Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie"

Transkript

1 Bilag 11 Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

2 DEN PAPIRLØSE FAMILIE (DEN RETLIGE REGULERING AF SAMLIV UDEN ÆGTESKAB) Af Landsdommer INGER MARGRETE PEDERSEN, Danmark I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Spørgsmålet om retlig regulering af faste samlivsforhold bør ses på baggrund af de juridiske regler, som gælder for ægteskaber. Her må det erindres, at ægteskab er undergivet retlig regulering ikke alene i den person-, familie- og arveretlige lovgivning, men også i en lang række andre love, der med nutidens samfundsstruktur ofte vil være af overordentlig stor praktisk og økonomisk betydning for den enkelte familie, som f. eks. skatte- og sociallovgivningen. Der kan påvises en række fælles træk for person-, familie- og arveretten på den ene side og de andre som oftest offenligretlige lovområder på den anden side. Ægteskab bevirker således, at der opstår en række retsvirkninger, som er af betydning for familiemedlemmernes forsørgelse, såvel under samlivet som efter dettes ophør. Ægteskabet behandles i det hele som et både personligt og økonomisk fællesskab med gensidige hjælpe- og støtteopgaver og med opdragelses- og omsorgsopgaver over for børnene. I nogle tilfælde er reglerne givet til fordel for andre borgere f. eks. afkræftelse i konkurs, i andre tilfælde af hensynet til offentlige interesser. Det gælder således de praktisk vigtige regler angående retten til ydelser fra det offentlige, hvor man ofte betragter familien som en økonomisk forbrugsenhed, hvilket bl. a. giver sig udslag i, at man sammenlægger ægtefællers

3 4 Inger Margrete Pedersen indtægter, når retten til ydelser er indtægtsreguleret. Men i mange tilfælde tilgodeser reglerne ægtefællerne, også inden for forsørgelseområdet. Og materielretlige regler om pension, arv, arveafgift og ret til for een ægtefælle at indtræde i den andens retsstilling med hensyn til rettigheder og forpligtelser i tilfælde af død og skilsmisse samt processuelle regler om behandling af ægtefællesskifter og ægteskabssager tilsigter at fremme muligheden for, at ægteskabets ophør både ved en parts død og i ægtefællernes levende live i videst muligt omfang frigøres for økonomiske belastninger og juridiske hindringer. En total afskaffelse af hele dette vidtspændende regelsæt ville utvivlsomt medføre endog meget kraftige protester fra størstedelen af befolkningen uanset politisk tilhørsforhold og syn på samfundsforholdene. De reformatorer, der har kritiseret ægteskabsinstitutionen eller endog foreslået den afskaffet, har normalt heller ikke foreslået en så revolutionerende omkalfatring, men har derimod ønsket retsvirkningerne, efter passende reformer, knyttet til selve parrets faktiske samliv, som jo unægtelig også er den reelle begrundelse for retsreglernes eksistens. Når de til ægteskabet knyttede retlige virkninger har så stor praktisk betydning, er det forståeligt, at spørgsmålet om retsvirkningerne af de familiedannelser, der ikke bygger på ægteskab, i stigende grad er blevet genstand for opmærksomhed, især da der er grund til at tro, at antallet af disse forhold der ingenlunde er noget nyt fænomen, er steget i de senere år. Også andre faktorer både af praktisk og ideologisk art har medvirket til den livlige debat. 1 ) Problemet er ikke, at par, der lever i ægteskabslignende samlivsforhold, befinder sig i et juridisk tomrum. Tværtimod er deres tilværelse fuld af både jura og papir. Og det er et væsentligt problem, at deres tilværelse gang på gang rammes af retsregler, der slet ikke tilsigter at regulere forhold af denne art. Resultatet er, at man på visse områder nærmest får indtryk af, at lovgiverne har handlet 1) Denne har endog sat sig sproglige spor. Selv i det ærværdige Ugeskrift for Retsvæsen finder man (i U ) udtrykket papirløst ægteskab i hovedet til en dom, dog garneret med anførselstegn, som er udeladt i Alfred Liecks artikel i Juristen & Økonomen 1974 s : Papirløse ægteskaber belyst ud fra Mødrehjælpens erfaringer'', hvorfra de neden for gengivne oplysninger om mødrehjælpens statistiske materiale stammer.

4 Den papirløse familie 5 efter mottoet: Hellere skyde ved siden af end slet ikke ramme. Det får naturligvis en række utilsigtede virkninger for samfundet, for parterne i de faste samlivsforhold og for deres medborgere. På denne baggrund er der utvivlsomt behov for at forsøge at få et overblik over de faste samlivsforholds rent faktiske karakter, deres udbredelse og den nugældende retlige regulering samt de tekniske problemer, der er forbundet med de forskellige ønsker om en ændring i lovgivningens stilling til faste samlivsforhold, som er fremsat i de senere år, såvel af kredse, som mener, at ægteskabet rummer familiepolitiske og samfundsmæssige værdier, der bør bevares, eller i hvert fald ikke modarbejdes, som af kredse, der mener, at ægteskabsinstitutionen har spillet fallit. Behovet for en mere almindelig gennemgang af den retlige problematik omkring faste samlivsforhold har bl. a. givet sig udslag i, at spørgsmålet blev berørt i kommissoriet for det i december 1969 nedsatte ny danske ægteskabsudvalg. 2 ) Udvalget har ladet foretage en kortlægning af de papirløse pars juridiske situation i sin betænkning nr. 5 Samliv og ægteskab" (nr. 720/1974, udarbejdet af mig), og problemet er indgået i den sociologiske undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet har foretaget efter udvalgets anmodning, jfr. betænkning nr. 6 Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning" (nr. 726/1974, udarbejdet af Inger Koch-Nielsen). II. STATISTISKE OG SOCIOLOGISKE OPLYSNINGER A. Problemets talmæssige omfang. Mødrehjælpen, hvis arbejdsområde er familier med børn under to år, og som har kontakt med 85 90% af alle ugifte mødre samt nær 1/5 af alle familier i tiden omkring en børnefødsel, har i sin statistik siden 1958/59 inddelt nytilkomne ugifte ansøgere om bistand i kategorierne enlige og samboende. Indtil 1965/66 blev gennem- 2) Problemet blev ligeledes omtalt i den svenske justitsministers direktiver af 15/8 s. år til de familjelagssakkunniga, der har behandlet emnet s. 91 ff i betænkningen Familj och äktenskap" 1 (SOU 1972: 41), jfr. endvidere betænkningens bilag 4, Sammanboende gifta och sammanboende ogifta", en rapport udarbejdet af Astrid Näsholm på grundlag af materiale fra to store undersøgelser foretaget inden for de senere år.

5 6 Inger Margrete Pedersen snitlig 13% henført til den sidstnævnte kategori. Sden da har tallet været jævnt stigende og er nu oppe på over 40%. Fra 1965/66 har man foretaget samme opdeling af tidligere gifte (og af separerede) nyansøgere. Her har procenten af samboende ligget fra 36 stigende til ca. 40%. Et andet talmateriale, der også kun berører børnefamilier, findes i statistikken over udbetaling af ekstra og forhøjet børnetilskud, d. v. s. de tilskud, der udbetales til visse kategorier af forældre i tillæg til det almindelige børnetilskud, som udbetales til alle børn. Indtil 1/ udbetaltes disse supplerende tilskud ikke, hvis forældremyndighedens indehaver var gift, men derimod hvis hun eller han levede i ægteskabslignende forhold med barnets fader (moder) eller med en anden mand (kvinde). Efter denne dato medfører også etablering af et fast samlivsforhold, at retten til de supplerende børnetilskud bortfalder. Efter tallene for april kvartal 1974 berører lovændringen personer med ca børn eller 30% af den gruppe, der før 1/ modtog disse tilskud. I overgangsperioden lå tallene endda endnu højere. Den oven for nævnte sociologiske undersøgelse er ikke begrænset til børnefamilier. Den bygger bl. a. på interviews af knap 500 ugifte personer, udvalgt blandt de årige som repræsentative for disse aldersgrupper, samt af et tilsvarende antal personer mellem 20 og 50 år, skilt i % af de ugifte oplyste, at de boede sammen men en ven/veninde. Med udgangspunkt i disse tal kan antallet af papirløse i disse aldersklasser blandt de ugifte pr. 1/ i hele landet anslås til Af de tidligere gifte oplyste 34%, at de boede sammen med en ven eller veninde. Til sammenligning kan oplyses, at der pr. 1/ var gifte personer i de samme aldersklasser (18 50 år). 3 ) Som det fremgik foran, viser Mødrehjælpens statistik en betydelig stigning i antallet af samliv uden ægteskab i tiden siden Dette støtter ligesom stigningen i fødsler uden for ægteskab en vist nok også hos socialpraktikere ret udbredt opfattelse, hvor- 3) Den i note 2) nævnte svenske rapport anslår, at antallet af ugifte par, der lever i ægteskabslignende forhold udgør 6,4 6,8% af samtlige samlivsforhold (giftes såvel som ugiftes). I absolutte tal skulle dette betyde mellem og papirløse samlivsforhold.

6 Den papirløse familie 7 efter der i de senere år skal have været en stigning i antallet af faste samlivsforhold af ægteskabslignende karakter, en udvikling, der også kendes i lande uden for Norden. Interessant er det også, at Mødrehjælpens tal viser, at papirløse samlivsforhold ikke er en storbyforeteelse. Således var procenten af samboende blandt ugifte ansøgere nøjagtig den samme 41% i den københavnske institution, der betjener hovedstadsområdet, som i de 13 institutioner under ét, der betjener det øvrige land. Såvel København som Århus kommuner lå under landsgennemsnittet med henholdsvis 35 og 36%, medens de samboendes andel i Ringkøbing, et amt med en stor landbefolkning, udgjorde 44%, Enhver med kendskab til forholdene i danske landdistrikter ikke mindst områder, hvor Indre Mission fra gammel tid har haft betydelig indflydelse vil vide, at dette tal støtter formdningen om, at der i de senere år er sket en betydelig stigning i antallet af papirløse forhold. Også Færøerne synes at have haft en betydelig stigning. Socialpraktikeres udtalelser herom bekræftes af en meget betydelig stigning i antallet af fødsler uden for ægteskab. Statistikken over faste samlivsforhold kan efter sagens natur aldrig få samme sikkerhed som statistikken over ægteskaber. Men de foreliggende tal indicerer, at samliv uden ægteskab har en sådan udbredelse, at det er nødvendigt at tage hensyn til deres eksistens i lovgivningsarbejdet. Hvis man i lovgivning, hvor man vil tage hensyn til de foreliggende familiedannelser, udelukkende bruger ægteskab som kriterium, må man se i øjnene, at det betydelige antal ikkegifte par vil falde uden for den tilsigtede retlige regulering. Et eksempel herpå er de oven for nævnte regler om ekstra og forhøjet børnetilskud, hvor et betydeligt antal papirløse børnefamilier opnåede væsentlige økonomiske fordele, sålænge lovens regler alene byggede på tilstedeværelsen af en vielsesattest. 4 ) 4) Det er interessant at sammenligne talmaterialet angående ægteskabslignende forhold med tallene vedrørende en anden samlivsform, der har været genstand for en del opmærksomhed i de senere år, nemlig storfamilierne (kollektiverne). Af Søren Kai Christensen og Tage Søndergård Kristensens bog Kollektiver i Danmark" (København 1972) fremgår det (s. 247), at der formentlig var ca. 700 kollektiver ved udgangen af 1971 sandsynligvis med ca deltagere (hvoraf mange i øvrigt levede i faste parforhold). I modsætning til de papirløse par synes det at dreje sig om en meget homogen gruppe, fortrinsvis unge, der har eller er på vej til at få en højere uddannelse.

7 8 Inger Margrete Pedersen B. Oplysninger om de papirløse forholds nærmere karakter. 1. Prøveægteskab. Af Socialforskningsinstituttets ægteskabsundersøgelse fremgår det, at i begge de oven for nævnte grupper samlevende opfatter 40% det faste samliv som et prøveægteskab, idet de som svar på, hvorfor de ikke har giftet sig, angiver, at de snart skal giftes, at de overvejer at gifte sig, eller at de ønsker en prøvetid først. Derimod angiver kun 13% af begge grupper økonomiske hensyn som årsagen til det papirløse samliv. Prøveægteskabets udbredelse fremgår endvidere af interviewresultaterne for en anden af undersøgelsen omfattet gruppe på knap 500 personer i aldersgrupperne år, der havde indgået ægteskab i Ca. 2/3 af disse oplyste, at de havde boet sammen i over ½ år, før de giftede sig. 2. Samlivets varighed. Af de samlevende ugifte i Socialforskningsinstituttets undersøgelse har halvdelen boet sammen med deres ven/veninde i højst 1 år 4 mdr. Det er således ikke de meget langvarige forhold der er tale om. 5 ) 3. Alder. Mødrehjælpens materiale viser, at procenten af samboende er lavest for de ugifte klienter under 20 år. Af de ugifte over 20 år var 48% samboende. Der foreligger intet talmateriale vedrørende de ældste aldersgrupper, hvilket ville have haft betydelig interesse, fordi en række regler inden for skatte- og sociallovgivningen gør det økonomisk overordentlig fordelagtigt for folke- og invalidepensionister at samleve uden vielsesattest. 5) Den samme tendens fremgår af den i note 2) nævnte svenske rapport. Den peger bl. a. på, at man i den ene af de undersøgelser, som rapporten bygger på, udvalgte interviewpersoner i 1969 og foretog interviewene et lille år senere (sept. okt. 1970). I denne periode opløstes mindst 10,5% af de sammenboende ugiftes samliv (herunder også ved død) mod mindst 0,9% af de giftes.

8 4. Børn. Den papirløse familie 9 I Socialforskningsinstituttets undersøgelse (s. 13) har ca. 15% af de ugifte samlevende børn, som vennen eller veninden i de fleste tilfælde er fader eller moder til, og af de fraskilte samlevende har 76% børn, for størstedelens vedkommende med deres tidligere ægtefælle. 6 ) 5. Uddannelse og erhverv. Af Mødrehjælpens oplysninger fremgår det, at der ikke er større forskel mellem erhvervsfordelingen hos de mænd, der fast samlever med institutionernes ugifte klienter, og hos de gifte klienters ægtemænd. I begge tilfælde er hovedparten af mændene ufaglærte arbejdere og unge under uddannelse (lærlinge, studerende). Klienterne selv har beskæftigelse med husligt arbejde (en faldende andel), fabriksarbejde samt handels- og kontorarbejde (en stigende andel). Der er forholdsvis færre uddannelsessøgende hos de samboende ugifte klienter end hos de faktisk enlige. En særlig gruppe udgør de klienter, der kun søger Mødrehjælpens bistand til gennemførelse af fadersskabssag. Denne gruppe, der i Københavnsinstitutionen har været gjort til genstand for særskilt statistisk behandling, viser en stigende tendens. I 1971/72 udgjorde den 670 kvinder, hvoraf 82% var samboende. Disse kvinder er i erhvervsmæssig henseende langt bedre stillet end Mødrehjælpens øvrige klientel. De er også noget ældre. 10% af dem er hjemmearbejdende husmødre, medens procenten er 17 for de samboende i det øvrige klientel. Socialforskningsinstituttets undersøgelse har slet ikke nogen af de ugifte samlevende kvinder rubriceret som husmødre (94% er erhvervsarbejdende og 4% under uddannelse). Men af de nygifte kvinder i undersøgelsen var derimod 28% beskrevet som husmødre. Af de fraskilte kvinder, der levede i fast samlivsforhold, var kun 6% rubriceret som hjemmearbejdende husmødre, hvorimod 38% af de 6) Den svenske rapport, jfr. note 2, tyder på, at der er forholdsvis få børn i ugifte fast samboende pars hjem. Der er ingen oplysninger om forholdet mellem fællesbørn og stedbørn.

9 10 Inger Margrete Pedersen langvarigt gifte kvinder, der var omfattet af undersøgelsen, betegnedes som husmødre. 7 ) 6. Holdning til fælleseje ctr. særeje. Under Socialforskningsinstituttets undersøgelse blev interviewpersonerne (såvel de gifte samlevende som de to grupper ikke-gifte) spurgt om deres holdning til særeje, fælleseje og et akkvisitionsfællesskab, hvor ægtefællerne får, hvad de har bragt med ind, men deler det, som de har erhvervet under ægteskabet, i to lige store dele. Der var i alle grupper meget få tilhængere af særejeordningen, og bortset fra de samlevende fraskilte flest tilhængere af den legale fællesejeordning. Der var imidlertid også overordentlig mange tilhængere af akkvisitionsfællesskabet. Det er indlysende, at en række af disse momenter må få betydning, når man skal afgøre om og på hvilken måde man skal foretage retlig regulering af den papirløse families forhold. Det gælder således spørgsmålet om fastheden og varigheden af de ægteskabslignende forhold. Ganske vist er der adskillige tegn på, at ægteskabet ikke i samme omfang som tidligere betragtes som en livsvarig forbindelse, men mennesker, der indgår ægteskab, tilsigter stadig en varige ikke en midlertidig, forbindelse. Og selv om et ikke ringe antal ægteskaber opløses efter få år, har de ægteskaber, der overlever denne krise, en betydelig modstandsdygtighed. Den lavere giftealder og den højere levealder medfører iøvrigt, at ægteskaber, der opløses ved den ene parts død ofte vil komme til at strække sig over et væsentlig længere livsforløb end tidligere. Som andre momenter, der må overvejes i forbindelse med lovgivning om faste samlivsforhold på mere specielle områder kan nævnes oplysningerne om de kvindelige partneres erhvervsforhold og alder samt parternes indstilling til fællesejeproblematikken. Disse faktorer må bl. a. indgå i overvejelserne om ordningen af de økonomiske spørgsmål ved opløsningen af et papirløst forhold. Og dersom det ud fra den sociologiske undersøgelse lægges til 7) I den svenske rapport, jfr. note 2, udtales det, at tallene giver grundlag for at tro, at de gifte kvinder er hjemmearbejdende i videre omfang end de faktisk samlevende.

10 Den papirløse familie 11 grund, at der findes en ikke helt lille gruppe af papirløse familier, hvor der ikke findes fællesbørn, men hvor den ene part har særbørn og dette stemmer med socialpraktikeres erfaringer må dette indgå i overvejelserne på en række punkter, først og fremmest i den sociale lovgivning. III. NUGÆLDENDE REGLER OM FASTE SAMLIVSFORHOLD Som tidligere anført lever den papirløse familie ikke i et juridisk tomrum, men berøres tværtimod af et stort antal lovbestemmelser på mange forskellige områder. De er udførlig gennemgået i Samliv og ægteskab". 8 ) Disse regler kan groft set deles op i følgende typer: A. Regler, der ligestiller samlevende par, hvadenten de er gift eller ikke. Om end denne type bestemmelser i hvert fald talmæssigt spiller en forholdsvis begrænset rolle i det samlede regelkompleks, må det dog fremhæves at den, omend den kendtes tidligere, har fået en stigende udbredelse og betydning i 1960'erne. Et af de praktisk vigtigste eksempler er boligsikringsloven, der bygger på et husstandskriterium (arvet fra den ældre lovgivning om huslejetilskud), som automatisk fører til ligestilling af gifte samlevende par og ugifte samlevende, men som tillige omfatter husstandsfællesskaber, der ikke er ægteskabslignende. Også andre af bestemmelserne når frem til ligestilling ved at lade de pågældende lovregler gælde for en videre kreds end ægtepar og fast samlevende par. Et eksempel herpå er vidnereglerne, hvor man i 1965 opgav ægteskab som kriterium for vidnepligten. Retsplejelovens 171, stk 1, bestemmer nu med et udtryk, der er inspireret af en række bestemmelser i straffeloven 8) Undtagelsesvis sker det dog, at de papirløse falder i et juridisk tomrum. Det sker, når parret i fællesskab har lejet en lejlighed. Står kun den ene part på kontrakten, er loven klar nok: kontraktsindehaveren kan få den anden sat ud ved fogeden. Men når begge er anført på kontrakten, vil udfaldet normalt afhænge af, hvem der har de stærkeste nerver eller de stærkeste næver. I Sverige synes problemet at være delvis løst i lov om ogifta sammanboendes gemensamma bostad af 5 juni 1973.

11 12 Inger Margrete Pedersen at en parts nærmeste ikke har pligt til at afgive forklaring som vidne. Såvel ægtefæller som samlevere er omfattet heraf. En tilsvarende lovgivningteknik er benyttet i flere andre tilfælde inden for Justitsministeriets område. De sociale love, der knytter særlige retsvirkninger til kriteriet enlig forsørger, og som er af stor praktisk betydning, jfr. herom nærmere i afsnit IV, hører også ofte til den gruppe af regler, hvor der er ligestilling mellem gifte og fast samlevende. B. Tilfælde, hvor regler, der gælder for ægteskab, anvendes analogt på faste samlivsforhold. Som et eksempel derpå kan nævnes dommen U , der angik det økonomiske opgør mellem et par, der havde samlevet i ca. 3 år, jfr. Samliv og ægteskab" s. 58 og kommentaren til dommen i U 1972 B 250 ff., hvor det udtales, at der var enighed i Højesteret om, at det mellemværende, som opstod mellem parterne, da samlivet blev ophævet, måtte afgøres, som om der havde foreligget ægteskab med særeje. Når der drejer sig om forholdet mellem parterne og omverdenen, vil man formentlig normalt være ret tilbageholdende med at anvende en analogislutning, hvis dette kommer parterne til skade. Det gælder således med hensyn til afkræftelse i konkurs. Normalt vil man næppe heller via en analogislutning forringe en privat udenforståendes retsstilling. Et eksempel herpå er dommen U , hvor en kreditor fik medhold i, at debitor ikke i medfør af retsplejelovens 260, stk. 2, lovligt kunne lade den kvinde, som han samlevede med, optræde som rettergangsfuldmægtig. Socialministeriet indtager generelt den stilling, at i den sociale lovgivning må udtrykket en ægtefælle" fortolkes som en ægtefælle efter reglerne i den familieretlige lovgivning, jfr. Samliv og ægteskab" s. 99. Ministeriet har dog antaget, at man bør anvende en analogislutning fra børnetilskudslovens 2, stk. 2 (om forhøjet børnetilskud), til fordel for fast samlevende pensionister, jfr. Meddelelser fra Socialministeriet nr. 1/ ) 9) Når ordet familie anvendes i lovgivningen vil dette vist nok normalt blive fortolket som omfattende enhver samlevende familiegruppe. Spørgsmålet er af tidsmæssige grunde ikke systematisk undersøgt i Samliv og ægteskab".

12 Den papirløse familie 13 C. De fast samlevende par behandles tilnærmelsesvis som gifte, men med hjemmel i andre regler end dem, der gælder for gifte par. En praktisk vigtig regel inden for denne gruppe er lejelovens 61, stk. 1, 3. pkt., hvorefter en person, der i mindst 5 år har haft fælles husstand med afdøde og i ikke ubetydeligt omfang, herunder ved arbejde i hjemmet, har bidraget til husstandens opretholdelse, har mulighed for at overtage lejemålet efter den anden parts død. Et andet praktisk overordentlig vigtigt område er spørgsmålet om forsørgelsespligt i forhold til det offentlige, jfr. herom Samliv og ægteskab" s. 27 ff. Som følge af den ene ægtefælles underholdspligt over for den anden må der ved bedømmelsen af spørgsmålet om en gift persons adgang til trangsbetinget økonomisk hjælp tages stilling til spørgsmålet, om hjælpen skal beregnes under hensyn til den anden ægtefælles eventuelle indtægter og formue. Der må også tages stilling til spørgsmålet om hjælpen skal være betinget af, at den anden ægtefælle har udnyttet sine eventuelle erhvervsmuligheder. Da fast samlevende par ikke har nogen tilsvarende forsørgelsespligt, er udgangspunktet, at de betragtes som to enlige personer. Ved bedømmelsen af om der foreligger trang, må der imidlertid tages hensyn til, hvilke økonomiske værdier den hjælpesøgende opnår gennem den fælles husførelse. Medens en person, der lever i et fast samlivsforhold i visse situationer vil være bedre stillet end en gift, vil den konkrete bedømmelse, der skal finde sted i hvert enkelt tilfælde, også kunne føre til at hjælpen beregnes som til ægtepar. D. Tilfælde, hvor ægtepars forhold er retligt reguleret, men hvor der ikke er nogen mulighed for ved lovens administration at tillægge samliv uden for ægteskab juridisk betydning. Denne type regler virker både til fordel og ulempe for de fast samlevende par. Et eksempel på det første er, at regler, der foreskriver sammenlægning af ægtepars indtægter ved beregningen af retten til indtægtsregulerede sociale ydelser, ikke finder anvendelse på papirløse par. Hvis begge parter er erhvervsarbejdende, er de derfor gunstigere stillet end gifte, f. eks. når det drejer sig om placering i sygesikringens økonomisk gunstigere gruppe 1, samt med hensyn til uddannelsesstøtte og fri proces.

13 14 Inger Margrete Pedersen Det er også regler af denne type inden for skatte- og sociallovgivningen, der medfører, at det for folke- og invalidepensionister spiller en afgørende økonomisk rolle om de er gift eller lever i fast samliv. Der er imidlertid også en række regler, der særlig hvis parforholdet opløses ved død stiller de papirløse par overordentlig dårligt. Det drejer sig om arv, arveafgift, pension, efterindtægt og lignende. IV. DEN JURIDISKE AFGRÆNSNING AF BEGREBET FASTE SAMLIVSFORHOLD O. LIGN. I Jyske Lov 1. bog, artikel 27 hedder det: Hvis en mand har slegfred i huset hos sig og åbenbart går for at sove med hende, og hun har lås og lukke og søger mad og drikke med ham i tre vintre, da skal hun være adelkone og ret hustru" Da Socialistisk Folkeparti i 1968 fremsatte et forslag til lov om faste samlivsforhold og deres opløsning, var man ligesom fortidens lovgiver klar over, at det ville være nødvendigt med en definition, og det hedder i lovforslagets 21, stk. 3, at der skal lægges vægt på, om der er fælles bolig og husholdning, om den ene af parterne har bidraget til forsørgelsen af den anden og dennes børn, samt om parterne har fælles børn". Selv om vi ikke i dag har generelle regler om retlig regulering af faste samlivsforhold, er der alligevel behov for en nærmere analyse, nemlig i det omfang der er knyttet retsvirkninger til etableringen af et ægteskabslignende fast samliv. Samlivsformerne er i dag så nuancerede og varierede, at det hverken for myndighederne eller for de mennesker, der berøres af reglerne, er let at udskille de tilfælde, der omfattes af de forskellige lovregler. Det første mere systematiske forsøg på afgrænsning findes i den erklæring, som efter 1/ skal afgives af ansøgere om forhøjet og ekstra børnetilskud. Det hedder heri:.... erklærer jeg...., at jeg ikke samlever med faderen/moderen til et eller flere af mine børn. Ligeledes erklærer jeg, at jeg ikke samlever i ægteskabslignende forhold med et vist økonomisk fællesskab med en anden person end barnets/børnenes fader eller moder. Jeg er bekendt med, at et

14 Den papirløse familie 15 sådant samliv foreligger, når hver af parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, eller når den ene af parterne helt eller delvis underholdes af den anden. Ved samliv forudsættes i almindelighed, at parterne har samme bopæl, men den formelle tilmelding til folkeregistret er ikke afgørende." Erklæringen tager sit udgangspunkt i lovens ord enlig forsørger" og folketingsudvalgets til loveændringen i 1973 knyttede bemærkninger, jfr. Samliv og ægteskab" s. 35 og s. 81. Udtrykket enlig forsørger" anvendes også adskillige andre steder i den sociale lovgivning, og det forudsætter, at den pågældende hverken er gift (og samlever med ægtefællen) eller lever i ægteskabslignende forhold. Andre former for husstandsfællesskab eller personlige forbindelser udelukker normalt ikke, at man kan henføres til kategorien enlig. 10 ) Men bortset herfra synes det at være undtagelsen, at spørgsmålet om der foreligger et ægteskabslignende forhold er et direkte kriterium for borgernes rettigheder og forpligtelser. Det er derfor normalt ikke nødvendigt, at der i domstolsafgørelser og administrative afgørelser direkte tages stilling til, om et samlivsforhold kan karakteriseres som ægteskabslignende. 11 ) 10) Jfr. herved den sociale ankestyrelses i Meddelelser fra Socialministeriet nr. 4/1974 refererede afgørelse, der angår en af socialpraktikere velkendt samlivstype. I denne sag fandtes en fraskilt kvinde ikke at leve i ægteskabslignende forhold med en mand, som kom på besøg i hendes hjem hver uge fra fredag til mandag og engang imellem midt i ugen (hvortil kom, at hun vaskede hans tøj). Hun ansås trods kommunens (socialudvalgets) protest for berettiget til børnetilskud som enlig forsørger, jfr. børnetilskudslovens 2, stk ) Interessant i denne forbindelse er dommen U , der angår spørgsmålet om bortfald af en fraskilt hustrus ret til underholdsbidrag. Hun havde i 5 år stået i forhold til en mand, i hvis hus hun havde lejet lejlighed, som hun havde møbleret med egne møbler. De bidrog begge med omtrent samme månedlige beløb til husholdningen, hun dog med lidt mindre end samleveren. Det udtales i dommen: Det af indstævnte etablerede samlivsforhold findes på afgørende punkter ganske at kunne sidestilles med et ægteskabeligt forhold, og samlivet har desuden haft en så fast og langvarig karakter, at væsentlige hensyn taler for at statuere bidragspligtens bortfald, sålænge samlivet består." Retten lagde imidlertid ved sin afgørelse bl. a. vægt på, at der ikke ved samlivet var skabt nogen retlig forpligtelse til forsørgelse af indstævnte, og at den økonomiske betydning for hende af samlivet med den anden mand måtte anses 43

15 16 Inger Margrete Pedersen Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1969 rettede i 1971 henvendelse til en række ministerier, herunder med forespørgsel om efter hvilke kriterier det afgøres, om et fast samliv foreligger. Generelt kan det siges, at besvarelserne viser, at de inden for hver administrationsgren anvendte kriterier er præget af de praktiske problemer inden for hvert sagsområde. Det var naturligvis også af betydning for besvarelserne, at kun forholdsvis få af reglerne udelukkende angår ægteskabslignende forhold. Blandt de kriterier, der hyppigt nævnes er spørgsmålet om fælles børn, økonomisk fællesskab (i nogle tilfælde økonomisk afhængighed) og samlivets varighed. V. FREMTIDENS REGULERING AF FASTE SAMLIVSFORHOLD Da Justitsministeriet i efteråret 1974 udsendte ægteskabsudvalgets betænkning nr. 5, den tidligere omtalte afhandling Samliv og ægteskab'', hvis afsluttende kapitel gennemgår de tekniske problemer ved generelt eller på afgrænsede områder at gennemføre ligestilling mellem gifte og fast samlevende par, udtaltes det i den ledsagende pressemeddelelse, at dette kapitel viser, at der næppe er nogen praktisk mulighed for at gennemføre helt generelle regler om ligestilling, og at det derfor er mest sandsynligt, at udvalgets overvejelser vil blive koncentreret om muligheden for at indføre ligestilling på begrænsede områder, hvor der er særligt behov herfor. Udvalget har i skrivende stund endnu ikke fremsat forslag og indstillinger vedrørende de ægteskabslignende forhold, men det er ved adskillige lejligheder klart tilkendegivet, at overvejelserne herom også vil komme til at omfatte homofile samlivsforhold. Nogle af de tekniske problemer omkring indførelse af generel ligestilling mellem samlivsforhold med og uden vielseattest er berørt i de foranstående afsnit. Som centrale punkter kan fremhæves: for relativt beskeden. Man anså derfor ikke forudsætningerne for den mellem de fraskilte ægtefæller indgåede bidragsaftale for bortfaldet. Tilsvarende problemer var fremme i de ledende domme U og 549, jfr. kommentaren i T. f. R s. 73.

16 Den papirløse familie 17 1) En generel ligestilling vil fratage borgerne den frihed, som de i dag har til at vælge mellem forskellige samlivsformer. 12 ) 2) Det vil blive overordentlig vanskeligt at fastlægge helt klare juridiske kriterier for under hvilke omstændigheder en forbindelse kan betegnes som et ægteskabslignende samliv. Det kan i hvert fald aldrig få samme klarhed som parternes gennem en vielse trufne offentligt bevidnede og offentligt attesterede aftale sammenholdt med den omstændighed, at det gennem skilmissereglerne altid er muligt at konstatere, om og når ægteskabet er ophørt. 3) Selv om det lykkes at fastlægge et egnet juridisk kriterium for eksistensen af et ægteskabslignende forhold, vil der, som bitter erfaring viser, jævnligt opstå tvivl om forbindelsens faktiske karakter, jfr. bl. a. Samliv og ægteskab" s ) Hvis man i de samlivsforhold, der skal ligestilles med ægteskab, inddrager også den gruppe, der nærmest må betragtes som ægteskab på prøve og som jo ofte i alle andre henseender klart vil fremtræde som ægteskabslignende kan det blive nødvendigt at ændre lovgivning, som befolkningen i øvrigt er godt tilfreds med, jfr. Samliv og ægteskab" s F. eks. ville det som oftest føles groft urimeligt, hvis de for ægtefæller gældende arve- og skifteregler skulle anvendes i situationer, hvor det drejer sig om et kortvarigt samliv, og hvor afdøde havde mindreårige særbørn. Disse problemer vil i en del tilfælde først og fremmest være belastende for samfundet som helhed eller for parrets medborgere. Men for det første skal lovgivningen også i passende omfang tilgodese sådanne interesser, jfr. det oven for anførte eksempel om de mindreårige særbørn; som et andet eksempel kan nævnes den situation, hvor en fast samlevers assistance bruges til at forstikke værdier som led i økonomisk misbrug. For det andet må det stærkt understreges, at uklarheden om hvorvidt der består en forbindelse, som udløser retsvirkninger, kan være overordentlig belastende for parterne selv. Uanset om offentlige myndigheder og domstole optræder så liberalt og hensynsfuldt som muligt, er det i tilfælde af tvist der tit vil angå det økonomiske opgør mellem parterne efter sam- 12) Dette problem er også berørt i Familj och äktenskap" s. 91, og det blev stærkt fremdraget i debatten om Socialistisk Folkepartis forslag til lov om faste samlivsforhold. Flere af ordførerne kritiserede det indbyggede hårde tvangselement".

17 18 Inger Margrete Pedersen livsophævelse ofte uundgåeligt med en bevisførelse om parternes dybt personlige forhold, hvad der ganske naturligt må føles både krænkende og ydmygende. 13 ) Dersom der opstilles en politisk målsætning om generel ligestilling, vil det naturligvis være muligt for lovteknikerne at finde løsninger, som borgerne kan leve med. De oven for nævnte faktorer gør, at jeg ikke selv kan tilslutte mig en sådan målsætning. Herved lægger jeg også vægt på, at der ikke gennem ægteskabsinstitutionen, som den er udformet i dagens Danmark, udøves moralsk eller personlig censur med ægtefællerne. 14 ) Endvidere lægger jeg vægt på, at der ikke er noget, der tyder på, at undladelsen af at skaffe sig en vielsesattest forbedrer trivselen i familieforholdene i de sager om tvister mellem tidligere samlevende par, som når frem til domstolene, genfinder man nøjagtig de samme problemer og menneskelige komplikationer som i ægteskabssagerne. Selv om man opgiver tanken om generel ligestilling, betyder det ikke, at man opgiver tanken om retsreformer. Der er f. eks. en meget vidtgående enighed om, at der er et praktisk behov for at skabe nye regler for de faktisk samlevende på en række områder, hvor der jævnligt opstår økonomiske, sociale og menneskelige problemer, ikke mindst i forbindelse med samlivsophør, men også under samlivet. Man er således ganske vist nået langt uden lovændring med hensyn til fast samlevende pars ret til at blive godkendt til en lejebolig. Men det vil utvivlsomt være praktisk at få spørgsmålet afklaret ved 13) Hvis man helt ophæver ægteskabsinstitutionen og i alle tilfælde bygger retsvirkningerne på eksistensen af et faktisk samliv, bliver dette praktiske problem en endnu hyppigere forekommende foreteelse. På den anden side vil man ikke helt kunne afskaffe disse pinlige bevisførelser, der i tidens maleriske sprog er blevet døbt dyneløftersager". Det skyldes, at en række af ægteskabets retsvirkninger forudsætter, at parterne foruden at være gift også samlever, jfr. herom Samliv og ægteskab" s. 92 ff. 14) Jeg er naturligvis fuldt ud opmærksom på, at der er delte opfattelser på dette punkt, men vil hævde, at den af formanden for familieretskommissionen af 1910 tilsigtede frihedsgrundsætning er gennemført på de fleste væsentlige punkter. Og på de områder, hvor dette ikke fuldt ud er tilfældet, har rnan jo den mulighed at gennemføre passende lovændringer, jfr. herved eksempelvis det i ægteskabsudvalgets betænkning nr. 2 (697/1973) fremsatte forslag om at give hver af ægtefællerne ret til at kræve separation, selv om den anden modsætter sig det.

18 Den papirløse familie 19 et egentligt lovgivningsinitiativ. Der er også behov for regler om lejeboligens skæbne ved samlivsophør på grund af uoverensstemmelse og for ændring af de regler, der gælder i tilfælde af samlivsophævelse som følge af død. I denne situation er der desuden behov for ændring af arveafgiftsloven, og med hensyn til arvelovgivningen kan der f. eks. være grund til at overveje det af Borum i festskriftet til Arnholm (Nordisk Gjenklang, Oslo 1969, s. 681 ff.) fremsatte forslag. Det går ud på at indføre en diskretionær regel, der vil gøre det muligt for en domstol, når et langvarigt fast samlivsforhold er godtgjort, og afdøde ikke har efterladt sig et modstående testamente, at tillægge den efterlevende et passende beløb til dennes underhold, dog med respekt af tvangsarvereglerne og forlodsretten. Man bør formentlig også på andre punkter inden for person-, familie- og arveretten overveje om det ikke vil være hensigtsmæssigt at åbne mulighed for, at det i særlig klare tilfælde af (normalt) langvarigt samliv efter et konkret skøn tillægges samlivsforholdet en virkning, der helt eller tilnærmelsevis svarer til ægteskabets. Man bør særlig overveje faderens mulighed for at få tillagt forældremyndigheden ved forholdets opløsning. Endvidere bør man naturligvis fortsat på egnede lovgivningsområder overveje, om man ikke kan løse problemerne ved at knytte retsvirkningerne til eksistensen af et bredere samhørsforhold, som ikke behøver at være ægteskabslignende. Som de nye vidneregler viser, kan dette være en overordentlig velegnet lovgivningsteknik. Ordningen fungerer udmærket i praksis. Hertil kommer, at administrationen ved en smidig udnyttelse af sine beføjelser også uden lovændring kan løse mange problemer. Under mit arbejde med Samliv og ægteskab" fik jeg indtryk af, at der er gjort en betydelig indsats på dette område af danske forvaltningsmyndigheder. Også på dette område kan tekniske og lignende problemer sætte en grænse for mulighederne. 15 ) Den enkleste måde, hvorpå man kan skabe ligestilling mellem gifte og fast samlevende, er, at man i lovstoffet hverken tillæggel samliv eller ægteskab direkte retlig virkning. 15) Når den grønlandske uddannelsesstøtte således forvaltes med en passende hensyntagen til eksistensen af samliv uden ægteskab, medens Statens Uddannelsesstøtte på godt og ondt alene anvender civilstand som kriterium, skyldes dette utvivlsomt, at Statens Uddannelsesstøtte i meget vidt omfang må anvende EDB for at klare arbejdspresset med de mange ansøgere.

19 20 Inger Margrete Pedersen Det ville formentlig være uakceptabelt for borgerne, hvis man helt opgav at tage hensyn til ægteskab eller faktisk samliv jfr. herved det foran s. 4 anførte. Desuden ville det medføre, at det ville være udelukket at tillægge reelt enlige forsørgere retskrav på sociale fordele, således at enhver fordelingspolitik til fordel for denne gruppe, der rummer mange familier med lave indtægter, nødvendigvis måtte administreres på skønsmæssig basis. Men det må på den anden side understreges, at man ikke ukritisk bør knytte retsvirkninger til ægteskab eller samliv. Det er overvejelser af denne art, der har ført til, at man i en del tilfælde har anvendt kriteriet nærmeste", men der kan også være tilfælde, hvor der kan være grund til at vælge en helt generel ordning. Jeg anser det i hvert fald for en fordel, at den sociale bistandslov, når den træder i kraft, giver enhver borger (gift, samlevende eller reelt enlig med eller uden børn) ret til vederlagsfri rådgivning hos det offentlige. Når reglerne om tvungen mægling for gifte, der vil gå fra hinanden, forhåbentlig bliver ophævet, er der herved fuld ligestilling med hensyn til de gifte og ikke-gifte pars ret til at få råd og vejledning i tilfælde af samlivsvanskeligheder, uden at det bliver nødvendigt for de papirløse par at skulle dokumentere, at der foreligger samliv. To vigtige områder, der bør nævnes i denne forbindelse, er ægtefællebeskatningen og ægtefællernes gensidige forsørgelsespligt. Hvis man fuldt ud afskaffer sambeskatningen og indfører individuel beskatning af ægtefæller, vil der automatisk blive fuld ligestilling mellem gifte og fast samlevende par. I betænkning nr. 703/ 1974 om ægtefællers beskatning er der fremsat forslag om indførelse af en ordning, der medfører, at civilstand på de fleste punkter bliver uden betydning for indkomstbeskatningen. Det fra adskillige sider fremsatte forslag om at ophæve forsørgelsespligten mellem ægtefæller indbyrdes (og kun bevare den i forhold til børn) vil også føre til ligestilling mellem de to typer samlivsforhold på et centralt og vigtigt punkt. Dette er område, hvor der i høj grad har været udveksling af ideer mellem de nordiske lande. 16 ) 16) De ved kildeskattens ikrafttræden i 1970 indførte regler om særskilt beskatning af gifte kvinders arbejdsindtægter m. v. er således nordisk arvegods". Og som følge af en af Nordisk Råd d. 19/ vedtaget rekommendation

20 Den papirløse familie 21 Det er utvivlsomt skattelovgivningen og lovgivningen på det sociale område, der på baggrund af de senere års udvikling skattestigning og rundeligere sociale ydelser er den reelle grund til meget af den kritik, der i de senere år er fremsat mod ægteskabsinstitutionen. Ved gennemgangen af lovstoffet på disse områder som er fremstillet i kapitlerne V VIII i Samliv og ægteskab" kan man f. eks. konstatere, at gifte og papirløse par stort set er juridisk eller praktisk ligestillet ved beregning af indtægtsgrænsen for boligsikring og for friplads i børnehaver, og at der er mulighed for ligestilling ved beregning af betaling for hjemmehjælp. I disse tilfælde lægger man parrets indtægter sammen. Men når det drejer sig om betaling for husmoderafløsning, om placering i sygesikringens to grupper og om fri proces lægger man ægtefællernes indtægter sammen, medens de papirløse parter behandles som selvstændige individer og derved slipper for sammenlægning af indtægter, hvilket i mange tilfælde giver dem betydelige økonomiske fordele. Man kan også konstatere, at folke- og invalidepensionister, som samlever uden at være gift, bl. a. opnår de betydelige fordele som ligger i, at hver af dem får udbetalt den højere pension, der tilkommer enlige, og at de også begge skattemæssigt stilles som om de var enlige, hvilket medfører, at det personfradrag, som skal fradrages inden skattens beregning, er langt højere end for de gifte. Der kan på denne baggrund ikke undre, at det i Folketingets bemærkninger til den d. 1/ trufne beslutning om at nedsætte et udvalg angående samordning af skatter og sociale ydelser, udtales, at der i de senere år er sket en overbelastning af indkomst og civilstand som kriterier for fordelingspolitikken. Udvalget skal i overensstemmelse hermed efter sit kommissorium bl. a. foretage en vurdering af de principielle og praktiske problemer, der knytter sig til anvendelsen af oplysninger om skatteyders/tilskudsmodtagers civilstand som kriterium for udmåling af skatter, betaling for offentlige serviceydelser og tilskud. Mens jeg på de øvrige områder, som jeg tidligere har nævnt, er har den nordiske socialpolitiske komité foranstaltet, at der i hvert af de nordiske lande foretages en undersøgelse af retsregler, der berører forsørgerbegrebet, herunder sådanne regler, som knytter en retsvirkning til, at den ene ægtefælle forsørger den anden. Der er i skrivende stund udarbejdet redegørelser for Danmark, Færøerne, Island, Norge og Sverige.

21 22 Inger Margrete Pedersen af den opfattelse, at man med fornøden fantasi og god vilje vil kunne finde løsninger, der vil være tilfredsstillende for de fleste, tror jeg, at det vil blive vanskeligt at finde frem til egnede løsninger på de problemer, som omfattes af udvalgets kommissorium. De griber ind i en række spørgsmål af meget vidtrækkende betydning, ikke mindst på fordelingspolitikkens område. I det omfang man ikke kan afskaffe civilstand som kriterium og derved fjerne forskelsbehandlingen mellem ægteparrene og de papirløse par må der være en formodning for, at der bør tilstræbes at skabe ligestilling mellem de to grupper, i hvert fald i de klare tilfælde, hvor parterne har børn sammen eller tidligere har været gift. Men heller ikke en målsætning af denne art er uden vanskeligheder. Den tidligere flere gange omtalte lovændring, der fra 1/ har sidestillet gifte og fast samlevende med hensyn til ekstra og forhøjet børnetilskud, har givet anledning til en række skarpe angreb, bl. a. hævdes den at være diskriminerende mod kvinderne.

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Børnetilskud under samlevers afsoning

Børnetilskud under samlevers afsoning Børnetilskud under samlevers afsoning Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om forhøjet og ekstra børnetilskud til en kvinde, hvis samlever udstod en straf

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

ægteskab ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 726 københavn 1974

ægteskab ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 726 københavn 1974 ægteskab 6udarbejdet af socialforskningsinstituttet ved Inger Koch-Nielsen ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 726 københavn 1974 Ægteskabsudvalgets

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag

Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag Ikke fundet grundlag for at kritisere, at Frederiksborg amt (med justitsministeriets tiltrædelse) ændrede et ægtepars børnebidragsaftale i forbindelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige.

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Indholdsoversigt: Kapitel: side nr.: 1) Baggrunden for vejledningen 2 2) Generel orientering 2-3 3)

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring« Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«op til fornyet overvejelse under hensyntagen

Læs mere