FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet. 2 år før ægteskabet havde de i lige sameje købt sommerhuset Havblik. Hedda havde betalt sin halvdel af ejendommen kontant med sin opsparing, hvorimod Mogens havde lånt alle pengene til sin halvdel i sin bank. Han betalte et fast månedligt beløb til banken som rente og afdrag på bankgælden. Både før og efter ægteskabet betalte ægtefællerne et fast lige stort beløb ind på en fælles konto, hvorfra alle fælles udgifter blev betalt. I 2006 arvede Hedda efter sin far kr. som fuldstændigt særeje. Mogens skyldte nu kr. til sin bank. Ægtefællerne enedes om, at Mogens skulle låne kr. af Heddas arv, så han kunne indfri sin bankgæld. Det ville lette på den samlede løbende økonomi. Det blev samtidig aftalt, at Havblik skulle moderniseres for kr., idet der skulle installeres bad, solfangere og varmepumpe, og taget skulle fornyes. Moderniseringen endte dog med at koste kr. Ægtefællerne var enige om, at værdistigningen af Havblik på grund af moderniseringen også var mindst kr. Hedda betalte alle kr. med sin resterende arv. I 2008 mistede Mogens sit arbejde. I den første tid derefter var hans opsparing og understøttelse tilstrækkelig til, at han kunne betale det faste månedlige beløb til de fælles udgifter. I marts 2009 var Mogens økonomi stram. Ægtefællerne aftalte derfor, at han skulle optage et lån på kr. i banken, der skulle afdrages månedsvis fra 31. august 2010 med kr. Banken krævede imidlertid, at Hedda også var debitor på lånet, hvilket hun accepterede, blot Mogens lovede hende, at han selv betalte alle afdrag mv. på gælden. Mogens fik nyt arbejde i slutningen af Da han blev forelsket i en kollega, blev ægtefællerne separeret den 1. marts Den 1. marts 2010 havde ægtefællerne bortset fra indbyrdes krav følgende aktiver og passiver: Havblik værdi 1,8 mio. kr., Mogens bankgæld kr., Heddas indbo kr., Mogens bil kr. og Heddas cykel kr. Ægtefællerne var enige 1

2 om, at Mogens ikke havde betalt nogen del af lånet på de kr. Hedda hævdede endvidere, at Mogens skyldte hende et beløb i anledning af moderniseringen af Havblik, hvad Mogens bestred. Ægtefællerne enedes senere om at opgøre boet pr. 1. september Banken oplyste, at på dette tidspunkt ville bankgælden være kr., heraf kr. i renter fra 1. marts 2010, forudsat, at afdraget pr. 31. august på kr. var betalt. De øvrige værdier var uændrede. Hvorledes skal fællesboet kvantitativt deles, og hvordan skal parternes økonomiske mellemværender i videst muligt omfang afregnes eller sikres? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 1. Formueordningen Ægtefællerne har fælleseje, jf. RVL 15, stk. 1. Hedda har anvendt hele sit arvede fuldstændige særeje, hvilket dels udløser et krav på tilbagebetaling af lånet, dels et vederlagskrav, jf. nærmere ndf. Familieret 2010 s Havblik og moderniseringen Sommerhuset er efter aftale i lige sameje. Hedda har alene betalt en modernisering på kr. De kr. går til hendes egen halvdel af sommerhuset. Den anden halvdel forbedrer Mogens halvdel med kr. Ægtefællerne har vedrørende dette beløb ingen udtrykkelig aftale om lån, gave mv. Da parterne har ret adskilt økonomi, og da beløbet er et stort enkeltstående beløb, kan der ikke være tale om en 2-ydelse eller om en betaling som led i et samlet arrangement. Hedda har derfor et krav mod Mogens. Hvad enten der er tale om en ugyldig gave pga. manglende ægtepagt, et lån eller et almindeligt formueretligt berigelseslignende krav, vil kravet være på kr. Værdistigningen pga. moderniseringen var netop større end det anvendte beløb. Kravet er et passiv i Mogens bodel, da det knytter sig til hans samejeanpart, der er fælleseje, men et aktiv i Heddas særeje, da de kr. stammer fra hendes arvede særeje, jf. surrogationsprincippet i RVL 28, stk. 3. Familieret 2010 s. 131 f., 151, 238 ff., særlig s Vederlagskravet Da Hedda har anvendt særejemidler til forbedring af sin bodel de kr. til moderniseringen af hendes samejeanpart har hun et vederlagskrav efter RVL 23, stk. 3. Da hendes bodel er positiv med mere end de kr., og da moderniseringen medførte en mindst lige så stor værdistigning, er vederlagskravet på kr., der kan dækkes af hendes bodel. Familieret 2010 s. 153, 190 f., Skæringstidspunkt banklånet Det er de aktiver og passiver, der er til stede på skæringstidspunktet den 1. marts 2010, der indgår i bodelingen, jf. FSKL 65, stk. 2, 1. pkt. Hertil kommer påløbne renteudgifter frem til boopgørelsestidspunktet af et passiv, der indgår i boet. Da banklånet var på kr. på skæringstidspunktet, og da der påløber kr. i renter, skal banklånet optages i boopgørelsen med kr. Afdraget efter skæringstidspunktet er derimod uden betydning. 3

4 Familieret 2010 s. 262, 264, særlig note 11, 266, 5. Hæftelsen for banklånet I forhold til banken hæfter begge ægtefæller. I det indbyrdes forhold er aftalen klart, at banklånet er Mogens. Banklånet skal derfor optages som passiv i hans bodel. Hedda kan i henhold til FSKL 65 a, stk. 1, kræve, at han stiller sikkerhed for lånet, eller at han indfrier det. Familieret 2010 s Heddas cykel Cyklen er omfattet af FSKL 68 a, stk. 1, om genstande til personligt brug, og kan derfor udtages forlods af Hedda, da dens værdi ikke står i misforhold til boets størrelse. Den skal ikke medtages i hendes bodel. Familieret 2010 s. 284 f. 7. Andre aktiver og passiver i bodelene Mogens har i øvrigt en bil til kr., og Hedda har indbo til kr. Familieret 2010 s Lånet på de kr. Lånet er et passiv i Mogens bodel, da passivet knytter sig til hans andel af sommerhuset, men et aktiv i Heddas særeje, da lånet er surrogat for Heddas arvede særeje, jf. RVL 28, stk. 3. Familieret 2010 s. 151,

5 9. Boopgørelse Særeje Heddas bodel Mogens bodel Havblik kr kr. Banklån kr. ( 65 a) Ombygningskrav ( kr.) kr. Lån ( kr.) kr. Heddas indbo kr. Mogens bil kr. Nettobodele kr kr. Boslodsberegning: Forlods Hedda, jf. RVL 23, stk kr. Ligedeling af resten = ½ af ( ) kr kr. Boslodder kr kr. Hedda skal derfor som boslodstilsvar betale Mogens kr. ( kr kr.). Hun kan modregne de kr., så Mogens kun skylder hende kr kr kr. = kr. Mogens skal således yderligere betale hende kr. Hedda er almindelig kreditor på dette krav samt betale sin bankgæld eller stille sikkerhed for denne gæld. Familieret 2010 s. 112, 274, 275, 281,

6 Opgave 2 Mikael og Henna blev gift i Samme år fik de fællesbarnet Bo. Mikael havde fra et tidligere ægteskab sønnen Sebastian, som han drev sin virksomhed sammen med. Der var formuefællesskab i ægteskabet. I marts 2009 fortalte en af Hennas kolleger Mikael, at Henna havde været Mikael utro, hvad Mikael intet vidste om. Mikael spurgte Henna, om det var rigtigt, og om forholdet fortsat bestod. Henna indrømmede utroskaben og fortalte, at det var en helt enkeltstående episode med kollegaen Ib efter en fest på et seminar i januar 2007, at hun straks havde fortrudt det, og at Ib ikke mere arbejdede samme sted som hun. Mikael spurgte straks derefter sin advokat, om han var berettiget til skilsmisse. Hvad skal advokaten svare? Mikael, der var ramt af kræft, valgte imidlertid efter advokatens svar, at han ville forsøge at leve med episoden. I maj 2009 arvede Mikael efter sin onkel som fuldstændigt særeje et maleri af Per Kirkeby, som blev hængt op i ægtefællernes spisestue. I juni 2009 oprettede Mikael uden Hennas vidende et formgyldigt notartestamente, der lød: 1) Bo skal arve højst 1,5 mio. kr., der skal udbetales kontant. Dog kan han udtage Kirkeby-maleriet, hvis han ønsker det. 2) Henna skal kun arve sin tvangsarv. 3) Sebastian skal arve det, jeg ikke har testeret over. Han skal arve min virksomhed og andre af boets aktiver efter eget valg mod at betale et eventuelt overskydende beløb kontant til boet. Mikael opdagede den 28. juli 2010, at Henna havde løjet om forholdet til Ib, der faktisk først var ophørt i januar Mikael spurgte straks sin advokat, om han kunne forlange skilsmisse. Hvad skal advokaten svare? Den 2. august 2010 blev Mikael dræbt ved et trafikuheld. Man fandt sammen med hans testamente fra 2009 en seddel, som Mikael havde dateret og underskrevet den 28. april På sedlen stod, at hans mangeårige medarbejder, Lars, skulle arve Mikaels PH- 6

7 lampe, der hang på Mikaels kontor i virksomheden, og som Mikael havde fået som en personlig gave. Ingen bestred, at det var Mikael, der havde oprettet de to dokumenter, eller at han havde været testamentshabil. Henna, der ønskede boet skiftet, gjorde gældende, at Mikael havde overskredet sin testationskompetence. Hun ønskede at udtage samtlige aktiver. Bo ønskede at arve Kirkeby-maleriet samt en båd, som ubestridt havde særlig erindringsværdi for ham. Sebastian forlangte at udtage virksomheden samt Mikaels bil, mrk. Jaguar, og PH-lampen. Alle ønskede mest muligt. Værdierne, som alle tilhørte Mikael, var ved Mikaels død følgende: Virksomheden 28 mio. kr., Per Kirkeby-maleriet 1 mio. kr., PH-lampen kr. og Jaguaren kr. Derudover var der andre værdier til kr. herunder en bil, som Henna anvendte. Hvordan skal boet deles? 7

8 Løsningsvejledning til opgave 2 1. Utroskab januar 2007 Mikael kan ikke kræve skilsmisse på grund af en utroskab, der er begået for mere end 2 år siden, jf. ÆL 33, stk. 3. Familieret 2009 s Utroskab frem til januar 2009 Mikael har frafaldet sin ret til skilsmisse pga. utroskaben i januar 2007, men han kan ikke anses for at have frafaldet sin ret til skilsmisse for den efterfølgende utroskab, der først ophører i januar Han kan derfor forlange skilsmisse, jf. ÆL 33, stk. 1. Familieret 2009 s. 74 f. 3. Boet Der er 62 mio. kr. (28 mio. kr kr kr. + 33,195 mio. kr.) i fællesboet og 1 mio. kr. Kirkeby-maleriet i Mikaels særeje, jf. RVL 28 a. Som boslod skal Henna derfor have 31 mio. kr. I arv efter Mikael falder hans boslod og særeje, altså i alt 32 mio. kr. Arveret 2008 s. 55 og Familieret 2009 s. 157, 253 f. 4. Mikaels testationskompetence og tvangsarven Henna kan rejse indsigelse mod de kvalitative testamentsbestemmelser, da hun vil kunne udtage mere, hvis bestemmelserne tilsidesættes, jf. AL 79. Mikael kan i hvert fald testere over ¾ af 32 mio. kr., dvs. 24 mio. kr. Henna er tvangsarving til ¼ af sin legale arv på ½ af 32 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr., jf. AL 9, stk. 1 og 10. Bo og Sebastian er tvangsarvinger til ¼ af deres legale arv efter Mikael. Deres samlede legale arv er ½ af 32 mio. kr., altså 16 mio. kr., og den legale arv for hver af dem er derfor 8 mio. kr., og dermed er deres tvangsarv ¼ af 8 mio. kr. altså 2 mio. kr. til hver, jf. AL 1, 9 og 5, stk. 1. Imidlertid er Bos arv begrænset til 1,5 mio. kr., hvilket Mikael kan, jf. AL 5, stk. 2. Da tvangsarven således i alt er 7,5 mio. kr. ( ,5 mio. kr.) kan Mikael testere over 32 mio. kr. 7,5 mio. kr. = 24,5 mio. kr. Han har derfor ved bl.a. at have testeret over virksomheden til Sebastian til 28 mio. kr. kvalitativt testeret over tvangsarv, hvilket kræver særlig hjemmel. Kvalitativt har han dog ikke testere over aktiver, hvis værdi i alt overstiger hans boslod, jf. AL 91, stk. 1, idet han alene har testeret over virksomheden og PH-lampen. Arveret 2008 s. 174, 227, 231, 232 f. 8

9 5. PH-lampen PH-lampen er fælleseje. Sedlen er et gyldigt indbotestamente, jf. AL 66, da den er dateret og underskrevet. Beløbet på kr. er i et bo af denne størrelse ikke stort nok til, at lampen falder uden for sædvanligt indbo. Lampen er ikke omfattet af 91, stk. 2, nr. 2, da den ikke er indbo i det fælles hjem, og der er derfor testeret gyldigt til fordel for Lars. Mikael har overskredet sin kvalitative testationskompetence kvantitativt, da han har testeret kvalitativt over tvangsarv. Fortolkes bestemmelserne i testamentet fra juni 2009 og indbotestationen fra 2008 i deres helhed, er der ikke tvivl om, at Lars skal have lampen forud for testationerne til fordel for Sebastian, idet det første testamente indbotestamentet ikke kan betragtes som uforeneligt med det andet testamente og derfor fuldt ud skal opretholdes. Mikael har også forudsat, at Sebastian eventuelt skal betale sig fra at få hele virksomheden mv. Lars får derfor PH-lampen til dens værdi af kr. som en del af friarven. Arveret 2008 s. 171, 213 ff., 226, 233, 234, 235, Per Kirkeby-maleriet Maleriet er særeje. Derfor kan Mikael testere over det, selv om det er indbo i det fælles hjem, jf. AL 90, og han kan kvalitativt testere over det, selv om han testerer over tvangsarv, jf. AL 50, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3. Henna har derfor ingen udlægsret, jf. AL 14. (Henna har heller ingen mulighed for udtagelse i henhold til AL 13, allerede fordi hun ikke har nok at udtage på). Bo må udtage maleriet til 1 mio. kr. på sin arvelod, jf. testamentets pkt. 2, idet han maksimal skal arve 1,5 mio. kr. Arveret 2008 s. 74, 234, 235, 7. Virksomheden Sebastian kan udtage virksomheden, selv om Henna protesterer, selv om værdien overstiger hans arv, og selv om den er fælleseje, jf. AL 50, stk. 2, 3. pkt., idet den hverken er omfattet af AL 11, stk. 1, eller 91, stk. 2. Han skal betale det overskydende beløb kontant. Arveret 2008 s. 233, 234, 235 f. 8. Jaguaren Sebastian er gyldigt tillagt ret til at udtage aktiver efter eget valg til vurderingsbeløbet, jf. AL 50, stk. 2, 2. og 3. pkt. Da bilen ikke er den bil, som Henna anvender, kræver testationen ikke samtykke, jf. AL 91, stk. 2, nr. 4. Den er heller ikke omfattet af AL 11, stk. 1. Arveret 2008 s. 233, 234, 235 f. 9

10 9. Båden Jf. AL 50, stk. 1, kan en arvelader bestemme, at en arving skal have sin arv udlagt kontant. Dermed har Bo ingen udlægsret heller ikke efter 12, stk. 2, 2. pkt. Henna kan udtage båden på sin bos- og arvelod, jf. AL 12, stk. 1. Arveret 2008 s. 72, Sebastians arv Jf. pkt. 5 må det antages, at Lars får sit genstandslegat. Dette betyder, at Sebastian skal have den resterende friarv samt sin tvangsarv. Hans arv er derfor: 32 mio. kr. (boet) 4 mio. kr. (Hennas tvangsarv) 1,5 mio. kr. (Bos tvangsarv) kr. (Lars genstandslegat) = kr. Virksomhedens værdi er 28 mio. kr., og Jaguarens er kr. = i alt 28,8 mio. kr. Han skal derfor kontant til boet betale kr. Arveret 2008 s Boopgørelse Henna boslod 31 mio. kr. + arv 4 mio. kr., herunder båden Sebastian, jf. pkt. 10 Bo Kirkeby-maleriet samt kr. = Lars PH-lampe I alt kr kr kr kr kr. 10

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere