Fængselshistorisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselshistorisk Selskab"

Transkript

1 Fængselshistorisk Selskab Nedlagte institutioner 1 Red: Leif Senholt [Bemærk: Endnu ikke indplacerede arresthuse: Esrum, Haslev, Hørsholm, Kjærlingbjerg, Læsø, Løgstør, Løgumkloster, Neksø, Nysted, Rødding, Sakskøbing, Skagen, Skjern, Spanget, Stubbekøbing og Thisted]. De manglende indplaceringer skyldes at nedlæggelsesåret ikke er tidsfæstet. Endvidere vil det fremgå at der også mangler oplysninger om opførelsesår og/eller nedlæggelsesår for andre institutioner som er optaget i fortegnelsen. Jeg hører gerne fra medlemmer som måtte have kendskab til de manglende oplysninger] 1. Helliggest Tugthus (*1606) - Nedlagt 22. marts Institutionen må opfattes som den første danske statslige anstalt, (til dels) beregnet på at fuldbyrde frihedsberøvelse som en selvstændig offentlig straf på den måde at personen holdtes fængslet på et bestemt sted. I ældre tid opfattedes en udøvet retskrænkelse i mange tilfælde som en privat sag. Man måtte selv søge oprejsning ved blodhævn eller bøder. Også efter at hensynet til den offentlige sikkerhed og orden blev begrundelsen for søgsmål og straf, anvendtes i århundreder andre straffe end frihedsstraf. Forud for frihedsberøvelsen som selvstændig straf var det fra midten af 1500-tallet blevet almindeligt at anvende strafarbejde i jern på Holmen (Bremerholm, senere Stokhuset med arrestkælder, Københavns Citadel og fæstningerne på Kronborg, Nyborg og på Christiansø 3 ). Et tugthus var oprindelig tvangsarbejdshus for tiggere og usædelige. Ligesom i andre nordeuropæiske storbyer havde Christian IV o oprettet et sådant tugthus i København med det dobbelte formål: at være tvangsarbejdsanstalt for løsgængere og tillige fremme håndværk og industri. Dette tugthus lå oprindelig i Farvergade dér hvor Vartov nu ligger. Ved mageskifte med Københavns magistrat erhvervedes i 1606 en grund i Helliggestes Stræde. Her fik anstalten navnet Helliggest Tugthus. I 1607 kom anstalten til at omfatte alle bygninger mellem Helligåndskirken og Gråbrødre Torv. Fra 1611 indsattes også kvinder. Børnehuset indrettedes i særskilt bygning på samme sted. I 1619 rasede pesten i København, og tugthuset blev midlertidigt lukket. Genåbningen må være sket i slutningen af Efterhånden indsættes også personer dømt for uærlige gerninger. Anstalten har hermed tillige fået karakter af en straffeanstalt. Ved anstaltens nedlæggelse tilskødes tugt- og børnehusets grund til en privat, og dermed var den første danske straffeanstalts eksistens ophørt. Bygningerne eksisterer ikke mere. 1 Som nedlagte institutioner medtages tidligere nu nedlagte fængselsinstitutioner, arresthuse, pensioner og behandlingsinstitutioner i fængselsvæsenets/kriminalforsorgens regi. Arresthusene medtages kun i det omfang og fra det tidspunkt hvor de kan karakterisere som selvstændige institutioner. De tidligere arrestkamre - (blandt andet) i rådhuskældrene - som fandtes i de fleste byer, omtales således ikke i nærværende sammenhæng se nærmere herom hos Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København Institutionerne er anført kronologisk efter nedlæggelsestidspunktet. Oprettelsesåret angives med *. Året angiver tidspunktet for den formelle oprettelse. I visse tilfælde tages institutionen først i brug nogle år senere. 2 Litteratur: O. Nielsen: København ; København Dipl. V, s.52ff. Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København Disse institutioner er ikke medtaget her.

2 2. Staden Københavns Civile Arresthus I (*1678) Nedrevet 1712 Københavns første selvstændige arresthus blev placeret mellem Nytorv og Hestemøllestræde, men blev dog hurtigt for lille. Det måtte vige pladsen for et nyt Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus (*1662) - Anstalten nedlagt og institutionen flyttet o I 1662 skænkede kongen en gård på Christianshavn til brug som Børnehus. Det vides ikke præcist hvor gården har ligget. Selv om navnet børnehus længe blev anvendt som officiel betegnelse, blev huset også benyttet som straffeanstalt for voksne, f.eks. personer dømt for letfærdighed eller tyveri. En senere udvidelse i år 1700 bestod i en bygning ud mod Skt. Anna Gade (nu: Sankt Annæ Gade). Fra 1708 blev tugt- og rasphus almindelige betegnelser for den del af institutionen der anvendtes som straffeanstalt. I 1740 opførtes en ny anstalt ud mod Christianshavns Torv. 6 Bygningen eksisterer ikke mere. 4. Staden Københavns Civile Arresthus II (Slutteriet) (*1706) Nedbrændt Under Frederik 4 blev opført et større arresthus på pladsen, et rødt 4-etagers hus med hvide facaderammer omkring vinduerne. Institutionen husede arrestanter og indsatte i gældsfængsel. Bygningen nedbrændte under Københavns brand 1795 og erstattet af C.F. Hansens slutteribygning adskilt fra råd- og domhuset af Slutterigade, men forbundet med gangbroerne sukkenes bro. 5. Tugt- og Manufakturhuset på Møen (*8. april 1737) > 1792: Møens Tugt- og Forbedringshus Nedlagt Det københavnske tugthus 9 var overfyldt, især med betlere fra hele landet. Dermed opstod behovet for at indrette tugthuse i provinsen. En navigationsskole i Stege fandtes egnet til formålet. Institutionen begyndte at fungere i tidsrummet I 1740 blev det bestemt sammen med institutionen på Christianshavn skulle være tugthus for Sjællands Stift. I 1750 opførtes en tilbygning til tugthuset som gjorde det muligt at adskille kønnene. I 1795 blev der yderligere opført en grundmuret lav bygning. Efter strafferetsreformen i 1789 indsattes dømte fra Lolland-Falster, Møn, samt Vordingborg og Tryggevælde amter i Sjællands Stift. Efter nedlæggelse af tugthuset blev bygningen anvendt som sindssygehospital. Bygningen, nu Amtssygehuset, Langgade 59, Stege, er fredet. 6. Viborg Tugt- og Manufakturhus (*6. november 1739) > 1792: Viborg Tugt- og Forbedringshus - Nedlagt For at aflaste institutionen i København 11 godkendte kongen oprettelse af et tugthus i Viborg. Det blev besluttet at købe en grund og opføre en bygning til formålet. Huset kunne tages i brug i I 1800tallet beskrives bygningen som 4-fløjet på 2 etager, beliggende på hjørnet af Garvergyden og Riddergaden. En gård i Leonistræde var lejet til inspektørbolig. Det gennemsnitlige belæg var ca I 1827, da anstalten led voldsomt under pladsmangel, blev en nabogård købt og indrettet til at huse 50 kvindelige fanger. Bygningerne eksisterer ikke mere. 4 Se nedenfor under 4. 5 Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København 1893; København før og nu og aldrig, bind 7. s.93ff. 6 Se nedenfor under nr. 7 7 Litteratur: København før og nu og aldrig, bind 3. s Litteratur: Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København 1893; Turistforeningen for Danmark: Aarbog 1933 Sydsjælland og Møn; Stege inden for volden, udg. af Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen for Møns Kommune, 1981; 9 Se ovenfor under Litteratur: Krog: Samlede Efterretninger om Viborg Bye, 1779; Ursin: Stiftsstaden Viborg, 1849, s.222; F.v. Bülow: Bemærkninger om Viborg, 1831, s Se ovenfor under 3.

3 7. Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn (*1740) - > 1789: Københavns Tugt-, Rasp-, og Forbedringshus Nedlagt Anstalten, der skulle aflaste de gamle institutioner på Christianshavn 13, blev opført af Philip de Lange med en pompøs facade ud mod Christianshavn Torv. Det var et ganske imponerende bygningskompleks, der fortsat også skulle rumme børnehuset. I hovedfløjens midtparti med tårn fandtes kirken, medens hovedindgangen var henlagt til en port i sidefløjen ud mod kanalen. Nogle regnskabstal tyder på et normalt belæg på ca. 500 personer. Ved en strafferetlig reform i 1789 indførtes de særskilte sanktioner: tugthus og forbedringshus, og der blev efterhånden gennemført den tilsigtede adskillelse af fangekategorier. Forbedringshuset indrettedes i en bygning parallelt og bagved hovedbygningen. Anstalten husede endvidere fortsat personer dømt til arbejde i rasphuset. Bygningerne nedbrændte ved en fangeopstand den 25. juni 1817, men efter en nødtørftig istandsættelse dog fortsat anvendt indtil opførelsen af kvindefængslet Odense Tugt- og Forbedringshus (*1752) Nedlagt Tugthuset blev oprettet på foranledning af stiftsamtmand, grev Rantzau og biskop Ramus, Odense. På auktion erhvervedes til formålet sognepræstens embedsbolig, der på grund af brøstfældighed fandtes ubeboelig for en skikkelig mand. Den gamle bygning blev nedrevet, og et hus blev herefter anseelig opbygget, bindingsværk med røde stolper. Tugthuset skulle modtage personer fra Fyn og Langeland med omliggende øer, senere også fra Ribe og Vejle amter. Anstalten var 4-fløjet med en hovedlænge i 2 etager ud mod bispegården. Det gennemsnitlige belæg var næppe mere end ca personer, selv om man kunne modtage fanger. I 1836 blev den underste etage grundmuret. Bygningerne eksisterer ikke længere. 9. Christianshavns Arresthus (*1861) Nedlagt Bygningerne på den grund Københavns første veterinærskole havde forladt til fordel for den nyopførte veterinær- og landbohøjskole på Frederiksberg, eksisterer fortsat som et H-formet kompleks mellem Prinsessegade, Skt. Annæ Gade og Dronningensgade, tre fløje forbundet med en midterfløj. Det var oprindelig opført af N.S. Nebelong som kvindefængsel, men blev allerede i 1870 lejet af Københavns Kommune som supplerende arresthus. Grunden var i virkeligheden sundhedsfarlig og stank fra ådsler der fandtes nedgravet fra den tid hvor stedet havde været veterinærskole. Efter at Vestre Fængsel var taget i brug, blev der i årene foretaget en tiltrængt renovering og ombygning, og det blev herefter kun anvendt til kvindelige arrestanter og afsonere. I 1921 blev institutionen nedlagt og bygningskomplekset ombygget til private lejligheder. Bygningerne fremstår i dag som ejerlejligheder. 10. Straffeanstalten på Christianshavn (*1861) Nedlagt Arkitekten N.S. Nebelong opførte i 1861 et nyt fængselskompleks, fortsat med hovedbygning (administrationsbygning) ud mod Christianshavns Torv. Bygningens elegante arkitektur i røde teglsten skulle mildne indtrykket af den barske institution i bymidten. 12 Litteratur: Paludan: Samling til Beskrivelse af Christianshavn, s.47; Howard: The State of the Prisons in England and Wales Appendix: European Prisons, s.30; Københavns Skilderi, 1. årgang, ; Tilskueren, årg. 1793, s.667; Minerva, marts 1790, s.403; Nyeste Skilderi af København, Nr. 11, 1803; København før og nu og aldrig, bind 7. s.95ff. Specielt om fangeopstanden 1817: Dagen, 26. juni Se ovenfor under Se nedenfor under Litteratur: Tanker betræffende et Provincialfængsel for Stiftet Fyen, udg. af Foreningen til tabte Borgeres Frelse, Odense 1798; Plan til et Provincialfængsel for Fyens Stift, Odense Litteratur: Erik Carlé: Københavns fængsler i 100 år, København 1995, s.25ff. 17 Litteratur: København før og nu og aldrig, bind 7. s.98ff.

4 I 1870 ophævedes tugt-, rasp- og forbedringshuset, og anstalten blev herefter udelukkende kvindefængsel indtil den blev nedrevet i 1928 for at give plads til lagkagehuset. 11. Forvaringsafdelingen på Sundholm (*1925) Nedlagt 5, maj Arkitekten Emil Jørgensen tegnede Sundholm der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik navnet Arbejdsanstalten Sundholm og indviedes den 8. april 1908 som en afløser for Ladegården på Frederiksberg. Det er en bebyggelse med lyse gulkalkede bygninger og røde murstensdekorationer. Interneringsloven af 11. april 1925 var det legale grundlag for dom til frihedsberøvelse af personer hos hvem mangelfuld udvikling, varigere svækkelse eller forstyrrelse af sjælsevnerne herunder sexuel abnormitet har givet sig udslag i strafbare handlinger herunder trusler der vidner om en nærliggende og alvorlig fare for betydelige krænkelser af den almindelige retssikkerhed, ved sædelighedsforbrydelse, grove voldshandlinger, brandstiftelse eller anden almenfarlig forbrydelse. Der blev indrettet en midlertidig forvaringsafdeling i en fløj på arbejdsanstalten Sundholm. Afdelingen blev nedlagt den 5. maj 1933, samtidig med at en lille afdeling i Statsfængslet i Vridsløselille blev taget i brug til at huse personer der efter 1930-straffeloven var idømt psykopatforvaring. Sundholm kom senere i 1940 erne igen til at huse domfældte Fangekolonien ved Kjølsen (*1899) Nedlagt (?) 20 I fangekolonien blev fanger fra anstalten i Horsens udstationeret ved friluftsarbejde i mergellejerne. 13. Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) (*1899) > (1945) Fangekolonien Gedhus Nedlagt (?) 21 Fangekolonierne fungerede som friluftsarbejde for fanger i anstalten i Horsens i sommerhalvåret. 14. Arresthuset i Høng (*1838) Nedlagt 7. november 1938 Arresthus for Løve Herred. Bygningen blev tegnet af ingen ringere end C.F. Hansen. Bygningen er fredet. Der er nu private boliger og en tandlægepraksis. 15. Arresthuset i Pandrup (*?) Nedlagt 1. januar 1939 Arresthus for Hvetbo Herred. 16. Arresthuset i Ebeltoft (*?) Nedlagt 1. marts 1939 Arresthus for Ebeltoft købstad m.v. 17. Arresthuset i Odder (*?) Nedlagt 1. april 1939 Arresthus for Hads Herred. 18. Arresthuset i Mariager (*?) Nedlagt 1. april 1939 Arresthus for Mariager købstad m.v. Arresthuset befandt sig i det gamle rådhus opført i Georg K. Stürup: Forvaringsanstalten i Herstedvester, København 1959, s Se nedenfor under 20 Jan Kaarsen: Kærshovedgård, Fængselshistorisk Selskab 2006, s.45; C. Rafael: De åbne anstalter, Fængselsfaglige Meddelelser, 1965, s Jan Kaarsen: Kærshovedgård, Fængselshistorisk Selskab 2006, s.45; C. Rafael: De åbne anstalter, Fængselsfaglige Meddelelser, 1965, s.21

5 19. Arresthuset i Frederiksværk (*?) Nedlagt 1. april 1939 Arresthus for Frederiksværk købstad m.v. Arresten var beliggende i tinghuset. Efter nedlæggelsen overtog dommerkontorerne bygningen. Indtil 2004 var politiet dog også repræsenteret ved et lokalkontor. Bygningen er fredet. 20. Arresthuset i Holsted (*1845) Nedlagt 1. august 1939 Arresthus for Gørding-Malt Herreder. 21. Arresthuset i Hammel (*) Nedlagt 1. april 1940 Arresthus for Frijsenborg-Faurskov Birk 22. Arresthuset i Rødby (*) Nedlagt 1. april 1940 Arresthus for Rødby købstad m.v. 23. Arresthuset i Helsinge (*1858) Nedlagt 1. april 1941 Arresten befandt sig i samme bygning som tinghuset, opført efter at det var besluttet at Kronborg Birk skulle deles i Østre og Vestre Birk. I 1941 blev cellerne nedlagt og indrettet til kontorer for retten. 24. Fængselsafdelingen i Tvangsarbejdsanstalten Horsens (*20. oktober 1941) 22 Nedlagt? 25. Citadellet Frederikshavn (Kastellet) (*1661) Anvendelse som strafanstalt ophørt Arrest for personer sigtet for krigsforbrydelser. 24 Den nordøstlige del af Christian IV s voldanlæg, Sankt Annæ Skanse (Kastellet), blev i 1661 ombygget til Citadellet Frederikshavn. Der indrettedes en særlig arrest Søndre Magasin, som har været benyttet til statsfanger (Griffenfeld, Magnus Stenbock). I 1725 opførtes en arrestbygning bag Kastelkirken. Dette blev ligeledes anvendt til statsfanger (skotten John Norcross, J.f. Struensee og Enevold Brandt, samt i 1794 de københavnske strejkende tømrersvende i dr. Jacob Dampe). Efter mytteriet og branden i anstalten på Christianshavn 25 i 1817 indrettedes to etager i de to krudttårne i henholdsvis grevens og dronningens bastioner til midlertidig opholdssted for 60 farlige fanger. Anvendelsen som strafanstalt ophørte ikke før I 1874 flyttedes Københavns hovedvagt fra Kongens Nytorv til en nyopført bygning på Kastellet der herefter tillige var arrestbygning. Denne blev kortvarigt efter Danmarks befrielse i igen benyttet til frihedsberøvede: SS-general dr. Werner Best, politigeneral Günther Pancke, oberst Otto Bovensiepen og gesandt Cecil von Renthe-fink. 26. Arrestafdelingen på Sønderborg Slot (*1945) Nedlagt september Straks den 5. maj 1945 begyndte interneringer i Sønderborg af personer der forventes tiltalt efter straffelovstillæggets bestemmelser om landsskadelig virksomhed, herunder nogle fremtrædende ledere og medlemmer af DNSAP og NSDAP-N. Der oprettedes den 14. maj 1945 en interneringslejr på Sønderborg Slot i lokaler i hele den østlige fløjs 1. og 2. Etage. Spisning foregik i slottets store riddersal. 22 Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s Litteratur: Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark , København 1895; København før og nu og aldrig, bind 10. s.449ff. 24 Litteratur: København før og nu og aldrig, bind 10. s Se ovenfor under Litteratur: Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen i Als og Sundeved , s.276ff.

6 Chefen for internatet var en udlånt overbetjent: Christensen fra fængselsvæsenet. Bevogtningen blev udført af 62 folk fra modstandsbevægelsen. Den 23. juni 1945 blev institutionen formelt en arrestafdeling under fængselsvæsenet, fortsat med Christensen som leder. Der var nu anbragt 530 indsatte. Der blev udstationeret 3 fungerende inspektionsbetjente fra Statens Arbejdshus ved Sdr. Omme, og ansat 40 arrestmedhjælpere og ekstrabetjente. Da der i løbet af sommeren 1946 blev bedre plads i straffelejrene, blev arrestafdelingen nedlagt og de indsatte, i alt 248, heraf 118 afsonere overført til straffelejr, de fleste til Straffelejren i Fårhus, nogle af de yngste til Møgelkær. 27. Interneringslejren Nebs Møllegaard (*1946) Nedlagt Medlemmer af Schalburgkorpset der forventes tiltalt efter landsforræderilovens bestemmelser (straffelovstillægget) blev umiddelbart efter den 5. Maj 1945 interneret på Ringsted Kaserne. I maj 1946 meddeltes det at militæret selv skulle bruge kasernens bygninger, og ca. 70 internerede blev den 15. Juni 1946 flyttet til en nyoprettet interneringslejr på en nærliggende gård: Nebs Møllegaard, en ejendom der da sorterede under kammeradvokaten. Lederen af institutionen var den senere arrestforvarer P. Vissing Kjeldsen. Efterhånden som sagerne mod de internerede fik deres afgørelse ved domstolene, blev der plads til de resterende i straffelejrene, og institutionen på Nebs Møllegaard fik derfor en kort levetid. Gården, der tidligere havde tilhørt godset på Skjoldenæsholm, er i dag behandlingshjem for børn med udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Driften varetages af Ringsted Kommune. 28. Fængselsafdelingen på Sundholm (*1942) Nedlagt 26. august Arkitekten Emil Jørgensen tegnede Sundholm der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik navnet Arbejdsanstalten Sundholm og indviedes den 8. april 1908 som en afløser for Ladegården på Frederiksberg. Det er en bebyggelse med lyse gulkalkede bygninger og røde murstensdekorationer. I 1942 var der et sådant overbelæg i Vestre Fængsel og en kø af ventere at der måtte findes en løsning. Fængselsvæsenet lejede da en af Sundholms bygninger der blev indrettet med 30 celler med et loft af fletværk. Der var endvidere nogle store rum som kunne anvendes til sovesale. Det samlede belæg kom op på 110 mænd. Fængselsafdelingen blev året efter udvidet med 16 celler og 4 arbejdsstuer i en anden bygning. Da Statens Arbejdshus ved Sdr. Omme i december 1943 blev beslaglagt af tyskerne, lejede fængselsvæsenet endnu en bygning ( bygning N ), og 100 arbejdshusfanger blev i januar 1944 overført dertil. Ligeledes i 1943 blev hele kvindefængslet i Vestre Fængsel evakueret til Sundholm. Masseundvigelser blandt mændene bevirkede at hele mandsafdelingen blev flyttet tilbage til Vestre Fængsel. I løbet af 1944 fandt man det imidlertid nødvendigt at tage Sundholm i brug igen som mandsfængsel, men dog først efter en sikkerhedsmæssig opgradering af bygningens armatur og døre. Før dette var bevilget, kom befrielsen, og fængselsvæsenet lejede hele bygningen og yderligere to bygninger på Sundholm og fik dermed plads til 650 landssvigere I dag fungerer Sundholm som herberg, forsorgshjem og kursuscenter. 29. Fængselsafdelingen i Fårevejle (*) > (1943) Interneringslejren i Fårevejle > (14. juli 1945) Fængselsafdelingen i Fårevejle Nedlagt I.. indrettedes en fængselsafdeling i en tidligere højskolebygning. Efter at USA erklærede Tyskland krig, blev der rejst et krav fra tysk side om internering af amerikanske statsborgere. Forhandlinger førte til at en del amerikanere undgik dette ved at opnå dansk statsborgerskab. Anstaltsbygningen blev beslaglagt til formålet, og i alt 17 ame- 27 Litteratur: Fængselshistorisk Selskab: Årsskrift Litteratur: Erik Carlé: Københavns fængsler i 100 år, København 1995, s.140f. og Litteratur: Den parlamentariske kommission: Beretning bind VII, s.17ff.

7 rikanere blev interneret i en lejr der oprettedes ved Fårevejle. Fængselsvæsenet måtte påtage sig ledelsen. Efter krigen overgik bygningen atter til at husning af domfældte. Fængselsafdelingen blev herefter drevet som en selvstændig anstalt med plads til ca. 150 fanger. 30. Arresthuset i Aalborg (bygningen i Gabelsgade) (*1860) Nedlagt 1. juli Arresthuset i Fredensborg (*1857) Lukket 1. april 1919; genåbnet 15. juni Nedlagt 31. juli Fredensborg Thing & Arresthus blev tegnet af arkitekt J.H. Nebelong. Frederik VII s monogram blev anbragt på portalen over hovedindgangen. Der var 9 enkeltmandsceller i den del af bygningen der rummede arresten. Efter genåbningen blev arresten anvendt som aflastning for arresthusene i Hillerød og Helsingør. Der var nu plads til 15 indsatte. Efter lukningen af arresthuset benyttede politiet fortsat bygningen indtil Retten i Fredensborg var i brug indtil Siden 2005 er bygningen i privateje. 32. Straffelejren i Nyborg (*maj 1945) Nedlagt I havde den tyske besættelsesmagt opført en baraklejr ved Frisengårdsvej i Nyborg. Fra sommeren 1945 blev dømte landssvigere indsat i lejren trods protester fra kvarterets beboere. Lejren blev nedlagt i løbet af Bygningerne eksisterer ikke mere. 33. Straffelejren Hjøllund (*1946) Nedlagt Lejren blev kortvarigt anvendt til at huse dømte landssvigere. 34. Straffelejren i Fårhus (*1945) Nedlagt Et lejrkompleks i Frøslev blev i i krigens sidste år anvendt til internering af danske efter ordre fra den tyske besættelsesmagt. Efter befrielsen blev lejren omdøbt til Straffelejren i Fårhus og husede herefter dømte landssvigere. 35. Arresthuset i Præstø (*1850) Nedlagt 1. februar Til rådhuset i Præstø, opført 1823, blev der i 1850 tilbygget en arrest, et grundmuret hus i to etager med teglhængt valmtag. Bygningen benyttes i dag som opbevaringsrum. 36. Arresthuset i Vestervig Nedlagt 1940, genåbnet 1943 Nedlagt 1. august Arresthuset i Hornslet (*1910) Nedlagt 1. april Arresthuset i Nørresundby Nedlagt 1. januar Arresthuset i Stege Nedlagt 1. april Arresthuset i Nibe (*) - Nedlagt 1. april 1940, (1941) genåbnet midlertidigt 31 - Nedlagt 1. januar 1952 Arresthus for Nibe købstad m.v. 41. Interneringslejren på St. Grundet (*1. juli 1941) - > (1945) Fængselsafdelingen St. Grundet - Nedlagt Litteratur: K.J. Jensen: Nyborg under besættelsen , Historisk Samfund for Fyns Stift, 1970, s Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s Litteratur: Jørgen Tornøe: Meddelelser om det danske fængselsvæsen , Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1951, s.343.

8 Efter den tyske besættelse blev det et krav fra tysk side at nogle britiske statsborgere skulle interneres. De blev den 1. juli overført til herregården St. Grundet ved Vejle som blev indrettet til interneringslejr med dansk fængselspersonale som bevogtningsmandskab. Ledelsen sorterede under Udenrigsministeriet. Efter krigen var St. Grundet en selvstændig fængselsafdeling. 42. Interneringslejren på Lekkende (*1944) > (1945) Psykopatforvaringsafdelingen Lekkende. Nedlagt De efter tysk krav internerede amerikanske statsborgere blev i 1944 overført til en lejr oprettet på herregården Lekkende ved Mern i nærheden af Præstø. Fængselsvæsenet måtte påtage sig ledelsen. I juli 1945 medførte en betydelig pladsmangel at der blev oprettet en midlertidig psykopatforvaringsafdeling på Lekkende. Indtil lukningen i 1953 opholdt der sig gennemsnitligt ca. 40 forvarede i afdelingen. 43. Arresthuset i Tranebjerg, Samsø. 44. Arresthuset i Varde Nedlagt 1. oktober Arresthuset i Kjellerup Nedlagt 1. november Arresthuset i Fjerritslev Nedlagt 1. december Arresthuset i Bjerre (*1846) < Straffeanstaltens anneks i Bjerre; 20. oktober 1941 genåbnet som Fængselsafdeling 34 > Statsfængselsannekset i Bjerre Nedlagt Arresthuset i Sakskøbing Nedlagt 1. november Arresthuset i Brædstrup Nedlagt 1. juli Arresthuset i Terndrup Nedlagt 1. april Arresthuset i Skælskør Nedlagt 1. april Arresthuset i Kerteminde Nedlagt 1. november Arresthuset i Skanderborg Nedlagt 1. april Arresthuset i Lemvig Nedlagt 1. juni Arresthuset i Rudkøbing Nedlagt 1. november Arresthuset i Store Heddinge (*1838) Nedlagt, men genåbnet i 1953 Nedlagt 1. oktober Arresthuset i Middelfart Nedlagt 1. april Arresthuset i Sæby Nedlagt 1. november Arresthuset i Nyborg (*1920) Nedlagt Arresthuset var beliggende i det gamle rådhus, i 1799 genopført i nyklassicistisk stil efter en brand et par år tidligere. 33 Litteratur: Georg K. Stürup: Forvaringsanstalten i Herstedvester, København 1959, s.16; Jørgen Tornøe: Meddelelser om det danske fængselsvæsen 1952, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1953, s Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s.183.

9 61. Arresthuset i Vejle (bygningen i Klostergade) Nedlagt Arresthuset i Ærøskøbing Nedlagt 1. april Arresthuset i Toftlund, < 1953 Fængselsafdeling, < 1970 Arrestafdeling Nedlagt Straffelejrafdelingen på Råbjerg (*1945) < 1966 Afdelingen på Råbjerg Nedlagt Arresthuset i Køge [Bygårdsstræde 1] (*1855) Nedlagt Arresthuset i Bogense Nedlagt Arresthuset i Sorø (*1881) Nedlagt 1979 Bygningen er opført af arkitekten Fr. Vilhelm Tvede som ting- og arresthus. 68. Arresthuset i Korsør (*1850) Nedlagt 1979 Bygningen er opført som rådhus, men kort efter opførelsen overgået til anvendelse som politistation samt ting- og arresthus. 69. Skibsbylejren (*1981) Nedlagt Oprindelig militærlejr med barakbygninger opført i besættelsestiden , udlejet i 1981 til kriminalforsorgen som hæfteafdeling under ledelse af Statsfængslet på Kragskovhede. Lejemålet ophørte samtidig med indvielsen af et nyt åbent fængsel: Statsfængslet i Jyderup. 70. Arresthuset i Ribe (*1600/1893) Nedlagt Arresthusets beliggenhed tæt ved Ribe Domkirke skyldes den tidligere anvendelse som kapellanbolig. Bygningen blev opført I 1840 blev den anvendt til skole for utugtige piger. I 1893 blev huset ombygget og anvendt til arresthus. Bygningen bliver i dag drevet som café og hotel. Den nuværende ejer har modtaget flere priser for den nænsomme renovering. 71. Arresthuset i Fåborg (*1929) Nedlagt Arresthuset er sammenbygget med det tidligere rådhus. Efter nedlæggelsen er Fåborg Lokalhistoriske Arkiv flyttet ind i de nyrestaurerede lokaler i stueetagen. Rådhusbygningen var tidligere blevet fredet. I 1995 blev også arrestbygningen fredet og er indrettet til museum under Fåborg Kulturhistoriske Museer. 72. Arresthuset i Skive (*1847) Nedlagt 31. Oktober Arresthuset i Grenaa Nedlagt 1. Januar Arresthuset var beliggende i bygning sammen med det gamle rådhus. Bygningen er i 2001 ombygget til sikret social institution for kriminelle unge. 74. Straffeanstaltens Anneks i Amstrup< Statsfængselsannekset Amstrup < Fængselsafdelingen Amstrup Nedlagt 75. Fængselsafdelingen ved Tarm (*1947) Nedlagt Afdelingen var indrettet på Brosbølgård ved Tar en statsungdomslejr som fængselsvæsenet overtog fra Arbejds- og Socialministeriet. Nedlæggelse skete i forbindelse med at bygningen nedbrændte.

10 76. Arresthuset i Helsingør (den tidl.rådhusbygning i Sct. Anna Gade) (*1856) Nedlagt 1992 Arresthuset befandt sig i rådhusbygningen. Fængselsbygningen var i tre etager, og der var plads til 21 arrestanter. Bygningen er nu inddraget som en af kommunens administrationsbygninger og personalekantine. 77. Straffelejrafdelingen i Mosbjerg (*1945) < Afdelingen i Mosbjerg Nedlagt Institutionen Køng. 79. Statsfængslet i Gribskov. 80 Arresthuset i Fredericia (*1861) Nedlagt Arresthuset var en del af rådhuset og tinghuset, opført af arkitekt Ferdinand Meldahl et af hans hovedværker uden for København 81. Fængselsafdelingen på Langeland (*2004) Nedlagt. 82. Arresthuset i Nykøbing Sjælland (*1868) Nedlagt. 83. Arresthuset i Horsens (*1902) Nedlagt Ophørt som arresthus i? og anvendt som fængselsafdeling under Statsfængslet i Horsens ( narkofri ) 84. Tugthuset i Horsens (*1853) < Strafanstalten ved Horsens < Horsens Straffeanstalt <1933 Statsfængslet i Horsens < 1946 Statsfængslet i Horsens m.v. < 1961 Forvaringsanstalten i Horsens m.v. < 1969 Forvaringsanstalten og Særfængslet i Horsens m.v. <1973 Statsfængslet i Horsens Nedlagt Arresthuset i Vordingborg (*1896) Nedlagt 15. juni 2007.

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Find vej i Kastellet. Find vej og få historien på din smartphone. Kastellet 350 år. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Kastellet. Find vej og få historien på din smartphone. Kastellet 350 år. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Kastellet Find vej og få historien på din smartphone Kastellet 350 år Forsvarsværket Sankt Annæ Skanse blev bygget her i 1627, men grunden var for blød, så skanserne sank. Et nyt fæstningsanlæg

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere