LOKALPLAN NR. R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. R 31.11.01"

Transkript

1 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder: Ørbæk Kommune Stationsvej Ørbæk LOKALPLAN NR. R ADVENTURE CENTER VED REFSVINDINGE Ørbæk Kommune

2 1 Forord Ørbæk Kommunalbestyrelse har i henhold til Planlovens 24 vedtaget en lokalplan for et område til Adventure Center ved Refsvindinge. Lokalplanen skal give mulighed for at udlægge et område til aktiviteterne: Paintball, klatring (25 m klatretårn), Svævebane, Feltbaner, Teambuilding og Skole- og forenings arrangementer. Området har i dag status som landzone, og har bl.a. tidligere rummet en campingplads. Området er ikke medtaget i Kommuneplan som et rammeområde, hvorfor der samtidig med denne lokalplan udarbejdes et kommuneplantillæg for rekreativt formål Adventure Center. Kommuneplantillægget følger samme tidsplan for godkendelse som denne lokalplan. Lokalplanen tilkendegiver kommunalbestyrelsens overordnede planlægning af hele lokalplanens område, herunder vej- og stiforhold. Lokalplanen består af: En redegørelse der beskriver baggrund, samt forholdet til omgivelserne mv. Her finder man også en oversigt over tilladelser fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen, der kan være nødvendige for at gennemføre det byggeri, som lokalplanen regulerer. Bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag, der sammen med blandt andet byggelovens bestemmelser regulerer områdets udformning, anvendelse mv. De bindende lokalplanbestemmelser er fremhævet med ramme. Ved siden af de bindende lokalplanbestemmelser finder man forklaringer og illustrationer der skal lette forståelsen af bestemmelserne. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen har som forslag været offentlig bekendtgjort i 8 uger fra den 18. januar 2005 til den 15. marts Planen kan ses på kommunens hjemmeside Indsigelser i offentlighedsperioden I indsigelsesperioden har der været indsigelse fra Fyns Amt til lokalplanforslaget. Amtet redegjorde for at der var tale om et område i kystzonen, hvorfor amtet fandt at der manglede en præcisering af behovet for etablering af byggeri op til 25 m (klatretårnet). Fyns Amt gjorde indsigelse til lokalplanforslaget for lokalplanens redegørelse på spildevandsområdet. Amtet fandt at kommunen manglede bedre dokumentation for vurderingen af de nødvendige krav til afledning af spildevand fra centret. Herudover har der været bemærkninger til lokalplanforslaget på følgende områder: boliger på området, vejforhold, trafikstøj, virksomhedsstøj, vandløb og beskyttede diger. Ud over amtet har der været bemærkninger til lokalplanforslaget fra lokale borgere, der ønskede mere præcisering af: hvad og hvor meget der kan bygges på området samt klager over manglende oversigtsforhold ved udkørsel på Nyborgvej fra Adventure Centret.

3 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 1. Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold 2. Baggrund og formål med lokalplanen 3. Støjredegørelse 4. Vej- og stiforhold 5. Lokalplanens forhold til anden planlægning Bestemmelser 1 - Indledning 2 - Lokalplanens formål 3 - Afgrænsning 4 - Område og zonestatus 5 - Områdets anvendelse 6 - Udstykning 7 - Vej- og stiforhold 8 - Støjforhold 9 Bebyggelsens omfang, udformning og placering 10- Bevaring af bebyggelse og beplantning 11- Ubebyggede arealer hegn og beplantning 12- Grundvandssikring 13- Tilladelse fra andre myndigheder 14- Dispensationer 15- Lokalplanens retsvirkninger 16- Påtegning om vedtagelse 17- Offentlig bekendtgørelse Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Lokalplanområdets opdeling og afgrænsning Kortbilag 3: Angiver nøjagtig placering af genstandene Lokalplanen er udarbejdet i december 2004 af Ørbæk Kommune, Teknisk Afdeling, Stationsvej 15, 5853 Ørbæk

4 3 Redegørelse Lokalplan for Adventure Center, Nyborgvej ved Refsvindinge KILDEMOSEVEJ ESKEMOSEVEJ ØSTERMARKSVEJ JUULSKOVVEJ ØSTERMARKSVEJ NYBORGVEJ BØGEBJERGET Refsvindinge REFSVINDINGE BYVEJ ELLINGEVEJ BÆKVÆNGET REFSVINDINGE BYVEJ NYBORGVEJ LILLEMØLLEVEJ LILLEMØLLEVEJ BANEMARKEN STATIONSVÆNGET ÆBLEVEJ Oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed 1. Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanområdet er beliggende på et ca. 5 ha stort område ved Nyborgvej, Refsvindinge. Terrænet er overvejende kuperet. Dele af arealet er beplantet med vekslende bevoksning, resten er åbne marker. Der er ikke registreret bevaringsværdige træer. Området er privat ejet. Dele af området har tidligere været anvendt og godkendt til campingplads med kiosk, toilet og badeforhold. De eksisterende tilkørselsforhold til området er fra Nyborgvej. Naboarealerne mod nord er Refsvindinge Bryggeri og mod syd og øst er dyrkede marker. Mod vest afgrænses området af amtsvejen Nyborgvej. Lokalplanens afgrænsning er påtegnet kortbilag nr. 1 matrikel kort.

5 4 2. Baggrund og formål med lokalplanen Denne lokalplan udlægger en del af et område i landzone, til Adventure Center. Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er aktuelle planer om at etablere et ikke motoriseret Adventure Center på området. Det er lokalplanens formål at være det planmæssige grundlag for etablering af et Adventure Center med en række aktiviteter som paintball, klatring, svævebane, feltbaner, teambuilding samt skole- og foreningsarrangementer. Lokalplanen skal sikre en hensigtsmæssig disponering af arealerne samt etablering af det nødvendige antal parkeringspladser. Herudover skal lokalplanen sikre at de naturmæssige interesser i området bliver tilgodeset. 3. Støjredegørelse Der forventes ikke at være støjende aktiviteter i forbindelse med Adventure Centeret, som vil virke generende for naboer mv. til området. Der vil ikke forekomme aktiviteter, der overstiger den eksisterende trafikstøj på Nyborgvej. Den eneste aktivitet der forventes at afgive støj, er markør til paintball. Markøren afgiver et knald på 42 db, når denne affyres. Ifølge kommuneplanens skema over vejledende støjgrænser for området (Kommuneplan fig. B1 - Vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs) kan området karakteriseres som ikke støjende arealanvendelse, hvorfor der ikke er krav om støjvurdering. De eksisterende boliger (naboer), er ifølge kommuneplanens vejledende støjgrænser 55, 45 og 40 db Enkeltboliger i det åbne land og landsbyer, der skal forblive i det åbne land. Adventurecentret er ikke omfattet af støjgrænserne for vejtrafikstøj, da forlystelsesparken ikke betragtes som støjfølsom anvendelse. Der kan ikke etableres flere boliger indenfor lokalplanområdet, end den ene der allerede er. 4. Vej- og stiforhold Indkørsel til Adventure Centret sker fra Nyborgvej som angivet på kortbilag 2. Der er i lokalplanforslaget foreslået etableret en ny overkørsel (ved vejstationering 7,4 km) til parkeringsplads for Adventure centret. Ansøgning om tilladelse ansøges særskilt ved den pågældende vejmyndighed pt. Fyns Amts vejvæsen. Der anlægges en parkeringsplads på 1200 m 2, med målene 40x30 m, med 40 m langs Nyborgvej. Se kortbilag 2 for placering. Den eksisterende overkørsel (ved vejstationering 7,45 km) til Nyborgvej 78 fastholdes som adgang til boligen og som brandvej til Adventure Centret. Den trafikmæssige belastning til og fra Adventure Centret vil være lille, sammenlignet med den trafik der ellers ville være, hvis pladsen blev brugt til sin oprindelige anvendelse, nemlig campingplads. Sæsonen og de spidsbelastede dage, vil være lig med en campingplads. Forskellen er dog at adventure centrets kunder kommer i grupper inden for et begrænset tidsrum. Kunderne er i de fleste tilfælde væk efter kl. 20 om aftenen.

6 5 For at kunne vejbetjene det planlagte Adventure Center er der forudsat en ændret vejbetjening af området og især for besøgende til centret. Der kan forventes givet tilladelse til en ny adgang til planlagt fremtidig P-plads på nuværende matr. nr. 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge under nærmere vilkår. Vilkårene vil også fremgå af svar til ejeren af centret, som allerede har fremsendt ansøgning til Fyns Amt, Vejvæsenet, om vejbetjening af planlagt P-plads. Vilkårene bliver som følgende: 1. Der må ikke etableres ny overkørsel uden vejbestyrelsens tilladelse jævnfør Vejlovens 70 også samtidig kræves der i henhold til Vejlovens 80 dispensation fra gældende adgangsbestemmelser. Fyns Amts vejvæsen anbefaler, at der etableres den ønskede ny overkørsel fra centrets planlagte P-plads på del af matr. nr. 19e Refsvindinge By, Refsvindinge til landevej 704, Nyborg-Bøjden, Nyborgvej, Rute 8, i km ca. 7,380 i landevejens sydøst side. 2. P-pladsen skal samtidig indrettes således, at der alene bliver mulighed for kørende færdsel til Nyborgvej via ovennævnte overkørsel samt at færdsel til naboarealerne alene kan ske for gående. 3. Der skal i henhold til Vejlovens 70, stk. 3, langs Nyborgvej ved den planlagte ny overkørsel tinglyses oversigter på 3 x 250 m til begge sider, jævnfør gældende vejregler og med Fyns Amts vejvæsen som påtaleberettiget. Omkostninger til tinglysningen vil være Fyns Amt uvedkommende, jævnfør samme lov. 4. Såfremt der skal ske udstykning af del af matr. nr. 19e, kræves der i henhold til Vejlovens 71, stk. 3, tilladelse fra landevejsbestyrelsen ved Fyns Amt til fortsat benyttelse af overkørslen. 5. Der bør ske en sanering af eksisterende overkørsler fra planområdet til Nyborgvej. Lukningen af overkørslerne kan ske når områdets udnyttelse til Adventure Center iværksættes. Det drejer sig om flg. lukninger: a. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7,387 b. Eksisterende ulovlig markoverkørsel i km 7,420 c. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7,561 d. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7,606 e. Eksisterende lovlig markoverkørsel i km 7, Den lovlige 18 m lange facadeadgang ved km 7,438 indskrænkes til en max. 6 m bred adgang, og således at der ikke kan ske parkering langs landevejen. 7. Den lovlige overkørsel fra enfamilieshus og campingplads i km 7,463 ændres og indrettes således, at den fremover kun gælder for enfamilieshus og med mulighed for udrykningskøretøjer til lokalplanområdet. Det betyder, at der fx skal opsættes bomme eller tilsvarende, således at der alene kan åbnes for udrykningskøretøjer fra/til Adventure Centret via denne overkørsel, når der er brug for sådanne køretøjer i området. (Landevejsbestyrelsens adgangsfortegnelse vil blive ajourført, så den er i overensstemmelse med ovenstående).

7 6 8. Der skal under hensyntagen til oversigtsbestemmelserne i vejloven plantes/opstilles ubrudt hegn langs hele facaden mod Nyborgvej uden for de fremtidige adgange, og således at der på den resterende strækning ikke skabes mulighed for hverken kørende eller gående færdsel fra lokalplanområdet til Nyborgvej.

8 7 5. Lokalplanens forhold til anden planlægning Forholdet til Regionplan Lokalplanens areal, er ikke medtaget i regionplanen, eller i nyt forslag til regionplan. En forespørgsel til Fyns Amts regionplankontor vurderede at der ikke var behov for udarbejdelse af regionplantillæg, da der kun er tale om begrænset besøg til Adventure Centret ad gangen (firmaer mv. efter aftale). Ligeledes er der ikke tale om støjmæssige gener i forhold til omgivelserne. Forholdet til Kommuneplan Lokalplanområdet er ikke medtaget i kommuneplan , der vil derfor samtidig med denne lokalplan blive udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger lokalplanområdet i kommuneplanen til Rekreativt formål, betegnet om R tillæg til kommuneplan Det er således en forudsætning for gennemførelse af denne lokalplan at der samtidig med denne plan udarbejdes et kommuneplantillæg for de ovennævnte arealer. Kommuneplantillægget følger lokalplanforslaget i offentliggørelsesperioden. Kommuneplantillæggets rammebestemmelser er: R Adventure Center ved Refsvindinge, Ørbæk Områdernes anvendelse fastlægges til rekreativt formål (adventure center) På ejendommen må kun opføres eller indrettes adventure center eller lignende. Området er landzone og forbliver landzone. Området skal friholdes for anden bebyggelse end de for driften af adventure centret nødvendige bygninger. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 25 meter. Ingen taghældning må være mere end 45 gr. målt med vandret plan. Arkæologiske interesser I lokalplanområdet er der ikke registreret forhold af arkæologisk interesse. Opmærksomheden henledes på, at der under fremtidigt jordarbejde indenfor lokalplanområdet kan forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der ikke hidtil har været kendt, og som kan medføre en arkæologisk undersøgelse/registrering i henhold til museumsloven. Bygherrer og entreprenører skal derfor være opmærksomme på eventuelle fortidsminder og evt. advisere Odense Bys Museer, tlf i god tid forud for igangsættelse af anlægsarbejde. Zoneforhold Hele lokalplanområdet vil forblive i landzone. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af og respekterer bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. I den sydlige del af området findes et vandløb (Smedebækken) som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3 om beskyttet diger, samt museumslovens 29a. Dersom der skal ske ændringer i vandløbets tilstand, herunder etablering af broer og lignende vil det kræve dispensation fra Fyns Amt (se kortbilag 2 for placering).

9 8 Dersom der skal ske ændringer i digernes tilstand, herunder gennembrud, vil det kræve dispensation fra Fyns Amt (digernes placering fremgår af kortbilag 2). Området er beliggende i landskabelig beskyttelsesområde og biologisk interesseområde. Det vurderes at etablering af aktiviteter og anlæg er af ubetydeligt omfang i forhold til regionplanens retningslinje i afsnit Den visuelle påvirkning af landskabet Dele af planområdet ligger i kystnærhedszonen og indenfor et større sammenhængende landskabsområde jævnfør regionplanen. Ifølge regionplanens retningslinier og kan der i sådan et område alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang. Der er dog kun tale om opstilling af et klatretårn, der visuelt kan opleves i landskabet. Lokalplanområdet ligger i kanten af kystzonens 3 km, og ligger højest 100 meter inde i kystzonen. Tårnet kan ifølge lokalplanens bestemmelser være op til 25 m i højden. Tårnet skal for at fremtræde mindst muligt synligt i landskabet have en overfladebehandling som lysgrå. Tårnet placeres lavt i landskabet, og er beliggende bag eksisterende træbeplantning, således at det ikke visuelt opleves fremtrædende i landskabet. T Klatretårnet og ikke mindst højden på de 24 m, er en vigtig del af det økonomiske grundlag for Adventure Centret. Spildevand I forbindelse med den tidligere campingplads på området blev der i 1995 etableret et nedsivningsanlæg beregnet til 15 PE. Dette anlæg vurderes fortsat at kunne klare behovet, med det antal personer der i små grupper besøger adventure centret. Når et areal uden for godkendt kloakopland optages i kommuneplanens rammedel og/eller medtages i en lokalplan, skal der i rammedelen/lokalplanen gøres opmærksom på, at udnyttelses/bebyggelse af det pågældende areal først kan ske, når spildevandsforholdene er i orden, jævnfør regionplanretningslinie I lokalplanbestemmelse 12.3 står anført, at spildevand skal føres til nedsivningsanlæg. Kommunen godkendte i 1995 etablering af afløbsanlæg med plads til 30 gæster. Afløbet blev efterfulgt af et 100 m 2 stort nedsivningsanlæg. Da undergrunden er meget grusfyldt, skulle betingelserne være i orden. Anlægget er beregnet op til 15 PE. Ifølge Miljøministeriets vejledning nr. 3 af 1999 for nedsivningsanlæg op til 30 PE (rev. 16. oktober 2000) er belastningsomsætningen pr. antal fastboende person 1/10 PE for forenings- og klubhuse uden restaurant.. Det vurderes at der allerhøjest vil være besøgende på pladsen af gangen oven i købet for kortvarigt ophold. Et anlæg på 15 PE anses derfor at være rigeligt stort dimensioneret. Strategisk Miljøvurdering Lokalplanforslaget er vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering og planer og programmer, Lov nr. 316 af 5. maj Screening og Scooping af projektet, har vurderet at der ikke skønnes at være behov for en rapport efter lov om miljøvurdering. Beslutningen bekendtgøres i forbindelse med offentliggørelse af den endelige vedtagne lokalplan.

10 9 Bestemmelser Lokalplan for Adventure Center ved Nyborgvej, Refsvindinge Lokalplanbestemmelser 1. Indledning Ørbæk Kommune Lokalplan for område udlagt til Adventure Center ved Nyborgvej, Refsvindinge. Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 3: Lokalplanen tillægges retsvirkning efter reglerne i Planlovens 15, stk. 4 og 5 (den såkaldte bonusvirkning) 2. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag til etablering af et Adventure Center, at sikre en hensigtsmæssig disponering af lokalplanens arealer, at sikre at de rekreative og naturmæssige interesser i området bliver tilgodeset. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Bonusvirkning Stk. 4 i Planloven omhandler den såkaldte bonusvirkning. Det er kommunalbestyrelsen der afgør om den vil tillægge lokalplanen denne særlige retsvirkning eller ej. I givet fald kræves det, at lokalplanen klart udtrykkeligt angiver, hvilke tilladelser der erstattes af planen. Det vil sige at planen skal beskrive den tilladte udstykning, bebyggelse og/eller anvendelse med samme præcision, som ville være krævet ved en landzonetilladelse til projektet. Lokalplanen omfatter 5 delområder - se kortbilag 3 detaljeret kort: - delområde A.01 området anlægges til beplantning, indkørsel og parkering. - delområde B.01 - området anlægges/anvendes til 1 beboelse, toilet/bad, altrum, og sti. - delområde B.02 området anvendes til paintballbane, feltbane, klatrestolpe, 1 klatretårn, øksekast, samleplads og bålplads - delområde C.01 området anlægges til beplantning, teambuilding og anden aktivitet. - delområde D.01 området anlægges til feltbane.

11 10 Lokalplanbeemmelser 3. Afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på matr. kort, og omfatter matr. nre.:, del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den udstykkes fra ovennævnte ejendom. r 4. Område og zonestatus Lokalplanområdet opdeles i delområderne se kortbilag 2: Genstandenes skal placeres som angivet på bilag 1. - delområde A.01 området anlægges til beplantning, indkørsel og parkering. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Matr. kort af lokalplanområdet se kortbilag nr delområde B.01 - området anlægges/anvendes til 1 beboelse (eksisterende), centret benyttelse til toilet/bad og altrum, sti og bufferzone til Nyborgvej. - delområde B.02 området anvendes til paintballbane, feltbane, klatrestolpe, 1 klatretårn, øksekast, platform, svævebane, samleplads og bålplads - delområde C.01 området anlægges til beplantning, teambuilding og anden aktivitet. - delområde D.01 området anlægges til feltbane Hele lokalplanens område er beliggende i landzone og vil forblive i landzone efter endelig godkendelse af lokalplanen.

12 11 Lokalplanbestemmelser 5. Områdets anvendelse Kommunalbestyrelsens bemærkninger Parkering og indkørselsforhold Delområde A Område A.01 må kun anvendes til ind- og udkørsel, samt parkering for Adventure Centret. Der kan anbringes skilte indenfor området under forudsætning af: - at skiltene ikke har trafikmæssig betydning, - at skiltene ikke er til ulempe eller gene for omkring boende Tilladelser til ind- og udkørsel skal særskilt indhentes ved den til enhver gældende vejmyndighed, p.t Fyns Amts vejvæsen. I henhold til Planlovens 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (formål- og anvendelsesbestemmelser). Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny plan. Bolig- og administrationsområde- Delområde B Område B.01 må kun anvendes til 1 bolig (eksisterende) samt administration og toiletfaciliteter/ badefaciliteter til Adventure Centeret. Paintballbane, feltbane, klatrestolpe, 1 klatretårn,øksekast, svævebane, samleplads og bålplads Delområde B Paintballbanen kan bestå af en række små kulisser på ca. 10 m 2. Alle kulisserne skal bygges i træ og fremstå i ubehandlet træ. Banen afskærmes af et 3 m højt net mod bækken for at opfange alle paintballkugler. Kugler der benyttes skal endvidere være af et miljøgodkendt fabrikat for at undgå forurening af naturen. Banen vil blive brugt til undervisning i førstehjælp og brandbekæmpelse. Der etableres en ikke under 20 m bufferzone mellem paintballbane og vandløb.

13 Klatretårnet er en ombygget vindmølletårn på max 24 m + fundament. Klatretårnet placeres jfr. kortbilag 3, således at det er mindst synligt, set udenfor centeret. Der støbes under tårnet et fundament på 5x5x1 meter. Tårnet er 80 cm i toppen og 2 meter i bunden se tegning på kortbilag 4. Farven på tårnet skal tilpasses så den falder ind i naturen og have en overfladebehandling som lysgrå Feltbanen anlægges i det sydlige skovområde på (matr. nr. 19i), Refsvindinge By, Refsvindinge. Feltbanen opbygges i træ og skal fremstå i ubehandlet træ. 5.7 Klatrestolpen er en 18 m afbarket lærkestamme, der støbes i jorden, og fremtræder ubehandlet. 5.8 Svævebanen består af en 8 m høj træplatform. 5.9 Samlepladsen bygges om det eksisterende skur på pladsen. Samlepladsen består af en åben plads og et halvtag bygget af kelmerplanker i træ Bålpladsen består af en åben plads og et bålhus på max 30 m 2 skal være bygget af kelmerplanker i træ Sti etableres i skellet mellem matr. nr. 19e og 19d begge Refsvindinge By, for gående trafik mellem centeret og parkeringspladsen. Stien anlægges som natur sti, bestående af et underlag af træflis - jfr. kortbilag 3. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Når kommunalbestyrelsen ønsker at alt træværk fremtræder i ubehandlet træ, er det for at området ikke skal fremtræde som et tivoli, men indgår i naturen. Endetræ og bærende stolper kan dog overfladebehandles.. Delområde C På den nordlige del af delområdet skal plantes et bælte i blanding af poppel, birk eller pil Området kan anvendes til teambuilding og anden aktivitet. Delområde D På delområdet anlægges en feltbane efter reglerne i 5.9.

14 13 Kommunalbestyrelsens bemærkninger 6. Udstykning 6.1 I delområderne B.02, C.01, D.01 og A.01 må der ikke ske udstykning til anden anvendelse. 6.2 I delområde B.01 kan der ikke udstykkes til flere beboelsesbygninger.lokalplanbestemmelser Der er ikke i forhold til bestemmelsen i 6.1 mulighed for at udstykke til flere beboelser. 7. Vej- og stiforhold Der skal ansøges den til enhver tid gældende vejmyndighed for Nyborgvej, om nye vejtilslutninger. Ligesom ændret benyttelse af eksisterende adgangsvej til området, ligeledes kræver tilladelse fra vejmyndigheden. Evt. ansøgninger om tilladelser/dispensationer skal fremsendes til vejmyndigheden i særskilt sag I delområdet A.01 kan etableres en parkeringsplads med ny til- og frakørsel fra Nyborgvej. Placeringen fremgår af kortbilag 2. Rundt om parkeringspladsen i delområde A.0.1 skal der etableres et 5 m bredt plantebælte i blanding af løv- og nåletræer, dog trukket ca. 5 m tilbage for at bedre oversigtsforhold ved overkørsel til Nyborgvej Der kan etableres en ny natursti i skellet til matr. Nr. 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge. Stien skal respektere det beskyttede dige Eksisterende stier og veje i lokalplanområdet, opretholdes med de nuværende forløb Den eksisterende vejtilslutning fra Nyborgvej til boligejendommen, Nyborgvej 78 kan stadig benyttes, men kun for adgang til boligen og som brandvej til Adventure Centret. Brandvej udføres i overensstemmelse med krav i bygningsreglementet Gældende byggelinier på Nyborgvej skal respekteres. Der er tinglyst byggelinie på landevej 704, Nyborgvej, og byggelinien er på 15 meter fra vejmidte. Gennemførsel af ny vejtilslutning skal ske i samarbejde med vejmyndigheden (Fyns Amts vejvæsen) og politiet efter færdselslovgivningen. Plantebæltet rundt om parkeringspladsen skal sikre at holdende biler på parkeringspladsen ikke skæmmer omgivelserne. Vejtilslutningen til boligen, må således ikke benyttes til Adventure Centret - dog med undtagelse ved brand o.l.

15 14 8. Støjforhold kalplanbestemmelser Støjgrænserne i lokalplanområdet er maksimalt 55, 45 og 40 db, for henholdsvis dag, aften og nattetimer. 9. Bebyggelsens omfang, udformning og placering Delområde B Den eksisterende bolig Bygning 1, i delområde B.01 kan udvides op til 250 m Erhvervsarealet på delområde B.01 Bygning 2, kan højest udgøre 150 m 2, der kan anvendes til toiletfaciliteter, baderum samt møderum For delområde B.01 gælder at bebyggelsen ikke må opføres med end 1½ etage. Tage skal være symmetriske sadeltage. Taghældningen skal være mellem 30 og 45 grader. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og facadehøjden må ikke overstige 3,5 m. Delområde B Ingen af kulisserne på paintballbanen må overskride en højde på 5 m. Der må ikke støbes fundament, eller laves vandgrave dybere end 1 m og 20m 2 overfladeareal Klatretårnet må ikke totalt overstige en højde af 25 m, og overflademales med gråtone, så tårnet falder i med naturen omkring Klatrestolpen må ikke overskride en højde på 18 m og skal udføres i afbarket lærk Platformen til svævebanen må ikke være over 8 m i højden, skal udføres i ubehandlet træ. 9.8 Alle bygninger i delområdet må ikke overskride en højde på 4 m, udføres i ubehandlet træ. 9.9 Feltbanen placeres så den ikke er synlig fra Nyborgvej og naboer til området Bålhytte bygges af træ og hytten må maksimalt være på 30 m 2 i ubehandlet træ. Kommunalbestyrelsens bemærkninger Støjgrænserne for - Enkeltboliger i det åbne land og landsbyer, der skal forblive i det åbne land er ifølge kommuneplan : 55dB i dagtimer og 45 db i aftentimer og 40 db i nattetimer. I BBR- ejermeddelelse er den registreret således: Bygning 1 bolig: samlet boligareal på 157 m 2, Bygning 2 udhus: samlet udhusareal på 308 m 2. Heraf udgør nuværende toilet/baderum 60 m 2. De eksisterende toilet og badeforhold, (der tidligere har været anvendt i forbindelse med den nedlagte campingplads) kan renoveres og tages i brug for adventure center. Her ud over kan der blive tale om mindre udvidelse af Bygning 2 for udvidelse af badeog toiletfaciliteter samt møderum. I alt kan møderum, baderum og toiletter udgøre et areal op til 150 m 2. Efter Planlovens 15, stk. 3 vil Byggelovens og Bygningsreglementets almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser om bebyggelsens højde, etageareal, bebyggelsesprocent, placering i forhold til vej, naboskel og anden bebyggelse på samme grund, fortrænges i det omfang der i en lokalplan er optaget konkrete bestemmelser om det pågældende forhold. Konkrete bestemmelser der fortrænger Byggelovens regler, er fx: Fastsættelse af en bebyggelsesprocent for ejendomme i lokalplanområdet Mindste og største grundstørrelser Generelle regler om ovennævnte kan ligeledes være fastsat i Kommuneplanens Rammedel for området

16 Bevaring af bebyggelse og beplantning 10.1 For delområderne A.01, B.02 og D.01 gælder at der ikke ændres i den eksisterende struktur eller beplantning For delområdet C.01 gælder at der skal plantes et bælte af træer på den nordlige del, i blandet løv- og nåletræer. Dette skal sikre en sammenhæng og afskærmning af områderne. FLokalplan bestemmelse 11. Ubebyggede arealer hegn og beplantning 11.1 Nye hegn mod vej og sti må kun etableres i form af beplantning For delområderne A.01, B.02 og D.01 gælder at der ikke må der ikke ske terrænreguleringer på mere end 1 m. Dog kan opgravet jord fra fundamentet til klatretårnet, placeres bagerst på marken i delområde B.01. Kommunalbestyrelsens bemærkninger 12. Grundvandssikring 12.1 Der må ikke bruges forurenende anlæg indenfor lokalplanområdet De eksisterende bade- og toiletforhold skal anvendes. Der kan i umiddelbar tilknytning til disse udvides med nye toilet- og baderum (se bestemmelser andet sted) Spildevand fra området føres til eksisterende nedsivningsanlæg Til brandbekæmpelse bruges miljøvenligt demonstrationsudstyr, der ikke anvender olie og benzin Til paintball bruges luft og biologiske nedbrydelige miljøgodkendte kugler med frugtfarve.

17 Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugspligten skal ophæves for at området kan anvendes til Adventure Center. Der skal derfor inden særskilt ansøges jordbrugskommisionen i Fyns Amt om ophævelse af landbrugspligten For at området kan anvendes til Adventure Center skal den lokale politimester godkende området til offentlige forlystelser. Herunder godkendelse af paintballbane til skydebane Der skal mindst en gang om året foretages sikkerhedsgodkendelse af de brugte forlystelser foretages af FORCE Technology. 14. Dispensationer I henhold til Planlovens 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (formål- og anvendelsesbestemmelser). Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny plan.

18 Lokalplanens retsvirkninger Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 18. januar 2005 (dato for forslagets offentliggørelse) og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 18. januar 2006 (dato er et år efter offentliggørelsen). Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Kommunalbestyrelsens bemærkninger Planlovens 14, stk. 1: En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens retsvirkninger. Oplysning om lokalplanens retsvirkning skal efter planloven stå i lokalplanen. Lokalplanforslaget skal indeholde både en beskrivelse af forslagets midlertidige retsvirkninger og af de blivende retsvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan. Beskrivelsen af de midlertidige retsvirkninger kan slettes efter at den endeligt vedtagne plan er offentlig bekendtgjort. Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af skure og lign. og hegn og beplantning. Hvis du er i tvivl om lokalplanen kan overholdes, er du velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning. Principperne i planen er formål- og anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Derimod har kommunalbestyrelsen som hovedregel mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, medmindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgninger om dispensation foretager kommunalbestyrelsen en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og anvendelse.

19 18 Lokalplanbestemmelser 16. Påtegning om vedtagelse Forslaget er vedtaget af Ørbæk kommunalbestyrelse den 11. januar På kommunalbestyrelsens vegne: Kommunalbestyrelsens bemærkninger Kaj Refslund borgmester Hans Henning Knudsen kommunaldirektør 17. Offentlig bekendtgørelse Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 18. april Tinglysning Lokalplan nr. R område ved Assensvej, Ørbæk til anvendelse som Adventure Center på Nyborgvej, Refsvindinge. begæres for Ørbæk Kommune tinglyst servitutstiftende på de i matrikelfortegnelsen ( 3) anførte matrikelnumre. Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter, pantehæftelser og grundbyrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Påtaleret vedrørende overholdelse af denne lokalplan har alene Ørbæk Kommunalbestyrelse. Ørbæk den 12. april 2005(dato for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse) Kaj Refslund borgmester Hans Henning Knudsen kommunaldirektør

20 67a Kortbilag nr. 1 Matrikelkort 66d 66c 9b 9c 9d 67c 66e 66b vej 67d 67b 19e 19c 19d 19i 19b 19g 19f 19h 88a 19a Markvej

21 Kortbilag nr. 2 Lokalplanområdets opdeling og afgrænsning 66d 66c 9b 9c 9d 67c 66e 66b vej 67d 67b 67a Eksisterende overkørsel (bevares) Fremtidig overkørsel A e B c B d C i 19b 19g 19f D h 88a 19a Markvej

22 Kortbilag nr. 3 Detaljeret kort

23 Kortbilag nr. 4 Klatretårn

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere