Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie"

Transkript

1 Bilag 11 Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

2 DEN PAPIRLØSE FAMILIE (DEN RETLIGE REGULERING AF SAMLIV UDEN ÆGTESKAB) Af Landsdommer INGER MARGRETE PEDERSEN, Danmark I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Spørgsmålet om retlig regulering af faste samlivsforhold bør ses på baggrund af de juridiske regler, som gælder for ægteskaber. Her må det erindres, at ægteskab er undergivet retlig regulering ikke alene i den person-, familie- og arveretlige lovgivning, men også i en lang række andre love, der med nutidens samfundsstruktur ofte vil være af overordentlig stor praktisk og økonomisk betydning for den enkelte familie, som f. eks. skatte- og sociallovgivningen. Der kan påvises en række fælles træk for person-, familie- og arveretten på den ene side og de andre som oftest offenligretlige lovområder på den anden side. Ægteskab bevirker således, at der opstår en række retsvirkninger, som er af betydning for familiemedlemmernes forsørgelse, såvel under samlivet som efter dettes ophør. Ægteskabet behandles i det hele som et både personligt og økonomisk fællesskab med gensidige hjælpe- og støtteopgaver og med opdragelses- og omsorgsopgaver over for børnene. I nogle tilfælde er reglerne givet til fordel for andre borgere f. eks. afkræftelse i konkurs, i andre tilfælde af hensynet til offentlige interesser. Det gælder således de praktisk vigtige regler angående retten til ydelser fra det offentlige, hvor man ofte betragter familien som en økonomisk forbrugsenhed, hvilket bl. a. giver sig udslag i, at man sammenlægger ægtefællers

3 4 Inger Margrete Pedersen indtægter, når retten til ydelser er indtægtsreguleret. Men i mange tilfælde tilgodeser reglerne ægtefællerne, også inden for forsørgelseområdet. Og materielretlige regler om pension, arv, arveafgift og ret til for een ægtefælle at indtræde i den andens retsstilling med hensyn til rettigheder og forpligtelser i tilfælde af død og skilsmisse samt processuelle regler om behandling af ægtefællesskifter og ægteskabssager tilsigter at fremme muligheden for, at ægteskabets ophør både ved en parts død og i ægtefællernes levende live i videst muligt omfang frigøres for økonomiske belastninger og juridiske hindringer. En total afskaffelse af hele dette vidtspændende regelsæt ville utvivlsomt medføre endog meget kraftige protester fra størstedelen af befolkningen uanset politisk tilhørsforhold og syn på samfundsforholdene. De reformatorer, der har kritiseret ægteskabsinstitutionen eller endog foreslået den afskaffet, har normalt heller ikke foreslået en så revolutionerende omkalfatring, men har derimod ønsket retsvirkningerne, efter passende reformer, knyttet til selve parrets faktiske samliv, som jo unægtelig også er den reelle begrundelse for retsreglernes eksistens. Når de til ægteskabet knyttede retlige virkninger har så stor praktisk betydning, er det forståeligt, at spørgsmålet om retsvirkningerne af de familiedannelser, der ikke bygger på ægteskab, i stigende grad er blevet genstand for opmærksomhed, især da der er grund til at tro, at antallet af disse forhold der ingenlunde er noget nyt fænomen, er steget i de senere år. Også andre faktorer både af praktisk og ideologisk art har medvirket til den livlige debat. 1 ) Problemet er ikke, at par, der lever i ægteskabslignende samlivsforhold, befinder sig i et juridisk tomrum. Tværtimod er deres tilværelse fuld af både jura og papir. Og det er et væsentligt problem, at deres tilværelse gang på gang rammes af retsregler, der slet ikke tilsigter at regulere forhold af denne art. Resultatet er, at man på visse områder nærmest får indtryk af, at lovgiverne har handlet 1) Denne har endog sat sig sproglige spor. Selv i det ærværdige Ugeskrift for Retsvæsen finder man (i U ) udtrykket papirløst ægteskab i hovedet til en dom, dog garneret med anførselstegn, som er udeladt i Alfred Liecks artikel i Juristen & Økonomen 1974 s : Papirløse ægteskaber belyst ud fra Mødrehjælpens erfaringer'', hvorfra de neden for gengivne oplysninger om mødrehjælpens statistiske materiale stammer.

4 Den papirløse familie 5 efter mottoet: Hellere skyde ved siden af end slet ikke ramme. Det får naturligvis en række utilsigtede virkninger for samfundet, for parterne i de faste samlivsforhold og for deres medborgere. På denne baggrund er der utvivlsomt behov for at forsøge at få et overblik over de faste samlivsforholds rent faktiske karakter, deres udbredelse og den nugældende retlige regulering samt de tekniske problemer, der er forbundet med de forskellige ønsker om en ændring i lovgivningens stilling til faste samlivsforhold, som er fremsat i de senere år, såvel af kredse, som mener, at ægteskabet rummer familiepolitiske og samfundsmæssige værdier, der bør bevares, eller i hvert fald ikke modarbejdes, som af kredse, der mener, at ægteskabsinstitutionen har spillet fallit. Behovet for en mere almindelig gennemgang af den retlige problematik omkring faste samlivsforhold har bl. a. givet sig udslag i, at spørgsmålet blev berørt i kommissoriet for det i december 1969 nedsatte ny danske ægteskabsudvalg. 2 ) Udvalget har ladet foretage en kortlægning af de papirløse pars juridiske situation i sin betænkning nr. 5 Samliv og ægteskab" (nr. 720/1974, udarbejdet af mig), og problemet er indgået i den sociologiske undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet har foretaget efter udvalgets anmodning, jfr. betænkning nr. 6 Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning" (nr. 726/1974, udarbejdet af Inger Koch-Nielsen). II. STATISTISKE OG SOCIOLOGISKE OPLYSNINGER A. Problemets talmæssige omfang. Mødrehjælpen, hvis arbejdsområde er familier med børn under to år, og som har kontakt med 85 90% af alle ugifte mødre samt nær 1/5 af alle familier i tiden omkring en børnefødsel, har i sin statistik siden 1958/59 inddelt nytilkomne ugifte ansøgere om bistand i kategorierne enlige og samboende. Indtil 1965/66 blev gennem- 2) Problemet blev ligeledes omtalt i den svenske justitsministers direktiver af 15/8 s. år til de familjelagssakkunniga, der har behandlet emnet s. 91 ff i betænkningen Familj och äktenskap" 1 (SOU 1972: 41), jfr. endvidere betænkningens bilag 4, Sammanboende gifta och sammanboende ogifta", en rapport udarbejdet af Astrid Näsholm på grundlag af materiale fra to store undersøgelser foretaget inden for de senere år.

5 6 Inger Margrete Pedersen snitlig 13% henført til den sidstnævnte kategori. Sden da har tallet været jævnt stigende og er nu oppe på over 40%. Fra 1965/66 har man foretaget samme opdeling af tidligere gifte (og af separerede) nyansøgere. Her har procenten af samboende ligget fra 36 stigende til ca. 40%. Et andet talmateriale, der også kun berører børnefamilier, findes i statistikken over udbetaling af ekstra og forhøjet børnetilskud, d. v. s. de tilskud, der udbetales til visse kategorier af forældre i tillæg til det almindelige børnetilskud, som udbetales til alle børn. Indtil 1/ udbetaltes disse supplerende tilskud ikke, hvis forældremyndighedens indehaver var gift, men derimod hvis hun eller han levede i ægteskabslignende forhold med barnets fader (moder) eller med en anden mand (kvinde). Efter denne dato medfører også etablering af et fast samlivsforhold, at retten til de supplerende børnetilskud bortfalder. Efter tallene for april kvartal 1974 berører lovændringen personer med ca børn eller 30% af den gruppe, der før 1/ modtog disse tilskud. I overgangsperioden lå tallene endda endnu højere. Den oven for nævnte sociologiske undersøgelse er ikke begrænset til børnefamilier. Den bygger bl. a. på interviews af knap 500 ugifte personer, udvalgt blandt de årige som repræsentative for disse aldersgrupper, samt af et tilsvarende antal personer mellem 20 og 50 år, skilt i % af de ugifte oplyste, at de boede sammen men en ven/veninde. Med udgangspunkt i disse tal kan antallet af papirløse i disse aldersklasser blandt de ugifte pr. 1/ i hele landet anslås til Af de tidligere gifte oplyste 34%, at de boede sammen med en ven eller veninde. Til sammenligning kan oplyses, at der pr. 1/ var gifte personer i de samme aldersklasser (18 50 år). 3 ) Som det fremgik foran, viser Mødrehjælpens statistik en betydelig stigning i antallet af samliv uden ægteskab i tiden siden Dette støtter ligesom stigningen i fødsler uden for ægteskab en vist nok også hos socialpraktikere ret udbredt opfattelse, hvor- 3) Den i note 2) nævnte svenske rapport anslår, at antallet af ugifte par, der lever i ægteskabslignende forhold udgør 6,4 6,8% af samtlige samlivsforhold (giftes såvel som ugiftes). I absolutte tal skulle dette betyde mellem og papirløse samlivsforhold.

6 Den papirløse familie 7 efter der i de senere år skal have været en stigning i antallet af faste samlivsforhold af ægteskabslignende karakter, en udvikling, der også kendes i lande uden for Norden. Interessant er det også, at Mødrehjælpens tal viser, at papirløse samlivsforhold ikke er en storbyforeteelse. Således var procenten af samboende blandt ugifte ansøgere nøjagtig den samme 41% i den københavnske institution, der betjener hovedstadsområdet, som i de 13 institutioner under ét, der betjener det øvrige land. Såvel København som Århus kommuner lå under landsgennemsnittet med henholdsvis 35 og 36%, medens de samboendes andel i Ringkøbing, et amt med en stor landbefolkning, udgjorde 44%, Enhver med kendskab til forholdene i danske landdistrikter ikke mindst områder, hvor Indre Mission fra gammel tid har haft betydelig indflydelse vil vide, at dette tal støtter formdningen om, at der i de senere år er sket en betydelig stigning i antallet af papirløse forhold. Også Færøerne synes at have haft en betydelig stigning. Socialpraktikeres udtalelser herom bekræftes af en meget betydelig stigning i antallet af fødsler uden for ægteskab. Statistikken over faste samlivsforhold kan efter sagens natur aldrig få samme sikkerhed som statistikken over ægteskaber. Men de foreliggende tal indicerer, at samliv uden ægteskab har en sådan udbredelse, at det er nødvendigt at tage hensyn til deres eksistens i lovgivningsarbejdet. Hvis man i lovgivning, hvor man vil tage hensyn til de foreliggende familiedannelser, udelukkende bruger ægteskab som kriterium, må man se i øjnene, at det betydelige antal ikkegifte par vil falde uden for den tilsigtede retlige regulering. Et eksempel herpå er de oven for nævnte regler om ekstra og forhøjet børnetilskud, hvor et betydeligt antal papirløse børnefamilier opnåede væsentlige økonomiske fordele, sålænge lovens regler alene byggede på tilstedeværelsen af en vielsesattest. 4 ) 4) Det er interessant at sammenligne talmaterialet angående ægteskabslignende forhold med tallene vedrørende en anden samlivsform, der har været genstand for en del opmærksomhed i de senere år, nemlig storfamilierne (kollektiverne). Af Søren Kai Christensen og Tage Søndergård Kristensens bog Kollektiver i Danmark" (København 1972) fremgår det (s. 247), at der formentlig var ca. 700 kollektiver ved udgangen af 1971 sandsynligvis med ca deltagere (hvoraf mange i øvrigt levede i faste parforhold). I modsætning til de papirløse par synes det at dreje sig om en meget homogen gruppe, fortrinsvis unge, der har eller er på vej til at få en højere uddannelse.

7 8 Inger Margrete Pedersen B. Oplysninger om de papirløse forholds nærmere karakter. 1. Prøveægteskab. Af Socialforskningsinstituttets ægteskabsundersøgelse fremgår det, at i begge de oven for nævnte grupper samlevende opfatter 40% det faste samliv som et prøveægteskab, idet de som svar på, hvorfor de ikke har giftet sig, angiver, at de snart skal giftes, at de overvejer at gifte sig, eller at de ønsker en prøvetid først. Derimod angiver kun 13% af begge grupper økonomiske hensyn som årsagen til det papirløse samliv. Prøveægteskabets udbredelse fremgår endvidere af interviewresultaterne for en anden af undersøgelsen omfattet gruppe på knap 500 personer i aldersgrupperne år, der havde indgået ægteskab i Ca. 2/3 af disse oplyste, at de havde boet sammen i over ½ år, før de giftede sig. 2. Samlivets varighed. Af de samlevende ugifte i Socialforskningsinstituttets undersøgelse har halvdelen boet sammen med deres ven/veninde i højst 1 år 4 mdr. Det er således ikke de meget langvarige forhold der er tale om. 5 ) 3. Alder. Mødrehjælpens materiale viser, at procenten af samboende er lavest for de ugifte klienter under 20 år. Af de ugifte over 20 år var 48% samboende. Der foreligger intet talmateriale vedrørende de ældste aldersgrupper, hvilket ville have haft betydelig interesse, fordi en række regler inden for skatte- og sociallovgivningen gør det økonomisk overordentlig fordelagtigt for folke- og invalidepensionister at samleve uden vielsesattest. 5) Den samme tendens fremgår af den i note 2) nævnte svenske rapport. Den peger bl. a. på, at man i den ene af de undersøgelser, som rapporten bygger på, udvalgte interviewpersoner i 1969 og foretog interviewene et lille år senere (sept. okt. 1970). I denne periode opløstes mindst 10,5% af de sammenboende ugiftes samliv (herunder også ved død) mod mindst 0,9% af de giftes.

8 4. Børn. Den papirløse familie 9 I Socialforskningsinstituttets undersøgelse (s. 13) har ca. 15% af de ugifte samlevende børn, som vennen eller veninden i de fleste tilfælde er fader eller moder til, og af de fraskilte samlevende har 76% børn, for størstedelens vedkommende med deres tidligere ægtefælle. 6 ) 5. Uddannelse og erhverv. Af Mødrehjælpens oplysninger fremgår det, at der ikke er større forskel mellem erhvervsfordelingen hos de mænd, der fast samlever med institutionernes ugifte klienter, og hos de gifte klienters ægtemænd. I begge tilfælde er hovedparten af mændene ufaglærte arbejdere og unge under uddannelse (lærlinge, studerende). Klienterne selv har beskæftigelse med husligt arbejde (en faldende andel), fabriksarbejde samt handels- og kontorarbejde (en stigende andel). Der er forholdsvis færre uddannelsessøgende hos de samboende ugifte klienter end hos de faktisk enlige. En særlig gruppe udgør de klienter, der kun søger Mødrehjælpens bistand til gennemførelse af fadersskabssag. Denne gruppe, der i Københavnsinstitutionen har været gjort til genstand for særskilt statistisk behandling, viser en stigende tendens. I 1971/72 udgjorde den 670 kvinder, hvoraf 82% var samboende. Disse kvinder er i erhvervsmæssig henseende langt bedre stillet end Mødrehjælpens øvrige klientel. De er også noget ældre. 10% af dem er hjemmearbejdende husmødre, medens procenten er 17 for de samboende i det øvrige klientel. Socialforskningsinstituttets undersøgelse har slet ikke nogen af de ugifte samlevende kvinder rubriceret som husmødre (94% er erhvervsarbejdende og 4% under uddannelse). Men af de nygifte kvinder i undersøgelsen var derimod 28% beskrevet som husmødre. Af de fraskilte kvinder, der levede i fast samlivsforhold, var kun 6% rubriceret som hjemmearbejdende husmødre, hvorimod 38% af de 6) Den svenske rapport, jfr. note 2, tyder på, at der er forholdsvis få børn i ugifte fast samboende pars hjem. Der er ingen oplysninger om forholdet mellem fællesbørn og stedbørn.

9 10 Inger Margrete Pedersen langvarigt gifte kvinder, der var omfattet af undersøgelsen, betegnedes som husmødre. 7 ) 6. Holdning til fælleseje ctr. særeje. Under Socialforskningsinstituttets undersøgelse blev interviewpersonerne (såvel de gifte samlevende som de to grupper ikke-gifte) spurgt om deres holdning til særeje, fælleseje og et akkvisitionsfællesskab, hvor ægtefællerne får, hvad de har bragt med ind, men deler det, som de har erhvervet under ægteskabet, i to lige store dele. Der var i alle grupper meget få tilhængere af særejeordningen, og bortset fra de samlevende fraskilte flest tilhængere af den legale fællesejeordning. Der var imidlertid også overordentlig mange tilhængere af akkvisitionsfællesskabet. Det er indlysende, at en række af disse momenter må få betydning, når man skal afgøre om og på hvilken måde man skal foretage retlig regulering af den papirløse families forhold. Det gælder således spørgsmålet om fastheden og varigheden af de ægteskabslignende forhold. Ganske vist er der adskillige tegn på, at ægteskabet ikke i samme omfang som tidligere betragtes som en livsvarig forbindelse, men mennesker, der indgår ægteskab, tilsigter stadig en varige ikke en midlertidig, forbindelse. Og selv om et ikke ringe antal ægteskaber opløses efter få år, har de ægteskaber, der overlever denne krise, en betydelig modstandsdygtighed. Den lavere giftealder og den højere levealder medfører iøvrigt, at ægteskaber, der opløses ved den ene parts død ofte vil komme til at strække sig over et væsentlig længere livsforløb end tidligere. Som andre momenter, der må overvejes i forbindelse med lovgivning om faste samlivsforhold på mere specielle områder kan nævnes oplysningerne om de kvindelige partneres erhvervsforhold og alder samt parternes indstilling til fællesejeproblematikken. Disse faktorer må bl. a. indgå i overvejelserne om ordningen af de økonomiske spørgsmål ved opløsningen af et papirløst forhold. Og dersom det ud fra den sociologiske undersøgelse lægges til 7) I den svenske rapport, jfr. note 2, udtales det, at tallene giver grundlag for at tro, at de gifte kvinder er hjemmearbejdende i videre omfang end de faktisk samlevende.

10 Den papirløse familie 11 grund, at der findes en ikke helt lille gruppe af papirløse familier, hvor der ikke findes fællesbørn, men hvor den ene part har særbørn og dette stemmer med socialpraktikeres erfaringer må dette indgå i overvejelserne på en række punkter, først og fremmest i den sociale lovgivning. III. NUGÆLDENDE REGLER OM FASTE SAMLIVSFORHOLD Som tidligere anført lever den papirløse familie ikke i et juridisk tomrum, men berøres tværtimod af et stort antal lovbestemmelser på mange forskellige områder. De er udførlig gennemgået i Samliv og ægteskab". 8 ) Disse regler kan groft set deles op i følgende typer: A. Regler, der ligestiller samlevende par, hvadenten de er gift eller ikke. Om end denne type bestemmelser i hvert fald talmæssigt spiller en forholdsvis begrænset rolle i det samlede regelkompleks, må det dog fremhæves at den, omend den kendtes tidligere, har fået en stigende udbredelse og betydning i 1960'erne. Et af de praktisk vigtigste eksempler er boligsikringsloven, der bygger på et husstandskriterium (arvet fra den ældre lovgivning om huslejetilskud), som automatisk fører til ligestilling af gifte samlevende par og ugifte samlevende, men som tillige omfatter husstandsfællesskaber, der ikke er ægteskabslignende. Også andre af bestemmelserne når frem til ligestilling ved at lade de pågældende lovregler gælde for en videre kreds end ægtepar og fast samlevende par. Et eksempel herpå er vidnereglerne, hvor man i 1965 opgav ægteskab som kriterium for vidnepligten. Retsplejelovens 171, stk 1, bestemmer nu med et udtryk, der er inspireret af en række bestemmelser i straffeloven 8) Undtagelsesvis sker det dog, at de papirløse falder i et juridisk tomrum. Det sker, når parret i fællesskab har lejet en lejlighed. Står kun den ene part på kontrakten, er loven klar nok: kontraktsindehaveren kan få den anden sat ud ved fogeden. Men når begge er anført på kontrakten, vil udfaldet normalt afhænge af, hvem der har de stærkeste nerver eller de stærkeste næver. I Sverige synes problemet at være delvis løst i lov om ogifta sammanboendes gemensamma bostad af 5 juni 1973.

11 12 Inger Margrete Pedersen at en parts nærmeste ikke har pligt til at afgive forklaring som vidne. Såvel ægtefæller som samlevere er omfattet heraf. En tilsvarende lovgivningteknik er benyttet i flere andre tilfælde inden for Justitsministeriets område. De sociale love, der knytter særlige retsvirkninger til kriteriet enlig forsørger, og som er af stor praktisk betydning, jfr. herom nærmere i afsnit IV, hører også ofte til den gruppe af regler, hvor der er ligestilling mellem gifte og fast samlevende. B. Tilfælde, hvor regler, der gælder for ægteskab, anvendes analogt på faste samlivsforhold. Som et eksempel derpå kan nævnes dommen U , der angik det økonomiske opgør mellem et par, der havde samlevet i ca. 3 år, jfr. Samliv og ægteskab" s. 58 og kommentaren til dommen i U 1972 B 250 ff., hvor det udtales, at der var enighed i Højesteret om, at det mellemværende, som opstod mellem parterne, da samlivet blev ophævet, måtte afgøres, som om der havde foreligget ægteskab med særeje. Når der drejer sig om forholdet mellem parterne og omverdenen, vil man formentlig normalt være ret tilbageholdende med at anvende en analogislutning, hvis dette kommer parterne til skade. Det gælder således med hensyn til afkræftelse i konkurs. Normalt vil man næppe heller via en analogislutning forringe en privat udenforståendes retsstilling. Et eksempel herpå er dommen U , hvor en kreditor fik medhold i, at debitor ikke i medfør af retsplejelovens 260, stk. 2, lovligt kunne lade den kvinde, som han samlevede med, optræde som rettergangsfuldmægtig. Socialministeriet indtager generelt den stilling, at i den sociale lovgivning må udtrykket en ægtefælle" fortolkes som en ægtefælle efter reglerne i den familieretlige lovgivning, jfr. Samliv og ægteskab" s. 99. Ministeriet har dog antaget, at man bør anvende en analogislutning fra børnetilskudslovens 2, stk. 2 (om forhøjet børnetilskud), til fordel for fast samlevende pensionister, jfr. Meddelelser fra Socialministeriet nr. 1/ ) 9) Når ordet familie anvendes i lovgivningen vil dette vist nok normalt blive fortolket som omfattende enhver samlevende familiegruppe. Spørgsmålet er af tidsmæssige grunde ikke systematisk undersøgt i Samliv og ægteskab".

12 Den papirløse familie 13 C. De fast samlevende par behandles tilnærmelsesvis som gifte, men med hjemmel i andre regler end dem, der gælder for gifte par. En praktisk vigtig regel inden for denne gruppe er lejelovens 61, stk. 1, 3. pkt., hvorefter en person, der i mindst 5 år har haft fælles husstand med afdøde og i ikke ubetydeligt omfang, herunder ved arbejde i hjemmet, har bidraget til husstandens opretholdelse, har mulighed for at overtage lejemålet efter den anden parts død. Et andet praktisk overordentlig vigtigt område er spørgsmålet om forsørgelsespligt i forhold til det offentlige, jfr. herom Samliv og ægteskab" s. 27 ff. Som følge af den ene ægtefælles underholdspligt over for den anden må der ved bedømmelsen af spørgsmålet om en gift persons adgang til trangsbetinget økonomisk hjælp tages stilling til spørgsmålet, om hjælpen skal beregnes under hensyn til den anden ægtefælles eventuelle indtægter og formue. Der må også tages stilling til spørgsmålet om hjælpen skal være betinget af, at den anden ægtefælle har udnyttet sine eventuelle erhvervsmuligheder. Da fast samlevende par ikke har nogen tilsvarende forsørgelsespligt, er udgangspunktet, at de betragtes som to enlige personer. Ved bedømmelsen af om der foreligger trang, må der imidlertid tages hensyn til, hvilke økonomiske værdier den hjælpesøgende opnår gennem den fælles husførelse. Medens en person, der lever i et fast samlivsforhold i visse situationer vil være bedre stillet end en gift, vil den konkrete bedømmelse, der skal finde sted i hvert enkelt tilfælde, også kunne føre til at hjælpen beregnes som til ægtepar. D. Tilfælde, hvor ægtepars forhold er retligt reguleret, men hvor der ikke er nogen mulighed for ved lovens administration at tillægge samliv uden for ægteskab juridisk betydning. Denne type regler virker både til fordel og ulempe for de fast samlevende par. Et eksempel på det første er, at regler, der foreskriver sammenlægning af ægtepars indtægter ved beregningen af retten til indtægtsregulerede sociale ydelser, ikke finder anvendelse på papirløse par. Hvis begge parter er erhvervsarbejdende, er de derfor gunstigere stillet end gifte, f. eks. når det drejer sig om placering i sygesikringens økonomisk gunstigere gruppe 1, samt med hensyn til uddannelsesstøtte og fri proces.

13 14 Inger Margrete Pedersen Det er også regler af denne type inden for skatte- og sociallovgivningen, der medfører, at det for folke- og invalidepensionister spiller en afgørende økonomisk rolle om de er gift eller lever i fast samliv. Der er imidlertid også en række regler, der særlig hvis parforholdet opløses ved død stiller de papirløse par overordentlig dårligt. Det drejer sig om arv, arveafgift, pension, efterindtægt og lignende. IV. DEN JURIDISKE AFGRÆNSNING AF BEGREBET FASTE SAMLIVSFORHOLD O. LIGN. I Jyske Lov 1. bog, artikel 27 hedder det: Hvis en mand har slegfred i huset hos sig og åbenbart går for at sove med hende, og hun har lås og lukke og søger mad og drikke med ham i tre vintre, da skal hun være adelkone og ret hustru" Da Socialistisk Folkeparti i 1968 fremsatte et forslag til lov om faste samlivsforhold og deres opløsning, var man ligesom fortidens lovgiver klar over, at det ville være nødvendigt med en definition, og det hedder i lovforslagets 21, stk. 3, at der skal lægges vægt på, om der er fælles bolig og husholdning, om den ene af parterne har bidraget til forsørgelsen af den anden og dennes børn, samt om parterne har fælles børn". Selv om vi ikke i dag har generelle regler om retlig regulering af faste samlivsforhold, er der alligevel behov for en nærmere analyse, nemlig i det omfang der er knyttet retsvirkninger til etableringen af et ægteskabslignende fast samliv. Samlivsformerne er i dag så nuancerede og varierede, at det hverken for myndighederne eller for de mennesker, der berøres af reglerne, er let at udskille de tilfælde, der omfattes af de forskellige lovregler. Det første mere systematiske forsøg på afgrænsning findes i den erklæring, som efter 1/ skal afgives af ansøgere om forhøjet og ekstra børnetilskud. Det hedder heri:.... erklærer jeg...., at jeg ikke samlever med faderen/moderen til et eller flere af mine børn. Ligeledes erklærer jeg, at jeg ikke samlever i ægteskabslignende forhold med et vist økonomisk fællesskab med en anden person end barnets/børnenes fader eller moder. Jeg er bekendt med, at et

14 Den papirløse familie 15 sådant samliv foreligger, når hver af parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, eller når den ene af parterne helt eller delvis underholdes af den anden. Ved samliv forudsættes i almindelighed, at parterne har samme bopæl, men den formelle tilmelding til folkeregistret er ikke afgørende." Erklæringen tager sit udgangspunkt i lovens ord enlig forsørger" og folketingsudvalgets til loveændringen i 1973 knyttede bemærkninger, jfr. Samliv og ægteskab" s. 35 og s. 81. Udtrykket enlig forsørger" anvendes også adskillige andre steder i den sociale lovgivning, og det forudsætter, at den pågældende hverken er gift (og samlever med ægtefællen) eller lever i ægteskabslignende forhold. Andre former for husstandsfællesskab eller personlige forbindelser udelukker normalt ikke, at man kan henføres til kategorien enlig. 10 ) Men bortset herfra synes det at være undtagelsen, at spørgsmålet om der foreligger et ægteskabslignende forhold er et direkte kriterium for borgernes rettigheder og forpligtelser. Det er derfor normalt ikke nødvendigt, at der i domstolsafgørelser og administrative afgørelser direkte tages stilling til, om et samlivsforhold kan karakteriseres som ægteskabslignende. 11 ) 10) Jfr. herved den sociale ankestyrelses i Meddelelser fra Socialministeriet nr. 4/1974 refererede afgørelse, der angår en af socialpraktikere velkendt samlivstype. I denne sag fandtes en fraskilt kvinde ikke at leve i ægteskabslignende forhold med en mand, som kom på besøg i hendes hjem hver uge fra fredag til mandag og engang imellem midt i ugen (hvortil kom, at hun vaskede hans tøj). Hun ansås trods kommunens (socialudvalgets) protest for berettiget til børnetilskud som enlig forsørger, jfr. børnetilskudslovens 2, stk ) Interessant i denne forbindelse er dommen U , der angår spørgsmålet om bortfald af en fraskilt hustrus ret til underholdsbidrag. Hun havde i 5 år stået i forhold til en mand, i hvis hus hun havde lejet lejlighed, som hun havde møbleret med egne møbler. De bidrog begge med omtrent samme månedlige beløb til husholdningen, hun dog med lidt mindre end samleveren. Det udtales i dommen: Det af indstævnte etablerede samlivsforhold findes på afgørende punkter ganske at kunne sidestilles med et ægteskabeligt forhold, og samlivet har desuden haft en så fast og langvarig karakter, at væsentlige hensyn taler for at statuere bidragspligtens bortfald, sålænge samlivet består." Retten lagde imidlertid ved sin afgørelse bl. a. vægt på, at der ikke ved samlivet var skabt nogen retlig forpligtelse til forsørgelse af indstævnte, og at den økonomiske betydning for hende af samlivet med den anden mand måtte anses 43

15 16 Inger Margrete Pedersen Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1969 rettede i 1971 henvendelse til en række ministerier, herunder med forespørgsel om efter hvilke kriterier det afgøres, om et fast samliv foreligger. Generelt kan det siges, at besvarelserne viser, at de inden for hver administrationsgren anvendte kriterier er præget af de praktiske problemer inden for hvert sagsområde. Det var naturligvis også af betydning for besvarelserne, at kun forholdsvis få af reglerne udelukkende angår ægteskabslignende forhold. Blandt de kriterier, der hyppigt nævnes er spørgsmålet om fælles børn, økonomisk fællesskab (i nogle tilfælde økonomisk afhængighed) og samlivets varighed. V. FREMTIDENS REGULERING AF FASTE SAMLIVSFORHOLD Da Justitsministeriet i efteråret 1974 udsendte ægteskabsudvalgets betænkning nr. 5, den tidligere omtalte afhandling Samliv og ægteskab'', hvis afsluttende kapitel gennemgår de tekniske problemer ved generelt eller på afgrænsede områder at gennemføre ligestilling mellem gifte og fast samlevende par, udtaltes det i den ledsagende pressemeddelelse, at dette kapitel viser, at der næppe er nogen praktisk mulighed for at gennemføre helt generelle regler om ligestilling, og at det derfor er mest sandsynligt, at udvalgets overvejelser vil blive koncentreret om muligheden for at indføre ligestilling på begrænsede områder, hvor der er særligt behov herfor. Udvalget har i skrivende stund endnu ikke fremsat forslag og indstillinger vedrørende de ægteskabslignende forhold, men det er ved adskillige lejligheder klart tilkendegivet, at overvejelserne herom også vil komme til at omfatte homofile samlivsforhold. Nogle af de tekniske problemer omkring indførelse af generel ligestilling mellem samlivsforhold med og uden vielseattest er berørt i de foranstående afsnit. Som centrale punkter kan fremhæves: for relativt beskeden. Man anså derfor ikke forudsætningerne for den mellem de fraskilte ægtefæller indgåede bidragsaftale for bortfaldet. Tilsvarende problemer var fremme i de ledende domme U og 549, jfr. kommentaren i T. f. R s. 73.

16 Den papirløse familie 17 1) En generel ligestilling vil fratage borgerne den frihed, som de i dag har til at vælge mellem forskellige samlivsformer. 12 ) 2) Det vil blive overordentlig vanskeligt at fastlægge helt klare juridiske kriterier for under hvilke omstændigheder en forbindelse kan betegnes som et ægteskabslignende samliv. Det kan i hvert fald aldrig få samme klarhed som parternes gennem en vielse trufne offentligt bevidnede og offentligt attesterede aftale sammenholdt med den omstændighed, at det gennem skilmissereglerne altid er muligt at konstatere, om og når ægteskabet er ophørt. 3) Selv om det lykkes at fastlægge et egnet juridisk kriterium for eksistensen af et ægteskabslignende forhold, vil der, som bitter erfaring viser, jævnligt opstå tvivl om forbindelsens faktiske karakter, jfr. bl. a. Samliv og ægteskab" s ) Hvis man i de samlivsforhold, der skal ligestilles med ægteskab, inddrager også den gruppe, der nærmest må betragtes som ægteskab på prøve og som jo ofte i alle andre henseender klart vil fremtræde som ægteskabslignende kan det blive nødvendigt at ændre lovgivning, som befolkningen i øvrigt er godt tilfreds med, jfr. Samliv og ægteskab" s F. eks. ville det som oftest føles groft urimeligt, hvis de for ægtefæller gældende arve- og skifteregler skulle anvendes i situationer, hvor det drejer sig om et kortvarigt samliv, og hvor afdøde havde mindreårige særbørn. Disse problemer vil i en del tilfælde først og fremmest være belastende for samfundet som helhed eller for parrets medborgere. Men for det første skal lovgivningen også i passende omfang tilgodese sådanne interesser, jfr. det oven for anførte eksempel om de mindreårige særbørn; som et andet eksempel kan nævnes den situation, hvor en fast samlevers assistance bruges til at forstikke værdier som led i økonomisk misbrug. For det andet må det stærkt understreges, at uklarheden om hvorvidt der består en forbindelse, som udløser retsvirkninger, kan være overordentlig belastende for parterne selv. Uanset om offentlige myndigheder og domstole optræder så liberalt og hensynsfuldt som muligt, er det i tilfælde af tvist der tit vil angå det økonomiske opgør mellem parterne efter sam- 12) Dette problem er også berørt i Familj och äktenskap" s. 91, og det blev stærkt fremdraget i debatten om Socialistisk Folkepartis forslag til lov om faste samlivsforhold. Flere af ordførerne kritiserede det indbyggede hårde tvangselement".

17 18 Inger Margrete Pedersen livsophævelse ofte uundgåeligt med en bevisførelse om parternes dybt personlige forhold, hvad der ganske naturligt må føles både krænkende og ydmygende. 13 ) Dersom der opstilles en politisk målsætning om generel ligestilling, vil det naturligvis være muligt for lovteknikerne at finde løsninger, som borgerne kan leve med. De oven for nævnte faktorer gør, at jeg ikke selv kan tilslutte mig en sådan målsætning. Herved lægger jeg også vægt på, at der ikke gennem ægteskabsinstitutionen, som den er udformet i dagens Danmark, udøves moralsk eller personlig censur med ægtefællerne. 14 ) Endvidere lægger jeg vægt på, at der ikke er noget, der tyder på, at undladelsen af at skaffe sig en vielsesattest forbedrer trivselen i familieforholdene i de sager om tvister mellem tidligere samlevende par, som når frem til domstolene, genfinder man nøjagtig de samme problemer og menneskelige komplikationer som i ægteskabssagerne. Selv om man opgiver tanken om generel ligestilling, betyder det ikke, at man opgiver tanken om retsreformer. Der er f. eks. en meget vidtgående enighed om, at der er et praktisk behov for at skabe nye regler for de faktisk samlevende på en række områder, hvor der jævnligt opstår økonomiske, sociale og menneskelige problemer, ikke mindst i forbindelse med samlivsophør, men også under samlivet. Man er således ganske vist nået langt uden lovændring med hensyn til fast samlevende pars ret til at blive godkendt til en lejebolig. Men det vil utvivlsomt være praktisk at få spørgsmålet afklaret ved 13) Hvis man helt ophæver ægteskabsinstitutionen og i alle tilfælde bygger retsvirkningerne på eksistensen af et faktisk samliv, bliver dette praktiske problem en endnu hyppigere forekommende foreteelse. På den anden side vil man ikke helt kunne afskaffe disse pinlige bevisførelser, der i tidens maleriske sprog er blevet døbt dyneløftersager". Det skyldes, at en række af ægteskabets retsvirkninger forudsætter, at parterne foruden at være gift også samlever, jfr. herom Samliv og ægteskab" s. 92 ff. 14) Jeg er naturligvis fuldt ud opmærksom på, at der er delte opfattelser på dette punkt, men vil hævde, at den af formanden for familieretskommissionen af 1910 tilsigtede frihedsgrundsætning er gennemført på de fleste væsentlige punkter. Og på de områder, hvor dette ikke fuldt ud er tilfældet, har rnan jo den mulighed at gennemføre passende lovændringer, jfr. herved eksempelvis det i ægteskabsudvalgets betænkning nr. 2 (697/1973) fremsatte forslag om at give hver af ægtefællerne ret til at kræve separation, selv om den anden modsætter sig det.

18 Den papirløse familie 19 et egentligt lovgivningsinitiativ. Der er også behov for regler om lejeboligens skæbne ved samlivsophør på grund af uoverensstemmelse og for ændring af de regler, der gælder i tilfælde af samlivsophævelse som følge af død. I denne situation er der desuden behov for ændring af arveafgiftsloven, og med hensyn til arvelovgivningen kan der f. eks. være grund til at overveje det af Borum i festskriftet til Arnholm (Nordisk Gjenklang, Oslo 1969, s. 681 ff.) fremsatte forslag. Det går ud på at indføre en diskretionær regel, der vil gøre det muligt for en domstol, når et langvarigt fast samlivsforhold er godtgjort, og afdøde ikke har efterladt sig et modstående testamente, at tillægge den efterlevende et passende beløb til dennes underhold, dog med respekt af tvangsarvereglerne og forlodsretten. Man bør formentlig også på andre punkter inden for person-, familie- og arveretten overveje om det ikke vil være hensigtsmæssigt at åbne mulighed for, at det i særlig klare tilfælde af (normalt) langvarigt samliv efter et konkret skøn tillægges samlivsforholdet en virkning, der helt eller tilnærmelsevis svarer til ægteskabets. Man bør særlig overveje faderens mulighed for at få tillagt forældremyndigheden ved forholdets opløsning. Endvidere bør man naturligvis fortsat på egnede lovgivningsområder overveje, om man ikke kan løse problemerne ved at knytte retsvirkningerne til eksistensen af et bredere samhørsforhold, som ikke behøver at være ægteskabslignende. Som de nye vidneregler viser, kan dette være en overordentlig velegnet lovgivningsteknik. Ordningen fungerer udmærket i praksis. Hertil kommer, at administrationen ved en smidig udnyttelse af sine beføjelser også uden lovændring kan løse mange problemer. Under mit arbejde med Samliv og ægteskab" fik jeg indtryk af, at der er gjort en betydelig indsats på dette område af danske forvaltningsmyndigheder. Også på dette område kan tekniske og lignende problemer sætte en grænse for mulighederne. 15 ) Den enkleste måde, hvorpå man kan skabe ligestilling mellem gifte og fast samlevende, er, at man i lovstoffet hverken tillæggel samliv eller ægteskab direkte retlig virkning. 15) Når den grønlandske uddannelsesstøtte således forvaltes med en passende hensyntagen til eksistensen af samliv uden ægteskab, medens Statens Uddannelsesstøtte på godt og ondt alene anvender civilstand som kriterium, skyldes dette utvivlsomt, at Statens Uddannelsesstøtte i meget vidt omfang må anvende EDB for at klare arbejdspresset med de mange ansøgere.

19 20 Inger Margrete Pedersen Det ville formentlig være uakceptabelt for borgerne, hvis man helt opgav at tage hensyn til ægteskab eller faktisk samliv jfr. herved det foran s. 4 anførte. Desuden ville det medføre, at det ville være udelukket at tillægge reelt enlige forsørgere retskrav på sociale fordele, således at enhver fordelingspolitik til fordel for denne gruppe, der rummer mange familier med lave indtægter, nødvendigvis måtte administreres på skønsmæssig basis. Men det må på den anden side understreges, at man ikke ukritisk bør knytte retsvirkninger til ægteskab eller samliv. Det er overvejelser af denne art, der har ført til, at man i en del tilfælde har anvendt kriteriet nærmeste", men der kan også være tilfælde, hvor der kan være grund til at vælge en helt generel ordning. Jeg anser det i hvert fald for en fordel, at den sociale bistandslov, når den træder i kraft, giver enhver borger (gift, samlevende eller reelt enlig med eller uden børn) ret til vederlagsfri rådgivning hos det offentlige. Når reglerne om tvungen mægling for gifte, der vil gå fra hinanden, forhåbentlig bliver ophævet, er der herved fuld ligestilling med hensyn til de gifte og ikke-gifte pars ret til at få råd og vejledning i tilfælde af samlivsvanskeligheder, uden at det bliver nødvendigt for de papirløse par at skulle dokumentere, at der foreligger samliv. To vigtige områder, der bør nævnes i denne forbindelse, er ægtefællebeskatningen og ægtefællernes gensidige forsørgelsespligt. Hvis man fuldt ud afskaffer sambeskatningen og indfører individuel beskatning af ægtefæller, vil der automatisk blive fuld ligestilling mellem gifte og fast samlevende par. I betænkning nr. 703/ 1974 om ægtefællers beskatning er der fremsat forslag om indførelse af en ordning, der medfører, at civilstand på de fleste punkter bliver uden betydning for indkomstbeskatningen. Det fra adskillige sider fremsatte forslag om at ophæve forsørgelsespligten mellem ægtefæller indbyrdes (og kun bevare den i forhold til børn) vil også føre til ligestilling mellem de to typer samlivsforhold på et centralt og vigtigt punkt. Dette er område, hvor der i høj grad har været udveksling af ideer mellem de nordiske lande. 16 ) 16) De ved kildeskattens ikrafttræden i 1970 indførte regler om særskilt beskatning af gifte kvinders arbejdsindtægter m. v. er således nordisk arvegods". Og som følge af en af Nordisk Råd d. 19/ vedtaget rekommendation

20 Den papirløse familie 21 Det er utvivlsomt skattelovgivningen og lovgivningen på det sociale område, der på baggrund af de senere års udvikling skattestigning og rundeligere sociale ydelser er den reelle grund til meget af den kritik, der i de senere år er fremsat mod ægteskabsinstitutionen. Ved gennemgangen af lovstoffet på disse områder som er fremstillet i kapitlerne V VIII i Samliv og ægteskab" kan man f. eks. konstatere, at gifte og papirløse par stort set er juridisk eller praktisk ligestillet ved beregning af indtægtsgrænsen for boligsikring og for friplads i børnehaver, og at der er mulighed for ligestilling ved beregning af betaling for hjemmehjælp. I disse tilfælde lægger man parrets indtægter sammen. Men når det drejer sig om betaling for husmoderafløsning, om placering i sygesikringens to grupper og om fri proces lægger man ægtefællernes indtægter sammen, medens de papirløse parter behandles som selvstændige individer og derved slipper for sammenlægning af indtægter, hvilket i mange tilfælde giver dem betydelige økonomiske fordele. Man kan også konstatere, at folke- og invalidepensionister, som samlever uden at være gift, bl. a. opnår de betydelige fordele som ligger i, at hver af dem får udbetalt den højere pension, der tilkommer enlige, og at de også begge skattemæssigt stilles som om de var enlige, hvilket medfører, at det personfradrag, som skal fradrages inden skattens beregning, er langt højere end for de gifte. Der kan på denne baggrund ikke undre, at det i Folketingets bemærkninger til den d. 1/ trufne beslutning om at nedsætte et udvalg angående samordning af skatter og sociale ydelser, udtales, at der i de senere år er sket en overbelastning af indkomst og civilstand som kriterier for fordelingspolitikken. Udvalget skal i overensstemmelse hermed efter sit kommissorium bl. a. foretage en vurdering af de principielle og praktiske problemer, der knytter sig til anvendelsen af oplysninger om skatteyders/tilskudsmodtagers civilstand som kriterium for udmåling af skatter, betaling for offentlige serviceydelser og tilskud. Mens jeg på de øvrige områder, som jeg tidligere har nævnt, er har den nordiske socialpolitiske komité foranstaltet, at der i hvert af de nordiske lande foretages en undersøgelse af retsregler, der berører forsørgerbegrebet, herunder sådanne regler, som knytter en retsvirkning til, at den ene ægtefælle forsørger den anden. Der er i skrivende stund udarbejdet redegørelser for Danmark, Færøerne, Island, Norge og Sverige.

21 22 Inger Margrete Pedersen af den opfattelse, at man med fornøden fantasi og god vilje vil kunne finde løsninger, der vil være tilfredsstillende for de fleste, tror jeg, at det vil blive vanskeligt at finde frem til egnede løsninger på de problemer, som omfattes af udvalgets kommissorium. De griber ind i en række spørgsmål af meget vidtrækkende betydning, ikke mindst på fordelingspolitikkens område. I det omfang man ikke kan afskaffe civilstand som kriterium og derved fjerne forskelsbehandlingen mellem ægteparrene og de papirløse par må der være en formodning for, at der bør tilstræbes at skabe ligestilling mellem de to grupper, i hvert fald i de klare tilfælde, hvor parterne har børn sammen eller tidligere har været gift. Men heller ikke en målsætning af denne art er uden vanskeligheder. Den tidligere flere gange omtalte lovændring, der fra 1/ har sidestillet gifte og fast samlevende med hensyn til ekstra og forhøjet børnetilskud, har givet anledning til en række skarpe angreb, bl. a. hævdes den at være diskriminerende mod kvinderne.

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

ægteskab ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 726 københavn 1974

ægteskab ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 726 københavn 1974 ægteskab 6udarbejdet af socialforskningsinstituttet ved Inger Koch-Nielsen ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 726 københavn 1974 Ægteskabsudvalgets

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): Retsudvalget L 100 - Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

ægteskab ægteskab for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 720 københavn 1974 udarbejdet af Inger Margrete Pedersen

ægteskab ægteskab for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 720 københavn 1974 udarbejdet af Inger Margrete Pedersen ægteskab 5 samliv og ægteskab udarbejdet af Inger Margrete Pedersen for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 720 københavn 1974 Indhold Ægteskabsudvalgets medlemmer 9 Ægteskabsudvalgets opgave 10

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere