Mulernes Legatskole. CVR-nr Årsrapport for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010"

Transkript

1 Mulernes Legatskole CVR-nr Årsrapport for 2010

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december 22 Noter til årsrapporten 23 Særlige specifikationer 28

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2010 for Mulernes Legatskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for gymnasier m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i institutionens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, og institutionens finansielle stilling. Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Odense, den 28. marts 2011 Daglig ledelse Torben Jakobsen Rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 1 Odense, den 28. marts 2011 Bestyrelse Jørn Hansen Jørgen Schaldemose Roya Moore Formand Næstformand Annette Vilhelmsen Bjarne Porsmose Hanne-Grete Lund Nicolai I. Taisbak Kasper Mortensen Benthe Vestergaard Jørgensen Morten Hammerich 1 Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 1

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Mulernes Legatskole Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Mulernes Legatskole for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for gymnasiets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 2

5 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gymnasiets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af gymnasiets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i gymnasiets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af gymnasiets finansielle stilling i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Afslutningsvis er det vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af gymnasiets årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af gymnasiet, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Gymnasiets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved gymnasiets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om gymnasiet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået gymnasiets rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 3

6 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Odense, den 28. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen Statsaut. revisor Helle Lorenzen Statsaut. revisor 4

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Mulernes Legatskole Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Danmark Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Odense Bestyrelse Jørn Hansen, formand Jørgen Schaldemose, næstformand Benthe Vestergaard Jørgensen Roya Moore Annette Vilhelmsen Morten Hammerich Bjarne Porsmose Hanne-Grete Lund Nicolai I. Taisbak Kasper Mortensen Daglig ledelse Torben Jakobsen Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Revision KPMG Englandsgade Odense Danmark 5

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 67,2 61,5 57,5 56,7 Driftsomkostninger i alt 62,6 61,4 57,6 53,6 Driftsresultat før finansielle poster 4,6 0,1-0,1 3,1 Finansielle poster i alt -0,5 0,3 0,6 0,3 Årets resultat 4,2 0,5 0,5 3,3 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 33,0 4,5 1,7 2,0 Omsætningsaktiver i alt 23,3 15,1 37,9 13,4 Balancesum 56,2 19,6 39,6 15,3 Egenkapital ultimo 2,5-1,7-2,1-2,7 Langfristede gældsforpligtelser i alt 21,7 0,2 0,3 0,6 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 32,1 21,0 41,4 17,4 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 5,4-19,0 26,1 12,2 Investeringsaktivitet -29,7-3,6-0,5-0,2 Finansieringsaktivitet 33,0-0,2-0,7-0,3 Nettopengestrøm 8,6-22,8 24,9 11,7 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 6,2 0,7 0,9 5,9 Likviditetsgrad 72,6 72,0 91,5 76,6 Soliditetsgrad 4,5-8,5-5,4-17,3 Finansieringsgrad 65,7 5,6 20,3 28,7 Nøgletal m.v. vedrørende den ordinære drift Årselever i alt 813,6 814,4 782,0 766,0 Omkostninger pr. 100 årselever, DKK mio. Undervisningens gennemførelse 5,8 5,9 5,8 5,4 Ledelse og administration 0,9 0,8 0,8 0,9 Bygningsdrift 0,9 0,7 0,7 0,6 6

9 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Medarbejdere - årsværk Antal netto årsværk institutionen i alt (eksl. sociale klausuler) 88,5 91,4 91,8 93,2 Sociale klausuler: I % af ansatte i alt 4,3 3,6 2,3 2,0 Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Fleksjob 4,0 3,5 2,2 1,9 Skånejob med løntilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 Revalidering 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 75,3 77,7 78,8 82,2 Udvikling og markedsføring 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 9,1 9,7 9,0 8,4 Bygningsdrift 4,1 4,0 4,0 2,6 Særlige tilskud 4,0 3,5 2,2 1,9 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 11,4 11,6 12,0 12,3 Undervisningens gennemførelse 9,3 9,5 10,1 10,7 Markedsføring 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 1,1 1,2 1,1 1,1 Bygningsdrift 0,5 0,5 0,5 0,3 Aktiviteter med særlige tilskud 0,5 0,4 0,3 0,2 Lønomkostninger, DKK mio. Lønomkostninger til uddannelse 42,7 43,3 41,1 38,6 Lønomkostninger til øvrige 7,4 7,1 6,3 6,3 Lønomkostninger i alt 50,1 50,5 47,5 44,9 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse 5,2 5,3 5,3 5,0 Lønomkostninger til øvrige 0,9 0,9 0,8 0,8 Lønomkostninger i alt 6,1 6,2 6,1 5,8 7

10 Ledelsesberetning Beretning Årsrapporten for Gymnasiet for 2010 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Elevoverblik Mulernes Legatskoles elevtal har gennem de senere år været svagt stigende efter flere års lave årgange. Udviklingen i elevtallene på uddannelsesområderne samt det forventede elevtal i 2011 kan skitseres ved følgende oversigt (opgjort som årselever efter bevillingskriterierne): Type Forventet i Stx Hf Brobygning Sum Fastholdelsen har været i centrum i 2010 med implementering af en konsekvent strategi og procedure for at fastholde studieegnede elever. Dette gør, at vi på basis af tallene fra den elektroniske fraværsregistrering hurtigt kan følge op på evt. unormalt elevfravær. Antallet af fag i studiecafeén er blevet øget og udbygget med elektronisk lektiehjælp om aftenen, samt skrive-camps, repetitions- og eksamenstræningskurser og kursus i turbo-dansk i samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. Erfarne elever anvendes som studiepiloter i bl.a. studiecafeén, hvilket har forbedret både bemanding og elevkontakt. Der er gennemført en screening af alle nye elevers læse- og stavefærdigheder, ligesom alle nye elever får et læsekursus og der følges op på evt. problemer i et godt samarbejde mellem skolens ledelse, vejledere og lærere. Der er gennemført møder med studievejledning, teams, læsevejledere, skolepsykologer og UUO, for at koordinere indsatsen overfor eleverne nye som gamle i størst mulig udstrækning med trivsel og fastholdelse som mål. Endvidere har vi i 2010 indført såkaldte skrive-camps, som elever der er kommet bagud med skriftlige afleveringer henvises til, så de under vejledning kan indhente det forsømte før det bliver et problem. Vi har ligeledes i 2010 indledt et fast samarbejde med såvel Rusmiddelcenter Odense, samt Ungekontakten i Odense Kommune, så konsulenter fra begge disse instanser nu har fast ugentlig træffetid på skolen. Frafaldet i stx har været faldende, men desværre ser frafaldet ud til at stige i hf. Dette på trods af at vi i dette skoleår har haft særlig fokus på elevtrivslen i hf, med bl.a. teambuilding kurser, klassehytteture mv. Vi har igangsat et udredningsarbejde på skolen, for at klarlægge årsagerne til det øgede frafald i hf, ligesom der i det kommende skoleårs kvalitetssikringsarbejde vil være særligt fokus på arbejdsvaner og studiekompetencer i hf. Det skal dog bemærkes, at udsving på få personer vægter mere i hf (5 klasser i alt) end i stx (27 klasser i alt). Tallene for 10/11 er foreløbige, idet der kun indgår faktiske tal til og med januar 11 resten af perioden bygger på 3-årsgennemsnit for frafald: Skoleår: Forventet 2010/ / / / /07 Stx 6,7% 8,0% 8,4% 7,8% 9,6% hf 20,6% 14,8% 15,5% 23,8% 14,7% 8

11 Ledelsesberetning Udvikling i året Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling Mulernes Legatskoles hovedaktivitet består primært af uddannelse af elever til studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf). Desuden gennemføres introduktionskurser til det almene gymnasium og hf, samt brobygning fra folkeskolen i samarbejde med UUO og de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner i området. Internt på skolen har en af de største opgaver i 2010 været overtagelse af bygningerne og iværksættelse af egne udviklings- drifts- og vedligeholdelsesplaner. Herunder har vi styrket bemandingen med ansættelse af en servicechef, samt sikret drift og udvikling ved at gå med i et administrativt fællesskab om bygningsdrift, med deltagelse af såvel de almene gymnasier på Fyn, samt Sosuskolerne i Odense. Vi har desuden fået lagt nyt tag på alle skolens bygninger, hvor vi samtidigt fik forbedret både isolering og lysindfald. Næste trin er ombygning af garderobe- og kantineområderne, som skal udføres i sommerferien Endvidere har vi i kvalitetssikringsarbejdet fokuseret på fastholdelse / samarbejde i studieretningerne, skoleudvikling med fokus på to-kulturelle på ML, læringsstrategier med fokus på læsestrategier og ny skriftlighed, samt ikke mindst på kommunikation og it. Resultaterne af dette kvalitetssikringsarbejde implementeres løbende og fremlægges desuden i form af 4 handlingsorienterede rapporter på det første bestyrelsesmøde i det nye skoleår. Årets resultat er på , hvilket er ca. 3 mil mere end budgetteret. Dette betyder, at vi kan få vendt den negative egenkapital til en positiv egenkapital, hvilket var ønsket i forbindelse med overtagelsen af bygningerne. Dette blev også aktualiseret af brev fra undervisningsministeriet i forbindelse med gennemgangen af årsrapport 2009 med følgende indhold: institutionens økonomi fra 2008 til 2009 er stabil Det er dog ministeriets vurdering, at på baggrund af egenkapitalens størrelse og den relativt lave likviditets- og soliditetsgrad er institutionens økonomi sårbar. Problemet med den negative egenkapital er nu løst med ovennævnte overskud. De væsentligste årsager til, at overskuddet for 2010 blev større end forventet er: - at bygningsovertagelsen generelt forløb mere gunstigt end vi regnede med, fx blev de finansielle omkostninger væsentligt mindre, da vi havde budgetteret med renter for et helt år samt en højere rente. Men i 1. kvartal betalte vi husleje og lånet er først hjemtaget så sent, at der kun har været udgifter for et halvt år - at vi kun optog lån svarende til købsprisen; vi har efterfølgende finansieret renoveringsarbejder og etablering af nyt tag via likviditeten - at vi blev helt fritaget for grundskyld / dækningsbidrag og fik det indbetalte beløb refunderet - at vi har kun brugt ca kr. på selvforsikringen - at vi har anvendt væsentlig færre penge på bygningsdrift end budgetteret. Vi har udarbejdet en vedligeholdelses- og investeringsplan, der vil være grundlaget for fremtidige budgetter. - at vi har anvendt ca mindre på undervisningsmidler end budgetteret, men da fagene har mulighed for at overføre ikke-anvendte beløb til næste år, kan der på undervisningsmidler i 2011 blive et merforbrug på dette beløb. - at enkelte investeringer er udskudt fra år 2010 til år 2011 (f.eks. lydanlæg i salen) - at vi har skiftet rengøringsselskab, hvilket i 2010 har givet en besparelse på kr. 9

12 Ledelsesberetning Det er ikke et mål i sig selv for Mulernes Legatskole at generere driftsoverskud, idet formålet med statens tilskud til skolen er at sikre så god en ungdomsuddannelse som muligt indenfor de givne rammer. Af brev fra UVM dateret den om Dispositionsbegrænsning i 2010 vedrørende bevillinger på finansloven 2011 fremgår, at der i ledelsesberetningen skal oplyses hvilket år dispositionsbegrænsningen indregnes. Vi har besluttet at det skal ske i 2010, med følgende tal: Dispositionsbegrænsningen: kr. og barselsreduktion: kr. I 2011 forventer vi at optage elever svarende til 12 nye klasser, så vi dermed får et samlet klassetal på 33 (mod nu 32). Mulernes Legatskole har i 2010 gennemført såvel en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø, som en APV for de ansatte. Begge undersøgelser er blevet fulgt op med handlingsplaner til forbedring af fastholdelsen samt institutionens undervisnings- og arbejdsmiljø. Anvisningerne herfra forventes implementeret i Vi har siden 2003 haft en Partnerskabsaftale med Odense Kommune, som bl.a. dækker bekendtgørelse om sociale klausuler. Den har dannet grundlag for de ansættelser på særlige vilkår, vi har foretaget jf. 1 i bekendtgørelsen. Aftalen er senest ajourført i maj Partnerskabsaftalen med Odense Kommune er dermed vort grundlag for at fremme formålene i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Partnerskabsaftalen ligger i naturlig forlængelse af Personalepolitikken som i slutningen af punkt 3 indeholder følgende: Skolen lægger i sin ansættelsespolitik vægt på ligestilling, aldersspredning og forskellighed i kulturel baggrund. Desuden har afsnit 14 i personalepolitikken følgende indhold: Med henblik på at fremme lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats på Mulernes Legatskole har skolen følgende handlingsplan: 1. Der sker en årlig drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, blandt andet ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. 2. Skolen er åben overfor at kunne ansætte folk i fleksjob, skånejob, job på særlige vilkår, jobtræning osv., både ved besættelse af vakante stillinger men også hvis skolens ansatte har behov for at overgå til et sådant job. Skolen tilstræber, at 3,5 % af de ansatte er beskæftigede på særlige vilkår. 3. Skolen har indgået en Partnerskabsaftale med Odense Kommune og har jævnligt kontakt med kommunens jobcenter for derigennem at være opmærksom på mulighederne for at ansætte folk på særlige vilkår. Vi har i igennem en række år haft to faste personer i flexjob på kontoret og biblioteket. Desuden har vi haft medhjælp til pedel, laboratorier og pædagogisk værksted samt forefaldende kontorarbejde. I løbet af året har Mulernes Legatskole i alt haft medarbejdere svarende til 4,3% årsværk, hvorved vi har indfriet målet om at nå 3,5%. 10

13 Ledelsesberetning Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Driftsrisici Det forventede taxameter giver en vished om de økonomiske vilkår i de kommende år, selvom der ofte udmeldes politisk bestemte ændringer/begrænsninger med korte reaktionsfrister. Som noget nyt har vi optaget lån i RD til finansiering af bygningsovertagelsen pr Vi har dog sikret os mod rentestigninger ved tage et 4% fastforrentet lån på ca. 22 mio kr. over 30 år. Vi har samtidigt sikret os mulighed for uden stempelafgift at kunne låne yderligere ca. 20 mio kr. til bygningsrenovering og forbedringer i de kommende år. Vi forventer at skulle optage lån på i alt ca. 11 mio kr. i 2011 og 2012, til forbedring af de naturvidenskabelige områder og renovering af garderobe-kantineområdet. I forbindelse med vores afslutningen af låneaftalen i forbindelse med bygningskøb blev det aftalt med Realkredit Danmark, at pantebrev på nom. kr skulle tinglyses - men ikke udbetales. Der opstod imidlertid en kommunikationsbrist, så de godt 11 mio. kr. alligevel blev udbetalt den Vi har nu truffet aftale med RD om at vi tilbagebetaler dette beløb pr , og uden ekstra udgifter kan optage lån for et tilsvarende beløb når vi får behov for det. Da vi nu er blevet herrer i eget hus, skal vi udover midler til den daglige drift, løbende ruste os til de fortsatte investeringer i bygningerne, som vil følge dels af kravene til almindeligt vedligehold, herunder fornyelse af varme-ventilationsanlægget og dels af kravene til pædagogisk udvikling, herunder modernisering af de naturvidenskabelige faglokaler og af elevernes faciliteter. Disse forhold har vi indarbejdet i de langtidsbudgetter, som ligger til grund for at RD er villig til at yde os de nødvendige lån. Den største kendte driftsrisiko er herudover et øget frafald, idet indtægterne helt overvejende bestemmes af elevtaxameteret, mens omkostningerne helt overvejende fastlægges ved klassedannelsen og derefter er låst fast i 2 år (hf) og 3 år (stx). Strategi og målsætninger Strategi Mulernes Legatskole er et moderne og udviklingsorienteret gymnasium, der i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere sikrer eleverne en tidssvarende undervisning, som ruster dem til videre uddannelse og aktiv samfundsdeltagelse. Det er institutionens strategi at levere uddannelser og kurser af høj kvalitet ved at skabe gode studieforhold for eleverne og kursisterne samt ved tiltrækning af en god og inspirerende medarbejderstab at: at give unge mennesker en opdateret, studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. at give en kvalificeret og varieret undervisning, der forbereder eleverne til at lære hele livet og til at lære sammen med andre. at tilbyde stimulerende rum for studiemæssige, sociale og kreative udfoldelsesmuligheder. 11

14 Ledelsesberetning at uddanne engagerede og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. at være en god og attraktiv arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen. Målsætninger og forventninger for det kommende år Samlet set viser budgettet på nuværende tidspunkt et overskud på ca kr., efter påtænkte anlægsinvesteringer på 5 millioner i 2011 (indregnet med afskrivninger og renteomkostninger for et ½ år). Der forventes en lignende anlægsinvestering i De fases langsomt ind i de 2 år og indgår først med fuld styrke i Det beskedne overskud skal ses i sammenhæng med det betydelige overskud i 2010 samt den sene udmelding af taxameterreduktionen i På baggrund af budgetoverslagene vil vi arbejde med en langsigtet spareplan for Denne plan skal gerne være helt indfaset i 2014 således, at vi ikke får underskud i 2014 og samtidig får skabt et økonomisk råderum. Resultaterne fra arbejdet med kvalitetssikringsområderne vil indgå i tilrettelæggelsen af det kommende skoleår samt indgå i skolens strategiplansarbejde, hvor de fire nye strategiudvalg har følgende arbejdsområder: 1. Pædagogisk udvikling. Fokus: Implementering af progressionsplan for skriftlighed, forsøg med i-bøger, implementering af toning i studieretninger og af planen for almen studieforberedelse. 2. Skoleudvikling. Fokus: Evaluering af skolens større arrangementer, samt planlægning af skoleseminar i udlandet i efteråret Kvalitet i undervisningen. Fokus: Variation i undervisningen, engagement, arbejdsvaner og studiekompetencer (specielt på hf). 4. Kommunikation og it. Fokus: it-tavler, elektroniske platforme og web 2.0. Elever og ansatte er i denne struktur sikret størst muligt ejerskab, og det er forventningen, at ML hermed kan agere proaktivt overfor både interne og eksterne udfordringer. Der henvises til afsnittet elevoverblik ovenfor, hvor det forventede elevtal for 2011 er anført. Vidensressourcer Mulernes Legatskoles har en veluddannet medarbejderstab, der kan levere en god uddannelse for elever og kursister. Til at opnå dette vil den nyeste teknologi og de nyeste undervisningsformer blive anvendt på skolen. For til stadighed at kunne udvikle og forbedre undervisningen er det afgørende, at institutionen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. Medarbejderandelen med højt uddannelsesniveau udgør ca. 86% af samtlige medarbejdere, og det er skolens mål, at Mulernes Legatskole fortsat har den nyeste viden indenfor undervisning. For til stadighed at kunne forbedre vidensressourcerne er det afgørende, at institutionen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. Vi er her begunstiget af, at vi løben- 12

15 Ledelsesberetning de modtager mange uopfordrede ansøgninger fra erfarne gymnasielærere og desuden ansætter og uddanner skolen løbende pædagogikumkandidater. Vi har pt. en kandidat i den 1årige pædagogikumordning med fast ansættelse. Antal medarbejdere fordelt efter primære kompetencer Akademikere 82% 83% 83% 83% pædagogikumkandidater 8% 6% 4% 3% øvrige undervisere 0% 0% 0% 0% assistenter 0% 0% 0% 0% administrativt personale 6% 5% 7% 7% øvrige 3% 6% 6% 7% 100% 100% 100% 100% Brutto årsværk 95,25 94,00 94,81 92,53 Fordeling på bruttoårsværk: Akademikere (undervisere+ledelse) 77,97 76,84 pædagogikumkandidater 4,01 2,78 øvrige undervisere 0,00 0,00 assistenter 0,00 0,00 administrativt personale (+adm. fleksjobpersonale (HK)) 6,82 6,22 øvrige (pedel+øvrige flekspersonale+timeløn) 6,01 6,70 sum årsværk 94,81 92,54 13

16 Årsregnskab Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Mulernes Legatskole for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen af 2008, herunder dele af årsregnskabsloven af 2001 s bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2010 er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Mulernes Legatskole, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Mulernes Legatskole, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Der er to halvårlige indberetninger for helårselever og daglig indberetning for brobygningselever. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet, hvis denne findes. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 14

17 Årsregnskab Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang og beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Udvikling og markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Installationer (elevatorer mm) Renoveringer af bygningsdele (Tag, vinduer mm) Inventar og andet udstyr Andet teknisk udstyr IT og AV-udstyr 60 år 30 år 30 år 10 år 5 år 4 år 15

18 Årsregnskab Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiver, der har en værdi under DKK , der er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger DKK , indregnes som anlægsaktiv. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer, renter og leasingforpligtelser. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. 16

19 Årsregnskab Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og - udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 17

20 Regnskabspraksis Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x100 Omsætningen Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inkl. kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværk pr. 100 årselever = Årsværk x 100 Årselever Elevfrafald = Antal udmeldte elever x 100 Antal elever tilmeldt (elever som ikke har bestået en fuld eksamen opfattes som udmeldte der bygges på optællinger pr. september og reviderede lister over elever, som har fået en fuld eksamen) 18

21 Resultatopgørelse for 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

22 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

23 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 1.januar Overført resultat Egenkapital Realkreditgæld Gæld vedrørende finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12 & Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 Andre forpligtelser 15 Eventualforpligtelser 16 21

24 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Ændring i hensatte forpligtelser 0 0 Afskrivninger Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver Ændring i tilgodehavender Ændring i feriepengeforpligtelse Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af leasinggæld Optagelse af lån Afdrag Realkredit Danmark Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdinger

25 Noter til årsrapporten Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud Statstilskud i alt Deltagerbetaling og andre indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Deltagerbetaling og andre indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedr. undervisnings gennemførelse Omkostninger til undervisningens gennemførsel i alt Markedsføring Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Omkostninger til markedsføring i alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration Omkostninger til ledelse og administration i alt

26 Noter til årsrapporten 6 Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger til bygningsdrift Omkostninger til bygningsdrift i alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud Omkostninger til særlige tilskud i alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Renteomkostninger Realkredit Danmark Finansielle omkostninger i alt

27 Noter til årsrapporten 10 Materielle anlægsaktiver Bygninger Undervisnings- Andet udstyr udstyr og inventar Anskaffelsespris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogførte værdi 31. december Heraf indgår finansielt leasede aktiver Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31/ , er kr. 11 Egenkapital Egenkapital Overført 2007 resultat I alt Egenkapital 31. december Årets resultat Egenkapital 31. december

28 Noter til årsrapporten 12 Realkreditlån Udløb Fast/variabel 0 0 Realkredit Danmark, kontantlån 2040 Fast Realkredit Danmark 2011 Variabel Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Gæld vedrørende finansiel leasing Institutionen har indgået følgende kontrakter om finansiel leasing: Restgæld Leasinggiver Danske Leasing Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter opr tkr. og opr tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, der udgør i alt pr. 31. december

29 Noter til årsrapporten 15 Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Skolen har indgået servicekontrakter, der udløber senest den med en restforpligtelse til udløb af Eventualforpligtelser Et provenu fra salg af institutionens ejendomme erhvervet fra Staten v/ Undervisningsministeriet 1/ inden for 10 år, skal tilbagebetales til Undervisningsministeriet med 50 % af provenuet, efter modregning af modsvarende nyinvesteringer, såsom nybyggeri mv. 27

30 Særlige specifikationer Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms for det pågældende regnskabsår, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet, jf. 36 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Den samlede indberettede købsmoms fordeles således: I alt I alt Undervisning (drift) Fællesområdet (drift) Bygningsområdet (drift) Anlægsinvesteringer (anlæg) Indberettet købsmoms i alt

31 Særlige specifikationer Statens selvforsikringsordning Bygninger og løsøre Motorkøretøjer 0 0 Erstatningsansvar 0 0 Tjenesterejser 0 0 Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelse 0 0 Afholdte selvforsikringsomkostninger Bygninger og løsøre 0 0 Motorkøretøjer 0 0 Beløb for ikke genanskaffede genstande 0 0 Samlede selvforsikringsomkostninger Institutionens beregnede selvrisiko Ovenstående opgøres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning vedr. statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Undervisningsministeriets ressortområde" 20 Opgørelse af anden tilskudsfinansieret aktivitet, finansieret af særlige tilskud herunder EU-socialfondsmidler, Nordisk Råd-midler, mv. Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger 0 0 Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat 0 0 Indirekte omkostninger er fordelt efter et beregnet elevtal til de pågældende projekter i forhold til institutionens samlede elevtal. 29

32 Særlige specifikationer Personaleomkostninger Løn Pensioner Andre omkostninger til social sikring I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 92,5 94,8 30

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Selvejende institution CVR-nr. 18 11 71 18 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af skolen 2 Årets faglige

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004 Indholdsfortegnelse Oplysninger om skolen Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72 Årsrapport 2013 CVR-nr. 32 80 68 72 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 7 Årets økonomiske resultat, hoved- og

Læs mere