Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):"

Transkript

1 Retsudvalget L Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): 22. JANUAR 2007 FORSKNINGSAFDELING III 1. Indledning Den 6. december 2006 fremsatte justitsminister Lene Espersen forslag til ny arvelov. Lovforslaget er blevet til på baggrund af de overvejelser som et lovudvalg (Arvelovsudvalget), der blev nedsat den 22. november 2000, fremkom med i sin betænkning nr af 2006 om Revision af arvelovgivning m.v. Det skal understreges, at det fremsatte lovforslag og Arvelovsudvalgets udkast ikke er identiske. Forinden det fremsatte lovforslag kommenteres er det vigtigt at huske på hvorfor der overhovedet blev nedsat et udvalg. I kommissoriet til udvalget hedder det blandt andet: Siden arveloven blev vedtaget i 1963 er der indtrådt væsentlige ændringer i familiemønstret. Nye familiemønstre med sammenbragte børn og ugifte samlevende er i dag almindeligt accepterede og udgør en væsentlig del af det samlede antal parforhold i Danmark., betænkningen s. 13. På s. 14 hedder det videre: Ændringerne i familiemønsteret kan give grundlag for at overveje, om der er behov for at ændre arveloven for at styrke retsstillingen for den efterlevende ægtefælle og for ugifte samlevende. SANKT PEDERS STRÆDE KØBENHAVN K. TLF DIR FAX kristianfeldthusen/ REF: L100 Ny arvelov Sag: Ugifte samlevende Bedes oplyst ved henv. Det er altså ganske tydeligt de nye familiemønstre, der egentlig ikke længere er så nye endda, som er hovedårsagen til Arvelovsudvalgets betænkning samt det fremsatte lovforslag.

2 2. Problemstillingen Efter gældende ret har ugifte samlevende, også kaldet parpirløse samlevende, ikke legal arveret efter hinanden. Jeg har desværre gennem mit arbejde med arveret på Københavns Universitet samt mange års frivilligt arbejde i Københavns Retshjælp som rådgiver, oplevet personer som fejlagtigt har troet, at flere års samliv på samme bopæl udløser en legal arveret for ugifte samlevende, og bevidnet konsekvenserne af sådanne fejlagtige men forståelige antagelser. Retstilstanden i Danmark er helt utvetydig på dette punkt: Såfremt to personer hverken er gift eller i familie med hinanden, så arver de uanset hvad ikke hinanden legalt. Dette har den meget uheldige konsekvens, at såfremt den ene ugifte samlever afgår ved døden uden at have oprettet testamente, så arver afdødes forældre, subsidiært afdødes søskende, alt hvad afdøde efterlader sig. Havde det ugifte par et fællesbarn, så arver fællesbarnet i stedet det hele. I begge tilfælde er den juridiske virkelighed sjældent i overensstemmelse med det ugifte pars ønsker og behov. Hvad kan det ugifte par så gøre? Ser vi bort fra forsikringer og pensioner er den eneste løsning at oprette et testamente, hvor de gensidigt indsætter hinanden til at arve mest muligt, når den ene af dem afgår ved døden. Såfremt parret har et fællesbarn, eller førstafdøde havde børn fra f.eks. et tidligere forhold, så skal barnet altid have sin tvangsarv, hvilken efter de gældende regler udgør halvdelen af arven efter førstafdøde. Det er derfor afgørende for en sikring af den efterlevende samlever, at parret har oprettet et gensidigt testamente. Denne retstilstand er selvsagt ikke hensigtsmæssig, hvilket understreges af det store antal ugifte samlevende i Danmark. I 2006 var der således ugifte samlevende par. 1 Af disse havde hjemmeboende fællesbørn, idet fordelingen er: SIDE 2 AF 9 Antal hjemmeboende fællesbørn Samlevende par 0 barn barn børn Jf. Danmarks Statistikbank for året Tallet omfatter såvel samlevende par ( par i 2006) som samboende par ( par i 2006). Vedrørende samlevende par så er de karakteriseret ved at de har mindst ét fælles barn (i denne henseeende uanset alder) boende i hjemmet, eller de har haft den 1. januar 1990 eller den 1. januar i et senere år. Hvis der ikke længere er fællesbørn i hjemmet, skal forældrene have boet sammen ved alle senere statustidspunkter (= 1. januar hvert år). Vedrørende samboende par er de karakteriseret ved at bestå af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende.

3 3 børn børn børn og derover SIDE 3 AF 9 Samboende par kan også have børn; disse er blot ikke fællesbørn. Fordelingen for denne gruppe er: Antal særbørn Samboende par 0 barn barn børn børn børn børn og derover Det skal understreges, at Danmark Statistiks tal for henholdsvis samlevende par og samboende par alle forudsætter, at parterne er af modsat køn. 2 Der savnes så vidt ses desværre statistiske oplysninger om antallet af uregistrerede par, der er af samme køn. Af tallene kan udledes, at den samlede gruppe af ugifte personer af modsat køn er på og at de tilsammen har mindst hjemmeboende fællesbørn og særbørn. Gruppen af ugifte samlevende/samboende plus hjemmeboende fællesbørn udgør derfor i alt personer. I det følgende anvendes betegnelsen ugifte samlevende som betegnelse for alle ugifte samlevende/samboende. Arvelovsudvalget diskuterede hvorledes problemet kunne løses, og nåede frem til, at det kun var ugifte samlevende, der havde eller ventede barn, som kunne få en legal arveret, dvs. arveret efter hinanden uden at behøve at oprette testamente. Alle andre ugifte samlevende, herunder samlevende af samme køn, ville stadig være nødsaget til at oprette testamente. Som en art kompensation foreslog udvalget, at de ugifte samlevende skulle kunne oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket indebærer at et ugift par kan arve hinanden som var de ægtefæller. Selv med oprettelse af et udvidet samlevertestamente er der dog stadig forskel på at være gift og ugift, således er den efterlevende samlever ikke tvangsarving og kan stadig ikke gå i uskiftet bo, m.v.. 2 Det følger implicit af, at samlevende par er karakteriseret ved at have fællesbørn og eksplicit for samboende par, jf. at de skal være af modsat køn.

4 Udvalgets tanker var interessante, men ikke egnede til at løse problemerne for den voksende gruppe af ugifte samlevende. Endvidere forskelsbehandlede udvalget de ugifte samlevende, der ikke havde børn eller var afskåret fra at få børn med hinanden, herunder ugifte samlevende af samme køn, med de ugifte samlevende, der havde eller ventede barn. Da lovforslaget blev fremsat kom det derfor som en stor overraskelse, at enhver tanke om en legal arveret for ugifte samlevende var borte. Alt hvad der var tilbage var muligheden for at de ugifte samlevende kunne oprette et udvidet samlevertestamente. Problemet med de ugifte samlevendes legale arveret står derfor tilbage som ganske uløst, hvilket hverken er holdbart eller i overensstemmelse med målsætningerne fra år SIDE 4 AF 9 3. Løsningsforslag Indledningsvist skal det understreges, at centrale love såsom som arveloven i videst muligt omfang bør afspejle den virkelighed og det samfund, som loven tilsigter at regulere. Behovene hos en befolkningsgruppe i størrelsesordenen mennesker og som formentlig vil vokse i antal i de kommende år bør således ikke ganske overses eller tilsidesættes. Der er i øvrigt ikke tale om en egentlig homogen gruppe af personer. Således er der formentlig en gruppe af mennesker, der ønsker eller ligefrem har planlagt at blive gift en dag, men hvor døden kom dem i forkøbet, ligesom der er en gruppe af mennesker, der tidligere har været gift og af den ene eller anden grund ikke ønsker at blive det lige med det samme eller nogensinde. Det er formentlig langtfra kun yngre mennesker, der bor sammen i ugift samliv, men tillige flere og flere ældre mennesker, jf. Ældre Sagen, der i sit høringssvar anfører at det bør overvejes også at indføre legal arveret for ugifte samlevende, der ikke har fællesbarn. Endelig har vi gruppen bestående af de ugifte samlevendes hjemmeboende fællesbørn, som i 2006 udgjorde børn, hvilken desværre står i første række til at mærke konsekvenserne af, at den tilbageværende eneforsøger må gå fra hus og hjem efter at den anden forsørger er afgået ved døden og arven er havnet i de forkerte lommer. Hvad kan der så gøres ved situationen, hvilke løsningsmodeller står til rådighed? Jeg vil i det følgende foreslå to modeller, som ikke udelukker hinanden men derimod sagtens kan supplere hinanden. Model 1- Legal arveret efter 2 års ægteskabslignende samliv på fælles bopæl: Ugifte samlevende, der har boet sammen på fælles adresse i ægteskabslignende forhold i 2 år, får automatisk legal arveret efter hinanden. Vi anvender i forvejen 2-års-regler i relation til ugifte samlevere i vores lovgivning, f.eks.:

5 1. lejelovens 75, stk. 2 og 77 a om retten til at overtage en lejelejlighed ved død eller samlivsophævelse, hvortil der kræves mindst 2 års fælles husstand umiddelbart forud for dødsfaldet, jf. også betænkningen s. 153, 2. bo- og gaveafgiftslovens 1, stk. 2, litra d, samt 22, stk. 1, litra d, om at samlivet mellem to personer skal have bestået i mindst 2 år med fælles husstand umiddelbart forud for dødsfaldet eller ydelsen af den konkrete gave, jf. også betænkningen s. 153, 3. arbejdsskadesikringslovens 19, stk. 3, hvorefter retten til et overgangsbeløb forudsætter 2 års samliv i et ægteskabslignende forhold, jf. også betænkningen s. 153, 4. navnelovens 5, stk. 2, vedrørende adgangen for at en ugift samlever skal kunne benytte den anden ugifte samlevers efternavn, hvilket kræver mindst 2 års samliv, eller at det ugifte par har fælles børn under 18 år, der har eller skal have navnet som efternavn, jf. også betænkningen s. 153, 5. pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra d, hvor en samlever i visse situationer afgrænses ud fra om vedkommende havde fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig, jf. også betænkningen s SIDE 5 AF 9 Som det fremgår, er anvendelse af 2 års regler på ugifte samlevende ikke ukendt i dansk ret. Man kan formentlig med en vis ret sige, at vi i Danmark har listet en afgrænsning af ugifte parforhold ind ad bagdøren, således at en række juridiske retsvirkninger indtræder, når to personer har boet på samme bopæl i 2 år. Der bør stilles krav om, at det ugifte samliv har været ægteskabslignende for at undgå, at personer, der af andre grunde bor på samme adresse i 2 år eller mere, pludselig arver hinanden. I mangel af en sådan betingelse ville en legal arveret kunne opstå mellem personer, der har en delelejlighed eller bor sammen i et kollektiv. At forholdet skal være ægteskabslignede betyder på den anden side ikke, at det kun gælder for personer af modsat køn. 2 års reglen bør gælde for alle personer, uanset køn, blot forholdet er ægteskabs- eller registreret partnerskabslignende. 3 En sådan betingelse kender vi i forvejen fra arbejdsskadesikringslovens 19, stk. 3. I bemærkningerne til L100 anføres imidlertid: Det er desuden indgået i Justitsministeriets overvejelser, at udvalgets forslag om en legal arveret for ugifte 3 Det fremgår ligeledes af Arbejdsskadestyrelsens vejledning om erstatning ved dødsfald, 7. marts 2005, pkt at man: Ved et ægteskabslignende forhold forstås et forhold, der vil kunne føre til ægteskab eller registreret partnerskab ifølge dansk lovgivning.

6 samlevende vil kunne føre til bevismæssige tvister om, hvorvidt samlivsforholdet har været ægteskabslignende, eller om de tidsmæssige krav til samlivet er opfyldt. Efter Justitsministeriets opfattelse er det væsentligt, at arvelovens legale regler bliver så klare og enkle som muligt. Heroverfor kan det anføres, at det i forvejen har vist sig muligt at praktisere en 2 års regel i adskillige andre love, herunder i en skattelov (boafgiftsloven), der giver ugifte samlevere der opfylder betingelsen om 2 års samliv på fælles bopæl en væsentligt mindre afgift. Såfremt det overdragne er en gave er forskellen endog meget stor, nemlig fra en skat på marginalt 59 pct. til en gaveafgift på kun 15 pct. og tilmed en afgiftsfri bundgrænse på kr. Det er blandt andet på denne baggrund min opfattelse, at det vil være muligt at indføre en 2 års regel. Mod nærværende model kan det endvidere indvendes, at det desuagtet et ægteskabslignende samliv - formentlig ikke er alle som ønsker, at der indtræder en legal arveret (allerede) efter 2 år. Denne gruppe vil reelt være henvist til at oprette testamente for at undgå, at vedkommendes samlever tager arv. Hertil bemærkes at overvejelserne om indførelse af en legal arveret naturligvis må bero på en afvejning mellem på den ene side behovet for en hensigtsmæssig løsning af ugifte samlevendes arveretlige stilling set under ét og på den anden side hensynet til det enkelte individs ønsker. Det er min opfattelse, at indførelse af en legal arveret efter 2 år for ægteskabslignende forhold på trods af de eventuelle indvendinger mod denne løsning vil være både fornuftig og hensigtsmæssig. Det skal understreges, at der ikke derved er tale om indførelse af en tvangsarv for ugifte samlevende, hvorfor det står hver af parterne frit for ved testamente at råde over sin arv til fordel for andre. 2-årsreglen løser selvsagt ikke alle problemer, f.eks. hvor forholdet endnu ikke har varet 2 år, hvor alle 2 år ikke har været på fælles bopæl, m.v. En del af disse og andre usikkerhedsmomenter kan formentlig løses i praksis, men naturligvis ikke alle. Det kan derfor være velbegrundet at have et supplement til model 1, hvilken jeg forslår som model 2 nedenfor. SIDE 6 AF 9 Model 2 Samlivsblanket : Model 2, som enten kan erstatte eller supplere model 1, består i udarbejdelse af en særlig blanket ( samlivsblanket ) som ugifte samlevende kan udfylde. I blanketten skal det ugifte par sætte ét enkelt kryds, hvorefter de legalt arver hinanden ved død. Blanketten føres ind i det centrale testamentsregister. Blanketten har en række fordele; den udrydder bevisproblemer, et ugift par kan arve hinanden allerede fra dag ét og de behøver ikke at oprette testamente. Det kan indvendes mod blanketten, at de ugifte samlevende ikke har en egentlig legal arveret, idet arveretten forudsætter at de udfylder blanketten, men disse kritikere vil jeg henvise til model 1, som jo blot kan suppleres af blanketløsningen. Et andet kritikpunkt kan være, at det kan komme ud på ét om ugifte

7 samlevende skal udfylde en blanket eller oprette et testamente. Der er efter min opfattelse stor forskel på de to løsninger, således er en blanket med ét enkelt afkrydsningsfelt en særdeles hurtig og enkel fremgangsmåde, ligesom det må formodes at denne alt andet lige vil være væsentlig billigere. Det bør overvejes at udvide blanketten med et ekstra afkrydsningsfelt, hvilket i udfyldt stand giver det ugifte par samme retsstilling som et udvidet samlevertestamente, hvorved parret opnår en retsstilling, der i større grad tager højde for den situation, at det ugifte samlevende par har eller en dag får børn. Det må i givet fald overvejes, om adgangen hertil skal svare til de foreslåede betingelser for udvidet samlevertestamente, dvs. mindst 2 års samliv af ægteskabslignende karakter medmindre parret har eller venter fællesbarn. 4 Betingelserne for benyttelse af blanketten bør formentlig være de samme som vi i forvejen kender for at kunne udfærdige et testamente. Der bør efter min opfattelse ikke stilles krav om den tidsmæssige udstrækning af forholdet, men der kan sagtens stilles krav om at samlivet foregår på fælles bopæl, hvilket kan dokumenteres ved en folkeregisterattest. Eftersom blanketten eliminerer bevisvanskeligheder er der så vidt ses ikke behov for at stille krav om, at samlivet er ægteskabslignende. 5 SIDE 7 AF 9 4. Ægteskab contra ugift samliv Diskussionen om ugifte samlevendes retsstilling, herunder indførelse af en legal arveret for denne gruppe, har gennem tiden været ført på to planer. På det ene plan har diskussionen været hvilke tiltag man kunne iværksætte for at forbedre de ugiftes retsstilling og på det andet plan har diskussionen været om en forbedring af retsstillingen for ugifte samlevende ikke ville være lig med en udhuling af ægteskabet som institution. Der synes dog at være enighed om, at de ugifte samlevende står i en dårlig position, hvorfor uenigheden snarere går på, om løsningen skal være at forbedre deres retsstilling eller henvise dem til at indgå ægteskab, jf. justitsministerens kommissorium til Arvelovsudvalget, betænkningen s. 14: For den efterlevende ægtefælle eller samlever kan pligten til at skifte efter omstændighederne medføre betydelige økonomiske vanskeligheder, f.eks. hvis en væsentlig del af boet består af friværdi i en ejerbolig. 4 Det er så vidt ses ikke diskuteret hvilken betydning om nogen det skal have, at en eller begge parter i forvejen har eller efterfølgende får særbørn. 5 Dette kan dog overvejes vedrørende den udvidede samleverarv, såfremt en sådan tillige indføres i samlivsblanketten.

8 Hertil kommer, at ugifte samlevende ifølge det af justitsministeren udarbejdede kommissorium til Arvelovsudvalget i dag er almindeligt accepterede og udgør en væsentlig del af det samlede antal parforhold i Danmark. 6 Tiden synes nu at være inde til at erkende, at en befolkningsgruppe på i øjeblikket ca mennesker på kortere eller længere sigt formentlig har truffet deres valg vedrørende ægteskab, og at vi står overfor en udvikling af det danske samfund. Vi har før inden for familie- og arveretten stået overfor tilsvarende udviklingstrin, for eksempel hvorledes vi skulle behandle uægte børn i arveretlig henseende. Det har ofte taget tid førend lovgivningen har indhentet samfundsudviklingen, og det må erkendes at ikke kun den eksisterende men tillige den foreslåede arvelovgivning, er langt fra realiteterne i dagens Danmark. Konsekvenserne af at se bort fra den store gruppe af ugifte samlevende vil være meget betydelige og forbundet med alvorlige økonomiske konsekvenser for den længstlevende samlever. Dette gælder såvel i forhold med og uden (fælles)børn. Indførelse af en legal arveret for ugifte samlevende er i øvrigt på ingen måde ensbetydende med en ligestilling med ægtefæller, idet sidstnævnte i arvemæssig henseende har en lang række fordele, herunder: tvangsarveret, adgang til at sidde i uskiftet bo, minimumsarv på kr. (ifølge lovforslaget), udtagelses- og udløsningsret vedrørende aktiver i dødsboet, m.v. Ved indførelse af en legal arveret vil en ugift samlever i arvemæssig henseende blive placeret på en tredjeplads, hvor ægtefællen i arvemæssig henseende indtager førstepladsen og livsarvingerne andenpladsen. Som det er nu hører ugifte samlevende imidlertid til kredsen af kusiner/fætre samt ubeslægtede, fælles for hvem er antagelsen om en så fjern relation til afdøde, at en legal arveret ikke kan komme på tale, eftersom dette anses for at være udtryk for det altovervejende ønske hos afdøde. SIDE 8 AF 9 6. Konklusion Henset til at det eksisterende lovforslag ikke tager højde for omkring ugifte samlevendes legale arveret, hvilket tillige berører over hjemmeboende fællesbørn, stilles der i notatet forslag om indførelse af to modeller, der dog også kan indføres enkeltvist: 6 Justitsministerens formuleringer i kommissoriet til Arvelovsudvalget passer mindre godt sammen med det nu af Justitsministeriet anførte i bemærkningerne til lovforslaget, s. 79f.: Efter Justitsministeriets opfattelse er der således meget, der taler for, at det valg, som samlevende par træffer ved ikke at gifte sig, naturligt må have som konsekvens, at de ikke hverken helt eller delvist omfattes af regler om legal arv på samme måde som for ægtefæller.

9 Model 1: Legal arveret for ugifte samlevende efter 2 års ægteskabslignende samliv på fælles bopæl, og/eller Model 2: Legal arveret for ugifte samlevende, der bor på fælles bopæl og som afkrydser en samlivsblanket. SIDE 9 AF 9 Baggrunden for 2 års reglen og/eller samlivsblanketten er for det første at løse den eksisterende problemstilling med manglende legal arveret for ugifte samlevende, og for det andet at gøre dette på en enkel, smidig og økonomisk fornuftig vis. Indførelse af en legal arveret for ugifte samlevende vil løse et stort og aktuelt problem, der har alvorlige økonomiske konsekvenser for den længstlevende samlever samt deres eventuelle børn. Der er ikke tale om en udhuling af ægteskabet eller en ligestilling af ugifte samlevende med ægtefæller. Ægteskab giver en lang række arvemæssige fordele, hvoraf blandt andet kan nævnes tvangsarveret, adgang til at sidde i uskiftet bo, minimums-arv på kr. (ifølge forslaget), udtagelses- og udløsningsret vedrørende aktiver i dødsboet, m.v. Der vil givet været samlevende, som tillige har andre ønsker og tilstræber mere skræddersyede løsninger, hvilke behov de altid ligesom ægtefæller i vidt omfang gør det kan få dækket ved udfærdigelse af et testamente. Endelig vil ovenanførte forslag til løsningsmodeller naturligvis give anledning til, at en række problemstillinger skal løses, idet de ovenfor beskrevne modeller tilsigter at løse de store grundlæggende problemer. Såfremt Retsudvalget måtte have spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger m.v. står jeg naturligvis til rådighed. Venlig hilsen Rasmus Kristian Feldthusen Lektor, cand. jur., Ph.D.

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren Lene Espersen]

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren Lene Espersen] Retsudvalget L 100 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast (Yderligere ændringsforslag fra justitsministeren) Betænkning

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn.

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn. Tallene bag afsnit 3. Undersøgelsens væsentligste resultater Tabel 1. Samtlige testamentshenvendelser fordelt efter civilstand Antal Personer Antal henvendelser, hvor respondenten er gift 1.088 2.113 Antal

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 235 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 235 Offentligt 5.1.1. Længstlevendes mulighed for at sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbørn...13 5.1.2. Underretning om udlevering til uskiftet bo..13 5.1.3.

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 100 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til arvelov [af justitsministeren (Lene

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Retsudvalget L 100 - Bilag 15 Offentligt

Retsudvalget L 100 - Bilag 15 Offentligt Retsudvalget L 100 - Bilag 15 Offentligt Lovafdelingen Dato: 2. maj 2007 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2005-775-0002 Dok.: IHT40460 Forslag til Arvelov (L 100) Æ n d r i n g s f o r s l a g Af justitsministeren,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere