DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF GODKENDELSE AF DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1252 ORIENTERING FRA DAGLIG LEDELSE 1253 FLYTNING TIL DH-HUSET 1254 BUDGETSTATUS 1255 STATUS PÅ REORGANISERINGEN AF SIND S STRUKTUR 1256 REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG 1257 SIND UNGDOM 1258 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT 1259 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. HB-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 14 dage før mødet til HB s medlemmer. Til øvrige kredsformænd sendes åben dagsorden uden bilag. Åben + evt. lukket HB-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til HB s medlemmer og de suppleanter, der har deltaget i mødet. Åben HB-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende HB-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v.

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Fraværende: Knud Kristensen, landsformand Kristian Bennedsen, landsnæstformand Ingelise Svendsen, landsnæstformand Jesper Steen Andersen, Frederiksberg Kreds Finn Ankerstjerne, Københavns Kreds Birte Bendixen, Vestsjællands Kreds Jeppe Bruun-Petersen, Sønderjyllands Kreds Jeanette Juul Quaade, Ringkøbing Kreds Kirsten E. Hove, Hovedstadens Omegnskreds Jens Ibsen, Nordjyllands Kreds Kim Kjelgaard, Nordsjællands Kreds Leni Grundtvig Nielsen, Roskilde Kreds Else Nissen, Ribe Kreds Karen Thomsen, Fyns Kreds Tove Tolstrup, Aarhus Kreds Niels Vogensen, SIND Ungdom Lars Christensen, landsmødevalgt Daniella Kop Damkjær, landsmødevalgt Pia Løvstad Frydensberg, landsmødevalgt Torben Hansen, landsmødevalgt Irene Hjortshøj, landsmødevalgt Allan Claumarch, Storstrøms Kreds, suppleant for Mogens Nielsen Mogens Nielsen (afbud), Kirsten E. Petersen (afbud), Morten Rasmussen (afbud), Solveig Friis, Viborg Kreds. Sekretariat: Ole Riisgaard, Helene Kemp, Henrik Jørgensen a. HB pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN g. Dagsorden godkendt.

4 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: ORIENTERING FRA DAGLIG LEDELSE Bilag: Opgavebeskrivelse for SINDs nye organisationskonsulent f. a. Sekretariatschef Ole Riisgaard og organisationskonsulent Helene Kemp blev præsenteret. Der var nogle kommentarer til arbejdsbeskrivelsen for organisationskonsulenten. Det blev fra flere sider understreget, at generel understøttelse af lokalafdelinger og regionskredse var en vigtigt opgave for organisationskonsulenten. Det er også vigtigt, at når sekretariatet agerer på lokalt niveau, så sker det i forståelse med og ved orientering af lokalafdelingerne. Der blev under punktet også udtrykt en stor tak til den afgåede sekretariatschef Palle Heilesen. b. DL har sammen med kommunikationschefen udarbejdet en folder til brug for kommunalvalget, som ligger på nettet. Denne blev rost. De, der ønsker en flyer, kan sende en mail til Ingelise Svendsen. DH har også lavet en udmærket spørgeguide. c. KK er på vegne af DH medlem af en følgegruppe for revision af sundhedsaftalerne i regionerne. d. Der blev erindret om psykiatritopmøde 5. oktober d.å. og opfordret til tilmelding. SIND er repræsenteret med stand og workshops. e. Der var en kort evaluering af SINDs tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm. Vores tilstedeværelse var berettiget og succesfuld. f. Der er 10. oktober d.å. en høring på Christiansborg, arrangeret af SL, om forsikringer for bl.a. sindslidende og andre, som har svært ved at få forsikringer pga. af deres lidelse. Problemstillingen omfatter bl.a. mennesker, der bor på bosteder. KK og Ole R deltager. h. Socialministeriet har holdt en række dialogmøder om revision af serviceloven. KK og KB har deltaget. Det har ikke givet det store udbytte, da drøftelserne var relativt abstrakte. i. KB orienterede om SINDs deltagelse på Care-festivallen september d.å. i Fredericia. På grund det lave publikumstal har indsatsen ikke været ressourcerne værd. j. Ingelise S. sidder i Sundhedsministeriets følgegruppe for national nedbringelse af tvang, der indtil videre har holdt 2 møder. De skal på baggrund af en stats-pulje bevilling - skabe aktiviteter til udvikling af metoder. Der eksisterer et nyhedsbrev. Ingelise S. sidder sammen med Leni G. Nielsen også i en brugergruppe under følgegruppen. Ingelise S. vurderer arbejdet i følgegruppen som meget positivt.

5 Landsforeningen SIND k. Ingelise S. sidder også i Følgegruppe for dansk selskab for patientsikkerhed. De har vist sig gode på somatik. Der er et Projekt sikker psykiatri, der har udvalgt punkter til det videre arbejde: Sikker medicin, pårørendeinddragelse, somatisk sygdom for psykisk syge. Det er et godt projekt. Projektet har skrevet rundt til regionerne. Ingelise er spændt på projektet. l. Kommunikationschef Henrik Jørgensen redegjorde for SIND i pressen siden sidst. Henrik oplyste, at SIND siden sidste HB-igen møde havde været fremtrædende omtalt i medierne. Navnlig i den del af omtalen, hvor beslutningstagere eller eksperter forholder sig til ny udvikling for psykiatrien. HHJ påpegede, at fx i forbindelse med mediernes foreløbige omtale af regeringens psykiatriudvalg, så har SIND spillet en helt central rolle. Både sammenlignet med andre foreninger og med andre politikere eksempelvis har KK i perioden været omtalt i flere artikler end sundhedsministeren og formanden for Danske Regioner. HHJ fremhævede desuden en række eksempler på, at kredse og lokalforeninger havde markeret sig positivt og konstruktivt i medierne. m. I forlængelse af redegørelsen for pressedækning lovede KB at udsende en præcisering af, hvem facebookgruppen SIND debat er for.

6 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 21-1 FLYTNING TIL DH-HUSET Bilag: 1. Afstemningsskema fra HB 2. Regneark med nye beregninger 3. Notat, der kort forklarer ændringerne i regnearket. c. HB har haft forslaget om flytning af sekretariatet fra Vanløse til høring hen over sommeren. Resultatet er 15 stemmer for en flytning, 5 imod og 5 der undlader eller ikke har svaret (jf. bilag). DL har 31. juli d.å. principbesluttet, at vi skal flytte og taget den endelige beslutning den 21. august. Lejemålet i Vanløse vil nu blive opsagt inden 1. september 2013 og udløber 6 måneder senere, dvs. 1. marts Vi forventer at skulle forlade bygningen en måned før 1. februar af hensyn til istandsættelse. Vi forventer at skulle flytte ud til DH i løbet af januar Det er i begyndelsen af august gennemgået med medarbejderne, hvad der var af praktiske bekymringer og uklarhed om deres kommende praktiske arbejdsforhold i Høje Tåstrup. Langt det meste er der fundet løsninger på, bl.a. bygges der en væg, så et åbent kontor bliver et almindeligt lukket kontor. Der har været nedsat et udvalg med Knud K, Ole R og medarbejder Birgit S, der har set på de praktiske udeståender. Knud K og Ole R har en praktisk forhandling med DH om enkelte spørgsmål torsdag den 30. august d.å. Der er lavet en ny økonomisk beregning, der (jf. bilag): vurderer faste omkostninger i henholdsvis Vanløse og Høje Tåstrup som hidtil. vurderer etableringsomkostninger som hidtil. vurderer flytteomkostninger til at blive kr. og ikke som hidtil antaget kr. Vi har stadig en teknisk udestående, som vi arbejder på afklaring af: Hvordan vi håndterer den fælles telefonforbindelse mellem sekretariatet og SIND-rådgivningen. f. KK orienterede: Udflytningen vil koste ca ekstra i f.t. hvad der først var antaget pga. af, at vi ønsker en væg opført. Der er et udvalg bestående af KK, Ole R. og Birgit Strøbech, som tager sig af de praktiske aspekter af flytningen. Når flytningen er gennemført kan HB holde et HB-møde der for at prøve det af. Ole R. orienterede yderligere: Flytningen vil sandsynligvis ske primo februar Stemningen i sekretariatet er OK omkring flytning. Det væsentligste tekniske udestående er p.t. omkring telefoni.

7 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: BUDGETSTATUS Bilag: 1.Budgetstatus 30. juni Medlemsstatistik 30. juni Hensættelser 30. juni Medlemsstatistik 22.august 2013 c. RESULTATOPGØRELSE Resultatet ultimo juni viser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end forventet. Indtægter: Indtægterne udgør knap 3 mio. kr. og er kr. mindre end forventet. Kontingentindtægterne udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Antallet af medlemmer ultimo juni var Første halvår viser en tilgang af nye medlemmer på 438, og i samme periode er 605 medlemmer udmeldt. A conto udmelding 2013 fra Socialministeriets tips/lottopulje udgør 3,7 mio. kr. hvilket er kr. bedre end budgetteret. Som tidligere nævnt har tipsmidlerne været politisk fastsatte. De politiske vedtagelser rækker imidlertid kun til og med På et møde i forhandlergruppen (DH, DGI, DIF og DUF) blev der fremlagt en beregning af det sandsynlige tipstilskud for Beregningen er baseret på et skøn, da ingen i dag kender overskuddet fra Danske Spil i Beregningen viser, at DH/medlemsorganisationerne som modtagere i 2014 burde modtage et beløb, der ligger tæt på tilskuddet for Arv/gaver udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. To arvesager er uafsluttede. Den ene arv forventes afsluttet i år. SINDs andel udgør kr. Den anden arv forventes ikke afsluttet i år. Ifølge åbningsstatus udgør boet ca. 2,5 mio. kr. I boet indgår et sommerhus. Bobestyrer oplyser, at salg af huset kan tage sin tid, samt at det må forventes, at husets salgspris bliver under den offentlige vurdering på kr. Ultimo juni var antallet af gavegivere 35. Udgifter: Udgifter før finansielle poster udgør kr. I forhold til budget har vi i perioden haft et mindre forbrug på kr. Lønudgifterne udgør kr.

8 Landsforeningen SIND Møde- og udvalgsudgifter beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. HB har afholdt to møder, og DL har afholdt 4 møder. Alle udvalg har i perioden afholdt møder. Administrationsomkostningerne udgør kr. Udgifter til SIND bladet udgør kr. I perioden har der været tre bladudgivelser. Fra Bladpuljen har SIND i 2013 modtaget distributionstilskud på kr. Distributionstilskuddet for 2012 var kr. for højt og bliver modregnet i tilskuddet for Udgifter til oplysende arbejde beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. Lønandele for sekretariatets rådgivning m.v. og kommunikationsrådgiverens arbejde med oplysende arbejde udgør henholdsvis kr. og kr. I perioden er der blevet layoutet og trykt informationsmaterialer m.v. for Udgifter til hjemmesiden beløber sig til kr. og dækker bl.a. abonnement på moduler til hjemmesiden. Aktiviteter udgør kr., og forbruget er kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes bl.a. at organisationskonsulenten først tiltræder 1. august samt ekstern bevilling fra puljer/fonde til enkelte af aktiviteterne. Udgifterne til den landsdækkende rådgivning udgør kr. og dækker bl.a. tilskud til rådgivningerne i Odense, Hillerød og København samt serviceaftale og abonnement på rådgivningernes telefonanlæg. Presseudgifterne dækker Meltwater News 2013, leje af udstillingsvindue og 5% af lønudgiften til kommunikationschefen. Primo marts blev der afholdt grundkursus for rådgivere og bisiddere. 42 frivillige og ansatte deltog i kurset. Udgiften udgør kr. Udgiften dækkes delvist af Uddannelsespuljen. Udgifterne til Folkemødet på Bornholm beløber sig kr. Jascha Fonden støtter aktiviteten med kr. SIND Sommerhøjskole blev afholdt ultimo juni. Udgifterne forventes at blive ca kr. De øvrige foreningsudgifter udgør kr. og dækker kontingentandele til regioner, kredse og lokalafdelinger. De finansielle poster udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Ultimo juni er der optaget et urealiseret tab på værdipapirer på kr.

9 Landsforeningen SIND BALANCE 31. MARTS 2013 Balancesummen er 21 mio. kr. Aktiver: Anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. er bundne legater/værdipapirer. Omsætningsaktiver udgør 16 mio. kr. heraf udgør 14,5 mio. kr. værdipapirbeholdning, 0,4 mio. kr. tilgodehavender og 1,1 mio. kr. likvide midler. Passiver: Egenkapitalen udgør 13 mio. kr., hensættelser 5,8 mio. kr. og kortfristet gæld 2,1 mio. kr. ESTIMAT 2013 Kolonnen viser et overslag over, hvordan sekretariatet skønner årsresultatet vil blive. Tallene er naturligvis behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der ikke kan tages højde for pludselige ændringer. Som nævnt forventer vi, at den ene arv først kommer til udbetaling i Indtægterne fra arv, gave m.v. skønnes derfor at udgøre ca. 370 t kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Beholdningen af værdipapirer er ikke reguleret. Også denne post kan der imidlertid ske en udvikling i resten af året. Danske Bank har oplyst, at Danske Invest Mix obligationer ikke udbetaler udbytte i år, hvorfor de finansielle indtægter må forventes at blive ca. 183 t kr. mindre end forventet. Udgifterne forventes at udgøre 6,8 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budget. Udgifterne til bladet forventes at blive 61 t kr. mindre end budgetteret. Årsagen er besparelse på trykudgifter til SIND bladet og et mindre forbrug af eksterne artikler. Vi forventer, at udgifter til Aktiviteter vil udgøre 0,8 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget er bl.a.: Medlemskonference vil blive dækket af hensættelsen fra Jascha Fonden Grundkursus for bisiddere/rådgivere dækkes delvist af Uddannelsespuljen Udgifter til bisiddere dækkes delvist af PUF-puljen Folkemødet, Psykiatri Topmødet og Sindets Dag støttes delvist af Jascha fonden SIND Ungdom og Benzo Rådgivningen forventes ikke at have behov for tilskud fra landsforeningen, da aktiviteterne har eksterne bevillinger. Udgifterne til SIND Sommerhøjskole forventes at blive ca. 35 t kr. mindre end budgetteret

10 Landsforeningen SIND Som nævnt er estimatet særdeles usikkert, men hvis forudsætningerne holder, vil årsregnskabet vise et underskud på 1,1 mio. kr. Budgetstatus indstilles til DLs godkendelse. d. DL tog budgetstatus til efterretning, herunder estimatet med et forventet underskud på 1,1 mill. Kr. Der er en arv på vej, men det forventes ikke udbetalt i år. Skulle der mod forventning ske en udbetaling i 2013, vil resultatet blive væsentligt anderledes. DL bemærker, at estimatet ikke ser godt ud, men der er ingen grund til panik. Budgetstatus indstilles til HBs godkendelse. e. Ingelise S. gennemgik den økonomiske status og udvikling i medlemstal. Budgetstatus blev godkendt af HB. På forespørgsel blev det præciseret, at for at pengegaver til SIND kan være fradragsberettigede, så skal der over en løbende 3-årig periode være minimum 100 gaver i gennemsnit p.a. En gave skal være minimum 50 kr. Der blev redegjort for begrebet urealiseret kurstab som optrådte i budgetstatus. Begrebet dækker over, når værdipapirer falder i kurs, men ikke er blevet solgt.

11 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 1-1 STATUS PÅ REORGANISERINGEN AF SINDs STRUKTUR Bilag: 1. Overgangsordning, tidligere udsendt til HB. 2. Kronologi for overgangsordningerne, tidligere udsendt til HB. c. Ifølge de vedtagelser der allerede er sket på landsmøde og i HB gælder der følgende som de mest nærliggende deadlines i SINDs reorganiseringsproces: 1. De foreløbige bestyrelser i de 5 SIND-regioner skal senest 30. september have besluttet den fremtidige lokale struktur. Det vil sige, hvilke lokalafdelinger skal være, og hvilke kommuner, der hører under hvilke lokalafdelinger. 2. De foreløbige bestyrelser i de 5 SIND-regioner skal senest 15. oktober have sendt udkast til vedtægter (incl. bilag med arbejdsdeling region lokalafdeling) til Daglig Ledelse med henblik på forelæggelse for HB-møde november. Bemærk, at beslutning om opdeling i lokalafdelinger og om vedtægter skal være truffet på et formelt møde de foreløbige regionsbestyrelser. PÅ HB-mødet 14. september kan vi tage en bordrunde for hver SIND-region om, hvad der er status. f. Der blev indledningsvis taget en bordrunde om, hvor langt hver SIND-region er med arbejdet med at definere den geografiske inddeling i lokalafdelinger og med arbejdet med nye regionsvedtægter. Nordjylland: Geografien er på plads. Det er endt med, at fire kommuner hører direkte under regionsorganisationen. Midtjylland: Geografien er endnu ikke helt færdig. Vedtægter afventer også formel vedtagelse. Syddanmark: Det forventes, at både geografi og vedtægter falder på plads på møde 30. september. Sjælland: Geografien er på plads, vedtægterne er ikke færdige. Der mangler en strategi for at få en ressourceperson i hver kommune. Hovedstaden: Geografien er på plads, bortset fra, at placeringen af to kommuner afventer formel beslutning. Vedtægtsarbejdet er næsten færdigt. Den midlertidige regionsbestyrelse vil gerne have arbejdet med administration SIND-nettet ud i lokalafdelingerne. De afventer lokalafdelingernes reaktion på dette. Man vil også have arbejdet med bisidder-ordningen til sekretariatet i landsforeningen (Hovedstanden mener, at strukturen for bisidder-ordningen bør gennemsynes). Der var en generel drøftelse af reorganiseringsarbejdet. Et væsentligt element i drøftelserne var spørgsmålet om, hvordan SIND-regionen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse kan enten vælges direkte på generalforsamling, eller vælges blandt

12 Landsforeningen SIND bestyrelsesmedlemmerne. MEN man skal være opmærksom på, at formand og næstformand/ kasser ifølge de landsmøde-vedtagne principper fra 2012 skal vælges forskudt, så de ikke er på valg samme år. Vedtægterne skal være formuleret, så det er sikret. Der var en længere principiel debat om, hvorvidt det er mest rigtigt, at lade formand, næstformand og kasser vælge af generalforsamling eller bestyrelse. Men man skal være opmærksom på, at det er op til den enkelte regionskreds at beslutte dette. Sekretariatet vil skrive ud til regions- og lokalafdelingerne mht. deadlines og annoncering i SIND-bladet for resten af processen.

13 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG Bilag: Udsendt den 21. august d.å. pr. mail: Artikel i Jyllandsposten og tilhørende udkast til forslag fra psykiatriudvalget downloadet fra JPs hjemmeside. c. Regeringens psykiatriudvalgs køreplan er i skrivende stund, at de har to møder tilbage: den 30. august og den 16. september, og offentliggørelse af deres rapport kort efter det sidste møde. Der er kom et fortroligt udkast til udvalgsmedlemmerne den 20. august, som Jyllandsposten tilsyneladende har haft helt eller delvis adgang til og omtalte i avisen 21. august. Udkast til konkrete forslag fra udvalget kunne ses på Jyllandspostens hjemmeside. Disse blev udsendt til HB fra sekretariatet samme dag. På det grundlag er vi i en situation, hvor det foreliggende udkast har en række mangler set med både SINDs og de øvrige brugerorganisationers øjne. Det vedrører bl.a. retspsykiatri og tvang. DL har på sit møde 21. august d.å. konkluderet, at strategien er, at holde en tæt koordineret kontakt med de andre brugerorganisationer med henblik på fælles holdning i slutforløbet, og en fælles pressestrategi ved siden af hver enkelt organisations pressearbejde. Der holdes en række møder herom i de kommende uger. Den endelige stillingtagen til psykiatriudvalgets rapport sker først, når den endelige udgave foreligger. Situationen drøftes på HB-møde 14. september. Der vil muligvis komme yderligere information / meldinger i offentligheden m.v. mellem denne dagsordens udsendelse og HB-mødet. Sekretariatet vil i givet fald samle op på dette forud for HB-mødet. f. KK redegjorde for processen. Der skal være et sidste møde i udvalget den 16. september d.å. og kort derefter offentliggørelse af rapporten. Arbejdet har været svært og det, der har foreligget i udkast, har været for dårligt. Der er sket forbedringer i den sidste tid, men det er stadigt for dårligt. Det gælder især m.h.t. tvang. Meget er blot fremhævelse af initiativer og beslutninger, der allerede er taget. I debatten blev, der fremhævet behovet for økonomisk ligestilling mellem somatisk sygdom og psykisk lidelse, holistisk tilgang i behandlingen, vægten på recovery og rehabilitering. KK fik mandat til om nødvendigt at give dissens på udvalgte punkter sammen med Bedre Psykiatri m. fl. Der vil blive sendt en mail ud, når vi kender offentliggørelsesdato for udvalgets endelige rapport.

14 Landsforeningen SIND

15 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: 27-6 SIND UNGDOM Bilag: Dagsorden for SIND Ungdoms bestyrelsesmøde den 15. september c. Den hidtidige projektleder for SIND Ungdoms satspuljeprojekt blev opsagt 30. juni d.å. med ophør af ansættelse pr. 30. september d.å. Han har afspadseret og afholdt ferie. Efter et afviklingsmøde med Ole R og den konstituerede projektleder den 22. august er han fritstillet. Der er enighed om alle vilkår. Projektmedarbejder Tessa Nawrocki (der er ansat indtil maj 2014) er konstitueret projektleder 1. august til 31. oktober d.å. Der er bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 15. september d.å. Der vil her blive gjort status for økonomi og organisationsudvikling (jf. satspuljeprojektets beskrivelse), samt lagt op til drøftelse af ledelsesform + administration og beslutninger for fremtidig organisationsudvikling og fremtidige økonomiske dispositioner. I den nærmeste fremtid vil der nok ske tættere kontakt/ sparring mellem SIND Ungdom og SINDs sekretariat omkring SIND Ungdoms administrative forhold. DL har fulgt den nyeste håndtering af SIND Ungdoms situation, og tilråder bl.a.: Fokus på vedligehold og konsolidering. I fremtidig lokal fundraising skal man passe på, at 18 ansøgninger fra SIND Ungdom ikke fortrænger ansøgninger fra SIND. Der skal ske en afklaring af følgegruppens virke, bl.a. fordi der fra forskellig side har været ideer til, at følgegruppen i stedet skal være en styregruppe, hvilket er noget andet. Den drøftelse må tages med SIND Ungdoms bestyrelse. f. Ole R. gave en kort mundtlig orientering magen til ovenstående.

16 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT f. Intet.

17 Landsforeningen SIND a. HB pkt Jnr.: SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN f. DL blev bemyndiget til at indsupplere medlemmer til aktivitets- og kursusudvalget.

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 101 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 158 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 130 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 116 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 30.10.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 142 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL SØNDAG DEN KL

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL SØNDAG DEN KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 23.11.2013 KL. 11.00 SØNDAG DEN 24.11.2013 KL. 16.00 STED: COMWELL MIDDELFART KARENSMINDEVEJ 3, 5500 MIDDELFART TLF.

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 30.01.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 43 GODKENDELSE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl. 10.00-11.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen (BGN)

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 7.11.2010 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2012 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 25. januar 2017 Mødetidspunkt Kl. 11.00 12.00 Bemærkninger

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Regnskab for året 2010. Budgetforslag for året 2011. 7

Regnskab for året 2010. Budgetforslag for året 2011. 7 7-69 ~]@U@[{@ITO~ITO@@ITO ~D~@@~@ Indholdsfortegnelse Foreningen aflejlighedsejere under matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67-69,8000 Århus C Regnskab for året 2010 Budgetforslag for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 09.06.2012 KL. 11.00 16.00 STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF. 6341 9100 1192 GODKENDELSE

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere