DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF GODKENDELSE AF DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1252 ORIENTERING FRA DAGLIG LEDELSE 1253 FLYTNING TIL DH-HUSET 1254 BUDGETSTATUS 1255 STATUS PÅ REORGANISERINGEN AF SIND S STRUKTUR 1256 REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG 1257 SIND UNGDOM 1258 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT 1259 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. HB-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 14 dage før mødet til HB s medlemmer. Til øvrige kredsformænd sendes åben dagsorden uden bilag. Åben + evt. lukket HB-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til HB s medlemmer og de suppleanter, der har deltaget i mødet. Åben HB-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende HB-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v.

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Fraværende: Knud Kristensen, landsformand Kristian Bennedsen, landsnæstformand Ingelise Svendsen, landsnæstformand Jesper Steen Andersen, Frederiksberg Kreds Finn Ankerstjerne, Københavns Kreds Birte Bendixen, Vestsjællands Kreds Jeppe Bruun-Petersen, Sønderjyllands Kreds Jeanette Juul Quaade, Ringkøbing Kreds Kirsten E. Hove, Hovedstadens Omegnskreds Jens Ibsen, Nordjyllands Kreds Kim Kjelgaard, Nordsjællands Kreds Leni Grundtvig Nielsen, Roskilde Kreds Else Nissen, Ribe Kreds Karen Thomsen, Fyns Kreds Tove Tolstrup, Aarhus Kreds Niels Vogensen, SIND Ungdom Lars Christensen, landsmødevalgt Daniella Kop Damkjær, landsmødevalgt Pia Løvstad Frydensberg, landsmødevalgt Torben Hansen, landsmødevalgt Irene Hjortshøj, landsmødevalgt Allan Claumarch, Storstrøms Kreds, suppleant for Mogens Nielsen Mogens Nielsen (afbud), Kirsten E. Petersen (afbud), Morten Rasmussen (afbud), Solveig Friis, Viborg Kreds. Sekretariat: Ole Riisgaard, Helene Kemp, Henrik Jørgensen a. HB pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN g. Dagsorden godkendt.

4 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: ORIENTERING FRA DAGLIG LEDELSE Bilag: Opgavebeskrivelse for SINDs nye organisationskonsulent f. a. Sekretariatschef Ole Riisgaard og organisationskonsulent Helene Kemp blev præsenteret. Der var nogle kommentarer til arbejdsbeskrivelsen for organisationskonsulenten. Det blev fra flere sider understreget, at generel understøttelse af lokalafdelinger og regionskredse var en vigtigt opgave for organisationskonsulenten. Det er også vigtigt, at når sekretariatet agerer på lokalt niveau, så sker det i forståelse med og ved orientering af lokalafdelingerne. Der blev under punktet også udtrykt en stor tak til den afgåede sekretariatschef Palle Heilesen. b. DL har sammen med kommunikationschefen udarbejdet en folder til brug for kommunalvalget, som ligger på nettet. Denne blev rost. De, der ønsker en flyer, kan sende en mail til Ingelise Svendsen. DH har også lavet en udmærket spørgeguide. c. KK er på vegne af DH medlem af en følgegruppe for revision af sundhedsaftalerne i regionerne. d. Der blev erindret om psykiatritopmøde 5. oktober d.å. og opfordret til tilmelding. SIND er repræsenteret med stand og workshops. e. Der var en kort evaluering af SINDs tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm. Vores tilstedeværelse var berettiget og succesfuld. f. Der er 10. oktober d.å. en høring på Christiansborg, arrangeret af SL, om forsikringer for bl.a. sindslidende og andre, som har svært ved at få forsikringer pga. af deres lidelse. Problemstillingen omfatter bl.a. mennesker, der bor på bosteder. KK og Ole R deltager. h. Socialministeriet har holdt en række dialogmøder om revision af serviceloven. KK og KB har deltaget. Det har ikke givet det store udbytte, da drøftelserne var relativt abstrakte. i. KB orienterede om SINDs deltagelse på Care-festivallen september d.å. i Fredericia. På grund det lave publikumstal har indsatsen ikke været ressourcerne værd. j. Ingelise S. sidder i Sundhedsministeriets følgegruppe for national nedbringelse af tvang, der indtil videre har holdt 2 møder. De skal på baggrund af en stats-pulje bevilling - skabe aktiviteter til udvikling af metoder. Der eksisterer et nyhedsbrev. Ingelise S. sidder sammen med Leni G. Nielsen også i en brugergruppe under følgegruppen. Ingelise S. vurderer arbejdet i følgegruppen som meget positivt.

5 Landsforeningen SIND k. Ingelise S. sidder også i Følgegruppe for dansk selskab for patientsikkerhed. De har vist sig gode på somatik. Der er et Projekt sikker psykiatri, der har udvalgt punkter til det videre arbejde: Sikker medicin, pårørendeinddragelse, somatisk sygdom for psykisk syge. Det er et godt projekt. Projektet har skrevet rundt til regionerne. Ingelise er spændt på projektet. l. Kommunikationschef Henrik Jørgensen redegjorde for SIND i pressen siden sidst. Henrik oplyste, at SIND siden sidste HB-igen møde havde været fremtrædende omtalt i medierne. Navnlig i den del af omtalen, hvor beslutningstagere eller eksperter forholder sig til ny udvikling for psykiatrien. HHJ påpegede, at fx i forbindelse med mediernes foreløbige omtale af regeringens psykiatriudvalg, så har SIND spillet en helt central rolle. Både sammenlignet med andre foreninger og med andre politikere eksempelvis har KK i perioden været omtalt i flere artikler end sundhedsministeren og formanden for Danske Regioner. HHJ fremhævede desuden en række eksempler på, at kredse og lokalforeninger havde markeret sig positivt og konstruktivt i medierne. m. I forlængelse af redegørelsen for pressedækning lovede KB at udsende en præcisering af, hvem facebookgruppen SIND debat er for.

6 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 21-1 FLYTNING TIL DH-HUSET Bilag: 1. Afstemningsskema fra HB 2. Regneark med nye beregninger 3. Notat, der kort forklarer ændringerne i regnearket. c. HB har haft forslaget om flytning af sekretariatet fra Vanløse til høring hen over sommeren. Resultatet er 15 stemmer for en flytning, 5 imod og 5 der undlader eller ikke har svaret (jf. bilag). DL har 31. juli d.å. principbesluttet, at vi skal flytte og taget den endelige beslutning den 21. august. Lejemålet i Vanløse vil nu blive opsagt inden 1. september 2013 og udløber 6 måneder senere, dvs. 1. marts Vi forventer at skulle forlade bygningen en måned før 1. februar af hensyn til istandsættelse. Vi forventer at skulle flytte ud til DH i løbet af januar Det er i begyndelsen af august gennemgået med medarbejderne, hvad der var af praktiske bekymringer og uklarhed om deres kommende praktiske arbejdsforhold i Høje Tåstrup. Langt det meste er der fundet løsninger på, bl.a. bygges der en væg, så et åbent kontor bliver et almindeligt lukket kontor. Der har været nedsat et udvalg med Knud K, Ole R og medarbejder Birgit S, der har set på de praktiske udeståender. Knud K og Ole R har en praktisk forhandling med DH om enkelte spørgsmål torsdag den 30. august d.å. Der er lavet en ny økonomisk beregning, der (jf. bilag): vurderer faste omkostninger i henholdsvis Vanløse og Høje Tåstrup som hidtil. vurderer etableringsomkostninger som hidtil. vurderer flytteomkostninger til at blive kr. og ikke som hidtil antaget kr. Vi har stadig en teknisk udestående, som vi arbejder på afklaring af: Hvordan vi håndterer den fælles telefonforbindelse mellem sekretariatet og SIND-rådgivningen. f. KK orienterede: Udflytningen vil koste ca ekstra i f.t. hvad der først var antaget pga. af, at vi ønsker en væg opført. Der er et udvalg bestående af KK, Ole R. og Birgit Strøbech, som tager sig af de praktiske aspekter af flytningen. Når flytningen er gennemført kan HB holde et HB-møde der for at prøve det af. Ole R. orienterede yderligere: Flytningen vil sandsynligvis ske primo februar Stemningen i sekretariatet er OK omkring flytning. Det væsentligste tekniske udestående er p.t. omkring telefoni.

7 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: BUDGETSTATUS Bilag: 1.Budgetstatus 30. juni Medlemsstatistik 30. juni Hensættelser 30. juni Medlemsstatistik 22.august 2013 c. RESULTATOPGØRELSE Resultatet ultimo juni viser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end forventet. Indtægter: Indtægterne udgør knap 3 mio. kr. og er kr. mindre end forventet. Kontingentindtægterne udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Antallet af medlemmer ultimo juni var Første halvår viser en tilgang af nye medlemmer på 438, og i samme periode er 605 medlemmer udmeldt. A conto udmelding 2013 fra Socialministeriets tips/lottopulje udgør 3,7 mio. kr. hvilket er kr. bedre end budgetteret. Som tidligere nævnt har tipsmidlerne været politisk fastsatte. De politiske vedtagelser rækker imidlertid kun til og med På et møde i forhandlergruppen (DH, DGI, DIF og DUF) blev der fremlagt en beregning af det sandsynlige tipstilskud for Beregningen er baseret på et skøn, da ingen i dag kender overskuddet fra Danske Spil i Beregningen viser, at DH/medlemsorganisationerne som modtagere i 2014 burde modtage et beløb, der ligger tæt på tilskuddet for Arv/gaver udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. To arvesager er uafsluttede. Den ene arv forventes afsluttet i år. SINDs andel udgør kr. Den anden arv forventes ikke afsluttet i år. Ifølge åbningsstatus udgør boet ca. 2,5 mio. kr. I boet indgår et sommerhus. Bobestyrer oplyser, at salg af huset kan tage sin tid, samt at det må forventes, at husets salgspris bliver under den offentlige vurdering på kr. Ultimo juni var antallet af gavegivere 35. Udgifter: Udgifter før finansielle poster udgør kr. I forhold til budget har vi i perioden haft et mindre forbrug på kr. Lønudgifterne udgør kr.

8 Landsforeningen SIND Møde- og udvalgsudgifter beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. HB har afholdt to møder, og DL har afholdt 4 møder. Alle udvalg har i perioden afholdt møder. Administrationsomkostningerne udgør kr. Udgifter til SIND bladet udgør kr. I perioden har der været tre bladudgivelser. Fra Bladpuljen har SIND i 2013 modtaget distributionstilskud på kr. Distributionstilskuddet for 2012 var kr. for højt og bliver modregnet i tilskuddet for Udgifter til oplysende arbejde beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. Lønandele for sekretariatets rådgivning m.v. og kommunikationsrådgiverens arbejde med oplysende arbejde udgør henholdsvis kr. og kr. I perioden er der blevet layoutet og trykt informationsmaterialer m.v. for Udgifter til hjemmesiden beløber sig til kr. og dækker bl.a. abonnement på moduler til hjemmesiden. Aktiviteter udgør kr., og forbruget er kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes bl.a. at organisationskonsulenten først tiltræder 1. august samt ekstern bevilling fra puljer/fonde til enkelte af aktiviteterne. Udgifterne til den landsdækkende rådgivning udgør kr. og dækker bl.a. tilskud til rådgivningerne i Odense, Hillerød og København samt serviceaftale og abonnement på rådgivningernes telefonanlæg. Presseudgifterne dækker Meltwater News 2013, leje af udstillingsvindue og 5% af lønudgiften til kommunikationschefen. Primo marts blev der afholdt grundkursus for rådgivere og bisiddere. 42 frivillige og ansatte deltog i kurset. Udgiften udgør kr. Udgiften dækkes delvist af Uddannelsespuljen. Udgifterne til Folkemødet på Bornholm beløber sig kr. Jascha Fonden støtter aktiviteten med kr. SIND Sommerhøjskole blev afholdt ultimo juni. Udgifterne forventes at blive ca kr. De øvrige foreningsudgifter udgør kr. og dækker kontingentandele til regioner, kredse og lokalafdelinger. De finansielle poster udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Ultimo juni er der optaget et urealiseret tab på værdipapirer på kr.

9 Landsforeningen SIND BALANCE 31. MARTS 2013 Balancesummen er 21 mio. kr. Aktiver: Anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. er bundne legater/værdipapirer. Omsætningsaktiver udgør 16 mio. kr. heraf udgør 14,5 mio. kr. værdipapirbeholdning, 0,4 mio. kr. tilgodehavender og 1,1 mio. kr. likvide midler. Passiver: Egenkapitalen udgør 13 mio. kr., hensættelser 5,8 mio. kr. og kortfristet gæld 2,1 mio. kr. ESTIMAT 2013 Kolonnen viser et overslag over, hvordan sekretariatet skønner årsresultatet vil blive. Tallene er naturligvis behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der ikke kan tages højde for pludselige ændringer. Som nævnt forventer vi, at den ene arv først kommer til udbetaling i Indtægterne fra arv, gave m.v. skønnes derfor at udgøre ca. 370 t kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Beholdningen af værdipapirer er ikke reguleret. Også denne post kan der imidlertid ske en udvikling i resten af året. Danske Bank har oplyst, at Danske Invest Mix obligationer ikke udbetaler udbytte i år, hvorfor de finansielle indtægter må forventes at blive ca. 183 t kr. mindre end forventet. Udgifterne forventes at udgøre 6,8 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budget. Udgifterne til bladet forventes at blive 61 t kr. mindre end budgetteret. Årsagen er besparelse på trykudgifter til SIND bladet og et mindre forbrug af eksterne artikler. Vi forventer, at udgifter til Aktiviteter vil udgøre 0,8 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget er bl.a.: Medlemskonference vil blive dækket af hensættelsen fra Jascha Fonden Grundkursus for bisiddere/rådgivere dækkes delvist af Uddannelsespuljen Udgifter til bisiddere dækkes delvist af PUF-puljen Folkemødet, Psykiatri Topmødet og Sindets Dag støttes delvist af Jascha fonden SIND Ungdom og Benzo Rådgivningen forventes ikke at have behov for tilskud fra landsforeningen, da aktiviteterne har eksterne bevillinger. Udgifterne til SIND Sommerhøjskole forventes at blive ca. 35 t kr. mindre end budgetteret

10 Landsforeningen SIND Som nævnt er estimatet særdeles usikkert, men hvis forudsætningerne holder, vil årsregnskabet vise et underskud på 1,1 mio. kr. Budgetstatus indstilles til DLs godkendelse. d. DL tog budgetstatus til efterretning, herunder estimatet med et forventet underskud på 1,1 mill. Kr. Der er en arv på vej, men det forventes ikke udbetalt i år. Skulle der mod forventning ske en udbetaling i 2013, vil resultatet blive væsentligt anderledes. DL bemærker, at estimatet ikke ser godt ud, men der er ingen grund til panik. Budgetstatus indstilles til HBs godkendelse. e. Ingelise S. gennemgik den økonomiske status og udvikling i medlemstal. Budgetstatus blev godkendt af HB. På forespørgsel blev det præciseret, at for at pengegaver til SIND kan være fradragsberettigede, så skal der over en løbende 3-årig periode være minimum 100 gaver i gennemsnit p.a. En gave skal være minimum 50 kr. Der blev redegjort for begrebet urealiseret kurstab som optrådte i budgetstatus. Begrebet dækker over, når værdipapirer falder i kurs, men ikke er blevet solgt.

11 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 1-1 STATUS PÅ REORGANISERINGEN AF SINDs STRUKTUR Bilag: 1. Overgangsordning, tidligere udsendt til HB. 2. Kronologi for overgangsordningerne, tidligere udsendt til HB. c. Ifølge de vedtagelser der allerede er sket på landsmøde og i HB gælder der følgende som de mest nærliggende deadlines i SINDs reorganiseringsproces: 1. De foreløbige bestyrelser i de 5 SIND-regioner skal senest 30. september have besluttet den fremtidige lokale struktur. Det vil sige, hvilke lokalafdelinger skal være, og hvilke kommuner, der hører under hvilke lokalafdelinger. 2. De foreløbige bestyrelser i de 5 SIND-regioner skal senest 15. oktober have sendt udkast til vedtægter (incl. bilag med arbejdsdeling region lokalafdeling) til Daglig Ledelse med henblik på forelæggelse for HB-møde november. Bemærk, at beslutning om opdeling i lokalafdelinger og om vedtægter skal være truffet på et formelt møde de foreløbige regionsbestyrelser. PÅ HB-mødet 14. september kan vi tage en bordrunde for hver SIND-region om, hvad der er status. f. Der blev indledningsvis taget en bordrunde om, hvor langt hver SIND-region er med arbejdet med at definere den geografiske inddeling i lokalafdelinger og med arbejdet med nye regionsvedtægter. Nordjylland: Geografien er på plads. Det er endt med, at fire kommuner hører direkte under regionsorganisationen. Midtjylland: Geografien er endnu ikke helt færdig. Vedtægter afventer også formel vedtagelse. Syddanmark: Det forventes, at både geografi og vedtægter falder på plads på møde 30. september. Sjælland: Geografien er på plads, vedtægterne er ikke færdige. Der mangler en strategi for at få en ressourceperson i hver kommune. Hovedstaden: Geografien er på plads, bortset fra, at placeringen af to kommuner afventer formel beslutning. Vedtægtsarbejdet er næsten færdigt. Den midlertidige regionsbestyrelse vil gerne have arbejdet med administration SIND-nettet ud i lokalafdelingerne. De afventer lokalafdelingernes reaktion på dette. Man vil også have arbejdet med bisidder-ordningen til sekretariatet i landsforeningen (Hovedstanden mener, at strukturen for bisidder-ordningen bør gennemsynes). Der var en generel drøftelse af reorganiseringsarbejdet. Et væsentligt element i drøftelserne var spørgsmålet om, hvordan SIND-regionen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse kan enten vælges direkte på generalforsamling, eller vælges blandt

12 Landsforeningen SIND bestyrelsesmedlemmerne. MEN man skal være opmærksom på, at formand og næstformand/ kasser ifølge de landsmøde-vedtagne principper fra 2012 skal vælges forskudt, så de ikke er på valg samme år. Vedtægterne skal være formuleret, så det er sikret. Der var en længere principiel debat om, hvorvidt det er mest rigtigt, at lade formand, næstformand og kasser vælge af generalforsamling eller bestyrelse. Men man skal være opmærksom på, at det er op til den enkelte regionskreds at beslutte dette. Sekretariatet vil skrive ud til regions- og lokalafdelingerne mht. deadlines og annoncering i SIND-bladet for resten af processen.

13 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG Bilag: Udsendt den 21. august d.å. pr. mail: Artikel i Jyllandsposten og tilhørende udkast til forslag fra psykiatriudvalget downloadet fra JPs hjemmeside. c. Regeringens psykiatriudvalgs køreplan er i skrivende stund, at de har to møder tilbage: den 30. august og den 16. september, og offentliggørelse af deres rapport kort efter det sidste møde. Der er kom et fortroligt udkast til udvalgsmedlemmerne den 20. august, som Jyllandsposten tilsyneladende har haft helt eller delvis adgang til og omtalte i avisen 21. august. Udkast til konkrete forslag fra udvalget kunne ses på Jyllandspostens hjemmeside. Disse blev udsendt til HB fra sekretariatet samme dag. På det grundlag er vi i en situation, hvor det foreliggende udkast har en række mangler set med både SINDs og de øvrige brugerorganisationers øjne. Det vedrører bl.a. retspsykiatri og tvang. DL har på sit møde 21. august d.å. konkluderet, at strategien er, at holde en tæt koordineret kontakt med de andre brugerorganisationer med henblik på fælles holdning i slutforløbet, og en fælles pressestrategi ved siden af hver enkelt organisations pressearbejde. Der holdes en række møder herom i de kommende uger. Den endelige stillingtagen til psykiatriudvalgets rapport sker først, når den endelige udgave foreligger. Situationen drøftes på HB-møde 14. september. Der vil muligvis komme yderligere information / meldinger i offentligheden m.v. mellem denne dagsordens udsendelse og HB-mødet. Sekretariatet vil i givet fald samle op på dette forud for HB-mødet. f. KK redegjorde for processen. Der skal være et sidste møde i udvalget den 16. september d.å. og kort derefter offentliggørelse af rapporten. Arbejdet har været svært og det, der har foreligget i udkast, har været for dårligt. Der er sket forbedringer i den sidste tid, men det er stadigt for dårligt. Det gælder især m.h.t. tvang. Meget er blot fremhævelse af initiativer og beslutninger, der allerede er taget. I debatten blev, der fremhævet behovet for økonomisk ligestilling mellem somatisk sygdom og psykisk lidelse, holistisk tilgang i behandlingen, vægten på recovery og rehabilitering. KK fik mandat til om nødvendigt at give dissens på udvalgte punkter sammen med Bedre Psykiatri m. fl. Der vil blive sendt en mail ud, når vi kender offentliggørelsesdato for udvalgets endelige rapport.

14 Landsforeningen SIND

15 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 27-6 SIND UNGDOM Bilag: Dagsorden for SIND Ungdoms bestyrelsesmøde den 15. september c. Den hidtidige projektleder for SIND Ungdoms satspuljeprojekt blev opsagt 30. juni d.å. med ophør af ansættelse pr. 30. september d.å. Han har afspadseret og afholdt ferie. Efter et afviklingsmøde med Ole R og den konstituerede projektleder den 22. august er han fritstillet. Der er enighed om alle vilkår. Projektmedarbejder Tessa Nawrocki (der er ansat indtil maj 2014) er konstitueret projektleder 1. august til 31. oktober d.å. Der er bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 15. september d.å. Der vil her blive gjort status for økonomi og organisationsudvikling (jf. satspuljeprojektets beskrivelse), samt lagt op til drøftelse af ledelsesform + administration og beslutninger for fremtidig organisationsudvikling og fremtidige økonomiske dispositioner. I den nærmeste fremtid vil der nok ske tættere kontakt/ sparring mellem SIND Ungdom og SINDs sekretariat omkring SIND Ungdoms administrative forhold. DL har fulgt den nyeste håndtering af SIND Ungdoms situation, og tilråder bl.a.: Fokus på vedligehold og konsolidering. I fremtidig lokal fundraising skal man passe på, at 18 ansøgninger fra SIND Ungdom ikke fortrænger ansøgninger fra SIND. Der skal ske en afklaring af følgegruppens virke, bl.a. fordi der fra forskellig side har været ideer til, at følgegruppen i stedet skal være en styregruppe, hvilket er noget andet. Den drøftelse må tages med SIND Ungdoms bestyrelse. f. Ole R. gave en kort mundtlig orientering magen til ovenstående.

16 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT f. Intet.

17 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN f. DL blev bemyndiget til at indsupplere medlemmer til aktivitets- og kursusudvalget.

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 101 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense 2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense SIND Ungdoms bestyrelse: Formand Torben Hansen, Næstformand Daniella Damkjær Schmidt, Kasserer Camilla

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Max Bank Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Revisionsprotokollat 2010 - side 1 af 8 1. Interne/kritiske revisorers

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere