4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd"

Transkript

1 :46 Side 2 Golfklubben Lillebælt Foto: Fyntour 4.3 Placering af ferie- og fritidsanlæg 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd Placering af ferie- og fritidsanlæg Amtsrådet har forskellige instrumenter til rådighed, når det gælder opfyldelsen af sine overordnede målsætninger og politikker på ferie- og fritidsområdet. Et af disse instrumenter er den regionplanmæssige regulering af forskellige aktiviteters og anlægstypers fysiske placering. På baggrund af fritidspolitikken, de friluftspolitiske og turistpolitiske overvejelser samt Amtsrådets hovedmålsætninger er der således fastsat nogle overordnede generelle rammer for placeringen af anlæg og aktiviteter. Disse rammer danner udgangspunkt for regionplanens retningslinier for placering og etablering af anlæg og aktiviteter. De forskellige anlægstyper og aktiviteter er dog meget forskellige i deres karakter og omfang, og der knytter sig derfor forskellige konkrete problemstillinger til dem, som der ikke er redegjort for i de foregående mere overordnede afsnit. 132 Disse problemstillinger og Amtsrådets synspunkter på dem er derfor behandlet neden for under de enkelte anlægstyper i relevant omfang. Retningslinierne omfatter dels generelle retningslinier for placering og etablering af anlæg m.v.. og dels konkret udpegede placeringsmuligheder for forskellige anlægstyper. Især i forbindelse med de generelle retningslinier, d.v.s. retningslinier for anlæg, som ikke er konkret udpegede, vil der i forbindelse med ønsker om placering af anlæg skulle ske en afvejning i forhold til andre interesser i området. I overensstemmelse med regionplanens hovedmålsætning om at lægge et bæredygtighedsprincip til grund for udviklingen på ferie og fritidsområdet skal afvejningen ikke alene ske snævert i forhold til det berørte areal, men der skal også tages bredere hensyn til interesserne i det omliggende område som helhed herunder f.eks. øget pres på nærliggende naturområder. Det bemærkes, at støjende fritidsanlæg og aktiviteter er behandlet særskilt i afsnit 4.4.

2 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :46 Side 3 REGIONPLAN 2005 I de følgende afsnit redegøres der for lokalisering af følgende anlæg: Afsnit Anlæg Sommerhusområder Feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast m.m Campingpladser og Hytteområder Større turistanlæg i øvrigt Lystbådehavne og bådehavne Golfbaner Særlige rekreative områder Øvrige rekreative anlæg Generelle forhold Fig Sommerhusområder Feriehusturismen udgør det segment i den fynske turisme, som har udviklet sig mest set over en længere årrække. I 1989 vurderedes det, at ca. 15 % af regionens sommerhuse fungerede som udlejningshuse. Overnatningstallet i disse var i 1989 på ca personer, svarende til 15,5 % af alle turistovernatninger. I 2003 var overnatningstallet steget med ca. 152 % til , svarende til 23,3 % af alle turistovernatninger, og overnatningstallet har i enkelte år i perioden været endnu større. Men sommerhuse har også en vigtig funktion som ramme for mange familiers fritidsliv. Således er det trods alt stadig en mindre del af de fynske sommerhuse, der anvendes til turistformål. beliggende i den kystnære zone. De 5 største sommerhuskommuner i regionen er: Otterup, Kerteminde, Tranekær, Sydlangeland og Faaborg. Antallet af sommerhuse er ikke steget væsentligt siden Det forøgede overnatningstal for feriehusturismen indikerer således blandt andet, at antallet af sommerhuse, der udlejes, må være steget, men også at den gennemsnitlige udlejningsperiode er steget. Udviklingen både afspejler og danner forudsætning for en stigning i efterspørgslen efter sommerhuse i regionen i en tid, hvor sommerhuse i stigende grad fungerer som investeringsobjekt eller pensionsopsparing. Den stigende efterspørgsel afspejler sig igen i de meget betydelige prisstigninger, der har været på sommerhuse i den fynske region, herunder ikke mindst i det sydfynske. Siden ferie- og fritidscirkulæret i 1981 har der ikke kunnet udlægges nye sommerhusområder i den kystnære zone. I forbindelse med ferie- og fritidscirkulæret blev der dog gennem aftaler mellem den daværende Planstyrelse og de enkelte amter fastlagt områderammer for en vis fremtidig udbygning - de såkaldte aftaleområder. Siden da er sommerhusforbudet indarbejdet i Planloven. Rammerne i aftaleområderne blev hurtigt udnyttet i det fynske område, og der er i dag kun en meget begrænset restrummelighed tilbage. Miljøministeren har imidlertid nu på baggrund af en planlovsændring udarbejdet et landsplandirektiv, der giver mulighed for udlæg af i alt ca. 560 nye sommerhusgrunde fordelt på 10 områder i det syd- og østfynske område. Dette svarer til en forøgelse i forhold til det nuværende antal på knap 5%. Antallet af sommerhuse i regionen er pr. 1. januar , svarende til ca. 5,9 % af landets total. Stort set alle sommerhusene er 133

3 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :46 Side 4 Placering af ferie- og fritidsanlæg Amtsrådets holdninger Amtsrådet hilser initiativet omkring udvidelse af eksisterende sommerhusområder i den kystnære zone velkomment. Initiativet kan være med til at understøtte udviklingen i især det syd- og østfynske område, som sammenlignet med den øvrige del af regionen har et særligt behov for udvikling af turismen. Amtsrådet har i øvrigt i over for Miljøministeren tilkendegivet, at der bør være mulighed for at planlægge for nye sommerhusområder også i tilknytning til eksiste- rende byzoneområder på øer som Ærø, hvor der ikke ellers er realistiske muligheder for udlæg af nye sommerhusområder. Amtsrådet finder herudover at der bør skabes mulighed for udlæg af sommerhusområder også uden for den kystnære zone, såfremt dette kan ske uden at tilsidesætte væsentlige interesser i det åbne land. Af hensyn til landskabet finder Amtsrådet i den forbindelse, at der bør være tale om mindre områder, og at udlæg skal ske i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Retningslinier Retningslinien neden for gælder alene for udlæg af nye sommerhusområder uden for den kystnære zone. I den kystnære zone kan der planlægges i overensstemmelse med de muligheder, der fremgår af Miljøministerens landsplandirektiv om udvidelse af sommerhusområder i den kystnære zone. Udlæg af arealer til sommerhusformål skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser Uden for den kystnære zone kan der planlægges for udlæg af nye sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser 1). Udlæg kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene kan have en rummelighed på maksimalt 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke overstige 1500 m 2. Fortolkningsbidrag: 1) Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, jf.også retningslinie 7.1.2), kulturmiljøbeskyttelse, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. 134

4 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :46 Side 5 REGIONPLAN Feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast Godt 25 % af alle turistovernatninger finder sted på feriecentre, hoteller, kroer og vandrerhjem (2003), som dermed overnatningsmæssigt ligger på linie med sommerhusene. Der har imidlertid ikke været samme eksplosive udvikling som på sommerhusområdet. Udviklingen er således gået fra ca overnatninger i 1990 til ca i 2003, svarende til en stigning på 16,7 % - altså en relativt beskeden udvikling sammenlignet med overnatninger i sommerhuse og på campingpladser. Hoteller m.v. henvender sig både til den almindelige ferieturisme, byturismen og ikke mindst erhvervsturismen (kurser, konferencer, landsmøder etc.), hvor især Nyborg, Odense og Middelfart, men også Svendborg og Faaborg har en stærk position. Den samlede overnatningskapacitet udgør i 2004 i størrelsesordenen sengepladser (jf. oplysninger på Fyntours hjemmeside). Kommuneplanerne og den hidtidige regionplanlægning har omfattet en række muligheder for etablering af nye større hoteller og feriecentre o.l., men kun meget få (Bro Strand og Mosegården ved Faaborg) er ble- vet realiseret siden Regionplan 2001 blev vedtaget. Der er således stadig en stor rummelighed for etablering af nye anlæg. De 2 større anlæg, der er blevet realiseret, afspejler en ny udvikling omkring begrebet feriecentre/-hoteller, som i dag kan etableres på en måde, der formelt overholder kravet til hotelvirksomhed, men som i realiteten mere er sammenlignelige med "fortættede" sommerhusområder eller ferielejlighedskomplekser. Det er således ikke projekter, der har bidraget til at øge kapaciteten inden for hoteller m.v.. Denne udvikling er sket i takt med, at mulighederne for etablering af "rigtige" sommerhusområder mange steder er ved at være udtømte, og med baggrund i, at sommerhuse og ferielejligheder i meget høj grad er blevet investeringsobjekter, som kan forrentes via udlejning til turister, og dermed være en god pensionsopsparing. Amtsrådets holdninger Amtsrådet har på baggrund af hovedmålsætningerne og planlægningsprincipperne på turismeområdet, jf, afsnit 4.2, overordnet fundet, at tilvejebringelsen af ny kapacitet i den kystnære zone primært bør ske i tilknytning til større ferie- og fritidsområder samt i eller i tilknytning til de i regionplanen udpegede turistcentre. Rudkøbing Skudehavn Foto: Fyntour 135

5 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :46 Side 6 Placering af ferie- og fritidsanlæg Regionplanens muligheder (konkrete arealreservationer) Kursuscenter på Strandskovgård nord for Nyborg Udvidelse af DSB's kursusejendom ved Knudshoved Feriehotel på Bjørnemosegård ved Svendborg Golfhotel på Langesø Slot Golfhotel ved Kongshøj (delvist kommuneplanlagt) Vandrerhjem ved Morud (Søndersø) Udvidelse af Sct. Knudsborg handicap feriecenter (Varbjerg/Bro) Feriehotel/-center på Holmegård ved Bagenkop (Sydlangeland) Feriecenter i tilknytning til Fun Park Fyn (Aarup) Feriecenter ved Bogense Kommuneplanlagte uudnyttede muligheder for større feriecentre, hoteller o.l. Feriehotel på Asnæs (Assens) Kurhotel i Bogense Feriecenter ved Marstal Feriehotel/-center i Spodsbjerg Feriehotel/-center i Bagenkop Naturcenter/Vandrerhjem på Søgård ved Bagenkop Herregårdshotel på Broløkke (Sydlangeland) Tilsvarende bør ny kapacitet uden for den kystnære zone primært ske i eller i tilknytning til byer i det regionale bymønster. Arealer til feriecentre, kursuscentre, feriehoteller o.l. er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål. For at sikre, at de planlagte muligheder kan realiseres, er det Amtsrådets opfattelse, at konvertering til andre formål i udgangspunktet bør undgås. Amtsrådet finder endvidere, at de mange mindre kroer og hoteller, der ligger uden for det regionale bymønster bør have mulighed for i et vist omfang af få udvidet deres overnatningskapacitet, såfremt dette kan ske uden at tilsidesætte nationale eller regionale beskyttelsesinteresser. En udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse i det åbne land kan i mange tilfælde være et alternativ til etablering af nye anlæg og kan i modsætning til nyetablering være med til at bevare de karakteristiske fynske landskabs- op bygningstræk, samtidig med, at der er tale om et udvidet turismetilbud. Det drejer sig typisk om overflødiggjorte landbrugsbygninger samt hoved- og herregårdene. Bondegårdsferie og mindre herregårdshoteller vil dels kunne medvirke til en styrkelse af økonomien i landbrugserhvervet og dels kunne medvirke til at værne om de væsentlige kulturhistoriske interesser, der knytter sig til bebyggelsen i det åbne land og vore hoved- og herregårde. Især til sidstnævnte knytter der sig ofte kulturhistoriske interesser, som der ved vurderinger af sådanne projekter skal tages særlige hensyn til. Amtsrådet ønsker dog af hensyn til såvel landbrugserhvervet som miljøet, at der ikke generelt gives mulighed for etabering af større overnatningsanlæg, hvorfor der fastlægges en øvre grænse på 10 lejligheder/værelser. Såfremt der er tale om mere end 10 lejligheder/værelser skal muligheden således fremgå af regionplanen i form af en konkret udpegning. Sådanne udpegninger er foretaget for enkelte anlægs vedkommende. Planlægningens indhold Planlægningsmuligheder, der fremgår af godkendt kommune- og lokalplanlægning eller lignende, kan fortsat realiseres. Planlægningsmuligheder af denne karakter er således ikke medtaget i retningslinierne neden for, men fremgår for de større anlægs vedkommende af Hovedkort 1. Hovedkortet viser også beliggenheden af eksisterende større feriecentre/-hoteller i den kystnære zone uden for turistcentre. Regionplanen rummer mulighed for etablering af ny kapacitet i eller i tilknytning til turistcentre og byer i det regionale bymønster, ligesom den åbner visse muligheder for udvidelse af eksisterende mindre kroer og hoteller uden for det regionale bymønster. Regionplanen giver endvidere mulighed for at udnytte eksisterende bygningsmasse i det åbne land til hotel/bed & Breakfast formål o.l. inden for en ramme af 10 lejligheder/værelser. Regionplanen indeholder endelig en række konkrete arealreservationer til større ferie- 136

6 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 7 REGIONPLAN 2005 centre, hoteller o.l. uden for turistcentre og byer i det regionale bymønster. Mulighederne fremgår af retningslinierne neden for samt Hovedkort 1. Regionplanen skønnes sammen med allerede kommune- eller lokalplanlagte muligheder at give mulighed for en samlet kapacitetsudvidelse på i størrelsesordenen sengepladser eller mere, svarende til en udvidelse af den nuværende kapacitet med min. 30 %. Lykkesholm Foto: Fyntour Oversigt over retningslinier: Eksisterende kommuneplanrammer og lokalplaner Konvertering af arealreservationer til anden anvendelse Generelle bestemmelser for nye anlæg Udvidelse af eksisterende anlæg Anvendelse af eksisterende bygningsmasse Konkrete arealreservationer til hoteller m.v Feriecenter ved Bogense Retningslinier Retningslinierne i dette afsnit gælder for forøgelse af overnatningskapaciteten i forbindelse med feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, Bed & Breakfast o.l.. Udlæg af arealer til de pågældende formål skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det bemærkes, at etablering af nye og udvidelse af eksisterende feriecentre uanset den nuværende planlægningsmæssige status kan udløse krav om supplerende VVM-planlægning (Vurdering af Virkning på Miljøet). Fyns Amt har udarbejdet et regionplantillæg, der åbner mulighed for etablering af feriecenter i tilknytning til en ny golfbane ved Bogense. Tillægget gælder fortsat som plangrundlag for feriecentrets etablering, jf. retningslinie neden for. 137

7 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 8 Placering af ferie- og fritidsanlæg Planlægningsmuligheder, som fremgår af lokalplaner, kan fortsat realiseres. vedtagne kommuneplanrammer eller Arealer, som i kommuneplaner eller regionplanen er udlagt til denne type af formål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse I den kystnære zone kan der i eller i umiddelbar tilknytning til de på Hovedkort 1 udpegede turistcentre 1) udlægges arealer til ferieanlæg med overnatningsmuligheder i overensstemmelse med de generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2. Uden for den kystnære zone kan der planlægges for nye ferieanlæg med overnatningsmuligheder samt udvidelse af eksisterende anlæg i eller i umiddelbar tilknytning til byer i det regionale bymønster i overensstemmelse med de generelle retningslinier for byvækst i kapitel Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer, som i dag allerede har en overnatningskapacitet, kan finde sted såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser 2). Anlæggene kan i givet fald udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg. Udvidelserne kan realiseres på baggrund af landzonelokalplaner for så vidt angår anlæg uden for det regionale bymønster Der kan i eksisterende overflødiggjort 3) bygningsmasse i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder/værelser) til erhvervsmæssig udlejning. Der kan ikke tillades over 10 lejligheder/værelser pr. ejendom og det er normalt en forudsætning, at ejeren fortsat har bolig på ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes. Udnyttelse af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone Udover ovennævnte planmuligheder kan de i Bilag A viste arealer udlægges til ferieanlæg med overnatningsmuligheder. De nærmere bestemmelser for udlæggene fremgår ligeledes af Bilag A. Den overordnede placering af planlægningsmulighederne fremgår også af Hovedkort 1. I forbindelse med dedetailplanlægning skal der foretages konsekvensvurdering, såfremt internationale nsturbeskyttelsesinteresser berøres. De internationale naturbeskyttelsesinteresser skal tilgodeses, jf. retningslinie

8 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 9 REGIONPLAN Fyns Amts regionplantillæg for golfcenter med feriecenterfunktioner ved Bogense udgør fortsat det regionplanmæssige grundlag for feriecentrets etablering. Fortolkningsbidrag: 1) I de kystnære områder er Odense, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Lundeborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing, Lohals og Bagenkop udpeget som turistcentre dvs. som fremtidige lokaliseringssteder for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Turistcentrene omfatter de ovenfor nævnte byers nuværende og planlagte byzonearealer i kystnærhedszonen. Det bemærkes, at turistcenter Svendborg alene omfatter den del af byen, der er beliggende på selve Fyn. 2) Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, jf. også retningslinie 7.2.1), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. 3) Ved overflødiggjort bygningsmasse i det åbne land forstås bygningsmasse, som ikke længere er nødvendig for den jordbrugsmæssige eller anden drift, der oprindeligt har knyttet sig til bygningen. Tilladelser til udvidet/ ændret benyttelse af bestående adgange til offentlig vej skal indhentes hos vejbestyrelsen i henhold til Vejloven. 139

9 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 10 Placering af ferie- og fritidsanlæg Campingpladser og hytteområder Knap 40 % af alle turistovernatninger finder sted på campingpladser (2003). Dermed udgør campingpladsturismen et af de vigtigste segmenter i den fynske turisme. Antallet af overnatninger har været jævnt stigende fra ca overnatninger i 1990 til knap overnatninger i Dette svarer til en stigning i overnatningstallet på ca. 55 %. Da kapaciteten i perioden kun er steget med ca. 10 %, og da belægningsgraden i højsæsonen generelt er høj, viser udviklingen, at sæsonen er udvidet betydeligt. I den fynske region er der ca. 50 egentlige turistcampingpladser samt et antal mindre specialcampingpladser. Kapaciteten på disse pladser er på i alt ca enheder. Udviklingen inden for campingsektoren er præget af, at konceptet for campingpladser udvides i retning af væsentligt større pladser opbygget efter et helt andet og mere aktivitetsog underholdningspræget koncept end hidtil. Fremtidens campingpladser er noget helt andet end det traditionelle billede, hvor pladsen er en græsmark med plads til telte og campingvogne suppleret med nogle få toiletbygninger, et cafeteria, lidt overdækket opholdsareal og en lille butik. De nye campingpladser er en slags aktivitetscentre med f.eks. supermarked, svømmehal, restaurant, bowlingbane, legeland, minizoo, ridecenter og golfbane - gerne med luksushytter eller feriehuse tilknyttet. De nye pladser tiltrækker også i langt højere grad end hidtil et publikum, som ikke bor på pladserne. Effekten heraf kan give anledning til konflikter i forhold til landskabshensynet, hvilket ikke mindst er problematisk i den kystnære zone, samt modvirke Planlovens overordnede målsætning om at undgå byspredning i det åbne land. Hytter til erhvervsmæssig udlejning skal i udgangspunktet placeres på campingpladser. Efter campingreglementet kan der på campingpladser gives tilladelse til opstilling af hytter svarende til indtil 15% af det tilladte antal campingenheder. For campingpladser på små øer samt campingpladser der ikke er beliggende i områder, der i regionplanen er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder, naturområder o.l. kan der dog gives tilladelse til hytter på indtil 30 % af enhederne. Amtsrådets holdninger Amtsrådet har på baggrund af hovedmålsætningerne og planlægningsprincipperne på turismeområdet, jf, afsnit 4.2, overordnet fundet, at tilvejebringelsen af ny kapacitet primært bør ske i tilknytning til turistcentre eller byer i det regionale bymønster. Herudover bør ny kapacitet primært tilvejebringes ved udvidelser af eksisterende campingpladser og sekundært i form af etablering af et mindre antal nye campingpladser. Det er Amtsrådets opfattelse, at der i forbindelse med de nye koncepter for campingpladser kan ligge en risiko for en uheldig påvirkning af det åbne land og ikke mindst af kystområderne. Derfor finder Amtsrådet, at planlægningen på området generelt ikke bør give mulighed for en sådan udvikling. Muligheden for etablering af sådanne anlæg bør således efter Amtsrådets opfattelse tilvejebringes på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte projekter og i givet fald en supplerende særskilt planlægning for de konkrete anlæg. Udover de konkrete arealreservationer er det Amtsrådets opfattelse, at der bør skabes mulighed for etablering af mindre campingpladser på regionens småøer for at understøtte de truede øsamfunds eksistensgrundlag. Der er således ikke tale om pladser med samme faciliteter og serviceniveau som på egentlige campingpladser. Spildevands-, vandforsynings- og affaldsforholdene skal dog være på højde med forholdene på øvrige campingpladser. Arealer til etablering og udvidelse af cam- 140

10 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 11 REGIONPLAN 2005 pingpladser er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål. For at sikre, at de planlagte muligheder kan realiseres, er det Amtsrådets opfattelse, at konvertering til andre formål i udgangspunktet bør undgås. Amtsrådet finder, at der bør være mulighed for op til 30% hytter på campingpladser på småøerne samt på pladser, som ligger uden for de udpegede særlige landskabelige/geologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder samt uden for de udpegede særlige biologiske interesseområder. Planlægningens indhold. Bestående udvidelsesmuligheder for campingpladser med baggrund i godkendt kommune og lokalplanlægning eller lignende kan fortsat realiseres. Udvidelsesmuligheder af denne karakter er således ikke medtaget i retningslinierne neden for, ligesom de ikke fremgår af Hovedkort 1. På Hovedkort 1 fremgår endvidere alle eksisterende campingpladser. Regionplanen rummer mulighed for etablering af nye og udvidelse af eksisterende campingpladser såvel i turistcentrene samt uden for den kystnære zone. Regionplanen giver endvidere mulighed for etablering af mindre campingpladser på småøerne. Regionplanen indeholder endelig en række konkrete arealreservationer til campingpladsformål. Mulighederne fremgår af retningslinierne neden for samt Hovedkort 1. Regionplan 2005 giver alene i forbindelse med konkrete arealreservationer mulighed for en udvidelse af kapaciteten med ca enheder, svarende til en forøgelse af kapaciteten med ca. 25 %, mens der herudover i kommune- og lokalplanlægningen er muligheder for en yderligere udvidelse af kapaciteten på skønsmæssigt 1500 enheder, svarende til en forøgelse med yderligere ca. 14 %. Alt i alt rummer planlægningen dermed mulighed for en kapacitetsudvidelse på knap 40 %, altså en meget betydelig forøgelse. Regionplanens muligheder (konkrete arealreservationer) Nye campingpladser Assens By: Brenderup: Tarup/Davinde området: Morud: Egeskov: Lundeborg: Udvidelsesmuligheder Vejlby Fed Camping: Hasmark Strand Camping: Bøgebjerg Strand Camping: Tårup Strand Camping: Kongshøj Strand Camping: Bøsøre Strand Camping: Grasten Camping: Svanninge Søgård Camping: Løgismose Strandcamping: Helnæs Camping: Billevænge Camping (Spodsbjerg): Ristinge Camping og Feriecenter: Ca. 300 enheder Ca. 200 enheder Min. 100 enheder Ca. 100 enheder Ca. 300 enheder Ca. 120 enheder Ca. 120 enheder Ca. 200 enheder Ca. 100 enheder Ca. 100 enheder Ca. 160 enheder Ca. 150 enheder Ca. 40 enheder Ca. 80 enheder Ca. 200 enheder Ca. 120 enheder Ca. 150 enheder Ca. 50 enheder 141

11 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 12 Placering af ferie- og fritidsanlæg Oversigt over retningslinier: Definition af campingpladsformål Eksisterende kommuneplanrammer og lokalplaner Konvertering af arealreservationer til anden anvendelse Generelle bestemmelser for nyanlæg og udvidelser af campingpladser Konkrete arealreservationer til camping Hytteområder. Retningslinier Retningslinierne neden for gælder for etablering og udvidelse af campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, samt for hytteområder. Udlæg af arealer til campingpladsformål skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det bemærkes i øvrigt, at etablering af nye og udvidelse af eksisterende campingpladser uanset den nuværende planlægningsmæssige status kan udløse krav om supplerende VVMplanlægning (Vurdering af Virkning på Miljøet). Primitive lejr-/teltpladser er ikke omfattet af retningslinierne neden for. Primitive lejr-/teltpladser er ikke direkte tilgængelige for biltrafik, de er uden bemanding og de tilknyttede faciliteter begrænser sig til maksimalt at omfatte drikkevandsforsyning og toilet. De primitive lejr- /teltplads er ikke omfattet af campingreglementet og reguleres regionplanmæssigt kun af de generelle retningslinier for anlæg i det åbne land Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr, det vil udover overnatningsenheder sige mindre faciliteter der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter. Med mindre andet udtrykkeligt er anført neden for forudsætter etablering af faciliteter og anlæg, der går ud over det oven for nævnte, særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag Udlæg af arealer til campingpladsformål, som fremgår af vedtagne kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres Arealer, som i kommuneplaner eller regionplanen er udlagt til denne type af formål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse. 142

12 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 13 REGIONPLAN I den kystnære zone kan der i eller i umiddelbar tilknytning til de på Hovedkort 1 udpegede turistcentre 1) udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for autocampere, i overensstemmelse med de generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2. Uden for den kystnære zone kan udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for autocampere, i eller i umiddelbar tilknytning til byer i det regionale bymønster i overensstemmelse med de generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2. Uden for den kystnære zone kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land endvidere normalt finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser 2). Dette kan ske på baggrund af landzonelokalplaner. Der kan på baggrund af en landzonelokalplan på hver af øerne Lyø, Bjørnø, Avernakø, Skarø, Drejø og Strynø etableres mindre campingpladser (max. 50 enheder) med op til 30 % hytter på arealer, som ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og landværts strandbeskyttelseslinien. Nationale eller regionale interesser 2) skal respekteres ved planlægning for og etablering af campingpladserne. I forbindesle med detailplanlægning for ovennævnte lokaliseringsmuligheder skal der foretages konsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres. De internationale naturbeskyttelsesinteresser skal tilgodeses jf. retningslinie Ud over ovennævnte planmuligheder kan de i bilag A viste arealer udlægges til campingpladsformål. Såfremt der åbnes muligheder ud over, hvad der er omfattet af retningslinie , fremgår disse ligeledes af Bilag A. Den overordnede placering af planlægningsmulighederne fremgår også af Hovedkort Op til 30% af kapaciteten på campingpladser, der er beliggende uden for de i regionplanen udpegede særlige landskabelige/geologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder, samt uden for de udpegede særlige biologiske interesseområder, kan udnyttes til hytteformål. Fortolkningsbidrag: 1) I de kystnære områder er Odense, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Lundeborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing, Lohals og Bagenkop udpeget som turistcentre dvs. som fremtidige lokaliseringssteder for større ferie- og fritidsanlæg i den kystnære zone. Turistcentrene omfatter de ovenfor nævnte byers nuværende og planlagte byzonearealer i kystnærhedszonen. Det bemærkes, at turistcenter Svendborg alene omfatter den del af byen, der er beliggende på selve Fyn. 2) Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, jf. også retningslinie 7.1.2), kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. 143

13 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 14 Placering af ferie- og fritidsanlæg Større turistanlæg i øvrigt Dette afsnit omhandler turistanlæg uden overnatningsmuligheder, men med en stor publikumstilstrømning. Anlæg af denne type omfatter sommerlande, forlystelsesparker, oplevelsescentre o.l. af regional betydning, d.v.s. hvor publikumstilstrømningen ikke kun kommer fra lokalområdet, men rekrutteres mere bredt. Anlæg i tilknytning til campingpladser indgår i afsnit om campingpladser og hytteområder. Det er generelt Amtsrådets opfattelse, at sådanne anlæg på grund af deres størrelse, deres trafikale og miljømæssige konsekvenser samt af hensyn til synergieffekt ved samlokalisering med andre turistmæssige og bymæssige faciliteter bør placeres i tilknytning til byer i det regionale bymønster og i den kystnære zone alene i forbindelse med de udpegede turistcentre. Amtsrådet har dog fundet, at man ønsker at fremme muligheden for etablering af blomsterpark ved Birkende i Langeskov Kommune. Birkende indgår ikke i det regionale bymønster, men der er dog tale om en placering i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Det skal bemærkes, at etablering af anlæg af denne type (også allerede kommuneplanlagte) kan udløse krav om supplerende regionplanlægning i form af et VVM tillæg til regionplanen (Vurdering af Virkning på Miljøet). Udvidelser af eksisterende anlæg bør efter Amtsrådets opfattelse normalt kunne finde sted, såfremt dette ikke strider mod regionplanens øvrige retningslinier. Gudmekongens Land Et særligt anlæg af Gudmekongens Land. denne type er Projektet omfatter et historisk oplevelsescenter med indendørs og udendørs aktiviteter og udstillinger baseret på de righoldige fund i Gudme fra romersk jernalder, år e.kr. Gudmekongens Land dækker et areal på 13 ha. og er placeret i Gudme bys østlige udkant i umiddelbar tilknytning til den udgravede kongehal. Planerne indeholder opførelse af en kopi af kongehallen, udstillingslokaler med de fund, der er gjort, oplevelsesbygninger og et større parktilliggende, hvor besøgende kan beskæftiges med håndværk m.m., der relaterer sig til jernalderen. Parken tænkes omdannet til et stort landskab, der svarer til jernalderens landskab. Grundvandsstanden tænkes hævet ved at undlade dræning, således at der igen dannes sø og eng. Udover at være en turistattraktion skal Gudmekongens Land også være en del af lokalområdet, hvorfor stedet tænkes indrettet således at også lokalbefolkningen kan benytte stedets faciliteter til foredragssal, kulturelle aktiviteter m.v. Projektet tænkes gennemført i flere etaper afhængig af financieringsmulighederne. Den i regionplanen indeholdte placeringsmulighed omfatter alene projektets første etape med bl.a. opførelse af kongehallen og en udstillingsbygning i forbindelse med denne. Blomsterpark i Langeskov Kommune Projektet er endnu i støbeskeen. Der påtænkes etableret et blomsterparkanlæg inden for et område på i alt 75 ha. På længere sigt må påregnes behov for etablering af bebyggelse til forskellige faciliteter, herunder driftsbygninger samt publikumsorienteret bebyggelse såsom restaurant/cafeteria etc. Amtsrådet finder, at bebyggelse i tilknytning til blomsterparken skal tilstræbes placeret i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i Birkende. Der må påregnes en betydelig publikumstil- 144

14 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 15 REGIONPLAN 2005 strømning og dermed en betydelig trafik til og fra blomsterparken. Amtsrådet finder derfor, at trafikbetjeningen af området skal fastlægges ved kommune- og lokalplanlægningen. I det omfang konsekvenserne af trafikbetjeningen skulle give anledning til evt. færdselsregulerende foranstaltninger m.v. på det overordnede vejnet, påhviler udgifterne hertil ikke Fyns Amt. Oversigt over retningslinier Planlægningsmæssige muligheder i turistcentrene Historisk oplevelsescenter i Gudme Blomsterpark i Birkende Retningslinier Retningslinierne gælder for etablering og udvidelse af turistanlæg uden overnatningsmuligheder, men med en stor og ikke lokal funderet publikumstilstrømning. Retningslinierne omfatter dog ikke anlæg, der indgår som en del af en campingpladsvirksomhed, idet disse reguleres efter bestemmelserne i afsnit Udlæg af arealer til sådanne formål skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det bemærkes i øvrigt, at etablering af denne type anlæg uanset den nuværende planlægningsmæssige status kan udløse krav om supplerende VVM-planlægning (Vurdering af Virkning på Miljøet) Planlægningsmuligheder, som fremgår af lokalplaner, kan fortsat realiseres. vedtagne kommuneplanrammer eller I den kystnære zone kan der i overensstemmelse med de generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2 planlægges for nye "Sommerlande", "Vand-/Badelande", "Aktivitetslande", oplevelsescentre, forlystelsesparker, "Legelande" og lignende anlæg med en stor publikumstilstrømning i eller i umiddelbar tilknytning til de på Hovedkort 1 udpegede turistcentre 1). Uden for den kystnære zone kan der planlægges for sådanne anlæg efter de generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2. Udvidelse af eksisterende anlæg kan finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser 2). 145

15 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 16 Placering af ferie- og fritidsanlæg Der kan øst for Gudme by placeres et historisk oplevelsescenter med tilhørende faciliteter. Området fremgår af Bilag A og er ligeledes vist på Hovedkort 1. Anvendelsen af området skal i øvrigt overholde regionplanens generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2. Anvendelsen af området kan ikke konverteres til alternative byvækstformål. Der kan ikke meddeles tilladelse til opførelse af byggeri og lignende, medmindre det kan sandsynliggøres, at arkæologiske interesser ikke herved vil blive tilsidesat i væsentligt omfang Der kan ved Birkende by placeres en større blomsterpark. Området fremgår af Hovedkort 1. Bebyggelse, der knytter sig til anlægget, skal tilstræbes en placering i områdets nordøstlige ende i nær tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i Birkende By. Bebyggelse, der knytter sig til blomsterparkens deltemaer, kan dog placeres i forbindelse med disse. Trafikbetjeningen af området skal fastlægges ved kommune- og lokalplanlægningen for området. Udgifter som følge af evt. færdselsregulerende foranstaltninger m.v. på det overordnede vejnet i konsekvens heraf påhviler ikke Fyns Amt. Fortolkningsbidrag: 1) I de kystnære områder er Odense, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Lundeborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing, Lohals og Bagenkop udpeget som turistcentre dvs. som fremtidige lokaliseringssteder for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Turistcentrene omfatter de ovenfor nævnte byers nuværende og planlagte byzonearealer i kystnærhedszonen. Det bemærkes, at turistcenter Svendborg alene omfatter den del af byen, der er beliggende på selve Fyn. 2) Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, jf. også retningslinie 7.1.2), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. 146

16 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 17 REGIONPLAN Lystbådehavne og bådehavne Ved lystbådehavne forstås egentlige havneanlæg for lystbåde samt hertil knyttede faciliteter, som f.eks. landarealer til parkering og vinteroplægning samt skibshandel, toilet og badefaciliteter, telefon mv.. Bådehavne har mange træk tilfælles med lystbådehavne, men er typisk mindre og ikke så rigt udstyret med faciliteter. Bådehavne omfatter også i den nederste ende jollehavne, der ikke huser kølbåde men alene de små joller, som ellers typisk trækkes op på den åbne kyst efter endt brug. Der er i 2004 registreret ca bådpladser fordelt på trafikhavne, lystbådehavne og bådehavne (jf. oplysninger på Fyntours hjemmeside med enkelte supplementer). Af disse pladser er en meget stor del faste bådpladser, d.v.s udlejet til fastliggere. Lystbådehavne er dermed snarere fritidsanlæg end turistanlæg, selv om de har stor turistmæssig betydning. I 2003 registreredes ca turistovernatninger i lystbådehavne m.v., svarende til ca. 12 % af alle turistovernatninger. Overnatningstallet har været relativt konstant over en lang årrække og lå f.eks. på ca overnatninger i Da det samlede antal af turistovernatninger er steget væsentligt siden da, har lystbådeturismen målt på antal overnatninger relativt mistet betydning. Det er i øvrigt svært at vurdere behovet for ny kapacitet på området, dels fordi der som nævnt er tale om såvel fritidsanlæg som turismeanlæg, og dels fordi det for turismens vedkommende er meget svært at sammenholde antallet af lysesejlerovernatninger med antallet af bådepladser, fordi der ofte i spidsbelastningssituationerne lægges til uden på hinanden, hvorved en enkelt plads kan rumme flere både. Bådehavnene har en særlig betydning for øsamfundene. På Avernakø, Drejø, Lyø, Skarø og Birkholm er der allerede etableret gode havneforhold, mens der foreligger planer for forbedringer for Bjørnø. Amtsrådets holdninger Af hensyn til realiseringen af planlægningens hovedmålsætning samt under indtryk af Planlovens bestemmelser om beskyttelse af de kystnære områder, her de åbne kyststrækninger, er det Amtsrådets opfattelse, at udbygningen på området i vidt omfang bør ske i tilknytning til eksisterende lystbådehavne, og at nye lystbådehavne som hovedregel skal placeres i de udpegede turistcentre. Amtsrådet finder dog, at der er behov for på den nordfynske strækning at skabe mulighed for etablering af nye lystbådehavne. Bortset fra Bogense er der således på strækningen fra Middelfart til Kerteminde ikke nogen større lystbådehavne. Amtsrådet har i den forbindelse fastholdt den hidtidige regionplanlægnings mulighed for etablering af lystbådehavn ved det store ferie- og fritidsområde ved Varbjerg/Bro. Amtsrådet har endvidere vurderet muligheden for at placere en ny større lystbådehavn ved Hasmarkområdet, men fundet, at muligheden ikke er tilstræk-keligt afklaret til at blive medtaget i Regionplan Hvad angår bådehavne finder Amtsrådet, at der bør skabes rimelige havneforhold på Bågø, Strynø og Bjørnø, dels af hensyn til de fastboende dels af hensyn til besøgende lystsejlere. Forbedrede havneforhold kan dels være med til at understøtte øsamfundenes truede eksistensgrundlag, dels bidrage til en beskyttelse af bl.a. fuglelivet, idet besøgende lystsejlere hidtil i vidt omfang har været henvist til at ligge på svaj omkring øerne på grund af utilstrækkelige havneforhold. Bortset fra Bjørnø er de øvrige øer beliggende i Ramsar/EF fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Inden for Natura 2000-områder gælder, at planlægning af nye og væsentlige udvidelser af havne, herunder lystbådehavne, er omfattet af planlægningsforbud, jf. bekendtgørelse 477 (ændret ved bekendtgørelse nr. 902/1076 3, stk. 2, nr

17 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 18 Placering af ferie- og fritidsanlæg Men efter bekendtgørelsen kan miljøministeren uanset bestemmelse i særlige tilfælde og under respekt af EF-habitatdirektivets artikel 6 tillade fravigelser af 3, stk. 2, nr. 3. Konkret vurderet finder Fyns Amt ikke, at etablering af forbedrede havneforhold de pågældende steder vil være til skade for fugleinteresserne i områderne. Amtsrådet finder, at udvidelser af eksisterende bådehavne ud over på de små øer bør undgåes. Baggrunden herfor er, at der i det fynske område er en lang række mindre bådehavne, som ellers kunne udvikle sig til egentlige lystbådehavne på den åbne kyst, hvis der lukkes op for mulighed for udvidelser. En sådan udvikling Faaborg Havn Foto: Fyntour findes uheldig ud fra det overordnede hensyn til udviklingen i de kystnære områder. Amtsrådet har dog fundet, at der bør åbnes mulighed for en begrænset udvidelse af bådehavnen på Agernæs i Haarby Kommune, idet det bemærkes, at der alene er tale om en udvidelse til brug for småjoller og ikke til egentlige lystfartøjer. Planlægningens indhold Regionplanen rummer mulighed for udbygning af kapaciteten i de i regionplanen udpegede turistcentre. Herudover er i regionplanen som hidtil udpeget en konkret planlægningsmulighed for ny lystbådehavn ved Varbjerg/Bro samt givet mulighed for udvidelse af eksisterende havneanlæg, herunder 2 bådehavne, ligeledes uden for turistcentrene. For placeringsmuligheden for ny lystbådehavn ved Varbjerg/Bro gælder, at den nye lystbådehavn skal placeres vest for udløbet af Storå, idet området øst for er beliggende i et internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område). En konkret vurdering af hvor stor en kapacitetsudvidelse regionplanen rummer, er ikke muligt at give på rimelig vis. De konkrete arealreservationer fremgår af Hovedkort 1 til regionplanen. Regionplanens muligheder (konkrete arealreservationer) Nye anlæg Lystbådehavn ved Varbjerg/Bro Udvidelser af eksisterende anlæg Lystbådehavnen i Strib Lystbådehavnen ved Stige Ø Lystbådehavnen ved Ballen Lystbådehavnen ved Fjællebroen Lystbådehavnen ved Falsled Lystbådehavnen ved Dageløkke Lystbådehavnen i Søby Bådehavnen ved Agernæs Bådehavnen på Bågø Bådehavnen på Bjørnø Bådehavnen på Strynø 148

18 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 19 REGIONPLAN 2005 Retningslinier Retningslinierne neden for omfatter lystbådehavne og bådehavne, herunder jollehavne, men ikke almindelige broanlæg. Planlægning for lystbådehavne og bådehavne skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det bemærkes, at såvel opfyldning på søterritoriet som nyanlæg og udvidelse af havneanlæg kræver særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet Etablering af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende kan med nedenstående undtagelser kun ske i de på Hovedkort 1 udpegede turistcentre 1). Etablering af ny kapacitet disse steder kan finde sted, såfremt regionale eller nationale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser 2) eller andre tungtvejende interesser ikke herved tilsidesættes. Der kan - evt. gennem ombygning af den bestående mindre havn - etableres en ny egentlig lystbådehavn med maksimalt 150 pladser i tilknytning til det eksisterende større ferie og fritidsområde ved Varbjerg/Bro. Havneanlægget skal placeres vest for udløbet af Storå, såfremt det ikke strider mod internationale naturbeskyttelsesinteresser, jf. retningslinie Den overordnede placering fremgår af Hovedkort 1 til regionplanen. De på Hovedkort 1 viste lystbådehavne uden for udpegede turistcentre kan i begrænset omfang udvides, såfremt regionale eller nationale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser 2) eller andre tungtvejende interesser ikke herved tilsidesættes. Bådehavnen ved Agernæs Læmole i Haarby Kommune kan udvides i begrænset omfang med i størrelsesordenen 25 jollepladser. Placeringen fremgår af Hovedkort 1. På Bågø, Strynø og Bjørnø kan færgehavnene udvides/renoveres på baggrund af en konkret interesseafvejning, således at der skabes rimelige havneforhold for fastboende og for besøgende lystsejlere. Udvidelsen/renoveringen skal ske inden for rammerne af ca. 50 bådpladser hvert sted. Detailplanfægning for udvidelse af havnene på Bågø og Strynø forudsætter en planlægningstilladelse fra miljøministeren. Fortolkningsbidrag: 1) I de kystnære områder er Odense, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Lundeborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing, Lohals og Bagenkop udpeget som turistcentre dvs. som fremtidige lokaliseringssteder for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Turistcentrene omfatter de ovenfor nævnte byers nuværende og planlagte byzonearealer i kystnærhedszonen. Det bemærkes, at turistcenter Svendborg alene omfatter den del af byen, der er beliggende på selve Fyn. 2) Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, jf. også retningslinie 7.1.2), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, regionplanens arealreservationer til andre formål etc. 149

19 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 20 Placering af ferie- og fritidsanlæg Golfbaner Golfbaner er både et aktiv for befolkningens fritidsaktiviteter, regionens bosætningskvaliteter og af stor betydning for turismen. I den fynske region er der pt. 9 eksisterende fuld skala golfbaner, dvs. baner med 18 eller flere huller (2-3 sløjfer af 9 huller). De 9 eksisterende baneanlæg er: Golfklubben Lillebælt (Middelfart) Vestfyns Golfklub (Glamsbjerg) Odense Eventyr Golf Klub (Odense) Odense Golfklub (Odense) Blommenslyst Golfklub (Odense) Faaborg Golfklub (Faaborg) Svendborg Golf Klub (Svendborg) Sct. Knuds Golfklub (Nyborg) Langelands Golf Klub (Sydlangeland) Hertil kommer 3 "pay and play" baner, som er mindre baneanlæg, der henvender sig til en anden brugergruppe end de egentlige golfbaner: Sunset Golf Pay and Play (Glamsbjerg) Gudme Pay and Play Ringe Pay and Play Herudover ligger der i kommune- og lokalplaner mulighed for etablering af yderligere 5 nye golfbaner: Barløse (Assens) Ringe Kongshøj (Ørbæk) (delvist kommuneplanlagt) Radstrup (Nordøstfyn) Lille Viby (Kerteminde) Langesø Fyns Amt har herudover udarbejdet regionplantillæg for en ny golfbane på Ærø, og for yderligere en ny golfbane ved Bogense. På golfbaneområdet ændrer konceptet for de egentlige baner sig i disse år. Det nye er, at man flere steder nu søger at integrere bl.a. feriehuse/-boliger og/eller helårsboliger i golfbanerne (udvidet koncept). Tanken er, at mange golfglade seniorer vil efterspørge boliger tæt ved golfbaner og at mange vil holde aktiv golfferie med familien i de til golfbanen knyttede feriehuse. Der er altså tale om hvad man kunne kalde integrerede golfcentre eller golfhoteller og ikke længere blot baner med klubhus m.v.. Realisering af de nye banekoncepter kan bevirke etablering af en betydelig ny bygningsmasse i det åbne land, som ud fra en overordnet landskabelig betragtning kan være uheldigt og som modvirker Planlovens overordnede målsætning om at undgå byspredning i det åbne land. Amtsrådets holdninger Det er Amtsrådets opfattelse, at etablering af golfbaner i den kystnære zone kun kan ske på baggrund af en konkret arealudpegning i regionplanen. Derimod finder Amtsrådet ikke, at der er baggrund for at medtage regionplanreservationer for golfbaner uden for den kystnære zone. En vurdering af ønsker herom kan ske på baggrund af regionplanens almindelige bestemmelser. På denne baggrund er de hidtidige reservationer ved Langesø, Søndersø og Erholm udtaget af planlægningen. Det er Amtsrådets holdning, at disse anlæg vil kunne etableres alene på baggrund af kommunal planlægning og under respekt af regionale interesser. Det udvidede koncept med helårsboliger og/eller ferieboliger vil på grund af projekternes omfang typisk forudsætte en betydelig bebyggelse i tilknytning til baneanlægget. Dette kan afhængigt af anlæggenes placering indebære en efter Amtsrådets opfattelse uhensigtsmæssig byspredning i det åbne land. Amtsrådet finder i forlængelse heraf, at baneønsker efter det udvidede koncept i udgangspunktet i givet fald kun bør søges fremmet i forbindelse med byer, der indgår i det regionale bymønster. Dette indebærer, at placeringsønsker af sådanne anlæg i det åbne land, herunder i tilknytning til landsbyer, ikke er muliggjort i regionplanlægningen. 150

20 4.3 Placering af ferie- og fritidsanl g.qxd :47 Side 21 REGIONPLAN 2005 Amtsrådet finder i forlængelse heraf også at klubhusfaciliteter m.v. skal indrettes i bestående bygningsmasse, såfremt de pågældende faciliteter ikke kan etableres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Amtsrådet finder endvidere, at strandbeskyttelseslinien skal respekteres ved udlæg af arealer til golfbaner. Når man i forbindelse med planlægningsmuligheden på Ærø har besluttet at fremme et anlæg inden for strandbeskyttelseszonen, så er dette alene sket ud fra hensynet til de særligt vanskelige socioøkonomiske forhold på Ærø. Tilsvarende argumenter for at fravige hensynet til strandbeskyttelseslinien ses ikke at gøre sig gældende andre steder i regionen. Amtsrådet finder endeligt, at golfbaner i øvrigt bør indrettes sådan, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres og sådan, at der skabes gode levesteder for vilde planter og dyr. Endelig bør banerne indrettes på en måde, der tilgodeser offentlighedens muligheder for at færdes i områderne. Planlægningens indhold Planlægningsmuligheder, der fremgår af vedtagne kommune- og lokalplaner kan fortsat realiseres. Regionplanen indeholder herudover mulighed for etablering og udvidelse af baneanlæg uden for den kystnære zone. Regionplan 2005 rummer endelig mulighed for etablering af en enkelt ny golfbane i den kystnære zone (Kongshøj). Sammen med de allerede kommune- og/eller lokalplanlagte muligheder, samt de øvrige ønsker, som vil kunne realiseres via kommuneplanlægning uden for den kystnære zone, giver regionplanlægningen således mulighed for en betydelig udvidelse i antallet af golfbaner i den fynske region. Foto: Fyntour 151

Ferie og fritid. 4.0 Indledning. 4.0 Indledning. Det er kommunalbestyrelsens mål. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune

Ferie og fritid. 4.0 Indledning. 4.0 Indledning. Det er kommunalbestyrelsens mål. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune 4.0 Indledning 4.0 Indledning Der er et yndigt land står der i vor Planstrategi - det står med brede bøge. Her på Langeland vokser det danske bøgetræ helt ud i kystlinjen og gav inspiration til Danmarks

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV.

V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV. 5 OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV. 25. GRØN TURISME V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL Det helt primære turistområde

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

4.1 Ferie- og fritidsanlæg

4.1 Ferie- og fritidsanlæg 4. Ferie og fritid 4.1 Ferie- og fritidsanlæg 4.1 Ferie- og fritidsanlæg Figur 4.1 Turisme, rekreation og friluftsliv har stor betydning i Nordjylland. Væsentlige aktiver er kysten med de brede strande,

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ferie - Fritid 2 / 15. Se retningslinjer_for_ferie_fritid

Ferie - Fritid 2 / 15. Se retningslinjer_for_ferie_fritid Ferie - Fritid 2 Ferie - Fritid Turisme, rekreation og friluftsliv har stor betydning i kommunen. I denne sammenhæng er kysten med de brede strande, et smukt landskab og en varieret natur suppleret med

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

12 Turisme og friluftsliv

12 Turisme og friluftsliv 12 Turisme og friluftsliv Kapitlet beskriver kommunens planer for besøgscentre og større udendørs anlæg, sommerhusområder, kolonihaver, hoteller og feriehoteller, campingpladser, fritidshavne, bade- og

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere