FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være fælleseje i ægteskabet. Henny ejede ved ægteskabets indgåelse en ejerlejlighed. De havde boet i lejligheden et halvt års tid inden brylluppet og havde i den tid delt udgifterne til lejligheden lige imellem sig. Ægtefællerne fik to børn. De havde begge gode indtægter. Da Mikael i 2004 arvede kr. efter sin mor, besluttede ægtefællerne i 2005 i stedet at købe en villa, så børnene kunne få bedre plads. Ejerlejligheden gav et salgsoverskud på kr. Ægtefællerne enedes om hver at indskyde kr. i villaen, der skulle være i lige sameje. Mikaels del blev betalt med arven. De etablerede en konto, hvorpå de hver indskød lige store månedlige beløb til alle fælles udgifter og fælles opsparing. I 2009 blev ægtefællerne separerede. De aftalte i forbindelse med separationen ved en bodelingsoverenskomst af 1. oktober 2009, at Henny skulle overtage villaen, hvis friværdi var kr., samt alt indbo, værdi kr., og en kapitalpensionsforsikring, der var hendes arbejdsmarkedspension. Mikael skulle beholde sin bil, der var købt i 2005 for hele den resterende arv efter moren, og hvis værdi nu var kr., sin tjenestemandspension og udtage en aktiebeholdning med en værdi af kr., der var ægtefællernes fælles opsparing under ægteskabet. Desuden aftalte de, at Mikael skulle have kr. kontant af Henny for hans del af villaen. Efter et halvt år genoptog Mikael og Henny samlivet. De henvendte sig derfor til en advokat for at bede om rådgivning omkring deres økonomiske forhold. De ønskede, at villaen skulle være Hennys skilsmissesæreje for 1/3 s vedkommende og i øvrigt være fælleseje, så hun kunne blive boende med børnene, hvis hun blev alene. Mikael skulle være indsat som begunstiget i hendes kapitalpensionsforsikring som tidligere, hvilket hun havde skrevet dagen før til forsikringsselskabet. De oplyste videre, at Mikaels mor i 1988 havde oprettet et uigenkaldeligt testamente, hvorefter arven efter hende skulle være særeje. 1

2 Der blev herefter i 2010 oprettet en ægtepagt med følgende indhold: Den i 1991 oprettede ægtepagt opretholdes. Endvidere skal villaen for 1/3 s vedkommende være Hennys skilsmissesæreje. I øvrigt skal der være fælleseje. I 2012 blev Henny invalideret som følge af en trafikulykke, i anledning af hvilken hun fik udbetalt personskadeerstatning på kr. Hun kunne dog fortsat arbejde, men havde et meget dårligt helbred. Da Mikael i 2013 overvejede skilsmisse, henvendte han sig til sin advokat for at høre om sin økonomiske situation i tilfælde af enten skilsmisse eller Hennys død. Det blev oplyst, at ingen af ægtefællerne havde oprettet testamente, at villaen nu havde en friværdi på kr., selv om der ikke var betalt afdrag siden samlivsgenoptagelsen, at bilen var kr. værd, at indboet stadig var kr. værd, at aktierne var kr. værd, at de kr., som Mikael havde modtaget fra Henny ved bodelingen i anledning af separationen, straks efter var investeret i værdipapirer, der nu havde en værdi af kr., at hele personskadeerstatningen stod på en særskilt konto, hvorpå der nu stod kr. inkl. renter, at Hennys kapitalpensionsforsikring ansættes til en nettoværdi af 1,2 mio. kr. og Mikaels tjenestemandspension til en nettoværdi af 1,4 mio. kr. Hvordan skal værdierne deles i tilfælde af skilsmisse? Hvordan skal værdierne deles i tilfælde af Hennys død før Mikael? 2

3 Vejledende besvarelse til opgave 1 1. Formueordningen ved skilsmisseskifte Samlivsgenoptagelsen betyder, at separationens virkning bortfalder for fremtiden, jf. ÆL 31. Deres bodele består herefter af det, de har fået udlagt på skiftet med de ændringer, der efterfølgende er sket, medmindre noget er særeje. Ægtepagten fra 1991, der, jf. RVL 28, stk. 1, nr. 2, er gyldig, er stadig i kraft ved samlivsgenoptagelsen, og det er morens særejebestemmelse også. Mikaels halvdel af villaen var pga. morens testamentariske bestemmelse særeje, men Henny overtog/købte hans del ved separationen. Hun betalte værdien af hans halvdel med kr., som straks derefter blev brugt til køb af værdipapirerne, så værdipapirerne, hvis værdi er kr., er surrogat for Mikaels særejearv, jf. RVL 28, stk. 3. Der kan ikke være tvivl om, at de kr., som Henny betaler, er betaling for hans særejeandel af villaen, idet de i øvrigt bortset fra pensionerne, der kan udtages forlods deler fællesboet lige ( kr kr. = kr.). Bilen, der nu er kr. værd, er også særeje, jf. RVL 28, stk. 3, om surrogation, da den også er købt for arven efter moren. I alt har Mikael særeje for kr. Mikaels arvede særeje er fuldstændigt særeje, da arvelader i 1988 oprettede et uigenkaldeligt testamente med bestemmelse om særeje, jf. undtagelserne i 17 i lov 396/1990 og RVL 28 a. Hverken ægtepagten fra 1991 eller fra 2010 kan ikke ændre på dette, jf. 28 b, stk. 2 og gør det heller ikke. I øvrigt er der fælleseje i ægteskabet. Dog er 1/3 af Hennys villa til kr. særeje, jf. ægtepagten fra 2010, dvs kr., da skilsmissesæreje er særeje på skilsmisseskifte, jf. RVL 28, stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Ved separationsskiftet modtog Henny villaen, hvis værdi nu er kr., hvoraf 2/3 er fælleseje, dvs kr., indbo til kr. og sin pension. Mikael udtog sin pension og aktiebeholdningen, der nu er kr. værd, samt sit særeje. Familieret 2012 s. 72, 104 f., 145 f., 149, 151, 152 f., 157 f., 158 f., 159 f., 249 og Pensionerne De to pensionsordninger er fælleseje. Mikaels er en tjenestemandspension, der kan udtages forlods som rimelig, jf. RVL 16 b, stk. 1. Hennys pension er en arbejdsmarkedspension, og allerede fordi den er mindre end Mikaels, kan den udtages forlods som rimelig, uanset om der er sparet ekstra beløb op eller ej. Pensionerne medtages ikke i boopgørelsen. Familieret 2012 s Personskadeerstatningen Ifølge EAL 18, stk. 2, 1. pkt., kan Henny udtage denne erstatning forlods, men kun selve erstatningsbeløbet, og kun hvis det ikke er forbrugt, hvad den ikke er. Hun kan derfor udtage kr. forlods, og renterne på kr. indgår i ligedelingen. Familieret 2012 s

4 4. Boopgørelse ved evt. skilsmisse H M 2/3 af villa kr. Konto med erstatning og renter kr. Indbo kr. Aktier kr. Nettobodele kr kr. Forlods til H, EAL 18, stk kr. Ligedeling af ( =1.002) kr kr. Boslodder kr kr. M vil derfor ved en skilsmisse modtage boslod kr., sit særeje på kr. og sin pensionsordning. I alt kr. + sin pension. H vil modtage sin boslod på kr., sit særeje på kr. + sin pension, i alt kr + sin pension. Familieret 2012 s. 104 f. og Formueordningen ved dødsboskifte Hennys skilsmissesæreje er fælleseje ved død, jf. RVL 28, stk. 1, nr. 1. Det betyder, at hele villaen er fælleseje på dødsboskifte. Hvis ægtefællerne skifter som følge af Hennys død, vil Hennys personskadeerstatning indgå i ligedelingen, jf. EAL 18, stk. 2, 2. pkt. Hennys kapitalpensionsforsikring vil blive udbetalt direkte til Mikael uden om boet som formgyldig begunstiget, jf. FAL 102, stk. 1, 2. pkt., og 103, stk. 1. Mikaels pensionsordning udtages forlods, jf. RVL 16 a. Endelig vil Mikael være legal arving til ½ af Hennys formue, jf. AL 9, stk. 1. Børnene arver hver ½ af den anden ½, jf. AL 1. Familieret 2012 s. 151 og 310 note 18, Arveret 2013 s. 52, 54, 55, 56, 57 og 89 samt Arveretlig Materialesamling 2013 s. 14 i studenterudgaven. 6. Boopgørelse ved død H M Villa kr. Konto kr. Indbo kr. Aktier kr. Nettobodele kr kr. Boslodder ½ ( =1.572) kr kr. Mikaels boslod Mikaels særeje Mikaels arv 1/2 af kr. = Mikael modtager som begunstiget i kap. pension I alt uden Mikaels pension, som han også udtager kr kr kr kr kr. Børnene arver hver ½ af ½ af kr. = kr., i alt kr.

5 Opgave 2 Frederik Ask og Lise Lind blev gift i Der var fælleseje i ægteskabet, men Frederik havde i 1984 arvet sin virksomhed som særeje. De fik fællesbørnene Anne og Bo. Fra et tidligere forhold havde Frederik desuden et barn, Steffen, som han ingen forbindelse havde med. Anne fik datteren Astrid, og Bo fik børnene Birgit og Bastian. Bo var død i 2007, men havde indtil da været ansat i Frederiks virksomhed. Anne arbejdede i Frederiks virksomhed. Frederik døde i Han havde i 2008 oprettet et notartestamente, hvori han havde bestemt at Steffen skal arve mindst muligt, at Astrid skal arve samme beløb som Birgit og Bastian, at Lise skal arve sin legale arv, at Anne skal arve hans virksomhed og ikke andet, at hans søsters søn, Søren, skal arve hans sommerhus i Tibirke med den deri værende pantegæld, at Astrid skal have ret til at udtage de af hans mors smykker, som hun måtte ønske. Frederik efterlod sig bortset fra virksomheden, hvis værdi var 2,1 mio. kr., en formue på i alt kr., herunder sommerhuset, hvis friværdi var kr., og smykker til en værdi af kr. Lise ejede værdier for netto 5,8 mio. kr. Af Lises værdier udgjorde hendes arbejdsmarkedspension 1,1 mio. kr. I alt var der således værdier for 2,1 mio. kr kr. + 5,8 mio. kr. = kr. Lise accepterede alle Astrids ønsker om at udtage smykker bortset fra en rubinhalskæde til kr., som Lise altid havde brugt juleaften og ved andre særlige lejligheder, og som hun ønskede udlagt. Astrid ønskede at udtage alle smykkerne. Birgit ønskede at udtage sommerhuset. Hun anførte, at Frederik ikke kunne testere over det, da familien, siden det blev købt i 1978, altid havde holdt deres sommerferier der, og at det havde særlig erindringsværdi for hende, hvilket Bastian var enig i. Lise syntes, at Søren skulle arve sommerhuset. Birgit mente endvidere, at hun kunne udtage en del af virksomheden, fordi Frederik ikke kunne bestemme, at Anne skulle arve hele hans særeje. Anne forlangte hele virksomheden udlagt. 5

6 Hvordan skal boet deles, når alle i øvrigt ønsker mest muligt? Hvem kan udtage rubinhalskæden, sommerhuset og virksomheden? 6

7 Vejledende besvarelse til opgave 2 1. Arv efter Frederik, forlodsudtagelser og testationskompetence I arv efter Frederik falder hans arvede særeje på 2,1 mio. kr., der er fuldstændigt særeje, da arven er falden før 1990, jf. undtagelserne i 17 i lov 396/1990 og RVL 28 a. Desuden falder hans boslod i arv. Lises pension indgår ikke i ligedelingen, jf. RVL 16 a. Lise kan endvidere udtage rubinhalskæden forlods, jf. AL 11, stk. 1, nr. 1, da den har tjent til hendes personlige brug, og dens værdi ikke står i misforhold til formuen. Frederiks testation over smykkerne til Astrid er gyldig i medfør af AL 59, jf. 50, stk. 2, 2. pkt., men den viger for Lises ret efter AL 11, stk. 1, jf. AL 14 modsætningsvis og AL 50, stk. 2, sidste pkt. Frederiks boslod er derfor ½ af (7,9 mio. + 5,8 mio. 1,1 mio. = 12,6 mio. kr.) = 6,3 mio. kr. I alt falder der således 8,4 mio. kr. i arv efter Frederik. Han kan kvantitativt testere over ¾ heraf, dvs. 6,3 mio. kr., jf. AL 5 og 10. Arveret 2013 s. 56, 57, 67, 240, 242, 243 og 246 samt Familieret 2012 s Arvinger og legatarer Ægtefællen Lise, særbarnet Steffen, barnet Anne og børnebørnene Bastian og Birgit, der træder i Bos sted, jf. AL 1 og 9, er legale arvinger. Astrid er testamentsarving, og Søren er legatar. Arveret 2013 s. 39, 55 og 275 f. 3. Sommerhuset Beløbsmæssigt kan Frederik testere over egne fællesejeaktiver inden for værdien af sin boslod på 6,3 mio. kr. Han har kun testeret over sommerhuset og smykkerne, så han har beløbsmæssigt overholdt sin kvalitative testationskompetence og dertil kun testeret over egne aktiver. Da sommerhuset er fælleseje og har været brugt til familiens bolig, er det omfattet af samtykkekravet i AL 91, stk. 2, nr. 1. Birgit kan dog ikke rejse indsigelse pga. det manglende samtykke. Det kan kun Lise, og hun gør det ikke. Testationen opretholdes derfor. Arveret 2013 s. 244 og Virksomheden Hele virksomheden er særeje. Kvalitativt kan Frederik testere over hele sit særeje, jf. AL 90, og han kan bestemme, at Anna skal have hele sin arv fra særejet, jf. AL 50, stk. 3, og 59. Bastian, der skal arve resten, jf. pkt. 5, kan rejse indsigelsen, jf. AL 79, men får altså ikke medhold. Arveret 2013 s. 242, 243 og

8 5. Den beløbsmæssige fordeling af arven Lise skal ifølge testamentet have sin legale arv. Den er ½ af 8,4 mio. kr., dvs. 4,2 mio. kr., jf. AL 9, stk. 1. Steffen skal ifølge testamentet kun have sin tvangsarv, der er 1/24 af 8,4 mio. kr., jf. AL 1, 5 og 9. Børnene skal sammen som legal arv arve ½, og der var 3 børn. Hvert barns legale arv var således 1/6. Tvangsarven er ¼ heraf, dvs. 1/24. 1/24 af 8,4 mio. kr. er kr. Søren skal ifølge testamentet arve sommerhuset til en værdi af kr. Anne skal arve virksomheden til 2,1 mio. kr. Astrid, Birgit og Bastian skal ifølge testamentet dele resten lige, dvs. (8,4 mio. 4,2 mio. 0,35 mio. 0,7 mio. 2,1 mio. kr.) = kr. De får hver kr. Birgit og Bastians legale arv er beskåret, men ikke fastsat størrelsesmæssigt, og der er ikke yderligere legale arvinger, hvis arv ikke er fastsat. Arveret 2013 s. 39, 55 og 219 ff. 6. Testationskompetencen kvantitativt Da børnebørnene Birgit og Bastian arver mere end deres tvangsarv, der tilsammen er kr. beregnet på samme måde som Steffens arv, jf. ovenfor og da Anne arver mere end sin tvangsarv, har Frederik overholdt sin kvantitative testationskompetence. Arveret 2013 s. 39, 55 og Boopgørelse Lise: Pension kr., halskæde kr. samt boslod Lises arv Steffen Anne Søren Astrid Bastian Birgit I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 8

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere