FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt på ca kr. Morten, der mente, at hans indtægter var væsentligt større end Hannes, insisterede på, at han månedlig betalte kr. til de fælles løbende udgifter, herunder til villaen, og Hanne kun kr. Endvidere ville han betale for, at villaen blev istandsat for kr., så den blev opdateret. Mens dette blev gjort, tog ægtefællerne på en 4 ugers ferie på Maldiverne, hvilket blev en fast tradition. Morten forærede den 27. september 2011 Hanne kr. Der blev derfor oprettet en formgyldig ægtepagt, der blev anmeldt til tinglysning den 14. oktober 2011 og tinglyst den 21. oktober Hanne købte et halvt år efter et Jorn-maleri for pengene. I december 2012 forærede Morten Hanne en pels i julegave til en værdi af kr. I april 2013 forærede Morten Hanne sit sommerhus med en friværdi af kr. Der blev i den anledning oprettet en formgyldig ægtepagt, der blev anmeldt til tinglysning i personbogen den 11. april og tinglyst den 18. april Den 18. august 2013 anmeldtes overdragelsen af sommerhuset til tinglysning på ejendommens blad i tingbogen og tinglystes den 25. august I begyndelsen af november 2013 fandt Hanne en del regninger og rykkerskrivelser til Morten, da hun ryddede op. Hun blev meget overrasket, da Morten intet havde fortalt om økonomiske vanskeligheder og altid havde overholdt ordningen med udgiftsfordelingen. Det viste sig, at Morten havde været i økonomiske vanskeligheder i al fald siden juli 2011 på grund af sit helt umådeholdne privatforbrug. Morten havde den 9. oktober 2011 lånt kr. af sin velhavende ven, Valdemar, der havde kendt Morten i mange år som en generøs og godt kørende forretningsmand, som altid tidligere havde betalt, hvad han skyldte. Endvidere havde Morten i maj 2013 lånt kr. i sin bank for at rydde op i 1

2 sine gældsposter, hvilket han havde gjort. Han havde blot ikke fået fjernet regningerne og rykkerskrivelserne, som Hanne havde fundet. Morten havde været insolvent i hvert fald siden august Han havde ikke andre kreditorer end Valdemar og banken, som han stadig skyldte henholdsvis kr. og kr., hans firma var nu intet værd, og han ejede ingen aktiver ud over eventuelle mellemværender med Hanne. Hanne havde sin villa med en friværdi på kr., hvoraf de kr. stammede fra moderniseringen af villaen i 2009, og kr. stammede fra afdrag betalt under ægteskabet. Sommerhuset havde en friværdi på kr., og Jorn-maleriet var nu kr. værd. Hanne havde stadig pelsen, der nu kun havde en værdi af kr., og hun havde øvrige værdier for kr. Da Valdemar og banken krævede deres tilgodehavender betalt af Hanne, henvendte hun sig i december 2013 til sin advokat og spurgte, i hvilket omfang og hvordan Valdemar og banken kunne gøre krav gældende mod hende, herunder hvis Morten blev erklæret konkurs. Hun spurgte endvidere, hvad advokaten ville råde hende til at gøre, da hun rent faktisk ville kunne betale Mortens gæld. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Vejledende besvarelse til opgave 1 1. Regelgrundlaget Da Morten er insolvent og tilsyneladende ikke ejer aktiver, der kan gøres udlæg i, kan Valdemar og banken enten få erklæret Morten konkurs med sigte på omstødelse af gaver til Hanne eller anvende RVL 33. Anvendelse af KL 64 og RVL 33 er dog ikke nødvendig, i det omfang gaver er ugyldige, jf. RVL 30, eller hvis Morten efter almindelige formueretlige grundsætninger har krav mod Hanne. Familieret 2012 s. 215 f., 222 f., 224 f., 226 f., 228 og Pelsen Da Morten var insolvent, kunne han ikke give gaver på kr. uden ægtepagt. Gaven er ikke sædvanlig i 30, stk. 1, 2. pkt. s forstand. Pelsen er derfor Mortens, da dispositionen er ugyldig. Familieret 2012 s. 218 og Istandsættelsen af villaen, afdragene og de løbende betalinger Hvad enten moderniseringen mv. af Hannes villa er tænkt som en gavedisposition eller ej, må Morten have et krav på værdiforøgelsen på kr. Er det en gave, er den ugyldig, fordi der ikke er oprettet ægtepagt. Er der ikke tale om en gave, har Morten et krav på værdiforøgelsen på de kr. efter almindelige formueretlige regler, da denne disposition med overførsel af et stort enkeltstående beløb direkte til Hannes formue ikke kan rummes i RVL 2, jf. eksempelvis U Ø. Afdragene på kr. er betalt fra ægtefællernes fælles konto. Morten har betalt kr. til det fælles løbende forbrug, hvilket er langt mere, end hvad der kan rummes i RVL 2 i betragtning af hans økonomiske situation. I retspraksis anses sådanne overførsler som gaver, der kræver ægtepagt. Det er usikkert, hvilket beløb der skal anses som en gave. Hanne ville formentlig selv have kunnet betale sine afdrag, og Hanne vidste intet om Mortens økonomiske vanskeligheder. Aftalen om udgiftsfordelingen kunne tale for skønsmæssigt i hvert fald at ansætte gaven til ¾ af Hannes opsparing i form af afdragene, altså kr., fordi Morten betaler så meget, jf. måske U V. Men de meget store beløb, han løbende har betalt især i den periode, hvor han utvivlsomt var insolvent kunne også meget vel føre til et krav på alle de kr., der er Hannes opsparing. Familieret 2012 s. 226 og 234 ff. 4. Ægtepagtsgaven på kr. Kreditorer, der havde en fordring på Morten, da gaveægtepagten blev anmeldt til tinglysning, kan anvende RVL 33, da Morten ikke beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler. Banken kan derfor ikke anvende RVL 33. Det kan Valdemar, da det afgørende tidspunkt er anmeldelsen til tinglysning den 14. oktober 2011, og lånet er givet den 9. oktober Da Morten er insolvent, og da pelsen og Mortens to krav mod Hanne ikke kan dække Valdemars krav, hæfter Hanne som udgangspunkt subsidiært over for Valdemar for kr. Det er uden betydning, hvad pengene er brugt til. KL 64 kan ikke anvendes, da gaven er givet for mere end 2 år siden. 3

4 Familieret 2012 s. 222 f. og 224 f. 5. Sommerhuset Gaven er gyldig, og Valdemar kan igen anvende RVL 33. Hanne hæfter for kr. over for Valdemar. Banken kan ikke anvende RVL 33, da kravet opstod i maj 2013, og ægtepagten anmeldtes til tinglysning den 11. april 2013, men kan som også Valdemar kan anvende KL 64, stk. 1, da gaven først bliver fuldbyrdet ved anmeldelsen af ejendomsover-dragelsen til tinglysning i ejendommens blad i tingbogen den 18. august 2013, jf. KL 73, altså inden for halvårsfristen i KL 64, stk. 1. Familieret 2012 s. 222 f. og 224 f. 6. Advokatens råd Banken og Valdemar kan få medhold i, at Morten har aktiver i form af pelsen til kr., kravet mod Hanne på de kr. fra moderniseringen + de kr. fra de løbende overførsler, i alt kr. Bliver M erklæret konkurs, har han aktiver for disse kr., og sommerhusgaven på kr. kan omstødes, således at der i konkursboet vil være aktiver på i alt kr. Da Hanne tillige hæfter subsidiært for kr. over for Valdemar, vil hun under alle omstændigheder komme til at betale såvel Valdemar som banken deres fulde tilgodehavender på i alt kr. Advokaten bør derfor råde Hanne til at betale begges fulde tilgodehavender for at undgå omkostninger. Morten vil derefter skylde hende kr., da hun har betalt kr. af hans gæld, og da de to gaver var gyldige. Dette beløb vil hun formentlig på grund af sin formue kunne modregne i et eventuelt boslodstilsvar til Morten i tilfælde af ægteskabets ophør eller separation, hvis han ikke har fået betalt hende beløbet forinden. Familieret 2012 s

5 Opgave 2 Marius og Helene blev gift i Der var fælleseje i ægteskabet. De fik hurtigt fællesbørnene Alma og Bent. Marius havde fra sit tidligere ægteskab datteren Dorte. De købte i 1991 et mindre rækkehus. I 2009 døde Marius. Marius havde i et formgyldigt testamente fra 2008 bestemt, at Læger uden Grænser straks ved hans død skulle have et legat på kr. Legatet skulle tages fra Dortes arv, da hun havde en langt bedre økonomi end de andre børn. Marius bodel udgjorde netto kr. samt en kapitalpensionsforsikring på kr., der blev udbetalt til Helene som begunstiget. Helenes bodel var netto kr., og hun havde derudover en arbejdsmarkedskapitalpension på kr., der var blevet udbetalt til hende i Helene, der nu var 66 år, ønskede at være i uskiftet bo. Det var Dorte betænkelig ved på grund af Helenes mindre gode økonomiske sans, men hun accepterede det, da hun alligevel ikke skulle arve ret meget. Helene overtog fællesboet til uskiftet bo, dog bortset fra legatet til Læger uden Grænser, der straks blev udredt. I 2011 blev det klart, at Helenes økonomi ikke slog til, at hun blev i rækkehuset. Huset blev solgt, og hun fik en lejet lejlighed, men pengene svandt alligevel ind, hvilket Dorte jævnligt påpegede. På Helenes anmodning blev det uskiftede bo derfor skiftet i Boets værdi blev opgjort til kr. Hertil kom dog en særskilt konto på kr. med resten af Helenes i 2008 udbetalte arbejdsmarkedskapitalpension samt en særskilt konto med kr. af de kr., der var udbetalt Helene fra Marius kapitalpension ved hans død. I alt var der således værdier for kr. Hvordan skal det uskiftede bo deles, når alle ønsker mest muligt? 5

6 Vejledende besvarelse til opgave 2 1. Det uskiftede bo Det beløb, der indgår i det uskiftede bos deling, udgør kr., idet Helene forlods både kan udtage sin arbejdsmarkedspension, jf. AL 23, stk. 4, 2. pkt., og det resterende af det beløb, der tilfaldt hende fra Marius pension, jf. AL 23, stk. 2. Arveret 2013 s Betydningen af legatet til Læger uden Grænser Marius boslod Marius boslod udgjorde ved hans død ½ af ( kr kr.) = kr., da Marius pension tilfaldt Helene uden om boet, jf. FAL 102, og da Helenes pension kunne udtages forlods af Helene, jf. RVL 16 a, stk. 2, og derfor ikke indgik i ligedelingen. Han havde testeret kr. til Læger uden Grænser, dvs. 1/8 af sin boslod, hvilket han kunne, da han kunne testere over 3/4, jf. AL 5 og 10. Det betyder, at Marius andel af det uskiftede bo er 7/15 af boet og Helenes 8/15. (Marius har 7/8 af sin boslod, og Helene har 8/8 af sin). I arv efter Marius falder derfor 7 (1/15 af kr. = kr.) = kr. Arveret 2013 s. 57 og 117 f. også note 115 og 116. Arveretlig Materialesamling s Arven efter Marius Marius efterlader sig Helene, der er arving, da skiftet begæres i hendes levende live. Hans 3 børn er også arvinger, jf. AL 28, stk. 1. Af Marius boslod på kr. arver Helene ½ = kr., og hans 3 børns legale arv er som udgangspunkt tilsammen kr., jf. AL 1, stk. 1, og 9, stk. 1. Helenes boslod er kr. = kr., så hun kan påberåbe sig AL 11, stk. 2, om suppleringsarv. Grænsen er i kr. Ud over hendes boslod og arv skal det resterende beløb på kr. fra Marius pension medregnes, jf. AL 11, stk. 3, 1. pkt., men hendes egen kapitalpension skal ikke medregnes, jf. AL 11, stk. 3, 2. pkt., og RVL 16 a. I alt skal kr kr kr. medregnes, dvs kr. Helene har derfor krav på yderligere kr., der tages fra børnenes friarv. De arver derfor kun kr. tilsammen. Børnenes arv er til hver derfor kr., hvis de skulle ligedele, men legatet til Læger uden Grænser skulle tages fra Dortes arv. Deres tvangsarv er tilsammen ¼ af deres legale arv på kr. = kr., dvs kr. hver, jf. AL 5. Dorte arver derfor kun sin tvangsarv, og Alma og Bent arver hver ½ af ( kr kr.) = kr. Arveret 2013 s. 39, 55, 68 ff., 219 ff., 239 og Boopgørelse Helene kr. samt Helenes pension på kr. Dorte kr. Alma kr. Bent kr. I alt kr. samt Helenes pension på kr., i alt kr. 6

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere