Mulernes Legatskole. CVR-nr Årsrapport for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010"

Transkript

1 Mulernes Legatskole CVR-nr Årsrapport for 2010

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december 22 Noter til årsrapporten 23 Særlige specifikationer 28

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2010 for Mulernes Legatskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for gymnasier m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i institutionens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, og institutionens finansielle stilling. Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Odense, den 28. marts 2011 Daglig ledelse Torben Jakobsen Rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 1 Odense, den 28. marts 2011 Bestyrelse Jørn Hansen Jørgen Schaldemose Roya Moore Formand Næstformand Annette Vilhelmsen Bjarne Porsmose Hanne-Grete Lund Nicolai I. Taisbak Kasper Mortensen Benthe Vestergaard Jørgensen Morten Hammerich 1 Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 1

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Mulernes Legatskole Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Mulernes Legatskole for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for gymnasiets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 2

5 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gymnasiets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af gymnasiets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i gymnasiets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af gymnasiets finansielle stilling i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Afslutningsvis er det vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af gymnasiets årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af gymnasiet, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Gymnasiets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved gymnasiets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om gymnasiet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået gymnasiets rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 3

6 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Odense, den 28. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen Statsaut. revisor Helle Lorenzen Statsaut. revisor 4

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Mulernes Legatskole Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Danmark Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Odense Bestyrelse Jørn Hansen, formand Jørgen Schaldemose, næstformand Benthe Vestergaard Jørgensen Roya Moore Annette Vilhelmsen Morten Hammerich Bjarne Porsmose Hanne-Grete Lund Nicolai I. Taisbak Kasper Mortensen Daglig ledelse Torben Jakobsen Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Revision KPMG Englandsgade Odense Danmark 5

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 67,2 61,5 57,5 56,7 Driftsomkostninger i alt 62,6 61,4 57,6 53,6 Driftsresultat før finansielle poster 4,6 0,1-0,1 3,1 Finansielle poster i alt -0,5 0,3 0,6 0,3 Årets resultat 4,2 0,5 0,5 3,3 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 33,0 4,5 1,7 2,0 Omsætningsaktiver i alt 23,3 15,1 37,9 13,4 Balancesum 56,2 19,6 39,6 15,3 Egenkapital ultimo 2,5-1,7-2,1-2,7 Langfristede gældsforpligtelser i alt 21,7 0,2 0,3 0,6 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 32,1 21,0 41,4 17,4 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 5,4-19,0 26,1 12,2 Investeringsaktivitet -29,7-3,6-0,5-0,2 Finansieringsaktivitet 33,0-0,2-0,7-0,3 Nettopengestrøm 8,6-22,8 24,9 11,7 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 6,2 0,7 0,9 5,9 Likviditetsgrad 72,6 72,0 91,5 76,6 Soliditetsgrad 4,5-8,5-5,4-17,3 Finansieringsgrad 65,7 5,6 20,3 28,7 Nøgletal m.v. vedrørende den ordinære drift Årselever i alt 813,6 814,4 782,0 766,0 Omkostninger pr. 100 årselever, DKK mio. Undervisningens gennemførelse 5,8 5,9 5,8 5,4 Ledelse og administration 0,9 0,8 0,8 0,9 Bygningsdrift 0,9 0,7 0,7 0,6 6

9 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Medarbejdere - årsværk Antal netto årsværk institutionen i alt (eksl. sociale klausuler) 88,5 91,4 91,8 93,2 Sociale klausuler: I % af ansatte i alt 4,3 3,6 2,3 2,0 Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Fleksjob 4,0 3,5 2,2 1,9 Skånejob med løntilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 Revalidering 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 75,3 77,7 78,8 82,2 Udvikling og markedsføring 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 9,1 9,7 9,0 8,4 Bygningsdrift 4,1 4,0 4,0 2,6 Særlige tilskud 4,0 3,5 2,2 1,9 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 11,4 11,6 12,0 12,3 Undervisningens gennemførelse 9,3 9,5 10,1 10,7 Markedsføring 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 1,1 1,2 1,1 1,1 Bygningsdrift 0,5 0,5 0,5 0,3 Aktiviteter med særlige tilskud 0,5 0,4 0,3 0,2 Lønomkostninger, DKK mio. Lønomkostninger til uddannelse 42,7 43,3 41,1 38,6 Lønomkostninger til øvrige 7,4 7,1 6,3 6,3 Lønomkostninger i alt 50,1 50,5 47,5 44,9 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse 5,2 5,3 5,3 5,0 Lønomkostninger til øvrige 0,9 0,9 0,8 0,8 Lønomkostninger i alt 6,1 6,2 6,1 5,8 7

10 Ledelsesberetning Beretning Årsrapporten for Gymnasiet for 2010 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Elevoverblik Mulernes Legatskoles elevtal har gennem de senere år været svagt stigende efter flere års lave årgange. Udviklingen i elevtallene på uddannelsesområderne samt det forventede elevtal i 2011 kan skitseres ved følgende oversigt (opgjort som årselever efter bevillingskriterierne): Type Forventet i Stx Hf Brobygning Sum Fastholdelsen har været i centrum i 2010 med implementering af en konsekvent strategi og procedure for at fastholde studieegnede elever. Dette gør, at vi på basis af tallene fra den elektroniske fraværsregistrering hurtigt kan følge op på evt. unormalt elevfravær. Antallet af fag i studiecafeén er blevet øget og udbygget med elektronisk lektiehjælp om aftenen, samt skrive-camps, repetitions- og eksamenstræningskurser og kursus i turbo-dansk i samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. Erfarne elever anvendes som studiepiloter i bl.a. studiecafeén, hvilket har forbedret både bemanding og elevkontakt. Der er gennemført en screening af alle nye elevers læse- og stavefærdigheder, ligesom alle nye elever får et læsekursus og der følges op på evt. problemer i et godt samarbejde mellem skolens ledelse, vejledere og lærere. Der er gennemført møder med studievejledning, teams, læsevejledere, skolepsykologer og UUO, for at koordinere indsatsen overfor eleverne nye som gamle i størst mulig udstrækning med trivsel og fastholdelse som mål. Endvidere har vi i 2010 indført såkaldte skrive-camps, som elever der er kommet bagud med skriftlige afleveringer henvises til, så de under vejledning kan indhente det forsømte før det bliver et problem. Vi har ligeledes i 2010 indledt et fast samarbejde med såvel Rusmiddelcenter Odense, samt Ungekontakten i Odense Kommune, så konsulenter fra begge disse instanser nu har fast ugentlig træffetid på skolen. Frafaldet i stx har været faldende, men desværre ser frafaldet ud til at stige i hf. Dette på trods af at vi i dette skoleår har haft særlig fokus på elevtrivslen i hf, med bl.a. teambuilding kurser, klassehytteture mv. Vi har igangsat et udredningsarbejde på skolen, for at klarlægge årsagerne til det øgede frafald i hf, ligesom der i det kommende skoleårs kvalitetssikringsarbejde vil være særligt fokus på arbejdsvaner og studiekompetencer i hf. Det skal dog bemærkes, at udsving på få personer vægter mere i hf (5 klasser i alt) end i stx (27 klasser i alt). Tallene for 10/11 er foreløbige, idet der kun indgår faktiske tal til og med januar 11 resten af perioden bygger på 3-årsgennemsnit for frafald: Skoleår: Forventet 2010/ / / / /07 Stx 6,7% 8,0% 8,4% 7,8% 9,6% hf 20,6% 14,8% 15,5% 23,8% 14,7% 8

11 Ledelsesberetning Udvikling i året Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling Mulernes Legatskoles hovedaktivitet består primært af uddannelse af elever til studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf). Desuden gennemføres introduktionskurser til det almene gymnasium og hf, samt brobygning fra folkeskolen i samarbejde med UUO og de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner i området. Internt på skolen har en af de største opgaver i 2010 været overtagelse af bygningerne og iværksættelse af egne udviklings- drifts- og vedligeholdelsesplaner. Herunder har vi styrket bemandingen med ansættelse af en servicechef, samt sikret drift og udvikling ved at gå med i et administrativt fællesskab om bygningsdrift, med deltagelse af såvel de almene gymnasier på Fyn, samt Sosuskolerne i Odense. Vi har desuden fået lagt nyt tag på alle skolens bygninger, hvor vi samtidigt fik forbedret både isolering og lysindfald. Næste trin er ombygning af garderobe- og kantineområderne, som skal udføres i sommerferien Endvidere har vi i kvalitetssikringsarbejdet fokuseret på fastholdelse / samarbejde i studieretningerne, skoleudvikling med fokus på to-kulturelle på ML, læringsstrategier med fokus på læsestrategier og ny skriftlighed, samt ikke mindst på kommunikation og it. Resultaterne af dette kvalitetssikringsarbejde implementeres løbende og fremlægges desuden i form af 4 handlingsorienterede rapporter på det første bestyrelsesmøde i det nye skoleår. Årets resultat er på , hvilket er ca. 3 mil mere end budgetteret. Dette betyder, at vi kan få vendt den negative egenkapital til en positiv egenkapital, hvilket var ønsket i forbindelse med overtagelsen af bygningerne. Dette blev også aktualiseret af brev fra undervisningsministeriet i forbindelse med gennemgangen af årsrapport 2009 med følgende indhold: institutionens økonomi fra 2008 til 2009 er stabil Det er dog ministeriets vurdering, at på baggrund af egenkapitalens størrelse og den relativt lave likviditets- og soliditetsgrad er institutionens økonomi sårbar. Problemet med den negative egenkapital er nu løst med ovennævnte overskud. De væsentligste årsager til, at overskuddet for 2010 blev større end forventet er: - at bygningsovertagelsen generelt forløb mere gunstigt end vi regnede med, fx blev de finansielle omkostninger væsentligt mindre, da vi havde budgetteret med renter for et helt år samt en højere rente. Men i 1. kvartal betalte vi husleje og lånet er først hjemtaget så sent, at der kun har været udgifter for et halvt år - at vi kun optog lån svarende til købsprisen; vi har efterfølgende finansieret renoveringsarbejder og etablering af nyt tag via likviditeten - at vi blev helt fritaget for grundskyld / dækningsbidrag og fik det indbetalte beløb refunderet - at vi har kun brugt ca kr. på selvforsikringen - at vi har anvendt væsentlig færre penge på bygningsdrift end budgetteret. Vi har udarbejdet en vedligeholdelses- og investeringsplan, der vil være grundlaget for fremtidige budgetter. - at vi har anvendt ca mindre på undervisningsmidler end budgetteret, men da fagene har mulighed for at overføre ikke-anvendte beløb til næste år, kan der på undervisningsmidler i 2011 blive et merforbrug på dette beløb. - at enkelte investeringer er udskudt fra år 2010 til år 2011 (f.eks. lydanlæg i salen) - at vi har skiftet rengøringsselskab, hvilket i 2010 har givet en besparelse på kr. 9

12 Ledelsesberetning Det er ikke et mål i sig selv for Mulernes Legatskole at generere driftsoverskud, idet formålet med statens tilskud til skolen er at sikre så god en ungdomsuddannelse som muligt indenfor de givne rammer. Af brev fra UVM dateret den om Dispositionsbegrænsning i 2010 vedrørende bevillinger på finansloven 2011 fremgår, at der i ledelsesberetningen skal oplyses hvilket år dispositionsbegrænsningen indregnes. Vi har besluttet at det skal ske i 2010, med følgende tal: Dispositionsbegrænsningen: kr. og barselsreduktion: kr. I 2011 forventer vi at optage elever svarende til 12 nye klasser, så vi dermed får et samlet klassetal på 33 (mod nu 32). Mulernes Legatskole har i 2010 gennemført såvel en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø, som en APV for de ansatte. Begge undersøgelser er blevet fulgt op med handlingsplaner til forbedring af fastholdelsen samt institutionens undervisnings- og arbejdsmiljø. Anvisningerne herfra forventes implementeret i Vi har siden 2003 haft en Partnerskabsaftale med Odense Kommune, som bl.a. dækker bekendtgørelse om sociale klausuler. Den har dannet grundlag for de ansættelser på særlige vilkår, vi har foretaget jf. 1 i bekendtgørelsen. Aftalen er senest ajourført i maj Partnerskabsaftalen med Odense Kommune er dermed vort grundlag for at fremme formålene i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Partnerskabsaftalen ligger i naturlig forlængelse af Personalepolitikken som i slutningen af punkt 3 indeholder følgende: Skolen lægger i sin ansættelsespolitik vægt på ligestilling, aldersspredning og forskellighed i kulturel baggrund. Desuden har afsnit 14 i personalepolitikken følgende indhold: Med henblik på at fremme lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats på Mulernes Legatskole har skolen følgende handlingsplan: 1. Der sker en årlig drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, blandt andet ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. 2. Skolen er åben overfor at kunne ansætte folk i fleksjob, skånejob, job på særlige vilkår, jobtræning osv., både ved besættelse af vakante stillinger men også hvis skolens ansatte har behov for at overgå til et sådant job. Skolen tilstræber, at 3,5 % af de ansatte er beskæftigede på særlige vilkår. 3. Skolen har indgået en Partnerskabsaftale med Odense Kommune og har jævnligt kontakt med kommunens jobcenter for derigennem at være opmærksom på mulighederne for at ansætte folk på særlige vilkår. Vi har i igennem en række år haft to faste personer i flexjob på kontoret og biblioteket. Desuden har vi haft medhjælp til pedel, laboratorier og pædagogisk værksted samt forefaldende kontorarbejde. I løbet af året har Mulernes Legatskole i alt haft medarbejdere svarende til 4,3% årsværk, hvorved vi har indfriet målet om at nå 3,5%. 10

13 Ledelsesberetning Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Driftsrisici Det forventede taxameter giver en vished om de økonomiske vilkår i de kommende år, selvom der ofte udmeldes politisk bestemte ændringer/begrænsninger med korte reaktionsfrister. Som noget nyt har vi optaget lån i RD til finansiering af bygningsovertagelsen pr Vi har dog sikret os mod rentestigninger ved tage et 4% fastforrentet lån på ca. 22 mio kr. over 30 år. Vi har samtidigt sikret os mulighed for uden stempelafgift at kunne låne yderligere ca. 20 mio kr. til bygningsrenovering og forbedringer i de kommende år. Vi forventer at skulle optage lån på i alt ca. 11 mio kr. i 2011 og 2012, til forbedring af de naturvidenskabelige områder og renovering af garderobe-kantineområdet. I forbindelse med vores afslutningen af låneaftalen i forbindelse med bygningskøb blev det aftalt med Realkredit Danmark, at pantebrev på nom. kr skulle tinglyses - men ikke udbetales. Der opstod imidlertid en kommunikationsbrist, så de godt 11 mio. kr. alligevel blev udbetalt den Vi har nu truffet aftale med RD om at vi tilbagebetaler dette beløb pr , og uden ekstra udgifter kan optage lån for et tilsvarende beløb når vi får behov for det. Da vi nu er blevet herrer i eget hus, skal vi udover midler til den daglige drift, løbende ruste os til de fortsatte investeringer i bygningerne, som vil følge dels af kravene til almindeligt vedligehold, herunder fornyelse af varme-ventilationsanlægget og dels af kravene til pædagogisk udvikling, herunder modernisering af de naturvidenskabelige faglokaler og af elevernes faciliteter. Disse forhold har vi indarbejdet i de langtidsbudgetter, som ligger til grund for at RD er villig til at yde os de nødvendige lån. Den største kendte driftsrisiko er herudover et øget frafald, idet indtægterne helt overvejende bestemmes af elevtaxameteret, mens omkostningerne helt overvejende fastlægges ved klassedannelsen og derefter er låst fast i 2 år (hf) og 3 år (stx). Strategi og målsætninger Strategi Mulernes Legatskole er et moderne og udviklingsorienteret gymnasium, der i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere sikrer eleverne en tidssvarende undervisning, som ruster dem til videre uddannelse og aktiv samfundsdeltagelse. Det er institutionens strategi at levere uddannelser og kurser af høj kvalitet ved at skabe gode studieforhold for eleverne og kursisterne samt ved tiltrækning af en god og inspirerende medarbejderstab at: at give unge mennesker en opdateret, studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. at give en kvalificeret og varieret undervisning, der forbereder eleverne til at lære hele livet og til at lære sammen med andre. at tilbyde stimulerende rum for studiemæssige, sociale og kreative udfoldelsesmuligheder. 11

14 Ledelsesberetning at uddanne engagerede og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. at være en god og attraktiv arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen. Målsætninger og forventninger for det kommende år Samlet set viser budgettet på nuværende tidspunkt et overskud på ca kr., efter påtænkte anlægsinvesteringer på 5 millioner i 2011 (indregnet med afskrivninger og renteomkostninger for et ½ år). Der forventes en lignende anlægsinvestering i De fases langsomt ind i de 2 år og indgår først med fuld styrke i Det beskedne overskud skal ses i sammenhæng med det betydelige overskud i 2010 samt den sene udmelding af taxameterreduktionen i På baggrund af budgetoverslagene vil vi arbejde med en langsigtet spareplan for Denne plan skal gerne være helt indfaset i 2014 således, at vi ikke får underskud i 2014 og samtidig får skabt et økonomisk råderum. Resultaterne fra arbejdet med kvalitetssikringsområderne vil indgå i tilrettelæggelsen af det kommende skoleår samt indgå i skolens strategiplansarbejde, hvor de fire nye strategiudvalg har følgende arbejdsområder: 1. Pædagogisk udvikling. Fokus: Implementering af progressionsplan for skriftlighed, forsøg med i-bøger, implementering af toning i studieretninger og af planen for almen studieforberedelse. 2. Skoleudvikling. Fokus: Evaluering af skolens større arrangementer, samt planlægning af skoleseminar i udlandet i efteråret Kvalitet i undervisningen. Fokus: Variation i undervisningen, engagement, arbejdsvaner og studiekompetencer (specielt på hf). 4. Kommunikation og it. Fokus: it-tavler, elektroniske platforme og web 2.0. Elever og ansatte er i denne struktur sikret størst muligt ejerskab, og det er forventningen, at ML hermed kan agere proaktivt overfor både interne og eksterne udfordringer. Der henvises til afsnittet elevoverblik ovenfor, hvor det forventede elevtal for 2011 er anført. Vidensressourcer Mulernes Legatskoles har en veluddannet medarbejderstab, der kan levere en god uddannelse for elever og kursister. Til at opnå dette vil den nyeste teknologi og de nyeste undervisningsformer blive anvendt på skolen. For til stadighed at kunne udvikle og forbedre undervisningen er det afgørende, at institutionen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. Medarbejderandelen med højt uddannelsesniveau udgør ca. 86% af samtlige medarbejdere, og det er skolens mål, at Mulernes Legatskole fortsat har den nyeste viden indenfor undervisning. For til stadighed at kunne forbedre vidensressourcerne er det afgørende, at institutionen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. Vi er her begunstiget af, at vi løben- 12

15 Ledelsesberetning de modtager mange uopfordrede ansøgninger fra erfarne gymnasielærere og desuden ansætter og uddanner skolen løbende pædagogikumkandidater. Vi har pt. en kandidat i den 1årige pædagogikumordning med fast ansættelse. Antal medarbejdere fordelt efter primære kompetencer Akademikere 82% 83% 83% 83% pædagogikumkandidater 8% 6% 4% 3% øvrige undervisere 0% 0% 0% 0% assistenter 0% 0% 0% 0% administrativt personale 6% 5% 7% 7% øvrige 3% 6% 6% 7% 100% 100% 100% 100% Brutto årsværk 95,25 94,00 94,81 92,53 Fordeling på bruttoårsværk: Akademikere (undervisere+ledelse) 77,97 76,84 pædagogikumkandidater 4,01 2,78 øvrige undervisere 0,00 0,00 assistenter 0,00 0,00 administrativt personale (+adm. fleksjobpersonale (HK)) 6,82 6,22 øvrige (pedel+øvrige flekspersonale+timeløn) 6,01 6,70 sum årsværk 94,81 92,54 13

16 Årsregnskab Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Mulernes Legatskole for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen af 2008, herunder dele af årsregnskabsloven af 2001 s bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2010 er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Mulernes Legatskole, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Mulernes Legatskole, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Der er to halvårlige indberetninger for helårselever og daglig indberetning for brobygningselever. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet, hvis denne findes. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 14

17 Årsregnskab Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang og beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Udvikling og markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Installationer (elevatorer mm) Renoveringer af bygningsdele (Tag, vinduer mm) Inventar og andet udstyr Andet teknisk udstyr IT og AV-udstyr 60 år 30 år 30 år 10 år 5 år 4 år 15

18 Årsregnskab Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiver, der har en værdi under DKK , der er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger DKK , indregnes som anlægsaktiv. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer, renter og leasingforpligtelser. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. 16

19 Årsregnskab Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og - udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 17

20 Regnskabspraksis Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x100 Omsætningen Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inkl. kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværk pr. 100 årselever = Årsværk x 100 Årselever Elevfrafald = Antal udmeldte elever x 100 Antal elever tilmeldt (elever som ikke har bestået en fuld eksamen opfattes som udmeldte der bygges på optællinger pr. september og reviderede lister over elever, som har fået en fuld eksamen) 18

21 Resultatopgørelse for 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

22 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

23 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 1.januar Overført resultat Egenkapital Realkreditgæld Gæld vedrørende finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12 & Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 Andre forpligtelser 15 Eventualforpligtelser 16 21

24 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Ændring i hensatte forpligtelser 0 0 Afskrivninger Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver Ændring i tilgodehavender Ændring i feriepengeforpligtelse Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af leasinggæld Optagelse af lån Afdrag Realkredit Danmark Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdinger

25 Noter til årsrapporten Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud Statstilskud i alt Deltagerbetaling og andre indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Deltagerbetaling og andre indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedr. undervisnings gennemførelse Omkostninger til undervisningens gennemførsel i alt Markedsføring Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Omkostninger til markedsføring i alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration Omkostninger til ledelse og administration i alt

26 Noter til årsrapporten 6 Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger til bygningsdrift Omkostninger til bygningsdrift i alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud Omkostninger til særlige tilskud i alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Renteomkostninger Realkredit Danmark Finansielle omkostninger i alt

27 Noter til årsrapporten 10 Materielle anlægsaktiver Bygninger Undervisnings- Andet udstyr udstyr og inventar Anskaffelsespris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogførte værdi 31. december Heraf indgår finansielt leasede aktiver Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31/ , er kr. 11 Egenkapital Egenkapital Overført 2007 resultat I alt Egenkapital 31. december Årets resultat Egenkapital 31. december

28 Noter til årsrapporten 12 Realkreditlån Udløb Fast/variabel 0 0 Realkredit Danmark, kontantlån 2040 Fast Realkredit Danmark 2011 Variabel Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Gæld vedrørende finansiel leasing Institutionen har indgået følgende kontrakter om finansiel leasing: Restgæld Leasinggiver Danske Leasing Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter opr tkr. og opr tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, der udgør i alt pr. 31. december

29 Noter til årsrapporten 15 Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Skolen har indgået servicekontrakter, der udløber senest den med en restforpligtelse til udløb af Eventualforpligtelser Et provenu fra salg af institutionens ejendomme erhvervet fra Staten v/ Undervisningsministeriet 1/ inden for 10 år, skal tilbagebetales til Undervisningsministeriet med 50 % af provenuet, efter modregning af modsvarende nyinvesteringer, såsom nybyggeri mv. 27

30 Særlige specifikationer Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms for det pågældende regnskabsår, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet, jf. 36 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Den samlede indberettede købsmoms fordeles således: I alt I alt Undervisning (drift) Fællesområdet (drift) Bygningsområdet (drift) Anlægsinvesteringer (anlæg) Indberettet købsmoms i alt

31 Særlige specifikationer Statens selvforsikringsordning Bygninger og løsøre Motorkøretøjer 0 0 Erstatningsansvar 0 0 Tjenesterejser 0 0 Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelse 0 0 Afholdte selvforsikringsomkostninger Bygninger og løsøre 0 0 Motorkøretøjer 0 0 Beløb for ikke genanskaffede genstande 0 0 Samlede selvforsikringsomkostninger Institutionens beregnede selvrisiko Ovenstående opgøres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning vedr. statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Undervisningsministeriets ressortområde" 20 Opgørelse af anden tilskudsfinansieret aktivitet, finansieret af særlige tilskud herunder EU-socialfondsmidler, Nordisk Råd-midler, mv. Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger 0 0 Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat 0 0 Indirekte omkostninger er fordelt efter et beregnet elevtal til de pågældende projekter i forhold til institutionens samlede elevtal. 29

32 Særlige specifikationer Personaleomkostninger Løn Pensioner Andre omkostninger til social sikring I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 92,5 94,8 30

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2009

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2009 Mulernes Legatskole CVR-nr. 29 54 77 26 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 25 97 70 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /11

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere