LOKALPLAN NR. R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. R 31.11.01"

Transkript

1 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder: Ørbæk Kommune Stationsvej Ørbæk LOKALPLAN NR. R ADVENTURE CENTER VED REFSVINDINGE Ørbæk Kommune

2 1 Forord Ørbæk Kommunalbestyrelse har i henhold til Planlovens 24 vedtaget en lokalplan for et område til Adventure Center ved Refsvindinge. Lokalplanen skal give mulighed for at udlægge et område til aktiviteterne: Paintball, klatring (25 m klatretårn), Svævebane, Feltbaner, Teambuilding og Skole- og forenings arrangementer. Området har i dag status som landzone, og har bl.a. tidligere rummet en campingplads. Området er ikke medtaget i Kommuneplan som et rammeområde, hvorfor der samtidig med denne lokalplan udarbejdes et kommuneplantillæg for rekreativt formål Adventure Center. Kommuneplantillægget følger samme tidsplan for godkendelse som denne lokalplan. Lokalplanen tilkendegiver kommunalbestyrelsens overordnede planlægning af hele lokalplanens område, herunder vej- og stiforhold. Lokalplanen består af: En redegørelse der beskriver baggrund, samt forholdet til omgivelserne mv. Her finder man også en oversigt over tilladelser fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen, der kan være nødvendige for at gennemføre det byggeri, som lokalplanen regulerer. Bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag, der sammen med blandt andet byggelovens bestemmelser regulerer områdets udformning, anvendelse mv. De bindende lokalplanbestemmelser er fremhævet med ramme. Ved siden af de bindende lokalplanbestemmelser finder man forklaringer og illustrationer der skal lette forståelsen af bestemmelserne. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen har som forslag været offentlig bekendtgjort i 8 uger fra den 18. januar 2005 til den 15. marts Planen kan ses på kommunens hjemmeside Indsigelser i offentlighedsperioden I indsigelsesperioden har der været indsigelse fra Fyns Amt til lokalplanforslaget. Amtet redegjorde for at der var tale om et område i kystzonen, hvorfor amtet fandt at der manglede en præcisering af behovet for etablering af byggeri op til 25 m (klatretårnet). Fyns Amt gjorde indsigelse til lokalplanforslaget for lokalplanens redegørelse på spildevandsområdet. Amtet fandt at kommunen manglede bedre dokumentation for vurderingen af de nødvendige krav til afledning af spildevand fra centret. Herudover har der været bemærkninger til lokalplanforslaget på følgende områder: boliger på området, vejforhold, trafikstøj, virksomhedsstøj, vandløb og beskyttede diger. Ud over amtet har der været bemærkninger til lokalplanforslaget fra lokale borgere, der ønskede mere præcisering af: hvad og hvor meget der kan bygges på området samt klager over manglende oversigtsforhold ved udkørsel på Nyborgvej fra Adventure Centret.

3 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 1. Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold 2. Baggrund og formål med lokalplanen 3. Støjredegørelse 4. Vej- og stiforhold 5. Lokalplanens forhold til anden planlægning Bestemmelser 1 - Indledning 2 - Lokalplanens formål 3 - Afgrænsning 4 - Område og zonestatus 5 - Områdets anvendelse 6 - Udstykning 7 - Vej- og stiforhold 8 - Støjforhold 9 Bebyggelsens omfang, udformning og placering 10- Bevaring af bebyggelse og beplantning 11- Ubebyggede arealer hegn og beplantning 12- Grundvandssikring 13- Tilladelse fra andre myndigheder 14- Dispensationer 15- Lokalplanens retsvirkninger 16- Påtegning om vedtagelse 17- Offentlig bekendtgørelse Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Lokalplanområdets opdeling og afgrænsning Kortbilag 3: Angiver nøjagtig placering af genstandene Lokalplanen er udarbejdet i december 2004 af Ørbæk Kommune, Teknisk Afdeling, Stationsvej 15, 5853 Ørbæk

4 3 Redegørelse Lokalplan for Adventure Center, Nyborgvej ved Refsvindinge KILDEMOSEVEJ ESKEMOSEVEJ ØSTERMARKSVEJ JUULSKOVVEJ ØSTERMARKSVEJ NYBORGVEJ BØGEBJERGET Refsvindinge REFSVINDINGE BYVEJ ELLINGEVEJ BÆKVÆNGET REFSVINDINGE BYVEJ NYBORGVEJ LILLEMØLLEVEJ LILLEMØLLEVEJ BANEMARKEN STATIONSVÆNGET ÆBLEVEJ Oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed 1. Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanområdet er beliggende på et ca. 5 ha stort område ved Nyborgvej, Refsvindinge. Terrænet er overvejende kuperet. Dele af arealet er beplantet med vekslende bevoksning, resten er åbne marker. Der er ikke registreret bevaringsværdige træer. Området er privat ejet. Dele af området har tidligere været anvendt og godkendt til campingplads med kiosk, toilet og badeforhold. De eksisterende tilkørselsforhold til området er fra Nyborgvej. Naboarealerne mod nord er Refsvindinge Bryggeri og mod syd og øst er dyrkede marker. Mod vest afgrænses området af amtsvejen Nyborgvej. Lokalplanens afgrænsning er påtegnet kortbilag nr. 1 matrikel kort.

5 4 2. Baggrund og formål med lokalplanen Denne lokalplan udlægger en del af et område i landzone, til Adventure Center. Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er aktuelle planer om at etablere et ikke motoriseret Adventure Center på området. Det er lokalplanens formål at være det planmæssige grundlag for etablering af et Adventure Center med en række aktiviteter som paintball, klatring, svævebane, feltbaner, teambuilding samt skole- og foreningsarrangementer. Lokalplanen skal sikre en hensigtsmæssig disponering af arealerne samt etablering af det nødvendige antal parkeringspladser. Herudover skal lokalplanen sikre at de naturmæssige interesser i området bliver tilgodeset. 3. Støjredegørelse Der forventes ikke at være støjende aktiviteter i forbindelse med Adventure Centeret, som vil virke generende for naboer mv. til området. Der vil ikke forekomme aktiviteter, der overstiger den eksisterende trafikstøj på Nyborgvej. Den eneste aktivitet der forventes at afgive støj, er markør til paintball. Markøren afgiver et knald på 42 db, når denne affyres. Ifølge kommuneplanens skema over vejledende støjgrænser for området (Kommuneplan fig. B1 - Vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs) kan området karakteriseres som ikke støjende arealanvendelse, hvorfor der ikke er krav om støjvurdering. De eksisterende boliger (naboer), er ifølge kommuneplanens vejledende støjgrænser 55, 45 og 40 db Enkeltboliger i det åbne land og landsbyer, der skal forblive i det åbne land. Adventurecentret er ikke omfattet af støjgrænserne for vejtrafikstøj, da forlystelsesparken ikke betragtes som støjfølsom anvendelse. Der kan ikke etableres flere boliger indenfor lokalplanområdet, end den ene der allerede er. 4. Vej- og stiforhold Indkørsel til Adventure Centret sker fra Nyborgvej som angivet på kortbilag 2. Der er i lokalplanforslaget foreslået etableret en ny overkørsel (ved vejstationering 7,4 km) til parkeringsplads for Adventure centret. Ansøgning om tilladelse ansøges særskilt ved den pågældende vejmyndighed pt. Fyns Amts vejvæsen. Der anlægges en parkeringsplads på 1200 m 2, med målene 40x30 m, med 40 m langs Nyborgvej. Se kortbilag 2 for placering. Den eksisterende overkørsel (ved vejstationering 7,45 km) til Nyborgvej 78 fastholdes som adgang til boligen og som brandvej til Adventure Centret. Den trafikmæssige belastning til og fra Adventure Centret vil være lille, sammenlignet med den trafik der ellers ville være, hvis pladsen blev brugt til sin oprindelige anvendelse, nemlig campingplads. Sæsonen og de spidsbelastede dage, vil være lig med en campingplads. Forskellen er dog at adventure centrets kunder kommer i grupper inden for et begrænset tidsrum. Kunderne er i de fleste tilfælde væk efter kl. 20 om aftenen.

6 5 For at kunne vejbetjene det planlagte Adventure Center er der forudsat en ændret vejbetjening af området og især for besøgende til centret. Der kan forventes givet tilladelse til en ny adgang til planlagt fremtidig P-plads på nuværende matr. nr. 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge under nærmere vilkår. Vilkårene vil også fremgå af svar til ejeren af centret, som allerede har fremsendt ansøgning til Fyns Amt, Vejvæsenet, om vejbetjening af planlagt P-plads. Vilkårene bliver som følgende: 1. Der må ikke etableres ny overkørsel uden vejbestyrelsens tilladelse jævnfør Vejlovens 70 også samtidig kræves der i henhold til Vejlovens 80 dispensation fra gældende adgangsbestemmelser. Fyns Amts vejvæsen anbefaler, at der etableres den ønskede ny overkørsel fra centrets planlagte P-plads på del af matr. nr. 19e Refsvindinge By, Refsvindinge til landevej 704, Nyborg-Bøjden, Nyborgvej, Rute 8, i km ca. 7,380 i landevejens sydøst side. 2. P-pladsen skal samtidig indrettes således, at der alene bliver mulighed for kørende færdsel til Nyborgvej via ovennævnte overkørsel samt at færdsel til naboarealerne alene kan ske for gående. 3. Der skal i henhold til Vejlovens 70, stk. 3, langs Nyborgvej ved den planlagte ny overkørsel tinglyses oversigter på 3 x 250 m til begge sider, jævnfør gældende vejregler og med Fyns Amts vejvæsen som påtaleberettiget. Omkostninger til tinglysningen vil være Fyns Amt uvedkommende, jævnfør samme lov. 4. Såfremt der skal ske udstykning af del af matr. nr. 19e, kræves der i henhold til Vejlovens 71, stk. 3, tilladelse fra landevejsbestyrelsen ved Fyns Amt til fortsat benyttelse af overkørslen. 5. Der bør ske en sanering af eksisterende overkørsler fra planområdet til Nyborgvej. Lukningen af overkørslerne kan ske når områdets udnyttelse til Adventure Center iværksættes. Det drejer sig om flg. lukninger: a. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7,387 b. Eksisterende ulovlig markoverkørsel i km 7,420 c. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7,561 d. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7,606 e. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7, Den lovlige 18 m lange facadeadgang ved km 7,438 indskrænkes til en max. 6 m bred adgang, og således at der ikke kan ske parkering langs landevejen. 7. Den lovlige overkørsel fra enfamilieshus og campingplads i km 7,463 ændres og indrettes således, at den fremover kun gælder for enfamilieshus og med mulighed for udrykningskøretøjer til lokalplanområdet. Det betyder, at der fx skal opsættes bomme eller tilsvarende, således at der alene kan åbnes for udrykningskøretøjer fra/til Adventure Centret via denne overkørsel, når der er brug for sådanne køretøjer i området. (Landevejsbestyrelsens adgangsfortegnelse vil blive ajourført, så den er i overensstemmelse med ovenstående).

7 6 8. Der skal under hensyntagen til oversigtsbestemmelserne i vejloven plantes/opstilles ubrudt hegn langs hele facaden mod Nyborgvej uden for de fremtidige adgange, og således at der på den resterende strækning ikke skabes mulighed for hverken kørende eller gående færdsel fra lokalplanområdet til Nyborgvej.

8 7 5. Lokalplanens forhold til anden planlægning Forholdet til Regionplan Lokalplanens areal, er ikke medtaget i regionplanen, eller i nyt forslag til regionplan. En forespørgsel til Fyns Amts regionplankontor vurderede at der ikke var behov for udarbejdelse af regionplantillæg, da der kun er tale om begrænset besøg til Adventure Centret ad gangen (firmaer mv. efter aftale). Ligeledes er der ikke tale om støjmæssige gener i forhold til omgivelserne. Forholdet til Kommuneplan Lokalplanområdet er ikke medtaget i kommuneplan , der vil derfor samtidig med denne lokalplan blive udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger lokalplanområdet i kommuneplanen til Rekreativt formål, betegnet om R tillæg til kommuneplan Det er således en forudsætning for gennemførelse af denne lokalplan at der samtidig med denne plan udarbejdes et kommuneplantillæg for de ovennævnte arealer. Kommuneplantillægget følger lokalplanforslaget i offentliggørelsesperioden. Kommuneplantillæggets rammebestemmelser er: R Adventure Center ved Refsvindinge, Ørbæk Områdernes anvendelse fastlægges til rekreativt formål (adventure center) På ejendommen må kun opføres eller indrettes adventure center eller lignende. Området er landzone og forbliver landzone. Området skal friholdes for anden bebyggelse end de for driften af adventure centret nødvendige bygninger. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 25 meter. Ingen taghældning må være mere end 45 gr. målt med vandret plan. Arkæologiske interesser I lokalplanområdet er der ikke registreret forhold af arkæologisk interesse. Opmærksomheden henledes på, at der under fremtidigt jordarbejde indenfor lokalplanområdet kan forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der ikke hidtil har været kendt, og som kan medføre en arkæologisk undersøgelse/registrering i henhold til museumsloven. Bygherrer og entreprenører skal derfor være opmærksomme på eventuelle fortidsminder og evt. advisere Odense Bys Museer, tlf i god tid forud for igangsættelse af anlægsarbejde. Zoneforhold Hele lokalplanområdet vil forblive i landzone. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af og respekterer bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. I den sydlige del af området findes et vandløb (Smedebækken) som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3 om beskyttet diger, samt museumslovens 29a. Dersom der skal ske ændringer i vandløbets tilstand, herunder etablering af broer og lignende vil det kræve dispensation fra Fyns Amt (se kortbilag 2 for placering).

9 8 Dersom der skal ske ændringer i digernes tilstand, herunder gennembrud, vil det kræve dispensation fra Fyns Amt (digernes placering fremgår af kortbilag 2). Området er beliggende i landskabelig beskyttelsesområde og biologisk interesseområde. Det vurderes at etablering af aktiviteter og anlæg er af ubetydeligt omfang i forhold til regionplanens retningslinje i afsnit Den visuelle påvirkning af landskabet Dele af planområdet ligger i kystnærhedszonen og indenfor et større sammenhængende landskabsområde jævnfør regionplanen. Ifølge regionplanens retningslinier og kan der i sådan et område alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang. Der er dog kun tale om opstilling af et klatretårn, der visuelt kan opleves i landskabet. Lokalplanområdet ligger i kanten af kystzonens 3 km, og ligger højest 100 meter inde i kystzonen. Tårnet kan ifølge lokalplanens bestemmelser være op til 25 m i højden. Tårnet skal for at fremtræde mindst muligt synligt i landskabet have en overfladebehandling som lysgrå. Tårnet placeres lavt i landskabet, og er beliggende bag eksisterende træbeplantning, således at det ikke visuelt opleves fremtrædende i landskabet. T Klatretårnet og ikke mindst højden på de 24 m, er en vigtig del af det økonomiske grundlag for Adventure Centret. Spildevand I forbindelse med den tidligere campingplads på området blev der i 1995 etableret et nedsivningsanlæg beregnet til 15 PE. Dette anlæg vurderes fortsat at kunne klare behovet, med det antal personer der i små grupper besøger adventure centret. Når et areal uden for godkendt kloakopland optages i kommuneplanens rammedel og/eller medtages i en lokalplan, skal der i rammedelen/lokalplanen gøres opmærksom på, at udnyttelses/bebyggelse af det pågældende areal først kan ske, når spildevandsforholdene er i orden, jævnfør regionplanretningslinie I lokalplanbestemmelse 12.3 står anført, at spildevand skal føres til nedsivningsanlæg. Kommunen godkendte i 1995 etablering af afløbsanlæg med plads til 30 gæster. Afløbet blev efterfulgt af et 100 m 2 stort nedsivningsanlæg. Da undergrunden er meget grusfyldt, skulle betingelserne være i orden. Anlægget er beregnet op til 15 PE. Ifølge Miljøministeriets vejledning nr. 3 af 1999 for nedsivningsanlæg op til 30 PE (rev. 16. oktober 2000) er belastningsomsætningen pr. antal fastboende person 1/10 PE for forenings- og klubhuse uden restaurant.. Det vurderes at der allerhøjest vil være besøgende på pladsen af gangen oven i købet for kortvarigt ophold. Et anlæg på 15 PE anses derfor at være rigeligt stort dimensioneret. Strategisk Miljøvurdering Lokalplanforslaget er vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering og planer og programmer, Lov nr. 316 af 5. maj Screening og Scooping af projektet, har vurderet at der ikke skønnes at være behov for en rapport efter lov om miljøvurdering. Beslutningen bekendtgøres i forbindelse med offentliggørelse af den endelige vedtagne lokalplan.

10 9 Bestemmelser Lokalplan for Adventure Center ved Nyborgvej, Refsvindinge Lokalplanbestemmelser 1. Indledning Ørbæk Kommune Lokalplan for område udlagt til Adventure Center ved Nyborgvej, Refsvindinge. Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 3: Lokalplanen tillægges retsvirkning efter reglerne i Planlovens 15, stk. 4 og 5 (den såkaldte bonusvirkning) 2. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag til etablering af et Adventure Center, at sikre en hensigtsmæssig disponering af lokalplanens arealer, at sikre at de rekreative og naturmæssige interesser i området bliver tilgodeset. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Bonusvirkning Stk. 4 i Planloven omhandler den såkaldte bonusvirkning. Det er kommunalbestyrelsen der afgør om den vil tillægge lokalplanen denne særlige retsvirkning eller ej. I givet fald kræves det, at lokalplanen klart udtrykkeligt angiver, hvilke tilladelser der erstattes af planen. Det vil sige at planen skal beskrive den tilladte udstykning, bebyggelse og/eller anvendelse med samme præcision, som ville være krævet ved en landzonetilladelse til projektet. Lokalplanen omfatter 5 delområder - se kortbilag 3 detaljeret kort: - delområde A.01 området anlægges til beplantning, indkørsel og parkering. - delområde B.01 - området anlægges/anvendes til 1 beboelse, toilet/bad, altrum, og sti. - delområde B.02 området anvendes til paintballbane, feltbane, klatrestolpe, 1 klatretårn, øksekast, samleplads og bålplads - delområde C.01 området anlægges til beplantning, teambuilding og anden aktivitet. - delområde D.01 området anlægges til feltbane.

11 10 Lokalplanbeemmelser 3. Afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på matr. kort, og omfatter matr. nre.:, del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den udstykkes fra ovennævnte ejendom. r 4. Område og zonestatus Lokalplanområdet opdeles i delområderne se kortbilag 2: Genstandenes skal placeres som angivet på bilag 1. - delområde A.01 området anlægges til beplantning, indkørsel og parkering. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Matr. kort af lokalplanområdet se kortbilag nr delområde B.01 - området anlægges/anvendes til 1 beboelse (eksisterende), centret benyttelse til toilet/bad og altrum, sti og bufferzone til Nyborgvej. - delområde B.02 området anvendes til paintballbane, feltbane, klatrestolpe, 1 klatretårn, øksekast, platform, svævebane, samleplads og bålplads - delområde C.01 området anlægges til beplantning, teambuilding og anden aktivitet. - delområde D.01 området anlægges til feltbane Hele lokalplanens område er beliggende i landzone og vil forblive i landzone efter endelig godkendelse af lokalplanen.

12 11 Lokalplanbestemmelser 5. Områdets anvendelse Kommunalbestyrelsens bemærkninger Parkering og indkørselsforhold Delområde A Område A.01 må kun anvendes til ind- og udkørsel, samt parkering for Adventure Centret. Der kan anbringes skilte indenfor området under forudsætning af: - at skiltene ikke har trafikmæssig betydning, - at skiltene ikke er til ulempe eller gene for omkring boende Tilladelser til ind- og udkørsel skal særskilt indhentes ved den til enhver gældende vejmyndighed, p.t Fyns Amts vejvæsen. I henhold til Planlovens 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (formål- og anvendelsesbestemmelser). Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny plan. Bolig- og administrationsområde- Delområde B Område B.01 må kun anvendes til 1 bolig (eksisterende) samt administration og toiletfaciliteter/ badefaciliteter til Adventure Centeret. Paintballbane, feltbane, klatrestolpe, 1 klatretårn,øksekast, svævebane, samleplads og bålplads Delområde B Paintballbanen kan bestå af en række små kulisser på ca. 10 m 2. Alle kulisserne skal bygges i træ og fremstå i ubehandlet træ. Banen afskærmes af et 3 m højt net mod bækken for at opfange alle paintballkugler. Kugler der benyttes skal endvidere være af et miljøgodkendt fabrikat for at undgå forurening af naturen. Banen vil blive brugt til undervisning i førstehjælp og brandbekæmpelse. Der etableres en ikke under 20 m bufferzone mellem paintballbane og vandløb.

13 Klatretårnet er en ombygget vindmølletårn på max 24 m + fundament. Klatretårnet placeres jfr. kortbilag 3, således at det er mindst synligt, set udenfor centeret. Der støbes under tårnet et fundament på 5x5x1 meter. Tårnet er 80 cm i toppen og 2 meter i bunden se tegning på kortbilag 4. Farven på tårnet skal tilpasses så den falder ind i naturen og have en overfladebehandling som lysgrå Feltbanen anlægges i det sydlige skovområde på (matr. nr. 19i), Refsvindinge By, Refsvindinge. Feltbanen opbygges i træ og skal fremstå i ubehandlet træ. 5.7 Klatrestolpen er en 18 m afbarket lærkestamme, der støbes i jorden, og fremtræder ubehandlet. 5.8 Svævebanen består af en 8 m høj træplatform. 5.9 Samlepladsen bygges om det eksisterende skur på pladsen. Samlepladsen består af en åben plads og et halvtag bygget af kelmerplanker i træ Bålpladsen består af en åben plads og et bålhus på max 30 m 2 skal være bygget af kelmerplanker i træ Sti etableres i skellet mellem matr. nr. 19e og 19d begge Refsvindinge By, for gående trafik mellem centeret og parkeringspladsen. Stien anlægges som natur sti, bestående af et underlag af træflis - jfr. kortbilag 3. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Når kommunalbestyrelsen ønsker at alt træværk fremtræder i ubehandlet træ, er det for at området ikke skal fremtræde som et tivoli, men indgår i naturen. Endetræ og bærende stolper kan dog overfladebehandles.. Delområde C På den nordlige del af delområdet skal plantes et bælte i blanding af poppel, birk eller pil Området kan anvendes til teambuilding og anden aktivitet. Delområde D På delområdet anlægges en feltbane efter reglerne i 5.9.

14 13 Kommunalbestyrelsens bemærkninger 6. Udstykning 6.1 I delområderne B.02, C.01, D.01 og A.01 må der ikke ske udstykning til anden anvendelse. 6.2 I delområde B.01 kan der ikke udstykkes til flere beboelsesbygninger.lokalplanbestemmelser Der er ikke i forhold til bestemmelsen i 6.1 mulighed for at udstykke til flere beboelser. 7. Vej- og stiforhold Der skal ansøges den til enhver tid gældende vejmyndighed for Nyborgvej, om nye vejtilslutninger. Ligesom ændret benyttelse af eksisterende adgangsvej til området, ligeledes kræver tilladelse fra vejmyndigheden. Evt. ansøgninger om tilladelser/dispensationer skal fremsendes til vejmyndigheden i særskilt sag I delområdet A.01 kan etableres en parkeringsplads med ny til- og frakørsel fra Nyborgvej. Placeringen fremgår af kortbilag 2. Rundt om parkeringspladsen i delområde A.0.1 skal der etableres et 5 m bredt plantebælte i blanding af løv- og nåletræer, dog trukket ca. 5 m tilbage for at bedre oversigtsforhold ved overkørsel til Nyborgvej Der kan etableres en ny natursti i skellet til matr. Nr. 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge. Stien skal respektere det beskyttede dige Eksisterende stier og veje i lokalplanområdet, opretholdes med de nuværende forløb Den eksisterende vejtilslutning fra Nyborgvej til boligejendommen, Nyborgvej 78 kan stadig benyttes, men kun for adgang til boligen og som brandvej til Adventure Centret. Brandvej udføres i overensstemmelse med krav i bygningsreglementet Gældende byggelinier på Nyborgvej skal respekteres. Der er tinglyst byggelinie på landevej 704, Nyborgvej, og byggelinien er på 15 meter fra vejmidte. Gennemførsel af ny vejtilslutning skal ske i samarbejde med vejmyndigheden (Fyns Amts vejvæsen) og politiet efter færdselslovgivningen. Plantebæltet rundt om parkeringspladsen skal sikre at holdende biler på parkeringspladsen ikke skæmmer omgivelserne. Vejtilslutningen til boligen, må således ikke benyttes til Adventure Centret - dog med undtagelse ved brand o.l.

15 14 8. Støjforhold kalplanbestemmelser Støjgrænserne i lokalplanområdet er maksimalt 55, 45 og 40 db, for henholdsvis dag, aften og nattetimer. 9. Bebyggelsens omfang, udformning og placering Delområde B Den eksisterende bolig Bygning 1, i delområde B.01 kan udvides op til 250 m Erhvervsarealet på delområde B.01 Bygning 2, kan højest udgøre 150 m 2, der kan anvendes til toiletfaciliteter, baderum samt møderum For delområde B.01 gælder at bebyggelsen ikke må opføres med end 1½ etage. Tage skal være symmetriske sadeltage. Taghældningen skal være mellem 30 og 45 grader. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og facadehøjden må ikke overstige 3,5 m. Delområde B Ingen af kulisserne på paintballbanen må overskride en højde på 5 m. Der må ikke støbes fundament, eller laves vandgrave dybere end 1 m og 20m 2 overfladeareal Klatretårnet må ikke totalt overstige en højde af 25 m, og overflademales med gråtone, så tårnet falder i med naturen omkring Klatrestolpen må ikke overskride en højde på 18 m og skal udføres i afbarket lærk Platformen til svævebanen må ikke være over 8 m i højden, skal udføres i ubehandlet træ. 9.8 Alle bygninger i delområdet må ikke overskride en højde på 4 m, udføres i ubehandlet træ. 9.9 Feltbanen placeres så den ikke er synlig fra Nyborgvej og naboer til området Bålhytte bygges af træ og hytten må maksimalt være på 30 m 2 i ubehandlet træ. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Støjgrænserne for - Enkeltboliger i det åbne land og landsbyer, der skal forblive i det åbne land er ifølge kommuneplan : 55dB i dagtimer og 45 db i aftentimer og 40 db i nattetimer. I BBR- ejermeddelelse er den registreret således: Bygning 1 bolig: samlet boligareal på 157 m 2, Bygning 2 udhus: samlet udhusareal på 308 m 2. Heraf udgør nuværende toilet/baderum 60 m 2. De eksisterende toilet og badeforhold, (der tidligere har været anvendt i forbindelse med den nedlagte campingplads) kan renoveres og tages i brug for adventure center. Her ud over kan der blive tale om mindre udvidelse af Bygning 2 for udvidelse af badeog toiletfaciliteter samt møderum. I alt kan møderum, baderum og toiletter udgøre et areal op til 150 m 2. Efter Planlovens 15, stk. 3 vil Byggelovens og Bygningsreglementets almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser om bebyggelsens højde, etageareal, bebyggelsesprocent, placering i forhold til vej, naboskel og anden bebyggelse på samme grund, fortrænges i det omfang der i en lokalplan er optaget konkrete bestemmelser om det pågældende forhold. Konkrete bestemmelser der fortrænger Byggelovens regler, er fx: Fastsættelse af en bebyggelsesprocent for ejendomme i lokalplanområdet Mindste og største grundstørrelser Generelle regler om ovennævnte kan ligeledes være fastsat i Kommuneplanens Rammedel for området

16 Bevaring af bebyggelse og beplantning 10.1 For delområderne A.01, B.02 og D.01 gælder at der ikke ændres i den eksisterende struktur eller beplantning For delområdet C.01 gælder at der skal plantes et bælte af træer på den nordlige del, i blandet løv- og nåletræer. Dette skal sikre en sammenhæng og afskærmning af områderne. FLokalplan bestemmelse 11. Ubebyggede arealer hegn og beplantning 11.1 Nye hegn mod vej og sti må kun etableres i form af beplantning For delområderne A.01, B.02 og D.01 gælder at der ikke må der ikke ske terrænreguleringer på mere end 1 m. Dog kan opgravet jord fra fundamentet til klatretårnet, placeres bagerst på marken i delområde B.01. Kommunalbestyrelsens bemærkninger 12. Grundvandssikring 12.1 Der må ikke bruges forurenende anlæg indenfor lokalplanområdet De eksisterende bade- og toiletforhold skal anvendes. Der kan i umiddelbar tilknytning til disse udvides med nye toilet- og baderum (se bestemmelser andet sted) Spildevand fra området føres til eksisterende nedsivningsanlæg Til brandbekæmpelse bruges miljøvenligt demonstrationsudstyr, der ikke anvender olie og benzin Til paintball bruges luft og biologiske nedbrydelige miljøgodkendte kugler med frugtfarve.

17 Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugspligten skal ophæves for at området kan anvendes til Adventure Center. Der skal derfor inden særskilt ansøges jordbrugskommisionen i Fyns Amt om ophævelse af landbrugspligten For at området kan anvendes til Adventure Center skal den lokale politimester godkende området til offentlige forlystelser. Herunder godkendelse af paintballbane til skydebane Der skal mindst en gang om året foretages sikkerhedsgodkendelse af de brugte forlystelser foretages af FORCE Technology. 14. Dispensationer I henhold til Planlovens 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (formål- og anvendelsesbestemmelser). Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny plan.

18 Lokalplanens retsvirkninger Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 18. januar 2005 (dato for forslagets offentliggørelse) og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 18. januar 2006 (dato er et år efter offentliggørelsen). Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Kommunalbestyrelsens bemærkninger Planlovens 14, stk. 1: En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens retsvirkninger. Oplysning om lokalplanens retsvirkning skal efter planloven stå i lokalplanen. Lokalplanforslaget skal indeholde både en beskrivelse af forslagets midlertidige retsvirkninger og af de blivende retsvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan. Beskrivelsen af de midlertidige retsvirkninger kan slettes efter at den endeligt vedtagne plan er offentlig bekendtgjort. Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af skure og lign. og hegn og beplantning. Hvis du er i tvivl om lokalplanen kan overholdes, er du velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning. Principperne i planen er formål- og anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Derimod har kommunalbestyrelsen som hovedregel mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, medmindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgninger om dispensation foretager kommunalbestyrelsen en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og anvendelse.

19 18 Lokalplanbestemmelser 16. Påtegning om vedtagelse Forslaget er vedtaget af Ørbæk kommunalbestyrelse den 11. januar På kommunalbestyrelsens vegne: Kommunalbestyrelsens bemærkninger Kaj Refslund borgmester Hans Henning Knudsen kommunaldirektør 17. Offentlig bekendtgørelse Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 18. april Tinglysning Lokalplan nr. R område ved Assensvej, Ørbæk til anvendelse som Adventure Center på Nyborgvej, Refsvindinge. begæres for Ørbæk Kommune tinglyst servitutstiftende på de i matrikelfortegnelsen ( 3) anførte matrikelnumre. Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter, pantehæftelser og grundbyrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Påtaleret vedrørende overholdelse af denne lokalplan har alene Ørbæk Kommunalbestyrelse. Ørbæk den 12. april 2005(dato for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse) Kaj Refslund borgmester Hans Henning Knudsen kommunaldirektør

20 67a Kortbilag nr. 1 Matrikelkort 66d 66c 9b 9c 9d 67c 66e 66b vej 67d 67b 19e 19c 19d 19i 19b 19g 19f 19h 88a 19a Markvej

21 Kortbilag nr. 2 Lokalplanområdets opdeling og afgrænsning 66d 66c 9b 9c 9d 67c 66e 66b vej 67d 67b 67a Eksisterende overkørsel (bevares) Fremtidig overkørsel A e B c B d C i 19b 19g 19f D h 88a 19a Markvej

22 Kortbilag nr. 3 Detaljeret kort

23 Kortbilag nr. 4 Klatretårn

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere