fagopdelte byggeplads, til fordel for en dynamisk hverdag, hvor de udførende glider ind og ud af forskellige sjak. Disse sjak er sammensat i forhold til de konkrete opgaver. Eksempelvis kan der i forbindelse med en renoveringsopgave være et produktionskort der hedder: Udskiftning af døre og vinduer. Til denne opgave sammensættes et sjak bestående af 2 tømrere, en murer og en maler. Helt konkret vil en byggesag blive delt op i små entrepriser, blive beskrevet og planlagt på digitale produktionskort. SKP-elever inddrages i udarbejdelsen af produktionskortene. Der vælges en byggeleder som sammensætter de enkelte sjak. Tværfaglige eller fagopdelte alt afhængig af den konkrete opgave. De enkelte sjak deltager i byggemøderne. Arbejdet udføres og afleveres til byggelederen. Sjakket opløses og eleverne indgår i et eller flere nye sjak. En bærende idé er, at undersøge om nogle af de styringsværktøjer, der anvendes i en produktionsvirksomhed, også kan anvendes til byggepladsstyring. Byggeopgaverne forventes, i hvert fald i de kommende år, at være til stede på henholdsvis SE og på SDE s 2 adresser. Der vil blive etableret et netværk der muliggør, at der sammensættes sjak på tværs af de 3 adresser. Såfremt De Lokale Uddannelsesudvalg siger god for denne del af planen, etableres et samarbejde med Odense Kommune, Svendborg Kommune og Vejle kommune. Samarbejdet har til formål at finde egnede opgaver på skoler, i parker, fritidshuse mv. Opgaverne skal være af den type der ikke vil blive udført på normale markedsvilkår, men være til gavn for samfundet. 2

3 Konsekvenserne af at organisere hele SKP-ordningen efter ovenstående model er mange. Eksempelvis stilles der store krav til instruktørernes samarbejdsevner og evner som moderne byggeledere. Der vil derfor skulle opstilles en kompetenceprofil for SKP instruktørerne og igangsættes et opkvalificeringsforløb for disse. Eleverne vil blive inddraget i hele byggeprocessen og vil alt andet lige få et kompetenceløft på mange områder: Faglige, kommunikative, sociale mv. Resumé: Hele organiseringen af SKP-ordningen, tømrer/murer vil i den kommende forsøgsperiode blive bundet op på ovenstående tanker og vil udmunde i en rapport. Det er målet, at indholdet/konklusionerne i rapporten uden videre skal kunne implementeres på andre skoler. Rapporten vil blive offentliggjort med sin fulde længde på: og blive fremlagt på faglige konferencer. Endvidere deltager de implicerede parter i den fælles videns deling, som der tages initiativ til fra Uddannelsesstyrelsens side. Løbende evaluering af elevernes faglige kunnen For at sikre at elevernes kompetencer ligger i tråd med de kompetencer, som er beskrevet i bekendtgørelsen, anvendes den for faget udarbejdede logbog. Logbogen er retningsgivende for, hvad eleven kan på et givent tidspunkt. Elevens uddannelsesbog anvendes sideordnet med logbogen til at beskrive de enkelte projekter der arbejdes med. Der afholdes samtale med eleven en gang om måneden om generel status og udvikling i forhold til opgaveresultat og uddannelsesplan. Samtalen ligger til grund for beskrivelsen i henholdsvis logbog og uddannelsesbog. Hvis skolepraktikant eller instruktør finder behov derfor, afholdes yderligere formelle samtaler. Samtaler der har specifikt sigte eller, hvor der er tale om etablering af en handlingsplan refereres skriftligt og lægges i logbog og uddannelsesbog. Der gennemføres samtaler op til og ved afslutning af hvert skoleophold bl.a. med henblik på udfyldelse af logbog og uddannelsesbog. Men samtidig også for at give et klart billede af, hvad der skal arbejdes med på henholdsvis skolen og i skolepraktik/virksomheden. 3

4 Projektets vidensdeling For at sikre formidlingen af projektets gode idéer etableres følgende: Der etableres et projekt rum på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside og hvor projektet løbende vil blive opdateret og beskrevet. Projektlederen deltager på konferencer inden for træfagenes byggeuddannelser og inden for det Faglige Fællesudvalg for murer -, stenhugger- og stukkaturfaget, hvor projektet vil blive præsenteret både for organisationerne og erhvervsskolernes faglærere og ledere. Skole/virksomhedssamarbejde På hver skole, henholdsvis SE og SDE etableres et netværk og et samarbejde med 4 virksomheder. 2 virksomheder med speciale inden for tømrerområdet og 2 skoler med speciale inden for murerområdet. For at sikre, at skolens virksomhedslignende miljø skal have den optimale effekt over for eleverne, er det en nødvendighed med dette samarbejde. Disse virksomheder indgår i en langsigtet planlægning sammen med skolen, for at sikre, at eleven får den optimale indlæring og ikke mindst får de erfaringer som naturligt følger med, når man arbejder i en virksomhed. Blandt andet: evnen til samarbejde med svende. arbejdsmiljøet på en rigtig byggeplads. respekten for andre faggrupper. det at arbejde med opgaver som skal være blivende. kundebehandling. Dette netværk er hele kernen i projektet og vil være af højeste prioritet. Hele processen omkring udarbejdelse af produktionskort og indførelsen af tanken om multisjak vil samtidig være til gavn for virksomhederne, og det vil give både elever, svende og virksomheden en mulighed for at være blandt pionererne i moderne byggepladsledelse. Samarbejde med De faglige udvalg De faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og Det Faglige Fællesudvalg for Murer -, Stenhugger- og Stukkaturfaget indgår i projektet som observatører og som medlemmer af styregruppen. 4

5 Det Lokale Uddannelsesudvalgs rolle De lokale uddannelsesudvalg for de respektive skoler indgår som en aktiv del af projektet. Fagene er repræsenteret i styregruppen, hvor de blandt andet er med til at sikre projektets gennemførelse og økonomiske styring. Derudover skal det lokale uddannelsesudvalg sikre, at der ikke gennem de opgaver som skolepraktikanterne udfører, foregår en konkurrenceforvridning i forhold til erhvervslivet. Styregruppen består af følgende: 1 rep. Træfagenes byggeuddannelse 1 rep. Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget. 1 rep. Syddansk Erhvervsskole 1 rep. Svendborg Erhvervsskole 1 rep. Træfagenes Lokale Uddannelsesudvalg 1 rep. Murerfagets Lokale Uddannelsesudvalg 2 rep. Virksomhederne Styregruppens opgaver Udpege en projektleder. Sikre at projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelsen. Sikre den økonomiske styring. Udarbejde en tidsplan for projektet. Projektlederens rolle Projektlederen står for den praktiske styring af projektet: økonomi, udvælgelse af relevante projekter, tidsplaner (milestones), koordinering mellem parterne (hele netværket) samt udarbejdelse af alt skriftligt materiale i tæt samarbejde med projektets sekretær. Projektlederen er endvidere ansvarlig for udarbejdelsen og afholdelsen af projektets kursusrække. 5

6 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af følgende: Projektlederen 1-2 instruktører eller faglærere fra SE 2-4 instruktører eller faglærere fra SDE 1 formand eller læresvend* fra den virksomhed der står for den aktuelle byggeopgave. 1-2 elevrepræsentanter Arbejdsgruppens hovedopgave er populært sagt at få ført teorierne ud i livet. Arbejdsgruppen afholder derfor et antal arbejdsmøder som angivet i budgettet. De praktiske projekter bliver det fælles omdrejningspunkt. Projektlederen står for løbende at indsamle erfaringerne med de blandede sjak og anvendelsen af produktionskortene. *læresvend er en betegnelse for en håndværker, der via et kursusforløb har opnået en viden og indsigt i/om uddannelsessystemet og pædagogiske grundprincipper. 6

7 Projektfase 1. Varighed 6 mdr. Timesats= 375,00kr Startdato: Slutdato: Opstartsmøde med styregruppen ,00 64timer Kursus for samarbejdspartnerne ( virksomhederne) instruktører og faglærere i industrielt byggeri og produktionsplanlægning ,00 100timer Kursus for "læresvende" ,00 80timer Projektledelse ,00 80timer Sekretær ,00 40 timer Udarbejdelse af manual til instruktører og "læresvende" 9.000,00 24timer Udarbejdelse af detaljeret projektbeskrivelse 9.000,00 24timer Udarbejdelse af kompetenceprofil for instruktører 3.000,00 8timer Udarbejdelse af opkvalificeringsforløb for do 3.000,00 8timer 1 Styregruppemøde ,00 32timer 3 Arbejdsmøder ,00 48timer Opkvalificeringsforløb for instruktører ,00 60timer Samlede udgifter projektfase 1. Egenfinansiering* Ansøgt beløb projektfase 1. Finansår ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7

8 Projektfase 2. Varighed 3 mdr. Startdato: Slutdato: Styregruppemøde ,00 32timer 3 Arbejdsmøder ,00 48timer Projektledelse ,00 40timer Sekretær 4.500,00 12timer Kursus for SKP elever, instruktører i teambuilding ,00 72timer Tilsyn, opfølgning, kontrol med byggepladserne ,00 32timer Opkvalificeringsforløb for instruktører ,00 60timer Kursus for SKP elever, instruktører: Kundeservice, Salg af serviceydelser ,00 72timer Samlede udgifter projektfase ,00 kr Egenfinansiering* ,00 kr Ansøgt beløb projektfase 2. Finansår ,00 kr 8

9 Projektfase 3. Varighed 3 mdr. Startdato: Slutdato: Styregruppemøde ,00 32timer 3 Arbejdsmøder ,00 48timer Projektledelse ,00 40timer Sekretær 4.500,00 12timer Opkvalificeringsforløb for instruktører ,00 60timer Tilsyn, opfølgning, kontrol med byggepladserne ,00 32timer Samlede udgifter projektfase 3 Egenfinansiering* Ansøgt beløb projektfase 3. Finansår ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9

10 Projektfase 4. Varighed 3 mdr. Startdato: Slutdato: Styregruppemøde ,00 32timer 3 Arbejdsmøder ,00 48timer Projektledelse ,00 60timer Sekretær 4.500,00 12timer Opkvalificeringsforløb for instruktører ,00 60timer Tilsyn, opfølgning, kontrol med byggepladserne ,00 32timer Diverse Rejse og opholdsudgifter ,00 Kursusudgifter fortæring mv ,00 Fællesudvalgets deltagelse i projektet ,00 120timer Administration ,00 Samlede udgifter projektfase 4 Egenfinansiering* Ansøgt beløb projektfase 4. Finansår ,00 kr ,00 kr ,00 kr 10

11 ANSØGTE BELØB 2011 Projektfase Projektfase 2 Projektfase 3 Projektfase 4 Ansøgt beløb i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr EGENFINANSIERING 2011 Projektfase Projektfase 2 Projektfase 3 Projektfase 4 Egenfinansiering i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr *Vores egenfinansiering dækker primært løn til instruktører. Skønsmæssigt 25 % af de samlede udgifter. 11

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne April 2009 Byggeriets Uddannelser Der er i efterår 08 og forår 09 gennemført en besøgsrunde på samtlige tekniske skoler, der udbyder de uddannelser

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013 Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM Lokal undervisningsplan 2012/2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Murerfaget

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere