DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF GODKENDELSE AF DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1252 ORIENTERING FRA DAGLIG LEDELSE 1253 FLYTNING TIL DH-HUSET 1254 BUDGETSTATUS 1255 STATUS PÅ REORGANISERINGEN AF SIND S STRUKTUR 1256 REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG 1257 SIND UNGDOM 1258 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT 1259 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. HB-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 14 dage før mødet til HB s medlemmer. Til øvrige kredsformænd sendes åben dagsorden uden bilag. Åben + evt. lukket HB-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til HB s medlemmer og de suppleanter, der har deltaget i mødet. Åben HB-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende HB-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v.

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Fraværende: Knud Kristensen, landsformand Kristian Bennedsen, landsnæstformand Ingelise Svendsen, landsnæstformand Jesper Steen Andersen, Frederiksberg Kreds Finn Ankerstjerne, Københavns Kreds Birte Bendixen, Vestsjællands Kreds Jeppe Bruun-Petersen, Sønderjyllands Kreds Jeanette Juul Quaade, Ringkøbing Kreds Kirsten E. Hove, Hovedstadens Omegnskreds Jens Ibsen, Nordjyllands Kreds Kim Kjelgaard, Nordsjællands Kreds Leni Grundtvig Nielsen, Roskilde Kreds Else Nissen, Ribe Kreds Karen Thomsen, Fyns Kreds Tove Tolstrup, Aarhus Kreds Niels Vogensen, SIND Ungdom Lars Christensen, landsmødevalgt Daniella Kop Damkjær, landsmødevalgt Pia Løvstad Frydensberg, landsmødevalgt Torben Hansen, landsmødevalgt Irene Hjortshøj, landsmødevalgt Allan Claumarch, Storstrøms Kreds, suppleant for Mogens Nielsen Mogens Nielsen (afbud), Kirsten E. Petersen (afbud), Morten Rasmussen (afbud), Solveig Friis, Viborg Kreds. Sekretariat: Ole Riisgaard, Helene Kemp, Henrik Jørgensen a. HB pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN g. Dagsorden godkendt.

4 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: ORIENTERING FRA DAGLIG LEDELSE Bilag: Opgavebeskrivelse for SINDs nye organisationskonsulent f. a. Sekretariatschef Ole Riisgaard og organisationskonsulent Helene Kemp blev præsenteret. Der var nogle kommentarer til arbejdsbeskrivelsen for organisationskonsulenten. Det blev fra flere sider understreget, at generel understøttelse af lokalafdelinger og regionskredse var en vigtigt opgave for organisationskonsulenten. Det er også vigtigt, at når sekretariatet agerer på lokalt niveau, så sker det i forståelse med og ved orientering af lokalafdelingerne. Der blev under punktet også udtrykt en stor tak til den afgåede sekretariatschef Palle Heilesen. b. DL har sammen med kommunikationschefen udarbejdet en folder til brug for kommunalvalget, som ligger på nettet. Denne blev rost. De, der ønsker en flyer, kan sende en mail til Ingelise Svendsen. DH har også lavet en udmærket spørgeguide. c. KK er på vegne af DH medlem af en følgegruppe for revision af sundhedsaftalerne i regionerne. d. Der blev erindret om psykiatritopmøde 5. oktober d.å. og opfordret til tilmelding. SIND er repræsenteret med stand og workshops. e. Der var en kort evaluering af SINDs tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm. Vores tilstedeværelse var berettiget og succesfuld. f. Der er 10. oktober d.å. en høring på Christiansborg, arrangeret af SL, om forsikringer for bl.a. sindslidende og andre, som har svært ved at få forsikringer pga. af deres lidelse. Problemstillingen omfatter bl.a. mennesker, der bor på bosteder. KK og Ole R deltager. h. Socialministeriet har holdt en række dialogmøder om revision af serviceloven. KK og KB har deltaget. Det har ikke givet det store udbytte, da drøftelserne var relativt abstrakte. i. KB orienterede om SINDs deltagelse på Care-festivallen september d.å. i Fredericia. På grund det lave publikumstal har indsatsen ikke været ressourcerne værd. j. Ingelise S. sidder i Sundhedsministeriets følgegruppe for national nedbringelse af tvang, der indtil videre har holdt 2 møder. De skal på baggrund af en stats-pulje bevilling - skabe aktiviteter til udvikling af metoder. Der eksisterer et nyhedsbrev. Ingelise S. sidder sammen med Leni G. Nielsen også i en brugergruppe under følgegruppen. Ingelise S. vurderer arbejdet i følgegruppen som meget positivt.

5 Landsforeningen SIND k. Ingelise S. sidder også i Følgegruppe for dansk selskab for patientsikkerhed. De har vist sig gode på somatik. Der er et Projekt sikker psykiatri, der har udvalgt punkter til det videre arbejde: Sikker medicin, pårørendeinddragelse, somatisk sygdom for psykisk syge. Det er et godt projekt. Projektet har skrevet rundt til regionerne. Ingelise er spændt på projektet. l. Kommunikationschef Henrik Jørgensen redegjorde for SIND i pressen siden sidst. Henrik oplyste, at SIND siden sidste HB-igen møde havde været fremtrædende omtalt i medierne. Navnlig i den del af omtalen, hvor beslutningstagere eller eksperter forholder sig til ny udvikling for psykiatrien. HHJ påpegede, at fx i forbindelse med mediernes foreløbige omtale af regeringens psykiatriudvalg, så har SIND spillet en helt central rolle. Både sammenlignet med andre foreninger og med andre politikere eksempelvis har KK i perioden været omtalt i flere artikler end sundhedsministeren og formanden for Danske Regioner. HHJ fremhævede desuden en række eksempler på, at kredse og lokalforeninger havde markeret sig positivt og konstruktivt i medierne. m. I forlængelse af redegørelsen for pressedækning lovede KB at udsende en præcisering af, hvem facebookgruppen SIND debat er for.

6 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 21-1 FLYTNING TIL DH-HUSET Bilag: 1. Afstemningsskema fra HB 2. Regneark med nye beregninger 3. Notat, der kort forklarer ændringerne i regnearket. c. HB har haft forslaget om flytning af sekretariatet fra Vanløse til høring hen over sommeren. Resultatet er 15 stemmer for en flytning, 5 imod og 5 der undlader eller ikke har svaret (jf. bilag). DL har 31. juli d.å. principbesluttet, at vi skal flytte og taget den endelige beslutning den 21. august. Lejemålet i Vanløse vil nu blive opsagt inden 1. september 2013 og udløber 6 måneder senere, dvs. 1. marts Vi forventer at skulle forlade bygningen en måned før 1. februar af hensyn til istandsættelse. Vi forventer at skulle flytte ud til DH i løbet af januar Det er i begyndelsen af august gennemgået med medarbejderne, hvad der var af praktiske bekymringer og uklarhed om deres kommende praktiske arbejdsforhold i Høje Tåstrup. Langt det meste er der fundet løsninger på, bl.a. bygges der en væg, så et åbent kontor bliver et almindeligt lukket kontor. Der har været nedsat et udvalg med Knud K, Ole R og medarbejder Birgit S, der har set på de praktiske udeståender. Knud K og Ole R har en praktisk forhandling med DH om enkelte spørgsmål torsdag den 30. august d.å. Der er lavet en ny økonomisk beregning, der (jf. bilag): vurderer faste omkostninger i henholdsvis Vanløse og Høje Tåstrup som hidtil. vurderer etableringsomkostninger som hidtil. vurderer flytteomkostninger til at blive kr. og ikke som hidtil antaget kr. Vi har stadig en teknisk udestående, som vi arbejder på afklaring af: Hvordan vi håndterer den fælles telefonforbindelse mellem sekretariatet og SIND-rådgivningen. f. KK orienterede: Udflytningen vil koste ca ekstra i f.t. hvad der først var antaget pga. af, at vi ønsker en væg opført. Der er et udvalg bestående af KK, Ole R. og Birgit Strøbech, som tager sig af de praktiske aspekter af flytningen. Når flytningen er gennemført kan HB holde et HB-møde der for at prøve det af. Ole R. orienterede yderligere: Flytningen vil sandsynligvis ske primo februar Stemningen i sekretariatet er OK omkring flytning. Det væsentligste tekniske udestående er p.t. omkring telefoni.

7 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: BUDGETSTATUS Bilag: 1.Budgetstatus 30. juni Medlemsstatistik 30. juni Hensættelser 30. juni Medlemsstatistik 22.august 2013 c. RESULTATOPGØRELSE Resultatet ultimo juni viser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end forventet. Indtægter: Indtægterne udgør knap 3 mio. kr. og er kr. mindre end forventet. Kontingentindtægterne udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Antallet af medlemmer ultimo juni var Første halvår viser en tilgang af nye medlemmer på 438, og i samme periode er 605 medlemmer udmeldt. A conto udmelding 2013 fra Socialministeriets tips/lottopulje udgør 3,7 mio. kr. hvilket er kr. bedre end budgetteret. Som tidligere nævnt har tipsmidlerne været politisk fastsatte. De politiske vedtagelser rækker imidlertid kun til og med På et møde i forhandlergruppen (DH, DGI, DIF og DUF) blev der fremlagt en beregning af det sandsynlige tipstilskud for Beregningen er baseret på et skøn, da ingen i dag kender overskuddet fra Danske Spil i Beregningen viser, at DH/medlemsorganisationerne som modtagere i 2014 burde modtage et beløb, der ligger tæt på tilskuddet for Arv/gaver udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. To arvesager er uafsluttede. Den ene arv forventes afsluttet i år. SINDs andel udgør kr. Den anden arv forventes ikke afsluttet i år. Ifølge åbningsstatus udgør boet ca. 2,5 mio. kr. I boet indgår et sommerhus. Bobestyrer oplyser, at salg af huset kan tage sin tid, samt at det må forventes, at husets salgspris bliver under den offentlige vurdering på kr. Ultimo juni var antallet af gavegivere 35. Udgifter: Udgifter før finansielle poster udgør kr. I forhold til budget har vi i perioden haft et mindre forbrug på kr. Lønudgifterne udgør kr.

8 Landsforeningen SIND Møde- og udvalgsudgifter beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. HB har afholdt to møder, og DL har afholdt 4 møder. Alle udvalg har i perioden afholdt møder. Administrationsomkostningerne udgør kr. Udgifter til SIND bladet udgør kr. I perioden har der været tre bladudgivelser. Fra Bladpuljen har SIND i 2013 modtaget distributionstilskud på kr. Distributionstilskuddet for 2012 var kr. for højt og bliver modregnet i tilskuddet for Udgifter til oplysende arbejde beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. Lønandele for sekretariatets rådgivning m.v. og kommunikationsrådgiverens arbejde med oplysende arbejde udgør henholdsvis kr. og kr. I perioden er der blevet layoutet og trykt informationsmaterialer m.v. for Udgifter til hjemmesiden beløber sig til kr. og dækker bl.a. abonnement på moduler til hjemmesiden. Aktiviteter udgør kr., og forbruget er kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes bl.a. at organisationskonsulenten først tiltræder 1. august samt ekstern bevilling fra puljer/fonde til enkelte af aktiviteterne. Udgifterne til den landsdækkende rådgivning udgør kr. og dækker bl.a. tilskud til rådgivningerne i Odense, Hillerød og København samt serviceaftale og abonnement på rådgivningernes telefonanlæg. Presseudgifterne dækker Meltwater News 2013, leje af udstillingsvindue og 5% af lønudgiften til kommunikationschefen. Primo marts blev der afholdt grundkursus for rådgivere og bisiddere. 42 frivillige og ansatte deltog i kurset. Udgiften udgør kr. Udgiften dækkes delvist af Uddannelsespuljen. Udgifterne til Folkemødet på Bornholm beløber sig kr. Jascha Fonden støtter aktiviteten med kr. SIND Sommerhøjskole blev afholdt ultimo juni. Udgifterne forventes at blive ca kr. De øvrige foreningsudgifter udgør kr. og dækker kontingentandele til regioner, kredse og lokalafdelinger. De finansielle poster udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Ultimo juni er der optaget et urealiseret tab på værdipapirer på kr.

9 Landsforeningen SIND BALANCE 31. MARTS 2013 Balancesummen er 21 mio. kr. Aktiver: Anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. er bundne legater/værdipapirer. Omsætningsaktiver udgør 16 mio. kr. heraf udgør 14,5 mio. kr. værdipapirbeholdning, 0,4 mio. kr. tilgodehavender og 1,1 mio. kr. likvide midler. Passiver: Egenkapitalen udgør 13 mio. kr., hensættelser 5,8 mio. kr. og kortfristet gæld 2,1 mio. kr. ESTIMAT 2013 Kolonnen viser et overslag over, hvordan sekretariatet skønner årsresultatet vil blive. Tallene er naturligvis behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der ikke kan tages højde for pludselige ændringer. Som nævnt forventer vi, at den ene arv først kommer til udbetaling i Indtægterne fra arv, gave m.v. skønnes derfor at udgøre ca. 370 t kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Beholdningen af værdipapirer er ikke reguleret. Også denne post kan der imidlertid ske en udvikling i resten af året. Danske Bank har oplyst, at Danske Invest Mix obligationer ikke udbetaler udbytte i år, hvorfor de finansielle indtægter må forventes at blive ca. 183 t kr. mindre end forventet. Udgifterne forventes at udgøre 6,8 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budget. Udgifterne til bladet forventes at blive 61 t kr. mindre end budgetteret. Årsagen er besparelse på trykudgifter til SIND bladet og et mindre forbrug af eksterne artikler. Vi forventer, at udgifter til Aktiviteter vil udgøre 0,8 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget er bl.a.: Medlemskonference vil blive dækket af hensættelsen fra Jascha Fonden Grundkursus for bisiddere/rådgivere dækkes delvist af Uddannelsespuljen Udgifter til bisiddere dækkes delvist af PUF-puljen Folkemødet, Psykiatri Topmødet og Sindets Dag støttes delvist af Jascha fonden SIND Ungdom og Benzo Rådgivningen forventes ikke at have behov for tilskud fra landsforeningen, da aktiviteterne har eksterne bevillinger. Udgifterne til SIND Sommerhøjskole forventes at blive ca. 35 t kr. mindre end budgetteret

10 Landsforeningen SIND Som nævnt er estimatet særdeles usikkert, men hvis forudsætningerne holder, vil årsregnskabet vise et underskud på 1,1 mio. kr. Budgetstatus indstilles til DLs godkendelse. d. DL tog budgetstatus til efterretning, herunder estimatet med et forventet underskud på 1,1 mill. Kr. Der er en arv på vej, men det forventes ikke udbetalt i år. Skulle der mod forventning ske en udbetaling i 2013, vil resultatet blive væsentligt anderledes. DL bemærker, at estimatet ikke ser godt ud, men der er ingen grund til panik. Budgetstatus indstilles til HBs godkendelse. e. Ingelise S. gennemgik den økonomiske status og udvikling i medlemstal. Budgetstatus blev godkendt af HB. På forespørgsel blev det præciseret, at for at pengegaver til SIND kan være fradragsberettigede, så skal der over en løbende 3-årig periode være minimum 100 gaver i gennemsnit p.a. En gave skal være minimum 50 kr. Der blev redegjort for begrebet urealiseret kurstab som optrådte i budgetstatus. Begrebet dækker over, når værdipapirer falder i kurs, men ikke er blevet solgt.

11 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 1-1 STATUS PÅ REORGANISERINGEN AF SINDs STRUKTUR Bilag: 1. Overgangsordning, tidligere udsendt til HB. 2. Kronologi for overgangsordningerne, tidligere udsendt til HB. c. Ifølge de vedtagelser der allerede er sket på landsmøde og i HB gælder der følgende som de mest nærliggende deadlines i SINDs reorganiseringsproces: 1. De foreløbige bestyrelser i de 5 SIND-regioner skal senest 30. september have besluttet den fremtidige lokale struktur. Det vil sige, hvilke lokalafdelinger skal være, og hvilke kommuner, der hører under hvilke lokalafdelinger. 2. De foreløbige bestyrelser i de 5 SIND-regioner skal senest 15. oktober have sendt udkast til vedtægter (incl. bilag med arbejdsdeling region lokalafdeling) til Daglig Ledelse med henblik på forelæggelse for HB-møde november. Bemærk, at beslutning om opdeling i lokalafdelinger og om vedtægter skal være truffet på et formelt møde de foreløbige regionsbestyrelser. PÅ HB-mødet 14. september kan vi tage en bordrunde for hver SIND-region om, hvad der er status. f. Der blev indledningsvis taget en bordrunde om, hvor langt hver SIND-region er med arbejdet med at definere den geografiske inddeling i lokalafdelinger og med arbejdet med nye regionsvedtægter. Nordjylland: Geografien er på plads. Det er endt med, at fire kommuner hører direkte under regionsorganisationen. Midtjylland: Geografien er endnu ikke helt færdig. Vedtægter afventer også formel vedtagelse. Syddanmark: Det forventes, at både geografi og vedtægter falder på plads på møde 30. september. Sjælland: Geografien er på plads, vedtægterne er ikke færdige. Der mangler en strategi for at få en ressourceperson i hver kommune. Hovedstaden: Geografien er på plads, bortset fra, at placeringen af to kommuner afventer formel beslutning. Vedtægtsarbejdet er næsten færdigt. Den midlertidige regionsbestyrelse vil gerne have arbejdet med administration SIND-nettet ud i lokalafdelingerne. De afventer lokalafdelingernes reaktion på dette. Man vil også have arbejdet med bisidder-ordningen til sekretariatet i landsforeningen (Hovedstanden mener, at strukturen for bisidder-ordningen bør gennemsynes). Der var en generel drøftelse af reorganiseringsarbejdet. Et væsentligt element i drøftelserne var spørgsmålet om, hvordan SIND-regionen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse kan enten vælges direkte på generalforsamling, eller vælges blandt

12 Landsforeningen SIND bestyrelsesmedlemmerne. MEN man skal være opmærksom på, at formand og næstformand/ kasser ifølge de landsmøde-vedtagne principper fra 2012 skal vælges forskudt, så de ikke er på valg samme år. Vedtægterne skal være formuleret, så det er sikret. Der var en længere principiel debat om, hvorvidt det er mest rigtigt, at lade formand, næstformand og kasser vælge af generalforsamling eller bestyrelse. Men man skal være opmærksom på, at det er op til den enkelte regionskreds at beslutte dette. Sekretariatet vil skrive ud til regions- og lokalafdelingerne mht. deadlines og annoncering i SIND-bladet for resten af processen.

13 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG Bilag: Udsendt den 21. august d.å. pr. mail: Artikel i Jyllandsposten og tilhørende udkast til forslag fra psykiatriudvalget downloadet fra JPs hjemmeside. c. Regeringens psykiatriudvalgs køreplan er i skrivende stund, at de har to møder tilbage: den 30. august og den 16. september, og offentliggørelse af deres rapport kort efter det sidste møde. Der er kom et fortroligt udkast til udvalgsmedlemmerne den 20. august, som Jyllandsposten tilsyneladende har haft helt eller delvis adgang til og omtalte i avisen 21. august. Udkast til konkrete forslag fra udvalget kunne ses på Jyllandspostens hjemmeside. Disse blev udsendt til HB fra sekretariatet samme dag. På det grundlag er vi i en situation, hvor det foreliggende udkast har en række mangler set med både SINDs og de øvrige brugerorganisationers øjne. Det vedrører bl.a. retspsykiatri og tvang. DL har på sit møde 21. august d.å. konkluderet, at strategien er, at holde en tæt koordineret kontakt med de andre brugerorganisationer med henblik på fælles holdning i slutforløbet, og en fælles pressestrategi ved siden af hver enkelt organisations pressearbejde. Der holdes en række møder herom i de kommende uger. Den endelige stillingtagen til psykiatriudvalgets rapport sker først, når den endelige udgave foreligger. Situationen drøftes på HB-møde 14. september. Der vil muligvis komme yderligere information / meldinger i offentligheden m.v. mellem denne dagsordens udsendelse og HB-mødet. Sekretariatet vil i givet fald samle op på dette forud for HB-mødet. f. KK redegjorde for processen. Der skal være et sidste møde i udvalget den 16. september d.å. og kort derefter offentliggørelse af rapporten. Arbejdet har været svært og det, der har foreligget i udkast, har været for dårligt. Der er sket forbedringer i den sidste tid, men det er stadigt for dårligt. Det gælder især m.h.t. tvang. Meget er blot fremhævelse af initiativer og beslutninger, der allerede er taget. I debatten blev, der fremhævet behovet for økonomisk ligestilling mellem somatisk sygdom og psykisk lidelse, holistisk tilgang i behandlingen, vægten på recovery og rehabilitering. KK fik mandat til om nødvendigt at give dissens på udvalgte punkter sammen med Bedre Psykiatri m. fl. Der vil blive sendt en mail ud, når vi kender offentliggørelsesdato for udvalgets endelige rapport.

14 Landsforeningen SIND

15 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 27-6 SIND UNGDOM Bilag: Dagsorden for SIND Ungdoms bestyrelsesmøde den 15. september c. Den hidtidige projektleder for SIND Ungdoms satspuljeprojekt blev opsagt 30. juni d.å. med ophør af ansættelse pr. 30. september d.å. Han har afspadseret og afholdt ferie. Efter et afviklingsmøde med Ole R og den konstituerede projektleder den 22. august er han fritstillet. Der er enighed om alle vilkår. Projektmedarbejder Tessa Nawrocki (der er ansat indtil maj 2014) er konstitueret projektleder 1. august til 31. oktober d.å. Der er bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 15. september d.å. Der vil her blive gjort status for økonomi og organisationsudvikling (jf. satspuljeprojektets beskrivelse), samt lagt op til drøftelse af ledelsesform + administration og beslutninger for fremtidig organisationsudvikling og fremtidige økonomiske dispositioner. I den nærmeste fremtid vil der nok ske tættere kontakt/ sparring mellem SIND Ungdom og SINDs sekretariat omkring SIND Ungdoms administrative forhold. DL har fulgt den nyeste håndtering af SIND Ungdoms situation, og tilråder bl.a.: Fokus på vedligehold og konsolidering. I fremtidig lokal fundraising skal man passe på, at 18 ansøgninger fra SIND Ungdom ikke fortrænger ansøgninger fra SIND. Der skal ske en afklaring af følgegruppens virke, bl.a. fordi der fra forskellig side har været ideer til, at følgegruppen i stedet skal være en styregruppe, hvilket er noget andet. Den drøftelse må tages med SIND Ungdoms bestyrelse. f. Ole R. gave en kort mundtlig orientering magen til ovenstående.

16 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT f. Intet.

17 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN f. DL blev bemyndiget til at indsupplere medlemmer til aktivitets- og kursusudvalget.

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere