Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 1 Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 26. januar 2013 TID: Kl STED: LO Odense Fagforeningshuset/Odin Havnepark lokale Havfruen Lumbyvej Odense C Udsendt 31. januar 2013 Repræsentanter Navn Deltog Afbud Region Nord Helle Hansen, regionsformand Karin Karlsen Connie Lynge Klejnstrup Kirsten Hansen Maja Busted Kirsten Thomsen Henriette Hansen, suppleant Gitte Pedersen, suppleant Aage Rothmann, suppleant Tanja Thomsen, suppleant Region Syd Manfred Erfurth, regionsformand Poul Erik Rasmussen Mie Bast Jørgensen Per Holm Jørgensen Kim Arne Overvad Poul Erik Mogensen Camilla Mogensen, suppleant Vakant, suppleant Region Øst Sune Bøgh, regionsformand Karsten Carlo Hansen Joakim Karstensen Filip Jordan Minna Høgh Busted Anne Frederiksen Claus Johnsen, suppleant Ann Urbrand, suppleant Niklas Halkjær, suppleant LBU Sébastien Grau Arino, formand Simon Karlsen Vakant, Suppleant LUU Morten B. Mortensen Mette F. Steen Mie Bast Jørgensen FU-Medlemmer Stig Møller, forbundsformand Laila Nielsen, næstformand Vakant, næstformand Ivan Bøgh Dorte Rasmussen FU-Tilforordnet Jonas Bakkendrup Larsen, forbundssekretær Org.repr. m/stemmeret Ejner K. Holst, LO Henning Blok Madsen, Socialdemokraterne Jakob K. Sørensen, DSU Bo Nakel, Frie Børnehaver HB-Tilforordnede Christina Schnell, LBU Vakant, Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe Christian Brosolat, Efterskolen Bisnapgård Jessi Sørensen, Kritisk revisor Tommy Olsen, Kritisk revisor Helle Christensen, Børn hjælper Børn fonden Vakant, DUIs Venner Jens Jørn Iversen, HAL udvalget

2 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 2 Tilhørere Marianne Halkjær Louise Juul Jensen Allan Svendsen Jakob Horn Møller 1. Velkomst og præsentation / Valg af dirigenter Kl Der bydes velkommen og synges en sang. Hovedbestyrelsen valgte Joakim Karstensen og Sune Bøgh som dirigenter. 2. Godkendelse af dagsorden Kl Dagsordenen godkendes, med den ændring, at Per Larsen fra Børnerådet måtte melde afbud. I stedet vil der være en drøftelse af udmeldingen om mobningen. Bilag: Nærværende dagsorden. Indstilling: Til godkendelse. 3. Orientering fra LBU og LUU Kl Simon Karlsen fra LBU redegjorde for udvalgets arbejde. De arbejder i øjeblikket på det forestående Westerntræf og forsøger samtidig at få et møde med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Morten B. Mortensen fra LUU redegjorde for udvalgets arbejde. Morten går af fordi han skal videre med sin uddannelse og Mie Bast Jørgensen har taget over med stor gejst. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen fra LUU og valgte Mie Bast som nye formand. Mie Bast Jørgensen redegjorde for forberedelserne til det forestående uge 9-træf, som bliver et stjernetræf og fortalte, at udvalget har flyttet efterårets træf. Ivan Bøgh og Mie Bast Jørgensen takkede Morten B. Mortensen for den store indsats som formand. Kirsten Thomsen spurgte ind til emnerne på træffene, og hvorvidt man fortsat ville tage mere alvorlige emner op.

3 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 3 Manfred Erfurth problematiserede praksissen med at tage en ven med gratis, og Stig Møller lagde op til en mere grundig drøftelse. Ivan Bøgh mente ikke, at der var grund til at bekymre sig over praksissen, men at det tværtimod var med til at få unge mennesker med i DUI, et synspunkt der mødte opbakning hos LUUs repræsentanter. Bilag: Ingen bilag. 4. Nyt fra regionerne Kl Hver region orienterer om det lokale arbejde. Manfred Erfurth orienterede om arbejdet i Region Syd, som blandt andet har gået med regionens vedtægter og med at forsøge at få et møde i stand vedrørende evaluering af Aktivitetsfestival. Region Syd har udfordringer med at få skrevet fællesledelserne ind i regionens vedtægter. Kirsten Thomsen og Helle Hansen fra Region Nord udtrykte undren over problemstillingen, da der aldrig er tilsvarende problemer regioner i Nord. Sune Bøgh fra Region Øst foreslog, at man blot henviste til standardvedtægterne. Helle Hansen redegjorde for arbejdet i Region Nord, hvor der har været dialogmøde med Forbundsledelsen den 5. januar med omkring 30 deltagere. Der kom mange gode ting ud af mødet. Regionen arbejder lige nu med sin pinselejr, som kommer til at ligge enten i Hørhaven eller på Bisnapgård. Der er årsmøde den 23. marts med efterfølgende medarbejderfest. Endelig arbejder regionen på forberedelser til Aktivitetsfestival den oktober, som kommer til at ligge i Thorsø. Sune Bøgh redegjorde for arbejdet i Region Øst. Han præsenterede regionens kursusplan, og inviterede de andre regioner til at deltage. Der arbejdes på fyraftensmøder med børneambassadører, i første omgang Mette Frederiksen. Regionen vil minimere bureaukratiet og i stedet koncentrere sig om det håndgribelige arbejde. Sune redegjorde desuden for arbejdet med at stifte en afdeling i Humlebæk og at man arbejder på en pinselejr. Stig Møller kvitterede for et godt samarbejde mellem ledelsen og regionerne og fortalte, at det gav FU en god mulighed for at få prøvet nogle ting af og understregede, at man lytter til regionerne. Stig Møller roste desuden Region Øst for det gode arbejde med at starte afdelinger op. Maja Busted efterlyste erfaringsudveksling i forhold til at starte afdelinger op, så de andre regioner også kunne få glæde af erfaringerne. Sune fortalte, at man indtil videre ikke havde skrevet noget ned, men prøvede forskellige ting. Laila Nielsen fortalte, at der arbejdes på køreplaner for opstart af afdelinger. Bilag: Ingen bilag. Indstilling: Til orientering og drøftelse.

4 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 4 5. Økonomi Kl a) Seneste budgetrapport Stig Møller udtrykte stor tilfredshed med udvalgets arbejde og samarbejde med forbundssekretær og regnskabskonsulent. Han opfordrede samtidig hovedbestyrelsen til at finde budgetrapporterne inde på intranettet og forholde sig aktivt til materialerne ved at stille de nødvendige spørgsmål. Morten B. Mortensen spurgte til de penge, LUU tjente til slikboden, da han ikke kunne se dem i budgetrapporten. Det skyldtes, at de var modregnet i udgifterne, forklarede regnskabskonsulenten. Bilag: Budgetrapport 2012/11 5a-Budgetrapport pdf Resumé til budgetrapport 2012/11 Indstilling: Til orientering og drøftelse. b) Kritisk revision Sune Bøgh spurgte til hvor langt man er med revision af arbejdsgangene på forbundskontoret. Stig Møller svarede, at FU netop har færdigbehandlet retningslinjer og kontroller for interne arbejdsgange. Orientering fra det kritiske eftersyn 1. december Bilag: Kritisk revisionsrapport. 5b-Protokol-Kritisk-revision pdf Indstilling: Til orientering. 6. Aktivitetsplan 2013 Kl Dorte Rasmussen redegjorde for aktivitetsplanen og viste hvorledes den er integreret i hjemmesiden. Der var ros til den nye hjemmeside, som blandt andet blev kaldt meget overskuelig. Der er forskellige ting i støbeskeen, blandt andet at JUBI-lejren flyttes til at ligge senere og at der arbejdes på en medarbejdertur. Dorte Rasmussen spurgte, om der var interesse for, at der blev trykt plakater med oversigt over årets aktiviteter, og fik et bekræftende svar fra blandt andre Kirsten Thomsen. Blandt andre Ivan Bøgh og Sune Bøgh var mere skeptiske overfor virkningen og for, om det ville undergrave hjemmesiden.

5 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 5 Helle Hansen og Kirsten Thomsen fastholdt, at det ville få flere til at opdage aktiviteterne. Joakim Karstensen foreslog, at man kunne have overskrifter på plakaten med henvisninger til hjemmesiden, og Maja Busted foreslog, at man brugte QR-koder. Drøftelse af plan over aktiviteter for Bilag: Seneste opdaterede Aktivitetsplan Indstilling: Til orientering og drøftelse. 7. Aktivitetsfestival 2012 og 2013 Kl Evaluering af aktivitetsfestivalen 2012 og indledende drøftelser om aktivitetsfestivalen 2013, der forventes gennemført i DUI-LEG og VIRKE, Thorsø afdeling. Jonas redegjorde for evalueringsnotatet, baseret på evalueringer fra 19 forskellige afdelinger. Region Syd har ikke holdt evalueringsmøde endnu, da de har afventet en dato for mødet. Stig Møller opfordrede til, at Region Syd fik lavet en evaluering i stedet for at sidde og vente på en mødedato. Han opfordrede til, at man brugte DUIs forskellige ressourcer i kommende aktivitetsfestivaler, for eksempel orkestret fra Struer og Bisnapgård, dilletant fra Nykøbing Mors og DUIs venner. Manfred Erfurth opfordrede til, at man i evalueringerne også fik ting med, der ikke var lykkedes, så man kunne bruge erfaringerne derfra senere. Bilag: Forbundsformandens evalueringsnotat Den samlede evaluering af festivalen i Horsens Indstilling: Til drøftelse og beslutning om placering af årets Aktivitetsfestival. 8. Udvalg Kl a) DUI analyse Status på arbejdet med DUI analyse og notat om analysen til Hovedbestyrelsens vurdering. Stig Møller redegjorde for udvalgets arbejde. Der har været holdt møde med Hans Stavnsager, som skal stå for undersøgelsen. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at

6 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 6 svare og forholde sig til spørgeskemaundersøgelsen. Der skal tænkes i initiativer til at maksimere antallet af besvarelser. Morten B. Mortensen efterlyste mere fremsynethed i spørgsmålene, så det ikke kun er nuværende status. Stig Møller erklærede sig enig i hensigten. Sune Bøgh udtrykte optimisme omkring enkeltheden i undersøgelsen, da spørgsmålene og formentlig dermed også svarene var lette at forholde sig til. Helle Hansen har nogen i sin region, som ikke ønsker at børnene bliver kontaktet. Stig Møller mente, at man måtte kigge på helheden og vil ikke acceptere, at enkelte formænd blokerede for, at alle kunne blive spurgt. Udgangspunktet er, at alle er med i undersøgelsen, og så må man tage udfordringer efterhånden som de opstår. Morten B. Mortensen mente, at det måtte være op til forældrene at sige fra, og at formændene ikke burde kunne blokere. Laila Nielsen gav udtryk for et tilsvarende synspunkt. Joakim Karstensen mente, at formændene skulle spørges og måtte give en fyldestgørende forklaring på, hvorfor medlemmerne ikke måtte spørges. Stig slog fast, at han helt generelt ikke vil acceptere, at der er medlemmer, der ikke må kontaktes af Landsforbundet, men at man skal lytte til argumenter fra alle afdelinger. Udvalgets forslag og dets arbejde blev godkendt af HB. Bilag: Notat om DUI analyse. Notat-om-DUI-analyse.pdf Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. b) Øvrige udvalg Evt. orientering fra øvrige udvalg. Laila Nielsen redegjorde for det internationale udvalg, som blandt andet har afholdt demokratiskole og er i gang med at starte internationale projekter i Palæstina gennem Børn-hjælper-Børn-fonden. Morten B. Mortensen spurgte, om afdelinger kunne engagere sig i det internationale arbejde i f. eks. ABN eller IFM-SEI, og Stig Møller svarede bekræftende. Hvis det tjener vores formål vil Forbundet endda se det som sin opgave at hjælpe med praktiske opgaver og give gode råd og vejledning. Bilag: Ingen bilag. Indstilling: Til orientering.

7 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 7 9. Værdidebat om DUI-LEG og VIRKE Kl Hovedbestyrelsen skal gøre sig sine første overvejelser om værdidebatten i DUI-LEG og VIRKE, som det tidligere er besluttet at iværksætte. Bilag: Der var ingen bilag denne gang, men Hovedbestyrelsen skulle nedsætte en hurtigt arbejdende gruppe på fire personer med en ligelig aldersmæssig, kønsmæssig og geografisk sammensætning. Arbejdsgruppen skal formulere et dispositionsforslag til den forestående debat, der skal behandles på Hovedbestyrelsesmødet den 25. maj Stig Møller lagde op til diskussion om værdier med et slideshow og understregede, at debatten aldrig må blive færdig. Vi skal altid diskutere vores værdier, sagde han. Sune Bøgh kogte det ned til, at DUI skal være de bedste i Danmark til at tage sig af de svage og få de svage med i debatten. Region Øst indstillede Anne Frederiksen til den hurtigt arbejdende gruppe. Region Syd indstillede Morten B. Mortensen. Region Nord indstillede Kirsten Hansen fra DUI-LEG o VIRKE, Thorsø afdeling. Louise Juul Jensen bliver tovholder. Forretningsudvalget udpeger om nødvendigt en fjerde repræsentant til arbejdsgruppen, der skal komme med et første oplæg til drøftelse på hovedbestyrelsesmødet den 25. maj om aftenen på Efterskolen Bisnapgård. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. 10. Medlemsindberetning Kl Orientering om medlemsindberetningen 2012 og overvejelser om fremtidig kontingentopkrævning og medlemsindberetning. Stig Møller orienterede om medlemsindberetningen fra Han påpegede det problematiske forløb og den svage fundering af medlemstallet og stillede ændringer i processen i udsigt. Han opfordrede til, at HB besluttede, at alle afdelinger kom på central medlemsopkrævning og på central medlemsindberetning og lovede til gengæld et godt system. Morten B. Mortensen spurgte til, hvordan medlemsindberetningen foregik historisk og til den tekniske løsning i den centrale medlemsopkrævning. Sune Bøgh efterlyste afklaring og gjorde følgende klart: Opkrævningen sendes fra Forbundet, men kontingentkronerne går til afdelingens konto. Han efterlyste samtidig opgør med afdelinger, hvor kasserer og formand er i familie og med afdelinger, som lukker sig om sig selv med formuer og ejendomme.

8 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 8 Poul Erik Rasmussen roste forslaget, som han straks tilsluttede sig efter at han havde hørt om det. Han roste systemet for at være langt nemmere og med samme resultat, da pengene under alle omstændigheder kom ind på afdelingens konto. Helle Hansen berettede om stor tilslutning i Region Nord med den model, hvor pengene går ind på afdelingens konto. Visse kasserere har misforstået og ikke opgivet børn under tre år, da de mente, at de ikke talte med. Den misforståelse skal der rettes op på. Ivan Bøgh ønskede at gøre op med historien om, at kassererne var bange for løsningen. Han mente snarere det havde noget at gøre med, at nogle kasserere ikke så fordelen i at bruge systemet. Helle Hansen og Dorte Rasmussen slog fast, at hvis man besluttede at sige ja til indstillingen i dag, måtte der et nyt brev ud til afdelingerne. Stig Møller understregede, at pengene naturligvis ville ende direkte nede i afdelingernes kasser, og at der ikke var planer om at lave dette om. Der vil blive taget initiativ til drøftelse med et par afdelingskassere, når vores fremtidige kontingent- og medlemsregistreringssystem skal udvikles. Alle afdelingskasserere vil blive indkaldt til en landskonference om systemet og blive tilbudt den nødvendige konkrete uddannelse i den forbindelse. Forslaget blev godkendt. Bilag: Overvejelser om en fremtidig kontingentopkrævningsform og medlemsindberetning. Central-kontingentindbetaling.pdf Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. 11. Personaleforhold (Lukket punkt) Kl Ansættelse af ny forbundssekretær Bilag: Indstilling til ny forbundssekretær. Indstilling: Til godkendelse. Hovedbestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets indstilling til at ansætte Louise Juul Jensen som forbundssekretær gældende fra 1. februar Louise Juul Jensen takkede for tilliden og gav udtryk for, at hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

9 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side HB møder Kl Drøftelse om form og indhold på HB-møderne. Mie Bast Jørgensen kom med et oplæg om, hvordan man får en livligere debat på HBmøderne. Hun kom blandt andet ind på følgende: Tonen kan blive for hård og kontant, og det kan fratage lysten til at byde ind. Gruppearbejde kan være nyttigt, da man ofte får sagt mindre i små fora. Det kan i den sammenhæng også være nyttigt at gå lidt rundt mens man taler. Diskussionerne kan også være bygget op om temaer, for eksempel mobning. Joakim Karstensen bakkede op om indlægget, særligt idéen om gruppearbejde. Han foreslog desuden, at HB-medlemmerne fik hjemmearbejde. Sune Bøgh kvitterede for, at ting bliver sendt ud til HB i god tid, men efterlyste, at man sendte ting ud i for eksempel regionerne tidligere i processen, i stedet for at tingene er næsten færdige, når de præsenteres for HB. Kirsten Thomsen roste oplægget, men påpegede også, at den hårde tone også kunne være udtryk for indforståethed, som kunne være svær at afkode som ny i HB. Stig Møller kvitterede for Mie Bast Jørgensen oplæg og roste både oplæg og initiativ. Han var dog ikke enig i alt. Han understregede samtidig HB-medlemmernes ansvar for at forberede sig og sætte sig ind i tingene og repræsenterede hele organisationen. Nicklas Halkjær hilste debatter velkommen, men mente ikke, at det altid skulle være forretningsudvalget, der kom med oplæg til debatterne. Han mente dog ikke, at det var relevant med gruppearbejde, da det allerede foregår i regionerne og desuden er meget tidskrævende. Maja Busted foreslog, at man brugte det lange HB-møde i maj til at lave teambuilding og lave nogle retningslinjer for arbejdet. Timingen er god, da mødet er langt og det første efter, at der er kommet mange nye medlemmer med i HB. Christian Brosolat gav en status på Bisnapgård. Efterskolerne deltager i Danmarksindsamlingen. Man kan stemme på dem ved at sende en sms til 1212 til Stem 80. Bilag: Ingen bilag. Indstilling: Til drøftelse.

10 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side Orienteringssager Kl a) Pressemeddelelse Drøftelse og godkendelse af aktuel pressemeddelelse. Bilag: Pressemeddelelse Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. Der blev lavet gruppearbejde om emnet og grupperne fremlagde deres arbejde: Gruppe 1: Hvad kan vi gøre i DUI: Vi har et aktivitetsfællesskab med lejre og ture med mobbefri zone som et fristed. Der blev ikke talt så meget om uddannelse, da opfattelsen var, at den slags mere lå i organisationer som Red Barnet. Gruppe 2: Vi skal være en mobbefri organisation. Det kunne være en god idé med en temadrøftelse. Det handler også om, hvordan voksne snakker til hinanden, da børn kopierer voksne. Meget mobning foregår på nettet. Der skal uddannes mobbeinstruktører ud fra samme model som SWOT-kurserne. Gruppe 3: Tog udgangspunkt i overskriften Tal ordentligt både mellem voksne og mellem børn. Hvordan er adfærden i DUI-afdelingerne og hvordan får vi implementeret respekten for hinanden, så vi ikke mobber. Vi skal fremhæve de ting, som vi er gode til. Husk, at vi aldrig må irettesætte børn, mens de andre børn ser på. Lave temadage og inddrage eksterne partnere som SSP, PPR og anden professionel hjælp og bruge de mønsterbrydere, der altid er. Gruppe 4: Hvad kan vi gøre som DUIere? Krav til alle afdelinger om at udarbejde mobbehandlingsplan med nogle værktøjer. Afdelingerne skal formulere en lokal handlingsplan om mobbepolitik, som skal offentliggøres på hjemmesiden. Inddrage regionerne ved at lave redskaber i samarbejde med professionelle og blive sparringspartnere for afdelingerne. Skal tage fat i børn tidligt. Der blev samlet tre stikord, som beskrev den forestående indsats: Tal-ordentligt-kampagne. Differentierede aktivitetsfællesskaber, som modvirker mobning. Det er ikke hvad man har sammen, men hvad man gør sammen. Krav om handlingsplaner og mobbepolitik i afdelingerne. Pressemeddelelsen blev godkendt med enkelte ændringer.

11 Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side Næste Hovedbestyrelsesmøde Kl Tema for næste hovedbestyrelsesmøde. Mødet er lørdag den 25. maj 2013 på Bisnapgård, hvor skolen holder sit årlige repræsentantskabsmøde. Temadebat om vores værdigrundlag tænkes gennemført uden for dagsordenen lørdag aften. Bilag: Ingen bilag. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. Afsluttende fællessang.

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges

LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges Det hjælper at hjælpe Side 4-5 Mobbebekæmpere søges side 12 Uddannelsesudvalget side 7 Aarhus Midtby afdeling side 8-9 NR. 2-2013 LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE Støt den internationale indsats

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere