Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes."

Transkript

1 Jakob Andersen Højskovgårdvej Christiansfeld Landzonetilladelse lagerbygning Højskovgårdvej 25 Kolding Kommune har den 8. december 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til koldhal/lagerbygning nord for den eksisterende bebyggelse på Højskovgårdvej 25. Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse. By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv Kolding Telefon Telefax EAN Dato 9. maj 2016 Sagsnr. 14/20249 Løbenr. 7018/15 Sagsbehandler Stephen Valentin Jensen Direkte telefon Afgørelse Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter 35, stk. 1, i lov om planlægning til den ansøgte lagerbygning på 96 m 2 for murervirksomhed på ejendommen matr. Nr. 43 Hvinderup, Kolding beliggende Højskovgårdvej 25, 6070 Christiansfeld. Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 9. maj 2016 på Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 6. juni 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Redegørelse Der er den 8. december 2014 modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en koldhal på 300 m 2 til oplag af stillads mv. til ansøgers murervirksomhed. Ansøger har efterfølgende reduceret sin ansøgning til en 96 m 2 stor lagerbygning (8 x 12 meter), til sin murervirksomhed. Bygningen ønskes opført som en vinkel på den eksisterende garagebygning. Bygningshøjden vil blive ca. 3,3 meter mod syd og ca. 3,9 mod nord. Facaden males hvid.

2 Ansøger ønsker at opføre lagerbygningen med en facade, et tag og en ensidet taghældning der vil få samme ydre som den eksisterende garagebygning. Ansøger har oplyst, at der for nogle år siden har været en garagebygning omtrent på samme sted som den nye lagerbygning. Den nye lagerbygning skal kunne anvendes til opbevaring af stillads og blandemaskiner, traktor, trailer og byggematerialer mv., for murervirksomheden der drives fra ejendommen, for derved at undgå udendørs oplag. Den eksisterende ladebygning på 200 m 2 anvendes i dag primært til opbevaringsrum for murervirksomheden, men vil ifølge ansøger blive opdelt til 150 m 2 privatgarage, og ca. 50 m 2 til opbevaringsrum for murervirksomheden. Ansøger oplyser, at der er to virksomheder (rengørings- og murervirksomheden) på ejendommen, begge drives af ansøger, der også er ejendommens ejer der bor på ejendommen. Ifølge ansøger har murervirksomheden pt. 4 fuldtidsansatte. Rengøringsvirksomheden har ingen ansatte ud over ejer, og behovet for lager er begrænset og kan holdes inden for boligen. Ansøger mener ikke, hans aktiviteter vil medføre trafikgener af nogen art, da det kun er ham, og ganske få gange de ansatte i murervirksomheden, der vil skulle hente materiel fra ejendommen. Ansøger oplyser, at hvis der på den del af Højskovgårdvej, hvor hans ejendom er placeret, kommer en bil pr. dag som ikke hører til sin eller naboejendommen er det højt sat. Ejendommen er et tidligere husmandssted med bolig og sammenbygget ladebygning. Boligen er i dag registreret som et fritliggende enfamiliehus. Ejendommen udgør ca. 1 ha, og der er ingen landbrugspligt på ejendommen. Ejendommen er i Kommuneplan omfattet af retningslinjer for: Større uforstyrret landskab. De større uforstyrrede landskaber skal som udgangspunkt friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, så områdernes karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes. Særligt værdifulde landbrugsområder har fokus på at lokalisere større, sammenhængende landbrugsområder, hvor der er overvejende sandsynlighed for, at områderne ikke søges udviklet til andre formål end jordbrugsformål i en 12-årig planperiode. Ejendommen ligger derudover i et område med drikkevandsinteresser (OD). Vurdering Det er konkret vurderet, at der kan tillades en lagerbygning på 96 m 2, der sammenbygges med den eksisterende ladebygning, som ansøgt og vist på revideret tegningsmateriale og modtaget af Kolding Kommune den 16. marts Side 2

3 Der er lagt vægt på, at ejendommen er et tidligere husmandssted på en ca.1 ha stor ejendom, at murervirksomheden er en mindre virksomhed, som har begrænsede aktiviteter på ejendommen. at den ny lagerbygning tilbygges som en vinkel på den nuværende bygning, med ensidet taghældning, og facade med samme karakter og farve som den eksisterende ladebygning, så den danner en helhed med en bestående bebyggelse på ejendommen. at tilbygningen vil være delvis afskærmet i forhold til det omgivende landskab af en omkransende hegnsbeplantning langs ejendommens skel mod nord, syd og vest, samt langs øst på modsatte vejsides hegnsbeplantning. at virksomheden hidtil ikke har givet anledning til klager. Det vurderes, at murervirksomhedens behov for oplag af materiel, vil kunne opbevares i den ansøgte lagerbygning uden at ejendommen ændrer væsentlig karakter. Hvis der fremover bliver behov for væsentlig udvidelse af murervirksomheden, vil der skulle tages stilling til, om virksomheden skal henvises til et udlagt erhvervsområde. Der er derudover konkret vurderet, at ny lagerbygning ikke vil få en væsentlig indvirkning på landskabet. Rengøringsvirksomheden vurderes at være liberalt erhverv i egen bolig. Det ansøgte byggeris anvendelse, størrelse, udformning og placering vurderes samlet set at være i overensstemmelse med de hensyn, ser skal tages efter kommuneplanen og planloven. Der er foretaget naboorientering, og der er ikke kommet nogen bemærkninger i den forbindelse. Andre tilladelser Der gøres opmærksom på, at sagen kun er behandlet efter planloven. Hvis projektet kræver yderligere tilladelser og godkendelser, skal du selv fremsende de relevante ansøgninger. Inden arbejdet påbegyndes, skal der være givet en byggetilladelse af Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Du skal selv indsende ansøgning om byggetilladelse. Se mere på Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Side 3

4 Venlig hilsen Stephen Valentin Jensen Byplanlægger Bilag: Klagevejledning Side 4

5 Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening Kolding Idrætsråd Claus Warming Friluftsrådet, Trekantområdets kreds Jørn F. Andersen Friluftsrådet Kolding Herreds Landbrugsforening Lars Schmidt BlueKolding Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Side 5

6 Klagevejledning Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. Hvortil skal klagen sendes? Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Natur og Miljøklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvad er klagefristen? Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort på kommunens hjemmeside. Hvad er lovgrundlaget? Lov om planlægning. Hvad koster det at klage? 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Hvad betyder klagen for det ansøgte? Klager har opsættende virkning, hvilket indebærer, at afgørelsen ikke kan udnyttes eller ikke skal efterkommes før klagesagen er afsluttet med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Side 6

Marie-Louise Søndberg Drejensvej Kolding. Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding

Marie-Louise Søndberg Drejensvej Kolding. Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding Marie-Louise Søndberg Drejensvej 86 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 15. november 2016

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Kolding Herreds Landbrugsforening Mogens Westen Fjællebrovej 39 6093 Sjølund mbw@khl.dk Landzonetilladelse til opførsel af nye bygninger til landbrugsejendom Kolding Kommune har den 27. juli 2016 modtaget

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Nelle Eeg og Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup eegkristiansen@gmail.com By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: Den eksisterende bolig nedrives senest 3 måneder efter ibrugtagning af den nye bolig.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: Den eksisterende bolig nedrives senest 3 måneder efter ibrugtagning af den nye bolig. Anette & Michael Thomsen Vargårdevej 30 6094 Hejls By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Vargårdevej 30, 6094 Hejls Kolding Kommune har den 5. november 2015 modtaget

Læs mere

Arkimentor ApS Syrenhaven Egtved

Arkimentor ApS Syrenhaven Egtved Arkimentor ApS Syrenhaven 2 6040 Egtved hsn@arkimentor.dk Landzonetilladelse til opførelse af aftægtsbolig og nyt stuehus på Vejstruprødvej 39, 6093 Sjølund Kolding Kommune har den 23. marts 2016 modtaget

Læs mere

Rikke Buur Schmidt Donsvej Egtved. Landzonetilladelse til redskabsskur til privat brug

Rikke Buur Schmidt Donsvej Egtved. Landzonetilladelse til redskabsskur til privat brug Rikke Buur Schmidt Donsvej 73 6040 Egtved By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til redskabsskur til privat brug Kolding Kommune har den 5. april 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Gitte Guldberg Spanier Holtvej 13 6580 Vamdrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af udhus på Holtvej 13, 6580 Vamdrup Kolding Kommune har den 10. august 2017 modtaget

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Prydlig I/S Sdr. Vilstrupvej 68 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommens bebyggelse på Lejrskovvej 61, 6064 Jordrup Kolding Kommune har den

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Egeskovvej 8, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Egeskovvej 8, 6580 Vamdrup Allan Linnet Juhl Asser Jensens Vej 58 7000 Fredericia mail@allanjuhl.dk 20. september 2017 - Sagsnr. 17/14836 - Løbenr. 180868/17 Landzonetilladelse til opførelse af garage på Egeskovvej 8, 6580 Vamdrup

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. DNA Arkitekter Varde A/S Nordre Boulevard 88b 6800 Varde Att.: Jens Henrik Nielsen Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus Østergårdsvej 2c Kolding Kommune har den 15. september 2016 modtaget din ansøgning

Læs mere

Den eksisterende bolig nedlægges og fjernes senest 1 år efter at den nye er ibrugtaget.

Den eksisterende bolig nedlægges og fjernes senest 1 år efter at den nye er ibrugtaget. Lomholt Byggerådgivning v/ Gert Lomholt Sandløkken 13 5560 Aarup mail@gertlomholt.dk Landzonetilladelse til enfamiliehus og maskinhus Kolding Kommune har den 30. juni 2016 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 13. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 13. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Huscompagniet Sønderjylland A/S Sverigesvej 1B 6100 Haderslev info@huscompagniet.dk Landzonetilladelse til enfamiliehus Oluf Ravns Vej 16 Kolding Kommune har den 11. maj 2016 modtaget din ansøgning om

Læs mere

Heidi og Thomas Windum Hedelund Skodborgskovvej Vamdrup. Landzonetilladelse til ridebane Skodborgskovvej 1

Heidi og Thomas Windum Hedelund Skodborgskovvej Vamdrup. Landzonetilladelse til ridebane Skodborgskovvej 1 Heidi og Thomas Windum Hedelund Skodborgskovvej 1 6580 Vamdrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ridebane Skodborgskovvej 1 Kolding Kommune har den 15. maj 2017, modtaget fornyet

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra fredag den 1. juli 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra fredag den 1. juli 2016 på Gerhard Christian Møller Aller Møllevej 1b 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Kim Christian Villebæk Thomsen Vestermosevej 6 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til overdækning på 162 m 2 til traileropbevaring m.m. Kolding Kommune har behandlet

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Per Skade Svanemosevej 15 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til arealoverførsel til nyt enfamiliehus Kolding Kommune har den 17. november 2016 modtaget din ansøgning om

Læs mere

Landzonetilladelse til opdeling af stuehus i 2 boliger - Koldingvej 191, 6070 Christiansfeld

Landzonetilladelse til opdeling af stuehus i 2 boliger - Koldingvej 191, 6070 Christiansfeld Carl Christian Boysen Sjølund Landevej 17 Damgård 6093 Sjølund 1. februar 2018 - Sagsnr. 17/18521 - Løbenr. 5174/18 Landzonetilladelse til opdeling af stuehus i 2 boliger - Koldingvej 191, 6070 Christiansfeld

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 29. november 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 29. november 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Carl Christian Boysen Sjølund Landevej 17 6093 Sjølund By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til tilbygning på Skomagergade 1 Kolding Kommune har den 22. september 2016 modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus og garage - Møllevej 6, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus og garage - Møllevej 6, 6580 Vamdrup Jakob Stub Hjarup Byvej 5 6580 Vamdrup 20. december 2017 - Sagsnr. 17/17215 - Løbenr. 248506/17 Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus og garage - Møllevej 6, 6580 Vamdrup Kolding Kommune har den 22.

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Bent Petersen Esbjergvej 82 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse til et udhus

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af hestepension i maskinhus og til to etablerede ridebaner

Landzonetilladelse til udvidelse af hestepension i maskinhus og til to etablerede ridebaner Ole Brandorff-Lund Åstorpvej 86B, ST 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Planafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest torsdag den 24. november 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest torsdag den 24. november 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Anker Bruhn Stenderupvej 226 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ladebygning til udlejning af campingvogne og fritidsbåde Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til maskinhus på Havkrogen 5, 6064 Jordrup

Landzonetilladelse til maskinhus på Havkrogen 5, 6064 Jordrup Christine Havndrup Bech Havkrogen 5 6064 Jordrup Christine.bech8@gmail.com 28. november 2017 - Sagsnr. 17/12868 - Løbenr. 237713/17 Landzonetilladelse til maskinhus på Havkrogen 5, 6064 Jordrup Kolding

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Allan Rosenberg Rasmussen Eltangvej 67D 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udhus på Eltangvej 67D, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 26. december 2016 modtaget din

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Tina og Mads Schall Holberg Tørskindvej 71 7183 Randbøl By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 27. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 27. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Nikki Bergh Sørensen Vestermarksvej 22 6064 Jordrup nikkibergh@hotmail.com Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på 352 m 2 ved Vestermarksvej 22, 6064 Jordrup Kolding Kommune har den 4. august

Læs mere

Landzonetilladelse til maskinhus, Donsvej 72, 6052 Viuf

Landzonetilladelse til maskinhus, Donsvej 72, 6052 Viuf Erik Ellebæk Hansen Donsvej 72 6052 Viuf 13. marts 2018 - Sagsnr. 18/5326 - Løbenr. 53187/18 Landzonetilladelse til maskinhus, Donsvej 72, 6052 Viuf Kolding Kommune har den 9. marts 2018 modtaget din ansøgning

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Povl Søren Skøtt Hvinderupvej 3 Hvinderupgård 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til anneks

Landzonetilladelse til anneks Felthaus Arkitekter Hospitalsgade 18B, 6000 Kolding kp@felthaus.net jens@felthaus.net 31. oktober 2017 - Sagsnr. 17/7874 - Løbenr. 214578/17 Landzonetilladelse til anneks Kolding Kommune har den 17. april

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 26. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 26. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Jens Jacob John Hjorth Uhrevej 17 6064 Jordrup jacob@erfurt.dk Landzonetilladelse til hovedbygning på Uhrevej 17 Kolding Kommune har den 9. august 2016 modtaget din ansøgning om tilladelse til lovliggørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Christiansfeldvej 25, 6070 Christiansfeld

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Christiansfeldvej 25, 6070 Christiansfeld Nicolai Matzen Christiansfeldvej 25 6070 Christiansfeld 2. maj 2018 - Sagsnr. 18/1443 - Løbenr. 27252/18 Landzonetilladelse til opførelse af garage på Christiansfeldvej 25, 6070 Christiansfeld Kolding

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra fredag den 1. juli 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra fredag den 1. juli 2016 på JOHNNY KNUDSEN ApS Borgmestervænget 12 6580 Vamdrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310501 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til nyt stuehus på Donsvej 31, 6052 Viuf

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til nyt stuehus på Donsvej 31, 6052 Viuf Arkitektfirma Jacob Jensen Aps Borlevvej 32 6040 Egtved jacob@jacobjensen.dk 10. november 2017 - Sagsnr. 17/19707 - Løbenr. 216999/17 Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til nyt stuehus

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til regnvandsbassin ved Bøllingvej 15, 6064 Jordrup

Lovliggørende landzonetilladelse til regnvandsbassin ved Bøllingvej 15, 6064 Jordrup Geopartner Landinspektører A/S Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding Att. Christian Holmgaard Graversen 29. januar 2018 - Sagsnr. 17/19916 - Løbenr. 225846/17 Lovliggørende landzonetilladelse til regnvandsbassin

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af personalerum i åben gård på Seggelund Hovedvej 2, 6070 Christiansfeld

Landzonetilladelse til etablering af personalerum i åben gård på Seggelund Hovedvej 2, 6070 Christiansfeld Leif Thøgersen Skibbrogade 9 6100 Haderslev 26. februar 2018 - Sagsnr. 18/2362 - Løbenr. 24692/18 Landzonetilladelse til etablering af personalerum i åben gård på Seggelund Hovedvej 2, 6070 Christiansfeld

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til bolig på Gl. Skartved 30, 6091 Bjert

Lovliggørende landzonetilladelse til bolig på Gl. Skartved 30, 6091 Bjert Bente Fagan Gl. Skartved 4 6091 Bjert bentefagan@gmail.com 22. august 2018 - Sagsnr. 17/21563 - Løbenr. 207702/18 Lovliggørende landzonetilladelse til bolig på Gl. Skartved 30, 6091 Bjert Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald på Alleen 30,

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald på Alleen 30, Jeppe Bodholdt Meier Nielsen Alleen 30 13. august 2018 - Sagsnr. 18/201 - Løbenr. 27184/18 Landzonetilladelse til opførelse af hestestald på Alleen 30, Kolding Kommune har den 3. januar 2018, med supplerende

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af anneks på Trappendalvej 53, 6094 Hejls

Landzonetilladelse til opførelse af anneks på Trappendalvej 53, 6094 Hejls Keld Kongsted Jensen Fløjbjergvej 34 6580 Vamdrup u-k-j@mail.tele.dk 8. november 2017 - Sagsnr. 17/7857 - Løbenr. 220715/17 Landzonetilladelse til opførelse af anneks på Trappendalvej 53, 6094 Hejls Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af 3 bygværker til udvidelse af biogasproduktion på Stenderupvej 95, 6091 Bjert

Landzonetilladelse til opførelse af 3 bygværker til udvidelse af biogasproduktion på Stenderupvej 95, 6091 Bjert Ole Uldael Krogh Pedersen Gladsaxevej 363 2860 Søborg 23. februar 2018 - Sagsnr. 17/23085 - Løbenr. 4984/18 Landzonetilladelse til opførelse af 3 bygværker til udvidelse af biogasproduktion på Stenderupvej

Læs mere

Landzonetilladelse til hal til træflis på Vejstruprød Landevej 22, 6093 Sjølund

Landzonetilladelse til hal til træflis på Vejstruprød Landevej 22, 6093 Sjølund Ansøger 4. juni 2019 - Sagsnr. 19/7609 - Løbenr. 118047/19 Landzonetilladelse til hal til træflis på Vejstruprød Landevej 22, 6093 Sjølund Kolding Kommune har den 7. marts 2019 modtaget din ansøgning om

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 20. september 2017 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 20. september 2017 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Bonefeld & Byrstrup A/S Strandpromenaden 6 8700 Horsens Att.: Jan Frederiksen jbf@landplan.dk Landzonetilladelse til udstykning af overflødiggjort aftægtsbolig på Søbjergvej 2A, Vamdrup Kolding Kommune

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Lunderskov Nybyg Att: Hardy Ørndrup Drosselvej 2 6640 Lunderskov hoe@lunderskov-nybyg.dk Landzonetilladelse til arealoverførsel og opførelse af nyt enfamiliehus Kolding Kommune har den 20. september 2016

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 10. juli 2017 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 10. juli 2017 på Rikke Hvidkjær Christianslund 110B 8300 Odder By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til anvendelsesændring fra stald til bolig på Binderup Strandvej 66, 6091 Bjert Kolding Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Nagbølvej 97B, 6640 Lunderskov

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Nagbølvej 97B, 6640 Lunderskov Erichsen Entreprise ce@erichsenentreprise.dk 2.. juli 2018 - Sagsnr. 18/10473 - Løbenr. 123160/18 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Nagbølvej 97B, 6640 Lunderskov Kolding Kommune

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. ELKÆRHOLM v. Hans Peter Søeberg Elkærholmvej 6 6040 Egtved By- og Udviklingsforvaltningen Plan Lovliggørende landzonetilladelse til etableret ridebane Elkærholmvej 6, 6040 Egtved Kolding Kommune har den

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest torsdag den 8. juni 2017 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest torsdag den 8. juni 2017 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. DALBY KIRKE Anne-Mariesvej 2 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse til opførelse af nyt sognehus

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på lagerbygning på Østerskovvej 15, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på lagerbygning på Østerskovvej 15, 6000 Kolding Søren Madsen Østerskovvej 15 6000 Kolding 30. april 2018 - Sagsnr. 17/22410 - Løbenr. 77775/18 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på lagerbygning på Østerskovvej 15, 6000 Kolding Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til dobbelt carport med koldt skur samt isoleret værksted/disponibelt rum

Landzonetilladelse til dobbelt carport med koldt skur samt isoleret værksted/disponibelt rum Kirsten Dyrholm Hansen Skibdrætvej 2 6000 Kolding 21. juni 2018 - Sagsnr. 18/10557 - Løbenr. 135002/18 Landzonetilladelse til dobbelt carport med koldt skur samt isoleret værksted/disponibelt rum Kolding

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Kaspars Cinäts Søndergyden 31 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest torsdag den 3. november 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest torsdag den 3. november 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Niels Peter Olsen Anne Marie Olsen Mengvej 61 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus - Gartnervænget 3, Bjert

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus - Gartnervænget 3, Bjert LINK-HUSE ApS Stourupvej 4 7130 Juelsminde 6. april 2018 - Sagsnr. 18/3734 - Løbenr. 69358/18 Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus - Gartnervænget 3, Bjert Kolding Kommune har den 18. februar 2018 modtaget

Læs mere

Tidsbegrænset landzonetilladelse til anneks på Kolstrup landevej 12, 6070 Christiansfeld

Tidsbegrænset landzonetilladelse til anneks på Kolstrup landevej 12, 6070 Christiansfeld Kristen Frandsen Jensen Kolstrup Landevej 12 6070 Christiansfeld 28. september 2018 - Sagsnr. 18/899 - Løbenr. 138191/18 Tidsbegrænset landzonetilladelse til anneks på Kolstrup landevej 12, 6070 Christiansfeld

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Egtvedvej 167, 6040 Egtved

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Egtvedvej 167, 6040 Egtved Michael Hornbech Kristiansen Egtvedvej 167 6040 Egtved 13. december 2017 - Sagsnr. 17/20026 - Løbenr. 228157/17 Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Egtvedvej 167, 6040 Egtved Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til garage på Bavnevej 11, 6051 Almind

Landzonetilladelse til garage på Bavnevej 11, 6051 Almind Ansøger 29. marts 2019 - Sagsnr. 18/13956 - Løbenr. 77703/19 Landzonetilladelse til garage på Bavnevej 11, 6051 Almind Kolding Kommune har den 10. juni 2018 modtaget din ansøgning om tilladelse til en

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelsen af ridebane og læskur på Agtrup Midtskovvej 91, 6091 Bjert

Landzonetilladelse til lovliggørelsen af ridebane og læskur på Agtrup Midtskovvej 91, 6091 Bjert Anders Kjærgaard Agtrup Midtskovvej 91 6091 Bjert anders@bureau117.dk 8. februar 2018 - Sagsnr. 17/13880 - Løbenr. 243164/17 Landzonetilladelse til lovliggørelsen af ridebane og læskur på Agtrup Midtskovvej

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus - Kær Møllevej 36

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus - Kær Møllevej 36 eurodan-huse as Att.: Per Ahrends, pea@eurodan-huse.dk Skånevej 15 6230 Rødekro 25. maj 2018 - Sagsnr. 18/7762 - Løbenr. 118621/18 Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus - Kær Møllevej 36 Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus som erstatning for eksisterende samt garage

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus som erstatning for eksisterende samt garage Nicolaj Kramer Schmidt nicolaj@hmbyg.dk 15. maj 2018 - Sagsnr. 18/2878 - Løbenr. 93803/18 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus som erstatning for eksisterende samt garage Kolding Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af støjskærm på Nørreskovgårdsvej 5, 6000 Kolding

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af støjskærm på Nørreskovgårdsvej 5, 6000 Kolding Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Villy K. Fink / vilk_k@vd.dk 20. december 2017 - Sagsnr. 17/20317 - Løbenr. 224458/17 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af støjskærm

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af shelter og muldtoilet ved Godthåb teltplads, matr. nr. 10, Stubdrup By, Harte

Landzonetilladelse til opsætning af shelter og muldtoilet ved Godthåb teltplads, matr. nr. 10, Stubdrup By, Harte Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl 23. februar 2018 - Sagsnr. 17/18894 - Løbenr. 33480/18 Landzonetilladelse til opsætning af shelter og muldtoilet ved Godthåb teltplads, matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Birkemose Golfklub v/ Karsten Sprogøe Nr. Stenderupvej 12 sprogoe@stofanet.dk By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på Tiufkærvej 220, 6052 Viuf

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på Tiufkærvej 220, 6052 Viuf Tiufkærvej 220 6. marts 2019 - Sagsnr. 19/4181 - Løbenr. 33118/19 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på Tiufkærvej 220, 6052 Viuf Kolding Kommune har den 7. februar 2019 modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til DM i ridebanespringning - Tågerupvej 32

Landzonetilladelse til DM i ridebanespringning - Tågerupvej 32 Jørgen Valdemar Lauritzen Schou Tågerupvej 32 Tågerup 6560 Sommersted 23. maj 2018 - Sagsnr. 18/10884 - Løbenr. 112675/18 Landzonetilladelse til DM i ridebanespringning - Tågerupvej 32 Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus og delvist afslag på ny udhus/garagebygning, Dons Landevej 165

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus og delvist afslag på ny udhus/garagebygning, Dons Landevej 165 Karsten Juhler Slåenvej 104 6000 Kolding 9. juli 2018 - Sagsnr. 17/16947 - Løbenr. 106909/18 Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus og delvist afslag på ny udhus/garagebygning, Dons Landevej 165 Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage på 100 m 2 på Gelballevej 70, 6640 Lunderskov

Landzonetilladelse til opførelse af garage på 100 m 2 på Gelballevej 70, 6640 Lunderskov Ansøger Gelballevej 70 8. marts 2019 2019 - Sagsnr. 18/38403 - Løbenr. 9687/19 Landzonetilladelse til opførelse af garage på 100 m 2 på Gelballevej 70, 6640 Lunderskov Kolding Kommune har den 20. december

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af carport på 54 m² på Mørkholtvej 2, 6092 Sdr. Stenderup

Landzonetilladelse til opførelse af carport på 54 m² på Mørkholtvej 2, 6092 Sdr. Stenderup ansøger 9. april 2019 - Sagsnr. 19/7619 - Løbenr. 69360/19 Landzonetilladelse til opførelse af carport på 54 m² på Mørkholtvej 2, 6092 Sdr. Stenderup Kolding Kommune har den 7. marts 2019 modtaget din

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Stavnsbjergvej 7, 6094 Hejls

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Stavnsbjergvej 7, 6094 Hejls Arkitekten & Ingeniøren Østergade 8, 1 6630 Rødding cni@aing.dk 11. oktober 2018 - Sagsnr. 18/22068 - Løbenr. 226785/18 Landzonetilladelse til opførelse af garage på Stavnsbjergvej 7, 6094 Hejls Kolding

Læs mere

Carsten E.G. Sandberg Donsvej Egtved

Carsten E.G. Sandberg Donsvej Egtved Carsten E.G. Sandberg Donsvej 56 6040 Egtved By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opført hesteskur mm. på Donsvej 56, 6040 Egtved Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til nyt stuehus med ændret placering

Landzonetilladelse til nyt stuehus med ændret placering Kenni Bergh Sørensen Sjølund Gade 8 6093 Sjølund 26. februar 2018 - Sagsnr. 17/17974 - Løbenr. 29650/18 Landzonetilladelse til nyt stuehus med ændret placering Kolding Kommune har den 29. september 2017

Læs mere

Landzonetilladelse til skridtmaskine og ændret anvendelse fra stald til ridehal på Esbjergvej 103, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til skridtmaskine og ændret anvendelse fra stald til ridehal på Esbjergvej 103, 6000 Kolding Christina Madsen Esbjergvej 103 26. november 2018 - Sagsnr. 13/14804 - Løbenr. 290152/18 Landzonetilladelse til skridtmaskine og ændret anvendelse fra stald til ridehal på Esbjergvej 103, Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ejendom til beboelse på Gl. Møllevej 15, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til udstykning af ejendom til beboelse på Gl. Møllevej 15, 6580 Vamdrup Skovgaard Landinspektører Att.: Kell Skovgaard 23. februar 2018 - Sagsnr. 17/9369 - Løbenr. 32097/18 Landzonetilladelse til udstykning af ejendom til beboelse på Gl. Møllevej 15, 6580 Vamdrup Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Mengvej 82, 6094 Hejls

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Mengvej 82, 6094 Hejls Kjeld Ahrenkiel Mengvej 82 6094 Hejls 29. august 2018 - Sagsnr. 18/10556 - Løbenr. 211431/18 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Mengvej 82, 6094 Hejls Kolding Kommune har den

Læs mere

Der gøres opmærksom på Spildevandsteamets notat med krav om etablering af ny bundfældningstank af 6. februar 2017.

Der gøres opmærksom på Spildevandsteamets notat med krav om etablering af ny bundfældningstank af 6. februar 2017. Mark A. Houmann Agtrup Midtskovvej 30 6091 Bjert By- og Udviklingsforvaltningen Plan Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af hobbyrum/depotrum på 70 m² på Østergårdsvej 15, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til opførelse af hobbyrum/depotrum på 70 m² på Østergårdsvej 15, 6580 Vamdrup Niels Friis Christiansen Østergårdsvej 15 6580 Vamdrup 6. september 2018 - Sagsnr. 18/16162 - Løbenr. 200448/18 Landzonetilladelse til opførelse af hobbyrum/depotrum på 70 m² på Østergårdsvej 15, 6580

Læs mere

Landzonetilladelse til hundetræningsaktiviteter på Sletteskovvej 6, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til hundetræningsaktiviteter på Sletteskovvej 6, 6000 Kolding DcH Kolding Damgårdsparken 6070 Christiansfeld 29. juni 2018 - Sagsnr. 18/10148 - Løbenr. 134721/18 Landzonetilladelse til hundetræningsaktiviteter på Sletteskovvej 6, Kolding Kommune har den 15. maj 2018

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbygning til Skanderup Efterskole, Kastanie Allé 51, 6640 Lunderskov

Landzonetilladelse til tilbygning til Skanderup Efterskole, Kastanie Allé 51, 6640 Lunderskov ansøger 15. marts 2019 - Sagsnr. 19/1724 - Løbenr. 50402/19 Landzonetilladelse til tilbygning til Skanderup Efterskole, Kastanie Allé 51, 6640 Lunderskov Kolding Kommune har den 16. januar 2019 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Lejrskov Kirkevej 13, 6640 Lunderskov

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Lejrskov Kirkevej 13, 6640 Lunderskov Peter Hindbo Lejrskovvej 75 6064 Jordrup 20. august 2018 - Sagsnr. 18/7459 - Løbenr. 99113/18 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Lejrskov Kirkevej 13, 6640 Lunderskov Kolding Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse til gårdbutik

Landzonetilladelse til gårdbutik Ghita Brøndum Iversen Brændsmadevej 15 20. marts 2018 - Sagsnr. 18/1561 Løbenr. 30454/18 Landzonetilladelse til gårdbutik Kolding Kommune har den 14. januar 2018 modtaget din ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse til udskiftning af eksisterende antennemast på Ejstrupvej 3B, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til udskiftning af eksisterende antennemast på Ejstrupvej 3B, 6000 Kolding TELCON A/S Att: Camilla Klingeberg Terp Ndr. Boulevard 93 6800 Varde 27. juni 2018 - Sagsnr. 18/7457 - Løbenr. 144960/18 Landzonetilladelse til udskiftning af eksisterende antennemast på Ejstrupvej 3B,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på Vamdrupvej 18, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på Vamdrupvej 18, 6580 Vamdrup Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2 7183 Randbøldal 13. december 2018 - Sagsnr. 18/32173 - Løbenr. 307224/18 Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på Vamdrupvej

Læs mere

Landzonetilladelse til genoprettelse som helårsbolig

Landzonetilladelse til genoprettelse som helårsbolig ansøger 29. maj 2019 - Sagsnr. 16/19816 - Løbenr. 130850/19 Landzonetilladelse til genoprettelse som helårsbolig Kolding Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til ændre anvendelse fra sommerhus

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af stålhal og bålhytte/shelter på Hylkedalvej 43A, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til opførelse af stålhal og bålhytte/shelter på Hylkedalvej 43A, 6000 Kolding Ansøger 30. april 2019 - Sagsnr. 18/36558 - Løbenr. 33135/19 Landzonetilladelse til opførelse af stålhal og bålhytte/shelter på Hylkedalvej 43A, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 5. december 2018 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til DM i ridebanespringning på Tågerupvej 32, 6560 Sommersted

Landzonetilladelse til DM i ridebanespringning på Tågerupvej 32, 6560 Sommersted Ansøger 27. juni 2019 - Sagsnr. 19/13969 - Løbenr. 136232/19 Landzonetilladelse til DM i ridebanespringning på Tågerupvej 32, 6560 Sommersted Kolding Kommune har den 29. april 2019 modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en gateguard på Lufthavnsvej 6, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til opførelse af en gateguard på Lufthavnsvej 6, 6580 Vamdrup Ansøger 15. juli 2019 - Sagsnr. 19/6357 - Løbenr. 53896/19 Landzonetilladelse til opførelse af en gateguard på Lufthavnsvej 6, 6580 Vamdrup Kolding Kommune har den 27. februar 2019 modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af stald/lagerbygning på Bøgegården, Skovsgårdevej 11, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af stald/lagerbygning på Bøgegården, Skovsgårdevej 11, 6000 Kolding Trine Raben Ochwat Gyndbjerg 15 6091 Bjert 18. december 2018 - Sagsnr. 18/33374 - Løbenr. 299523/18 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af stald/lagerbygning på Bøgegården, Skovsgårdevej 11, 6000

Læs mere

Landzonetilladelse til indretning af beboelse i udhus som anneks til eksisterende bolig

Landzonetilladelse til indretning af beboelse i udhus som anneks til eksisterende bolig Ole Lund Kolding Landevej 213 7000 Fredericia 24. august 2018 - Sagsnr. 14/18190 - Løbenr. 205680/18 Landzonetilladelse til indretning af beboelse i udhus som anneks til eksisterende bolig Kolding Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og integreret garage på Bakkevej 14, 6093 Sjølund

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og integreret garage på Bakkevej 14, 6093 Sjølund Claus Lindberg Bakkevej 17 6093 Sjølund 15. oktober 2018 - Sagsnr. 18/19947 - Løbenr. 242512/18 Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og integreret garage på Bakkevej 14, 6093 Sjølund Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på Skamlingvejen 149, 6093 Sjølund

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på Skamlingvejen 149, 6093 Sjølund Palle Radik Tegnestue Fruens Vej 12 8763 Rask Mølle 21. december 2018 - Sagsnr. 18/34292 - Løbenr. 304533/18 Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på Skamlingvejen 149,

Læs mere

Lovliggørelse af landzonetilladelse til bålhytte på Ekkodalen 3A, 6000 Kolding

Lovliggørelse af landzonetilladelse til bålhytte på Ekkodalen 3A, 6000 Kolding Carsten Laurvig Skygebjerg Jensen Ekkodalen 23 6000 Kolding 7. december 2018 - Sagsnr. 18/28265 - Løbenr. 301597/18 Lovliggørelse af landzonetilladelse til bålhytte på Ekkodalen 3A, 6000 Kolding Kolding

Læs mere

Niels Peter Bjerg Kragelund og Birgit Buch Kragelund Lejrskovvej Lunderskov

Niels Peter Bjerg Kragelund og Birgit Buch Kragelund Lejrskovvej Lunderskov Niels Peter Bjerg Kragelund og Birgit Buch Kragelund Lejrskovvej 64 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjorte erhvervsbygninger til

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af enfamiliehus på Kobberstedvej, matr. nr. 7, Aller Ejerlav, Aller

Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af enfamiliehus på Kobberstedvej, matr. nr. 7, Aller Ejerlav, Aller Benjamin Bruun Frørupvej 23 6070 Christiansfeld 20. august 2018 - Sagsnr. 18/12040 - Løbenr. 171218/18 Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af enfamiliehus på Kobberstedvej, matr. nr. 7, Aller

Læs mere

Landzonetilladelse til garage på Kirkevej 2, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til garage på Kirkevej 2, 6580 Vamdrup Morten Kaj Hansen Kirkevej 2 6580 Vamdrup 21. august 2019 - Sagsnr. 19/10459 - Løbenr. 191080/19 Landzonetilladelse til garage på Kirkevej 2, 6580 Vamdrup Kolding Kommune har den 18. marts 2019 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til ny garage - Binderup Søndergade 5

Landzonetilladelse til ny garage - Binderup Søndergade 5 Jim Brandorff Jensen Binderup Søndergade 5 6091 Bjert ellen@xv920.dk 27. september 2018 - Sagsnr. 17/14831 - Løbenr. 230340/18 Landzonetilladelse til ny garage - Binderup Søndergade 5 Kolding Kommune har

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

Landzonetilladelse til tidsbegrænset anstillingsplads (byggeplads) på Vestermosevej 13A, 6070 Christiansfeld ifm. støjskærmprojekt

Landzonetilladelse til tidsbegrænset anstillingsplads (byggeplads) på Vestermosevej 13A, 6070 Christiansfeld ifm. støjskærmprojekt Vejdirektoratet Att.: Ove Kristensen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg 4. oktober 2018 - Sagsnr. 18/24869 - Løbenr. 247750/18 Landzonetilladelse til tidsbegrænset anstillingsplads (byggeplads) på

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning til ændret anvendelse fra landbrug til vindmølledrift

Landzonetilladelse til udstykning til ændret anvendelse fra landbrug til vindmølledrift Landinspektørfirmaet LE34 A/S Att.: Pia Hove Industrivej 53 7620 Lemvig e-mail: Phg@le34.dk 31. august 2018 - Sagsnr. 18/19988 - Løbenr. 210278/18 Landzonetilladelse til udstykning til ændret anvendelse

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 11. september 2017 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 11. september 2017 på HARALD NYBORG A/S Egtved Alle 3 6000 Kolding Harald.kolding@harald.nyborg By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en

Læs mere

Landzonetilladelse til terrænregulering på Donsvej 69, 6040 Egtved

Landzonetilladelse til terrænregulering på Donsvej 69, 6040 Egtved Bjarne Sørensen Donsvej 69 6040 Egtved 21. juni 2018 - Sagsnr. 17/9649 - Løbenr. 74513/18 Landzonetilladelse til terrænregulering på Donsvej 69, 6040 Egtved Kolding Kommune har den 31. maj 2017 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af 6 trampoliner Alpedalsvej 107, 6000 Kolding

Landzonetilladelse til opsætning af 6 trampoliner Alpedalsvej 107, 6000 Kolding Fonden Harteværket Att.: Cecilie Røner Alpedalsvej 107A 6000 Kolding 21. december 2018 - Sagsnr. 18/30895 - Løbenr. 306124/18 Landzonetilladelse til opsætning af 6 trampoliner Alpedalsvej 107, 6000 Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til beboelseshus og garage - Møllevej 6, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til beboelseshus og garage - Møllevej 6, 6580 Vamdrup Til ansøger 19. august 2019 - Sagsnr. 19/10951 - Løbenr. 192567/19 Landzonetilladelse til beboelseshus og garage - Møllevej 6, 6580 Vamdrup Kolding Kommune har den 2. april 2019 modtaget din ansøgning

Læs mere