Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23"

Transkript

1 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen /LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej Velkomst og godkendelse af dagsorden Oplæg ved formanden Bilag 1: Dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 2a: Udkast til referat af møde nr. 34 i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Bilag 2c: Opfølgning vedr. huslejebetaling på Skovskolen 3. Status for strukturændringer på KU Orienteringspunkt. Oplæg ved centerledelsen. Bilag 3a: Bidrag fra LIFE og NAT til KUs bestyrelses beslutningsgrundlag Bilag 3b: Beskrivelse af institutstruktur og uddannelsesområdet på det kommende SCIENCEfakultet Bilag 3c: Organisering af afd. 2 og 34 på de nye Science institutter 4. Ny udpegningsperiode for Centerbestyrelsen Beslutningspunkt. Oplæg ved centerledelsen Bilag 4a: Foreløbig liste over medlemmer af Centerbestyrelsen i 2012 Bilag 4b: CV for landskabsarkitekt MAA Torben Schønherr 5. Opfølgning på Budget 2011 samt status for Budget 2012 Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 5a: Kvartalsrapport - budgetopfølgning 2011 Bilag 5b: Udkast til Budget 2012 Bilag 5c: Oversigt over kontrakter indgået i Resultatkontrakt med Miljøministeriet Orienteringspunkt. Oplæg ved centerledelsen Bilag 6a: Oversigt over sagsbehandlingen vedr. Kontrakt Bilag 6b: Kontrakt om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Miljøministeriet Bilag 6c: Faglige emneområder for myndighedsbetjeningen 2012 Bilag 1.1 til Kontrakt Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 8. Orientering og meddelelser Orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 9. Forslag til mødedatoer i 2012 Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 9a: Forslag til mødeplan for 2012 Bilag 9b: Forslag til temadrøftelser i Centerbestyrelsen i Eventuelt I umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes kl. 14: møde i Aftagerpanelet for Skov, Landskab og Planlægning. Materialet hertil fremsendes særskilt.

2 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /DGC MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato december 2011 Dagsordenspunkt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Type Beslutnings- og orienteringspunkt Sagsfremstilling Udkast til referat blev udsendt til Centerbestyrelsen den 24. oktober Der er efterfølgende indkommet følgende kommentarer, som er medtaget i bilag 2a: fra Grete Bertelsen En enkelt rettelse:..en del af de indefrosne midler fra 2009 er blevet frigivet i 2010, og forventes at blive det igen i Ændres til:..en del af de indefrosne midler fra 2010 er blevet frigivet i 2011, og forventes at blive det igen i fra Jens Kristian Poulsen: Har en enkelt rettelse til referatet under punkt 4: Teksten: Jens Kristian Poulsen påpegede, at selv om omstruktureringen kan være den rigtige løsning, vil det ikke kunne forventes at være effektivt før om måske 5 år. Rettes til: Jens Kristian Poulsen påpegede, at omstruktureringer kan være udemærkede til at ruske op i fastlåste gamle organisationsstrukturer, men at det næppe kan påstås at S&L de senere år har stået stille rent organisatorisk. Tværtimod synes man nu at blive en brik i en større sags tjeneste på et tidspunkt, hvor man knapt har fundet sine egne ben, og isoleret set med Skov- og Landskabssektorens briller, er det ikke optimalt. Opfølgning fra tidligere møder: På 33. møde blev der udtrykt ønske om en ændring i proceduren for opkrævning af husleje for skovskole-studerende, således at husleje kan indbetales via betalingsservice. Skovskolen har i flere år haft tab på grund af manglende eller stærkt forsinket betaling fra lejerne og i forbindelse med fusionen med KU blev der i en overgangsperiode ikke udsendt faktura på huslejeinddrivelsen. Af bilag 2c fremgår en redegørelse for opfølgning på sagen. Indstilling Bilag Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning 2a: Udkast til referat af det 34. møde i Centerbestyrelsen 2b: Opfølgningsliste 2c. Opfølgning vedr. huslejebetaling på Skovskolen

3 3 CB-møde nr. 35, bilag 2a Skov & Landskab /DGC Foreløbig godkendt Referat af 34. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Den 4. oktober 2011, kl på Skovskolen i Nødebo Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Opfølgning på Budget 2011 samt udkast til Budget 2012 Strukturændringer på KU Undersøgelse af Skov & Landskabs interessenter 2011 Status for arbejdet med Strategi Udkast til Udviklingsmål 2012 Godkendelse af Resultatkontrakt med Miljøministeriet Bestyrelsens selvevaluering 2011 Ny udpegningsperiode for Centerbestyrelsen Temadrøftelse: Perspektiver for Skovskolen Arbejdet i de Rådgivende Udvalg Orientering og meddelelser Næste møde Eventuelt Deltagere Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) fra kl Vicedirektør Agnete Thomsen (næstformand) Direktør Jens Kr. Poulsen Adm. dir. Carsten With Thygesen Direktør Jan Eriksen Kontorchef Lene Holm Prodekan Grete Bertelsen (observatør) Lektor Lone Søderkvist Kristensen Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup (observatør) Studerende Kristian Jepsen (for Magnus Østergaard Knudsen) Studerende Astrid Jakobsen Kirk Studerende Line Hindborg Daglig ledelse: Direktør Niels Elers Koch Sekretariat: Sekretariatsleder Lykke Hindsgaul Direktionssekretær Dorthe Gartmann (referent) Orenæs Naturstyrelsen Stiftelsen Sorø Akademi HedeDanmark a/s Friluftsrådet Odense Kommune LIFE Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Afbud: Centerchef Jon Pape Københavns Kommune 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Agnete Thomsen bød velkommen på vegne af formanden, og meddelte, at der var afbud fra Jon Pape. Magnus Knudsen var repræsenteret ved stedfortræder Kristian Jepsen. Dagsordenen blev prioriteret, således at punkt 5 Undersøgelse af Skov & Landskabs interessenter 2011 blev flyttet frem til starten af mødet. Punkt 11 Temadrøftelse: Perspektiver for Skovskolen blev indledt i forbindelse med Anders Bülows oplæg og rundvisning på Skovskolen før mødet. Herefter blev dagsordenen godkendt. Niels Elers Koch præsenterede Lykke Hindsgaul, der er tiltrådt i stillingen som sekretariatsleder, og blandt andet skal varetage mange af Poul Hjort Hansens tidligere opgaver.

4 4 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 33. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Der var ikke indkommet kommentarer til referatet, der herefter blev godkendt. Opfølgningslisten gav ikke anledning til bemærkninger. Undersøgelse af Skov & Landskabs interessenter 2011 Morten Kvistgaard, Evaluators.EU Aps, præsenterede og gennemgik interessentanalysen, der er gennemført med 34 interviews af centrale personer, som repræsenterer myndigheder, erhverv, NGO er og forskningskolleger. Undersøgelsen har haft fokus på kvalitet, relevans og anvendelighed på centrale områder som forskning, rådgivning, undervisning og formidling, og har resulteret i en række input til afdækning af interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler. Rapporten, der kan læses på S&L s hjemmeside, dokumenterer generelt stor tilfredshed blandt interessenterne, dog med en stigende utilfredshed i forhold til, at nogle af uddannelserne synes at bevæge sig væk fra det anvendelsesorienterede. Rapporten giver afslutningsvis en række anbefalinger, herunder i forhold til styrkelse af S&L s kerneområder samt styrkelse af videnskæden fra grundforskning til anvendelsesorienteret forskning, undervisning og rådgivning. Jens Kristian Poulsen rejste problemstillingen, at universiteterne synes at bevæge sig væk fra den anvendelsesorienterede forskning og mere mod grundforskningen, hvilket han mente ikke er i erhvervets interesse. Grete Bertelsen noterede sig, at erhvervet efterlyser en mere praksisnær tilgang særligt i landskabsarkitektuddannelsen. Hun understregede, at fakultetsledelsen ønsker et tæt samarbejde med erhvervet, og hun vil tage emnet op til drøftelse i Aftagerpanelet, hvor også studielederen inviteres. Astrid Jakobsen Kirk undrede sig over, at landskabsarkitekterne ikke er repræsenteret i Centerbestyrelsen, idet hun udtrykte tilfredshed med at Jacob Kamp repræsenterer uddannelsen i Aftagerpanelet. Hun oplyste, at spørgsmålet om hvorvidt det praksisnære skal være en del af Landskabsarkitekt- og/eller Have- og Parkingeniør-uddannelsen optager de studerende meget, samt at de landskabsarkitektstuderende ønsker det praksisnære tilbage i fokus i deres uddannelse. Niels Elers Koch anførte, at interessentanalysen er igangsat før KU s udmelding om de kommende strukturændringer, og at han anser den som et værdifuldt informationsmateriale for S&L i den kommende fusionsproces. Han bemærkede videre, at analysen vil blive fulgt op via individuel dialog med de deltagende interessenter i undersøgelsen. Endvidere tilføjede han, at landskabsarkitekter er repræsenteret i Centerbestyrelsen ved Jon Pape, ligesom flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har landskabsarkitekter ansat. Agnete Thomsen var enig i, at analysen er foretaget på et godt tidspunkt i forhold til de kommende strategiske drøftelser af, hvordan S&L skal udvikle sig, herunder særligt overvejelser om den disciplinorienterede kontra den sektor-/professions-orienterede forskningstilgang i den nye institutstruktur. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 3. Opfølgning på Budget 2011 samt udkast til Budget 2012 Bilag 3a. Kvartalsrapport for 2. Kvartal 2011 samt udkast til budget Bilag 3b. Oversigt over kontrakter indgået i Niels Elers Koch oplyste, at forventningerne til årets resultat er revurderet, således at der nu forventes et overskud på ca. 3 mio.kr.. Budgettet for 2012 baseres på et meget groft overslag, og viser på nuværende tidspunkt en balance. Jens Kristian Poulsen udtrykte bekymring for, hvorvidt et overskud i indeværende år vil blive indefrosset i lighed med tidligere år. Grete Bertelsen oplyste hertil, at en del af de indefrosne midler fra 2010 er blevet frigivet i 2011, og forventes at blive det igen i Endvidere har KU s ledelse åbnet for muligheden, at yderligere midler kan komme til udbetaling i forbindelse med gennemførelse af den kommende fusionsproces. Formanden var meget tilfreds hermed. Niels Elers Koch var ligeledes tilfreds med, at der er en opsparing, der bl.a. kan bruges til at realisere fusionen.

5 Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til 5 efterretning. 4. Strukturændringer på KU Bilag 4a: Dekan Per Holten-Andersens præsentation den 20. sep Bilag 4b: Opfølgning på NAT-LIFE ledermøde den med 3 underbilag. Bilag 4c: ØPP s indstilling er klar (mail af med 2 underbilag). Bilag 4d: Overordnede problemer og muligheder med grovskitsens struktur for Skov & Landskab. (Bilag 4d med 5 underbilag blev eftersendt alene pr. den ). KU s bestyrelse har bedt rektor og dekanerne for fakulteterne LIFE, NAT, SUND og FARMA om at igangsætte en proces for omorganisering af forskningen og uddannelserne på disse fire fakulteter. Det foreløbige resultat heraf er et oplæg om sammenlægning af de fire fakulteter til to, således at de natur- og biovidenskabelige områder samles i et nyt natur- og fødevarevidenskabeligt fakultet. Fakultetsledelserne har udsendt en grovskitse for den nye organisering, der er i en inputsfase frem til den 26. oktober. Ifølge grovskitsen vil Skov & Landskab indgå i et nyt institut sammen med det nuværende Institut for Geografi og Geologi og med det foreløbige navn Department of Geoscience & Natural Ressource Management. S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning (ØPP) overføres ifølge grovskitsen til en nyt Department of Ressource Economics. Niels Elers Koch indledte punktet med en gennemgang af processen for de kommende strukturændringer. Der er nedsat 10 arbejdsgrupper én for hver af de 10 nye institutter i grovskitsen bestående af institutledere fra de nuværende 20 institutter. Niels Elers Koch indgår i 7 af arbejdsgrupperne. Disse arbejdsgrupper er ansvarlige for udarbejdelse af detailbeskrivelser for de nye institutter inden den 10. oktober, kl. 12. Han oplyste, at S&L s to øvrige skovrelaterede afdelinger måske bl.a. for at styrke det disciplinorienterede og som følge af de mange nedskæringsrunder på S&L og den svigtende økonomiske opbakning fra erhvervet og til det tværvidenskabelige har indstillet, at disse afdelinger udskilles af S&L og overflyttes til Department of Plants and Environment. For at imødekomme de indvendinger, der ligger til grund herfor hos medarbejderne, samt indvendinger fra interessenter og KU, er de relevante institutledere blevet enige om at foreslå, at der opbygges 5 centre på tværs af de involverede institutter. Figur, der viste dette, blev omdelt. Niels Elers Koch oplyste videre, at Fakultetsledelsen har bedt ham om at være institutleder for den nye Department of Geoscience & Natural Ressource Management. Samtidig hermed har han fået fakultetsledelsen opbakning på 4 centrale punkter: (1) at Miljøministeriet skal være tilfredse i forhold til resultatkontrakten, der fortsat skal understøttes af en Centerbestyrelse, (2) at den nye bygning på Rolighedsvej 23 skal rumme skov- og landskabsforskningen som betinget af Villum Fonden i forbindelse med Fondens bevilling til bygningen, (3) at medarbejderne i S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning skal kunne vælge individuelt, da ikke alle er fag-økonomer, samt (4) at Skovskolen fortsat vil være en del af det nye institut. Agnete Thomsen så udviklingsperspektivet i en ny organisering som et godt grundlag for en vækststrategi, og fandt, at sammenlægningen af S&L med Institut for Geografi og Geologi vil tilføre gode, relevante kundskaber for myndighedsbetjeningen fremover og at der vil være synergi effekter at høste. Hun udtrykte stor tilfredshed med, at Skovskolen fortsat vil være en del af det nye institut, da Skovskolens uddannelser er vigtige for Miljøministeriet. Hun udtrykte bekymring for, hvorvidt Miljøministeriet fremover vil kunne genfinde sin bevilling til S&L i den nye struktur. Det vil være bekymrende, hvis KU ikke fortsat vil kunne levere relevant og tilfredsstillende myndighedsbetjening, således som det hidtil har været tilfældet. Det er afgørende, at Miljøministeriet let og hurtigt kan få den forskningsbaserede myndighedsbetjening af god kvalitet, som Ministeriet efterspørger. Særligt var hun bekymret for, om S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning på sigt vil bevæge sig væk fra den sektor-/anvendelses-orienterede forskning, og dermed vil miste interessen for at levere myndighedsbetjening. Hun så derfor forslaget om det tværgående Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning som en fornuftig og nødvendig løsning, under forudsætning af, at institutlederen for S&L s nye institut samt dette tværgående center, der skal forvalte resultatkontrakten, er den samme person. Lene Holm pegede på, at sundhedsområdet er vigtigt og foreslog, at samarbejdet omkring dette allerede nu indtænkes i de tværgående netværk. Yderligere mente hun, at forandring er velkommen, og så det ligeledes som rigtigt med sammenlægningen med geograferne, der kan bidrage med bl.a. grøn infrastruktur, hvilket område indgår i det nye regeringsgrundlag og i EU s fokus. Hun undrede sig over skovafdelingernes ønske om at udskille sig, og opfordrede dem til at genoverveje potentialet i det nye institut, S&L indgår i. Jens Kristian Poulsen påpegede, at omstruktureringer kan være udemærkede til at ruske op i fastlåste gamle organisationsstrukturer, men at det næppe kan påstås at S&L de senere år har stået stille rent organisatorisk. Tværtimod synes man nu at blive en brik i en større sags tjeneste på et tidspunkt, hvor man knapt har fundet sine egne ben, og isoleret set med Skov- og Landskabssektorens briller, er det ikke optimalt.

6 6 Han tilsluttede sig endvidere bekymringen over, at S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning udskilles fra S&L, og understregede, at den fysiske samhørighed vil være yderst vigtig for et fortsat tæt samarbejde. Grete Bertelsen understregede, at formålet med omorganiseringen er at skabe en synergieffekt for forskningen og uddannelserne. Kriterierne har været institutter med en rimelig størrelse, miks af grund- og anvendelsesorienteret forskning samt med vægt på støtte fra interessenterne. Det erhvervsorienterede aspekt understreges ved udpegning af en ny prodekan for erhvervs- og myndighedsbetjening. Hun var enig i, at Skovskolen er vigtig, og fremhævede, at det nye regeringsgrundlag betyder, at uddannelserne til professionsbachelor fremover vil have fælles ministerielt ophæng med universitetsuddannelserne. Hun oplyste yderligere, at der nu er nedsat 6 nye aftagerpaneler ved LIFE, herunder Aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning, og at disse fortsætter. Carsten With Thygesen så det som positivt med større institutter, hvor grundforskningen kan understøtte det anvendelsesorienterede med en mere dybtgående forskning. Han anså det for særdeles vigtigt, at studerende får mulighed for det helhedsorienterede, og at det praksisnære indgår i uddannelserne. Herudover appellerede han til, at der sendes et klart budskab om, at skovforskningen og -uddannelserne, herunder også Skovskolen, forbliver en del af det nye S&L, og hilste forslaget om det tværgående Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning velkomment. Han understregede i den forbindelse, at fysisk tæthed i miljøet er absolut nødvendigt for et fortsat tæt samarbejde. Jan Eriksen tilsluttede sig de af Niels Elers Koch nævnte 4 forudsætninger som et godt grundlag for de kommende strukturændringer, og håbede, at også Miljøministeriet kan bakke op herom, da der ellers vil forsvinde noget meget vigtigt for skov-, landskabs- og planlægningsområdet. Yderligere tilsluttede han sig vigtigheden af, at sundhedsaspektet i forbindelse med friluftsliv og planlægning fortsat bliver et område, instituttet beskæftiger sig med. Han mente derfor også, at det er vigtigt, at S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning ikke flytter sig for langt væk forskningsmæssigt. Jens Kristian Poulsen udtrykte bekymring for, hvorvidt det er muligt at formidle den foreslåede organisationsstruktur med institutter og tværgående centre til omverdenen, og mente at der i givet fald ligger en meget stor opgave her. Carsten With Thygesen var enig heri og opfordrede bestyrelsen og interessenterne til at bakke op om den nye struktur gennem påpegning af de nye muligheder. Agnete Thomsen anerkendte Centerbestyrelsens bekymring for, hvorvidt resultatkontrakten mellem Skov & Landskab og Miljøministeriet bibeholdes og for hvad indholdet af en sådan kontrakt måtte være. Hun understregede, at dette alene er ministeriets beslutning. Hun påpegede, at ministeriets behov for forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende skov, landskab og planlægning er afspejlet i den gældende resultatkontrakt. Jette Ljunggren spurgte til, hvorvidt der foreligger en plan for at få de administrative rutiner på plads, så organisationen kan køre uden problemer på trods af fusionerne. Grete Bertelsen oplyste hertil, at dette er i proces, samt at det er en stor styrke, at Marianne Rønnebæk er ansat som fakultetsdirektør for begge fakulteter. Arne Hebbelstrup udtrykte på vegne af Skovskolens medarbejdere bekymring over, S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning flytter til et andet institut, og særligt hvis de to øvrige skovafdelinger også forsvinder. Dette vil i givet fald gøre det svært for samarbejdet omkring bl.a. professionsbacheloruddannelserne. Formanden konstaterede, at det er en stor tryghed for skov- og landskabsområdet, uddannelserne, Miljøministeriet og erhvervet, at Niels Elers Koch fortsat sidder for bordenden i en årrække. Han udtrykte dog bekymring for, hvorvidt det er muligt at bibeholde samarbejdet med S&L s Afdeling for økonomi, politik og driftsplanlægning (ØPP), der vil være en del af en anden struktur uden bestyrelse. Niels Elers Koch oplyste hertil, at ØPP vil indgå i et institut, der ligeledes har en rådgivende bestyrelse, svarende til S&L s bestyrelse. Formanden spurgte yderligere til økonomien i det nye institut. Niels Elers Koch var fortrøstningsfuld i forhold hertil. De eksakte tal kendes endnu ikke; men Institut for Geografi og Geologi har en basisbevilling på ca. 70 mio.kr. årligt, og med den forventede budget-model og den omfattende undervisning, som det nye institut vil have, ser det fornuftigt ud. Han udtrykte endvidere tiltro til, at KU i denne fusionsproces ikke vil foretage nedskæringer, da det vil være ødelæggende for processen. Niels Elers Koch understregede vigtigheden af, at Miljøministeriet er tilfreds, da det har afgørende betydning for, hvorvidt der kan holdes sammen på forskning, uddannelser, rådgivning og formidling indenfor skov-, landskabs- og planlægningsområdet. Han udtrykte også tilfredshed med, at hele området fra professionsbachelor til ph.d. nu bliver samlet i ét ministerium, og stor tiltro til fakultetets varetagelse af den administrative styring fremover ved udpegningen af den nye fakultetsdirektør. Formanden konkluderede, at Centerbestyrelsen er ængstelig for den situation, som S&L befinder sig i med nye organisationsændringer og dernæst forventeligt en organisatorisk og fysisk flytning af S&L s Afdeling

7 7 for økonomi, politik og driftsplanlægning som resultat heraf. Centerbestyrelsen er ikke på nuværende tidspunkt blevet bedt om at komme med en udtalelse; men vil følge situationen meget tæt og agere kraftigt, hvis det bliver nødvendigt. Han bad derfor om, at bestyrelsen fortsat holdes løbende orienteret om udviklingen i strukturændringsprocessen. Status for arbejdet med Strategi Bilag 6a: Udkast til Strategi Niels Elers Koch orienterede om medarbejdernes inddragelse i processen, der blandt andet fandt sted i forbindelse med den nyligt afholdte personalekonference, hvor medarbejderne fordelte sig i grupper og kom med mange værdifulde input til strategien. Processen vil nu blive stillet i bero, indtil den nye institutstruktur er på plads. Som følge heraf er også det planlagte møde i det nyligt nedsatte Foresight Panel udsat. Jan Eriksen roste på vegne af samtlige medlemsorganisationer af Friluftsrådet de mange forskningsresultater, der er opnået i samarbejde med S&L, og som de forventer vil fortsætte. Han opfordrede til, at friluftslivet gives mere vægt i strategien. Arne Hebbelstrup roste den afholdte personalekonference, der var med til at løfte stemningen i S&L, hvilken desværre kort tid efter blev punkteret som følge af de nye fusionsplaner. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. Udkast til Udviklingsmål 2012 Bilag 7a: Udviklingsmål 2012 Niels Elers Koch meddelte, at det videre arbejde med udviklingsmålene for 2012 er sat i bero som følge af strukturændringerne. Det tages op igen i løbet af oktober måned. Centerbestyrelsen tiltrådte dette. Godkendelse af Resultatkontrakt med Miljøministeriet Bilag 8a: Udkast til Resultatkontrakt med Miljøministeriet Niels Elers Koch udtrykte tilfredshed med det foreliggende udkast til resultatkontrakten, hvilket er blevet til i et godt samarbejde i arbejdsgruppen, der har haft deltagelse fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt S&L. Det har været vigtigt for ministeriet at stramme op omkring opfølgningsmuligheder samt gennemsigtighed i forhold til sammenhængen mellem resultater og anvendelsen af ressourcer. Der har endvidere været forståelse for at støtte videnopbygning med et længere tidsperspektiv, da der herved er bedre mulighed for at geare bevillingen fra Miljøministeret. Kontrakten er p.t. under behandling hos direktionen i de deltagende styrelser, ligesom den har været sendt til legalitetskontrol hos Fakultetsdirektionen på LIFE med frist for tilbagemelding inden dagens bestyrelsesmøde. Agnete Thomsen konstaterede, at Miljøministeriet også har været tilfreds med proces og resultat, idet ministeriet generelt ønsker mere transparens i forhold til de ydelser, der købes. Formanden konstaterede, at bestyrelsen godkendte det foreliggende udkast til Resultatkontrakt med Miljøministeriet samt bemyndigede formanden og direktøren til at færdiggøre kontrakten. Bestyrelsens selvevaluering 2011 Bilag 9a: Selvevaluering 2011 af Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Bestyrelsen har i lighed med sidste år gennemført en selvevaluering med udgangspunkt i aktuelle temaer, herunder bestyrelsens arbejdsform, samspil med direktøren, bestyrelsens sammensætning m.v.. Som opfølgning på sidste års evaluering besluttede bestyrelsen at gentage evalueringen årligt. Den nyligt afsluttede selvevaluering er udført på samme måde som den tidligere undersøgelse, således at det er muligt at sammenligne resultaterne. Formanden bemærkede, at han af principielle årsager havde afstået fra at deltage i evalueringen, og konstaterede i øvrigt, at der ikke synes at være stor forskel i besvarelserne i forhold til sidste års evaluering. Han udtrykte desuden tilfredshed med, at papirmængden til møderne fortsat holdes på et fornuftigt niveau.

8 Line Hindborg ønskede en præcisering af rollen for de studerendes repræsentanter i bestyrelsen. Formanden understregede, at de studerende har fuld og ligeværdig ret til at deltage i alle spørgsmål, og at deres input er meget velkomment. Niels Elers Koch uddybede, at specifikke spørgsmål omkring de enkelte uddannelser dog med fordel kan drøftes i andre fora (Undervisningsudvalget og Studienævn), hvor repræsentanter for de studerende og underviserne er til stede i større omfang. Bestyrelsen tog resultatet af evalueringen til efterretning uden yderligere kommentarer. På næste møde fastlægges temaer til særlig drøftelse i Ny udpegningsperiode for Centerbestyrelsen Bilag 10a: Ny udpegningsperiode for Centerbestyrelsen I henhold til vedtægterne for S&L skal medlemmer af Centerbestyrelsen udpeges for den kommende 4-årige periode. Medarbejderrepræsentanterne vælges i regi af samarbejdsudvalget, ligesom repræsentanter for studerende vælges i regi af deres egne organisationer, de studerende dog kun for en 1-årig periode. Nils Wilhjelm stopper som formand, ligesom de to medarbejderrepræsentanter Lone Sønderkvist Kristensen og Jette Ljunggren meddelte, at de ikke genopstiller. Arne Hebbelstrup udtrykte ønske om at fortsætte som observatør for medarbejderne på Skovskolen, hvis han bliver valgt hertil. Carsten With Thygesen og Agnete Thomsen tilkendegav begge, at de gerne fortsætter i bestyrelsen. Agnete Thomsen dog under forudsætning af at dette passer i forhold til Miljøministeriets ønsker og Naturstyrelsens nye organisering. Formanden konkluderede, at den siddende bestyrelse bemyndiger formanden og næstformanden samt direktøren til at udarbejde en samlet indstilling for den nye bestyrelse til Dekanen til godkendelse. Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til skriftligt til direktøren at tilkendegive, hvorvidt de ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Temadrøftelse: Perspektiver for Skovskolen Bilag 11a: Perspektiver for Skovskolen Anders Bülow præsenterede sit oplæg for perspektiver for Skovskolen i forbindelse med rundvisningen på skolen, i hvilken forbindelse bestyrelsen kom med opklarende spørgsmål og kommentarer til skolens faglige og fysiske udviklingsmuligheder. Der var generel opbakning fra Centerbestyrelsen til de fremlagte planer. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Niels Elers Koch oplyste, at det planlagte møde den 20. september 2011 i Det Rådgivende Udvalg for Planlægning og Friluftsliv blev aflyst som følge af udmeldingen om strukturændringerne på KU samme dag. Bestyrelsen tiltrådte de anførte ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning. Orientering og meddelelser Bilag 13a: Orientering til S&L s bestyrelse om LIFE s elitemiljøer og spirende elitemiljøer Niels Elers Koch henviste til den udsendte artikel i Politiken den 10. september, der desværre er et resultat af, at kommunikationen mellem de involverede parter er gået galt, hvilket han beklagede. Niels Elers Koch fremhævede yderligere den netop afsluttede medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt Skov & Landskabs medarbejdere, der viser en klar fremgang i tilfredsheden siden de to tidligere undersøgelser i hhv og Centerbestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. Næste møde Næste møde afholdes onsdag den 14. december 2011, kl :30 på Frederiksberg med efterfølgende møde i Aftagerpanelet til kl. 16. Dette er det sidste møde med Nils Wilhjelm på formandsposten, hvilket vil blive markeret på dagen. Formanden udtrykte forhåbning om at kunne aflevere Skov & Landskab som en helhed i god form.

9 9 Eventuelt Grete Bertelsen gjorde opmærksom på, at Nature Ressource Management-uddannelsen er blevet indstillet til en positiv akkreditering, hvilket er meget flot, da flere andre uddannelser ikke er blevet godkendt. I umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet blev der afholdt ekskursion i Gribskov under ledelse af skovrider Jens Bjerregaard Christensen efterfulgt af middag på Skovskolen. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr /1 Ad 5: Opfølgning på trufne beslutninger på bestyrelsesmøderne Løbende opfølgning 31/2 Ad 5: Styrket information til bestyrelsen mellem møderne Løbende opfølgning 31/5 Ad 5: Forslag til faglige temaer til drøftelse i bestyrelsen Behandles på møde nr /2 Ad 4: Uddybende mundtlig redegørelse af udvalgte projektbevillinger Løbende opfølgning 33/1 Ad 5: Skriftlig orientering om LIFE s elitemiljøer Fremlagt på møde nr /2 Ad 5: Ændring af procedure for huslejeopkrævning på Skovskolen Behandles på møde nr. 35

10 Skov & Landskab Centerbestyrelsen 10 CB-møde nr. 35, bilag 2b /DGC Opfølgningsliste fra tidligere møder i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Nedenstående skema viser de ikke-afsluttede opfølgningspunkter fra tidligere møder. Nr. Tekst Status pr /1 Ad 5: Opfølgning på trufne beslutninger på bestyrelsesmøderne Løbende opfølgning 31/2 Ad 5: Styrket information til bestyrelsen mellem møderne Løbende opfølgning 31/5 Ad 5: Forslag til faglige temaer til drøftelse i bestyrelsen Behandles på møde nr /2 Ad 4: Uddybende mundtlig redegørelse af udvalgte projektbevillinger Løbende opfølgning 33/2 Ad 5: Ændring af procedure for huslejeopkrævning på Skovskolen Behandles på møde nr. 35

11 11 CB-møde nr. 35, bilag 2c Til Centerbestyrelsen Fra Henrik Paaby Afdeling Sekretariatet Vedrørende Opfølgning vedr. huslejebetaling på Skovskolen Baggrund Skovskolen råder over ca. 200 værelser, som lejes ud til skolens studerende. Udlejningsperioderne varierer fra få uger til 6 eller flere måneder. Skovskolen i flere år haft tab på grund af manglende eller stærkt forsinket betaling fra lejerne. Tabene har de sidste år udgjort op til kr., hvoraf størstedelen dog forventes inddrevet via SKAT. Tabene skyldes bl.a., at KU s opfølgning og rykkerprocedure ikke passer ind i det behov for betalingsovervågning, som Skovskolen har. De studerende på Skovskolen, som bor til leje i skovskolens værelser, har efterspurgt muligheden for at tilmelde deres huslejebetaling til PBS, så deres husleje bliver betalt automatisk hver måned. Muligheder for automatisk opkrævning via PBS Sekretariatet har undersøgt muligheder, fordele og ulemper ved at tilbyde studerende at kunne tilmelde deres betaling til PBS, og anbefaler en løsning ( Betalingsservice Web ), som PBS tilbyder organisationer og mindre virksomheder til både automatisk opkrævning af husleje og udsendelse af indbetalingskort. Løsningen vil tilgodese lejernes ønske om at kunne tilmelde deres betaling til PBS. Systemet indebærer, at Skov & Landskab - i stedet for at foretage månedlige faktura-opkrævninger via økonomisystemet opretter og vedligeholder et stamdataregister for lejere i Betalingsservice Web, hvorefter PBS står for opkrævningerne såvel automatiske som ikke-automatiske (indbetalingskort). Løsningen fordrer, at alle indbetalinger fremover indgår direkte på S&L s bankkonto i stedet for på KU s centrale bankkonto, og at S&L selv sørger for at rykke for evt. manglende betalinger. Det betyder, at S&L s bogholderi allerede på 7. dagen efter sidste betalingsfrist kan udarbejde en restanceliste, hvilket gør det muligt for Skovskolen langt hurtigere at følge op på manglende betalinger. Det skønnes, at der ikke vil blive brugt mere tid på opkrævning og administration i S&L, end der gøres i dag, hvor opkrævninger sker via økonomisystemets debitorsystem. Til gengæld vil der blive sparet megen tid på rykning og opfølgning på restancer, og tabet på debitorer forventes minimeret. Den årlige udgift til PBS for anvendelse af Betalingsservice Web forventes at blive under kr. Sekretariatet har forelagt sagen for KU s regnskabssektion, der har accepteret procedureændringen. Løsningen vil kunne sættes i gang 1. marts Indstilling Det anbefales, at Skov & Landskab ændrer procedure for opkrævning af husleje for Skovskolens studerende til opkrævning via PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service) via Betalingsservice Web.

12 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /LCH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato december 2011 Dagsordenspunkt 3 Status for strukturændringer på KU Type Orienteringspunkt Sagsfremstilling Indstilling Bilag Direktionerne på fakulteterne LIFE, NAT, SUND og FARMA har 25. november 2011 afleveret deres oplæg til beslutningsgrundlag til rektoratet på Københavns Universitet. Det er sket efter en høringsrunde på de fire fakulteter i perioden november, hvor Akademisk Råd, fakultetssamarbejdsudvalgene, de lokale samarbejdsudvalg, studienævn, studenterfora, studieledere, aftagerpaneler, m.fl. har afgivet skriftlige høringssvar. Det samlede oplæg fra LIFE og NAT til KUs bestyrelses beslutningsgrundlag er vedlagt her som bilag 3a. Direktionerne for LIFE og NAT indstiller til KUs bestyrelse, at der etableres et nyt fakultet bestående af Det naturvidenskabelige Fakultet og Det Biovidenskabelige Fakultet med undtagelse af de fire veterinære institutter, og at det nye fakultet får navnet SCIENCE. Som bilag 3b er vedlagt beskrivelse af institutstruktur og uddannelsesområdet på det kommende SCIENCE-fakultet, og som bilag 3c dekanen svar vedr. indstillinger fra afd. 2 og 34 på Skov & Landskab om organisering på de nye SCIENCE institutter. KUs rektorat udarbejder på baggrund af de fremsendte input til beslutningsgrundlag fra fakulteterne et samlet forslag til bestyrelsens beslutning. Dette forslag behandles i Hovedsamarbejdsudvalget 5. december I forlængelse heraf udarbejder rektoratet det endelige beslutningsgrundlag til bestyrelsen. KUs bestyrelse behandler beslutningsgrundlaget på et møde 15. december Hvis fusionsplanerne vedtages, træder fusionen i kraft pr. 1. januar 2012 med 2012 som et overgangsår. Det indstilles, at Centerbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvordan Skov & Landskab bedst kan komme gennem de foranstående strukturændringer. 3a: Bidrag fra LIFE og NAT til KUs bestyrelses

13 13 beslutningsgrundlag 3b: Beskrivelse af institutstruktur og uddannelsesområdet på det kommende SCIENCE-fakultet. 3c: Organisering af afd. 2 og 34 på de nye Science institutter

14 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET CB-møde nr. 35, bilag 3a 25. NOVEMBER 2011 Bidrag fra LIFE og NAT til beslutningsgrundlag, der skal forelægges bestyrelsen den 15. december 2011 Det nye fakultet etableres med følgende mission og vision: Mission SCIENCE skal gennem forskning, uddannelse, innovation og formidling bringe mennesker sammen fra universiteter, virksomheder, myndigheder og organisationer, for at skabe, udvikle og anvende naturvidenskabelig viden på højeste niveau til gavn for samfund og erhvervsliv. Vision SCIENCE opleves af studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere som det forsknings- og uddannelsesmiljø i verden, der inden for en række områder giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer, vi står over for. 1. Indledning og indstilling Affødt af dialoger med medarbejderne i foråret om Strategi 2016 samt erfaringerne fra samarbejdet siden universitetsfusionen drøftede dekanerne på FARMA, LIFE, NAT og SUND hen over sommeren, om den fakultetsstruktur, som de har arvet fra fortiden, også ville være den mest hensigtsmæssige fremover, set i lyset af de markant ændrede arbejds- og konkurrencevilkår for universiteterne, nationalt og internationalt. Disse overvejelser modnedes efter dialog med rektoratet i form af en henvendelse til bestyrelsen herom. Materiale fra input- og høringsfasen kan ses på KUnet: https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/nat_life/sider/default.aspx

15 SIDE 2 AF 51 Københavns Universitets bestyrelse bad derfor ved sit møde den 15. september 2011 rektor om, at der udarbejdes et begrundet forslag til ny fakultets-, institut- og ledelsesstruktur inden for den våde klynge - fakulteterne LIFE, NAT, SUND og FARMA (se bilag 1). Dekanerne for de fire fakulteter har sammen med rektoratet udarbejdet en grovskitse for en fremtidig institutstruktur fordelt på to fakulteter. Udgangspunktet er ét fakultet bestående af SUND, FARMA og de veterinære institutter fra LIFE og ét fakultet bestående af NAT og de øvrige institutter på LIFE. Direktionerne fra LIFE og NAT har i tæt samspil med institutlederne og med involvering af medarbejdere og studerende ved fakulteterne (se bl.a. bilag 2) udarbejdet dette bidrag til beslutningsgrundlag for bestyrelsens stillingtagen til en eventuel reorganisering af fakulteterne i den våde klynge. Der beskrives et nyt fakultet med afsæt i ovennævnte grovskitse og med det foreløbige kaldenavn SCIENCE 1. Fusionen rummer en betydelig strukturel reorganisering, som implementeres i Men det er i mindst lige så høj grad starten på en længere udviklingsproces, hvor to til dels forskellige faglige kulturer og identiteter mødes, og hvor en ny, fælles kultur skal opbygges. Lidt forsimplet kan det siges, at LIFE s tradition for et stærkt erhvervssamarbejde og et tæt samarbejde med de studerende skal forenes med NAT s position som arnested for fremragende grundforskning. På det nye fakultet skabes et stærkt og sammenhængende forsknings- og uddannelsesmiljø inden for de fagområder på KU, som beskæftiger sig med universet og med forståelse af naturen i bred forstand. De faglige miljøer på LIFE og NAT har de senere år udviklet et stadigt tættere forskningssamarbejde. SCIENCE vil således bygge videre på et solidt grundlag af samarbejdsrelationer, som fusionen til ét fakultet vil skabe rammen for en udbygning af, og hvor der vil være yderligere synergieffekter at hente. Dette gælder inden for en række fagområder ikke mindst de bio- og geovidenskabelige discipliner i bred forstand. Med fusionen skabes en stærk platform for styrkelse af kombinationen af grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning, for udvikling af nye attraktive uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau og for etablering af et endnu stærkere samspil med private og offentlige virksomheder. Det nye SCIENCE vil have muligheden for at stå væsentligt stærkere end de hid- 1 I tidligere versioner er det nye fakultet benævnt NAT-LIFE.

16 SIDE 3 AF 51 tidige NAT og LIFE i forhold til at etablere stærke nationale og internationale samarbejder og til at medvirke til at løse nogle af de store globale samfundsudfordringer, der følger af blandt andet befolkningstilvækst, knaphed på ressourcer, klimaforandringer, ændret livsstil osv. Forskere klassificeres ofte i to typer: Grundforskere, som Niels Bohr, der søger grundlæggende forståelser af naturen, og anvendte forskere, som Thomas Edison, der søger løsninger på specifikke problemer. En tredje type, som eksemplificeres af Louis Pasteur, blander grund- og anvendt forskning ved at udnytte grundvidenskabelige forsøg til at forstå og derved løse samfundsrelevante problemer. SCIENCE ønsker i særlig grad at styrke rammerne for denne tredje type af forskning og forskere. Forskeruddannelse vil udgøre en betydelig og central del af SCIENCEs virke. Fakultetet vil rumme forskeruddannelse med internationalt anerkendt styrke inden for både grundforskning og den anvendelsesorienterede forskning. Uanset hvilke strukturer der etableres på det nye fakultet, vil der være behov for brobygningsaktiviteter, der skaber samarbejder på tværs af KU s fakulteter og mellem institutterne på SCIENCE. Dette vil omfatte større centre, men også andre initiativer som f.eks. fælles ph.d.-projekter, delte ansættelser af videnskabeligt personale, erhvervssamarbejder samt tværdisciplinære og tværfakultære uddannelser og undervisning. Dertil kommer tilsvarende aktiviteter og større strategiske satsninger i tæt samarbejde med nationale og internationale partnere. Forud for udarbejdelsen af dette oplæg er gennemført en omfattende proces, hvor visioner for og konkrete ideer til opbygningen af det nye fakultet har været opsamlet på såvel institut- som fakultetsniveau. Der foreligger således et omfattende materiale, som vil danne grundlag for den videre dialog med ansatte og studerende som led i den konkrete implementering frem mod 1. januar 2013 (se bilag 5). Der har tillige været gennemført en konkurrence for navngivning af fakultetet. 1.1 Indstilling Direktionerne på LIFE og NAT indstiller: At bestyrelsen vedtager, at der etableres et fakultet bestående af NAT og LIFE, idet de veterinære institutter dog indgår i SUND.

17 SIDE 4 AF 51 At det nye fakultet får navnet KU SCIENCE eller SCIENCE.KU, på engelsk Faculty of Science og i kort form SCIENCE. At bestyrelsen vedtager, at det nye fakultet evalueres i 2015 for at vurdere effekterne af fusionen.

18 SIDE 5 AF 51 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og indstilling Indstilling Procesbeskrivelse for tilblivelsen af fakultetsnotatet Forslag til ny struktur Fakultetets institutstruktur Ledelse på SCIENCE Idégrundlag for SCIENCE Fakultetet Forskning Uddannelse Samspil med erhvervsliv, myndigheder og det øvrige samfund Administration på SCIENCE Personalepolitiske aspekter Studiemiljø og kultur Råd, nævn og udvalg Økonomi Bygninger Fællesskabshensyn Hovedelementer i en gennemførelsesplan samt videre perspektiver Bilag 1 Beslutningen i KU s bestyrelse Bilag 2 Input- og høringsfaser på LIFE og NAT Bilag 3A Institutoversigt på LIFE og NAT Bilag 3B Oversigt over kommende institutter Forventet størrelse Bilag 4 Studienævn Bilag 5 Overordnet gennemførelsesplan Bilag 6 Procesplan for afklaring af detailspørgsmål stillet af medarbejdere/studerende... 51

19 SIDE 6 AF Procesbeskrivelse for tilblivelsen af fakultetsnotatet For at sikre inddragelse af medarbejdere og studerende i udarbejdelsen af det fælles oplæg fra NAT og LIFE blev en omfattende proces tilrettelagt. Omdrejningspunktet har været dialog med medarbejdere, studerende og eksterne interessenter. Processen har overordnet set været tilrettelagt i to spor: Ét på institutniveau og ét på fakultetsniveau. Institutniveau Ansvaret for udarbejdelsen af de fagligt baserede indspil har været placeret hos arbejdsgrupper sammensat af institutledere med udgangspunkt i den fremlagte grovskitse for SCIENCE. Institutlederne har organiseret det videre arbejde, herunder medinddragelse af og/eller uddelegering til fagog/eller forskergruppeledere. Arbejdet har taget afsæt i et fast paradigme for arbejdsgruppernes afrapportering til dekanaterne og en guide vedrørende de drøftelser, der skulle gennemføres i regi af arbejdsgrupperne. Begge dele er udarbejdet med afsæt i opdraget fra rektoratet og i dialog med institutlederne. På de 16 berørte institutter i SCIENCE-fusionen har der været orientering af og drøftelser i samarbejdsudvalg, undervisningsudvalg, fag-/forskergrupper mv., og der har været afholdt stormøder/institutmøder med deltagelse af medarbejdere og studerende. Dette er beskrevet i de foreliggende bidrag vedrørende de ti grovskitseinstitutter. Se materialet her 2. Fakultetsniveau På fakultetsniveau er der løbende gennemført en række drøftelser med kredsen af institutledere, samarbejdsudvalg, Akademisk Råd, studienævn, studieledere, studenterrepræsentanter, aftagerpaneler og Advisory Board. Det gælder både møder på de to fakulteter hver for sig og på tværs af de to fakulteter. Bilag 2 rummer en oversigt over de afholdte møder i etablerede fora på fakultetsniveau i inputfasen i perioden 20. september til 26. oktober og i høringsfasen november. De ti oplæg fra arbejdsgrupperne (inkl. bilag fra fag- og forskergrupper mv.) og udkastet til det samlede oplæg er præsenteret på intranettet, således at medarbejdere og studerende har kunnet fremsætte kommentarer til materialet og alternative forslag til institutstruktur. Som det fremgår af oversigten i bilag 2, er der i inputfasen tillige afholdt et debatmøde for hvert af 2 https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/nat_life/sider/default.aspx

20 SIDE 7 AF 51 de ti arbejdsgrupper/grovskitseinstitutter, hvor det respektive grovskitseoplæg og fakultetsledelsernes udkast til beslutningsoplæg er debatteret. Fakultetsledelserne har i både input- og høringsfasen modtaget en række skriftlige og mundtlige kommentarer fra samarbejds- og kontaktfora, fra ansatte og studerende samt fra eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Kommentarerne har bl.a. gået på principielle betragtninger om fusionens faglige motivation og forventede effekt, den tidspressede proces, grovskitsen samt en række konkrete forhold som f.eks. lokalisering, økonomi og det daglige arbejds- og studiemiljø. Alle kommentarer og opmærksomhedspunkter er opsamlet og har indgået som en del af grundlaget for dette oplæg. Direktionerne er opmærksomme på, at der er nogle kommentarer og opmærksomhedspunkter, som kræver en opfølgende dialog med berørte parter, jf. procesplanen i bilag 6. Fakultetsledelserne ser i kommentarerne et betydeligt engagement fra ansattes og studerendes side. En række kommentarer har ledt til justering af de organisatoriske rammer for enkelte institutter i grovskitsen, hvor der her særligt skal peges på forslaget om at inkludere Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) som en fag-/forskergruppe i Department of Mathematics, Statistics and Computer Science. Derudover har kommentarerne medført forslag til etablering af tværgående centre inden for SCIENCE fakultetet (se afsnit 3.1). Endelig indeholder flere kommentarer elementer, der er vigtige i den detailplanlægning og implementering, som i 2012 vil følge efter bestyrelsens beslutning. Fakultetsledelserne har tillige med henblik på afklaring af den fremtidige studienævnsstruktur nedsat en tværfakultær arbejdsgruppe bestående af to studienævnsformænd, to studieledere og fire studerende. Arbejdsgruppens forslag 3 har været til høring hos institutledere, viceinstitutledere, undervisningsudvalgsformænd, studienævn, studieledere, studenterorganisationer og Akademisk Råd. På baggrund af forslag og høring heraf blev der i det første udkast til bidrag til beslutningsgrundlag for fusionen formuleret forslag til en fagligt tematiseret studienævnsstruktur. Forslaget er i perioden oktober blevet yderligere kommenteret og efterfølgende videreudviklet inden høringsfasen november. Høringsfasen afdækkede en bred kritik af forslaget om at etablere fire studienævn, men en bredt forankret opbakning til arbejdsgruppens forslag om fem studienævn. Dette er taget til efterretning i dette endelige beslutningsoplæg, hvor der foreslås etableret fem fagligt tematiserede studienævn. 3 https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/nat_life/fusionsoplaeg/sider/default.aspx

21 SIDE 8 AF 51 Rejsen imod det nye fakultet er forudsat bestyrelsen vælger at iværksætte fusionen kun lige begyndt, og den vil i 2012 rumme omfattende drøftelser med ledelser, studerende og medarbejdere om en række konkrete elementer i opbygningen af det nye fakultet og dets institutter. 3. Forslag til ny struktur Hvis fusionen mellem LIFE og NAT bliver gennemført som indstillet af de to fakultetsledelser, vil det nye fakultet bestå af 10 institutter. 4 SCIENCE vil have knap studerende, heraf godt på kandidat- og masteruddannelser og omkring ph.d.-studerende. Det nye fakultet vil have ca årsværk, og den samlede omsætning forventes at blive omkring 2,5 mia. kr. 3.1 Fakultetets institutstruktur Den forslåede institutstruktur har tre formål: At fagligt relaterede områder i størst mulig udstrækning bringes sammen. Skitsen tager ikke mindst udgangspunkt i de betydelige samarbejdsflader på de biologiske og geovidenskabelige områder på de nuværende fakulteter og tager hensyn til mulige samlokaliseringer på kort og lang sigt. At blande de bedste elementer fra de forskellige akademiske kulturer, som findes på tværs af institutterne på de to fakulteter. For eksempel kan indlejring af best practice fra LIFEs samfundsrelevante og anvendelsesorienterede forskning og fra NATs grundvidenskabelige forskning udbygge synergi inden for forskning, uddannelse, formidling, erhvervssamarbejde og myndighedsbetjening i og på tværs af institutter. At skabe institutter med en tilstrækkelig størrelse og kritisk masse, som hver for sig og i fællesskab kan foretage større strategiske forsknings- og uddannelsessatsninger og indgå effektivt i en bæredygtig fælles driftsmæssig understøttelse af kerneopgaverne. 4 I dag har LIFE syv institutter (eksklusive fire veterinære institutter), og NAT har ni institutter, jf. bilag 3A.

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Bidrag fra LIFE og NAT til beslutningsgrundlag, der skal forelægges bestyrelsen den 15. december 2011

Bidrag fra LIFE og NAT til beslutningsgrundlag, der skal forelægges bestyrelsen den 15. december 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 25. NOVEMBER 2011 Bidrag fra LIFE og NAT til beslutningsgrundlag, der skal forelægges bestyrelsen den 15. december

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Job- og personprofil for institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Job- og personprofil for institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Baggrund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Aftagerpanel for matematik og datalogi. Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C i Konsistoriums mødesal Lene Knüppel Andersen

Aftagerpanel for matematik og datalogi. Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C i Konsistoriums mødesal Lene Knüppel Andersen DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi MØDEREFERAT 25. NOVEMBER 2013 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi SCIENCE UDDANNELSE Møde

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Baggrund Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr.16

Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Onsdag d. 12. december 2012 kl. 12.00-16.00 på i mødelokalet Jord på Hotel Hilton, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup, København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 06. April 2016 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 Fraværende: Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

DIKUs undervisningsudvalg

DIKUs undervisningsudvalg DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30.11.2010 Vedr.: Referat af 30. møde i undervisningsudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 26. 11 2010 Sagsbehandler: Lisa

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab MØDEREFERAT 6. MAJ 2013 Forum Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Biologisk Institut, Ferskvandsbiologisk Laboratorium Helsingørsgade 51, 3400 Hillerød Stein Larsen

Biologisk Institut, Ferskvandsbiologisk Laboratorium Helsingørsgade 51, 3400 Hillerød Stein Larsen D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT (GODKENDT) 8. OKTOBER 2008 Forum Akademisk Råd Mødedato: Tirsdag d. 16. september 2008,

Læs mere

Mødereferat. Sted: Center for Electric Power and Energy, DTU Lyngby Campus, bygning 329, rum 135

Mødereferat. Sted: Center for Electric Power and Energy, DTU Lyngby Campus, bygning 329, rum 135 23. november 2015 CEE-CK-0461-v1-RE Mødereferat Referat fra centerkomitemøde nr. 44 Tid: 17. november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Center for Electric Power and Energy, DTU Lyngby Campus, bygning 329, rum

Læs mere

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab)

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) MØDEREFERAT

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken

Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken 243 Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 26.3.2015 2. Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra 26.5.2015

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere