Rapport: Uddannelseskaravanen StÄttet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport: Uddannelseskaravanen 2007. StÄttet af:"

Transkript

1 Rapport: Uddannelseskaravanen 2007 StÄttet af: Hanna A Hansen og Erik Torm November 2007

2 Indledning Uddannelseskaravanen er et projekt, som nu på fjerde År er gennemfärt i Uummannaq bygder. Denne gang var 4 bygder involveret: Niaqornat, Ikerasak, Illorsuit og Nuugaatsiaq. De fälgende sider i rapporten er korte beskrivelser og evalueringer af projektets aktiviteter i År. De tidligere rapporter findes på I september 2006 besägte statsministerens rådgivende udvalg for GrÄnlands Äkonomi Uummannaq Kommune, og udvalget var i den forbindelse på besäg i Ikerasak, hvor man i praksis kunne se, hvilken betydning Uddannelseskaravanen har haft for skolen og lçrerne der. Det fik til resultat, at udvalgets formand professor Christen SÄrensen anbefalede, at projektet forsattes. Hans begrundelser fremgår af den anbefalingsskrivelse, som kan lçses efterfälgende. PÅ baggrund af Christen SÄrensens opbakning og anbefaling ansägte bygdeskolelederne fondsmidler til fortsçttelse af Uddannelseskaravanen, og de bad T&H FleksibelSkole v/hanna A Hansen og Erik Torm om at tage på en fjerde rundrejse, som tovholdere for projektet. Oprindeligt var det BÄrne- og Kulturforvaltningen i Uummannaq Kommune og den davçrende forvaltningschef Kunuunnguaq Fleischer, der tog initiativ til projektet, men det er gennem Årene i häjere grad blevet finansieret af fondsmidler og privat stätte, da kommunens Äkonomiske muligheder har vçret begrçnsede. Projektet er nu for fjerde gang gennemfärt med succes, og det giver grund til at takke alle implicerede, men ikke mindst de fonde, som har stättet projektet nemlig Knud HÄjgaards Fond, som har stättet i 3 År og Nunafonden, som har stättet denne gang. Desuden har T&H FleksibelSkole stättet projektet med betaling af egne midler. Uummannaq, den 30. november 2007 Mathias Therkelsen, Niaqornat Lars Therkelsen, Ikerasak Marie MÄller, Illorsuit Barbara StrÄm-Baris, Nuugaatsiaq Hanna A Hansen og Erik Torm, T&H FleksibelSkole

3 28. feb Til fondene. Anbefaling af fortsättelse af og afslutning af projektet Uddannelseskaravanen pç skolerne i bygderne Nuugaatsiaq, Illorsuit, Ukkusissat, Ikerasak og Niaqornat. Som mangeårig formand for Det rådgivende udvalg vedr. GrÄnlands Ékonomi har jeg ikke kunnet undgå at observere, hvor vigtig uddannelse er for det fremtidige GrÄnland. Dette lå bl.a. bag, at udvalget i 2000-rapporten tog uddannelsesspärgsmålet op til sçrlig behandling. Vi har også overvejet en opfälgning, men har indtil videre lagt til grund, at reformerne af folkeskolen via initiativerne i Den gode skole färst skulle have mulighed for at slå igennem. I mit bidrag til et sçrnummer om GrÄnland: GrÄnlands Äkonomi utopi, realiteter og nordatlantisk sammenligning, der i läbet af meget kort tid offentliggäres i SamfundsÄkonomen, har jeg på mere principiel plan fremhçvet dette. Jeg tillader mig at henvise hertil. Det er desuden ikke tilfçldigt, at der refereres til Uummannaq i artiklen. I begyndelsen af september 2006 var udvalget i Uummannaq, idet vi var blevet anbefalet at rejse hertil for ikke mindst at fälge initiativerne på skoleområdet. Foruden i selve hovedbyen Uummannaq aflagde vi besäg i bygden Ikerasak. Det var en stor oplevelse, isçr fordi vi ikke kunne undgå at mçrke, at der begge steder var en meget engageret skoleledelse og engagerede lçrere. Det var denne oplevelse, der gjorde, at min artikel tager sit udspring i en Uummannaq utopi. Det fälger af ovenstående, at jeg varmt kan anbefale dette projekt, idet der er meget stor sandsynlighed for, at investeringer i unge menneskers skolegang i Uummannaq området vil kunne blive til meget stor gavn for det gränlandske samfund og også blive retningsdannede for det Ävrige GrÄnland. Jeg vedlçgger artiklen: GrÄnlands Äkonomi utopi realiteter og nordatlantisk sammenligning. med venlig hilsen Christen SÄrensen Formand for Det rådgivende udvalg vedr. GrÄnlands Ékonomi Professor, Syddansk Universitet: Odense

4 Niaqornat den 16. til 23.oktober Baggrund Vi har vçret i Niaqornat 2 gange fär, i 2004 og Sidste År var det også Änsket, at vi kom hertil, men det kunne ikke passe ind i tidsplanen. Det kan vçre svçrt på disse kanter. Skolen har 9 elever opdelt i 2 klasser. De små elever i 3.-4.klasse og de store elever i 5., 6., 8. og 9.klasse. Der er 2 undervisere, hvoraf den ene er uddannet fra Nuuk. Han er også skoleleder. Skolelederen er meget Åben for at få hjçlp/supervision udefra. Han fäler sig noget isoleret fagligt, men også i forhold til at bruge sprogene dansk og engelsk. Samarbejdet mellem de to undervisere er dog fint og skolen er et aktiv i det lille samfund. Her er ungdomsklub, pensionistklub, fçllesarrangementer, når lejlighed byder sig f.eks. til juleafslutning i skolen, solfest, fastelavn osv.. Vi har tidligere hjulpet med nye opgaver i forbindelse med den ny forordning fra 2003, både i undervisningen, forçldresamarbejdet og de administrative opgaver. Opgaven Denne gang er fokus på hjçlp til undervisningen. Situationen er, at der skal undervises i fag, som lçrerne ikke mestrer på undervisningsniveau. Meget undervisningsmateriale og vejledninger er på dansk. Skolelederen taler noget dansk, men har svçrt ved at lçse en pçdagogisk instruktion på dansk. Den anden lçrer taler og lçser kun gränlandsk, men forstår dog en del dansk. PopulÇrt sagt lyder opgaven: hvordan kan jeg undervise en klasse med elever fra flere klassetrin i et sprog, jeg ikke mestrer?. Dansk er undervisningsfag fra 1.klasse og engelsk fra 4.klasse. Desuden er al hjçlp, gode idüer eller andet velkomment, også til andre fagområder. SÇrligt har det vçret Änsket for naturfag, hvor det nu er arrangeret, at naturfagsvejlederen fra Uummannaq kommer på besäg i uge 44.

5 Undervisning og vejledning I läbet af ugen kommer vi dagligt på skolen (der er også undervisning lärdag) både i undervisningen og efter skoledagens ophär. Vi lçrer eleverne at kende, ser på materialer og taler med lçrerne. Ind imellem gennemfärer vi eksemplariske undervisningsforläb i Dansk, engelsk og naturfag, baseret på de muligheder, der er til stede på skolen. Der er stor Åbenhed både fra bärn og voksne. Vi udarbejder vejledende programmer, der er lette at fälge på det grundlag, som er til stede i form af materialer og muligheder. Vi kommer med forslag til nyindkäb og kigger lidt på mulighederne i gränlandsk sammenhçng. Skolen er involveret i et solenergiprojekt i samarbejde med Institut for Arktisk Teknolog på DTU Efter aftale med professor Arne Willumsen gav vi under opholdet vejledning i, hvordan målingsprogrammet installeres, käres og läbende afrapporteres. Evaluering Skolelederen udtrykker i den efterfälgende evaluering, at det har vçret til stor hjçlp at få vejledning i sprogfagene, som han ikke er uddannet til at undervise i og i praksis at se, hvordan fremmedsprogsundervisning kan planlçgges og gennemfäres. I det hele taget er der behov for besäg af faglige vejledere udefra jçvnligt og for fortsat kontakt med de andre skoleledere i kommunen fx gennem månedlige telefonmäder, hvor fçlles problemstillinger kan dräftes og afklares. Endelig understreger skolelederen, at det har vçret godt for skolen, at vi har vçret her en hel uge, så bärnene har lçrt os at kende, og så der har vçret god tid til samarbejdet med elever og lçrere.

6 Ikerasak den 25. oktober til 2. november Baggrund Ikerasak er den stärste bygd i kommunen og har dermed den stärste skole med ca. 50 elever. Bygden er efter sigende den eneste i vçkst på grund af gode muligheder for fiskeriet, hvilket også betyder nye elever til skolen fra resten af kommunen. Det er 4.gang, vi er på denne skole, og vi har hver gang mädt stor Åbenhed og velvilje til udvikling både i forhold til den ny forordning, i forhold til den enkeltes undervisning og i forhold til lçrernes eget arbejde med at sçtte fçlles mål og leve op til dem. Det er efter vores mening lykkedes rigtig godt. Sidste År var der 7 lçrere, nu er der kun 6. Til gengçld lçses der en del overtimer. En af lçrerne er ikke uddannet. Hun har dog arbejdet med de små klasser i mange År og er dermed meget erfaren på dette område. Generelt har lçrerne vçret gode til at inspirere hinanden, så undervisningen bliver varieret og kvalificeret. Hver time starter med en gennemgang af skolens vçrdier for at fastholde elevernes ambitioner og gode arbejdsmoral. Det blev sat i gang ved vores besäg sidste År, og det har haft en nçsten mirakuläs virkning på elevernes adfçrd og kompetencer! Vi svinger godt med lçrerkollegiet, og sammen har vi vçret gode til at finde läsninger. Opgaven Skolens leder har pr. mail sendt de Änsker, der har vçret til vores besäg denne gang: ÅrsplanlÇgning, langtidsplanlçgning af undervisning herunder tvçrfaglige projekter, det faglige lçrersamarbejde og teambuilding. Ved det planlçggende mäde den färste arbejdsdag kommer også et Änske om oplçg om Årsager til/pejlemçrker på ordblindhed/dysleksi. Flere lçrere Änsker vores deltagelse i undervisningen med henblik på iagttagelse af enkelt-elever eller supervision til en bedre undervisning. Skolens leder slutter sig til sent i forläbet, da han har vçret i Madrid i forbindelse med et Comenius-projekt, som skolen i det kommende År er deltager i. Undervisning og vejledning PÅ baggrund af det planlçggende mäde fälger vi undervisningen hos flere lçrere (4 ud af 5), der har Änsket vores deltagelse.

7 Den ene klasse har vçret i Danmark 3 uger i läbet af dette efterår og er stolte over deres fremgang i både dansk og engelsk. Eleverne kender os fra tidligere besäg, så der er god kontakt. Et af problemfelterne er nye elever, der ikke har de samme kompetencer. Vi taler om bedre differentiering eller placering på andre hold i en periode. Desuden gives der råd om differentieret undervisning i andre klasser, men lçrerne kan det godt. De har mere brug for, at vi ser dem og giver vores tilbagemelding, der for de meste bekrçfter, at det, de gär, er både velovervejet og kvalificeret. Den svçreste opgave er planlçgningsdelen. Énsket om at alle lçrere laver en Årsplan er kommet ud fra en overvejelse over, hvordan der kan skabes kontinuitet i den undervisning, den enkelte klasse får, og der er enighed om at lave en form for pensum-opgivelse, når et skoleår er gået. Det skulle så give en eventuel ny lçrer mulighed for at bygge ovenpå. LÄsningen bliver tilvejebragt, og er igen et resultat af vores gode samarbejde. Vi finder en overkommelig planlçgningsmodel til at fastholde den enkelte lçrers overblik over de områder, der er indlçrt og de områder, der ligger til nçste periode. Planen giver samtidig gode muligheder for at finde tvçrfaglige temaer, der både lçgger op til samarbejde på trin eller i en klasse mellem flere lçrere. Vi giver en beskrivelse af mulige måder at arbejde (tvçrfagligt) sammen på, ligesom der gives forslag til en Årsrytme i planlçgningsarbejdet. Teambuilding berärer vi kun kort. Egentlig oplever vi denne skole som meget velfungerende, netop fordi de er gode til at sçtte sig mål og efterleve deres beslutninger. De har flere gange refereret til oplevelser, hvor de har fået positive tilbagemeldinger på elevernes kompetencer, på forçldresamarbejdet, ja, i det hele taget omkring respekten for deres arbejde så der er masser af gode teamoplevelser i det. Synes vi! Men vi gär naturligvis opmçrksom på de muligheder, vi kan se ud over dette. Dysleksi/ordblindhed härer ikke netop til vores kompetence, men ved hjçlp af gode kontaktpersoner i Danmark får vi samlet lidt materiale og gode links til oplysning, og vi holder et kort oplçg om nogle af de forudsçtninger, lçseindlçring fordrer. Desuden gennemgås enkelte typiske tegn på lçseforstyrrelser i de färste skoleår. Resten kan de selv finde ud fra vores oplysninger. Evaluering Ved afslutningen af vores ophold gav lçrerne udtryk for, som også antydet i indledningen, at vores besäg i Ikerasak gennem de seneste År har vçret grundlaget for, at skolen har udviklet en god undervisningskultur og faglighed, som er synlig, når eleverne arbejder og dertil et godt samarbejde mellem lçrerne. Vi har formået, at tune prçcist ind på de aktuelle behov på skolen og i et tçt samarbejde med lçrerne at omsçtte dette til en praksis, som lçrerne oplever som noget, de selv har vçret part i at udvikle. Den grundlçggende forudsçtning for denne succes har vçret vores gentagne ophold og arbejde i bygden et tçt samvçr med elever og lçrere. Det blev af en lçrer udtryk nogenlunde således: Vi har behov for, at der kommer nogle erfarne folk udefra, som kan vçre sammen med os i hverdagen, så de med egne Äjne kan se, hvad der foregår, og derudfra give os et kvalificeret medog modspil.

8 Illorsuit den 2. til 7. november Baggrund Vi var i Illorsuit for fjerde gang siden 2004, og hver gang har der vçret en ny skoleleder. Skolen har lige nu 25 elever, hvoraf de 5 er kommet for nylig på grund af 1 families tilflytning til bygden (familien har 7 bärn). Der er 3 lçrere ansat, hvoraf en er lçreruddannet, en er uddannet pçdagog og en er timelçrer, dvs. uuddannet lçrer. Alle tre har vçret tilknyttet skolen i flere År, men ikke kontinuerligt de seneste År. Den uddannede lçrer har siden september fungeret som skoleleder, efter at den tidligere leder rejste fra bygden. Der har manglet kontinuitet i lçrerstaben, hvilket har givet sig udslag i elevernes holdninger, og i deres almindelige kendskab til arbejdsgange og materialer samt naturligvis også i deres faglige udvikling og indlçring. Vi fik oplyst, at nogle af eleverne på mellemtrinnet havde haft 20 forskellige lçrere gennem deres skoleforläb her på skolen. Eleverne er delt i 3 trin, og på mellem- og Çldstetrinnet er der store forskelle på deres faglige niveau. Enkelte elever er indstillet til undersägelse af psykolog, da de falder helt udenfor både socialt og fagligt, ligesom enkelte af de nytilflyttede venter på en undersägelse. Opgaven LÇrerne var lidt modläse overfor opgaven, bl.a. fordi de fälte sig forladt af den tidligere leder, der måtte rejse på grund af sit helbred. Hun var lçreruddannet og havde en del erfaring og overblik, som skolen näd godt af sidste skoleår. Nu har hun efterladt ikke alene ledelsesopgaven (til den lçreruddannede, der i forvejen var ansat på skolen), men også hendes undervisningstimer i bl.a. dansk og engelsk, som er overtaget af den uuddannede timelçrer. Vores opgave blev derfor i färste omgang at komme med vejledning til undervisning i henholdsvis dansk og engelsk på mellemtrin og Çldste trin. Undervisning og vejledning Ud fra vores erfaringer fra opholdet i Niaqornat, sägte vi efter materialer, der ville vçre lette at gå til i denne situation. Vi udarbejdede program for en lektion og gennemfärte eksemplariske forläb, hvor lçrerne deltog som oversçttere og iagttagere, og gennemdräftede forläbene og elevernes arbejde med dem.

9 Ved hjälp af en slags opskrift pç en times forléb, med idñer til differentierede opgaver, og ved hjälp af de fundne materialer sattes bçde elever og lärere ind i arbejdsgangen. Desuden kom vi med vejledning til, hvordan skemaändringer kunne bedre variationen for eleverne.(og lärerne) Der var ikke afsat meget tid til fälles forléb, og den ene lärer er syg den ene dag. Alle pauser blev derfor brugt til dréftelser af de forskellige problemstillinger. Evaluering Umiddelbart var det fint at se og häre en time gennemfärt efter vores vejledning og til stor tilfredshed hos både lçrer og elever. SÅ det er vores indtryk, at de vil kunne komme videre ad den vej. LÇrerne gav udtryk for, at vores vejledning både var velkommen og meget brugbar for dem. I det videre samarbejde vil lçrerne kunne inspirere hinanden, fordi de tidligere har arbejdet sammen og de kender hinanden godt. Vores forslag til skemaçndringer blev umiddelbart gennemfärt til alles tilfredshed. Afsluttende sagde lçrerne, at de havde stort behov for besäg af gçstelçrere, der kunne vise dem hvordan i en lçngere periode og både pçdagogisk og fagligt. Det der er afgärende for en vedholdende og varig udvikling af skolen er, at hjçlpen bliver givet på baggrund af, at gçstelçrerne opholder sig i bygden og på skolen i samvçr med de konkrete elever og lçrere.

10 Nuugaatsiaq den november Baggrund Det var 4. gang, at vi besägte Nuugaatsiaq i forbindelse med uddannelseskaravanen. Elevtallet er nu på 16, hvorfor der kun er ansat 2 lçrere i År, mod 3 sidste År. De to ansatte skolelederen og den anden lçrer arbejder sammen på 3. År. Dermed er der god kontinuitet i arbejdet på trods af de sparsomme ressourcer. Ved hjçlp af holddeling går skemaet op for både små og store, og der undervises i 3 hold. Der er stort behov for skolen som bärnenes trygge base, og der tages hånd om bärnene hele vejen rundt. FÇlles morgensamling med rolig opvågning, samtale, oplçsning og sang, mulighed for et morgenmåltid og vel-organiseret forçldrebetalt frugtordning er noget af det, der er med til at skabe disse rammer. Skolens leder lçgger både hjerne og hjerte i arbejdet på skolen, og der stilles krav til eleverne, så de forstår, at de skal blive dygtige og vçre omhyggelige med alt, hvad de gär. Skolens traditioner samler hele bygden flere gange om Året, og skolen er i det hele taget ramme om mange aktiviteter i det lille samfund. Opgaven De små bygdeskoler fäler sig ofte oversete hvad angår hjçlp og bevågenhed fra kommunen eller fra fagpersoner udefra i det hele taget. Der er et stort behov for, at kunne dräfte pçdagogiske og faglige spärgsmål med udefra kommende lçrere og fagfolk. Opgaven her gik derfor mest på dräftelser af forskellige problemområder i pçdagogik og undervisning såvel som i skoleadministration og muligheder for forskellige tiltag til gavn for eleverne og samarbejdet omkring skolen som kulturcenter i bygden. Udveksling af tanker og ideer og samarbejde mellem skolelederne i kommunen er tilsyneladende på stand by for tiden, hvorfor der var brug for supervision i forhold til flere områder. Endelig blev det aftalt, at vi skulle gå ind i undervisning af eleverne, både med observationer og som vikarer.

11 Undervisning og vejledning Under hele forläbet foregik der samtaler og dräftelser, som samtidig tjente den opgave at vçre vejledning og supervision. DrÄftelserne blev taget op läbende i pauser og efter bärnenes undervisningstid. Da vi kendte begge lçrere fra de foregående besäg, var det ikke noget problem at tage emner op, vi tidligere havde arbejdet med, og vi kunne således vçre med til at vurdere, hvordan det gik nu. Som inspiration til morgensamlingen sang vi lidt på dansk ligesom tidligere År, og vi har vçret vikarer på dansk hos de mindste elever, der er glade for lidt afveksling. Det var helt uproblematisk at gå ind i undervisningen, da eleverne er meget selvstçndige og Åbne. Vi fulgte enkelte undervisningsforläb og rådgav i den forbindelse om specifikke problemer med enkelt-elever. Selve undervisningen forläber i Ävrigt uden problemer. Endelig var der brug for lidt overblik over, hvordan man kan afdçkke lçseproblemer eller andre problemer med indlçring, så vi gennemgik sammen nogle af de karakteristika, der findes indenfor området. Det kan stätte lçrernes egen vurdering af eleverne. Evaluering Det er vores fornemmelse, at den stärste hjçlp er, at vi i det hele taget kommer og er til rådighed for både bärn og voksne. Da vi jo har set de andre bygdeskoler, har vi et meget godt billede til sammenligning og idüer til inspiration bygderne imellem, men i virkeligheden burde det også vçre muligt for bygdelçrerne, at de kunne besäge hinanden i en uge eller 14 dage ad gangen til gensidig inspiration! Begge lçrere gav ved afslutningen af vores ophold udtryk for, at de har vçret glade for vores besäg, og at vi bare ved vores tilstedevçrelse og de daglige dräftelser har vçret med til at hjçlpe dem videre. De har kunnet tale med os om det, der optager dem og har fået inspiration og vejledning på flere områder. Vi har kunnet iagttage de fremskridt, der er gjort på skolen med undervisningen og bärnenes indstilling til at vçre elever. NÅr vi ser på lçrernes evaluering og vores iagttagelser under et, så er det tydeligt, at det der betyder noget er, at vi er vendt tilbage flere gange i de sidste 4 År og har kunnet give tilbagemeldinger, som har kunnet bruges, fordi vi har kendt stedet og de har kendt os og vçret trygge ved vores fçrden på skolen.

12 Afsluttende overvejelse om skoleudvikling i bygderne v/hanna A Hansen og Erik Torm Indledning Baggrunden for de fälgende betragtninger er, at vi i oktober-november 2007 har gennemfärt den fjerde bygderundtur (Uddannelseskaravanen) i Uummannaq Kommune. Under vores ophold i bygderne har vi med egne Äjne og Äre set, härt og erfaret, at det arbejde, som vi påbegyndte med et Inerisaavik skoleudviklingskursus for bygdeskolernes lçrerteam i efteråret 2001 og siden har fulgt op med 2-3 ophold i hver af bygderne, har båret frugt. De vigtigste tegn er, at der er synlige resultater i elevernes adfçrd, i lçrernes samarbejde og i undervisningens tilrettelçggelse og gennemfärelse. Men det bekrçftes også af skoleledernes og ikke mindst lçrernes egne udsagn. Vi tär således nu med sikkerhed sige, at vi har erfaret os frem til en kursusform og en rådgivningsmetode, der har gennemslagskraft, og som virker i det lange läb. ForudsÄtninger for skoleudvikling Det er vores grundlçggende erfaring, at hvis der skal ske en mçrkbar skoleudvikling i bygdeskolerne i retning af Atuarfitsialak, så skal der bygges på lçrernes egne forudsçtninger med fodfçste i det, de i forvejen kan og ved. Der skal tages udgangspunkt i lçrernes egen nçrmeste udviklingszone (Mogens Hansen, 1997). Der skal også tages udgangspunkt i lçrernes egne ustrukturerede erfaringer fär der doceres en overordnet teori om lçring og undervisning og en hertil relateret eksternt defineret metode (Tom Tiller, 1998). Endelig skal der tages udgangspunkt i, at det er en fçlles sag at skabe skoleudvikling. For at kunne ivçrksçtte skoleudvikling, skal der ske en fçlles uddannelse og opgradering af skoleleder og lçrere sammen. Det virker IKKE med henblik på skoleudvikling, at lederen eller enkelte lçrere bliver pçdagogisk eller faglig opgraderet på kurser vçk fra bygden. Personligt kan det måske godt have betydning, men man skal vçre gjort af et sçrligt stof, hvis kollegerne skal påvirkes til at Çndre praksis. Kollegerne lytter gerne, men gär i Ävrigt, som de plejer! Det fälgende er en beskrivelse af näglebegreberne i relation til vores arbejdsmetode: ForudsÄtninger for forandringer pç en bygdeskole God skoleledelse Skolens leder skal evne at skab et samarbejdsklima, hvor tryghed og anerkendelse er näglebegreber. Skolens leder skal også gerne have visioner om skolens og bygdens fremtid for at kunne skabe en udviklingsorienteret skolekultur. Uddannede lårere Flertallet af skolens lçrere skal vçre lçreruddannede eller besidde en faglig uddannelse på häjt niveau.

13 TimelÇrere med lokale kompetencer kan vçre godt for sammenhçngskraften med lokalsamfundet og forankringen af den lokale skoleudvikling. Kontinuitet i ledelse og personale Langtidsholdbar skoleudvikling forudsçtter stor kontinuitet i personalegruppen. Hvis der er for mange og for hyppige udskiftninger, er det svçrt at fastholde sammenhçng og videreudvikling i skolekulturen. Forandringsmetoder i samarbejde med leder og lärere: FÅlles samtale FÇlles samtaler omkring status, mål, tegn, planlçgning, handling og evaluering ud fra skolens aktuelle situation og ud fra lçrernes nçrmeste udviklingszone. Vi arbejder med baggrund i udviklingsspiralen og SMTTE-modellen, men uden at docere disse modeller for lçrerne. (Frode Boye Andersen, 2000) FÅlles kursus/instruktion KursusforlÄb og instruktioner planlçgges på stedet ud fra fçlles samtale og på baggrund af skolens og lçrernes behov og Änsker Klasserumsobservation Ud fra lçrernes egne Änsker tilbyder vi os som observatärer af undervisning, lçrerinteraktion med eleverne, problemelever m.v. Individuel supervision Skoleleder og lçrerne tilbydes individuel supervision ud fra konkrete behov og problemstillinger, som der Änskes hjçlp til eller vejledning. Individuel supervision sker også på baggrund af klasserumsobservation. Undervisning af elever Efter Änske har vi medvirket i undervisning af elever fx i fremmedsprog, så lçrerne har kunnet vçre i en form for praktik med efterfälgende didaktisk samtale. Det er i samspillet mellem disse 5 forandringsmetoder, at lçrere klçdes på til at skabe målrettet skoleudvikling og varige forandringer med effekt for elevernes faglige og sociale lçring og udvikling. Kurser i det nye er ikke tilstrçkkeligt til at skabe forandring! Indhold i fälles kursus og instruktion: Indholdet udgär en sammenhçngende pçdagogisk platform med udgangspunkt i Atuarfitsialak. Indholdet skal altid sammentçnkes med skolens aktuelle situation og lçrernes nçrmeste udviklingszone. Den fälgende grafiske oversigt er et forsäg på at beskrive indholdsuniverset i sin helhed. Det er vigtigt, at helheden er bagvedliggende i det forläb, der afvikles på bygdeskolen, men vçgten lçgges på de indholdselementer i helheden, som aktuelt er skolens og lçrergruppens behov, og som kan udfordre til nye handlinger.

14 MÇlet er en lokal fleksibel skole, der er kulturelt forankret i det gränlandske samfund og globalt orienteret i sin fremtidsvision. Det skal vçre en skole, der både har rädder og vinger! Kunne en skole som er forankret i en kultur, som bärnene ikke har noget forhold til, skabe gode og lige vilkår for lçring? (Tom Tiller, 1998). Svaret er nej! Konsulenternes/InstruktÉrernes kompetencer Et grundigt kendskab til folkeskoleforordningen og folkeskolens bekendtgärelser er en selvfälgelig forudsçtning. Men grundlçggende er det vigtigt, at konsulenterne har en dyb indlevelsesevne i bygdernes vilkår. Det gçlder både kulturelt, socialt og udviklingsmçssigt. Desuden er det vigtigt at etablere en tryg samtale med bygdeskolens leder, lçrere og elever og skaffe sig indsigt i skolens arbejdsmiljä, og at man er i stand til at arbejde med helheden, som ovenfor beskrevet. ForudsÇtningen for at kunne gäre en forskel er, at man har fingeren på pulsen med hensyn til forudsçtninger og behov på skolen. Det kan man kun skaffe sig gennem lçngere ophold og gentagne besäg i bygden.

Rapport: Uddannelseskaravanen 2006

Rapport: Uddannelseskaravanen 2006 Rapport: Uddannelseskaravanen 2006 Jeg synes, at I er blevet s meget en del af bygden, at jeg kom til at t nke, om ikke I skulle ud at s tte langline i dag. (citat fra en grƒnlandsk l rers evaluering)

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

Nyt liv Nye vaner. En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre. Marie Brandhøj Wiuff

Nyt liv Nye vaner. En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre. Marie Brandhøj Wiuff En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre Marie Brandhøj Wiuff EVALUERINGSNOTAT / PROJEKT 2560 SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Evaluering af Klinkehuset

Evaluering af Klinkehuset SØNDERBORG KOMMUNE 2013 Evaluering af Klinkehuset 95%-målsætningen: Transfaglighed i et ungeperspektiv Anna-Maj Stride Geyti Forskning og Innovation University College Lillebælt Indhold Læsevejledning...

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere