2015/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj Betænkning. over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj Betænkning. over"

Transkript

1 2015/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen) [af skatteministeren (Karsten Lauritzen)] 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 23. februar 2016 og var til 1. behandling den 28. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 5. oktober 2015 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del bilag 59 (folketingsåret , 2. samling). Den 23. februar 2016 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Høringen gav anledning til justeringer af udkastet til lovforslag. De nye dele og de justerede dele af lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Den 21. april 2016 og den 17. maj 2016 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og notater herom til udvalget. Teknisk gennemgang Skatteministeren og en medarbejder fra Skatteministeriet har den 12. maj 2016 foretaget en teknisk gennemgang af lovforslaget over for udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Dansk Aktionærforening, 1

2 Ernst & Young, Forsikring & Pension, Hansen TaxLegal Advokatfirma, I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, Investeringsfondsbranchen, PFA Pension, Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab og SKAGEN Fondene. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Ernst & Young, Investeringsfondsbranchen, PFA Pension og I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed. Spørgsmål Udvalget har stillet 38 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger Et flertal i udvalget (S, DF, V, ALT og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Et mindretal i udvalget (LA, SF og RV) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag. Et andet mindretal i udvalget (EL) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Politiske bemærkninger Dansk Folkepartis, Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder som tilkendegivet i beslutningsforslag nr. B 115 (folketingsåret ) fortsat, at det er vigtigt, at Danmark har konkurrencedygtige skatteregler, da det er en væsentlig faktor, hvis sektoren skal kunne tiltrække udenlandsk kapital til forvaltning i Danmark. DF, V og KF lægger samtidig stor vægt på, at reglerne er robuste, idet det dog anerkendes, at dette lovforslag i visse situationer vanskeliggør forholdene for investeringsinstitutter. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget udtaler, at S kan støtte de af skatteministeren stillede ændringsforslag, som sikrer, at der ikke sker dobbeltbeskatning, og som samtidig sikrer en smidig og administrerbar løsning. Ligeledes vil S stemme for selve lovforslaget ud fra et ønske om løbende at sikre, at der sker korrekt beskatning, og at utilsigtet brug af skattereglerne hindres. Skatteministeriet har identificeret skattehuller i relation til udbytteskat, og det forhold bidrager S naturligvis politisk til at rette op på. S vil dog samtidig påtale, at regeringen ikke sørger for længere tid til reel behandling af et så komplekst lovforslag som dette. Det øger risikoen for lovsjusk og for, at der sidenhen må laves nye lovændringer. S har i diskussionen af forslaget i udvalget og over for ministeren lagt vægt på, at der blev ændret på lovforslaget for at undgå de væsentlige omkostninger, der ellers ville blive pålagt danske livsforsikringsselskaber. Investeringsfondsbranchen har rejst en række indvendinger mod lovforslaget, som det ikke har været 2

3 muligt for skatteministeren at imødekomme. S støtter, at det, der af Skatteministeriet betegnes som skattehuller, lukkes, men er dog ikke sikker på, at der ikke kunne findes en bedre løsning på samme problem. Tidspresset i lovgivningsprocessen har imidlertid ikke været befordrende for at nå frem til en bedre løsning. S opfordrer regeringen til at genoptage dialogen med investeringsfondsbranchen om dennes vilkår oven på lovens vedtagelse. Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at partierne er for de dele af lovforslaget, der handler om at begrænse mulighederne for omgåelse af udbyttebeskatning ved tilbagesalg til et udstedende investeringsinstitut eller ved ombytning til investeringsbeviser uden ret til udbytte. EL og SF er dog imod de skattelempelser, der indføres med henvisning til EU-lovgivning. Derfor vil EL og SF stemme hverken for eller imod dette lovforslag. Radikale Venstres medlem af udvalget bemærker, at RV ikke ønsker at støtte lovforslaget, fordi lovgivningsprocessen har været under al kritik, hvilket de mange ændringsforslag i sig selv illustrerer. Trods gentagne forsikringer fra skatteministeren synes den konstruktive dialog med branchen stadig at være fraværende. RV er derfor ikke blevet overbevist om, at der ikke kunne findes en bedre løsning med hensyn til at opnå det samme resultat, uden at investeringsselskaber bliver ramt og branchen risikerer at blive presset ud af Danmark. Omvendt kan RV ikke stemme imod selve lovforslaget, da Skatteministeriet insisterer på, at den nuværende lovgivning indeholder seriøse muligheder for skattesvig, og at dette lovforslag er den eneste mulighed for at lukke disse huller i lovgivningen. RV opfordrer på den baggrund regeringen til så hurtigt som muligt at råde bod på det forsømte og indlede en hurtig og direkte dialog med investeringsfondsbranchen med henblik på at rette op på de uhensigtsmæssigheder, som lovforslaget indeholder. 5. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer: Til 3»01. 2, stk. 3, nr. 3, affattes således:»3) Ved afståelse af aktier m.v., der omfattes af 19, eller ved afståelse af investeringsbeviser, jf. dog ligningslovens 16 B, stk. 2, nr. 4.««[Fritagelse for avancebeskatning i de situationer, hvor afståelsessummer beskattes som udbytte] 2) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:»02. I 23, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:»afståelsessummer, der er skattepligtige efter ligningslovens 16 A eller 16 B, indgår ikke i opgørelsen.«03. I 23, stk. 7, indsættes efter 4. pkt.:»afståelsessummer, der er skattepligtige efter ligningslovens 16 A eller 16 B, indgår ikke i opgørelsen.««[justering af opgørelsen ved lagerbeskatning, således at afståelsessummer, der beskattes som udbytte, ikke samtidig indgår i lagerbeskatningen] 3

4 Ny paragraf 3) Efter 7 indsættes som ny paragraf:» 01 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret ved 3 i lov nr af 29. december 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 65, stk. 7, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., indsættes efter»eller godskrivning af udbytte«:»og udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B, stk. 1,«. 2. I 65 A, stk. 1, ændres»på 27 pct.«til:»med den sats, der fremgår af 2, stk. 6, eller af selskabsskattelovens 2, stk. 3,«.«[Hjemmel til, at investeringsinstitutter skal indeholde kildeskat i afståelsessummer ved tilbagesalg, og konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 6, om nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter] Til 12 4) I det under nr. 2 foreslåede kapitel 2 b indsættes i 4 b, stk. 3, som 3. pkt.:»stk. 1 finder ikke anvendelse for gæld med pant i fast ejendom omfattet af 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., hvis gælden kan henføres til omlægning af gæld, der er undtaget efter 1. pkt., og kursværdien af gælden ikke overstiger kursværdien af den gæld, der er omlagt.«[mulighed for at omlægge stuehusgæld med pant i en blandet benyttet ejendom] Til 16 5) Stk. 5 affattes således:»stk. 5. 3, nr. 02 og 03, og 9, nr. 3 og 4, har virkning for salg til det udstedende selskab, der sker den 23. februar 2016 eller senere.«[det præciseres, at der ikke både kan ske udbytte- og avancebeskatning med virkning fra fremsættelsen af lovforslaget] 6) I stk. 6 indsættes efter»2014«:»og finder anvendelse for alle sikkerhedsstillelser«. [Det præciseres, at overgangsreglen omfatter alle sikkerhedsstillelser] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Ved lovforslagets 9, nr. 3, foreslås det, at afståelse af aktier m.v. eller investeringsbeviser til det udstedende investeringsinstitut skal behandles som en udbytteudlodning, medmindre investeringsinstituttet udbyder deres andele til offentligheden og er undergivet et krav om risikospredning og tilbagekøbspligt. Det foreslås i tilknytning hertil at justere bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 3, nr. 3, for herved at præcisere, at investor ikke både bliver udbyttebeskattet efter ligningslovens 16 B, stk. 1, og samtidig avancebeskattet efter aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 3, nr. 3. Det foreslås at justere aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 3, nr. 3, således at det også fremgår klart af denne lov, at afståelsessummer undtages fra beskatning, i tilfælde af at afståelsessummen ved et tilbagesalg til det udstedende selskab m.v. skal behandles som en udbytteudlodning efter ligningslovens 16 B, stk. 1. 4

5 Til nr. 2 Ved lovforslagets 9, nr. 3, foreslås det, at afståelse af aktier m.v. eller investeringsbeviser til det udstedende investeringsinstitut skal behandles som en udbytteudlodning, medmindre investeringsinstituttet udbyder deres andele til offentligheden og er undergivet et krav om risikospredning og tilbagekøbspligt. Danske investorer, der fremover vil blive udbyttebeskattet ved tilbagesalg af investeringsbeviser til det udstedende selskab, vil i visse situationer være undergivet en lagerbeskatning af deres beviser. En lagerbeskatning indebærer, at der løbende skal opgøres et skattepligtigt afkast af investeringsbeviset baseret på udviklingen i kursen på beviset. Danske personlige investorer, der investerer i aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 i et investeringsselskab, vil være undergivet en lagerbeskatning. Selskaber, herunder livsforsikringsselskaber, der investerer i aktier m.v. i investeringsselskaber og investeringsbeviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter, jf. ligningslovens 16 C, vil ligeledes være undergivet en lagerbeskatning. Pensionskasser vil også være undergivet en lagerbeskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, men da pensionskasser ikke er selskabsskattepligtige, vil de ikke blive omfattet af udbyttebeskatningen ved tilbagesalg til et udstedende investeringsinstitut. Indkomstårets gevinst og tab efter lagerprincippet opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. For aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. For aktier, som er afstået i indkomstårets løb, anvendes afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets slutning. Det er i dag ikke fastlagt i skattelovgivningen eller i offentliggjort praksis, hvorledes opgørelsen efter lagerprincippet foretages i de tilfælde, hvor en afståelsessum beskattes som et udbytte efter danske regler. I det omfang en afståelsessum er skattepligtig som udbytte, kan der opstå en dobbeltbeskatning, hvis afståelsessummen også medregnes i opgørelsen efter lagerprincippet. Dette kan illustreres med følgende eksempel: Tabel 1. Eksempel Afståelsessum, der er skattepligtig som udbytte, medregnes også i opgørelsen efter lagerprincippet. Forudsætninger Primoværdi 100 aktier. Samlet værdi 100 kr. Afståelse, der ikke omfattes af aktieavancebeskatningsloven, men udbyttebeskattes 50 aktier. Afståelsessum 60 kr. Ultimoværdi 50 aktier. Samlet værdi 60 kr. Afståelse af aktier, der beskattes som 60 kr. udbytte: Opgørelse efter lagerprincippet: Ultimobeholdning 60 kr. 5

6 + Afståelsessum for aktier 60 kr. afstået i årets løb - Primobeholdning 100 kr. - Anskaffelsessum for aktier købt i årets løb 0 kr. = Årets gevinst/tab 20 kr. Samlet beløb til beskatning 80 kr. Som det fremgår af eksemplet, vil der ske en beskatning af 80 kr. Hvis der i stedet for tilbagesalget var foretaget en udbytteudlodning fra investeringsinstituttet på de 60 kr., ville de 60 kr. være blevet beskattet. Men samtidig var værdien af investeringsbeviset faldet med det samme beløb. I eksemplet indgår den fulde værdi på 120 kr. derimod i beregningen, når afståelsessummen for de tilbagesolgte investeringsbeviser indgår i beregningen. Det foreslås på den baggrund, at der i aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 2 og 7, om opgørelsen ved lagerbeskatning indføres bestemmelser, der medfører, at den afståelsessum, der beskattes som et udbytte efter danske regler, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter lagerprincippet. Dette bevirker, at afståelsessummer, der kvalificeres som skattepligtige udbytter, behandles på samme måde som almindelige deklarerede udbytter, når lagerprincippet finder anvendelse. Følgende eksempel illustrerer opgørelsesmetoden. De samme forudsætninger anvendes som i tabel 1: Tabel 2. Eksempel - Afståelsessum, der er skattepligtig som udbytte, medregnes ikke i opgørelsen efter lagerprincippet. Afståelse af aktier, der beskattes som 60 kr. udbytte: Opgørelse efter lagerprincippet: Ultimobeholdning 60 kr. + Afståelsessum for aktier 0 kr. afstået i årets løb - Primobeholdning 100 kr. - Anskaffelsessum for aktier købt i årets løb 0 kr. = Årets gevinst/tab -40 kr. Samlet beløb til beskatning 20 kr. Som det fremgår af eksemplet, vil investor blive udbyttebeskattet af afståelsessummen på 60 kr. Ved lagerbeskatningen vil afståelsessummen for de tilbagesolgte aktier ikke indgå i opgørelsen. Tilbagesalget vil alt andet lige bevirke, at værdien af investeringsbeviset falder svarende til de 60 kr. På den baggrund vil investor i lagerbeskatningen realisere et tab på 40 kr., som er fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 6

7 Når afståelsessummer beskattes som udbytte og investor lagerbeskattes, vil der hermed ikke være en samlet økonomisk forskel i beskatningen, i forhold til at der sker almindelig afståelse af aktier m.v. Investor beskattes således alene af værdiudviklingen på værdipapiret i løbet af indkomståret, som er det grundlæggende princip ved lagerbeskatning. Der kan dog være en likviditetsmæssig forskel i beskatningen, da kildebeskatningen af udbyttet sker på tidspunktet, hvor afståelsen sker, mens opgørelsen af avancen sker ultimo indkomståret efter lagerprincippet. Eventuel overskydende skat vil herefter kunne udbetales i forbindelse med skatteansættelsen. Der vil efter omstændighederne være mulighed for, at selskabet kan få det overskydende beløb tilbagebetalt af SKAT før skatteansættelsen, jf. selskabsskattelovens 29 D. Hvis der ønskes tilbagebetaling efter denne bestemmelse, skal selskabet indsende en begrundelse for anmodning om udbetaling. Anmodningen skal være vedlagt den fornødne dokumentation, herunder dokumentation for eller sandsynliggørelse af, at den indbetalte udbytteskat vil overstige årets indkomstskat. Fysiske personer vil have mulighed for at ændre forskudsopgørelsen, således at der tages højde for, at den indeholdte kildeskat modsvares af et tilsvarende tabsfradrag i lagerbeskatningen. Der er herudover i særlige tilfælde mulighed for efter kildeskattelovens 55 at rette henvendelse til SKAT med henblik på at få tilbagebetalt for meget betalt foreløbig skat, hvis denne væsentligt vil overstige slutskatten. Med den foreslåede justering af lagerbeskatningen kan der være forskel i den samlede beskatning efter henholdsvis lagerbeskatning og realisationsbeskatning i de situationer, hvor en afståelsessum udbyttebeskattes. Hvis der f.eks. sker et delvist tilbagesalg til det udstedende selskab og dette har udløst beskatning efter ligningslovens 16 B, stk. 1, vil der efter fast administrativ praksis ske en videreførelse af anskaffelsessummen fra de afståede aktier i de resterende aktier, der ikke er afstået. Da den samlede aktieværdi er blevet reduceret med afståelsessummen, vil en realisationsbeskatning medføre, at en gevinst bliver mindre, eller at et tab bliver større ved senere almindelig afståelse af de resterende aktier. Hvis der derimod sker afståelse af samtlige aktier ved tilbagesalg til det udstedende selskab, er der ikke nogen restbeholdning at videreføre de afståede aktiers anskaffelsessum i. Derved vil der ske udbyttebeskatning af hele afståelsessummen. Dette er dog en konsekvens af, at der ved realisationsbeskatning i denne situation ikke er mulighed for efterfølgende at udnytte anskaffelsessummen. Til nr. 3 Ved lovforslagets 9, nr. 3, foreslås det, at afståelse af aktier m.v. eller investeringsbeviser til det udstedende investeringsinstitut skal behandles som en udbytteudlodning, medmindre investeringsinstituttets andele udbydes til offentligheden og investeringsinstituttet efter national lovgivning, EU-retlig regulering eller international aftale er undergivet et krav om risikospredning og pligt til på en deltagers forlangende at tilbagekøbe eller indløse udstedte andele. Det foreslås i tilknytning hertil, at der i kildeskattelovens 65 skabes hjemmel til at pålægge investeringsinstituttet et krav om indeholdelse af kildeskat i de afståelsessummer, der efter lovforslagets 9, nr. 3, skal beskattes som udbytte. Det foreslås således, at investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af ligningslovens 16 C og investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, skal foretage indeholdelse af udbytteskat i afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B, stk. 1. Uden krav om indeholdelse af kildeskat i forhold til de afståelsessummer, der skal beskattes som udbytte, kan beskatningen af udenlandske investorer ikke sikres fuldt ud, da beskatningen vil være afhængig af, at den udenlandske investor selv selvangiver og betaler skatten. Kravet om, at investeringsinstitutter skal indeholde kildeskat i afståelsessummer ved tilbagesalg til det udstedende investeringsinstitut, svarer til det tilsvarende krav, som er pålagt f.eks. almindelige aktieselskaber ved tilbagesalg til det udstedende selskab, jf. kildeskattelovens 65, stk. 1. Det foreslås, at den foreslåede ændring af kildeskattelovens 65 har virkning fra den 1. juli 2016 svarende til lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkt, jf. lovforslagets 16, stk. 1. 7

8 Det fremgår af kildeskattelovens 65 A, stk. 1, at begrænset skattepligtige personer og selskaber betaler en endelig skat på 27 pct. i de tilfælde, hvor der ikke er sket indeholdelse efter kildeskattelovens 65. Den endelige skat kan dog blive nedsat, såfremt Danmark i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med en fremmed stat, Færøerne eller Grønland har aftalt en lavere kildebeskatning af udbytter. I lovforslagets 1, nr. 6, er det foreslået, at indkomstskattesatsen for begrænset skattepligtige selskaber i selskabsskattelovens 2, stk. 3, nedsættes til 22 pct. Det foreslås derfor, at kildeskattelovens 65 A, stk. 1, konsekvensrettes, hvorved beskatningssatserne i bestemmelsen svarer til de udbytteindkomstskattesatser, der gælder for begrænset skattepligtige selskaber, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 3, og begrænset skattepligtige fysiske personer, jf. kildeskattelovens 2, stk. 6. Til nr. 4 Det foreslås, at der ikke skal ske beskatning ved sikkerhedsstillelse, når der er tale om gæld med pant i fast ejendom omfattet af virksomhedsskattelovens 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., og gælden kan henføres til omlægning af gæld, der er undtaget efter de i lovforslaget foreslåede 4 b, stk. 3, 1. og 2. pkt., og kursværdien af gælden ikke overstiger kursværdien af den gæld, der er omlagt. Der foreslås således en tilføjelse til den regel, hvorefter den skattepligtige kan stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, svarende til værdien af den del af en blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for den skattepligtige. Den foreslåede tilføjelse tager højde for de situationer, hvor skattepligtige, der ønsker at omlægge gæld, der er undtaget efter reglen i det foreslåede 4 b, stk. 3, kan opleve, at en del af den omlagte gæld ikke kan undtages efter denne regel, fordi f.eks. ejendomsværdien af stuehuset er faldet siden den oprindelige gældsoptagelse. Dette skyldes, at den omlagte gæld skal vurderes på ny efter reglen i den foreslåede 4 b, stk. 3, fordi det efter skattelovgivningens almindelige regler anses for at være stiftet ny gæld, når gælden omlægges. Det betyder endvidere, at der foreligger en ny sikkerhedsstillelse, som omfattes af reglerne i det foreslåede kapitel 2 b om beskatning ved sikkerhedsstillelse. Der kan eksempelvis være tale om en situation, hvor den skattepligtige har optaget et lån på 2,5 mio. kr. på et tidspunkt, hvor stuehusets offentlige ejendomsværdi var fastsat til 2,5 mio. kr. Lånet på 2,5 mio. kr. ønskes nu omlagt, men stuehusets offentlige ejendomsværdi er på tidspunktet for omlægningen fastsat til 2 mio. kr., mens den kontante anskaffelsessum for stuehuset var 1,5 mio. kr. Reglen i den foreslåede 4 b, stk. 3, indebærer i sin nuværende form, at det ved en omlægning af lånet på 2,5 mio. kr. vil være muligt at stille sikkerhed for gæld for det højeste beløb af enten anskaffelsessummen med tillæg af forbedringer eller ejendomsværdien med tillæg af forbedringer. I det konkrete tilfælde vil der kunne stilles sikkerhed for 2 mio. kr. (stuehusets offentlige ejendomsværdi). Det vil sige, at såfremt der stilles sikkerhed for hele lånet på 2,5 mio. kr., vil 0,5 mio. kr. ikke være undtaget efter denne regel. Med den foreslåede nye regel i det foreslåede 4 b, stk. 3, vil det være muligt for den skattepligtige at stille sikkerhed for lånet på 2,5 mio. kr., selv om ejendomsværdien for stuehuset måtte være faldet forud for tidspunktet for omlægningen af lånet. Det vil sige, at der er mulighed for at optaget et nyt lån, som kan dække indfrielsen af det eksisterende lån. Det bemærkes dog, at der med den foreslåede tilføjelse til reglen i det i lovforslaget foreslåede 4 b, stk. 3, kun tillades en omlægning af gæld, der allerede er undtaget efter denne regel. Det indebærer, at gældens kursværdi efter omlægningen ikke må overstige kursværdien af den gæld, der er omlagt og oprindelig undtaget. Der er således ikke mulighed for at optage mere gæld til finansiering af f.eks. omkostningerne til omlægningen eller vedligeholdelse af stuehuset. Optages der således yderligere gæld i forbindelse med omlægningen af gæld, der er undtaget efter reglen i de foreslåede 4 b, stk. 3, 1. og 2. pkt., finder den foreslåede undtagelse ikke anvendelse. Provenumæssige konsekvenser Den med ændringsforslaget foreslåede tilføjelse til reglen i det i lovforslaget foreslåede 4 b, stk. 3, indebærer, at der gives afkald på et marginalt ikketilsigtet merprovenu. 8

9 Til nr. 5 Ændringsforslag nr. 2 foreslås tillagt samme virkningstidspunkt som lovforslagets 9, nr. 3 og 4. Den foreslåede regel om, at der ikke både er udbytteskat og avanceskat af den samme afståelse, foreslås således at have virkning fra og med lovforslagets fremsættelse den 23. februar Til nr. 6 Det foreslås, at den i lovforslaget foreslåede bestemmelse, hvorefter det er muligt at give de nye regler om overførsel ved sikkerhedsstillelse (det foreslåede kapitel 2 b) virkning fra og med den 11. juni 2014, præciseres, således at det fremgår direkte af lovteksten, at valget omfatter alle sikkerhedsstillelser, der er foretaget i den omhandlede periode. Med den foreslåede justering fremgår det således klart af lovteksten, at de gældende regler i virksomhedsskattelovens 10, stk. 6-8, og de nye regler om overførsel ved sikkerhedsstillelse ikke gælder parallelt, hvis den skattepligtige vælger, at sidstnævnte skal gælde fra og med den 11. juni Det vil sige, at såfremt den skattepligtige vælger, at de nye regler om overførsel ved sikkerhedsstillelse skal gælde fra og med den 11. juni 2014, omfatter dette valg alle sikkerhedsstillelser, der er foretaget i perioden. Der er således ikke mulighed for at lade nogle sikkerhedsstillelser være omfattet af det ene regelsæt, mens andre skal være omfattet af det andet regelsæt. Dennis Flydtkjær (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Kim Christiansen (DF) Morten Marinus (DF) René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Erling Bonnesen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Merete Riisager (LA) nfmd. Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF) Ane Halsboe-Jørgensen (S) Jens Joel (S) fmd. Jeppe Bruus (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Anne Paulin (S) Rune Lund (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) René Gade (ALT) Martin Lidegaard (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Socialdemokratiet (S) 46 Dansk Folkeparti (DF) 37 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34 Enhedslisten (EL) 14 Liberal Alliance (LA) 13 Alternativet (ALT) 10 Radikale Venstre (RV) 8 Socialistisk Folkeparti (SF) 7 Det Konservative Folkeparti (KF) 6 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 9

10 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 123 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren 2 Henvendelse af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene 3 Bilaget tilbagetaget 4 Henvendelse af 23/3-16 fra Ernst & Young 5 Bilag tilbagetaget 6 Henvendelse af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma 7 Henvendelse af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab 8 Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren 9 Henvendelse af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen 10 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 11 Henvendelse af 11/5-16 fra Investeringsfondsbranchen vedrørende præsentation til brug ved foretræde den 12/ Henvendelse af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening 13 Henvendelse af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen 14 Henvendelse af 13/5-16 fra Ernst & Young 15 Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 16 Ændringsforslag, fra skatteministeren 17 Henvendelse af 13/5-16 fra PFA Pension 18 Henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen udkast til betænkning 20 Henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension 21 Præsentationsmateriale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. maj 2016 fra PFA Pension 22 Henvendelse af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed udkast til betænkning 24 Henvendelse af 26/5-16 fra Nordea Invest Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 123 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene, til skatteministeren, og ministerens 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/3-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren, og ministerens 3 Spm. om at redegøre for baggrunden for nedsættelsen til 22 pct. af beskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber, og hvilke provenumæssige konsekvenser denne nedsættelse vil have, til skatteministeren, og ministerens 4 Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma, til skatteministeren, og ministerens 5 Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, til skatteministeren, og ministerens 10

11 6 Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren, og ministerens 7 Spm. om, hvordan mindreprovenuet på 85 mio. kr. i 2016 finansieres, og hvordan lovforslaget fremadrettet finansieres, til skatteministeren, og ministerens 8 Spm. om, hvorfor regler om fri bevægelighed for kapital skal udvides, når vi ved, hvordan sådanne regler er brugt til at undgå at betale skat, til skatteministeren, og ministerens 9 Spm. om, hvad begrundelsen har været for, at Danmark hidtil har haft strammere regler for skattefritagelse for danske investeringer i udenlandske selskaber m.m. end dem, der nu foreslås, til skatteministeren, og ministerens 10 Spm., om ministeren kan afvise, at lovforslaget vil mindske mulighederne for kontrol med beskatning af selskaber, der ligger i kendte skattelylande i EU, til skatteministeren, og ministerens 11 Spm. om at bekræfte, at lovforslaget medfører mulighed for skatteunddragelse i forhold til lande, hvor kontrollen med selskaber ikke er tilstrækkelige sammenlignet med de regler, der er gældende for selskaber i Danmark, til skatteministeren, og ministerens 12 Spm. om at redegøre for, om skattefriheden for danske investeringer i udenlandske selskaber gælder, hvis der er skattepligt i hjemlandet, uanset skatteprocenten i det pågældende land, til skatteministeren, og ministerens 13 Spm. om, i hvilke lande man med denne lovændring kan slippe for skattekontrol sammenlignet med den nuværende lovgivning, til skatteministeren, og ministerens 14 Spm. om, hvilke krav der er til de aftaler om udveksling af skatteoplysninger, der med lovforslaget kan begrunde skattefrihed, til skatteministeren, og ministerens 15 Spm. om at redegøre for, om aftalen om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Panama er tilstrækkelig i forhold til lovforslagets tildeling af skattefrihed, til skatteministeren, og ministerens 16 Spm. om at redegøre for begrundelsen for, at der blev indført en overgangsregel om fuld genbeskatning i 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, til skatteministeren, og ministerens 17 Spm. om, hvorfor Danmark har fastholdt en skatteprocent på 27 pct. i selskabsskattelovens 2, og hvorfor denne skal ændres til 22 pct., når den i forvejen kan undgås ved at kanalisere indkomsten gennem et selskab i EU/EØS, til skatteministeren, og ministerens 18 Spm. om, hvorfor der fortsat skal være mulighed for, at afståelse af aktier eller investeringsbeviser m.m. kan gennemføres for at omgå dansk udbyttebeskatning, til skatteministeren, og ministerens 19 Spm. om, i hvilket omfang dette lovforslag er omfattet af EU-lovgivning, som Danmark ikke kan ændre eller fravælge, til skatteministeren, og ministerens 11

12 20 Spm. om, hvilke muligheder for udnyttelse af skattely der fortsat vil eksistere efter denne lovændring, til skatteministeren, og ministerens 21 Spm. om, hvor meget skattefordelen ved at ændre reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud kunne gøres op til samlet, til skatteministeren, og ministerens 22 Spm. om, hvad de skattemæssige konsekvenser af forslaget er vedrørende afskaffelse af genbeskatning af den resterende genbeskatningssaldo, når selskabets ledelse flyttes til udlandet, til skatteministeren, og ministerens 23 Spm. om, når genbeskatning kan undgås efter lovforslaget, om det så gælder alle faste driftssteder til koncernforbundne selskaber, uanset hvilket land de befinder sig i, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 24 Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren, og ministerens 25 Spm. om kommentar til præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren, og ministerens 26 Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om lovforslaget den 12. maj 2016, til skatteministeren, og ministerens 27 Spm. om at redegøre for forskellene mellem gældende ret og de foreslåede ændringer for så vidt angår justeringen af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren, og ministerens 28 Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening, til skatteministeren, og ministerens 29 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren, og ministerens 30 Spm. om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer af de foreslåede ændringer af reglerne om hæverækkefølgen frem for efter de nugældende regler, til skatteministeren, og ministerens 31 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren, og ministerens 32 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra PFA Pension, til skatteministeren, og ministerens 33 Spm., om ministeren har kendskab til konkrete eksempler på, at dansk udbyttebeskatning bliver omgået, ved at investor ombytter til investeringsbeviser uden udbytte, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 34 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren, og ministerens 35 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren, og ministerens 12

13 36 Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren, og ministerens 37 Spm. om ministeren vil stille et ændringsforslag om dispensation for indeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 38 Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, til skatteministeren, og ministerens 13

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 23 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2016 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Skatteudvalget L 123 Bilag 25 Offentligt. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget

Betænkning. Skatteudvalget L 123 Bilag 25 Offentligt. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2015/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december Betænkning. over

2015/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december Betænkning. over 2015/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2015-16 OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven,

Læs mere

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over 2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 88 Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [21. maj 2015] 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar Betænkning.

2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar Betænkning. 2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december Betænkning.

2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december Betænkning. 2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2016 3. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven 2012/1 BTL 216 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven 2015/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 103 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2017 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015. Betænkning.

2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015. Betænkning. 2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning.

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning. 2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere