Fængselshistorisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselshistorisk Selskab"

Transkript

1 Fængselshistorisk Selskab Nedlagte institutioner 1 Red: Leif Senholt [Bemærk: Endnu ikke indplacerede arresthuse: Esrum, Haslev, Hørsholm, Kjærlingbjerg, Læsø, Løgstør, Løgumkloster, Neksø, Nysted, Rødding, Sakskøbing, Skagen, Skjern, Spanget, Stubbekøbing og Thisted]. De manglende indplaceringer skyldes at nedlæggelsesåret ikke er tidsfæstet. Endvidere vil det fremgå at der også mangler oplysninger om opførelsesår og/eller nedlæggelsesår for andre institutioner som er optaget i fortegnelsen. Jeg hører gerne fra medlemmer som måtte have kendskab til de manglende oplysninger] 1. Helliggest Tugthus (*1606) - Nedlagt 22. marts Institutionen må opfattes som den første danske statslige anstalt, (til dels) beregnet på at fuldbyrde frihedsberøvelse som en selvstændig offentlig straf på den måde at personen holdtes fængslet på et bestemt sted. I ældre tid opfattedes en udøvet retskrænkelse i mange tilfælde som en privat sag. Man måtte selv søge oprejsning ved blodhævn eller bøder. Også efter at hensynet til den offentlige sikkerhed og orden blev begrundelsen for søgsmål og straf, anvendtes i århundreder andre straffe end frihedsstraf. Forud for frihedsberøvelsen som selvstændig straf var det fra midten af 1500-tallet blevet almindeligt at anvende strafarbejde i jern på Holmen (Bremerholm, senere Stokhuset med arrestkælder, Københavns Citadel og fæstningerne på Kronborg, Nyborg og på Christiansø 3 ). Et tugthus var oprindelig tvangsarbejdshus for tiggere og usædelige. Ligesom i andre nordeuropæiske storbyer havde Christian IV o oprettet et sådant tugthus i København med det dobbelte formål: at være tvangsarbejdsanstalt for løsgængere og tillige fremme håndværk og industri. Dette tugthus lå oprindelig i Farvergade dér hvor Vartov nu ligger. Ved mageskifte med Københavns magistrat erhvervedes i 1606 en grund i Helliggestes Stræde. Her fik anstalten navnet Helliggest Tugthus. I 1607 kom anstalten til at omfatte alle bygninger mellem Helligåndskirken og Gråbrødre Torv. Fra 1611 indsattes også kvinder. Børnehuset indrettedes i særskilt bygning på samme sted. I 1619 rasede pesten i København, og tugthuset blev midlertidigt lukket. Genåbningen må være sket i slutningen af Efterhånden indsættes også personer dømt for uærlige gerninger. Anstalten har hermed tillige fået karakter af en straffeanstalt. Ved anstaltens nedlæggelse tilskødes tugt- og børnehusets grund til en privat, og dermed var den første danske straffeanstalts eksistens ophørt. Bygningerne eksisterer ikke mere. 1 Som nedlagte institutioner medtages tidligere nu nedlagte fængselsinstitutioner, arresthuse, pensioner og behandlingsinstitutioner i fængselsvæsenets/kriminalforsorgens regi. Arresthusene medtages kun i det omfang og fra det tidspunkt hvor de kan karakterisere som selvstændige institutioner. De tidligere arrestkamre - (blandt andet) i rådhuskældrene - som fandtes i de fleste byer, omtales således ikke i nærværende sammenhæng se nærmere herom hos Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København Institutionerne er anført kronologisk efter nedlæggelsestidspunktet. Oprettelsesåret angives med *. Året angiver tidspunktet for den formelle oprettelse. I visse tilfælde tages institutionen først i brug nogle år senere. 2 Litteratur: O. Nielsen: København ; København Dipl. V, s.52ff. Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København Disse institutioner er ikke medtaget her.

2 2. Staden Københavns Civile Arresthus I (*1678) Nedrevet 1712 Københavns første selvstændige arresthus blev placeret mellem Nytorv og Hestemøllestræde, men blev dog hurtigt for lille. Det måtte vige pladsen for et nyt Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus (*1662) - Anstalten nedlagt og institutionen flyttet o I 1662 skænkede kongen en gård på Christianshavn til brug som Børnehus. Det vides ikke præcist hvor gården har ligget. Selv om navnet børnehus længe blev anvendt som officiel betegnelse, blev huset også benyttet som straffeanstalt for voksne, f.eks. personer dømt for letfærdighed eller tyveri. En senere udvidelse i år 1700 bestod i en bygning ud mod Skt. Anna Gade (nu: Sankt Annæ Gade). Fra 1708 blev tugt- og rasphus almindelige betegnelser for den del af institutionen der anvendtes som straffeanstalt. I 1740 opførtes en ny anstalt ud mod Christianshavns Torv. 6 Bygningen eksisterer ikke mere. 4. Staden Københavns Civile Arresthus II (Slutteriet) (*1706) Nedbrændt Under Frederik 4 blev opført et større arresthus på pladsen, et rødt 4-etagers hus med hvide facaderammer omkring vinduerne. Institutionen husede arrestanter og indsatte i gældsfængsel. Bygningen nedbrændte under Københavns brand 1795 og erstattet af C.F. Hansens slutteribygning adskilt fra råd- og domhuset af Slutterigade, men forbundet med gangbroerne sukkenes bro. 5. Tugt- og Manufakturhuset på Møen (*8. april 1737) > 1792: Møens Tugt- og Forbedringshus Nedlagt Det københavnske tugthus 9 var overfyldt, især med betlere fra hele landet. Dermed opstod behovet for at indrette tugthuse i provinsen. En navigationsskole i Stege fandtes egnet til formålet. Institutionen begyndte at fungere i tidsrummet I 1740 blev det bestemt sammen med institutionen på Christianshavn skulle være tugthus for Sjællands Stift. I 1750 opførtes en tilbygning til tugthuset som gjorde det muligt at adskille kønnene. I 1795 blev der yderligere opført en grundmuret lav bygning. Efter strafferetsreformen i 1789 indsattes dømte fra Lolland-Falster, Møn, samt Vordingborg og Tryggevælde amter i Sjællands Stift. Efter nedlæggelse af tugthuset blev bygningen anvendt som sindssygehospital. Bygningen, nu Amtssygehuset, Langgade 59, Stege, er fredet. 6. Viborg Tugt- og Manufakturhus (*6. november 1739) > 1792: Viborg Tugt- og Forbedringshus - Nedlagt For at aflaste institutionen i København 11 godkendte kongen oprettelse af et tugthus i Viborg. Det blev besluttet at købe en grund og opføre en bygning til formålet. Huset kunne tages i brug i I 1800tallet beskrives bygningen som 4-fløjet på 2 etager, beliggende på hjørnet af Garvergyden og Riddergaden. En gård i Leonistræde var lejet til inspektørbolig. Det gennemsnitlige belæg var ca I 1827, da anstalten led voldsomt under pladsmangel, blev en nabogård købt og indrettet til at huse 50 kvindelige fanger. Bygningerne eksisterer ikke mere. 4 Se nedenfor under 4. 5 Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København 1893; København før og nu og aldrig, bind 7. s.93ff. 6 Se nedenfor under nr. 7 7 Litteratur: København før og nu og aldrig, bind 3. s Litteratur: Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København 1893; Turistforeningen for Danmark: Aarbog 1933 Sydsjælland og Møn; Stege inden for volden, udg. af Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen for Møns Kommune, 1981; 9 Se ovenfor under Litteratur: Krog: Samlede Efterretninger om Viborg Bye, 1779; Ursin: Stiftsstaden Viborg, 1849, s.222; F.v. Bülow: Bemærkninger om Viborg, 1831, s Se ovenfor under 3.

3 7. Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn (*1740) - > 1789: Københavns Tugt-, Rasp-, og Forbedringshus Nedlagt Anstalten, der skulle aflaste de gamle institutioner på Christianshavn 13, blev opført af Philip de Lange med en pompøs facade ud mod Christianshavn Torv. Det var et ganske imponerende bygningskompleks, der fortsat også skulle rumme børnehuset. I hovedfløjens midtparti med tårn fandtes kirken, medens hovedindgangen var henlagt til en port i sidefløjen ud mod kanalen. Nogle regnskabstal tyder på et normalt belæg på ca. 500 personer. Ved en strafferetlig reform i 1789 indførtes de særskilte sanktioner: tugthus og forbedringshus, og der blev efterhånden gennemført den tilsigtede adskillelse af fangekategorier. Forbedringshuset indrettedes i en bygning parallelt og bagved hovedbygningen. Anstalten husede endvidere fortsat personer dømt til arbejde i rasphuset. Bygningerne nedbrændte ved en fangeopstand den 25. juni 1817, men efter en nødtørftig istandsættelse dog fortsat anvendt indtil opførelsen af kvindefængslet Odense Tugt- og Forbedringshus (*1752) Nedlagt Tugthuset blev oprettet på foranledning af stiftsamtmand, grev Rantzau og biskop Ramus, Odense. På auktion erhvervedes til formålet sognepræstens embedsbolig, der på grund af brøstfældighed fandtes ubeboelig for en skikkelig mand. Den gamle bygning blev nedrevet, og et hus blev herefter anseelig opbygget, bindingsværk med røde stolper. Tugthuset skulle modtage personer fra Fyn og Langeland med omliggende øer, senere også fra Ribe og Vejle amter. Anstalten var 4-fløjet med en hovedlænge i 2 etager ud mod bispegården. Det gennemsnitlige belæg var næppe mere end ca personer, selv om man kunne modtage fanger. I 1836 blev den underste etage grundmuret. Bygningerne eksisterer ikke længere. 9. Christianshavns Arresthus (*1861) Nedlagt Bygningerne på den grund Københavns første veterinærskole havde forladt til fordel for den nyopførte veterinær- og landbohøjskole på Frederiksberg, eksisterer fortsat som et H-formet kompleks mellem Prinsessegade, Skt. Annæ Gade og Dronningensgade, tre fløje forbundet med en midterfløj. Det var oprindelig opført af N.S. Nebelong som kvindefængsel, men blev allerede i 1870 lejet af Københavns Kommune som supplerende arresthus. Grunden var i virkeligheden sundhedsfarlig og stank fra ådsler der fandtes nedgravet fra den tid hvor stedet havde været veterinærskole. Efter at Vestre Fængsel var taget i brug, blev der i årene foretaget en tiltrængt renovering og ombygning, og det blev herefter kun anvendt til kvindelige arrestanter og afsonere. I 1921 blev institutionen nedlagt og bygningskomplekset ombygget til private lejligheder. Bygningerne fremstår i dag som ejerlejligheder. 10. Straffeanstalten på Christianshavn (*1861) Nedlagt Arkitekten N.S. Nebelong opførte i 1861 et nyt fængselskompleks, fortsat med hovedbygning (administrationsbygning) ud mod Christianshavns Torv. Bygningens elegante arkitektur i røde teglsten skulle mildne indtrykket af den barske institution i bymidten. 12 Litteratur: Paludan: Samling til Beskrivelse af Christianshavn, s.47; Howard: The State of the Prisons in England and Wales Appendix: European Prisons, s.30; Københavns Skilderi, 1. årgang, ; Tilskueren, årg. 1793, s.667; Minerva, marts 1790, s.403; Nyeste Skilderi af København, Nr. 11, 1803; København før og nu og aldrig, bind 7. s.95ff. Specielt om fangeopstanden 1817: Dagen, 26. juni Se ovenfor under Se nedenfor under Litteratur: Tanker betræffende et Provincialfængsel for Stiftet Fyen, udg. af Foreningen til tabte Borgeres Frelse, Odense 1798; Plan til et Provincialfængsel for Fyens Stift, Odense Litteratur: Erik Carlé: Københavns fængsler i 100 år, København 1995, s.25ff. 17 Litteratur: København før og nu og aldrig, bind 7. s.98ff.

4 I 1870 ophævedes tugt-, rasp- og forbedringshuset, og anstalten blev herefter udelukkende kvindefængsel indtil den blev nedrevet i 1928 for at give plads til lagkagehuset. 11. Forvaringsafdelingen på Sundholm (*1925) Nedlagt 5, maj Arkitekten Emil Jørgensen tegnede Sundholm der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik navnet Arbejdsanstalten Sundholm og indviedes den 8. april 1908 som en afløser for Ladegården på Frederiksberg. Det er en bebyggelse med lyse gulkalkede bygninger og røde murstensdekorationer. Interneringsloven af 11. april 1925 var det legale grundlag for dom til frihedsberøvelse af personer hos hvem mangelfuld udvikling, varigere svækkelse eller forstyrrelse af sjælsevnerne herunder sexuel abnormitet har givet sig udslag i strafbare handlinger herunder trusler der vidner om en nærliggende og alvorlig fare for betydelige krænkelser af den almindelige retssikkerhed, ved sædelighedsforbrydelse, grove voldshandlinger, brandstiftelse eller anden almenfarlig forbrydelse. Der blev indrettet en midlertidig forvaringsafdeling i en fløj på arbejdsanstalten Sundholm. Afdelingen blev nedlagt den 5. maj 1933, samtidig med at en lille afdeling i Statsfængslet i Vridsløselille blev taget i brug til at huse personer der efter 1930-straffeloven var idømt psykopatforvaring. Sundholm kom senere i 1940 erne igen til at huse domfældte Fangekolonien ved Kjølsen (*1899) Nedlagt (?) 20 I fangekolonien blev fanger fra anstalten i Horsens udstationeret ved friluftsarbejde i mergellejerne. 13. Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) (*1899) > (1945) Fangekolonien Gedhus Nedlagt (?) 21 Fangekolonierne fungerede som friluftsarbejde for fanger i anstalten i Horsens i sommerhalvåret. 14. Arresthuset i Høng (*1838) Nedlagt 7. november 1938 Arresthus for Løve Herred. Bygningen blev tegnet af ingen ringere end C.F. Hansen. Bygningen er fredet. Der er nu private boliger og en tandlægepraksis. 15. Arresthuset i Pandrup (*?) Nedlagt 1. januar 1939 Arresthus for Hvetbo Herred. 16. Arresthuset i Ebeltoft (*?) Nedlagt 1. marts 1939 Arresthus for Ebeltoft købstad m.v. 17. Arresthuset i Odder (*?) Nedlagt 1. april 1939 Arresthus for Hads Herred. 18. Arresthuset i Mariager (*?) Nedlagt 1. april 1939 Arresthus for Mariager købstad m.v. Arresthuset befandt sig i det gamle rådhus opført i Georg K. Stürup: Forvaringsanstalten i Herstedvester, København 1959, s Se nedenfor under 20 Jan Kaarsen: Kærshovedgård, Fængselshistorisk Selskab 2006, s.45; C. Rafael: De åbne anstalter, Fængselsfaglige Meddelelser, 1965, s Jan Kaarsen: Kærshovedgård, Fængselshistorisk Selskab 2006, s.45; C. Rafael: De åbne anstalter, Fængselsfaglige Meddelelser, 1965, s.21

5 19. Arresthuset i Frederiksværk (*?) Nedlagt 1. april 1939 Arresthus for Frederiksværk købstad m.v. Arresten var beliggende i tinghuset. Efter nedlæggelsen overtog dommerkontorerne bygningen. Indtil 2004 var politiet dog også repræsenteret ved et lokalkontor. Bygningen er fredet. 20. Arresthuset i Holsted (*1845) Nedlagt 1. august 1939 Arresthus for Gørding-Malt Herreder. 21. Arresthuset i Hammel (*) Nedlagt 1. april 1940 Arresthus for Frijsenborg-Faurskov Birk 22. Arresthuset i Rødby (*) Nedlagt 1. april 1940 Arresthus for Rødby købstad m.v. 23. Arresthuset i Helsinge (*1858) Nedlagt 1. april 1941 Arresten befandt sig i samme bygning som tinghuset, opført efter at det var besluttet at Kronborg Birk skulle deles i Østre og Vestre Birk. I 1941 blev cellerne nedlagt og indrettet til kontorer for retten. 24. Fængselsafdelingen i Tvangsarbejdsanstalten Horsens (*20. oktober 1941) 22 Nedlagt? 25. Citadellet Frederikshavn (Kastellet) (*1661) Anvendelse som strafanstalt ophørt Arrest for personer sigtet for krigsforbrydelser. 24 Den nordøstlige del af Christian IV s voldanlæg, Sankt Annæ Skanse (Kastellet), blev i 1661 ombygget til Citadellet Frederikshavn. Der indrettedes en særlig arrest Søndre Magasin, som har været benyttet til statsfanger (Griffenfeld, Magnus Stenbock). I 1725 opførtes en arrestbygning bag Kastelkirken. Dette blev ligeledes anvendt til statsfanger (skotten John Norcross, J.f. Struensee og Enevold Brandt, samt i 1794 de københavnske strejkende tømrersvende i dr. Jacob Dampe). Efter mytteriet og branden i anstalten på Christianshavn 25 i 1817 indrettedes to etager i de to krudttårne i henholdsvis grevens og dronningens bastioner til midlertidig opholdssted for 60 farlige fanger. Anvendelsen som strafanstalt ophørte ikke før I 1874 flyttedes Københavns hovedvagt fra Kongens Nytorv til en nyopført bygning på Kastellet der herefter tillige var arrestbygning. Denne blev kortvarigt efter Danmarks befrielse i igen benyttet til frihedsberøvede: SS-general dr. Werner Best, politigeneral Günther Pancke, oberst Otto Bovensiepen og gesandt Cecil von Renthe-fink. 26. Arrestafdelingen på Sønderborg Slot (*1945) Nedlagt september Straks den 5. maj 1945 begyndte interneringer i Sønderborg af personer der forventes tiltalt efter straffelovstillæggets bestemmelser om landsskadelig virksomhed, herunder nogle fremtrædende ledere og medlemmer af DNSAP og NSDAP-N. Der oprettedes den 14. maj 1945 en interneringslejr på Sønderborg Slot i lokaler i hele den østlige fløjs 1. og 2. Etage. Spisning foregik i slottets store riddersal. 22 Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s Litteratur: Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København 1895; København før og nu og aldrig, bind 10. s.449ff. 24 Litteratur: København før og nu og aldrig, bind 10. s Se ovenfor under Litteratur: Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen i Als og Sundeved , s.276ff.

6 Chefen for internatet var en udlånt overbetjent: Christensen fra fængselsvæsenet. Bevogtningen blev udført af 62 folk fra modstandsbevægelsen. Den 23. juni 1945 blev institutionen formelt en arrestafdeling under fængselsvæsenet, fortsat med Christensen som leder. Der var nu anbragt 530 indsatte. Der blev udstationeret 3 fungerende inspektionsbetjente fra Statens Arbejdshus ved Sdr. Omme, og ansat 40 arrestmedhjælpere og ekstrabetjente. Da der i løbet af sommeren 1946 blev bedre plads i straffelejrene, blev arrestafdelingen nedlagt og de indsatte, i alt 248, heraf 118 afsonere overført til straffelejr, de fleste til Straffelejren i Fårhus, nogle af de yngste til Møgelkær. 27. Interneringslejren Nebs Møllegaard (*1946) Nedlagt Medlemmer af Schalburgkorpset der forventes tiltalt efter landsforræderilovens bestemmelser (straffelovstillægget) blev umiddelbart efter den 5. Maj 1945 interneret på Ringsted Kaserne. I maj 1946 meddeltes det at militæret selv skulle bruge kasernens bygninger, og ca. 70 internerede blev den 15. Juni 1946 flyttet til en nyoprettet interneringslejr på en nærliggende gård: Nebs Møllegaard, en ejendom der da sorterede under kammeradvokaten. Lederen af institutionen var den senere arrestforvarer P. Vissing Kjeldsen. Efterhånden som sagerne mod de internerede fik deres afgørelse ved domstolene, blev der plads til de resterende i straffelejrene, og institutionen på Nebs Møllegaard fik derfor en kort levetid. Gården, der tidligere havde tilhørt godset på Skjoldenæsholm, er i dag behandlingshjem for børn med udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Driften varetages af Ringsted Kommune. 28. Fængselsafdelingen på Sundholm (*1942) Nedlagt 26. august Arkitekten Emil Jørgensen tegnede Sundholm der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik navnet Arbejdsanstalten Sundholm og indviedes den 8. april 1908 som en afløser for Ladegården på Frederiksberg. Det er en bebyggelse med lyse gulkalkede bygninger og røde murstensdekorationer. I 1942 var der et sådant overbelæg i Vestre Fængsel og en kø af ventere at der måtte findes en løsning. Fængselsvæsenet lejede da en af Sundholms bygninger der blev indrettet med 30 celler med et loft af fletværk. Der var endvidere nogle store rum som kunne anvendes til sovesale. Det samlede belæg kom op på 110 mænd. Fængselsafdelingen blev året efter udvidet med 16 celler og 4 arbejdsstuer i en anden bygning. Da Statens Arbejdshus ved Sdr. Omme i december 1943 blev beslaglagt af tyskerne, lejede fængselsvæsenet endnu en bygning ( bygning N ), og 100 arbejdshusfanger blev i januar 1944 overført dertil. Ligeledes i 1943 blev hele kvindefængslet i Vestre Fængsel evakueret til Sundholm. Masseundvigelser blandt mændene bevirkede at hele mandsafdelingen blev flyttet tilbage til Vestre Fængsel. I løbet af 1944 fandt man det imidlertid nødvendigt at tage Sundholm i brug igen som mandsfængsel, men dog først efter en sikkerhedsmæssig opgradering af bygningens armatur og døre. Før dette var bevilget, kom befrielsen, og fængselsvæsenet lejede hele bygningen og yderligere to bygninger på Sundholm og fik dermed plads til 650 landssvigere I dag fungerer Sundholm som herberg, forsorgshjem og kursuscenter. 29. Fængselsafdelingen i Fårevejle (*) > (1943) Interneringslejren i Fårevejle > (14. juli 1945) Fængselsafdelingen i Fårevejle Nedlagt I.. indrettedes en fængselsafdeling i en tidligere højskolebygning. Efter at USA erklærede Tyskland krig, blev der rejst et krav fra tysk side om internering af amerikanske statsborgere. Forhandlinger førte til at en del amerikanere undgik dette ved at opnå dansk statsborgerskab. Anstaltsbygningen blev beslaglagt til formålet, og i alt 17 ame- 27 Litteratur: Fængselshistorisk Selskab: Årsskrift Litteratur: Erik Carlé: Københavns fængsler i 100 år, København 1995, s.140f. og Litteratur: Den parlamentariske kommission: Beretning bind VII, s.17ff.

7 rikanere blev interneret i en lejr der oprettedes ved Fårevejle. Fængselsvæsenet måtte påtage sig ledelsen. Efter krigen overgik bygningen atter til at husning af domfældte. Fængselsafdelingen blev herefter drevet som en selvstændig anstalt med plads til ca. 150 fanger. 30. Arresthuset i Aalborg (bygningen i Gabelsgade) (*1860) Nedlagt 1. juli Arresthuset i Fredensborg (*1857) Lukket 1. april 1919; genåbnet 15. juni Nedlagt 31. juli Fredensborg Thing & Arresthus blev tegnet af arkitekt J.H. Nebelong. Frederik VII s monogram blev anbragt på portalen over hovedindgangen. Der var 9 enkeltmandsceller i den del af bygningen der rummede arresten. Efter genåbningen blev arresten anvendt som aflastning for arresthusene i Hillerød og Helsingør. Der var nu plads til 15 indsatte. Efter lukningen af arresthuset benyttede politiet fortsat bygningen indtil Retten i Fredensborg var i brug indtil Siden 2005 er bygningen i privateje. 32. Straffelejren i Nyborg (*maj 1945) Nedlagt I havde den tyske besættelsesmagt opført en baraklejr ved Frisengårdsvej i Nyborg. Fra sommeren 1945 blev dømte landssvigere indsat i lejren trods protester fra kvarterets beboere. Lejren blev nedlagt i løbet af Bygningerne eksisterer ikke mere. 33. Straffelejren Hjøllund (*1946) Nedlagt Lejren blev kortvarigt anvendt til at huse dømte landssvigere. 34. Straffelejren i Fårhus (*1945) Nedlagt Et lejrkompleks i Frøslev blev i i krigens sidste år anvendt til internering af danske efter ordre fra den tyske besættelsesmagt. Efter befrielsen blev lejren omdøbt til Straffelejren i Fårhus og husede herefter dømte landssvigere. 35. Arresthuset i Præstø (*1850) Nedlagt 1. februar Til rådhuset i Præstø, opført 1823, blev der i 1850 tilbygget en arrest, et grundmuret hus i to etager med teglhængt valmtag. Bygningen benyttes i dag som opbevaringsrum. 36. Arresthuset i Vestervig Nedlagt 1940, genåbnet 1943 Nedlagt 1. august Arresthuset i Hornslet (*1910) Nedlagt 1. april Arresthuset i Nørresundby Nedlagt 1. januar Arresthuset i Stege Nedlagt 1. april Arresthuset i Nibe (*) - Nedlagt 1. april 1940, (1941) genåbnet midlertidigt 31 - Nedlagt 1. januar 1952 Arresthus for Nibe købstad m.v. 41. Interneringslejren på St. Grundet (*1. juli 1941) - > (1945) Fængselsafdelingen St. Grundet - Nedlagt Litteratur: K.J. Jensen: Nyborg under besættelsen , Historisk Samfund for Fyns Stift, 1970, s Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s Litteratur: Jørgen Tornøe: Meddelelser om det danske fængselsvæsen , Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1951, s.343.

8 Efter den tyske besættelse blev det et krav fra tysk side at nogle britiske statsborgere skulle interneres. De blev den 1. juli overført til herregården St. Grundet ved Vejle som blev indrettet til interneringslejr med dansk fængselspersonale som bevogtningsmandskab. Ledelsen sorterede under Udenrigsministeriet. Efter krigen var St. Grundet en selvstændig fængselsafdeling. 42. Interneringslejren på Lekkende (*1944) > (1945) Psykopatforvaringsafdelingen Lekkende. Nedlagt De efter tysk krav internerede amerikanske statsborgere blev i 1944 overført til en lejr oprettet på herregården Lekkende ved Mern i nærheden af Præstø. Fængselsvæsenet måtte påtage sig ledelsen. I juli 1945 medførte en betydelig pladsmangel at der blev oprettet en midlertidig psykopatforvaringsafdeling på Lekkende. Indtil lukningen i 1953 opholdt der sig gennemsnitligt ca. 40 forvarede i afdelingen. 43. Arresthuset i Tranebjerg, Samsø. 44. Arresthuset i Varde Nedlagt 1. oktober Arresthuset i Kjellerup Nedlagt 1. november Arresthuset i Fjerritslev Nedlagt 1. december Arresthuset i Bjerre (*1846) < Straffeanstaltens anneks i Bjerre; 20. oktober 1941 genåbnet som Fængselsafdeling 34 > Statsfængselsannekset i Bjerre Nedlagt Arresthuset i Sakskøbing Nedlagt 1. november Arresthuset i Brædstrup Nedlagt 1. juli Arresthuset i Terndrup Nedlagt 1. april Arresthuset i Skælskør Nedlagt 1. april Arresthuset i Kerteminde Nedlagt 1. november Arresthuset i Skanderborg Nedlagt 1. april Arresthuset i Lemvig Nedlagt 1. juni Arresthuset i Rudkøbing Nedlagt 1. november Arresthuset i Store Heddinge (*1838) Nedlagt, men genåbnet i 1953 Nedlagt 1. oktober Arresthuset i Middelfart Nedlagt 1. april Arresthuset i Sæby Nedlagt 1. november Arresthuset i Nyborg (*1920) Nedlagt Arresthuset var beliggende i det gamle rådhus, i 1799 genopført i nyklassicistisk stil efter en brand et par år tidligere. 33 Litteratur: Georg K. Stürup: Forvaringsanstalten i Herstedvester, København 1959, s.16; Jørgen Tornøe: Meddelelser om det danske fængselsvæsen 1952, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1953, s Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s.183.

9 61. Arresthuset i Vejle (bygningen i Klostergade) Nedlagt Arresthuset i Ærøskøbing Nedlagt 1. april Arresthuset i Toftlund, < 1953 Fængselsafdeling, < 1970 Arrestafdeling Nedlagt Straffelejrafdelingen på Råbjerg (*1945) < 1966 Afdelingen på Råbjerg Nedlagt Arresthuset i Køge [Bygårdsstræde 1] (*1855) Nedlagt Arresthuset i Bogense Nedlagt Arresthuset i Sorø (*1881) Nedlagt 1979 Bygningen er opført af arkitekten Fr. Vilhelm Tvede som ting- og arresthus. 68. Arresthuset i Korsør (*1850) Nedlagt 1979 Bygningen er opført som rådhus, men kort efter opførelsen overgået til anvendelse som politistation samt ting- og arresthus. 69. Skibsbylejren (*1981) Nedlagt Oprindelig militærlejr med barakbygninger opført i besættelsestiden , udlejet i 1981 til kriminalforsorgen som hæfteafdeling under ledelse af Statsfængslet på Kragskovhede. Lejemålet ophørte samtidig med indvielsen af et nyt åbent fængsel: Statsfængslet i Jyderup. 70. Arresthuset i Ribe (*1600/1893) Nedlagt Arresthusets beliggenhed tæt ved Ribe Domkirke skyldes den tidligere anvendelse som kapellanbolig. Bygningen blev opført I 1840 blev den anvendt til skole for utugtige piger. I 1893 blev huset ombygget og anvendt til arresthus. Bygningen bliver i dag drevet som café og hotel. Den nuværende ejer har modtaget flere priser for den nænsomme renovering. 71. Arresthuset i Fåborg (*1929) Nedlagt Arresthuset er sammenbygget med det tidligere rådhus. Efter nedlæggelsen er Fåborg Lokalhistoriske Arkiv flyttet ind i de nyrestaurerede lokaler i stueetagen. Rådhusbygningen var tidligere blevet fredet. I 1995 blev også arrestbygningen fredet og er indrettet til museum under Fåborg Kulturhistoriske Museer. 72. Arresthuset i Skive (*1847) Nedlagt 31. Oktober Arresthuset i Grenaa Nedlagt 1. Januar Arresthuset var beliggende i bygning sammen med det gamle rådhus. Bygningen er i 2001 ombygget til sikret social institution for kriminelle unge. 74. Straffeanstaltens Anneks i Amstrup< Statsfængselsannekset Amstrup < Fængselsafdelingen Amstrup Nedlagt 75. Fængselsafdelingen ved Tarm (*1947) Nedlagt Afdelingen var indrettet på Brosbølgård ved Tar en statsungdomslejr som fængselsvæsenet overtog fra Arbejds- og Socialministeriet. Nedlæggelse skete i forbindelse med at bygningen nedbrændte.

10 76. Arresthuset i Helsingør (den tidl.rådhusbygning i Sct. Anna Gade) (*1856) Nedlagt 1992 Arresthuset befandt sig i rådhusbygningen. Fængselsbygningen var i tre etager, og der var plads til 21 arrestanter. Bygningen er nu inddraget som en af kommunens administrationsbygninger og personalekantine. 77. Straffelejrafdelingen i Mosbjerg (*1945) < Afdelingen i Mosbjerg Nedlagt Institutionen Køng. 79. Statsfængslet i Gribskov. 80 Arresthuset i Fredericia (*1861) Nedlagt Arresthuset var en del af rådhuset og tinghuset, opført af arkitekt Ferdinand Meldahl et af hans hovedværker uden for København 81. Fængselsafdelingen på Langeland (*2004) Nedlagt. 82. Arresthuset i Nykøbing Sjælland (*1868) Nedlagt. 83. Arresthuset i Horsens (*1902) Nedlagt Ophørt som arresthus i? og anvendt som fængselsafdeling under Statsfængslet i Horsens ( narkofri ) 84. Tugthuset i Horsens (*1853) < Strafanstalten ved Horsens < Horsens Straffeanstalt <1933 Statsfængslet i Horsens < 1946 Statsfængslet i Horsens m.v. < 1961 Forvaringsanstalten i Horsens m.v. < 1969 Forvaringsanstalten og Særfængslet i Horsens m.v. <1973 Statsfængslet i Horsens Nedlagt Arresthuset i Vordingborg (*1896) Nedlagt 15. juni 2007.

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen

Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen Et styrket politi mere og bedre politi Hvorfor en politireform? Et moderne politi, der kan løfte fremtidens nye og øgede krav og udfordringer Ensartet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Horsens Ting- og Arresthus Bjerre Ting- og Arresthus

Horsens Ting- og Arresthus Bjerre Ting- og Arresthus Horsens Ting- og Arresthus Bjerre Ting- og Arresthus TO FREDEDE BYGNINGER DER FÅR NYT LIV Deres placering i arkitekturhistorien, restaurering og det at bringe nyt liv til fredede bygninger. J e n s O l

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 114 - Retspleje Tabel 7.1 Antallet af pådømte straffesager i 1. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 1999 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 1999

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere