Rapport: Uddannelseskaravanen StÄttet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport: Uddannelseskaravanen 2007. StÄttet af:"

Transkript

1 Rapport: Uddannelseskaravanen 2007 StÄttet af: Hanna A Hansen og Erik Torm November 2007

2 Indledning Uddannelseskaravanen er et projekt, som nu på fjerde År er gennemfärt i Uummannaq bygder. Denne gang var 4 bygder involveret: Niaqornat, Ikerasak, Illorsuit og Nuugaatsiaq. De fälgende sider i rapporten er korte beskrivelser og evalueringer af projektets aktiviteter i År. De tidligere rapporter findes på I september 2006 besägte statsministerens rådgivende udvalg for GrÄnlands Äkonomi Uummannaq Kommune, og udvalget var i den forbindelse på besäg i Ikerasak, hvor man i praksis kunne se, hvilken betydning Uddannelseskaravanen har haft for skolen og lçrerne der. Det fik til resultat, at udvalgets formand professor Christen SÄrensen anbefalede, at projektet forsattes. Hans begrundelser fremgår af den anbefalingsskrivelse, som kan lçses efterfälgende. PÅ baggrund af Christen SÄrensens opbakning og anbefaling ansägte bygdeskolelederne fondsmidler til fortsçttelse af Uddannelseskaravanen, og de bad T&H FleksibelSkole v/hanna A Hansen og Erik Torm om at tage på en fjerde rundrejse, som tovholdere for projektet. Oprindeligt var det BÄrne- og Kulturforvaltningen i Uummannaq Kommune og den davçrende forvaltningschef Kunuunnguaq Fleischer, der tog initiativ til projektet, men det er gennem Årene i häjere grad blevet finansieret af fondsmidler og privat stätte, da kommunens Äkonomiske muligheder har vçret begrçnsede. Projektet er nu for fjerde gang gennemfärt med succes, og det giver grund til at takke alle implicerede, men ikke mindst de fonde, som har stättet projektet nemlig Knud HÄjgaards Fond, som har stättet i 3 År og Nunafonden, som har stättet denne gang. Desuden har T&H FleksibelSkole stättet projektet med betaling af egne midler. Uummannaq, den 30. november 2007 Mathias Therkelsen, Niaqornat Lars Therkelsen, Ikerasak Marie MÄller, Illorsuit Barbara StrÄm-Baris, Nuugaatsiaq Hanna A Hansen og Erik Torm, T&H FleksibelSkole

3 28. feb Til fondene. Anbefaling af fortsättelse af og afslutning af projektet Uddannelseskaravanen pç skolerne i bygderne Nuugaatsiaq, Illorsuit, Ukkusissat, Ikerasak og Niaqornat. Som mangeårig formand for Det rådgivende udvalg vedr. GrÄnlands Ékonomi har jeg ikke kunnet undgå at observere, hvor vigtig uddannelse er for det fremtidige GrÄnland. Dette lå bl.a. bag, at udvalget i 2000-rapporten tog uddannelsesspärgsmålet op til sçrlig behandling. Vi har også overvejet en opfälgning, men har indtil videre lagt til grund, at reformerne af folkeskolen via initiativerne i Den gode skole färst skulle have mulighed for at slå igennem. I mit bidrag til et sçrnummer om GrÄnland: GrÄnlands Äkonomi utopi, realiteter og nordatlantisk sammenligning, der i läbet af meget kort tid offentliggäres i SamfundsÄkonomen, har jeg på mere principiel plan fremhçvet dette. Jeg tillader mig at henvise hertil. Det er desuden ikke tilfçldigt, at der refereres til Uummannaq i artiklen. I begyndelsen af september 2006 var udvalget i Uummannaq, idet vi var blevet anbefalet at rejse hertil for ikke mindst at fälge initiativerne på skoleområdet. Foruden i selve hovedbyen Uummannaq aflagde vi besäg i bygden Ikerasak. Det var en stor oplevelse, isçr fordi vi ikke kunne undgå at mçrke, at der begge steder var en meget engageret skoleledelse og engagerede lçrere. Det var denne oplevelse, der gjorde, at min artikel tager sit udspring i en Uummannaq utopi. Det fälger af ovenstående, at jeg varmt kan anbefale dette projekt, idet der er meget stor sandsynlighed for, at investeringer i unge menneskers skolegang i Uummannaq området vil kunne blive til meget stor gavn for det gränlandske samfund og også blive retningsdannede for det Ävrige GrÄnland. Jeg vedlçgger artiklen: GrÄnlands Äkonomi utopi realiteter og nordatlantisk sammenligning. med venlig hilsen Christen SÄrensen Formand for Det rådgivende udvalg vedr. GrÄnlands Ékonomi Professor, Syddansk Universitet: Odense

4 Niaqornat den 16. til 23.oktober Baggrund Vi har vçret i Niaqornat 2 gange fär, i 2004 og Sidste År var det også Änsket, at vi kom hertil, men det kunne ikke passe ind i tidsplanen. Det kan vçre svçrt på disse kanter. Skolen har 9 elever opdelt i 2 klasser. De små elever i 3.-4.klasse og de store elever i 5., 6., 8. og 9.klasse. Der er 2 undervisere, hvoraf den ene er uddannet fra Nuuk. Han er også skoleleder. Skolelederen er meget Åben for at få hjçlp/supervision udefra. Han fäler sig noget isoleret fagligt, men også i forhold til at bruge sprogene dansk og engelsk. Samarbejdet mellem de to undervisere er dog fint og skolen er et aktiv i det lille samfund. Her er ungdomsklub, pensionistklub, fçllesarrangementer, når lejlighed byder sig f.eks. til juleafslutning i skolen, solfest, fastelavn osv.. Vi har tidligere hjulpet med nye opgaver i forbindelse med den ny forordning fra 2003, både i undervisningen, forçldresamarbejdet og de administrative opgaver. Opgaven Denne gang er fokus på hjçlp til undervisningen. Situationen er, at der skal undervises i fag, som lçrerne ikke mestrer på undervisningsniveau. Meget undervisningsmateriale og vejledninger er på dansk. Skolelederen taler noget dansk, men har svçrt ved at lçse en pçdagogisk instruktion på dansk. Den anden lçrer taler og lçser kun gränlandsk, men forstår dog en del dansk. PopulÇrt sagt lyder opgaven: hvordan kan jeg undervise en klasse med elever fra flere klassetrin i et sprog, jeg ikke mestrer?. Dansk er undervisningsfag fra 1.klasse og engelsk fra 4.klasse. Desuden er al hjçlp, gode idüer eller andet velkomment, også til andre fagområder. SÇrligt har det vçret Änsket for naturfag, hvor det nu er arrangeret, at naturfagsvejlederen fra Uummannaq kommer på besäg i uge 44.

5 Undervisning og vejledning I läbet af ugen kommer vi dagligt på skolen (der er også undervisning lärdag) både i undervisningen og efter skoledagens ophär. Vi lçrer eleverne at kende, ser på materialer og taler med lçrerne. Ind imellem gennemfärer vi eksemplariske undervisningsforläb i Dansk, engelsk og naturfag, baseret på de muligheder, der er til stede på skolen. Der er stor Åbenhed både fra bärn og voksne. Vi udarbejder vejledende programmer, der er lette at fälge på det grundlag, som er til stede i form af materialer og muligheder. Vi kommer med forslag til nyindkäb og kigger lidt på mulighederne i gränlandsk sammenhçng. Skolen er involveret i et solenergiprojekt i samarbejde med Institut for Arktisk Teknolog på DTU Efter aftale med professor Arne Willumsen gav vi under opholdet vejledning i, hvordan målingsprogrammet installeres, käres og läbende afrapporteres. Evaluering Skolelederen udtrykker i den efterfälgende evaluering, at det har vçret til stor hjçlp at få vejledning i sprogfagene, som han ikke er uddannet til at undervise i og i praksis at se, hvordan fremmedsprogsundervisning kan planlçgges og gennemfäres. I det hele taget er der behov for besäg af faglige vejledere udefra jçvnligt og for fortsat kontakt med de andre skoleledere i kommunen fx gennem månedlige telefonmäder, hvor fçlles problemstillinger kan dräftes og afklares. Endelig understreger skolelederen, at det har vçret godt for skolen, at vi har vçret her en hel uge, så bärnene har lçrt os at kende, og så der har vçret god tid til samarbejdet med elever og lçrere.

6 Ikerasak den 25. oktober til 2. november Baggrund Ikerasak er den stärste bygd i kommunen og har dermed den stärste skole med ca. 50 elever. Bygden er efter sigende den eneste i vçkst på grund af gode muligheder for fiskeriet, hvilket også betyder nye elever til skolen fra resten af kommunen. Det er 4.gang, vi er på denne skole, og vi har hver gang mädt stor Åbenhed og velvilje til udvikling både i forhold til den ny forordning, i forhold til den enkeltes undervisning og i forhold til lçrernes eget arbejde med at sçtte fçlles mål og leve op til dem. Det er efter vores mening lykkedes rigtig godt. Sidste År var der 7 lçrere, nu er der kun 6. Til gengçld lçses der en del overtimer. En af lçrerne er ikke uddannet. Hun har dog arbejdet med de små klasser i mange År og er dermed meget erfaren på dette område. Generelt har lçrerne vçret gode til at inspirere hinanden, så undervisningen bliver varieret og kvalificeret. Hver time starter med en gennemgang af skolens vçrdier for at fastholde elevernes ambitioner og gode arbejdsmoral. Det blev sat i gang ved vores besäg sidste År, og det har haft en nçsten mirakuläs virkning på elevernes adfçrd og kompetencer! Vi svinger godt med lçrerkollegiet, og sammen har vi vçret gode til at finde läsninger. Opgaven Skolens leder har pr. mail sendt de Änsker, der har vçret til vores besäg denne gang: ÅrsplanlÇgning, langtidsplanlçgning af undervisning herunder tvçrfaglige projekter, det faglige lçrersamarbejde og teambuilding. Ved det planlçggende mäde den färste arbejdsdag kommer også et Änske om oplçg om Årsager til/pejlemçrker på ordblindhed/dysleksi. Flere lçrere Änsker vores deltagelse i undervisningen med henblik på iagttagelse af enkelt-elever eller supervision til en bedre undervisning. Skolens leder slutter sig til sent i forläbet, da han har vçret i Madrid i forbindelse med et Comenius-projekt, som skolen i det kommende År er deltager i. Undervisning og vejledning PÅ baggrund af det planlçggende mäde fälger vi undervisningen hos flere lçrere (4 ud af 5), der har Änsket vores deltagelse.

7 Den ene klasse har vçret i Danmark 3 uger i läbet af dette efterår og er stolte over deres fremgang i både dansk og engelsk. Eleverne kender os fra tidligere besäg, så der er god kontakt. Et af problemfelterne er nye elever, der ikke har de samme kompetencer. Vi taler om bedre differentiering eller placering på andre hold i en periode. Desuden gives der råd om differentieret undervisning i andre klasser, men lçrerne kan det godt. De har mere brug for, at vi ser dem og giver vores tilbagemelding, der for de meste bekrçfter, at det, de gär, er både velovervejet og kvalificeret. Den svçreste opgave er planlçgningsdelen. Énsket om at alle lçrere laver en Årsplan er kommet ud fra en overvejelse over, hvordan der kan skabes kontinuitet i den undervisning, den enkelte klasse får, og der er enighed om at lave en form for pensum-opgivelse, når et skoleår er gået. Det skulle så give en eventuel ny lçrer mulighed for at bygge ovenpå. LÄsningen bliver tilvejebragt, og er igen et resultat af vores gode samarbejde. Vi finder en overkommelig planlçgningsmodel til at fastholde den enkelte lçrers overblik over de områder, der er indlçrt og de områder, der ligger til nçste periode. Planen giver samtidig gode muligheder for at finde tvçrfaglige temaer, der både lçgger op til samarbejde på trin eller i en klasse mellem flere lçrere. Vi giver en beskrivelse af mulige måder at arbejde (tvçrfagligt) sammen på, ligesom der gives forslag til en Årsrytme i planlçgningsarbejdet. Teambuilding berärer vi kun kort. Egentlig oplever vi denne skole som meget velfungerende, netop fordi de er gode til at sçtte sig mål og efterleve deres beslutninger. De har flere gange refereret til oplevelser, hvor de har fået positive tilbagemeldinger på elevernes kompetencer, på forçldresamarbejdet, ja, i det hele taget omkring respekten for deres arbejde så der er masser af gode teamoplevelser i det. Synes vi! Men vi gär naturligvis opmçrksom på de muligheder, vi kan se ud over dette. Dysleksi/ordblindhed härer ikke netop til vores kompetence, men ved hjçlp af gode kontaktpersoner i Danmark får vi samlet lidt materiale og gode links til oplysning, og vi holder et kort oplçg om nogle af de forudsçtninger, lçseindlçring fordrer. Desuden gennemgås enkelte typiske tegn på lçseforstyrrelser i de färste skoleår. Resten kan de selv finde ud fra vores oplysninger. Evaluering Ved afslutningen af vores ophold gav lçrerne udtryk for, som også antydet i indledningen, at vores besäg i Ikerasak gennem de seneste År har vçret grundlaget for, at skolen har udviklet en god undervisningskultur og faglighed, som er synlig, når eleverne arbejder og dertil et godt samarbejde mellem lçrerne. Vi har formået, at tune prçcist ind på de aktuelle behov på skolen og i et tçt samarbejde med lçrerne at omsçtte dette til en praksis, som lçrerne oplever som noget, de selv har vçret part i at udvikle. Den grundlçggende forudsçtning for denne succes har vçret vores gentagne ophold og arbejde i bygden et tçt samvçr med elever og lçrere. Det blev af en lçrer udtryk nogenlunde således: Vi har behov for, at der kommer nogle erfarne folk udefra, som kan vçre sammen med os i hverdagen, så de med egne Äjne kan se, hvad der foregår, og derudfra give os et kvalificeret medog modspil.

8 Illorsuit den 2. til 7. november Baggrund Vi var i Illorsuit for fjerde gang siden 2004, og hver gang har der vçret en ny skoleleder. Skolen har lige nu 25 elever, hvoraf de 5 er kommet for nylig på grund af 1 families tilflytning til bygden (familien har 7 bärn). Der er 3 lçrere ansat, hvoraf en er lçreruddannet, en er uddannet pçdagog og en er timelçrer, dvs. uuddannet lçrer. Alle tre har vçret tilknyttet skolen i flere År, men ikke kontinuerligt de seneste År. Den uddannede lçrer har siden september fungeret som skoleleder, efter at den tidligere leder rejste fra bygden. Der har manglet kontinuitet i lçrerstaben, hvilket har givet sig udslag i elevernes holdninger, og i deres almindelige kendskab til arbejdsgange og materialer samt naturligvis også i deres faglige udvikling og indlçring. Vi fik oplyst, at nogle af eleverne på mellemtrinnet havde haft 20 forskellige lçrere gennem deres skoleforläb her på skolen. Eleverne er delt i 3 trin, og på mellem- og Çldstetrinnet er der store forskelle på deres faglige niveau. Enkelte elever er indstillet til undersägelse af psykolog, da de falder helt udenfor både socialt og fagligt, ligesom enkelte af de nytilflyttede venter på en undersägelse. Opgaven LÇrerne var lidt modläse overfor opgaven, bl.a. fordi de fälte sig forladt af den tidligere leder, der måtte rejse på grund af sit helbred. Hun var lçreruddannet og havde en del erfaring og overblik, som skolen näd godt af sidste skoleår. Nu har hun efterladt ikke alene ledelsesopgaven (til den lçreruddannede, der i forvejen var ansat på skolen), men også hendes undervisningstimer i bl.a. dansk og engelsk, som er overtaget af den uuddannede timelçrer. Vores opgave blev derfor i färste omgang at komme med vejledning til undervisning i henholdsvis dansk og engelsk på mellemtrin og Çldste trin. Undervisning og vejledning Ud fra vores erfaringer fra opholdet i Niaqornat, sägte vi efter materialer, der ville vçre lette at gå til i denne situation. Vi udarbejdede program for en lektion og gennemfärte eksemplariske forläb, hvor lçrerne deltog som oversçttere og iagttagere, og gennemdräftede forläbene og elevernes arbejde med dem.

9 Ved hjälp af en slags opskrift pç en times forléb, med idñer til differentierede opgaver, og ved hjälp af de fundne materialer sattes bçde elever og lärere ind i arbejdsgangen. Desuden kom vi med vejledning til, hvordan skemaändringer kunne bedre variationen for eleverne.(og lärerne) Der var ikke afsat meget tid til fälles forléb, og den ene lärer er syg den ene dag. Alle pauser blev derfor brugt til dréftelser af de forskellige problemstillinger. Evaluering Umiddelbart var det fint at se og häre en time gennemfärt efter vores vejledning og til stor tilfredshed hos både lçrer og elever. SÅ det er vores indtryk, at de vil kunne komme videre ad den vej. LÇrerne gav udtryk for, at vores vejledning både var velkommen og meget brugbar for dem. I det videre samarbejde vil lçrerne kunne inspirere hinanden, fordi de tidligere har arbejdet sammen og de kender hinanden godt. Vores forslag til skemaçndringer blev umiddelbart gennemfärt til alles tilfredshed. Afsluttende sagde lçrerne, at de havde stort behov for besäg af gçstelçrere, der kunne vise dem hvordan i en lçngere periode og både pçdagogisk og fagligt. Det der er afgärende for en vedholdende og varig udvikling af skolen er, at hjçlpen bliver givet på baggrund af, at gçstelçrerne opholder sig i bygden og på skolen i samvçr med de konkrete elever og lçrere.

10 Nuugaatsiaq den november Baggrund Det var 4. gang, at vi besägte Nuugaatsiaq i forbindelse med uddannelseskaravanen. Elevtallet er nu på 16, hvorfor der kun er ansat 2 lçrere i År, mod 3 sidste År. De to ansatte skolelederen og den anden lçrer arbejder sammen på 3. År. Dermed er der god kontinuitet i arbejdet på trods af de sparsomme ressourcer. Ved hjçlp af holddeling går skemaet op for både små og store, og der undervises i 3 hold. Der er stort behov for skolen som bärnenes trygge base, og der tages hånd om bärnene hele vejen rundt. FÇlles morgensamling med rolig opvågning, samtale, oplçsning og sang, mulighed for et morgenmåltid og vel-organiseret forçldrebetalt frugtordning er noget af det, der er med til at skabe disse rammer. Skolens leder lçgger både hjerne og hjerte i arbejdet på skolen, og der stilles krav til eleverne, så de forstår, at de skal blive dygtige og vçre omhyggelige med alt, hvad de gär. Skolens traditioner samler hele bygden flere gange om Året, og skolen er i det hele taget ramme om mange aktiviteter i det lille samfund. Opgaven De små bygdeskoler fäler sig ofte oversete hvad angår hjçlp og bevågenhed fra kommunen eller fra fagpersoner udefra i det hele taget. Der er et stort behov for, at kunne dräfte pçdagogiske og faglige spärgsmål med udefra kommende lçrere og fagfolk. Opgaven her gik derfor mest på dräftelser af forskellige problemområder i pçdagogik og undervisning såvel som i skoleadministration og muligheder for forskellige tiltag til gavn for eleverne og samarbejdet omkring skolen som kulturcenter i bygden. Udveksling af tanker og ideer og samarbejde mellem skolelederne i kommunen er tilsyneladende på stand by for tiden, hvorfor der var brug for supervision i forhold til flere områder. Endelig blev det aftalt, at vi skulle gå ind i undervisning af eleverne, både med observationer og som vikarer.

11 Undervisning og vejledning Under hele forläbet foregik der samtaler og dräftelser, som samtidig tjente den opgave at vçre vejledning og supervision. DrÄftelserne blev taget op läbende i pauser og efter bärnenes undervisningstid. Da vi kendte begge lçrere fra de foregående besäg, var det ikke noget problem at tage emner op, vi tidligere havde arbejdet med, og vi kunne således vçre med til at vurdere, hvordan det gik nu. Som inspiration til morgensamlingen sang vi lidt på dansk ligesom tidligere År, og vi har vçret vikarer på dansk hos de mindste elever, der er glade for lidt afveksling. Det var helt uproblematisk at gå ind i undervisningen, da eleverne er meget selvstçndige og Åbne. Vi fulgte enkelte undervisningsforläb og rådgav i den forbindelse om specifikke problemer med enkelt-elever. Selve undervisningen forläber i Ävrigt uden problemer. Endelig var der brug for lidt overblik over, hvordan man kan afdçkke lçseproblemer eller andre problemer med indlçring, så vi gennemgik sammen nogle af de karakteristika, der findes indenfor området. Det kan stätte lçrernes egen vurdering af eleverne. Evaluering Det er vores fornemmelse, at den stärste hjçlp er, at vi i det hele taget kommer og er til rådighed for både bärn og voksne. Da vi jo har set de andre bygdeskoler, har vi et meget godt billede til sammenligning og idüer til inspiration bygderne imellem, men i virkeligheden burde det også vçre muligt for bygdelçrerne, at de kunne besäge hinanden i en uge eller 14 dage ad gangen til gensidig inspiration! Begge lçrere gav ved afslutningen af vores ophold udtryk for, at de har vçret glade for vores besäg, og at vi bare ved vores tilstedevçrelse og de daglige dräftelser har vçret med til at hjçlpe dem videre. De har kunnet tale med os om det, der optager dem og har fået inspiration og vejledning på flere områder. Vi har kunnet iagttage de fremskridt, der er gjort på skolen med undervisningen og bärnenes indstilling til at vçre elever. NÅr vi ser på lçrernes evaluering og vores iagttagelser under et, så er det tydeligt, at det der betyder noget er, at vi er vendt tilbage flere gange i de sidste 4 År og har kunnet give tilbagemeldinger, som har kunnet bruges, fordi vi har kendt stedet og de har kendt os og vçret trygge ved vores fçrden på skolen.

12 Afsluttende overvejelse om skoleudvikling i bygderne v/hanna A Hansen og Erik Torm Indledning Baggrunden for de fälgende betragtninger er, at vi i oktober-november 2007 har gennemfärt den fjerde bygderundtur (Uddannelseskaravanen) i Uummannaq Kommune. Under vores ophold i bygderne har vi med egne Äjne og Äre set, härt og erfaret, at det arbejde, som vi påbegyndte med et Inerisaavik skoleudviklingskursus for bygdeskolernes lçrerteam i efteråret 2001 og siden har fulgt op med 2-3 ophold i hver af bygderne, har båret frugt. De vigtigste tegn er, at der er synlige resultater i elevernes adfçrd, i lçrernes samarbejde og i undervisningens tilrettelçggelse og gennemfärelse. Men det bekrçftes også af skoleledernes og ikke mindst lçrernes egne udsagn. Vi tär således nu med sikkerhed sige, at vi har erfaret os frem til en kursusform og en rådgivningsmetode, der har gennemslagskraft, og som virker i det lange läb. ForudsÄtninger for skoleudvikling Det er vores grundlçggende erfaring, at hvis der skal ske en mçrkbar skoleudvikling i bygdeskolerne i retning af Atuarfitsialak, så skal der bygges på lçrernes egne forudsçtninger med fodfçste i det, de i forvejen kan og ved. Der skal tages udgangspunkt i lçrernes egen nçrmeste udviklingszone (Mogens Hansen, 1997). Der skal også tages udgangspunkt i lçrernes egne ustrukturerede erfaringer fär der doceres en overordnet teori om lçring og undervisning og en hertil relateret eksternt defineret metode (Tom Tiller, 1998). Endelig skal der tages udgangspunkt i, at det er en fçlles sag at skabe skoleudvikling. For at kunne ivçrksçtte skoleudvikling, skal der ske en fçlles uddannelse og opgradering af skoleleder og lçrere sammen. Det virker IKKE med henblik på skoleudvikling, at lederen eller enkelte lçrere bliver pçdagogisk eller faglig opgraderet på kurser vçk fra bygden. Personligt kan det måske godt have betydning, men man skal vçre gjort af et sçrligt stof, hvis kollegerne skal påvirkes til at Çndre praksis. Kollegerne lytter gerne, men gär i Ävrigt, som de plejer! Det fälgende er en beskrivelse af näglebegreberne i relation til vores arbejdsmetode: ForudsÄtninger for forandringer pç en bygdeskole God skoleledelse Skolens leder skal evne at skab et samarbejdsklima, hvor tryghed og anerkendelse er näglebegreber. Skolens leder skal også gerne have visioner om skolens og bygdens fremtid for at kunne skabe en udviklingsorienteret skolekultur. Uddannede lårere Flertallet af skolens lçrere skal vçre lçreruddannede eller besidde en faglig uddannelse på häjt niveau.

13 TimelÇrere med lokale kompetencer kan vçre godt for sammenhçngskraften med lokalsamfundet og forankringen af den lokale skoleudvikling. Kontinuitet i ledelse og personale Langtidsholdbar skoleudvikling forudsçtter stor kontinuitet i personalegruppen. Hvis der er for mange og for hyppige udskiftninger, er det svçrt at fastholde sammenhçng og videreudvikling i skolekulturen. Forandringsmetoder i samarbejde med leder og lärere: FÅlles samtale FÇlles samtaler omkring status, mål, tegn, planlçgning, handling og evaluering ud fra skolens aktuelle situation og ud fra lçrernes nçrmeste udviklingszone. Vi arbejder med baggrund i udviklingsspiralen og SMTTE-modellen, men uden at docere disse modeller for lçrerne. (Frode Boye Andersen, 2000) FÅlles kursus/instruktion KursusforlÄb og instruktioner planlçgges på stedet ud fra fçlles samtale og på baggrund af skolens og lçrernes behov og Änsker Klasserumsobservation Ud fra lçrernes egne Änsker tilbyder vi os som observatärer af undervisning, lçrerinteraktion med eleverne, problemelever m.v. Individuel supervision Skoleleder og lçrerne tilbydes individuel supervision ud fra konkrete behov og problemstillinger, som der Änskes hjçlp til eller vejledning. Individuel supervision sker også på baggrund af klasserumsobservation. Undervisning af elever Efter Änske har vi medvirket i undervisning af elever fx i fremmedsprog, så lçrerne har kunnet vçre i en form for praktik med efterfälgende didaktisk samtale. Det er i samspillet mellem disse 5 forandringsmetoder, at lçrere klçdes på til at skabe målrettet skoleudvikling og varige forandringer med effekt for elevernes faglige og sociale lçring og udvikling. Kurser i det nye er ikke tilstrçkkeligt til at skabe forandring! Indhold i fälles kursus og instruktion: Indholdet udgär en sammenhçngende pçdagogisk platform med udgangspunkt i Atuarfitsialak. Indholdet skal altid sammentçnkes med skolens aktuelle situation og lçrernes nçrmeste udviklingszone. Den fälgende grafiske oversigt er et forsäg på at beskrive indholdsuniverset i sin helhed. Det er vigtigt, at helheden er bagvedliggende i det forläb, der afvikles på bygdeskolen, men vçgten lçgges på de indholdselementer i helheden, som aktuelt er skolens og lçrergruppens behov, og som kan udfordre til nye handlinger.

14 MÇlet er en lokal fleksibel skole, der er kulturelt forankret i det gränlandske samfund og globalt orienteret i sin fremtidsvision. Det skal vçre en skole, der både har rädder og vinger! Kunne en skole som er forankret i en kultur, som bärnene ikke har noget forhold til, skabe gode og lige vilkår for lçring? (Tom Tiller, 1998). Svaret er nej! Konsulenternes/InstruktÉrernes kompetencer Et grundigt kendskab til folkeskoleforordningen og folkeskolens bekendtgärelser er en selvfälgelig forudsçtning. Men grundlçggende er det vigtigt, at konsulenterne har en dyb indlevelsesevne i bygdernes vilkår. Det gçlder både kulturelt, socialt og udviklingsmçssigt. Desuden er det vigtigt at etablere en tryg samtale med bygdeskolens leder, lçrere og elever og skaffe sig indsigt i skolens arbejdsmiljä, og at man er i stand til at arbejde med helheden, som ovenfor beskrevet. ForudsÇtningen for at kunne gäre en forskel er, at man har fingeren på pulsen med hensyn til forudsçtninger og behov på skolen. Det kan man kun skaffe sig gennem lçngere ophold og gentagne besäg i bygden.

Rapport: Uddannelseskaravanen 2006

Rapport: Uddannelseskaravanen 2006 Rapport: Uddannelseskaravanen 2006 Jeg synes, at I er blevet s meget en del af bygden, at jeg kom til at t nke, om ikke I skulle ud at s tte langline i dag. (citat fra en grƒnlandsk l rers evaluering)

Læs mere

Hvis du vil arbejde med bärns ret til sundhed, kan du f.eks. se på noget af det, der skal hjçlpe os med at leve op til artikel 24.

Hvis du vil arbejde med bärns ret til sundhed, kan du f.eks. se på noget af det, der skal hjçlpe os med at leve op til artikel 24. Artikel 24 i BÄrnekonventionen handler om, at bärn har ret til et sundt liv. Samfundet skal särge for, at bärn lever under ordentlige forhold, forebygge at bärn blive syge og give behandling til dem, der

Læs mere

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de

Læs mere

Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune

Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune September-oktober 2006 1. Rapport om fjernundervisningsforläb i Ukkusissat Baggrund for undervisningsforläbet i Ukkusissat: Onsdag den 20.september 2006

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse.

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse. 1 Tilsynserklæring for Odense Privatskole i skoleåret 2015/2016 Af tilsynsførende Fadime Ekici Vejle d. 30 maj 2016 Skolens adresse: Åsumvej 21,5240 Odense NØ Skolekode:280656 Jeg, Fadime Ekici har fået

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport. NGG Skolekode 227008 2014/2015

Tilsynsrapport. NGG Skolekode 227008 2014/2015 Tilsynsrapport NGG Skolekode 227008 2014/2015 Som tilsynsførende på NGG, har jeg været på besøg på skolen 4 gange i skoleåret 2014/2015. Jeg har haft møder med skolens ledelse, elevrådet og har ved klassebesøg

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse? Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? 1969 1981 1984 1989 1984 1983 2002 2001 1998 1992 1996 2007 1987 1998 2002 1975 1970 1983 Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 September 2008 130 til stormøde 130 forældre og medarbejdere deltog i stormøde om

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole UMV Sådan! Dato: 03.04.2013 Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 01.04.2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Fra visioner til handlinger. Status.

Fra visioner til handlinger. Status. Fra visioner til handlinger. Status. Livet er fuldt af valg, og disse er aldrig ligegyldige heller ikke i arbejdslivet. Som bekendt lever vi et forandringssamfund, hvor der konstant opstår og stilles nye

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Med Markus på gymnasiet Specialundervisning på Italiensk No. 2

Med Markus på gymnasiet Specialundervisning på Italiensk No. 2 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Med Markus på gymnasiet Specialundervisning på Italiensk No. 2 Markus, elev i 2. klasse på landbrugsgymnasiet Jeg har fået lov til at besøge Landbrugsgymnasiet

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Hops på Jobs. Gartneriet Thoruplund. Holluf Pile skole. VVS Firmaet TH. Jensen A/S. 1. Projektbeskrivelse s. 2-4. a. Brev til virksomhederne s.

Hops på Jobs. Gartneriet Thoruplund. Holluf Pile skole. VVS Firmaet TH. Jensen A/S. 1. Projektbeskrivelse s. 2-4. a. Brev til virksomhederne s. Hops på Jobs Gartneriet Thoruplund Social og sundhedsskolen Kold college Dyr og planter Plejecenteret EVG Holluf Pile skole Kompan Syddansk Erhvervsskole VVS- Energiuddannelsen Handelsskolen Tietgen HG

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud Beskrivelse af målgruppen: Til U&B-afdelingen visiteres normaltbegavede elever med svære personligheds- og kontaktmæssige vanskeligheder, som kræver længerevarende

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere