Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket"

Transkript

1 DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008 træder en ny arvelov i kraft. Loven erstat ter den nugældende arvelov fra 1964 og er fremsat på bag grund af en betænkning fra Arvelovsudvalget, der havde fået til opgave at komme med forslag til, hvordan arve loven kan tilpasses de ændrede familiestrukturer, og hvordan generationsskifter fremover lettere kan gennemføres. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket Efter den nye arvelov bliver mulighe derne for at tilrettelægge og gennemføre et generationsskifte væ- Fortsætter på næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Fortsat fra forsiden sentligt forbedret. Som et middel hertil har det været nødvendigt at begrænse børnenes og ægtefællens tvangsarv, så arveladeren ved testamente i højere grad end i dag frit kan bestemme, hvad der skal ske med formuen, når arveladeren afgår ved døden. Tvangsarven afskaffes dog ikke helt, så uanset hvad arveladeren har bestemt i sit testamente, har arveladerens børn og ægtefælle fortsat krav på en andel af formuen. Tvangsarven i dag og efter den nye arvelov Arvingernes tvangsarv beregnes i dag ligesom efter den nye arvelov som en brøkdel af den såkaldte "legale arv". Den legale arv er en betegnelse for, hvad ægtefællen og børnene arver, hvis arveladeren ikke har oprettet testamente. I dag arver ægtefællen "legalt" 1/3 af formuen efter arveladeren, mens børnene samlet arver 2/3. Efter den nye arvelov ændres disse brøker, så ægtefællens legale arv øges til 1/2, mens børnenes tilsvarende reduceres til 1/2. Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Hvis en arvelader således ønsker at begrænse et eller flere af sine børns arv til kr., kræves det, at dette eksplicit anføres i testamentet. Det fremgår ikke tydeligt af lovens forarbejder, om det under henvisning til reglen bliver muligt at begrænse et barns arv til eksempelvis kr., hvis dette beløb er lavere end 1/4 af barnets legale arv. Om dette vil være tilfældet, er således et åbent spørgsmål, indtil domstolene har truffet endelig afgørelse i en sag herom. Eksempel Hvis en arvelader i dag efterlader sig ægtefælle og to børn, så arver ægtefællen i dag legalt 1/3 af formuen, mens den øvrige andel på 2/3 deles mellem børnene, så børnene hver arver 1/3. Efter de gældende tvangsarveregler kan arven til ægtefællen forøges til 2/3, fordi børnene kun har krav på 1/2 af deres samlede legale arv på 2/3. Efter de gældende tvangsarveregler kan ægtefællens og børnenes arv reduceres til halvdelen af deres legale arv. Efter den nye arvelov bliver dette ændret, så arven kan reduceres til 1/4 af den legale arv. Ægtefællens arveret styrket Efter den nye arvelov vil ægtefællen legalt arve 1/2 af formuen efter arveladeren, mens børnene arver den resterende halvdel. Endvidere vil arven efter den nye arvelov beløbsmæssigt kunne begrænses, så en arvelader med virkning for større boer altid kan bestemme, at et barns arv ikke skal overstige kr., uanset om barnet derved måtte modtage mindre end 1/4 af sin legale arv. Denne beløbsmæssige begrænsning gælder imidlertid kun for børnenes arv og ikke den efterlevende ægtefælles arv, der aldrig kan begrænses til mindre end 1/4 af arveladerens formue, hvis arveladeren ikke efterlader sig børn, eller til 1/8, hvis arveladeren efterlader sig børn. Den nye regel vil ikke slå igennem i forhold til testamenter, der er oprettet før ikrafttrædelsen af den nye arvelov, hvor det eksempelvis bestemmes, at et barn alene skal arve "sin tvangsarv efter den til enhver tid gældende arvelov". Ved en anvendelse af de kommende tvangsarveregler vil ægtefællens arv således kunne forøges til 7/8, da børnene kun har krav på 1/4 af deres legale arv på 1/2 eller i alt 1/8 af formuen efter arveladeren. Hvis arveladeren og dennes ægtefælle samtidig med op ret telsen af testamentet opretter ægtepagt om så kaldt "ægtefællebegunstigende skilsmissesæreje", vil arven til børnene helt kunne begrænses til 1/32, så ægte fællen i alt modtager 31/32 af fællesboet. Omvendt vil ægtefællens arv også kunne begrænses til 1/8, da ægtefællen ligesom børnene kun har krav på 1/4 af sin legale arv på halvdelen af arveladerens formue. 42

3 Eksempel Hvis arveladeren efterlader sig en formue på 100 mio. kr. i form af en virksomhed, som arveladeren ønsker udlagt til et bestemt barn, har ægtefællen krav på mindst 12,5 mio. kr., mens det barn, virksomheden ikke ønskes udlagt til, har krav på 1,0 mio. kr. Den resterende del af formuen på 86,5 mio. kr. kan derefter udlægges til det barn, der skal drive virksomheden videre. Indførelse af udløsningret for livsarvinger I forlængelse af de ændrede tvangsarveregler er der i den nye arvelov indført regler om udløsningsret for livsarvinger. De nye regler om udløsning angår navnlig den situation, at boets midler består af et større aktiv eksempelvis en erhvervsvirksomhed, som arveladeren ønsker, en bestemt arving skal udtage. Hvis værdien af et enkelt af boets aktiver er så høj, at det ikke kan udlægges til en bestemt arving, uden at de øvrige arvingers ret til tvangsarv derved tilside-

4 sættes, må aktivet i dag sælges, og provenuet udbetales til arvingerne. Efter den nye arvelov bliver det muligt for arveladeren at bestemme, at den arving, som virksomheden ønskes udlagt til, skal kunne udløse de øvrige arvinger, så de i stedet får udlagt en del af deres arv ved en kontant betaling fra den begunstigede arving. Eksempel Hvis en arvelader med 3 børn uden ægtefælle efterlader sig en formue bestående af en erhvervsvirksomhed til en værdi af 5,5 mio. kr. og øvrige aktiver til ca kr., vil hvert af børnene legalt skulle arve 1/3 af formuen eller i alt 2,0 mio. kr. hver. Denne legale arv vil for hvert af børnene kunne begrænses til 1/4 eller i alt kr. Hvis virksomheden ønskes udlagt til et af børnene, vil de to forbigåede arvinger hver "mangle" kr. Efter den nye arvelov vil arveladeren i denne situation kunne bestemme, at det ene barn skal have virksomheden mod kontant at betale sine søskende hver kr. Ugifte samlevende får mulighed for at oprette et "udvidet samlevertestamente" Som følge af det store antal ugifte samlevere overvejede Arvelovsudvalget at indføre en almindelig arveret for samlevende par, så de automatisk kom til at arve hinanden, hvis de havde været samlevende i en længere periode, eller hvis de havde et eller flere fællesbørn. Disse overvejelser har imidlertid ikke udmøntet sig i den nye arvelov, hvor samlevende som i dag fortsat bliver nødt til at oprette testamente, hvis de skal arve hinanden. Dog styrkes samlevernes arveret efter den nye arvelov, der i et vist omfang giver samlevende par mulighed for ved et "udvidet samlevertestamente" at blive ligestillet med ægtefæller. de i dag ligesom efter den nye arvelov ved testamente kan bestemme, at den længstlevende samlever skal arve hele formuen efter den førstafdøde samlever. Hvis de derimod har et eller flere børn sammen, har børnene i dag altid krav på halvdelen af den afdøde samlevers formue, mens den resterende halvdel kan tillægges den længstlevende samlever. Ved den nye arvelovs bestemmelser om det udvidede samlevertestamente vil samlevende par med børn fra den 1. januar 2008 ved testamente kunne bestemme, at samleveren på samme måde som en ægtefælle skal arve 7/8 af formuen efter den førstafdøde, mens barnet eller børnene alene skal have 1/8 af førstafdødes samlevers formue. Som betingelse for oprettelse af et udvidet samlevertestamente kræves det imidlertid, at opretterne ved den enes død havde fælles bopæl og havde levet sammen de foregående to år eller havde/ventede et fælles barn. Få ændringer af reglerne om uskiftet bo Måske lidt overraskende indeholder den nye arvelov kun få ændringer af reglerne om den efterlevende ægtefælles adgang til at overtage boet efter førstafdøde til hensidden i uskiftet bo. Som tidligere har den efterlevende ægtefælle efter den nye arvelov alene ret til at hensidde i uskiftet bo med fællesbørn, og førstafdødes særbørn kan således kræve deres arv udbetalt ved førstafdødes død, men særbørnenes arvelod kan som anført ved en ændring af tvangsarvereglerne være væsentligt begrænset. Overgangsregler for uskiftede boer etableret før den nye arvelov For uskiftede boer, der er etableret før ikrafttrædelsen af den nye arvelov, vil den nugældende arvelovs arve- Reglerne om det udvidede samlevertestamente har ingen betydning for samlevere, der ikke har børn, idet Fortsætter på næste side 64

5 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Fortsat fra side 4 regler fortsat være gældende for halvdelen af boet, som den længstlevende som tidligere ikke kan råde over ved testamente. Hvis den længstlevende således vælger at skifte i le vende live efter ikrafttrædelsen af den nye arvelov, vil længst levende som hidtil alene arve 1/3 af boet efter først afdøde. Omvendt vil de nye arveregler gælde for den længstlevende, og vedkommendes muligheder for at disponere ved testamente over halvdelen af det uskiftede bo forbedres således. Fortsat ikke uskiftet bo for samlevende par Der kan som i dag ikke etableres uskiftet bo mellem samlevere, heller ikke ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente, idet uskiftet bo kræver, at ægtefællerne lever i formuefællesskab. Dette kan kun etableres ved indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab. Detailændringer Oprettelse af testamente skal som i dag fortsat ske for en notar eller for to uvildige vidner, men som noget nyt skal et testamente, der i dag kan tilbagekaldes formløst, kun tilbagekaldes ved iagttagelse af reglerne for oprettelse af testamenter. Dette gælder dog ikke testamenter, som er oprettet til fordel for ægtefæller og samlevere, idet disse som i dag fortsat anses for tilbagekaldt ved ægteskabets eller samlivets ophør. Som en nyskabelse kan en arvelader nu gyldigt bestemme, hvorledes arveladerens sædvanlige indbo skal fordeles alene ved at oprette en skriftlig, dateret og underskrevet erklæring herom. Sådanne erklæringer har efter den gældende arvelov kunnet anfægtes som en formløs testamentatisk disposition, men anerkendes efter den nye arvelov som en egentlig og gyldig disposition. 5

6 Hvad bør et testamente indeholde? På baggrund af den nye arvelovs betydelige udvidelse af en testators kompetence til at disponere over sin formue er der anledning til at fremhæve en række af de situationer, som efter vores opfattelse jævnligt bør behandles i et testamente. Det skal understreges, at et testamente er et i høj grad individuelt udformet dokument, der bygger på en drøftelse mellem advokaten og klienten; men alligevel kan der være grund til at fremhæve en række situationer, der kræver overvejelse: 1. Hovedindholdet af ethvert testamente er individuelt udformede regler om boets deling, herunder regler om fortrinsret til nærmere beskrevne aktiver, sikring af den efterlevende ægtefælle, overvejelser om arveafkald m.v., alt afhængig af den enkelte sag. Advokaten bør derfor i hovedtræk kende opretterens familie- og formueforhold. 2. Hvis opretteren af et testamente har mindreårige arvinger er det væsentligt at overveje, hvem der i givet fald skal have forældremyndigheden, hvis begge ægtefæller dør, før arvingerne bliver myndige. Et såkaldt "børnetestamente" kan oprettes i henhold til lov om forældremyndighed og vil i praksis blive fulgt af statsforvaltningen i tilfælde af begge forældres død. 4. I de fleste testamenter bør en opretter overveje, om den arv, der skal tilfalde børn eller børnebørn, skal gøres til enten fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller et af de såkaldte "kombinationssærejer". Herved sikres det, at børn, der enten ikke husker eller ikke ønsker at oprette ægtepagt ved indgåelse af ægteskab, alligevel får deres arv som særeje. 5. Ved fællestestamenter, især oprettet af ægtefæller, er det væsentligt at overveje, hvorvidt den længstlevende skal have mulighed for at ændre i et oprettet testamente helt eller delvist. 6. Ved større boer eller ved mere komplicerede testamenter er det af betydning at oprette en såkaldt bobestyrerbestemmelse. Heri ligger, at man ved angivelse af navn på en advokat, eventuelt sammen med en sagkyndig medbobestyrer, tager stilling til, hvem der forestår bobehandlingen til sin tid. Skifteloven kræver, at en sådan bobestyrer navngives, idet skifteretten i modsat fald selv kan udpege en autoriseret bobestyrer, der sædvanligvis ikke har kendskab til opretternes særlige ønsker. 3. Et testamente kan endvidere indeholde en bestemmelse, hvorefter opretteren forbeholder sig at efterlade en formløs fortegnelse om disposition over indbo og andet løsøre, eventuelt så boafgift af sådanne løsøremindegaver betales af boet. Gyldigheden af en sådan fortegnelse er ved den nye arvelov styrket, se side 5 under punktet "Detailændringer". Få nyhedsbrevet elektronisk ved at sende en mail til indeholdende navn og adresse Nyhedsbrevet er udgivet af Plesner, og al henvendelse vedrørende oprettelse af testamenter sker til enten Christian Bojsen-Møller eller Pernille Bigaard Redaktion: Christian Bojsen-Møller (ansvarshavende), Pernille Bigaard, Jonas Per Nielsen og Tine Frykman Villadsen Redaktionen er afsluttet den 24. oktober 2007 Yellow Pencil Tryk: From&Co.

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere