Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Teaching Danish as a Second and Foreign Language to Adults and Adolescents The 2008 Curriculum Justeret 2008, 2011 og 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Department of Nordic Studies and Linguistics The Study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i 5 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om universiteter (universitetsloven). 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 1 i bekendtgørelse nr. 287 af 14. maj 1998 om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne. Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse mv.). Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge er en 1-årig masteruddannelse normeret til 60 ECTS-point, der udbydes som deltidsuddannelse. Den består af fire konstituerende moduler à 15 ECTS-point. Stk. 2. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til den adgangsgivende uddannelse. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til at varetage undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. Det er uddannelsens mål, at den studerende erhverver faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning, samt at den studerendes personlige og faglige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold og gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive optaget på uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge skal ansøgeren have gennemført en læreruddannelse, hvori indgår en linjefagsuddannelse i 2

3 sprog, eller en humanistisk bacheloruddannelse, hvori indgår sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Stk. 2. Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse, men som efter fakultetets vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan søge om optagelse. Fakultetet kan fastsætte krav om, at ansøgeren skal bestå supplerende prøver for at blive optaget. Stk. 3. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået Studieprøve i dansk som andetsprog. 4. Indskrivning Ansøgere, der optages på moduler i uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En ansøgers indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der er fastsat for uddannelsen. Det er ansøgers indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Ansøgeren er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Stk. 3. Ansøgning om optagelse foregår ved indsendelse at et særligt ansøgningsskema til Åbent Universitet, Københavns Universitet, inden for en nærmere fastlagt tidsfrist (1. maj og 1. november). Optagelse finder sted med studiestart i september og februar hvert år. Stk. 4. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige pladser, prioriteres ansøgere, der har søgt først, og som opfylder adgangskravene i 3, stk. 1, før andre ansøgere. Fakultetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde, fx manglende lærerressourser, og til ikke at oprette hold, hvis søgningen er utilstrækkelig. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Ansøgerne skal være opmærksomme på, at der i uddannelsen kan anvendes faglitteratur på engelsk, tysk, norsk og svensk. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Materiale, som indgår i opgaver, og som ikke er produceret af eksaminanden: Citater: 1 side svarer til 1 normalside (2400 typeenheder inkl. mellemrum) Lydoptagelser: 1 minut svarer til 1 normalside Videooptagelser: 1 minut svarer til 1 normalside Stk. 3.Materiale, som indgår i opgaver, og som er produceret af eksaminanden: Lydoptagelser: 1 minut svarer til 1 normalside Videooptagelser: 1 minut svarer til 1 normalside Ortografiske udskrifter af fx indlærersprog: 1 side svarer til 1 normalside Fonetiske udskrifter af indlærersprog: 1 side svarer til 10 normalsider 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige opgaver skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i 11. 3

4 Kapitel 5 Betegnelse og kompetenceprofil 8. Titel Uddannelsen giver ret til betegnelsen Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. (Teaching Danish as a Second and Foreign Language to Adults and Adolescents.) 9. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Intellektuelle kompetencer Efter endt uddannelse kan den studerende: på et kritisk videnskabeligt grundlag analysere, vurdere, diskutere og formidle teorier og metoder inden for dansk som andet- og fremmedsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik; relatere fagets teorier inden for dansk som andetsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik til et andetsprogspædagogisk felt. Faglige kompetencer Efter endt uddannelse kan den studerende: analysere, vurdere og diskutere forskellige sproglige og sociokulturelle faktorer af betydning i interkulturelle læringsrum; analysere materialer og undervisning samt udvikle, planlægge og afvikle undervisning rettet mod dansk som andet- og fremmedsprog og interkulturel kommunikation; analysere sproglig progression med afsæt i et kommunikativt, interaktivt sprogsyn og på basis af relevante læringsteorier; implementere adækvate andetsprogspædagogiske og kulturpædagogiske teorier. Praksiskompetencer Efter endt uddannelse kan den studerende udvikle, tilrettelægge og gennemføre undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog og interkulturel kommunikation. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 10. Uddannelsen Undervisningen tilrettelægges således, at uddannelsen efter den studerendes valg kan tages på et år (som heltidsstudium over to semestre) eller på to år (som deltidsstudium over fire semestre). Ifølge bekendtgørelsen skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter optagelsen. Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med et projekt, der bygger på ét af følgende tre moduler: Andetsprogspædagogik, Kultur og sprog eller Sprogtilegnelse. Oversigt over uddannelsens moduler: Modul Titel ECTSpoint Modul 1 Sprogbeskrivelse 15 Analysis of Learner Language Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype Fagelementkode HDVA04211E Sprogbeskrivelse Analysis of Learner Language 15 Bunden skriftlig prøve med alle hjælpemidler Set written exam 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende 4

5 Modul 2 Sprogtilegnelese Language Acquisition 15 Fagelementkode HDVA04221E Sprogtilegnelse Language Acquisition 15 A) Bunden, mundtlig prøve med forberedelse Set oral exam with preparation B) Fri, mundtlig prøve med materiale Free oral exam with course work C) Fri, skriftlig hjemmeopgave Free written take-home assignment D) Afsluttende projekt Final project 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende Modul 3 Kultur og sprog Culture and Language 15 Fagelementkode HDVA04232E Kultur og sprog Culture and Language 15 A) Bunden, mundtlig prøve med forberedelse Set oral exam with preparation B) Fri, mundtlig prøve med materiale Free oral exam with course work C) Fri hjemmeopgave Free written take-home assignment D) Afsluttende projekt Final project 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende Modul 4 Andetsprogspædagogik Second Language Teaching 15 Fagelementkode HDVA04241E Andetsprogspædagogik Second Language Teaching 15 B) Fri, mundtlig prøve med materiale Free oral exam with course work C) Fri hjemmeopgave Free written take-home assignment D) Afsluttende projekt Final project 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende Stk. 3. Anbefalet studieforløb for fuldtidsstuderende: 1. semester: Sprogbeskrivelse og Kultur og sprog 2. semester: Sprogtilegnelse og Andetsprogspædagogik Stk. 4. Anbefalet studieforløb for deltidsstuderende: 1. semester: Sprogbeskrivelse 2. semester: Sprogtilegnelse 3. semester: Kultur og sprog 4. semester: Andetsprogspædagogik 5

6 11. Uddannelsens moduler: Modul 1: Sprogbeskrivelse Analysis of Learner Language 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Målet med modulet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i og redskaber til sprogbeskrivelse, således at han/hun kan analysere, forklare og vurdere voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: analysere, forklare og vurdere sproglige træk i dansk talt eller skrevet som andetsprog; analysere, forklare og vurdere andetsprogstræk inden for alle sprogets niveauer (ortografi, fonetik, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) under såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel. Sprogbeskrivelse (konstituerende) Analysis of Learner Language (constituent) Fagelementkode HDVA04211E 15 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensumopgivelser Prøvebestemmelser Eksaminanden kan: analysere, forklare og vurdere sproglige træk i dansk brugt som andetsprog af voksne og unge i tale og skrift. Der arbejdes med analyser af sprog og sprogbrug med hensyn til fonetik, morfologi, syntaks, tekstlingvistik og pragmatik under såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel. Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen omfatter desuden gruppearbejde samt et mindre antal hjemmeopgaver i løbet af semesteret. Der opgives intet pensum. Prøveform: Bunden skriftlig prøve med alle hjælpemidler. (Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt (inkl. brug af pc ved eksamen, dog ikke internet). Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 6

7 Modul 2: Sprogtilegnelse Language Acquisition 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Målet med modulet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. Desuden skal den studerende opnå indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: demonstrere overblik over og indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse, herunder teorier om udvikling af grundlæggende skriftsprogskompetencer i fremmed- og andetsprogsundervisningen af voksne og unge; analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen; analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Sprogtilegnelse (konstituerende) Language Acquisition (constituent) Fagelementkode HDVA04221E 15 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Eksaminanden kan: redegøre for centrale teorier om andetsprogstilegnelse; vurdere deres implikationer for undervisning; analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Der arbejdes med: teorier om fremmed- og andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. teorier om literacy med særligt fokus på udvikling af grundlæggende læse- og skrivekompetencer hos voksne og unge. analyse af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen omfatter desuden gruppearbejde samt analyse af konkrete eksempler på dansk talt og skrevet af voksne og unge som andet- og fremmedsprog i relation til teoretiske overvejelser. Desuden kan der efter behov stilles et mindre antal skriftlige opgaver i løbet af semesteret. Endelig forventes det, at de studerende selv aktivt opsøger og indsamler eksempler på dansk som andet- og fremmedsprog til brug for kurset og egne projekter i relation til faget. Til prøveform A og B opgives 800 normalsider, der skal afspejle modulets delområder. Endvidere opgives der tekstprøver på konkret brug af dansk som andetsprog svarende til ca. 20 normalsider. En del af disse kan være udskrifter af mundtligt sprog. 7

8 Til prøveform C og D opgives der intet pensum. Prøvebestemmelser Eksaminanden kan vælge mellem: Prøveform A: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. (Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Omfang: 60 min. forberedelse + 30 min. eksamination (inkl. votering). Hjælpemidler: Faglitteratur, transskriptioner, noter og ordbøger kan medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform B: Fri mundtlig prøve med materiale. (Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling (ca. 10 min.) efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Omfang: 30 min (inkl. votering). Materialet har karakter af en synopsis, der består af en emnedefinition på 3-4 normalsider og et analysesmateriale på 5-6 normalsider. Hjælpemidler: Materiale samt disposition m. stikord kan medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Materialet kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på indtil 3 deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal være en afrundet helhed og kunne identificeres, og der foretages en individuel bedømmelse heraf. Den mundtlige prøve kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform C: Fri hjemmeopgave. (Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Omfang: normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. 8

9 Prøveform D: Afsluttende projekt, hvor der skal inddrages en andetsprogspædagogisk dimension. (Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Omfang: normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Særlige bestemmelser Prøveform B: Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i eksaminandens emnedefinition og analysemateriale, som kan være elevsprogsdata, eksempler på undervisningsmateriale, undervisningsvejledninger o. lign. Emnedefinitionen skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. Emnedefinition og analysemateriale skal afleveres før eksamen, jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Emnedefinitionen skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. Prøveform D: Projektet afslutter uddannelsen og udarbejdes på baggrund af ét af følgende moduler: 1) Andetsprogspædagogik med inddragelse af relevante sprogtilegnelsesteorier. 2) Kultur og sprog med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension. 3) Sprogtilegnelse med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension. Hensigten med projektet er, at den studerende bliver i stand til under vejledning at arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for det modul, som herigennem søges afløst. Projektopgaven skal vise, at den studerende kan afgrænse et fagligt problem, inddrage den for problemets løsning relevante teoretiske viden og fremlægge et gennemarbejdet forslag til løsning i en klar skriftlig fremstilling, der lever op til kravene for en universitetsopgave. Modul 3: Kultur og sprog Culture and Language 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Målet med modulet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer samt udvikler redskaber til at inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer. 9

10 Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: demonstrere overblik over og indsigt i moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau. analysere, vurdere og diskutere kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til interkulturel kommunikation. analysere, vurdere og diskutere curriculum, for så vidt angår minoritetsspørgsmål og andetsprogsundervisning. Kultur og sprog (konstituerende) Culture and Language (constituent) Fagelementkode HDVA04232E 15 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan: redegøre for moderne kulturteori; kritisk vurdere denne i relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer; inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer. Der arbejdes med kulturteorier og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på samfunds-, institutions- og individplan. Der indgår analyser af læremidler, evalueringsredskaber, styringsdokumenter mv. Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem bl.a. gruppearbejde. Til prøveform A og B opgives 1000 normalsider, der skal omfatte såvel kulturteori som interkulturel kommunikation og kulturforståelse i pædagogisk sammenhæng. Til prøveform C og D opgives der intet pensum. Eksaminanden kan vælge mellem: Prøveform A: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. (Prøven består i en besvarelse af et spørgsmål, der er formuleret af eksaminator og godkendt af censor. Spørgsmålet udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Omfang: 60 min. forberedelse + 30 min. eksamination (inkl. votering). Hjælpemidler: Faglitteratur, transskriptioner, noter og ordbøger kan medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 10

11 Prøveform B: Fri mundtlig prøve med materiale. (Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling (ca. 10 min.) efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Omfang: 30 min. Materialet har karakter af en synopsis, der består af en emnedefinition på 3-4 normalsider og et analysemateriale på 5-6 normalsider. Hjælpemidler: Materiale samt disposition m. stikord kan medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Materialet kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på indtil 3 deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal være en afrundet helhed og kunne identificeres, og der foretages en individuel bedømmelse heraf. Den mundtlige prøve kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform C: Fri hjemmeopgave. (Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Omfang: normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Prøveform D: Afsluttende projekt, hvor der skal inddrages en andetsprogspædagogisk dimension. (Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Omfang: normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Særlige bestemmelser Prøveform B: Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i eksaminandens emnedefinition og analysemateriale, som kan være læremidler, evalueringsredskaber, styringsdokumenter mv. Emnedefinitionen skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. 11

12 Emnedefinition og analysemateriale skal afleveres før eksamen, jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Emnedefinitionen skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. Prøveform D: Projektet afslutter uddannelsen og udarbejdes på baggrund af ét af følgende moduler: 1) Andetsprogspædagogik med inddragelse af relevante sprogtilegnelsesteorier. 2) Kultur og sprog med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension. 3) Sprogtilegnelse med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension. Hensigten med projektet er, at den studerende bliver i stand til under vejledning at arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for det modul, som herigennem søges afløst. Projektopgaven skal vise, at den studerende kan afgrænse et fagligt problem, inddrage den for problemets løsning relevante teoretiske viden og fremlægge et gennemarbejdet forslag til løsning i en klar skriftlig fremstilling, der lever op til kravene for en universitetsopgave. Modul 4: Andetsprogspædagogik Second Language Teaching 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Målet med modulet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Det er endvidere hensigten, at den studerende opnår reflekteret indsigt i curriculum vedrørende dansk som andetsprog. Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: demonstrere overblik over og indsigt i fremmed- og andetsprogspædagogik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for voksne og unge, herunder andetsprogsundervisning, der ikke forudsætter skriftkyndighed; analysere, vurdere og diskutere andetsprogsdidaktik og moderne andetsprogspædagogiske undervisningsmetoder; analysere, vurdere og diskutere samspillet mellem andetsprogpædagogiske teorier og metoder og deres anvendelse i praksis; analysere, vurdere og diskutere de rammer, som undervisning i dansk som andetsprog er underlagt. Andetsprogspædagogik (konstituerende) Second Language Teaching (constituent) Fagelementkode HDVA04241E 15 ECTS-point 12

13 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan: redegøre for og kritisk vurdere andetsprogsdidaktik og undervisningsmetoder; redegøre for de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter; identificere og kritisk vurdere problemstillinger i udvikling af curriculum for dansk som andetsprog for voksne og unge. Der arbejdes med fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv. Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem bl.a. gruppearbejde. Til prøveform B opgives 1000 normalsiders metodisk og fagdidaktisk litteratur, som skal afspejle områdets bredde, samt minimum 20 normalsiders undervisningsmaterialer eller 10 normalsiders transskriptioner af undervisningssamtaler til analyse, med mindre andet er aftalt med eksaminator. Til prøveform C og D opgives der intet pensum. Eksaminanden kan vælge mellem: Prøveform B: Fri mundtlig prøve med materiale. (Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling (ca. 10 min.) efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Omfang: 30 min (inkl. votering). Materialet har karakter af en synopsis, der består af en emnedefinition på 3-4 normalsider og et analysemateriale på 5-6 normalsider. Hjælpemidler: Materiale samt disposition m. stikord kan medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Materialet kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på indtil 3 deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal være en afrundet helhed og kunne identificeres, og der foretages en individuel bedømmelse heraf. Den mundtlige prøve kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform C: Fri hjemmeopgave. (Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. 13

14 Omfang: normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Prøveform D: Afsluttende projekt, hvor der skal inddrages relevante sprogtilegnelsesteorier. (Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.) Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Omfang: normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Særlige bestemmelser Prøveform B: Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i eksaminandens emnedefinition og analysemateriale, som kan være elevsprogsdata, eksempler på undervisningsmateriale, undervisningsvejledninger o. lign. Emnedefinitionen skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. Emnedefinition og analysemateriale skal afleveres før eksamen, jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Emnedefinitionen skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. Prøveform D: Projektet afslutter uddannelsen og udarbejdes på baggrund af ét af følgende moduler: 1) Andetsprogspædagogik med inddragelse af relevante sprogtilegnelsesteorier. 2) Kultur og sprog med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension. 3) Sprogtilegnelse med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension. Hensigten med projektet er, at den studerende bliver i stand til under vejledning at arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for det modul, som herigennem søges afløst. Projektopgaven skal vise, at den studerende kan afgrænse et fagligt problem, inddrage den for problemets løsning relevante teoretiske viden og fremlægge et gennemarbejdet forslag til løsning i en klar skriftlig fremstilling, der lever op til kravene for en universitetsopgave. 14

15 Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 12. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. 13. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge ækvivalerer med nærværende studieordning. Beståede prøver kan overføres til den nye studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før den 1. september 2008, færdiggør deres uddannelse efter bestemmelserne i Studieordningen for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, september 2001 med administrative ændringer september Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 14. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på uddannelsen. 15. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af studienævnet. 17. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. 18. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for rammen af 60 ECTS-point skal bestås, for at uddannelsesgraden opnås. 19. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 20. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. 15

16 Kapitel 10 Dispensation og andre regler 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Studerende, der frit sammensætter den 1-årige uddannelse, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (40 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (20 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter uddannelsen, er endvidere selv ansvarlig for, at den opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af fagtyper, jf. 1. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er optaget på moduler i uddannelsen den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk Prøver efter 2001-studieordningen med administrative ændringer 2007 under Bekendtgørelse nr. 287 af 14. maj 1998 afholdes sidste gang ved sommerterminen Stk. 2. Studerende på den nævnte studieordning i stk. 1, som ikke har bestået uddannelsen ved sommerterminen 2009, overflyttes til 2008-studieordningen. Stk. 3. Studerende, der har bestået prøver i henhold til tidligere studieordninger, kan meritoverføre disse prøver, jf. 13, stk 1. Godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab d. 28. maj Godkendt af dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 29. juli Justeret og godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab d. 3. december Justeret og godkendt af dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 8. december Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 11. oktober Justeret og godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab d. 20. maj Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 11. april Ulf Hedetoft Dekan 16

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as a Second Language The 2010 Curriculum Justeret 2016 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Oktober 2007 med ændringer af 22. juni 2011 Tilsvarende studieordning

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum vskabelon Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Teaching Danish as a Second and Foreign

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Curriculum for the Elective Studies within the Master s Programme in Gender Studies The 2008 Curriculum Rettet 2009 Justeret

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Latin The 2008 Curriculum Justeret 2009 og 2018 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kønsstudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere