Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):"

Transkript

1 Retsudvalget L Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): 22. JANUAR 2007 FORSKNINGSAFDELING III 1. Indledning Den 6. december 2006 fremsatte justitsminister Lene Espersen forslag til ny arvelov. Lovforslaget er blevet til på baggrund af de overvejelser som et lovudvalg (Arvelovsudvalget), der blev nedsat den 22. november 2000, fremkom med i sin betænkning nr af 2006 om Revision af arvelovgivning m.v. Det skal understreges, at det fremsatte lovforslag og Arvelovsudvalgets udkast ikke er identiske. Forinden det fremsatte lovforslag kommenteres er det vigtigt at huske på hvorfor der overhovedet blev nedsat et udvalg. I kommissoriet til udvalget hedder det blandt andet: Siden arveloven blev vedtaget i 1963 er der indtrådt væsentlige ændringer i familiemønstret. Nye familiemønstre med sammenbragte børn og ugifte samlevende er i dag almindeligt accepterede og udgør en væsentlig del af det samlede antal parforhold i Danmark., betænkningen s. 13. På s. 14 hedder det videre: Ændringerne i familiemønsteret kan give grundlag for at overveje, om der er behov for at ændre arveloven for at styrke retsstillingen for den efterlevende ægtefælle og for ugifte samlevende. SANKT PEDERS STRÆDE KØBENHAVN K. TLF DIR FAX kristianfeldthusen/ REF: L100 Ny arvelov Sag: Ugifte samlevende Bedes oplyst ved henv. Det er altså ganske tydeligt de nye familiemønstre, der egentlig ikke længere er så nye endda, som er hovedårsagen til Arvelovsudvalgets betænkning samt det fremsatte lovforslag.

2 2. Problemstillingen Efter gældende ret har ugifte samlevende, også kaldet parpirløse samlevende, ikke legal arveret efter hinanden. Jeg har desværre gennem mit arbejde med arveret på Københavns Universitet samt mange års frivilligt arbejde i Københavns Retshjælp som rådgiver, oplevet personer som fejlagtigt har troet, at flere års samliv på samme bopæl udløser en legal arveret for ugifte samlevende, og bevidnet konsekvenserne af sådanne fejlagtige men forståelige antagelser. Retstilstanden i Danmark er helt utvetydig på dette punkt: Såfremt to personer hverken er gift eller i familie med hinanden, så arver de uanset hvad ikke hinanden legalt. Dette har den meget uheldige konsekvens, at såfremt den ene ugifte samlever afgår ved døden uden at have oprettet testamente, så arver afdødes forældre, subsidiært afdødes søskende, alt hvad afdøde efterlader sig. Havde det ugifte par et fællesbarn, så arver fællesbarnet i stedet det hele. I begge tilfælde er den juridiske virkelighed sjældent i overensstemmelse med det ugifte pars ønsker og behov. Hvad kan det ugifte par så gøre? Ser vi bort fra forsikringer og pensioner er den eneste løsning at oprette et testamente, hvor de gensidigt indsætter hinanden til at arve mest muligt, når den ene af dem afgår ved døden. Såfremt parret har et fællesbarn, eller førstafdøde havde børn fra f.eks. et tidligere forhold, så skal barnet altid have sin tvangsarv, hvilken efter de gældende regler udgør halvdelen af arven efter førstafdøde. Det er derfor afgørende for en sikring af den efterlevende samlever, at parret har oprettet et gensidigt testamente. Denne retstilstand er selvsagt ikke hensigtsmæssig, hvilket understreges af det store antal ugifte samlevende i Danmark. I 2006 var der således ugifte samlevende par. 1 Af disse havde hjemmeboende fællesbørn, idet fordelingen er: SIDE 2 AF 9 Antal hjemmeboende fællesbørn Samlevende par 0 barn barn børn Jf. Danmarks Statistikbank for året Tallet omfatter såvel samlevende par ( par i 2006) som samboende par ( par i 2006). Vedrørende samlevende par så er de karakteriseret ved at de har mindst ét fælles barn (i denne henseeende uanset alder) boende i hjemmet, eller de har haft den 1. januar 1990 eller den 1. januar i et senere år. Hvis der ikke længere er fællesbørn i hjemmet, skal forældrene have boet sammen ved alle senere statustidspunkter (= 1. januar hvert år). Vedrørende samboende par er de karakteriseret ved at bestå af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende.

3 3 børn børn børn og derover SIDE 3 AF 9 Samboende par kan også have børn; disse er blot ikke fællesbørn. Fordelingen for denne gruppe er: Antal særbørn Samboende par 0 barn barn børn børn børn børn og derover Det skal understreges, at Danmark Statistiks tal for henholdsvis samlevende par og samboende par alle forudsætter, at parterne er af modsat køn. 2 Der savnes så vidt ses desværre statistiske oplysninger om antallet af uregistrerede par, der er af samme køn. Af tallene kan udledes, at den samlede gruppe af ugifte personer af modsat køn er på og at de tilsammen har mindst hjemmeboende fællesbørn og særbørn. Gruppen af ugifte samlevende/samboende plus hjemmeboende fællesbørn udgør derfor i alt personer. I det følgende anvendes betegnelsen ugifte samlevende som betegnelse for alle ugifte samlevende/samboende. Arvelovsudvalget diskuterede hvorledes problemet kunne løses, og nåede frem til, at det kun var ugifte samlevende, der havde eller ventede barn, som kunne få en legal arveret, dvs. arveret efter hinanden uden at behøve at oprette testamente. Alle andre ugifte samlevende, herunder samlevende af samme køn, ville stadig være nødsaget til at oprette testamente. Som en art kompensation foreslog udvalget, at de ugifte samlevende skulle kunne oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket indebærer at et ugift par kan arve hinanden som var de ægtefæller. Selv med oprettelse af et udvidet samlevertestamente er der dog stadig forskel på at være gift og ugift, således er den efterlevende samlever ikke tvangsarving og kan stadig ikke gå i uskiftet bo, m.v.. 2 Det følger implicit af, at samlevende par er karakteriseret ved at have fællesbørn og eksplicit for samboende par, jf. at de skal være af modsat køn.

4 Udvalgets tanker var interessante, men ikke egnede til at løse problemerne for den voksende gruppe af ugifte samlevende. Endvidere forskelsbehandlede udvalget de ugifte samlevende, der ikke havde børn eller var afskåret fra at få børn med hinanden, herunder ugifte samlevende af samme køn, med de ugifte samlevende, der havde eller ventede barn. Da lovforslaget blev fremsat kom det derfor som en stor overraskelse, at enhver tanke om en legal arveret for ugifte samlevende var borte. Alt hvad der var tilbage var muligheden for at de ugifte samlevende kunne oprette et udvidet samlevertestamente. Problemet med de ugifte samlevendes legale arveret står derfor tilbage som ganske uløst, hvilket hverken er holdbart eller i overensstemmelse med målsætningerne fra år SIDE 4 AF 9 3. Løsningsforslag Indledningsvist skal det understreges, at centrale love såsom som arveloven i videst muligt omfang bør afspejle den virkelighed og det samfund, som loven tilsigter at regulere. Behovene hos en befolkningsgruppe i størrelsesordenen mennesker og som formentlig vil vokse i antal i de kommende år bør således ikke ganske overses eller tilsidesættes. Der er i øvrigt ikke tale om en egentlig homogen gruppe af personer. Således er der formentlig en gruppe af mennesker, der ønsker eller ligefrem har planlagt at blive gift en dag, men hvor døden kom dem i forkøbet, ligesom der er en gruppe af mennesker, der tidligere har været gift og af den ene eller anden grund ikke ønsker at blive det lige med det samme eller nogensinde. Det er formentlig langtfra kun yngre mennesker, der bor sammen i ugift samliv, men tillige flere og flere ældre mennesker, jf. Ældre Sagen, der i sit høringssvar anfører at det bør overvejes også at indføre legal arveret for ugifte samlevende, der ikke har fællesbarn. Endelig har vi gruppen bestående af de ugifte samlevendes hjemmeboende fællesbørn, som i 2006 udgjorde børn, hvilken desværre står i første række til at mærke konsekvenserne af, at den tilbageværende eneforsøger må gå fra hus og hjem efter at den anden forsørger er afgået ved døden og arven er havnet i de forkerte lommer. Hvad kan der så gøres ved situationen, hvilke løsningsmodeller står til rådighed? Jeg vil i det følgende foreslå to modeller, som ikke udelukker hinanden men derimod sagtens kan supplere hinanden. Model 1- Legal arveret efter 2 års ægteskabslignende samliv på fælles bopæl: Ugifte samlevende, der har boet sammen på fælles adresse i ægteskabslignende forhold i 2 år, får automatisk legal arveret efter hinanden. Vi anvender i forvejen 2-års-regler i relation til ugifte samlevere i vores lovgivning, f.eks.:

5 1. lejelovens 75, stk. 2 og 77 a om retten til at overtage en lejelejlighed ved død eller samlivsophævelse, hvortil der kræves mindst 2 års fælles husstand umiddelbart forud for dødsfaldet, jf. også betænkningen s. 153, 2. bo- og gaveafgiftslovens 1, stk. 2, litra d, samt 22, stk. 1, litra d, om at samlivet mellem to personer skal have bestået i mindst 2 år med fælles husstand umiddelbart forud for dødsfaldet eller ydelsen af den konkrete gave, jf. også betænkningen s. 153, 3. arbejdsskadesikringslovens 19, stk. 3, hvorefter retten til et overgangsbeløb forudsætter 2 års samliv i et ægteskabslignende forhold, jf. også betænkningen s. 153, 4. navnelovens 5, stk. 2, vedrørende adgangen for at en ugift samlever skal kunne benytte den anden ugifte samlevers efternavn, hvilket kræver mindst 2 års samliv, eller at det ugifte par har fælles børn under 18 år, der har eller skal have navnet som efternavn, jf. også betænkningen s. 153, 5. pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra d, hvor en samlever i visse situationer afgrænses ud fra om vedkommende havde fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig, jf. også betænkningen s SIDE 5 AF 9 Som det fremgår, er anvendelse af 2 års regler på ugifte samlevende ikke ukendt i dansk ret. Man kan formentlig med en vis ret sige, at vi i Danmark har listet en afgrænsning af ugifte parforhold ind ad bagdøren, således at en række juridiske retsvirkninger indtræder, når to personer har boet på samme bopæl i 2 år. Der bør stilles krav om, at det ugifte samliv har været ægteskabslignende for at undgå, at personer, der af andre grunde bor på samme adresse i 2 år eller mere, pludselig arver hinanden. I mangel af en sådan betingelse ville en legal arveret kunne opstå mellem personer, der har en delelejlighed eller bor sammen i et kollektiv. At forholdet skal være ægteskabslignede betyder på den anden side ikke, at det kun gælder for personer af modsat køn. 2 års reglen bør gælde for alle personer, uanset køn, blot forholdet er ægteskabs- eller registreret partnerskabslignende. 3 En sådan betingelse kender vi i forvejen fra arbejdsskadesikringslovens 19, stk. 3. I bemærkningerne til L100 anføres imidlertid: Det er desuden indgået i Justitsministeriets overvejelser, at udvalgets forslag om en legal arveret for ugifte 3 Det fremgår ligeledes af Arbejdsskadestyrelsens vejledning om erstatning ved dødsfald, 7. marts 2005, pkt at man: Ved et ægteskabslignende forhold forstås et forhold, der vil kunne føre til ægteskab eller registreret partnerskab ifølge dansk lovgivning.

6 samlevende vil kunne føre til bevismæssige tvister om, hvorvidt samlivsforholdet har været ægteskabslignende, eller om de tidsmæssige krav til samlivet er opfyldt. Efter Justitsministeriets opfattelse er det væsentligt, at arvelovens legale regler bliver så klare og enkle som muligt. Heroverfor kan det anføres, at det i forvejen har vist sig muligt at praktisere en 2 års regel i adskillige andre love, herunder i en skattelov (boafgiftsloven), der giver ugifte samlevere der opfylder betingelsen om 2 års samliv på fælles bopæl en væsentligt mindre afgift. Såfremt det overdragne er en gave er forskellen endog meget stor, nemlig fra en skat på marginalt 59 pct. til en gaveafgift på kun 15 pct. og tilmed en afgiftsfri bundgrænse på kr. Det er blandt andet på denne baggrund min opfattelse, at det vil være muligt at indføre en 2 års regel. Mod nærværende model kan det endvidere indvendes, at det desuagtet et ægteskabslignende samliv - formentlig ikke er alle som ønsker, at der indtræder en legal arveret (allerede) efter 2 år. Denne gruppe vil reelt være henvist til at oprette testamente for at undgå, at vedkommendes samlever tager arv. Hertil bemærkes at overvejelserne om indførelse af en legal arveret naturligvis må bero på en afvejning mellem på den ene side behovet for en hensigtsmæssig løsning af ugifte samlevendes arveretlige stilling set under ét og på den anden side hensynet til det enkelte individs ønsker. Det er min opfattelse, at indførelse af en legal arveret efter 2 år for ægteskabslignende forhold på trods af de eventuelle indvendinger mod denne løsning vil være både fornuftig og hensigtsmæssig. Det skal understreges, at der ikke derved er tale om indførelse af en tvangsarv for ugifte samlevende, hvorfor det står hver af parterne frit for ved testamente at råde over sin arv til fordel for andre. 2-årsreglen løser selvsagt ikke alle problemer, f.eks. hvor forholdet endnu ikke har varet 2 år, hvor alle 2 år ikke har været på fælles bopæl, m.v. En del af disse og andre usikkerhedsmomenter kan formentlig løses i praksis, men naturligvis ikke alle. Det kan derfor være velbegrundet at have et supplement til model 1, hvilken jeg forslår som model 2 nedenfor. SIDE 6 AF 9 Model 2 Samlivsblanket : Model 2, som enten kan erstatte eller supplere model 1, består i udarbejdelse af en særlig blanket ( samlivsblanket ) som ugifte samlevende kan udfylde. I blanketten skal det ugifte par sætte ét enkelt kryds, hvorefter de legalt arver hinanden ved død. Blanketten føres ind i det centrale testamentsregister. Blanketten har en række fordele; den udrydder bevisproblemer, et ugift par kan arve hinanden allerede fra dag ét og de behøver ikke at oprette testamente. Det kan indvendes mod blanketten, at de ugifte samlevende ikke har en egentlig legal arveret, idet arveretten forudsætter at de udfylder blanketten, men disse kritikere vil jeg henvise til model 1, som jo blot kan suppleres af blanketløsningen. Et andet kritikpunkt kan være, at det kan komme ud på ét om ugifte

7 samlevende skal udfylde en blanket eller oprette et testamente. Der er efter min opfattelse stor forskel på de to løsninger, således er en blanket med ét enkelt afkrydsningsfelt en særdeles hurtig og enkel fremgangsmåde, ligesom det må formodes at denne alt andet lige vil være væsentlig billigere. Det bør overvejes at udvide blanketten med et ekstra afkrydsningsfelt, hvilket i udfyldt stand giver det ugifte par samme retsstilling som et udvidet samlevertestamente, hvorved parret opnår en retsstilling, der i større grad tager højde for den situation, at det ugifte samlevende par har eller en dag får børn. Det må i givet fald overvejes, om adgangen hertil skal svare til de foreslåede betingelser for udvidet samlevertestamente, dvs. mindst 2 års samliv af ægteskabslignende karakter medmindre parret har eller venter fællesbarn. 4 Betingelserne for benyttelse af blanketten bør formentlig være de samme som vi i forvejen kender for at kunne udfærdige et testamente. Der bør efter min opfattelse ikke stilles krav om den tidsmæssige udstrækning af forholdet, men der kan sagtens stilles krav om at samlivet foregår på fælles bopæl, hvilket kan dokumenteres ved en folkeregisterattest. Eftersom blanketten eliminerer bevisvanskeligheder er der så vidt ses ikke behov for at stille krav om, at samlivet er ægteskabslignende. 5 SIDE 7 AF 9 4. Ægteskab contra ugift samliv Diskussionen om ugifte samlevendes retsstilling, herunder indførelse af en legal arveret for denne gruppe, har gennem tiden været ført på to planer. På det ene plan har diskussionen været hvilke tiltag man kunne iværksætte for at forbedre de ugiftes retsstilling og på det andet plan har diskussionen været om en forbedring af retsstillingen for ugifte samlevende ikke ville være lig med en udhuling af ægteskabet som institution. Der synes dog at være enighed om, at de ugifte samlevende står i en dårlig position, hvorfor uenigheden snarere går på, om løsningen skal være at forbedre deres retsstilling eller henvise dem til at indgå ægteskab, jf. justitsministerens kommissorium til Arvelovsudvalget, betænkningen s. 14: For den efterlevende ægtefælle eller samlever kan pligten til at skifte efter omstændighederne medføre betydelige økonomiske vanskeligheder, f.eks. hvis en væsentlig del af boet består af friværdi i en ejerbolig. 4 Det er så vidt ses ikke diskuteret hvilken betydning om nogen det skal have, at en eller begge parter i forvejen har eller efterfølgende får særbørn. 5 Dette kan dog overvejes vedrørende den udvidede samleverarv, såfremt en sådan tillige indføres i samlivsblanketten.

8 Hertil kommer, at ugifte samlevende ifølge det af justitsministeren udarbejdede kommissorium til Arvelovsudvalget i dag er almindeligt accepterede og udgør en væsentlig del af det samlede antal parforhold i Danmark. 6 Tiden synes nu at være inde til at erkende, at en befolkningsgruppe på i øjeblikket ca mennesker på kortere eller længere sigt formentlig har truffet deres valg vedrørende ægteskab, og at vi står overfor en udvikling af det danske samfund. Vi har før inden for familie- og arveretten stået overfor tilsvarende udviklingstrin, for eksempel hvorledes vi skulle behandle uægte børn i arveretlig henseende. Det har ofte taget tid førend lovgivningen har indhentet samfundsudviklingen, og det må erkendes at ikke kun den eksisterende men tillige den foreslåede arvelovgivning, er langt fra realiteterne i dagens Danmark. Konsekvenserne af at se bort fra den store gruppe af ugifte samlevende vil være meget betydelige og forbundet med alvorlige økonomiske konsekvenser for den længstlevende samlever. Dette gælder såvel i forhold med og uden (fælles)børn. Indførelse af en legal arveret for ugifte samlevende er i øvrigt på ingen måde ensbetydende med en ligestilling med ægtefæller, idet sidstnævnte i arvemæssig henseende har en lang række fordele, herunder: tvangsarveret, adgang til at sidde i uskiftet bo, minimumsarv på kr. (ifølge lovforslaget), udtagelses- og udløsningsret vedrørende aktiver i dødsboet, m.v. Ved indførelse af en legal arveret vil en ugift samlever i arvemæssig henseende blive placeret på en tredjeplads, hvor ægtefællen i arvemæssig henseende indtager førstepladsen og livsarvingerne andenpladsen. Som det er nu hører ugifte samlevende imidlertid til kredsen af kusiner/fætre samt ubeslægtede, fælles for hvem er antagelsen om en så fjern relation til afdøde, at en legal arveret ikke kan komme på tale, eftersom dette anses for at være udtryk for det altovervejende ønske hos afdøde. SIDE 8 AF 9 6. Konklusion Henset til at det eksisterende lovforslag ikke tager højde for omkring ugifte samlevendes legale arveret, hvilket tillige berører over hjemmeboende fællesbørn, stilles der i notatet forslag om indførelse af to modeller, der dog også kan indføres enkeltvist: 6 Justitsministerens formuleringer i kommissoriet til Arvelovsudvalget passer mindre godt sammen med det nu af Justitsministeriet anførte i bemærkningerne til lovforslaget, s. 79f.: Efter Justitsministeriets opfattelse er der således meget, der taler for, at det valg, som samlevende par træffer ved ikke at gifte sig, naturligt må have som konsekvens, at de ikke hverken helt eller delvist omfattes af regler om legal arv på samme måde som for ægtefæller.

9 Model 1: Legal arveret for ugifte samlevende efter 2 års ægteskabslignende samliv på fælles bopæl, og/eller Model 2: Legal arveret for ugifte samlevende, der bor på fælles bopæl og som afkrydser en samlivsblanket. SIDE 9 AF 9 Baggrunden for 2 års reglen og/eller samlivsblanketten er for det første at løse den eksisterende problemstilling med manglende legal arveret for ugifte samlevende, og for det andet at gøre dette på en enkel, smidig og økonomisk fornuftig vis. Indførelse af en legal arveret for ugifte samlevende vil løse et stort og aktuelt problem, der har alvorlige økonomiske konsekvenser for den længstlevende samlever samt deres eventuelle børn. Der er ikke tale om en udhuling af ægteskabet eller en ligestilling af ugifte samlevende med ægtefæller. Ægteskab giver en lang række arvemæssige fordele, hvoraf blandt andet kan nævnes tvangsarveret, adgang til at sidde i uskiftet bo, minimums-arv på kr. (ifølge forslaget), udtagelses- og udløsningsret vedrørende aktiver i dødsboet, m.v. Der vil givet været samlevende, som tillige har andre ønsker og tilstræber mere skræddersyede løsninger, hvilke behov de altid ligesom ægtefæller i vidt omfang gør det kan få dækket ved udfærdigelse af et testamente. Endelig vil ovenanførte forslag til løsningsmodeller naturligvis give anledning til, at en række problemstillinger skal løses, idet de ovenfor beskrevne modeller tilsigter at løse de store grundlæggende problemer. Såfremt Retsudvalget måtte have spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger m.v. står jeg naturligvis til rådighed. Venlig hilsen Rasmus Kristian Feldthusen Lektor, cand. jur., Ph.D.

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere